งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 332
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กหญิงชุตาภรณ์    ชมภูระย้า
1. นายสุรเชษฐ    วัชรจิตตานนท์
2 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 1. นางสาวณิชาภัทร    หมื่นโป
1. นางสาววรรณภัสสร    เต็นคำ
3 6 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงสุธิดา    บุญคำ
1. นายศักดิ์ดา    ภู่ยิ้ม
4 14 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะพร    สุพัฒน์
1. นายสุขุม    เทียนสุข
5 23 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงปิยะดา    ช่อชั้น
1. นายปฏิวัติ    ยอดเถื่อน
6 25 โรงเรียนบ้านทรงธรรม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    คำพานุช
1. นางสาวรัฐติยา    ชลันธร
7 28 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กชายชินดนัย    ขุนศร
1. นางสาวนันทนา    จันทรา
8 29 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์    ภูด่านงัว
1. นายจำรัส    มาติ๊บ
9 30 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ    ลือสัก
1. นางสถาพร    วังธิยอง
10 34 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงอรวรรณ    เมาะราษี
1. นายใหม่    นนท์ไธสงค์
11 36 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    เวชจำนงค์สังข์
1. นายฐาปกรณ์    จิ๋วสุข
12 38 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงอำพร    ถวัลย์สุขศรี
1. นางสาวสิริพร    ฤทธิวงษากุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................