งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 352
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กชายจีระศักดิ์    ทาสุวรรณ
1. นายคมกฤษณ์    บุญแท่ง
10
2 2 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ปิมแปง
1. นายพงษ์ศักดิ์    ศรีเนตร
21
3 3 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กชายศิวกร    ศรีเมืองพรหม
1. นางทัศนีย์    พุทธสอน
15
4 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กชายวารุจน์    ถนอมนิตย์
1. นายณรงค์    ยะมะโน
13
5 5 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กชายชาตรี    ภูอินทร์นา
1. นายอดุลย์    คำทิพย์
32
6 6 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กชายสิรวิชญ์    ดวนสิงห์
1. นายนัยวุฒิ    สระเกตุ
ชนะเลิศ
7 7 โรงเรียนบ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กชายสุทธินันท์    กาสาวัง
1. นางกุพชกา    อักษรดิษฐ์
21
8 8 โรงเรียนบ้านอมกง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กชายถิรวัฒน์    สารภี
1. นางสมยงค์    เฮ้าปาน
21
9 9 โรงเรียนบ้านพื้ใต้ สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กชายปุณณภพ    ลำน้อย
1. นางนิศารัตน์    บรรจง
21
10 10 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายหลักทรัพย    พวงสอาด
1. นายยุทธการ    จินาติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 11 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    ตันผัด
1. นางสุภาพ    วงค์ปินตา
32
12 12 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กชายเนตินัย    บัวย้อย
1. นางพัชรา    สมควร
39
13 13 โรงเรียนบ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กชายจิรเกียรติ    พิทักษ์คีรีทอง
1. นางสาวพิชญา    ชมชลาลัย
39
14 14 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายรพีภัทร    จันทร์ทิม
1. นางภัทรานิษฐ์    แหลมหลวง
19
15 15 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายกมลเนตร    กลิ่นส้ม
1. นายศุภกิจ    ทองนวม
29
16 16 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กชายจิราเจตน์    อุ่นจิตร
1. นางยุพาพักคร์    คำมูล
37
17 17 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กชายปรัชชญาพล    ปัญญาเบญจพล
1. นายศรัญญู    สุจา
10
18 18 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กชายปราชญ์    ปิยาโน
1. นายปิติพงษ์    วิญญาณ
18
19 19 โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กชายธีรเดช    แจ่มเจริญพรดำรง
1. นายสมจิตร    ดวงใจไพรวัลย์
20 20 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กชายศุภณัฐ    บุญธรรม
1. นายกมล    ชูเฉลิม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 21 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กชายกิตติธัช    ผาแดง
1. นางปราณี    วีระสะ
8
22 22 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กชายสรภพ    บุญคอย
1. นายณรงค์    ชาเทพ
21
23 23 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กชายณรงค์เดช    บุญตาม
1. นายสมพาน    ม่วงแจ่ม
41
24 24 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กชายญาณรินทร์    อื้อตระกูลชัย
1. นางสุภาพร    ชมพล
4
25 25 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายธรรมวุฒิ    อันยงค์
1. นายสมมาตร    พรมมา
15
26 26 โรงเรียนบ้านนาแช่ สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กชายอานุภาพ    อินทร์บุหรั่น
1. นายภัทรพล    ปัญญาจารนุกูล
32
27 27 โรงเรียนวัดหนองกก สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กชายพชรพล    ทองคำ
1. นางสาวนัยนา    เกตุคำ
4
28 28 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กชายภูวนาถ    ศรีอ่ำ
1. นางสยาม    คาวิน
37
29 29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กชายรฐนนท์    จำนงภักดิ์
1. นางศจีนาถ    นวลทิม
15
30 30 โรงเรียนบ้านศรีป้าน สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กชายพลาวัสถ์    รักสะโบะ
1. นายบรรจง    ปันกาศ
14
31 31 โรงเรียนบ้านลำตาเณร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กชายเอกราช    สารพล
1. นายกติกา    โตไกรลักษณ์
32
32 32 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กชายจีรศักดิ์    ชาญชัยศุภกิจ
1. นางณัฐธิกา    กิจเมือง
29
33 33 โรงเรียนวัดดอย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    อยู่มงคล
1. นางรุ่งนภา    โอวภกรณ์
21
34 34 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายศุภกิจ    ปานศรีลา
1. นางสุณี    รอบุญ
12
35 35 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กชายสิริกร    ปิ่นญาติ
1. นางมาลี    ไวว่อง
32
36 36 โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายระพีพัฒน์    สกลรัตน์
1. นางสาวเรืองอุไร    อบอาย
41
37 37 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายเจษฎา    พิมพ์ทอง
1. นายนคร    เหล็กศรีสืบ
6
38 38 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายธวิชญพงศ์    ดวงสุภา
1. นายฉัตรดนัย    เรือนใจดี
8
39 39 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กชายธนดล    แก้วขัด
1. นายประดิษฐ    จันทร์ตรง
41
40 40 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กชายสรรพลักษณ์    โล่ห์คำ
1. นายเสถียร    เรือนแก้ว
6
41 41 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กชายณัฐภัทร    ทองปลิว
1. นางสาวเขมิกา    วังคะออม
21
42 42 โรงเรียนสามมิตร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กชายจิรพัฒน์    ศรีเจือทอง
1. นายนพรัตน์    โพธิ์คำ
19
43 43 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพีรวัส    สกุลปิยะรัตน์
1. นางฉัตรสิณีย์    เหล่าสุนทรียา
21
44 44 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กชายปณิธาน    มวนศักดิ์
1. นายวิรัตน์    มาโนชญ์
29
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................