งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 337
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงพิยดา    คำมี
1. นางสายทอง    เสนะจำนงค์
2 2 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายธนดล    สุภาแก้ว
1. นายเจนยุทธ    พุฒหมื่น
3 3 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กหญิงยุพารัตน์    ดวงสุพารัตน์
1. นางสาวรุ่งอรุณ    นิยมไทย
4 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กหญิงเบญญาภา    มหาวรรณี
1. นางสาววรรณภัสสร    เต็นคำ
5 5 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงสวิชญา    มีลักษณ์
1. นายโชคชัย    สุขหัส
6 6 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    น้ำทรัพย์
1. นายนเรศ    พัดภู่
7 7 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    เสาร์ยะ
1. นางยุพเรศ    อุดมทอสกุล
8 8 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    มาลา
1. นางไพวัล    เทียนศรี
9 9 โรงเรียนบ้านปิงหลวง สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงเมศินี    พรมผัส
1. นายสุกิจ    กองอาสา
10 10 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงภูริชญา    บริบูรณ์
1. นางสาวรวิวรรณ    ดวงวาด
11 12 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กหญิงกฤติกา    โครงกาพย์
1. นางเกศรินทร์    ชลสินธุ์
12 13 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กหญิงสิริกร    จิตดำรงค์รัตน์
1. นายประสิทธิ    เข็มสุวรรณ
13 14 โรงเรียนป้วยมิ้ง สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำอิง    สิมศิริ
1. นางสาวอรุณรัตน์    ชะยันโต
14 15 โรงเรียนบ้านซำรัง สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงปิยธิดา    แสนคำมี
1. นางภูริน    คำโท
15 16 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กหญิงนิชาภา    นวลไกลสุข
1. นายเอกจรินทร์    สว่างสุข
16 18 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    อนุพงศ์พักตร์
1. นายอดิศร    ใจบ้านเอื้อม
17 20 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กชายสิทธินนท์    สมบุญโภชน์
1. นายธเนตร    แก้วมั่น
18 21 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชมพูนุช    เย็นฉ่ำ
1. นายปิยะศักดิ์    แตงทรัพย์
19 22 โรงเรียนสหคริสเตียน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เงินจอย
1. นางกัญญาณัช    คนดี
20 23 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงฐิตารีย์    อินเกิด
1. นายพัชชาณัฐ    อัตพรต
21 24 โรงเรียนวัดช่างคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงมนพร    เขียวเสวย
1. นางสาวอัจฉรา    ร่มโพธิ์
22 25 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์    กรงทอง
1. นางจุฬาพัฒน์    ประดิษฐ์
23 26 โรงเรียนวอแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงพีรดา    เครือศรี
1. ว่าที่ร้อยตรีวศิน    ชุ่มใจ
24 27 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กหญิงสุจาริณี    ดารารัตน์
1. นางสาวดาราพร    โตงิ้ว
25 28 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงนุชลี    ลาเสือ
1. นางนวกมล    กัลพัตร์
26 29 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พงษ์ศรียา
1. นางสาวถาวรนิชา    ยารังษี
27 30 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงปณิดา    ศรีพูนพัน
1. นางมยุรฉัตร    แพงจันทร์
28 31 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    เมืองมั่น
1. นายวินัย    งามทองคง
29 32 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กหญิงเนตรนภา    ศรีบุญเรือง
1. นางสาวรัชฎาภรณ์    ณรงค์ศรายุทธ
30 33 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กหญิงปรีดาวรรณ    วงศ์แก้ว
1. นางลัฐิกา    ผาบไชย
31 35 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงธิติมา    ทรัพย์จอเพชร
1. นางสาวสุพิชชา    หลีประภา
32 36 โรงเรียนบ้านคอดยาง สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายชัยยุทธ    สุวรรณบาง
1. นางสาวนิตยา    พึ่งพรหม
33 37 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงเขมิกา    เรือนสังข์
1. นางลดาวัลย์    ไชยวงค์
34 38 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    มั่งคงเจริญ
1. นายนพพล    น้อยพ่วง
35 39 โรงเรียนบ้านดง สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงสุชานันท์    มอยทา
1. ว่าที่ร้อยตรีโสภา    บุญนำ
36 40 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงฐิดาพร    สว่างวงศ์
1. นางพรศิริ    จันทร์เชื้อ
37 41 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กชายธวัชชัย    อัฐตั๋น
1. นายวีรชัย    ปทุมวิง
38 42 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กชายภูริทัต    ทองอยู่สุข
1. นายจิรายุ    บุญจิตร
39 43 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายจาตุรนต์    แซ่โซ้ง
1. นายนัฐพล    มะโนวรรณ
40 44 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงทิพานันท์    สายชลค้ำจุน
1. นางสาวพนัสธิดา    พันธุวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................