งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 374
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจพร    สังข์ทอง
1. นางสมจิตร์    ธิกะ
2 2 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กหญิงอณุธิดา    นาละออง
1. นางไฉน    ถนอมสิงหะ
3 3 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กหญิงพาสุข    ตาเงิน
1. นายนิคม    จันทบ
4 4 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กหญิงชนิสรา    คำใจ
1. นายณัฐชัย    ปอยู
5 5 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงรุธิรา    เจือจ้อย
1. นางอรพิน    ภิญโญ
6 6 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงรุริญา    รักบุญ
1. นายรอบ    สุคำหล้า
7 7 โรงเรียนหนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงพรชนก    ศิริแสน
1. นางสาวเพชรา    ถุงเงิน
8 8 โรงเรียนบ้านระวิง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงพรนภา    บุญปลูก
1. นางพวงเพชร    อมรวัฒนานุกูล
9 9 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    อินจันทร์
1. นางสาวมนต์นภัส    ถาเมือง
10 10 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร    แลเช่อกู่
1. นายเกรียงศักดิ์    วงค์บุญตัน
11 11 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. แพร่ เขต 2 1. นางสาววิไลลักษณ์    ยะปะนันท์
1. นางสาวพุทธพร    สารจินดาพงศ์
12 12 โรงเรียนบ้านพวงพยอม สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    สมศรี
1. นางสาวอารยา    บุญตา
13 13 โรงเรียนบ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กหญิงสุดาพร    บุญกิติ
1. นางสุพัตรา    ณัฐชวรัตน์
14 14 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงกนิษฐา    ปรุงเสริม
1. นางสำเนียง    ศิริไกรวัฒนาวงศ์
15 15 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    ฉิมยงค์
1. นางสาวปิยวรรณ    ปุ่นเอื้อง
16 16 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาวี    ยารังษี
1. นายรังสิต    ไชยวรรณ
17 17 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงอรวินท์    โชคถาวรกิจ
1. นางสาวสุรีย์    แซ่ท้าว
18 18 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงรัศมี    การเวกผดุง
1. นายภูมิศักดิ์    จอมธิ
19 19 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กหญิงชลธิชา    หนักแน่น
1. นางสาวพิมนรี    มะโนเสาร์
20 20 โรงเรียนวัดพันลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงนภาลัย    สังแตง
1. นายผจญ    เหล็กแก้ว
21 21 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงแทนขวัญ    ลำปาง
1. นายณฐกร    สุขเสือ
22 22 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กหญิงชลดา    โถชาลี
1. นายกฤช    บุญอุดม
23 23 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงวิชญาภรณ์    บุญสายยัง
1. นางกัทลี    คารมปราชญ์
24 24 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงอัจฉรา    ญาสมุทร์
1. นางจุฑานันท์    ก้อนแก้ว
25 25 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงสมฤดี    นนทรี
1. นางสาวพัทธมน    นุเงิน
26 26 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงอาลิสา    คำฟู
1. นางนงคราญ    ยอดวีระพงค์
27 27 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กหญิงนวรัช    รักคำ
1. นายวัชรินทร์    สนองบุญ
28 28 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงสาริกา    ภานุรักษ์
1. นางสาวลัดดา    ดีสุก
29 29 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    หารภิรมณ์
1. นางปุณยาพร    อินสุขิน
30 30 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงสุภัทรา    อนุมะ
1. นางสายฝน    กัณทะพงศ์
31 31 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ศรีนาคสุข
1. นายทองพูน    ดีนอก
32 32 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กหญิงศิรินยา    พิกุลแก้ว
1. นายอัครพล    จันทร์ฉาย
33 33 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    นามกรณ์
1. นางรัชนี    เกียรติสาร
34 34 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    พูลสวัสดิ์
1. นางสุณี    รอบุญ
35 35 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. นางสาวกนกพร    ปอย
1. นางมารินดา    ธรรมชัย
36 36 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพงศ์ภัค    บรรเทือง
1. นายพืชมงคล    ริดจันทร์
37 37 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงพลอย    บุญศรี
1. นางปวีณา    ปาระมี
38 38 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    แซ่โซ้ง
1. นายวรุจน์    จันแก้วปง
39 39 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงรมิดา    สีจา
1. นายสมชาย    ชัยอนันตยศ
40 40 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงศศิประภา    บุญดี
1. นางสาวดอกอ้อ    เรืองฤทธิ์
41 41 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงธีรดา    พึ่งดาบศ
1. นางนาฎสุรีย์    วงศ์อรินทร์
42 42 โรงเรียนบ้านทำนบ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    ผ่องวิลัย
1. นางสาวนับทอง    ผ่องวิลัย
43 43 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกันต์สิริ    สุฤทธิ์
1. นายสมชาย    เอกขระ
44 44 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    จันมา
1. นายทศพร    ทองกร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................