งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 370
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอรปรียา    เพ็ญงาม
1. นางยุพิน    เสาจู
2 2 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐชยา    ยศปัญญา
1. นางกนกกาญจน์    วิเศษคำ
3 3 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กหญิงรินรดา    กุลพรม
1. นายทนงศักดิ์    สูงขาว
4 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์    นันทะยา
1. นางนิลสวาท    เขื่อนแก้ว
5 5 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงไพลิน    ขำหรุ่น
1. นางตรีรัตน์    เชียงทอง
6 6 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    อุตรนคร
1. นางสาวอัจฉรา    เนียมถนอม
7 7 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงพรรณี    ชุ่มอุ่น
1. นางฉวีวรรณ    มินทะขัติ
8 8 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงพัทราภรณ์    แจ่มทอง
1. นางพัชรมัย    บัวเทศ
9 9 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงปัณชญา    ปัญญาวงค์
1. นายวัชระ    วงศ์สิทธิ์
10 10 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงจินตนา    แซ่ย่าง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรวรรณ    ปูสัญจร
11 11 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กหญิงชนากานต์    อินทนิล
1. นางสาวพิกุล    สายตา
12 12 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กหญิงสุภัชชา    อินต๊ะสิน
1. นายเดือน    กาวีละ
13 13 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กหญิงรุจิรางค์    ชลอยจ่าย
1. นายศิริชัย    ศักดิ์ชัยปัญญา
14 14 โรงเรียนวัดบ้านกรุ สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา    กล้าหาญ
1. นางศุภาวีร์    คะนิกา
15 15 โรงเรียนวัดท่ามะขาม สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    สุดประเสริฐ
1. นางสาวหนึ่งฤทัย    บุญพวง
16 16 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ไพศาลวณิชสกุล
1. นายธีรพล    หมื่นโฮ้ง
17 17 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐวดี    ดวงแสง
1. นายสุวภาพ    จินะราช
18 18 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงทัตพิชา    ยอดดี
1. นายปิติพงษ์    วิญญาณ
19 19 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กหญิงนภาพร    วิเศษเอกภพ
1. นายมานพ    จันทร์หอม
20 20 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงอรลลินทร์    ปุณยวัฒนานนท์
1. นายเอกทัศน์    สุยสว่าง
21 21 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวรพรรณ    บวงสรวง
1. นางสาวจินดาพร    ชิดศิษฐ
22 22 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอาริสา    สีสด
1. นายทองสุข    คู่ควร
23 23 โรงเรียนวัดโนนสะเดา สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงอริสรา    ศรีใส
1. นางนารีรัตน์    หุ่นทอง
24 24 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงธนัชภัค    ตันสุภายน
1. นางพนิดา    พิมสาร
25 25 โรงเรียนบ้านลานไผ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงพรทิวา    คงสนอง
1. นายชรจ    ขำชาติ
26 26 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงปานทิพย์    ทินกร ณ อยุธยา
1. นางอรัญญา    ฟูเฟื่อง
27 27 โรงเรียนวัดหนองกก สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กหญิงศศิวรรณ    บุญเทียม
1. นายดำรง    คงรอด
28 28 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงกุลจิรา    ดีปาน
1. นายปิยพล    มุขสูงเนิน
29 29 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงศศิธร    จารี
1. นายสุรฉัตร    พีระพล
30 30 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงนันทิกานต์    ยองสุวรรณ์
1. นางสายทอง    จีปราบนันท์
31 31 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงพอร์สภัสรา    วัฒนาจิรวัฒน์
1. นายทองสุข    ศรีปน
32 32 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กหญิงอริสรา    ศรีไว
1. นางสาวรัชฎาภรณ์    ศรีสวัสดิ์
33 33 โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุกานดา    พงษ์เจริญ
1. นายสมเดช    ทองแดง
34 34 โรงเรียนบ้านชายเคือง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงพรพนิดา    วรฉัตร
1. นายรัชกฤต    อ่วมน่วม
35 35 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงปารีณา    ศรีเมือง
1. นายณภัทชรัญช์    วงศา
36 36 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงปาณิสรา    มณีฤทธิ์
1. นางสาวเสาวภาศรี    เกิดด้วง
37 37 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงพอลล่า    สีใส
1. นายอนันต์    สิงห์หา
38 38 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงศุภมาส    ทิยานันท์
1. นายบำบัตร    ทิยานันท์
39 39 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงสุฐิตา    สมนึก
1. นางอัจฉรา    เชียงหล้า
40 40 โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงอัญมณี    ดีจานเหนือ
1. นางสาวเครือวัลย์    จุ้ยวงศ์
41 41 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงจิรัชญา    คำปิง
1. นายนิพนธ์    วงษ์ญาติ
42 42 โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงจิตสุภา    ศรีสุข
1. นางสุธาทิพย์    บัวเทศ
43 43 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรมน    คีรีสันติกุล
1. นายเฉลิมพล    หน่อคำ
44 44 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    จูแวน
1. นายอำนวย    ธิการ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................