งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 353
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านซำภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กชายอนุรักษ์    หน่อท้าว
1. นางมัฒณา    เตินขุนทด
2 2 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายสิริโรจน์    แก้วแสง
1. นางสาวสุภามาศ    บุญญานุรักษ์
3 3 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กชายเกียรติพงษ์    เหล็กแก้ว
1. นางสาวชุติกานต์    ทามา
4 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กชายกิตติชัย    ชัยมูล
1. นายเกียรติศักดิ์    วงศ์ใหญ่
5 5 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กชายสราวุฒิ    เขน่วม
1. นายธีระวุฒิ    คงพันธ์
6 6 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กชายปราโมช    มายิ้ม
1. นางจิรพร    ทองดอนง้าว
7 7 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กชายพัฒนพงษ์    บุญเจิง
1. นางธนวรรณ    บุดดี
8 8 โรงเรียนบ้านตะเบาะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กชายเจษฎาวุธ    อยู่มาก
1. นางนิตยา    สาตรจีนพงษ์
9 9 โรงเรียนทุ่งศรีทอง สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กชายธนภูมิ    ผาวังยศ
1. นายกิตติโชติ    เวียงนาค
10 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. นายอนุสรณ์    เมฆอากาศ
1. นายจักรพงศ์    ท้าวจำนงค์
11 11 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กชายชัยณรงค์    ภัคศุภร
1. นายสุวรรณ    เหล่ากาวี
12 12 โรงเรียนบ้านทุ่งแต สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กชายศุภกฤษ    พุทธรักษา
1. นางสาวจินตนา    สุทธหงษ์
13 13 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กชายนพดล    นุชนันท์
1. นางสาวกัลยา    รักจันทร์
14 14 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายฐานิสร    ทองสุข
1. นางสาวอัญชิสา    สารีบุตร
15 15 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายอิทธิพร    สุพรรณกูล
1. นางนวนัจน์    บุญชู
16 16 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กชายธิเบศ    สุวรรณธาดา
1. นางเกี๋ยงมา    สิทธิพันธ์
17 17 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กชายชนากร    อายอ
1. นางสาวกัณภัส    แสนกาศ
18 18 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กชายตะวัน    ใจจ้อย
1. นายธวัช    ทนันชัย
19 19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กชายประทิน    ศรีใจ
1. นายศุภวัชร    สมบูรณ์พฤกษ์
20 20 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กชายชินวัตร    ก๊กมาศ
1. นางสาววัชรวีร์    ใจจักร์ธรรม
21 21 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กชายชโยดม    บุษดี
1. นายศราวุฒิ    ธรรมสงค์
22 22 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กชายจิรกิตติ์    ทับสีแก้ว
1. นางเด่นนภา    คลังทองสกุล
23 23 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กชายคณิศร    ศรีคันชัย
1. นายธีรติ    ชาวอ่างทอง
24 24 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กชายสุทธิพงศ์    สุทะ
1. นายปิยะบุตร    สายเมือง
25 25 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายสุภัทร    เพ็งรำ
1. นายวัชรพล    กังวาล
26 26 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กชายนนธวัฒน์    โสสุ่ย
1. นายอนุพงษ์    สิงห์ทองไชย
27 27 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กชายกฤษณะ    เกตุอ่อน
1. นางสาวพิชญาภรณ์    กรกนกกาญจน์
28 28 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กชายจตุพล    ขันวิเชียญ
1. นางกัญญ์วรา    กัลพันธุ์
29 29 โรงเรียนบ้านดง สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กชายกมลาสน์    จำนงค์วารี
1. นางวันเพ็ญ    ปงคำเฟย
30 30 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กชายภาสกร    จอมกาศ
1. นางนภาพร    จักรมณี
31 31 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กชายณัฐพล    แสงตา
1. นายสวัสดิ์    จันทรา
32 32 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กชายราเมศวร์    มณี
1. นางสิรินดา    เสนใจ
33 33 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กชายนที    อนันตศิริ
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล    เกตุทิม
34 34 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายอรรถชัย    คะระนันท์
1. นายวทัญญู    เหล่าทอง
35 35 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. นายธนวัตน์    อูปคำ
1. นายจักรกฤษณ์    เปี่ยมประสงค์
36 36 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. นายคฑาวุธ    แรงเขตการณ์
1. นายสุรชัย    สืบสาย
37 37 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายนันทพัฒ    อินต๊ะวัง
1. นายกันทิยะ    จันระวังยศ
38 38 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายนิคม    พรมมูล
1. นายอานนท์    สินสมุทร์
39 39 โรงเรียนบ้านปวง สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กชายกันตพงศ์    นุเงิน
1. นายพีรพัฒน์    จันทร์อ้น
40 40 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กชายธนพล    กระฐินทอง
1. นายอนันต์    สุมงคลภัทร
41 41 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กชายกัลยกฤต    ถนอมวงศ์
1. นางสาวสุวิมล    ใจใส่
42 42 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กชายณสมพงษ์    ช่วยรักษา
1. นางชฎาภรณ์    สกัลยา
43 43 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกิตติภพ    อินต๊ะกัน
1. นางศุภวรรณ    สุภา
44 44 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กชายอชิตพล    สามฮ่อ
1. นายระพีพัฒน์    ปัญญาพรหม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................