งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 348
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงมาลีวัลย์    แซ่หลอ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    นาคผ่อง
3. เด็กหญิงจตุพร    อยู่ทิม
4. เด็กชายพัชรพล    เปลวเพชร
5. เด็กชายชัยวัฒน์    ชนะสูตร
6. เด็กชายสิรวิชญ์    แสนประเสริฐ
7. เด็กชายรพีภัทร    กันยาประสิทธิ์
8. เด็กชายรพีพัฒน์    ทองคำสุก
9. เด็กชายอโณทัย    กวนครสาร
10. เด็กชายโชคชัย    มัตหลา
11. เด็กชายดุษฎี    นาทอง
12. เด็กชายอภินันท์    เตี๊ยะเพชร
13. เด็กชายกฤษณะ    อินช้างคำ
14. เด็กชายธีรภัทร    เขตนิมิตร
15. เด็กชายธรรมสรณ์    อุ้ยวงศ์ษา
16. เด็กชายกุลวิวัฒน์    กลึงกลมเกลียว
17. เด็กชายสุรัตน์    แซ่เฮอ
18. เด็กชายกฤษณะ    คาเนโลโพลส์
19. เด็กหญิงปวีณา    สละ
20. เด็กหญิงพรไพริน    แก้วแดง
21. เด็กหญิงจุฑามาศ    ทองแจ้ง
22. เด็กหญิงภาริตา    พาทา
23. เด็กหญิงพีมลดา    เกิดมงคล
24. เด็กหญิงสุกัญญา    ทิอ่อน
1. นางสาวจุฑามาศ    คนมาก
2. นางชญาณ์นันท์    กลึงกลมเกลียว
3. นายธนพัฒน์    แดงจันทร์
4. นางสาวมาริษา    บัวทอง
5. นางรติชา    คงศรีไพร
6. นางสาวศศิลักษณ์    นงภา
7. นายสุกิจ    ผมเพ็ชร์
8. นางสาวสุพัตรา    พินิจจิตร
13
2 4 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กชายอนาวิล    จินาบึง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์    คะชา
3. เด็กหญิงพิลัมภา    อินทโชติ
4. เด็กหญิงบงกช    เชื้อดวงขาว
5. เด็กหญิงเจนจิรา    สมตา
6. เด็กชายจิรพงษ์    ตันหลวง
7. เด็กชายวัชรินทร์    หวลอารมณ์
8. เด็กหญิงมนญาณี    สะสมทรัพย์
9. เด็กหญิงรุจิรา    ปัญญาน้อย
10. เด็กชายศุจินทรา    จ่าปัน
11. เด็กหญิงปพิชชา    ชัยโย
12. เด็กหญิงสุกัญญา    วงค์รักษาศิลป์
13. เด็กหญิงรินรดา    เทพปินตา
14. เด็กชายกุลธิดา    กาวิชัย
15. เด็กชายชินดนัย    คำปา
1. นายสืบศักดิ์    วิวรรณ
3 5 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กชายโตมร    จันทรมณฑล
2. เด็กชายธนวัฒน์    แซ่ย่าง
3. เด็กชายทวีทรัพย์    แซ่ย่าง
4. เด็กชายชินดนัย    วัชรวนา
5. เด็กชายอภิรักษ์    แซ่ว่าง
6. เด็กชายชนวีร์    แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงวัลลี    วิหคเชษฐ์ชัย
8. เด็กชายสุริยา    แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงพอทู    ไม่ระบุนามสกุล
10. เด็กหญิงบุษยา    แซ่ว่าง
11. เด็กหญิงพรนภัส    แซ่ว่าง
12. เด็กหญิงรักษิณา    เลาว่าง
13. เด็กหญิงพรนภัส    แซ่ย่าง
14. เด็กหญิงเมทินี    แซ่ย่าง
15. เด็กหญิงโยษิตา    แซ่เฒ่า
16. เด็กหญิงพุทธเนตร    แซ่ว่าง
17. เด็กหญิงอรปรียา    แซ่ว่าง
18. เด็กชายคมกฤษ    แซ่ย่าง
19. เด็กชายณัฐพล    จันทรมณฑล
20. เด็กชายสรวิชญ์    แซ่ย่าง
21. เด็กหญิงสุธิดา    แซ่ว่าง
22. เด็กหญิงชนิกานต์    แซ่ว่าง
23. เด็กหญิงเพ็ญนภา    แซ่ย่าง
24. เด็กหญิงพนิดา    เลาหาง
25. เด็กหญิงชาลินี    แซ่ย่าง
26. เด็กหญิงพนารัตน์    แซ่ย่าง
27. เด็กหญิงอรทัย    เลาว่าง
28. เด็กหญิงจันทนา    แซ่ย่าง
29. เด็กหญิงกุลนิภา    ทองผกาสิงขร
30. เด็กหญิงปรียาพร    แซ่ว่าง
31. เด็กชายวิหก    ยืนยงคีรีมาศ
32. เด็กหญิงวราภรณ์    แซ่ย่าง
33. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    โสวรรณประเสริฐ
34. เด็กชายธีรุตม์    วิหคเชษฐ์ชัย
35. เด็กชายทยุต    แซ่ว่าง
36. เด็กหญิงกวนอิม    เลาจาง
37. เด็กหญิงกวิลทิพย์    แซ่ว่าง
38. เด็กหญิงจันทนีย์    แซ่ว่าง
39. เด็กหญิงแสงหล้า    แซ่ย่าง
40. เด็กชายชนกนันท์    แซ่ย่าง
1. นายนรินทร์ฤทธิ์    เถินบุรินทร์
2. นายนิยม    เฟืองผึ้ง
3. นายประสิทธิ์    อินทฉิม
4. นางปราณี    แหวเมือง
5. นางวีรวรรณ    เรืองอ่อง
6. นายสุรินทร์    สายพิมพ์
7. นางสาวเบญจวรรณ    กันทาธง
8. นางสาวไพนาริน    เย็นใจ
8
4 8 โรงเรียนบ้านสักแห้ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงวารุณีย์    บัวทอง
2. เด็กชายพุฒิชัย    ไกรยะโส
3. เด็กชายสุวิทย์    พูนเกิด
4. เด็กชายเกรียงศักดิ์    จันโย
5. เด็กชายเกรียงไกร    จันโย
6. เด็กชายณัฐภัทร    คำติง
7. เด็กชายจักรพรรดิ์    เย็นเจริญ
8. เด็กชายธนเชษฐ์    ชัยแก้ว
9. เด็กชายวรวิช    กุลโฮง
10. เด็กชายอนุชา    แท่นทอง
11. เด็กชายเจษฎาภรณ์    สิงห์ทา
12. เด็กชายภาณุวัต    ยศภูมิมา
13. เด็กชายอดิศร    สิทธิ
14. เด็กหญิงสุพรรณธิดา    โตล่ำ
15. เด็กหญิงสิริกาญจน์    พานทอง
16. เด็กหญิงอโนทัย    ราชวงค์
17. เด็กหญิงวันวิสา    ณ วิเชียร
18. เด็กหญิงสุจิรา    อยู่สุข
19. เด็กหญิงวิลาวัณย์    แสงประเสริฐ
20. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    สมสร้อย
21. เด็กหญิงแอนนา    สายมาลี
22. เด็กหญิงมยุรี    ปิ่นดี
23. เด็กหญิงปฐมพร    นนทโคตร
24. เด็กหญิงธิติมา    กลิ่นเกษร
25. เด็กชายอนุกูล    คำจันทร์
26. เด็กชายอดิเทพ    พานทอง
1. นางกาญจนา    อินเขียว
2. นางทัศนีย์    สัมมาวรรณ
3. นางบุญนาค    นาดี
4. นายประสาท    คล้ายกัน
5. นายภักดีการณ์    คำพุฒ
6. นางสุวรรณ    อิ่มคง
7. นายอาคม    มีแสง
8. นายไชยพร    มีสนุ่น
5
5 11 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กชายศุภกร    ยาสุมุทร
2. เด็กหญิงศิริภรณ์    ศุภกฤตธนโชติ
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์    ทองดี
4. เด็กหญิงภัทรดา    อุดทามูล
5. เด็กหญิงเนตรชนก    มาหลึก
6. เด็กชายบูราพา    ตระกูลสิริมงคล
7. เด็กหญิงญาตาวี    สวนอ้อย
8. เด็กหญิงมนธิรา    ยั่งยืน
9. เด็กหญิงฤทัยชนก    นันตา
10. เด็กชายนราวิชญ์    ฉินตระกูลประดับ
11. เด็กหญิงกันต์ฤทัย    นครรัมย์
12. เด็กหญิงอริยานันต์    หล้าปวงคำ
13. เด็กหญิงนิตยา    น้ำคำ
14. เด็กหญิงวารุณี    คำสุข
15. เด็กหญิงจิรัฏฐพร    สาวยง
16. เด็กหญิงปาลิตา    มะโนมูล
17. เด็กชายพิฆเนศ    บุญปั๋น
18. เด็กชายจารุเดช    เทศอ่อน
19. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุราแป๊ะตั้ง
20. เด็กชายอัมรินทร์    โสภีย์
21. เด็กชายปราโมทย์    ยามากูจิ
22. เด็กหญิงจันทนิดา    มูลลี
23. เด็กหญิงชยาภา    บุญปั๋น
24. เด็กหญิงพรชิตา    ต๊ะเพียร
25. เด็กหญิงเบ็ญจรัตน์    ภูครองทุ่ง
26. เด็กหญิงสุจิตรา    นามหาไชย
27. เด็กหญิงณัฐริกา    มนเทียร
28. เด็กหญิงขวัญจิรา    ยานะวิน
29. เด็กหญิงดากานดา    แว่นแก้ว
30. เด็กหญิงอาทิตยา    ติ๊บแก้ว
31. เด็กหญิงอนุชธิดา    วรรณชะนะ
32. เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์    ลาโพธิ์
33. เด็กหญิงไอดาริน    อุดกันทา
34. เด็กหญิงนมิดา    จาคำมา
35. เด็กชายศุภกิตติ์    อุดคำ
36. เด็กหญิงกชกร    อรุณนที
37. เด็กหญิงเกวลิน    หล้าปวงคำ
38. เด็กชายนนทวัฒน์    อินเลี้ยง
39. เด็กหญิงปาริฉัตร    แสนโทน
40. เด็กหญิงปภัสรา    จันทิชัย
1. นายจิรทีปต์    สถานอุ่น
2. นางสาวนาถนภา    จันทราช
3. นางสาวนุจรินทร์    อินปวก
4. นายประเสริฐ    ยะปะนันท์
5. นายประเสริฐศักดิ์    เชิงแก้ว
6. นางผกาทิพย์    ตันยงค์
7. นายพีรพงษ์    ทิพย์โพธิ์
8. นางสาวอารยา    ยศเป็ง
11
6 12 โรงเรียนบ้านสระ สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กชายชัยนันท์    บ้านสระ
2. เด็กชายธนวัฒน์    ดวงทิพย์
3. เด็กหญิงโสภิตา    บุญประคม
4. เด็กหญิงปนัดดา    บ้านสระ
5. เด็กหญิงจอมขวัญ    สืบแสน
6. เด็กหญิงวิมพ์วิภา    สืบแสน
7. เด็กหญิงจารุกัญญ์    บ้านสระ
8. เด็กชายชัชฎากรณ์    ฟ้าแลบ
9. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    พริบไหว
10. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ดวงทิพย์
11. เด็กหญิงชลธิชา    ทองคำ
12. เด็กหญิงกัญธิญา    ฟ้าแลบ
13. เด็กหญิงภาพิมล    พินิจ
14. เด็กหญิงชนิกานต์    สืบแสน
15. เด็กหญิงชนมาศ    บ้านสระ
1. นางกชพร    แทนรอด
2. นางธันยนันท์    ทิพย์วิชัย
3. นางสาวปรัชญาภรณ์    บ้านสระ
4. นายอนุพงษ์    กาหลง
15
7 16 โรงเรียนอนุบาลเถิน สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    วงศ์แต้
2. เด็กชายธีรัตน์    คำลังกา
3. เด็กชายกิตติพงษ์    หมั่นตรอง
4. เด็กชายธนวัฒน์    สืบอ้าย
5. เด็กชายพัชรพงศ์    ศรีสองเมือง
6. เด็กชายศาสตรพล    ดวงแก้ว
7. เด็กชายไตรรัตน์    สุจันทร์ทา
8. เด็กชายธนภัทร    สุริยะมณี
9. เด็กชายปฏิณญาวัฒน์    จันทราช
10. เด็กหญิงณัฐชา    ปัญญาเสน
11. เด็กหญิงปดิวรดา    แก่นกุหลาบ
12. เด็กหญิงนิภาพรรณ    เปี้ยอุด
13. เด็กหญิงยุพกนิษฐ    รจนา
14. เด็กหญิงชนานันท์    มะโนคำ
15. เด็กหญิงชยารัตน์    คำแก้ว
16. เด็กหญิงเพชรไพลิน    เปรมพิทักษ์
17. เด็กหญิงปานชีวัน    เชื้อจิ๋ว
18. เด็กหญิงพนิดา    อินทร์นวล
19. เด็กหญิงพัณณิตา    วงศ์ทา
20. เด็กหญิงชลธิชา    พูลเลิศ
21. เด็กหญิงวรณัน    วงศ์สุริยา
22. เด็กหญิงไปรยา    บุญเป็ง
23. เด็กหญิงอรนิชา    วงค์ชื่น
24. เด็กหญิงกัญญาภัค    นาดี
25. เด็กหญิงชนัญธิดา    เทพาชมภู
26. เด็กหญิงชลธร    แย้มใย
27. เด็กหญิงปภาวรินท์    เนาวพันธ์
28. เด็กหญิงกชวรรณ    นิลกาฬ
29. เด็กหญิงธันญภรณ์    ดอบุตร
1. นางสาวจุรีรัตน์    ติ๊บประวงศ์
2. นายณัฐวุฒิ    สุวรรณบุตร
3. นายนพรัตน์    เครือปัญญา
4. นางผ่องพรรณ    ไชยเลิศ
5. นายพงษ์วิทย์    แก้วนันไชย
6. นายพรรณเชษฐ    พุ่มสลิด
7. นายอติกานต์    เทวะสาย
8. นางอรวรรณ    ด่านจรูญ
7
8 18 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กชายกิตินัช    ปิงวัง
2. เด็กหญิงจิตรลดา    กิมนาคำ
3. เด็กหญิงจินตภา    นามกร
4. เด็กชายจิรศักดิ์    สูญโญ
5. เด็กหญิงจิรารัตน์    ดวงยศ
6. เด็กชายชนาธิป    จันติ๊บ
7. เด็กชายชนาธิป    คำยอด
8. เด็กชายชาญวิทย์    รัศมี
9. เด็กชายณัฐวุฒิ    เย็นใจ
10. เด็กชายตุลญวัต    ศรีกา
11. เด็กชายธนรัตน์    กัญญา
12. เด็กหญิงชมพู่    แสนดี
13. เด็กชายธีรภัทร    เสรีวัฒนาชัย
14. เด็กชายนัฐชนนท์    ทาอินทร์
15. เด็กชายนัฐวรรธ    กองพล
16. เด็กชายนัทธพงศ์    ปันโด
17. เด็กหญิงปนัดดา    ลานจิตร
18. เด็กชายพงศ์เทพ    กาสม
19. เด็กหญิงกฤติมา    เสาวนะ
20. เด็กหญิงพัชรวิดา    มอญแสง
21. เด็กชายพัทธพล    พลนาคู
22. เด็กหญิงพันชนก    ปินตา
23. เด็กชายพายุภัทร์    คุณยศยิ่ง
24. เด็กชายภีรภัทร์    ใจทิพย์
25. เด็กหญิงอัจฉรียา    กันธณี
26. เด็กชายชวพล    ปรีชาเจิดศรี
27. เด็กหญิงมินฑ์ตา    พิมพิ์มีลาย
28. เด็กหญิงรพีพรรณ    ศรีสด
29. เด็กหญิงลรินทิพย์    มุขรัตน์
30. เด็กชายวุฒิชัย    หมื่นแก้ว
31. เด็กชายอรรถพล    กดน้ำคำ
32. เด็กหญิงศิริพิมล    อนันตทรัพย์
33. เด็กหญิงสาวิตรี    พุกปลั่ง
34. เด็กชายสุชัชจ์    ใจคำปัน
35. เด็กหญิงหฤษฎี    ทวีชัย
36. เด็กชายอนุภัทร    ลานจิตร
37. เด็กชายภูวนัย    แพงจาง
38. เด็กหญิงอังคณา    ปัญญาแปง
39. เด็กชายเกรียงศักดิ์    อุตตะมัง
40. เด็กชายภาณุภัทร    สวยมาก
1. นายจักรภพ    สุริยะมงคล
2. นางจุฑาทิพย์    ดิษฐาน
3. นายนพดล    สายเมืองแก้ว
4. นายนรินทร์    โพธิสมบัติ
5. นางสาวนุพาภรณ์    โสภารัตน์
6. นายภูมิ    พนันตา
7. นางสาววรรณนิดา    แก้วคำจา
8. นางสาวศุภรัตน์    อุษุยะ
4
9 20 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    สุดจิตต์
2. เด็กชายจิตติพัฒน์    ยอดโพธิ์
3. เด็กชายไกรรบ    สุขสม
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ธรรมไพสาน
5. เด็กชายภูรินทร์    พันธ์ศรี
6. เด็กชายพันรักษ์    ปานะคำ
7. เด็กชายชัยนรินทร์    คำแหง
8. เด็กหญิงวัลธิดา    อยู่สุข
9. เด็กชายพนวัฒน์    เชียงเงิน
10. เด็กหญิงสุพรรษา    อยู่สนิท
11. เด็กหญิงดวงกมล    โกฉิม
12. เด็กชายฆรินทร์    หงษไกร
13. เด็กชายเอ    -
14. เด็กชายสิรวิชญ์    ศิลอยู่
15. เด็กชายธนากร    ปั้นเทศ
16. นายเสกสรร    ศรีจันทร์
17. เด็กหญิงกาญจนา    อินขำ
18. เด็กหญิงรุ่งระวีย์    วงชาลี
19. เด็กหญิงปนัดดา    สงวนวงษ์
20. เด็กหญิงอรปรียา    มีพลาย
21. เด็กหญิงคีตภัทร    ขำขุน
22. เด็กชายศิริพร    กาบทอง
23. เด็กชายวีรวัฒน์    ชะวาลิต
24. เด็กชายสรวิช    พันธ์ยี่โถ
25. นายปฏิพล    โตเขียว
26. นายอิทธิเดช    อินทรีสุข
27. เด็กชายธีรภัทร    แม้นพยัคฆ์
28. เด็กชายชาคริต    รอดฤทธิ์
29. เด็กชายอภิชาติ    บัวแก้ว
30. นายศุภวัทน์    นักระนาด
31. เด็กหญิงสุทธิดา    วิสุทธิศักดิ์
32. เด็กชายศุภโชค    ผ่องศรี
33. เด็กหญิงณัฐสิมา    ทองมาก
34. เด็กหญิงดารารัตน์    โคชขึง
35. เด็กหญิงณัฐพร    พบบุปผา
36. เด็กชายธีรภัทร    สุภาการณ์
37. นางสาวสุธิกานต์    แก้วนิ่ม
38. เด็กหญิงรพีพร    แสงเนตร
39. เด็กหญิงเมทนี    หิริโอ
40. นางสาวศศิกาญจน์    ขำทับ
1. นายกนวุฒิ    ทัพกฤษณ์
2. นางสาวกรรณิการ์    สนิทผล
3. นายณัฐพล    เศรษฐสมภพ
4. นายธนิตนันทน์    บู่ทอง
5. นายนคร    ชอบดี
6. นางสาวปิยนุช    แอสีขาว
7. นางสาวพรศิริ    คงขันธ์
8. นางสาวสุรีรัตน์    มาหะมัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 21 โรงเรียนบ้านหนองฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    ทองดอนใหม่
2. เด็กชายศิริชัย    อนันตะวงษ์
3. เด็กชายกนกพล    จีนวัง
4. เด็กชายโชคชัย    เลิศศิริสวัสดิ์
5. เด็กชายสายชล    ศรีน้อย
6. เด็กชายเพทาย    บัวลอย
7. เด็กชายธราเทพ    กาหลง
8. เด็กหญิงธัญพิชชา    อินเงิน
9. เด็กหญิงนงเยาว์    บำรุงทอง
10. เด็กหญิงวริศรา    ปุกคนโท
11. เด็กหญิงพัชราพรรณ    สุขเจริญผล
12. เด็กหญิงนภาพร    สมรอด
13. เด็กหญิงพรธิตา    อนุศรี
14. เด็กหญิงวาสนา    เข็มทอง
15. เด็กหญิงสุพรรษา    จีนวัง
16. เด็กหญิงจุฑาวรรณ    บุญปก
17. เด็กหญิงนาขวัญ    คล้ายน้อย
18. เด็กหญิงณัฐชา    ตุ้มทอง
19. เด็กหญิงจรรยพร    มะกรูดอินทร์
20. เด็กหญิงกนกพร    จีนวัง
21. เด็กหญิงเบญจวรรณ    น้อยนิ่ม
22. เด็กหญิงวรรณภา    แก้วคล้าย
23. เด็กหญิงสุชานันท์    วิญทะไชย
24. เด็กหญิงศศิกานต์    อยู่ยุติ
25. เด็กหญิงพรธิตา    กติกา
26. เด็กหญิงขนิษฐา    ศรีสิทธิ์
27. เด็กหญิงพรพนา    ชุ่มมาตร
28. เด็กหญิงวรรณษา    สายแวว
29. เด็กชายกิตตินันท์    ชุ่มมาตร
1. นางสาวจุฑาขวัญ    ทับทอง
2. นางสาวฐิติพร    สิงห์โต
3. นางสาวณัฏฐ์ญาณ์    จันทร
4. นายนาวิน    องค์ศิริมงคล
5. นางสาวสมใจ    มุมาน
6. นางสาวสุดา    ยางสูง
7. นางอารีย์    ป้อมคำ
8. นางสาวแก้วนภา    จั่นเอี่ยม
9
11 27 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กหญิงวัชรินทร์    มาลี
2. เด็กชายบัญชา    ช้างทองแดง
3. เด็กชายจิรพงศ์    พรมมี
4. เด็กชายยศพัฒน์    เกิดนาค
5. เด็กชายพงศกร    โตบำรุง
6. เด็กชายชัยมงคล    เณรเอี่ยม
7. เด็กชายธนทัต    เขียวขาว
8. เด็กชายนิพล    เณรเอี่ยม
9. เด็กชายอภิสิทธิ์    กล่อมปาน
10. เด็กหญิงจิราภรณ์    ทรัพย์เมือง
11. เด็กหญิงสุดารัตน์    จ้อยเขียว
12. เด็กหญิงนันทิชา    อิ่มบู่
13. เด็กหญิงพิมพ์นารา    เงินนา
14. เด็กหญิงกมลวรรณ    ศรีนุ
15. เด็กหญิงกนกวรรณ    น้อยคำ
16. เด็กหญิงรัตนาวลี    บ้านกล้วย
17. เด็กหญิงนลินนิภา    ผูกอ้น
18. เด็กหญิงภัทราวดี    พลศรี
19. เด็กหญิงรัตนาวดี    ปานเกิด
20. เด็กหญิงวิภาดา    ปานทุ่ง
21. เด็กหญิงธวัลรัตน์    สุขบุญ
22. เด็กหญิงชลลดา    ปานเกิด
23. เด็กหญิงลักษณารีย์    หุ่นสิงห์
24. เด็กหญิงนารีรัตน์    เจาะจง
1. นางสาวกนิษฐา    สุ่มคำ
2. นายธนพนธ์    หนูเมือง
3. นางสาวประภัสสร    สำลี
4. นางปราศัย    พวงไผ่
5. นางรุ่งกานต์    ธรรมเจตนา
6. นายวรายุทธ    คงแก้ว
7. นางสาววริษฐา    แตงไทย
8. นางสาวโสรญา    ตั่นแก้ว
14
12 28 โรงเรียนบ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กชายสิทธิพล    มวลคำลา
2. เด็กชายสิทธิพล    ปั่นฉาย
3. เด็กชายโอรส    สืบเพ็ง
4. เด็กชายศุลัคน์    ชุดนอก
5. เด็กชายพรพิทักษ์    คำอ่อน
6. เด็กหญิงอังคณา    แวงเลิศ
7. เด็กหญิงยศวดี    บริบูรณ์
8. เด็กหญิงอรุณีย์    บุญสรรค์
9. เด็กหญิงดลยา    เกษาพร
10. เด็กหญิงอาจรีย์    ทับเจริญ
11. เด็กหญิงอริสรา    ศรีคำขลิบ
12. เด็กหญิงขนิษฐา    สนพะเดิม
13. เด็กหญิงศิรินทิพย์    แซ่โค้ว
14. เด็กหญิงธาริดา    อำไพชื่น
15. เด็กหญิงกนกพรรณ    บุญสรรค์
16. เด็กหญิงกฤติพร    โพธิ์เย็น
17. เด็กหญิงปภัสนัน    เมณฑ์กูล
18. เด็กหญิงมนัสนัน    เมณฑ์กูล
19. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    หุปประดง
20. เด็กหญิงเกษราภรณ์    นามมาลี
21. เด็กหญิงสุภาภรณ์    เต๊ะปานันท์
22. เด็กหญิงสุภัตรา    สิงค์ศรี
23. เด็กหญิงสุมินตรา    สามบุญชื่น
24. เด็กหญิงเปรมฤทัย    บุญฤทธิ์
25. เด็กหญิงชาลิสา    พงษ์สาหร่าย
26. เด็กหญิงสุวิชาดา    จุลมุสิ
27. เด็กหญิงศตนันทน์    สิงห์ขาว
28. เด็กหญิงสุนิสา    ศิลป์ประกอบ
29. เด็กหญิงวิภารัตน์    รังผึ้ง
30. เด็กหญิงธณธร    ไต่ครบุรี
31. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า    เทศสูงเนิน
32. เด็กหญิงศิริวรรณ    ศิระกุล
33. เด็กหญิงณีรนุช    มะโนสา
34. เด็กหญิงวิมลณัฐ    คงหาญ
35. เด็กหญิงชนม์นิภา    สิงห์ขาว
36. เด็กหญิงนภัสสร    ศรีมงคลถาวร
37. เด็กหญิงจุฑารัตน์    พานนท์
38. เด็กหญิงนาฎลดา    เทพเกษร
39. เด็กหญิงขนกพร    มานะ
1. นายกิตินัย    นาคศรี
2. นางจินตนา    แคนเภา
3. นางสาวจิราพร    แจ้งถิ่นป่า
4. นายบัญชา    บุญเพ็ง
5. นายมนตรี    โพธิ์ทับทิม
6. นางศตพร    สะศรีแสง
7. นางศันศนีย์    อุพันศรี
8. นายสมนึก    ฟักนุด
ชนะเลิศ
13 35 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์    ศิริวรรณ
2. เด็กหญิงฉัตรนภา    วงษ์ปา
3. เด็กหญิงเบญจพร    ธนชยวิทย์
4. เด็กชายนนทพันธ์    ทะกลกิจ
5. เด็กชายอานนท์    นันติ
6. เด็กชายอิทธิพัทธ์    สะวะกิจ
7. เด็กชายธีรภัทร    ยศมูล
8. เด็กหญิงนันทิกานต์    อินทจักร
9. เด็กหญิงอภิณญา    ชมจันทร์
10. เด็กหญิงพรไพลิน    ไชยนุรักษ์
11. เด็กหญิงธัญรดา    ยาวุฒิ
12. เด็กหญิงอรนันท์    แซ่ย่าง
13. เด็กหญิงนภัสสร    ภูริธีรางกูร
14. เด็กหญิงซาบรินา    ลองหมอดี ทานากะ
15. เด็กหญิงอริสา    วงศ์สุวรรณ
16. เด็กหญิงภาณุมาส    วิไชย
17. เด็กหญิงกนกพร    นิรกิจ
18. เด็กหญิงปิยะธิดา    พรมจา
19. เด็กหญิงปิยะธิดา    สงวนการ
20. เด็กหญิงเพชรรัตน    หรรษาจารุพันธ์
21. เด็กหญิงวริศนันท์    อินทรสรณ์
22. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    เงาแก้ว
23. เด็กหญิงศุภสุดา    ชัยรัตน์
24. เด็กหญิงธมลวรรณ    วันทนีย์วรกุล
25. เด็กหญิงภัทรวดี    สมศักดิ์
26. เด็กหญิงชนันท์ภรณ์    กัณทะรัตน์
1. นางสาวจันทร์ฉาย    ปรีชาจารย์
2. นางญานัจฉรา    ไชยวงค์คำ
3. นางสาวฐณิษฐาจิต    ณพสิทธิศักดิ์
4. นายนพพร    บุญทรง
5. นางพูนทรัพย์    ทุนคำ
6. นายภูมิวัฒน์    ไชยประคอง
7. นายสาริศ    สิทธิราช
8. นางสาวอังคณา    บัวใหล
16
14 36 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงวิมลประภา    จันทร์ทิพย์
2. เด็กหญิงญาณิศา    วัฒนธรรม
3. นายอดิเทพ    ภูวะสุวรรณ์
4. เด็กชายกันตพัฒน์    แยบการไถ
5. เด็กชายกฤษณะ    มุกดา
6. เด็กชายพิชิตพล    วรรณฉวี
7. เด็กชายจิรภัทร    อินทพิจิตร์
8. เด็กชายพัสกร    คำรินทร์
9. เด็กชายธนภัทร    แก้วทา
10. เด็กชายศุภกฤต    สุขปิยังคุ
11. เด็กชายจิณณวัตร    ยงการนา
12. เด็กชายกมล    ศรีเมฆ
13. เด็กชายวรรณธัช    ทองเถื่อน
14. เด็กชายขวัญชัย    สกลรัตน์
15. เด็กชายธนกฤต    ภูมิเขต
16. เด็กชายระพีพัฒน์    ห่านวิไล
17. เด็กชายนฤภร    พรหมรักษ์
18. เด็กหญิงอัญชลี    เขียวประชุม
19. เด็กหญิงสุภัทรา    อินมั่น
20. เด็กหญิงปภาดา    แจ่มโต
21. เด็กหญิงกิตติกาภรณ์    นามวงษ์ลือ
22. เด็กหญิงดลพร    น้อมนิล
23. เด็กหญิงพงศ์ภัค    บรรเทือง
24. เด็กหญิงชนิตา    จันทร์ชนวน
25. เด็กหญิงวรรณษา    เฉลยพล
26. เด็กชายจีรวัฒน์    มณีราช
27. เด็กหญิงสุภาวิดา    บุญวรนุช
28. เด็กหญิงกัญญาพัชร    สมัครการค้า
29. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา    คล้ายแตง
30. เด็กหญิงนฤมล    บัวบาน
31. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    แก้วเทศ
32. เด็กหญิงนิศานาถ    กาวงศ์
33. เด็กหญิงจิดาพา    จำนงสังฆ์
34. เด็กหญิงชนัญญา    นวกุล
35. เด็กชายกันต์ธร    จำเรียง
36. เด็กหญิงนุชรี    รอสุขพูล
1. นางสาวกรรณิการ์    ศรีเจริญ
2. นายณัฐพากญ์    สิงห์ธนานพ
3. นางณิชชา    พวงสมบัติ
4. นายพืชมงคล    ริดจันทร์
5. นายมนู    พรหมอินทร์
6. นางสาวระวิวรรณ    ประสิทธิกานนท์
7. นายสงคราม    พยัคเกรง
8. นางสุรีย์    ริดจันทร์
6
15 37 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงปารวี    ใจดี
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์    อุ่นอินต๊ะ
3. เด็กหญิงรัมภ์รดา    ผาบไชย
4. เด็กหญิงอนันตญา    สุเตนัน
5. เด็กหญิงกนกพร    มงคลกำธร
6. เด็กชายกิตติธัช    อบนวล
7. เด็กชายพีรภาส    สังข์วรรณะ
8. เด็กชายอมรพันธ์    ตัวขยัน
9. เด็กหญิงชญานิน    นาวา
10. เด็กหญิงจิรภิญญา    เขื่อนเพชร
11. เด็กหญิงปิ่น    รอดเรือน
12. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    หมื่นแก้ว
13. เด็กหญิงอรยา    จำปา
14. เด็กหญิงประภาวรินทร์    ตะเพียนทอง
15. เด็กหญิงปักศรรัก    กาวีละ
16. เด็กหญิงลักษณ์วรา    สุดแสวง
17. เด็กหญิงศิริญญา    เชื้อนาวัง
18. เด็กหญิงเสียงเพลง    บังคมเนตร
19. เด็กหญิงอนุตรา    ราชคม
20. เด็กหญิงพรรณารีย์    วิญญพรหม
21. เด็กหญิงกวินธิดา    คำเจริญ
22. เด็กหญิงวิภาวินี    วันทิตย์
23. เด็กหญิงหัสญา    บัวอินทร์
24. เด็กหญิงปาณิสรา    อยู่รอง
25. เด็กหญิงอริสา    หลวงสุภา
26. เด็กหญิงนรินทิพย์    สมปานวัง
27. เด็กหญิงกัญญาภัค    มณีรัตน์
28. เด็กชายนภทีป์    อุ่นเป็ง
29. เด็กชายพิสิษฐ์    จันแปงเงิน
30. เด็กหญิงกฤตพร    ชูฤกษ์
31. เด็กหญิงจิรัชญา    แสนแปง
32. เด็กหญิงชนนิกานต์    อุ่นอินต๊ะ
33. เด็กหญิงธีวรา    จิตถา
34. เด็กหญิงทัศน์วรรณ    แซ่ตัน
35. เด็กหญิงธีรัชญา    พรมณี
36. เด็กหญิงศศิภา    ผาหลัก
37. เด็กหญิงสุจีรา    กันทะเตียน
38. เด็กหญิงลัลน์ลลิต    ศุภพิชญ์นาม
39. เด็กหญิงนภสร    จันทร์ใส
40. เด็กหญิงอัญกรกมล    ไชยโกมลโรจน์
1. นางสาวกรรนิศา    วงศิริ
2. นางสาวชารินตรี    บุดดี
3. นางสาวธารารัตน์    อินพรม
4. นางสาวพรพรรณ    แก่นเมือง
5. นายพัชรพล    ขัดแป้น
6. นางพิมพ์หทัย    มะลิลา
7. นายวัชรพงษ์    วิชา
8. นางสาวอัญสุรีย์    เทพสุธรรม
12
16 38 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 1. นางสาวฐิติพร    ลีเลียง
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ    นันทะใจ
3. เด็กชายสิทธิพล    หมื่นจินะ
4. เด็กหญิงชลดา    วันนิมิตร
5. นางสาวนงนุช    เกิดแก้ว
6. นางสาวนภัสสร    เกิดแก้ว
7. นางสาวธนาภรณ์    แน่งน้อย
8. นายวีระณัฐ    ปัญญา
9. นายเสรี    สุนันต๊ะ
10. เด็กชายศรีวิชัย    ใจยา
11. เด็กหญิงขนิษฐา    ชมภู
12. เด็กชายแสงทอง    จิ๋วแก้ว
13. เด็กชายเขมทัต    ใจบุญเมือง
14. เด็กหญิงสิรินยา    ใจปันทา
15. เด็กหญิงจินตนา    เสติ
16. นายพีระพัฒน์    ปูนาดอย
17. เด็กชายธนกร    นันต๊ะ
18. นางสาวขวัญจิรา    คำสวัสดิ์
19. นางสาวสุดารัตน์    คำตุ้ย
20. นางสาวอริสา    แก้วปา
21. นายพชรกฤตย์    สมพงษ์
22. นางสาวรัตนา    พาพิง
23. เด็กหญิงเจนจิรา    อุปรี
24. เด็กหญิงศุภวรรณ    ธิอุป
25. เด็กหญิงพัสวี    หมื่นจินะ
26. เด็กหญิงปลายฟ้า    ปันสีคำ
27. เด็กชายวีรภัทร    สิงห์รักษ์
28. เด็กหญิงประภาศิริ    ติยะนิ่ว
29. เด็กหญิงฐิติภา    เทพทอง
30. เด็กหญิงปัญญาพร    สอนพิมพ่อ
31. เด็กหญิงพิยดา    ถ้วนถี่
32. เด็กหญิงภัทรวดี    สุยะคต
33. เด็กหญิงชลธิชา    บุญธรรม
34. เด็กหญิงกันติชา    แสงทอง
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์    ม้ายอง
2. นายนภดล    อุตตะมะ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ    ถาสืบ
4. นางสาวศิริพรรณ    ทีพุทธา
5. นางสิริพร    สุริยา
6. นางสาวสุนันทา    บุญจวง
7. นางเนตรนภา    จารสเย็น
8. นายไสยทอง    สานอินศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 40 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ    ทรัพย์เปี่ยม
2. เด็กชายณัฐชัย    เกตุแท้
3. เด็กชายกฤษฎา    ยันเยี่ยม
4. เด็กชายคณาวุฒิ    ศรีอินทร์
5. เด็กชายดุลยทรัพย์    นามเชื้อ
6. เด็กชายอนิวัต    พักพุ่ม
7. เด็กชายสรสิช    ภู่ประไพ
8. เด็กชายสรวิชญ์    ภู่ประไพ
9. เด็กชายปภังกร    พูลทองคำ
10. เด็กหญิงกนกพร    ภู่สุวรรณ
11. เด็กหญิงภัทราภา    ลำธาร
12. เด็กหญิงนีรชา    จันทร์บัว
13. เด็กหญิงปวีณ์นุช    ยุปานันท์
14. เด็กหญิงเกตน์สิรี    โพธิ์มณี
15. เด็กหญิงพัทธนันท์    แก้วนำมา
16. เด็กหญิงกนกวรรณ    ภูน้ำเย็น
17. เด็กหญิงจันทวรรณ    สิงห์เรือง
18. เด็กหญิงกรรทิมา    ศรีอินทร์
19. เด็กหญิงฉัตรกมล    สกนธ์
20. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    โพธิ์ทัย
21. เด็กหญิงนันท์นภัส    ยอดคำ
22. เด็กหญิงศศิพงศ์    กรุณา
23. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ศรีอุชา
1. นางสาวพรรณวิภา    อินทิม
2. นายวิโรจน์    บุญมาก
3. นายสมศักดิ์    ฉัตรทอง
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................