งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 331
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายอนุชิต    สีหะวงษ์
1. นายเจนยุทธ    พุฒหมื่น
2 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กหญิงศรัณยา    ใจจุมปา
1. นางสาววรรณภัสสร    เต็นคำ
3 5 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงญาธิป    ล้อมทอง
1. นางอาทิตย์ติยา    สาระเกตุ
4 6 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    อยู่ยัง
1. นางจำเนียร    อ่วมแก้ว
5 8 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    สุขโฉม
1. นางไพวัล    เทียนศรี
6 9 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กชายธนกฤต    อิสระ
1. ดร.กิจชัย    ส่องเนตร
7 10 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ    สมณา
1. นายกฤษณะ    วงศ์ริน
8 11 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กหญิงชัญญานุช    ขุนทอง
1. นางเบญจภรณ์    ชมเชย
9 12 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    แก้วสุ
1. นางพนม    บุญศรีโรจน์
10 14 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงวิภา    ไทยบุญเรือง
1. นายนิทัศน์    ชูเชิด
11 15 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญสิริ    แพรทอง
1. นายจักรราช    บุญอิ่ม
12 16 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    ปัญญาหมื่น
1. นายศรายุทธ    กันทะวงศ์
13 17 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงมณฑิตา    ศรีวิชัย
1. นายสุวภาพ    จินะราช
14 20 โรงเรียนวัดวังยาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กชายอรรถพล    แสงเปี่ยม
1. นางสาวกิติยวดี    สาคร
15 21 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กชายธนธรน์    สุพรรณวิรัตน์
1. นายสรวิศ    จันทรานุสรณ์
16 22 โรงเรียนสหคริสเตียน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    เงินจอย
1. นายนิพนธ์    คลังสีดา
17 23 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงกฤติมา    แย้มสุวรรณ
1. นางสาวศิริรัตน์    พรมมาศ
18 24 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กชายรัชฎากรณ์    จักรปัญญา
1. นายสมพงค์    ปลูกงา
19 25 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ    ร่องมะรุด
1. นายมนูญ    จีระดิษฐ์
20 28 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุชาวดี    คุณทุม
1. นายพัฒนะ    แก้วสุขศรี
21 29 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พงษ์ศรียา
1. นายจำรัส    มาติ๊บ
22 30 โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงลักษิกา    สิทธิกัน
1. นางอนงค์    อินตะขัติ
23 31 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุธิมา    พรหมชนะ
1. นายวินัย    งามทองคง
24 32 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กหญิงชัญญา    สุริยวงศ์
1. นางขนิษฐา    มิ่งอรุณมงคล
25 33 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุวิชาดา    ภุมราดี
1. นางสาวพิมพ์วิมล    ทองสวย
26 34 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงนพรัตน์    สระสม
1. นายใหม่    นนท์ไธสงค์
27 35 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กชายถิรวัฒน์    เอี่ยมมี
1. นายเผด็จ    มูลคง
28 36 โรงเรียนบ้านคอดยาง สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงจันทรัช    อยู่โพธิ์
1. นางสาวนิตยา    พึ่งพรหม
29 38 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายแซม    -
1. นางสุรีย์พร    รองงาม
30 39 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงนิรชา    ต๊ะสินธุ
1. นางสาวอนุสรา    ไชยปัญญา
31 40 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงวชิรินทรา    ปักษา
1. นางพรศิริ    จันทร์เชื้อ
32 42 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา    แก้วสุขศรี
1. นายจิรายุ    บุญจิตร
33 43 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์    แซ่ย่าง
1. นายนัฐพล    มะโนวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................