งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 369
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กชายจีระศักดิ์    ทาสุวรรณ
1. นายคมกฤษณ์    บุญแท่ง
20
2 2 โรงเรียนผดุงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายพิชิตชัย    ม่วงมันดี
1. นายสืบ    ถังทอง
37
3 3 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กชายณัฐชนน    แก้วเดชธง
1. นางอัจฉราภรณ์    สุรภักดี
25
4 4 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กชายไมตรี    แสนยากุล
1. นางสาวกาญจนา    ศรีมูล
39
5 5 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กชายชยันต์    หนูเล็ก
1. นายสาธิต    ยิ่งเจริญ
ชนะเลิศ
6 6 โรงเรียนสิ่นหมิ่น สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กชายพนภัทร    เลี่ยมตระกูลพานิช
1. นางอรวริสรา    โสตธนาภูรินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 7 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กชายธนพล    ไกลถิ่น
1. นายอดุลย์    ป้องฉิม
16
8 8 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กชายจตุพล    โม้เอม
1. นางรำพึง    ธารน้ำ
25
9 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กชายสัณหณัฐ    สองสีโย
1. นางจุราณีย์    ศรีปัญญา
14
10 10 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายภูริภัทร    สิริพิระยะกุล
1. นางสาวมยุรี    สิงหาทุม
17
11 11 โรงเรียนบ้านนาใหม่ สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กชายโชติศักดิ์    จูบรรจง
1. นางสาวสิรินาฏ    สุปินนะ
33
12 12 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สบบง
1. นางราตรี    ไทยเมือง
34
13 13 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กชายธีรเดช    พิทักษ์สิรินนท์
1. นายสัญญา    สอนบุญทอง
40
14 14 โรงเรียนเชิงผา สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายสถาพร    จองป้อ
1. นางสาวอังคณา    คำสอน
11
15 15 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายกิตติพงศ์    ศรีคง
1. นางบุญสม    บุญเอี่ยม
41
16 16 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กชายปีรติ    จันต๊ะคาด
1. นางศรีนวล    สุปินราษฎร์
6
17 17 โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กชายภักดี    ณ ลำพูน
1. นางสาวสุชานันท์    ลีจา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 18 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กชายภคพล    ใจยะ
1. นางสาวชลาลัย    เทพวงศ์
24
19 19 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กชายเจิมศักดิ์    แซ่ล้อ
1. นางสาวมะลิวัลย์    ชาญยุทธคีรี
21
20 20 โรงเรียนวัดท่านา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กชายนฤพล    ฟองสี
1. นางสัมฤทธิ์    แก้วพูลศรี
7
21 21 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กชายศิรเดช    ธรรมชาติ
1. นายเดชา    ธรรมชาติ
8
22 22 โรงเรียนบ้านนาไพร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กชายนนทกร    จันทยศ
1. นางจุฑาลักษณ์    ข้องแก้ว
25
23 23 โรงเรียนบ้านนิคม สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กชายอดิศร    ชาติเวช
1. นางยุพา    เฟื่องโชติการ
32
24 24 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    กรรมใจ
1. นางเครือวัลย์    ปรีชา
37
25 25 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายวุฒิพร    พลไพร่
1. นายทัศน์พล    สีม่วง
4
26 26 โรงเรียนสบเมาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กชายนิชานันท์    จันทร์กลม
1. นางสาวปิยาณี    ลุผล
25
27 27 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กชายอินทรชิต    สีหามา
1. นางนันทวรรณ์    แป้นเกิด
30
28 28 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์    แจ้งจบ
1. นางสาวยอดอนงค์    ทองหาญ
9
29 29 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กชายอนุวัทย์    สิงห์แก้ว
1. นางสาวคนึงรัตน์    ถุงเงิน
13
30 30 โรงเรียนวัดสันป่าสัก สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กชายไผ่    -
1. นางนงลักษณ์    อุดทาเศษ
15
31 31 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กชายวราวุฒิ    ทัตเศษ
1. นางพจนาถ    ทองมา
5
32 32 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กชายวิทยา    ศรีโสภาบงกช
1. นางอารีย์    ศรีเมือง
42
33 33 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กชายชวนาภร    แบบวา
1. นางสาววรวลัญช์    ขุนสุข
30
34 34 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายชลวัฒน์    พิมพันธ์
1. นายยงยุทธ    จันทยา
12
35 35 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กชายไกรวุฒิ    แสนหมี่
1. นายประเสริฐ    ศรนุวัตร
34
36 36 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายภาณุพงษ์    วิสุทธิมูล
1. นายศุภฤกษ์    ฉิมพันธุ์
34
37 37 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายกนกภัทธ    ภัทรทวีผล
1. นางเดือนฉาย    สุขสวัสดิ์
21
38 38 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายพาชะกุย    ชัชวาลก่อสกุล
1. นายประจักษ์    คำเชื้อ
25
39 39 โรงเรียนบ้านดอยแดน สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กชายนภัสกร    นิลทิตย์
1. นางสาวเตือนใจ    พรหมพันธ์
44
40 40 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กชายพิทักษ์    คุณกะมุด
1. นายเสถียร    เรือนแก้ว
18
41 41 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กชายกฤษนล    จิตเผือก
1. นายทวีทรัพย์    โท๊ะยะ
21
42 42 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กชายธนกฤต    เล็กยิ้ม
1. นายอำนาจ    ศรีบรรเทา
43
43 43 โรงเรียนบ้านท่าวังผา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายภูฟ้า    ใจมูลมั่ง
1. นางสาวอรพินท์    เพชรภา
19
44 44 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กชายปณิธาน    มวนศักดิ์
1. นายวิรัตน์    มาโนชญ์
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................