งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 335
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบ้านร่องกะถิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    คำภาพ
1. นายเอกสิทธิ์    ทองยอด
2 2 โรงเรียนบ้านนาหล่ม สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กหญิงณิชา    นุ่มมาก
1. นางสาวเสาวนีย์    อินทรินทร์
3 3 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กชายทรงพล    สวยฉลาด
1. นายแถม    กลิ่นฟุ้ง
4 4 โรงเรียนบ้านลังกา สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กชายภากร    พิมพะกร
1. นายจำเนียร    ปริมิตร
5 5 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงณัชชา    สมพะมิตร
1. นายโชคชัย    สุขหัส
6 6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงนพภสร    ผึ้งคุ้ม
1. นายณรงค์กรณ์    อู่ทองมาก
7 7 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กชายสิทธิพร    แก้วมณี
1. นายฐณัฐชพล    ขันแก้ว
8 8 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กชายธนกร    รอดมา
1. นางอัญธิดา    ศรีวงษ์
9 9 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์    ขันไชย
1. ดร.กิจชัย    ส่องเนตร
10 10 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายสุรเชษฐ์    นานุสุ
1. นายสิทธิพันธ์    ก๋ากาศ
11 11 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กชายภูดิศ    จากน่าน
1. นายอชิระ    ก๋าติ๊บ
12 14 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายนพดล    เอี่ยมโอน
1. นางอุมาพร    รังสิวุฒาภรณ์
13 15 โรงเรียนบ้านวังโพรง สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายปฏิวัติ    จรรยาศรี
1. นายไพรัช    สอนที
14 16 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กชายนฤเบศ    สินพลับ
1. นายภานุพันธ์    แก้วมูล
15 17 โรงเรียนบ้านสันติคีรี สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กชายอาเช    มาเยอะ
1. นางสาววนิดา    ต๊ะมา
16 18 โรงเรียนวัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงนพมาศ    ยันป่าง
1. นายสุรพงศ์    เจริญทรัพย์
17 19 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กชายณัฐภัทร    คำแยง
1. นางสุปรานี    อินต๊ะยศ
18 20 โรงเรียนเขาทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กชายสหรัถ    พาเชื้อ
1. นายธีรพงศ์    โตสงคราม
19 21 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐพร    พางาม
1. นายธีรพัฒน์    เพชรศรีจันทร์
20 22 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กชายรัตน์เกล้า    อินทะจันทร์
1. นายไตรรงค์    อินทะจันทร์
21 23 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กชายกรวิชญ์    สุดสวาสดิ์
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร    มั่นคง
22 24 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงกัลยกร    ยศเดช
1. นายเกรียงศักดิ์    ศรีบุญเรือง
23 25 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายธวัชชัย    พระวะเวช
1. นายชะเล    อินเกตุ
24 28 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กชายชินพัฒน์    เทพบรรจง
1. นายแดงปัญญา    ศิริโรจน์
25 29 โรงเรียนบ้านค่าบน สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงจุไรวรรณ    สมศรี
1. นางสาววิชชุดา    เจนใจ
26 31 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    อินทร์ลอย
1. นางบังอร    ปราบวิไล
27 32 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กชายภีมวายุ    ธรรมเนียมต้น
1. นายทยากร    บุษยาวรรณ
28 33 โรงเรียนบ้านแพะ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กชายพงศกร    ยาสา
1. นางจุฑามาส    นาคำภา
29 34 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายกิตติพงษ์    เถื่อนสุข
1. นายสุพจน์    เฉื่อยฉ่ำ
30 35 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กชายภูริภัฒน์    ม่วงมอย
1. นายเผด็จ    มูลคง
31 36 โรงเรียนบ้านหนองเมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายณฐกร    จุดมี
1. นางสาวจิราวรรณ    เมฆมะตูม
32 38 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงบุษราคัม    บุญเรือง
1. นายสมพงษ์    แสนว้าน
33 39 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรลาภา    มูลกันทา
1. นางสาวอนุสรา    ไชยปัญญา
34 40 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์    บวบนา
1. นางพรศิริ    จันทร์เชื้อ
35 41 โรงเรียนเจริญศิลป์ สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงอัญจิดา    อ่อนน้อม
1. นายนิคม    สุทธเขต
36 42 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กชายภัทรดนัย    อู่อินทร์
1. นายจิรายุ    บุญจิตร
37 43 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายชุติพนต์    สะท้าน
1. นายอรรถพล    บุญอินทร์
38 44 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    จันสีมุ่ย
1. นายอรรถพล    ยอดกันทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................