งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 336
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กชายชนะชัย    หมดมา
1. นางกำไล    มีไทย
2 2 โรงเรียนวัดวงฆ้อง สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กหญิงปลายฟ้า    จันทร์หล้า
1. นายธวัชร์    วิเชียรโรจน์
3 4 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 1. นางสาวอาหมี่    หมื่อแล
1. นายภาณุพงศ์    รุ่งเรือง
4 6 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กชายคุณากร    คงฟัก
1. นายพงศ์ฉัตร    โมมี
5 7 โรงเรียนหนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงพิมเกสร    ไชยราช
1. นายภานุมาศ    ยาไทยสงค์
6 8 โรงเรียนบ้านศาลาลาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กชายวิรัตน์    แจ้งเลิศ
1. นายพงศ์พชรภรณ์    เจริญวัฒนาสถาพร
7 10 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงปานไพลิน    มัชฌลีลา
1. จ.ส.อ.อิทธิพงค์    วิวัฒนเจริญ
8 11 โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กชายภูริภัทร    นำพล
1. นางโชติกา    ปิลาผล
9 14 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายประสาร    ยิ้มเพ็ชร
1. นายสุขุม    เทียนสุข
10 15 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายวินัย    อ่อนนุ้ย
1. นางสุภาพร    สุริยะลังกา
11 17 โรงเรียนบ้านแม่แพง สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงวาสนา    นิยม
1. นางพรทิพย์    สืบนันตา
12 18 โรงเรียนวัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    โกษคำ
1. นายสุรพงศ์    เจริญทรัพย์
13 19 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กหญิงขนิษฐา    นันธิสิงห์
1. นางสุปรานี    อินต๊ะยศ
14 20 โรงเรียนบ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กชายพีระพล    สุดการงาน
1. นางสาวนารีรัตน์    สว่างเรืองศรี
15 21 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    วิสุทธิศักดิ์
1. นายปีเพชร    คณนานนทธรรม
16 23 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กชายศตวรรษ    มั่นหมาย
1. นายนิธิศ    การสมดี
17 25 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายบุญฤทธิ์    อินทร์เรืองศร
1. นายศักดา    มาเนตร
18 26 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กชายนฤเดช    กองคำ
1. นายธนวัฒน์    ต๊ะวิชัย
19 28 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กชายนุกูล    ผิวอ่อน
1. นายแดงปัญญา    ศิริโรจน์
20 29 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กชายบุญฤทธิ์    วงค์โน
1. นางสาวพิชญาภา    ฟองคำ
21 30 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กชายกิจสมบูรณ์    จี้มูล
1. นางสถาพร    วังธิยอง
22 31 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กชายคฑาทอง    แก้วแสงทอง
1. นายสิทธา    ทวนขุนทด
23 33 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กชายธนพงษ์    วงษ์พรวน
1. นายจิระวัฒน์    กันทะ
24 34 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงภัคจิรา    สุขตระกูล
1. นางสาวศิริรัตน์    ศิริอางค์
25 36 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายกันตพัฒ    แยบการไถ
1. นายณัฐพากญ์    สิงห์ธนานพ
26 38 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายวินิจ    สันทัดพนาไพร
1. นายวุฒิชัย    ปัญญาเมา
27 42 โรงเรียนวัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงภัทราพร    หวังประสพกลาง
1. นายจาตุรงค์    จวนเผ่า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................