งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 333
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงกรชกร    ปรางค์วัฒนานนท์
1. นางแพรภัทรา    ภาคพรหม
8
2 2 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กหญิงกมลชนก    โตใหญ่
1. นายสุรเชษฐ    วัชรจิตตานนท์
8
3 3 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กหญิงพัชญ์พิดา    พัฒฐามาศ
1. นางสาวรุ่งอรุณ    นิยมไทย
29
4 4 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล    คำแปง
1. นางสาวนริศรา    ใบงิ้ว
12
5 5 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงสิขรินทร์    รอดฉ่ำ
1. นายโชคชัย    สุขหัส
15
6 6 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงสุตาภัทร    ปันทิพย์
1. นางภัคจิรา    ปันทิพย์
15
7 8 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    รอดจิตร
1. นางไพวัล    เทียนศรี
15
8 9 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรมน    ภู่ประเสริฐ
1. ดร.กิจชัย    ส่องเนตร
24
9 10 โรงเรียนวิรุณเทพ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงคำ    ลุงหลิ่ง
1. นายวิริยะ    วิราศรี
29
10 11 โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กหญิงวรัทยา    สิงห์ทอง
1. นางเนตรนรินทร์    อุ่นอารมย์
29
11 12 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กชายณัฐพร    หงษ์กลาง
1. นางพนม    บุญศรีโรจน์
38
12 14 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    วังจันทึก
1. นายสุขุม    เทียนสุข
8
13 15 โรงเรียนบ้านลำภาศ สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงธนาภา    อ่อนตานา
1. นายนฤมิตร    ทับแก้ว
24
14 16 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กหญิงพรรณอร    คำยุ
1. นายเฉลิมพล    พุทธสอน
29
15 17 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงสุชานาถ    คีรีแก้ว
1. นายบุญยงค์    อินต๊ะวงค์
7
16 18 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรภร    ภู่จำรูญ
1. นายบุญเทียม    สุริยะน้อย
ชนะเลิศ
17 19 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กชายชัยสิทธิ์    จุมปา
1. นายสมชัย    มะโนธรรม
29
18 20 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    บัวขาว
1. นางวิภา    สุภาผล
38
19 21 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงภัทราพร    มณฑาทอง
1. นายสรวิศ    จันทรานุสรณ์
21
20 22 โรงเรียนสหคริสเตียน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กหญิงกรพินธุ์    ใจนวล
1. นายนิพนธ์    คลังสีดา
29
21 23 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงภรภัทร    บานเย็นงาม
1. นายพัชชาณัฐ    อัตพรต
6
22 24 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงปฐมาวดี    จันทรมานนท์
1. นางสาวเจริญขวัญ    ใบงิ้ว
24
23 25 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงวรันธร    วานิชนาม
1. นายปฏิพล    เทพยุหะ
4
24 26 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงสิริยากร    สำอางค์ศรี
1. นางรัตนา    พรหมเรืองฤทธิ์
8
25 27 โรงเรียนกวางตง สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กหญิงสมัชญา    แก้วเนย
1. นางสาวณัฐพร    ทิพย์มาลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
26 28 โรงเรียนบ้านดอนพลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงชนนิกานต์    ขันติวงษ์
1. นายสิทธิพงษ์    เขียวทอง
5
27 29 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ตาสิทธิ์
1. นางกัญธนิดา    โอภาสฐิติยศ
15
28 30 โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐชยา    แสนกันทะวงค์
1. นางอนงค์    อินตะขัติ
38
29 31 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ทรงสิทธิเดช
1. นางบังอร    ปราบวิไล
22
30 32 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    คำมูล
1. นายอนิรุทธิ์    เผ่าพันธุ์เหนือ
31 33 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กชายพัชรพงษ์    มูลแก่น
1. นายกรวิทย์    ทองพันธุ์
24
32 34 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายกฤตพรพิพัฒน์    ห้วยหงษ์ทอง
1. นายสุชิน    ห้วยหงษ์ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
33 35 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงณิชากร    องคุลี
1. นางเกวลิน    มธุรสาทิส
22
34 36 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงทวีติยา    แดงบุตร
1. นายปราโมทย์    หนูกลัด
12
35 37 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงเขมจิรา    บัวสุวรรณ์
1. นายอิทธิพล    ลือสุวรรณ์
15
36 38 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงธนมณ    เนาวรัตน์
1. นายฉัตรดนัย    เรือนใจดี
29
37 39 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงธัญชนก    ไชยมงคล
1. นางสาวอนุสรา    ไชยปัญญา
29
38 40 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงสุภัทรา    ทรัพย์บูรณศรี
1. นางพรศิริ    จันทร์เชื้อ
29
39 41 โรงเรียนเจริญศิลป์ สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงรวีกานต์    แสนปัญญา
1. นายนิคม    สุทธเขต
24
40 42 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    อินทรเรืองศร
1. นายจิรายุ    บุญจิตร
15
41 43 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกฤชณรงค์    วิไลวรรณ
1. นายนัฐพล    มะโนวรรณ
12
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................