งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 338
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านนายาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงแพรนภา    สร้อยเสนา
1. นางพจนา    เศรษฐะ
2 2 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กหญิงเกศกนก    อินทร์สูนย์
1. นายอนุชา    อยู่ประเสริฐ
3 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กชายสมบัติ    ห่วยยือ
1. นายศุภชัย    พึ่งศรี
4 6 โรงเรียนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงนัดนิชา    บุตรสุ่ม
1. นายจิรพัทธ์    สัมมามิตร
5 8 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงเพชรัตน์    ถาพันธ์
1. นางณัชณิชา    โพธิ์ใจ
6 10 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงส่วยจิ่ง    ลุงพงศ์
1. นางกรรณิการ์    ยาประเสริฐ
7 14 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ดีเจริญ
1. นายสุขุม    เทียนสุข
8 15 โรงเรียนบ้านซำรัง สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงจันทร์วิลัย    สะอาดศรี
1. นางภูริน    คำโท
9 16 โรงเรียนศาลาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐินี    กุณาบุตร
1. นางสาวกมลา    พันธ์คำเกิด
10 17 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงวริศราพร    สิงห์อุดร
1. นางพรสวรรค์    เขียวไวย์
11 18 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงเอง    ลุงต๊ะ
1. นายอดิศร    ใจบ้านเอื้อม
12 21 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอภิสรา    พรหมา
1. นายปีเพชร    คณนานนทธรรม
13 24 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    แสงงาม
1. นายจิระพงษ์    เมืองมา
14 25 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายอิสระ    ชาแดงวงษ์
1. นายพิรุฬห์    สิงหราช
15 28 โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงรินรดา    สุขจันทรา
1. นายอาทิตย์    เสิบกลิ่น
16 30 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงลลนา    เล่าสกุล
1. นายอดิเรก    อุดแจ่ม
17 31 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงพรณธี    รัตนทอง
1. นางสาวชญาดา    น้อยนันท์
18 32 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กชายจักรพงษ์    กลั่นทิพย์
1. นายทองคำ    สมแก้ว
19 34 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงกิตติมา    แสนมา
1. นายใหม่    นนท์ไธสงค์
20 35 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐชา    บุญเรือง
1. นางสาววิลาสินี    ยะมะโน
21 38 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงวาสนา    -
1. นายเทพรัตน์    สุวรรณโฉม
22 40 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยา    พาไสย์
1. นายจักรา    ฉิมพาลี
23 41 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงธีรดา    พึ่งดาบศ
1. นางนาฎสุรีย์    วงศ์อรินทร์
24 42 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงนิษญา    พูลทอง
1. นางสาวชญานุตม์    คูณหอม
25 43 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเทพธิดา    วันทนียสกุลชัย
1. นายนัฐพล    มะโนวรรณ
26 44 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์    มู่แกะ
1. นางสาวพนัสธิดา    พันธุวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................