งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 330
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กหญิงมุฑิตา    น้อยจีน
1. นายสุรเชษฐ    วัชรจิตตานนท์
7
2 6 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงกุลสตรี    ปิ่นทอง
1. นายภานุวัฒน์    หอมจันทร์
3 7 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงเกสร    ชาญชัยพิทักษ์สิน
1. นางสาวอำภวัน    สบบง
9
4 8 โรงเรียนบ้านเนินสง่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงเนตรนภา    บุญจอม
1. นางลภัสสรณ์    สายคำมาตย์
4
5 9 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์    ชาร์ป
1. นายกัณหา    ถนอมจิตต์
6 10 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา    โปธิคำ
1. นายสิทธิพันธ์    ก๋ากาศ
7 14 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณชนก    ประดิษฐ
1. นายสุขุม    เทียนสุข
5
8 15 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงอินทิรา    คงดอนทอง
1. นางฐาปนีย์    จิตร์ตระกูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 17 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    กองมา
1. นายจักรวาลย์    ราชศรีชัย
10 19 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กชายรุ่งเรือง    นันต๊ะโส
1. นายวิทยา    อินต๊ะยศ
11 24 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา    สอนใจ
1. นายสรยุทธ    นันทชัยยอด
6
12 25 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงจามจุรี    ขัดสาย
1. นายพิรุฬห์    สิงหราช
12
13 26 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงบงกช    วงค์แก้วมูล
1. นายธนวัฒน์    ต๊ะวิชัย
13
14 28 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรินทร์พร    แสงโพธิ์
1. นางสาวนันทนา    จันทรา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 29 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงทักศินา    พร้อมบัวป่า
1. นางสาวพัทยา    พิทักษ์โพธิ์ทอง
14
16 30 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กชายนนท์ปวิธ    ธีคะชน
1. นางสถาพร    วังธิยอง
14
17 33 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กชายสินธุชา    ตันจ่าง
1. นางศศิธร    มากคล้าย
18 34 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงศิรินภา    จันทบูรณ์
1. นางสาวศิริรัตน์    ศิริอางค์
8
19 35 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงเดือนกันยา    วีระกิตย์
1. นางเกวลิน    มธุรสาทิส
11
20 36 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายศุภวิชญ์    พรมตา
1. นายฐาปกรณ์    จิ๋วสุข
21 38 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงนันทชา    แก้วผุย
1. นายอานนท์    สินสมุทร
22 40 โรงเรียนวัดคลองคูณ สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงมาริษา    อ่วมทรัพย์
1. นายเกษม    อยู่รอด
9
23 43 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนา    วงศ์วีระชาติ
1. นายนัฐพล    มะโนวรรณ
ชนะเลิศ
24 44 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงรัฐติกานต์    สีนวน
1. นายดวงดี    บุญเรืองยา
16
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................