งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 373
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบ้านน้ำชุน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    ข้องคาน
1. นายปัญญา    ชัยวิชิต
2 2 โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายฐิติกร    คงสิงห์
1. นางภิรมย์    ไมตรีจืต
3 3 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กชายภัทรพล    เปล่งใส
1. นายบุญสัน    วงค์เจริญทัศน์
4 4 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กชายกิตพงศ์    ใจบาน
1. นายบุรจิตต์    คิดว่อง
5 5 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กชายภานุเดช    อำมาตย์หิน
1. นางอรพิน    ภิญโญ
6 6 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กชายสุวรรณ    ฮัวะจินดา
1. นางสาวพจน์ระวี    ยาวขันแก้ว
7 7 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 1. นายจักรไกร    แซ่จง
1. นายอดิศักดิ์    จันกิติ
8 8 โรงเรียนบ้านซับเปิบ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กชายวรพล    แหยมแก้ว
1. นายอนิรุทธิ์    มาจันตะ
9 9 โรงเรียนบ้านตอง สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กชายอติชาติ    นุราช
1. นายภูเบศ    ธรรมลังกา
10 10 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายธวัตชัย    ปัญญาก๋า
1. นางสาวรัตติกาล    รักสัตย์
11 11 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กชายอภิชาติ    วงศ์มุ่ย
1. นางจีรพรรณ    ทุ่งโปร่ง
12 12 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    แสนพะวัง
1. นายณรงค์    บุญแรง
13 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กชายตะวัน    อ่อนมล
1. นางสาวจุฑาภรณ์    พงษ์สุภา
14 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายปรัตถกร    คำปา
1. นายธารินทร์    กาศร
15 15 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายกฤศณัฐ    มารถรมย์
1. นายกรุง    แปงจำ
16 16 โรงเรียนวังหินวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กชายปิยพัทธ์    กันทะสอน
1. นางจารุณี    มังกรแก้ว
17 17 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กชายวรากร    แซ่เยี๋ยน
1. นายชัยยุทธ    มอญสร้อย
18 18 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. นายณภัทร์    ตรีอุบล
1. นางนงค์นุช    ศิริชัย
19 20 โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กชายวันชนะ    บัวนารถ
1. นางสุวดี    หนูดอนทราย
20 21 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กชายนรวิชญ์    ศรีชุม
1. นายวิโรจน์    มั่นต่อพงษ์
21 22 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    พรหมสวัสดิ์
1. นายศุภชัย    มาอุ่น
22 23 โรงเรียนวัดโนนสะเดา สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กชายสุชาติ    เกิดจันทึก
1. นางนารีรัตน์    หุ่นทอง
23 24 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กชายรุ่งฤทธิ์    สังเกตุ
1. นางราตรี    พยาราช
24 25 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายวินัย    ศรีภูธร
1. นายเกรียงไกร    สมศิลา
25 26 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กชายสมพงษ์    สุริภา
1. นางยุวดี    แปงสนิท
26 27 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กชายแสงชัย    แร่เพ็ชร์
1. นางวรากร    บูรณะไทย
27 28 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กชายปฏิภาณ    สีคำภา
1. นางสาวลัดดา    ดีสุก
28 29 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล สพป. พะเยา เขต 1 1. นายศักดิ์ดา    ยะนา
1. นางสาวศรีเสงี่ยม    คำมูล
29 30 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. ลำพูน เขต 1 1. นายอธิพล    มาตุทาคาม
1. นายปวัฒน์    ทับทิมศรี
30 31 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กชายศักดา    คงดี
1. นายปิยะชาย    ณ วิเชียร
31 32 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กชายราเมศวร์    มณี
1. นางสิรินดา    เสนใจ
32 33 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กชายสิรภพ    ยศเลิศ
1. นางยุพิน    กันยะมี
33 34 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายธาราดล    พีลี
1. นางสุณี    รอบุญ
34 35 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กชายเทวราช    มะโนวัง
1. นางสาวประภาพรรณ    จันทร์แสนตอ
35 36 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายธนกฤต    ชำนาญไพร
1. นายพืชมงคล    ริดจันทร์
36 37 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายเกรียงไกร    ธรรมสอน
1. นางพรรณี    ปลอดโปร่ง
37 38 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายศรันยู    อยู่กันทรากร
1. นายธีรพงษ์    วงศ์ใจคำ
38 39 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กชายธนวรรธน์    สุลัยศรี
1. นางอัมพร    สตรอง
39 40 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 1. นายนราวุฒิ    อาทิตย์
1. นางสาวดอกอ้อ    เรืองฤทธิ์
40 41 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กชายวีระชัย    วังสาคร
1. นายเทวินทร์    ภูกา
41 42 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กชายณสมพงษ์    ช่วยรักษา
1. นางชฎาภรณ์    สกัลยา
42 43 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายชาคริต    เสมาทอง
1. นางสุชานันท์    เพียรวิทูร
43 44 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กชายธนพล    แก้วสุใจ
1. นางสุลัดดา    กองสิงห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................