งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 347
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 5 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงศุภการณ์    เขียวเหมือน
2. เด็กหญิงอินทิรา    ด้วงอ้น
3. เด็กชายณัฐพล    คล้ายจือ
4. เด็กชายเจษฎา    ยะวงษ์
5. เด็กชายเรวัต    จีนเพชร
6. เด็กชายนันทวัฒน์    เครือใย
7. เด็กชายณฐพล    ใจยา
8. เด็กชายตะวัน    สาคร
9. เด็กชายสรวิศ    ทับอินทร์
10. เด็กหญิงนันทิชา    ศิวิใจ
11. เด็กหญิงวรรณิษา    คำหมี
12. เด็กหญิงเนตรนภา    เสิงเพิ่ม
13. เด็กชายธนายุต    อ่องเพ็ง
14. เด็กชายเอกรินทร์    ชัยแจ้ง
15. เด็กชายอธิศ    ทองอยู่
16. เด็กหญิงวารินทร์    ป้อมภา
17. เด็กชายเปรมปรีด์    เครือเกตุ
18. เด็กชายภัคพล    อินทน้อย
19. เด็กหญิงพรมณี    นามวิชัย
20. เด็กชายเกริกชัย    ปาณลักษณ์
21. เด็กหญิงอภิสรา    จิโน
22. เด็กหญิงสิราวรรณ    ขำมี
23. เด็กหญิงธมนวรรณ    จันแก้วปง
24. เด็กหญิงฐิติรัชต์    สารีพันดอน
25. เด็กหญิงวสุนันท์    วัฒนา
26. เด็กหญิงศศิธร    พรมนอก
27. เด็กหญิงแพรพิลาศ    แสนเปียง
28. เด็กชายจิรายุ    แก้วนิล
29. เด็กหญิงภัทรวรรณ    ลำภู
30. เด็กหญิงกฤษณา    ปานแผน
31. เด็กหญิงปิยาพัชร    โรจนวิภาต
32. เด็กหญิงแพรวทอง    ลิทธรรม
33. เด็กหญิงวรินยา    จันทร์แก้ว
34. เด็กหญิงกนกวรรณ    อยู่ขำมี
35. เด็กหญิงธนัชพร    จันทร์คคง
1. นายกฤติพงศ์    จันทร์ปา
2. นายจักรพรรณ์    พุ่มพวง
3. นางจิรพร    ทองใหญ่
4. นายชาญชัย    แสงสุริยะ
5. นายทรงสิทธิ์    สีชานิล
6. นางสาวสุภาพร    ยิ้มกลิ่น
7. นางเรณู    จุฑาคุปต์
8. ดร.เสวก    บุญประสพ
2 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    คำมูล
2. เด็กชายทวีสิทธิ์    แม่นจิต
3. เด็กชายอ่องเมือง    ลุงจิ่ง
4. เด็กชายณัฐพงษ์    บุญยงสุวรรณ์
5. เด็กชายวิพัฒน์    สมทอง
6. เด็กชายณัฐภัทร    ศรีวิชัย
7. เด็กหญิงปิยะดา    บุญโป่ง
8. เด็กหญิงอรวรรณ    มหาวรรณ
9. เด็กหญิงศรัญญา    ชัยวุฒิ
10. เด็กหญิงสุภาพร    ลุงออ
11. เด็กหญิงธันธิดา    บุญเปลี่ยน
12. เด็กหญิงสุลัดดา    จะอื่อ
13. เด็กหญิงนรากร    คำแสน
14. เด็กชายยุรนันท์    ตัน
15. เด็กชายสมภพ    จะบี๋
16. เด็กชายประดิษฐ์    โสภา
17. เด็กชายวรรณชัย    ลุงส่วย
18. เด็กหญิงฟ้าใส    สังข์เมือง
19. เด็กหญิงชนากานต์    จักร์วรรณา
20. เด็กหญิงพิมพร    ลุงพงษ์
21. เด็กชายนัทกร    แสนมา
22. เด็กหญิงพนิดา    ทองอิน
23. เด็กหญิงวรรณศิริ    กิติสาร
24. เด็กหญิงวิกานดา    ลุงตา
25. เด็กหญิงนวพร    เม็งวัน
26. เด็กหญิงแสงระวี    กุนทอง
27. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    เขื่อนเพชร
28. เด็กชายสัน    ลุงปัน
29. เด็กหญิงอรรัมภา    ปะแอ๋
1. นายจิตรกร    อินปั๋น
2. นายณัฐวัฒน์    สวัสดิ์รักษ์
3. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย    ดาวแสง
4. นายบรรลือศักดิ์    รักษากิจ
5. นายปรีชา    ไชยวงค์
6. นางสาวพัชรีรัตน์    เขียววิน
7. นายรักศักดิ์    มั่นคง
8. นางอัญชลี    กาญจนสุวรรณ
3 18 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กชายวรวิช    ลุงออ
2. เด็กชายปิยะพงศ์    ลุงคำ
3. เด็กชายเจษฎากร    ชิตมินทร์
4. เด็กชายอภิรักษ์    เกียรติตระกูลดี
5. เด็กชายศราวุฒิ    สนั่นเอี่ยมเจริญ
6. เด็กชายสมชาย    ลุงทุน
7. เด็กชายนันทชัย    จองญ่า
8. เด็กชายชายแดน    ลุงหวุ่นนะ
9. เด็กชายพล    งามวงค์
10. เด็กชายแลงวัน    ใจดี
11. เด็กชายกลาง    ส่าเล
12. เด็กชายเสฎทะชัย    ตาสติ
13. เด็กหญิงดวงกมล    ศรีมี่
14. เด็กชายธีรภัทร    จิรศักดิ์ทวี
15. เด็กชายยอดคน    สุหฤทดำรง
16. เด็กชายธนกฤต    สินหมี่
17. เด็กชายอนุภาพ    ดีมาก
18. เด็กชายรชต    ชีพอุทิศชาติ
19. เด็กชายอนุสรณ์    เลาหล่อ
20. เด็กหญิงพิมมาดา    ลุงหย่า
21. เด็กหญิงธนัชพร    อาทรประชาชิต
22. เด็กหญิงเอ็มม่า    แซนวิค
23. เด็กหญิงวรัญญา    ท้าวยศ
24. เด็กหญิงนวลหมวย    อินทร์บุญ
25. เด็กหญิงญาดา    ชิตมินทร์
26. เด็กหญิงหอม    ลุงต่า
27. เด็กหญิงแสง    คำใส
28. เด็กหญิงจุไรภรณ์    บุญตา
29. เด็กหญิงชนิสรา    ดวงเนตร
30. เด็กหญิงกนกวรรณ    คำแซว
31. เด็กหญิงยอดเพชร    คำมี
32. เด็กหญิงธัญรัตน์    กันทา
33. เด็กชายเอก    ส่าเล
34. เด็กชายชาญชัย    ทรงกิตติกุล
35. เด็กชายมาด    ลุงต๋า
36. เด็กชายพฤศ    กันธาพันธ์
37. เด็กชายคฑาทิพย์    จิตต์นุ่ม
38. เด็กหญิงณัฐณิชา    อักษรศรี
1. นางสาวชลินทรา    จันทร์ธีระโรจน์
2. นางสาวนพวรรณ    ขันคำ
3. นายยงยุทธ    ธรรมวงค์ษา
4. นายสุพจน์    ลำปน
4 23 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กชายระพีพัฒน์    เกตุอ่อน
2. เด็กชายบุญรักษ์    เอี่ยมสุวรรณ
3. เด็กชายกรรชัย    สิงห์ป้อง
4. เด็กชายธีรภัทร    อ่อนจันทร์
5. เด็กชายกษิดิศ    ศรีสุวรรณ
6. เด็กชายวรากร    จรขำ
7. เด็กชายคณิศร    ศรีคันชัย
8. เด็กชายศรายุทธ    แนบกลาง
9. เด็กชายชยุตม์    ทองเชื้อ
10. เด็กหญิงวรรณิดา    วันทอง
11. เด็กชายธิติสรร    ใจเที่ยงธรรม
12. เด็กชายอรรถพร    นาเสงี่ยม
13. เด็กหญิงเบญจาภา    แสนคำลาง
14. เด็กหญิงเปรมิกา    บุญยัง
15. เด็กหญิงเพชราภรณ์    แก้วทอง
16. เด็กหญิงโยษิตา    โสมนัส
17. เด็กหญิงกัลยา    นาสิงห์คาล
18. เด็กหญิงชลธิชา    ด้วงหนองบัว
19. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา    ภูศรี
20. เด็กชายณัฐณิชา    อุระอิต
21. เด็กหญิงทิพานัน    บุรีหลง
22. เด็กหญิงธนพร    ท่อนจันทร์
23. เด็กหญิงธนัญญา    นิลคง
24. เด็กหญิงสุภา    แซ่จิว
25. เด็กหญิงจันทร์จิรา    แก้วสัมฤทธิ์
26. เด็กหญิงฉัตรชนก    พ่วงศิริ
27. เด็กหญิงณัฐพร    ผิวงาม
28. เด็กหญิงดวงกมล    ปัตตะแวว
29. เด็กหญิงทิพย์รดา    ชัยสิทธิ์
30. เด็กหญิงนรีกานต์    ศรีบุญเรือง
31. เด็กหญิงปวรัตน์    อุชี
32. เด็กหญิงปาณิสรา    คำปิง
33. เด็กหญิงสุชัญญา    สนามทอง
34. เด็กหญิงศรัณย์พร    สุทธิประภา
35. เด็กหญิงวรรณิสา    สารคาม
36. เด็กหญิงรวิวรรณ    ไวธัญกรรม
37. เด็กหญิงอรนลิน    แสงคำ
38. เด็กหญิงพลอยสุดา    กรรณรัตน์
39. เด็กหญิงอนามิกา    สว่างเพ็ง
40. เด็กหญิงผกามาศ    พัดพรม
1. นายกฤษณะ    หมื่นหาญ
2. นายกฤษดา    จาดพุ่ม
3. นางสาวชณัฐธัญนพ    ธัญรัตน์ทวีลาภ
4. นายธานี    ไรยนารถ
5. นายธีรติ    ชาวอ่างทอง
6. นางประมวล    บุญจันทร์
7. นางสาวระมิตรา    จุมปา
8. นายสิรภพ    มีจาด
5 24 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงศิริยากร    สุภา
2. เด็กหญิงอรุณี    มูลเมือง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    บรรทรงกิจ
4. เด็กชายวสุพล    ปัญโญใหญ่
5. เด็กหญิงวิทย์ชญาภรณ์    ขัดจะติ
6. เด็กหญิงไพลิน    ศิริมา
7. เด็กหญิงสุวรรณทิพย์    โฉมหน่าย
8. เด็กหญิงเกตน์สิรี    สุมาตรา
9. เด็กชายกิตติวัฒน์    ขัดศรี
10. เด็กหญิงภัสสร    ปาระโมงค์
11. เด็กหญิงมุกนภา    แซ่จ๋าว
12. เด็กชายวิชยะ    ราชบุรมย์
13. เด็กชายอิทธิกร    สายเดช
14. เด็กชายวิชาติ    สกุลกัลยาณมิตร
15. เด็กหญิงจุฑามาศ    พรานไพร
16. เด็กหญิงธัญชนก    เจริญชัย
17. เด็กชายณัฐเศรษฐ    ขาคำ
18. เด็กชายธีรภัทร    จอมจันทร์
19. เด็กหญิงจิตรลดา    คุณณา
20. เด็กหญิงกชนันท์    ชัยสุวรรณ
21. เด็กชายณัฐวุฒิ    เพ็ญจันทร์
22. เด็กชายกรกฎ    ทารส
23. เด็กชายธนกฤต    สารี
24. เด็กชายสุรเชษฐ์    แสงนวล
25. เด็กชายเจษฏา    ปินต๊ะ
26. เด็กหญิงชาลิสา    ดวงอำพร
27. เด็กหญิงอังคณา    ปู่ทุน
28. เด็กหญิงอังคณา    ศิริวัฒธนะตระกูล
29. เด็กหญิงปาณิตา    ลุงหลู่
30. เด็กหญิงกชกร    บัวย้อย
31. เด็กหญิงจิราพร    ปัญญาคำ
1. นายณัฐวุฒิ    ชนะเลิศ
2. นางธนพร    อนุสรพรพงศ์
3. นางนิตน้อย    อินชัย
4. นายประเสริฐ    สุริยโต้
5. นางผ่องพรรณ์    คำมงคล
6. นางมนัญญา    เตมียะ
7. นายวีระวุฒิ    ชัยวงศ์ญาติ
8. นายสุรพล    อนุสรพรพงศ์
6 33 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กหญิงพิมลพพรรณ    นครไทย
2. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ    จันทร์โสภณ
3. เด็กหญิงมาริสา    คุ้มหน่อแนว
4. เด็กหญิงกุลธิดา    ตันผัด
5. เด็กหญิงกมลรัตน์    ไกลคำ
6. เด็กหญิงปิยาพัชร    พวนศิริ
7. เด็กหญิงวีรดา    ศรีรักษ์
8. เด็กหญิงศิริวิมล    โม่งเมือง
9. เด็กหญิงณัฐกมล    ยิ้มสว่างแก้ว
10. เด็กหญิงจิดาภา    ทรัพย์ประทุม
11. เด็กหญิงปิยพร    สุคนธสาร
12. เด็กหญิงปรีญาภร    จันทร์สา
13. เด็กหญิงจิตรวรรณ    วงษ์วิลัย
14. เด็กหญิงจิรภรณ์    แสงสิน
15. เด็กชายลภัส    จิ๋วอยู่
16. เด็กหญิงสุดารัตน์    รักษาพันธ์
17. เด็กชายธวัชชัย    นวลพุ่ม
18. เด็กหญิงธัญจิรา    จันทร์สุข
19. เด็กหญิงจรรยมณฑน์    เพ็ชรพินิจ
20. เด็กชายอภิสิทธิ์    เนียมจุ้ย
21. เด็กหญิงทิพย์จุฑา    สิงห์ลอ
22. เด็กหญิงรัฐสภา    เป้าเพชร
23. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน    กล่ำมา
24. เด็กหญิงฟ้าพราว    เพชรต่าย
25. เด็กชายศักดิ์ดา    กันเต็ม
26. เด็กชายทินกร    แก้วเปี้ย
27. เด็กชายพีรพัฒน์    พรมรัตน์
28. เด็กชายกฤษณพงศ์    อยู่บาง
29. เด็กชายธรรมสรณ์    มั่นแย้ม
30. เด็กชายปัญญา    แสนกุณา
31. เด็กชายอภิเชษฐ์    เม่นเผือก
32. เด็กหญิงนริศรา    สังข์คิด
33. เด็กชายสุทัศน์    เชียงเติม
34. เด็กชายธีรภัทธณ์    ขอบใจ
35. เด็กหญิงจิดาภรณ์    อุ่นมาก
36. เด็กชายทัชณุ    ทาฟอง
37. เด็กชายธนโชติ    จันทร์เจ๊ก
1. นางกชกมล    อัมวงศ์
2. นายฉกรรจ์    ราชยะ
3. นายปริญญา    เสนีย์
4. นายปิยะ    สิงหนาท
5. นางปิยะมาศ    รุ่งจรูญ
6. นายพิศาล    ฉวีศักดิ์
7. นางสาวรภิษา    จงณรงค์ชัย
8. นางสาวเครือวัลย์    เหมืองหม้อ
7 34 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ภู่โพธิ์
2. เด็กชายนิธิพร    ศิริโสภณ
3. เด็กชายปิยะ    ศรีสัตย์
4. เด็กชายสุวิทย์    นิลรัตน์
5. เด็กชายณัฐดนัย    สกิดเกิด
6. เด็กชายชลารักษ์    นราเลิศ
7. เด็กหญิงวรรณา    มีมาก
8. เด็กหญิงชนัญชิดา    พัดนาค
9. เด็กหญิงวิภา    เชื้อรอด
10. เด็กหญิงทิพยรัตน์    ชัยพัฒน์
11. เด็กชายพสิษฐ์    อิ่มสิน
12. เด็กหญิงวิไลพร    สีมาก
13. เด็กชายณัฐวุฒิ    สกิดเกิด
14. เด็กชายณัฐกานต์    จวงสาคร
15. เด็กหญิงนภัสสร    เกตุสุวรรณ
16. เด็กหญิงเพชรลดา    ม่วงสิมมา
17. เด็กชายเอกพล    สุขหา
18. เด็กหญิงประสิตา    ประดับบุญ
19. เด็กชายณัฐภัทร    จันทร์สุวรรณ
20. เด็กหญิงธนภรณ์    ศรีกอง
21. เด็กหญิงธนพร    บุญลือ
22. เด็กหญิงสายพิณ    ชมภูนุช
23. เด็กหญิงศิรินภา    โรจน์บุญถึง
24. เด็กหญิงภัทรธิดา    ดีฉนวน
25. เด็กหญิงพิยดา    ทศวัฒน์
26. เด็กหญิงจันทร์วิมล    สีสมัย
27. เด็กหญิงปารวี    สุดใจ
28. เด็กหญิงบุญยนุช    ปานเขียว
29. เด็กหญิงสุจิตตรา    ศรีรอด
30. เด็กหญิงนุชนาต    เกตุพัด
31. เด็กหญิงวิชญาดา    เชื่อรอด
32. เด็กหญิงพัชราภา    พรมแว่น
33. เด็กหญิงดวงพร    มีมุข
34. เด็กหญิงนภัสวรรณ    พัดนาค
35. เด็กชายธนทัต    มีมุข
36. เด็กหญิงณัฐสินี    มูลเหลา
37. เด็กหญิงจีรชาตา    แตงพรม
38. เด็กหญิงนฤมล    บุญจันทร์
39. เด็กชายสุริยา    กวางแก้ว
40. เด็กหญิงศืรืพร    นอกไธสง
1. นางสาวฐิตาภัทร์    เกิดแก้ว
2. นางทัศวรรณ    มณีกุล
3. นายประสิทธิ์    ทรัพย์แพ
4. นางพิมพ์ใจ    เจริญเวชรักษ์
5. นางสาวยูริกา    สิมะพรม
6. นางสาววาสนา    สีบุญ
7. นายวิทูร    สวัสดิ์นที
8. นายอนุรักษ์    ผาริโน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................