งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 371
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบ้านวังบาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์    กินยืน
1. นางเจียมจิต    สุวรรณโภคัย
2 2 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กหญิงภัครมัย    บุญมี
1. นางจิราภรณ์    อินทับทิม
3 3 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กหญิงพาสุข    ตาเงิน
1. นายนิคม    จันทบ
4 4 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กหญิงกาญจนันท์    ฟูแสง
1. นายเอกชัย    ยาวิลาศ
5 5 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    หมูจุน
1. นางสาววรณัฐณิชา    ใจหนุน
6 6 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงพัชราวดี    ดีอ่ำ
1. นางสาวภณพร    ทองทรัพย์
7 7 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงจิราพร    มาบุญเรือง
1. นางปทุมวัน    นุภาพ
8 8 โรงเรียนบ้านตะเบาะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงอรพรรณ    ดวงศรี
1. นางนิตยา    สาตรจีนพงษ์
9 9 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ตระกูลพิทักษ์กิจ
1. นางลัดดาวรรณ    ศรีสุคนธ์
10 10 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงอารียะ    ขจิตเพชรจรัส
1. นายคมสันต์    ดอกไม้
11 11 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กหญิงชญานิศ    ประเทศ
1. นายเชาว์ลิต    แก้วกัน
12 12 โรงเรียนบ้านร่องส้าน สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    แซ่โซ้ง
1. นายอนุสรณ์    ไทยโกษา
13 13 โรงเรียนบ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กหญิงสุดาพร    บุญกิติ
1. นางสุพัตรา    ณัฐชวรัตน์
14 14 โรงเรียนบ้านกลางดง สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงติมาภรณ์    ทรัพย์แย้ม
1. นายสมเจตน์    เกตุขาว
15 15 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงธนพร    ลาวัลย์
1. นางสาวมลธิชา    ฤทธิทานัน
16 16 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กหญิงอรัญญา    ตาคำปัญญา
1. นางสาวปจรีย์นัฐ    ท่าจันทร์
17 17 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงกาญจนา    จะยี
1. นางสาวศรีวรรณา    บุญเรือง
18 18 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงนรกมล    แก้วอ่อน
1. นางสาวสุภาวดี    เรืองคณะ
19 19 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    สถิตพงศ์ไพร
1. นายวุฒิไกร    อุทัยดา
20 20 โรงเรียนบ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    แย้มแสง
1. นางรัตนา    แตงนวลจันทร์
21 21 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวีระญา    สาระสุวรรณ์
1. นายพุฒศักย์    มุสิราช
22 22 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กหญิงศุภัทชา    พานทะมะ
1. นายบดินทร์    มุกดาจันทร์
23 23 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    ชำนาญ
1. นางสาวกัญญาภัค    ส่งประเสริฐ
24 24 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงอัจฉรา    ญาสมุทร์
1. นางจุฑานันท์    ก้อนแก้ว
25 25 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงไพลิน    จ่อนแดง
1. นายนริศ    แก้วเมือง
26 26 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงเพ็ญแข    ใจตาเสาร์
1. นายอนุพงษ์    สิงห์ทองไชย
27 27 โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กหญิงชลดา    อ่ำวงษ์
1. นายฉัตรชัย    สารผล
28 28 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงวาริษา    เขตรวิทย์
1. นางบรรจง    สนิทพ่วง
29 29 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    อวิสุ
1. นางอรัญญา    สุขเกษม
30 30 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงกัณฑมาศ    นันต๊ะนา
1. นางสถาพร    วังธิยอง
31 31 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ศรีนาคสุข
1. นายทองพูน    ดีนอก
32 32 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กหญิงชนนิกานต์    วิมล
1. นายทองคำ    สมแก้ว
33 33 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กหญิงธารารัตน์    บุญไหว้
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล    เกตุทิม
34 34 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงเนตรธิดา    วงศ์ศรีใส
1. นางสุณี    รอบุญ
35 35 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงยิง    ลุงกร
1. นางจิตตานาถ    ปลอดสกุล
36 36 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงลลิตา    แม่นศร
1. นายพืชมงคล    ริดจันทร์
37 37 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงวาสนา    ศิริปี
1. นางสาวจันทร์จิรา    บุตรมี
38 38 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงนุชจรีย์    ศรีจินดามาลัย
1. นายแทน    จินะโต้ง
39 39 โรงเรียนบ้านปวง สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงนุสรา    วันหลี
1. นายพีรพัฒน์    จันทร์อ้น
40 40 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงพรประภา    โสบุญ
1. นายอนุกรณ์    อินทนงค์
41 41 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงธีรดา    พึ่งดาบศ
1. นางนาฎสุรีย์    วงศ์อรินทร์
42 42 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    กลิ่นสายทอง
1. นางสุธาทิพย์    ยาวิเศษ
43 43 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวเปรมสินี    ปทุมไพโรจน์
1. นายยุทธนา    สุนทร
44 44 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงสุทธิดา    พัฒนพงพี
1. นายชัยยศ    สุขต้อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................