งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 339
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายพีรพัฒน์    อุ่นวงค์
2. เด็กหญิงนันทัชพร    ตรงต่อกิจ
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    รุ่งบาง
4. เด็กหญิงกมลชนก    โตใหญ่
5. เด็กชายวศิน    วรรณรัตน์
6. เด็กชายธนากร    เทพโสภา
7. เด็กชายพีรพันธ์    กลิ่นมั่น
8. เด็กชายธนโชติ    หนูสุก
9. เด็กชายฐิติศักดิ์    สุขขวัญ
1. นางมะลิวัลย์    บวบดี
2. นายวิระ    ทองรัตน์
3. นายสุรเชษฐ    วัชรจิตตานนท์
5
2 5 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงจิรประภา    หล้ามูล
2. เด็กหญิงณิชมน    พึ่งประดิษฐ์
3. เด็กชายวัทธิกร    อมรศักดิ์
4. เด็กหญิงศศิกานต์    หาวัน
5. เด็กหญิงพัชรีพร    มูลอ้าย
6. เด็กหญิงญาธิป    ล้อมทอง
7. เด็กหญิงพรสวรรค์    ปันเงิน
8. เด็กหญิงปณิตา    ตาหนิ้ว
9. เด็กหญิงธัญญารักษ์    ด้วงเขียว
1. นางสาวพิมพรรณ    เวียงแสน
2. นางอาทิตย์ติยา    สาระเกตุ
3. นางเนาวรัตน์    ทุมวงศ์
6
3 6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงศิริกัลยา    ฤทธิ์ดีแก้ว
2. เด็กหญิงปิยธิดา    อาจหาญ
3. เด็กหญิงศิริประภา    หอมหวาน
4. เด็กชายศุภฤกษ์    ดวงทอง
5. เด็กหญิงนพภสร    ผึ้งคุ้ม
6. เด็กหญิงพร้อมใจ    วงษ์เล็ก
7. เด็กชายอนุชาติ    ศรีจันทร์
8. เด็กชายพิษณุ    แก้วสระแสน
9. เด็กชายณัฐพร    นุชสูงเนิน
1. นางกัลยาลักษ์    ฤทธิเรืองเดช
2. นางสาวชัยรัมภา    สาวงามโพธิ์
3. นายณรงค์กรณ์    อู่ทองมาก
16
4 8 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    รอดจิตร
2. เด็กหญิงอภิญญา    สุขโฉม
3. เด็กหญิงณัฐชยา    ยาโต
4. เด็กหญิงรัตมณี    จันทร์น้อย
5. เด็กชายพนากร    ไม้เลี้ยง
6. เด็กชายภานุพงศ์    คงทนแท้
7. เด็กชายนพดล    หงษ์งาม
8. เด็กหญิงวริศรา    สุดศักดา
9. เด็กหญิงชรีรัตน์    มาดี
1. นางทองรัก    คุ้มสุวรรณ์
2. นางปาลิตา    นันทะสร
3. นางไพวัล    เทียนศรี
10
5 9 โรงเรียนบ้านปิงหลวง สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงพนิตธิดา    ทะนะไชย
2. เด็กหญิงธิญาดา    โชติพินธุ
3. เด็กหญิงธัญวรัตม์    เฟื่องฟู
4. เด็กหญิงวิมลศิริ    คำเทพ
5. เด็กหญิงนงณภัทร    ภาคทรวง
6. เด็กชายยศภัทร    ฐานะ
7. เด็กชายชยุตม์    โยธานันท์
8. เด็กหญิงอุรัสยา    แดงต๊ะ
9. เด็กหญิงเมศินี    พรมผัส
1. นางสาวนงณภัส    ตุ่นคำ
2. นายพุฒิพงษ์    วงศ์นันท์
3. นายสุกิจ    กองอาสา
16
6 14 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณพร    อุบล
2. เด็กชายพัชรพล    พุ่มน้อย
3. เด็กชายธีรภัทร    สุขมาก
4. เด็กหญิงชนิตา    อินทร์วิโรจน์
5. เด็กหญิงจุฑามาศ    ปิ่นทอง
6. เด็กหญิงกัญญารัตน์    งามละม่อม
7. เด็กหญิงณัฐธิดา    วังจันทึก
8. เด็กชายยศกรณ์    พุ่มน้อย
9. เด็กหญิงอมรรัตน์    รื่นเกสร
1. นายชัชวาลย์    ทองหล่อ
2. นางสมนึก    รอดมณี
3. นายสุขุม    เทียนสุข
4
7 17 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงรวิสรา    จิตใคร่ครวญ
2. เด็กหญิงสุชานาถ    คีรีแก้ว
3. เด็กหญิงนัยน์ปพร    นัลดานุวงศ์
4. เด็กหญิงกฤตชญา    ชัยอนันต์
5. เด็กหญิงอรฉัตร    ชัยศิริ
6. เด็กหญิงจิรกัลยา    นามหนวด
7. เด็กชายณัฐชาลักษณ์    เจริญสม
8. เด็กหญิงเกวลิน    บูนำ
1. นายนิคม    ภูกันดาน
2. นายบุญยงค์    อินต๊ะวงค์
3. นายระดับ    ตาเต
6
8 21 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกชามาศ    เดชบุญ
2. เด็กหญิงณัฐชยา    คงกันกง
3. เด็กหญิงณัฐนรี    อินทร์อิ่ม
4. เด็กชายดนัยเทพ    กระแหน่
5. เด็กหญิงนพการณ์    แกว่นกสิกรรม
6. เด็กหญิงนิรมล    วารีปาน
7. เด็กชายพงษ์ศิริ    ดีโอด
8. เด็กชายวัชรพล    ไตรพิษ
9. เด็กหญิงศรีแก้ว    แก้วการไร่
1. นางธนาเนตร    อยู่เย็น
2. นางธัญณัฐ    เหล่าเที่ยง
3. นายวิเชียร    เหล่าเที่ยง
10
9 23 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กชายวุฒินันท์    ลอสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ยอดสมใจ
3. เด็กหญิงปวีณา    สิงห์กวาง
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    สร้อยทองบม
5. เด็กหญิงจิรัชยา    พะวร
6. เด็กหญิงพิชชาอร    สิงห์วี
7. เด็กหญิงจนิศิตา    ใจใหญ่
8. เด็กหญิงสุชาดา    บุตรสะไล
1. นางจำเนียน    อาษารบ
2. นางมานพ    สมบุญยอด
3. นางรุ้งทอง    ภูเขาใหญ่
22
10 24 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กชายสุพรรณ    รินคำ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย    จะเห
3. เด็กหญิงอังคณา    กาบเแก้ว
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    หอกกิ่ง
5. เด็กหญิงพิชญ์นาถ    จิตจันทร์
6. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    ชูมณี
7. เด็กหญิงภัณฑิรา    อุ่นนันท์
8. เด็กหญิงนรินธาร    ชัยโพธิ์
1. นายสรยุทธ    นันทชัยยอด
2. นางสาวอัญญารัตน์    สะตุ่น
21
11 28 โรงเรียนวัดเขาสมุก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงพูลิดา    เทียนสิวา
2. เด็กหญิงประนิดา    ฉิมสุข
3. เด็กหญิงสุวิดา    หลวงไทร
4. เด็กหญิงอนัญยา    เผ่าศรี
5. เด็กหญิงประภัสรา    ตราศาสตร์
6. เด็กหญิงชนาภา    มากมูล
7. เด็กหญิงรพีพร    สนทะนา
8. เด็กชายจิโรจ    ยิ้มอยู่
9. เด็กหญิงพานิต    เทียมกลิ่น
1. นายทองคูณ    พุฒฝอย
2. นางสาวศรัณย์รัชต์    หงษ์ไทย
3. นายอานนท์    พนัส
20
12 29 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ตาสิทธิ์
2. เด็กหญิงจรัญญา    เกษรพันธุ์
3. เด็กหญิงหทัยกาล    ตุ้ยคำ
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ท้าวตัน
5. เด็กหญิงโยทกา    วงค์เรือง
6. เด็กหญิงทิพฆเนศ    สุขสุนัย
7. เด็กชายจิรเดช    แก้วก๋า
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    หาญป้อ
1. นางกัญธนิดา    โอภาสฐิติยศ
2. นางสาวพิชญาภา    ฟองคำ
3. นางอาภรณ์    เดียวสุรินทร์
16
13 31 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กชายพัสกร    ตะกรุดแก้ว
2. เด็กหญิงหฤทัย    ด้วงขาว
3. เด็กชายธนกฤต    เสือเฮง
4. เด็กหญิงสุธิมา    พรหมชนะ
5. เด็กหญิงกัญญาวีร์    เมืองมั่น
6. เด็กชายขรรค์ชัย    สันประเทียบ
7. เด็กชายอภิรักษ์    เขียนชัยภูมิ
8. เด็กหญิงชุลิตา    เจริญศรี
9. เด็กชายสุรธัญญ์    สอนจันทร์แดง
1. นางวัลลภา    สายบุญ
2. นายวินัย    งามทองคง
3. นางสัมฤทธิ์    ก้านขุนทด
15
14 34 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายพีรธัช    ทองคำ
2. เด็กหญิงวีรอร    สมเครือ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา    ฟ่อนชมภู
4. เด็กหญิงนภัสสร    นาคพงษ์
5. เด็กชายธามนิทิศ    เห็นทั่ว
6. เด็กหญิงชลธิชา    วงค์เมืองคำ
7. เด็กหญิงสุรีกานต์    สิงห์คำ
8. เด็กหญิงรุ่งรวาณี    บัวผัน
1. นางสาวนริศรา    นนท์ไธสงค์
2. นายประคอง    แจ้งไพร
9
15 35 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงกรวรรณ    บุราจารย์
2. เด็กหญิงพรไพรินทร์    สมุทรีรัมย์
3. เด็กหญิงอวิภา    หมื่นคำ
4. เด็กหญิงกฤษกร    แสนเงิน
5. เด็กหญิงJen Elisha Manuel    -
6. เด็กชายชินภัทร    แสนเจริญมาศสม
7. เด็กชายเอกรินทร์    สุวรรณโค
8. เด็กชายพีรวิชญ์    หวังวนวัฒน์ฺ
1. นางพนอ    พวงสุวรรณ
14
16 36 โรงเรียนบ้านคอดยาง สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงศรสวรรค์    จินามูล
2. เด็กหญิงจันทรัช    อยู่โพธิ์
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์    เกียรติปรากฎ
4. เด็กหญิงธนัตดา    สิทธิกสิกรรม
5. เด็กชายชัยยุทธ    สุวรรณบาง
6. เด็กชายกฤษฎา    บุราคร
7. เด็กชายณัฐเนตร    เกตุโต
8. เด็กหญิงวาสนา    หนองคาย
9. เด็กหญิงสุชานันท์    สดุดี
1. นางนิชธาวัลย์    หนูกลัด
2. นางสาวนิตยา    พึ่งพรหม
3. นางสาวอำภาพร    เก่งเขตรกิจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 37 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงนางแล    อามอ
2. เด็กหญิงสิริมา    เบียงแลกู่
3. เด็กหญิงศิริณทิพย์    วิวัฒนะ
4. เด็กหญิงอรทัย    มะโนคำ
5. เด็กชายวุฒธิพงษ์    เวียงนอก
6. เด็กหญิงรจนา    จันทะวงค์
7. เด็กหญิงวนิดา    แก้วฟู
8. เด็กหญิงเบญญาภา    แสงคำ
9. เด็กชายณัฏฐากร    หวังผล
1. นางมณีรัตน์    ทะระมา
2. นางวรายุุภัสร์    แก้ววิฑูรย์
3. นางอรษา    จำปา
8
18 38 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายนิรวิทธิ์    ประเสริฐศักดิ์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ใจเถิน
3. เด็กหญิงปัทมพร    วงขัด
4. เด็กหญิงเปรมสินี    สายชลอภิบาล
5. เด็กหญิงกุลปริยา    บุญโพธิ์
6. เด็กหญิงภัทธรดี    ทวีมหากุศล
7. เด็กหญิงอริศรา    ป้องนบ
8. เด็กหญิงณัฐนิชา    ป้องปุ้ม
9. เด็กหญิงจิดาภา    กันยะมูล
1. นางชฎาพร    ผัดอ่อนอ้าย
12
19 39 โรงเรียนบ้านดง สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงสุชานันท์    มอยทา
2. เด็กชายวรเมศร์    สุภา
3. เด็กหญิงณีรนุช    ติ๊บแก้ว
4. เด็กหญิงณิชาภัทร    คำฝั้น
5. เด็กหญิงณิชากุล    คำฝั้น
6. เด็กหญิงณิชกานต์    วงศ์ษา
7. เด็กหญิงญาณิศา    คำฝั้น
8. เด็กหญิงจิณห์นิภา    หัวอ่อน
1. นางสาวน้ำทิพย์    ตันสุข
2. นายวรกิจ    บุญสาร
3. ว่าที่ร้อยตรีโสภา    บุญนำ
13
20 40 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กชายชนาภัทร    บรรณทอง
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์    บวบนา
3. เด็กหญิงฐิดาพร    สว่างวงศ์
4. เด็กหญิงนภัสสร    ชามะรัตน์
5. เด็กชายประสิทธิโชค    ปิ่นม่วง
6. เด็กหญิงพิมพ์สุดา    กัณฑ์จู
7. เด็กหญิงวชิรินทรา    ปักษา
8. เด็กหญิงสุภัทรา    ทรัพย์บูรณศรี
1. นางพรศิริ    จันทร์เชื้อ
2. นางศิรินทิพย์    แก้วทา
3. นางสมคิด    จันทรคณา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
21 42 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    อินทรเรืองศร
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา    แก้วสุขศรี
3. เด็กหญิงไอรดา    สกุลมา
4. เด็กหญิงณัฐธิชา    คำกอง
5. เด็กชายภูริทัต    ทองอยู่สุข
6. เด็กชายธนดล    สกุลมี
7. เด็กชายภัทรดนัย    อู่อินทร์
8. เด็กหญิงบุญยาพร    โพธิ์ทอง
9. เด็กหญิงวิรัลยา    ยอดทองดี
1. นายจิรายุ    บุญจิตร
2. นางนิตยา    บุญประเทือง
3. นางพิมทิพย์    บัวสนิท
ชนะเลิศ
22 43 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    กองพันธ์
2. เด็กหญิงพรพิมล    ใบศรี
3. เด็กหญิงขวัญกมล    แก้วอาษา
4. เด็กหญิงสุธาศินี    ท้าวคาม
5. เด็กชายชนะศักดิ์    เปาป่า
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์    หอมดอก
7. เด็กชายทินภัทร    เปาป่า
8. เด็กชายวิทวัส    รุ่งจิรสวัสดิ์
9. เด็กชายรัฐศาสตร์    ฮังคำ
1. นายชยกร    บุญมา
2. นางบุษณีย์    บึงกา
3. นายราชนพ    ลำภู
19
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................