งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 372
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงกานต์รวี    นิระกิจ
1. นางชลธิชา    ชัยวิชิต
22
2 2 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กหญิงภิญญดา    วิเศษคำ
1. นางสุวิชชา    ตรีอินทร์
26
3 3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ    สุขดี
1. นายยงยุทธ์    เจนคิด
30
4 4 โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กหญิงรังสิมา    โพธิแจ้ง
1. นางผกายมาศ    เตปิน
34
5 5 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    ลาช่อง
1. นายวีระ    ร้อยกรอง
ชนะเลิศ
6 6 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงสมัชญา    ลำคำ
1. นางชลดา    ทัดเที่ยง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 7 โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    บุญศรี
1. นางสาวศิริอำภา    สายหล้า
34
8 8 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงพัทราภรณ์    แจ่มทอง
1. นางพัชรมัย    บัวเทศ
25
9 9 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงอรชพร    ทองฉัตร
1. นางฉวีวรรณ    สวนจักร์
14
10 10 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร    ลายใส
1. นายพรศักดิ์    บัวนำ
10
11 11 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กหญิงสุทธิดา    วังทะพันธ์
1. นายอชิระ    ก๋าติ๊บ
30
12 12 โรงเรียนบ้านน้ำมิน สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กหญิงรวิสรา    ดาญาใหญ่
1. นางวันเพ็ญ    ตุ้ยสาร
34
13 13 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กหญิงอำภา    ไม่มีชื่อสกุล
1. นางสาววีณา    ตันหลวงกาศ
26
14 14 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญาภา    ครุธนวล
1. นางนิภาพร    คงวุธ
17
15 15 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    อุ่นอินทร์
1. นางสาวอัญญาณี    สีหาราช
23
16 16 โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    ลัมยศ
1. นายคมสัน    จิรภาไพโรจน์
26
17 17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    นันทะจักร
1. นางสาวณิรัตตา    ปิมแปง
20
18 18 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงแสงระวี    นายตาล
1. นางสาวสุภาวดี    เรืองคณะ
34
19 19 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กหญิงปานตะวัน    อุดมวิริยะ
1. นางผ่องพรรณ    แก้วคำ
12
20 20 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์    บำรุง
1. นายจรรยา    สนจุมภะ
7
21 21 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงมัลลิกา    สุขานนท์
1. นายเดชา    ธรรมชาติ
14
22 22 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กหญิงกิตติวรา    ตาวันดี
1. นางนิตยา    พวงทอง
42
23 23 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงอรไพลิน    ไกรสร
1. นางดาวเรือง    ฟักรักษา
12
24 24 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    สิงหเดช
1. นางสาวอัจฉราภรณ์    ปรีชามานพวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
25 25 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงสลินพร    เกิดสุข
1. นางทิพวรรณ    เกิดอ่วม
14
26 26 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงณภัทร    วัชรขจรกุล
1. นางอรัญญา    ฟูเฟื่อง
8
27 27 โรงเรียนกวางตง สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กหญิงสรัญญา    จุ้ยแจ้ง
1. นายวัชรพงษ์    ยี่โถ
10
28 28 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงกุลจิรา    ดีปาน
1. นายปิยพล    มุขสูงเนิน
6
29 29 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงศศิธร    จารี
1. นายสุรฉัตร    พีระพล
30
30 30 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงกชกร    วงค์ตามี
1. นางสาวสุจิตรา    ธรรมธีรเดช
34
31 31 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงอรัญญา    บุญส่ง
1. นางสมพิศ    ประกอบทอง
4
32 32 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กหญิงศรีนวล    ปัญญากร
1. นางสาวกิตติยา    มิ่งศรีสุข
17
33 33 โรงเรียนวัดวังยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสรัลชนา    ทองแก้ว
1. นางพร้อมพรรณ    ไกรสุทธินันท์
43
34 34 โรงเรียนบ้านหัวรัง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงอนัญพร    เรียนพืช
1. นายวศิน    อินทกาสุน
26
35 35 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    พาทีพิเคราะห์
1. นางจิตตานาถ    ปลอดสกุล
17
36 36 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    พูลเพียร
1. นางสาวสุภัทรา    คงอุบล
34
37 37 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    อินตาวงค์
1. นางพรรณี    ปลอดโปร่ง
20
38 38 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรสิริ    ปิ่นคำ
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยภัทร    ตาหลัง
41
39 39 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงตรีรัตน์    ไชยพูน
1. นางพัชรา    ขาวแสง
30
40 40 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    สิทธิ
1. นายเสถียร    เรือนแก้ว
23
41 41 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงปารณีย์    ออมแก้ว
1. นายทวีทรัพย์    โท๊ะยะ
34
42 42 โรงเรียนสามมิตร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงสิริภัทรา    แปดแก้ว
1. นางศรีนวน    โพธิ์คำ
5
43 43 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวรวลัญช์    มานะกิจ
1. นายเฉลิมพล    หน่อคำ
9
44 44 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงอาทิตยา    นะดอก
1. นางสาวภาวิณี    คำแผ่น
43
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................