งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 375
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายกษิดิ์เดช    วุทธา
2. เด็กชายชวกร    สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐพร    สิทธิเชน
4. เด็กหญิงพรทิพา    หล่ออินทร์
5. เด็กหญิงวันเฉลิมพร    สิงห์คำ
6. เด็กชายพรชัย    อาตมา
7. เด็กชายธนโชติ    แซ่สง
8. เด็กชายอธิวัฒน์    ใจผ่องแผ้ว
9. เด็กหญิงสุธาสินี    จันทะคุณ
10. เด็กชายภัทรวดี    บุญโต
11. เด็กหญิงสุกัญญา    บามา
12. เด็กชายนพจิรา    ปั้นชู
13. เด็กหญิงกชกร    ชุนพุ่ม
14. เด็กหญิงภัทราวดี    คำภา
15. เด็กชายปิยะวัฒน์    สีสุข
16. เด็กหญิงปราณปรียา    จันทะคุณ
17. เด็กชายภานุพงษ์    สุทธิ
18. เด็กหญิงจุฬารุ่ง    สังข์พรม
19. เด็กหญิงชินินาถ    สุโคมุต
20. เด็กหญิงณัฐชา    จันทะลี
21. เด็กหญิงกัลยารัตน์    นกยูงทอง
22. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์    คงเกษม
23. เด็กหญิงวิมลศิริ    น้อยอ้าย
24. เด็กชายสิทธิพล    จันทะคุณ
25. เด็กหญิงฐานิดา    ป่าพงษ์
26. เด็กหญิงปวีณา    วงษ์พิมเสน
27. เด็กหญิงชนินพร    พุดฉิม
28. เด็กหญิงนพเก้า    บริหาร
29. เด็กชายสรพัศ    อินทรมา
30. เด็กหญิงฑฆัมพร    สุทธิผุย
31. เด็กหญิงเบญญาภา    พาพิมพ์
32. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์    รัตนากร
33. เด็กหญิงชนันธร    ชื่นอารมณ์
34. เด็กหญิงชนาภา    จันดวง
35. เด็กชายนนทกร    เงื่อนจันทอง
36. เด็กหญิงชลลดา    เสนานุช
37. เด็กหญิงรติกร    แก้วปิตา
1. นายกิจพนธ์    แสนแทน
2. นางสาวปณิฎฐา    คำภาแก้ว
3. นางสาวปิยมาศ    กาศมณี
4. นายพงศ์พินิต    เสนานุช
5. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ    สุขสมบูรณ์
6. นายศรายุทธ    ปานเพ็ชร
7. นายองอาจ    คงพิริยะนันท์
8. นางสาวอฎิษฎา    จันดาวงษ์
2 3 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กหญิงวาสนา    จะงาม
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    คิดว่อง
3. เด็กหญิงมนิษา    สิทธิยศ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา    ปุ้มตะมะ
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    คิดอ่าน
6. เด็กหญิงยุพารัตน์    ดวงสุพารัตน์
7. เด็กหญิงพัชญ์พิดา    พัฒฐามาศ
8. เด็กหญิงกัญญ์วรา    สีโวย
9. เด็กหญิงกุลณัฐ    รักชาติ
10. เด็กหญิงจิรานุช    เสาร์ฝั้น
11. เด็กหญิงนิภาดา    พานทอง
12. เด็กหญิงฐานุตรา    จันตะมะ
13. เด็กหญิงพอเพียง    เอ็นดู
14. เด็กหญิงศิรดา    โพธิ์ทอง
15. เด็กหญิงมนัสนันท์    พรธนสิริ
16. เด็กหญิงวริศรา    กาวิชัย
17. เด็กหญิงพลอยพรรณ    คิดอ่าน
18. เด็กหญิงพณารินทร์    ลาภใหญ่
19. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    ทาก๋อง
20. เด็กหญิงณัฐภัทร    ทัศนา
21. เด็กหญิงไปรษยามาศ    กาศักดิ์
22. เด็กหญิงณัฐริการ์    พึ่งบ้าน
23. เด็กหญิงบุษบาวรรณ    กุญชร
24. เด็กหญิงชมพูนุช    เต็มแบบ
25. เด็กหญิงวีรดา    อินต๊ะมา
26. เด็กหญิงณัฐรวิภา    วิลิมพชพรกุล
27. เด็กหญิงชาลิสา    แย้มดนตรี
28. เด็กชายบุลากร    วงศ์หลวง
29. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    สุริยาวงค์
30. เด็กหญิงวราภรณ์    เต็มจักร
31. เด็กหญิงรติภัทร    แรงอด
32. เด็กหญิงญาณธิชา    คำประภา
33. เด็กหญิงประพิมพร    สอาด
34. เด็กหญิงกุลปรียา    มหัทธนภัค
1. นายกิตติพงษ์    เมืองยศ
2. นางณิชกมล    คิดอ่าน
3. นายดำรง    วงค์ขัติยะ
4. นายธรรมนูญ    ฤทัยประเสริฐสูง
5. นางผ่องพรรณ    จูงาม
6. นางรัตติกา    สมันจิตร์
7. นางวัชรี    เมืองยศ
8. นางวาสนา    คนเที่ยง
3 4 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    คำชัย
2. เด็กหญิงวิไล    โสภา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    จาดฮามรด
4. เด็กหญิงกุลธิดา    ลือทองจันทร์
5. เด็กหญิงอัมพร    แซ่จาง
6. เด็กหญิงชลธิดา    กิ่ง
7. เด็กหญิงจิราภา    แซ่ยิ่ง
8. เด็กหญิงกานต์ธิดา    รัตนพนาพร
9. เด็กชายณรงค์กร    ณัทรสุขสกุล
10. เด็กชายเมษา    แซ่เจ้า
11. เด็กหญิงลดาวัลย์    สามคำ
12. เด็กหญิงศิริพร    แชหมื่อ
13. เด็กหญิงจารุณี    ลุงหยะ
14. เด็กหญิงนันทนัฐ    ใจคำ
15. เด็กชายกานต์ธิดา    พัชรมงคลสกุล
16. เด็กหญิงบูก่า    ยิบือ
17. เด็กหญิงนารี    จันทร์โนมม่วง
18. เด็กชายเสาวณีย์    นาเย
19. เด็กหญิงสุภวรณี    แซ่เถา
20. เด็กหญิงเสาวณีย์    เงาสี
21. เด็กหญิงหมี่ก๋า    แลเชอะ
22. เด็กชายมานพ    มาเยอะ
23. เด็กหญิงณัฐณิชา    แซ่ย่าง
24. เด็กหญิงณัฐธิดา    เยอะซอ
25. เด็กหญิงอรวรรณ    แซ่แจ๋ว
26. เด็กหญิงสุทธิดา    แซ่หยี
27. เด็กชายกสิณ    เสาร์แก้ว
28. เด็กหญิงศิรภัสสร    แซ่จัง
29. เด็กหญิงนาที    ลาหู่
30. เด็กชายดนุพลธ์    แซ่จ๋าว
31. เด็กหญิงลลิตา    แสงสุวรรณ
32. เด็กชายวรเมธ    ใจชื่น
33. เด็กหญิงพรไพลิน    นิพัทธ์พงศ์ศิริ
34. เด็กหญิงปุณยาพร    ห่วงใย
35. เด็กหญิงขวัญใจ    มาเยอะ
36. เด็กหญิงเบญจพรรณ    ประจักรขจร
1. นางสาวกนกวรรณ    ขันทะ
2. นายนิชวัฒน์    ยถาธนากุล
3. นางสาววาสนา    ณพรม
4. นายศรายุทธ    แก้วเรือน
5. นางสาวศศิภรณ์    สามารถ
6. นายสุธี    สอนน้อย
7. นางเปล่งศรี    ลิ้มขจร
8. นายไกรวิชญ์    ชินายศ
4 6 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงกนกรดา    ฉิมเกตุ
2. เด็กหญิงกัญญาภัค    ศิริรัตน์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    แผ้วสูงเนิน
4. เด็กหญิงเปรมิกา    เม้ากำเนิด
5. เด็กหญิงจิรัชยา    สุขเลิศ
6. เด็กหญิงจารุภัทร    บุญคุ้ม
7. เด็กหญิงปารมี    ศึกษากิจ
8. เด็กหญิงวรกาญน์    ดีบุกคำ
9. เด็กหญิงณิชกานต์    เอี่ยมนาค
10. เด็กหญิงณภัทร    ดวงจันทร์
11. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    คำปาน
12. เด็กหญิงแพรวา    ขาลสมดี
13. เด็กหญิงกังสดาล    แสงเพชรอ่อน
14. เด็กหญิงกฤตพร    รุจาคม
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา    มั่นประสิทธิ์
16. เด็กชายภูธเนศ    เรืองบ้านโคน
17. เด็กหญิงอนินทิตา    จันสน
18. เด็กหญิงวรรณวิภา    กัลยา
19. เด็กหญิงริญญาภัทร์    เอี่ยมอิศรากุล
20. เด็กหญิงธนัชชา    ปรีดาภิรมย์
21. เด็กหญิงพรรวิษา    สุมุลละ
22. เด็กหญิงรัชนีกร    มะรังษี
23. เด็กหญิงจิตรรุจี    ด้วงท้วม
24. เด็กหญิงปวิชญา    เปพันดุง
25. เด็กหญิงนอปชูการ์สร้อยทอง    เดาะเราะ
26. เด็กหญิงณัฎฐชา    พรมตา
27. เด็กหญิงกนกวรรณ    แสงสว่าง
28. เด็กหญิงปพิชญา    กงมล
29. เด็กหญิงวชิรญาณ์    ยิ้มประดิษฐ์
30. เด็กหญิงพิชญาดา    หุ้นเอี่ยม
31. เด็กหญิงสุพิชชา    โคกปรางค์
32. เด็กหญิงทิฆัมพร    พูลสวัสดิ์
33. เด็กชายทิวากร    เพชรอ่อน
34. เด็กหญิงศุภพิชญ์ญา    อินทร์อิ่ม
35. เด็กหญิงณัฐติญา    ตากรม
36. เด็กหญิงภัณฑิรา    ไมเยอร์
37. เด็กหญิงจักรีพร    คำเป๊ก
38. เด็กหญิงกัญรินทร์    เอี่ยมอิศรางกุล
1. นายชลอศักดิ์    ประภากร
2. นายณัฐกฤษฎ์    ศรีวงษ์ฉาย
3. นายณัฐพล    สุวรรณชาติ
4. นางนพรัตน์    ด้วงท้วม
5. นางรินลดา    พาราศิลป์
6. นางสาววรัญธร    เปรมศิริ
7. นายอดุลย์    อุ่นแก้ว
8. นายเจษฎากร    ขันทอง
5 9 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์จรัส    แสงพานิชย์
2. เด็กหญิงณัฐภา    กิจเจริญวิศาล
3. เด็กหญิงชวัลญา    เปี่ยมอริยธน
4. เด็กหญิงธัญพิชชา    มีสา
5. เด็กหญิงศุุภักษร    โคตมี
6. เด็กหญิงฉัตรลดา    สุขไตรภพ
7. เด็กชายคีตลันต์    สวนทะ
8. เด็กหญิงศุภิสรา    ไกรทอง
9. เด็กชายน่านณัฐธีร์    คำวงศ์
10. เด็กชายศิวกร    อยู่คง
11. เด็กชายปราณปราชญ์ มาร์ก    สุทธหลวง
12. เด็กหญิงธัญชนก    ชื่นสุขประสงค์
13. เด็กชายปัณณวิชย์    พิเคราะห์
14. เด็กหญิงพัชราภา    สุขใจ
15. เด็กหญิงภูริชญา    ขอดณะ
16. เด็กหญิงพอฤทัย    วิชัยยา
17. เด็กหญิงณัฐวรา    สิทธิวงศ์
18. เด็กหญิงกีรตาพันธ์    วงศ์สงคราม
19. เด็กหญิงภัคจิรา    รอดวิเศษ
20. เด็กหญิงกัญจน์ติญา    ชูอินทร์
21. เด็กหญิงปกเกศเกล้า    คงคำเปา
22. เด็กหญิงณิชาภา    เหล่าอารยะ
23. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    พรหมอารีย์
24. เด็กหญิงเปมิกา    ป้องแก้ว
25. เด็กหญิงปพิชญา    คุณยศยิ่ง
26. เด็กหญิงจิตประภัสสร    ผูกจิต
27. เด็กหญิงนรินทร์สิริ    พลตรี
28. เด็กหญิงรสพร    สารรัตนะ
29. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ธนะสินวิริยะกุล
30. เด็กหญิงบุญชญา    สิริภูบาล
31. เด็กหญิงภัทรภร    ศรีวิชัย
32. เด็กหญิงณัฎฐนันท์    นันท์ชัย
33. เด็กชายวรพล    นุเทพสุ
34. เด็กหญิงภคพร    ดีปินตา
35. เด็กหญิงชญานิษฐ์    สุจดา
36. เด็กหญิงอรนลิน    บริรักษ์ตังกุล
37. เด็กหญิงธนัชพร    แก้วมีสุข
38. เด็กหญิงชีวาพร    สุภิมารส
39. เด็กหญิงสุวรรณวสา    ไชยนวล
40. เด็กหญิงธมลวรรณ    อรรถอินทรีย์
1. นางธัญญาลักษณ์    อิ่นแก้ว
2. นายนเรศ    ปัจจัยยัง
3. นายประเทือง    โนไชยา
4. นางผกาวรรณ    โลหะโชติ
5. นางสาวพวงเพชร    วีระพิเชฏฐ์
6. นายรังสฤษฎ์    สวนทะ
7. นายสันติชัย    ละการชั่ว
6 16 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    ไชยวุฒิ
2. เด็กหญิงสุพรรษา    บัวอ่อน
3. เด็กหญิงพัชรรินทร์    กังวาล
4. เด็กหญิงบุษยามาส    แก้วมุกดา
5. เด็กหญิงศิริณญา    เสนแก้ว
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชา    พรมมาลา
7. เด็กหญิงปรัชญาพร    วิสุทธิ์
8. เด็กชายศรายุทธ    ปัญญายาว
9. เด็กหญิงรัชตรียา    ศรไชย
10. เด็กหญิงนริศรา    น้อยเมือง
11. เด็กหญิงวริศรา    จันทร์กาวี
12. เด็กหญิงประกายเพชรรัตน์    ไชยเมืองชื่น
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ปงคำ
14. เด็กหญิงรวินันท์    เมืองปัญโญ
15. เด็กหญิงนฤมล    ปัญญาลังกา
16. เด็กหญิงณัทริกา    ปัญญาคำ
17. เด็กชายจิรพัฒน์    อัศวะสัย
18. เด็กชายธนวิชญ์    อรัญโสภา
19. เด็กชายกิจศิวัฒน์    ราชวงค์
20. เด็กหญิงญาณิศา    นาสารีย์
21. เด็กหญิงวรรณวริน    ยศอิ
22. เด็กชายก้องเกียรติ    บุญทา
23. เด็กหญิงธิติกานต์    อินเปี้ย
24. เด็กหญิงณัฐธยาน์    ใจบุญ
25. เด็กหญิงภัควลัญช์    บรรทัด
26. เด็กหญิงพิชชาภา    ลินใจ
27. เด็กหญิงอัญมณี    กันทะยศ
28. เด็กหญิงเกรินทร์    จันทร์คำ
29. เด็กหญิงศานติก    ซอศรีสาคร
30. เด็กหญิงกัลยากร    กาวิโล
31. เด็กหญิงหทัยชนก    ลาลี
32. เด็กชายเศวตโชติ    เป็กเตปิน
33. เด็กหญิงอัญญาณี    วงค์หลวง
34. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    แสนเมืองใจ
35. เด็กหญิงมิกิ    ยามาโมโต
36. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ยศข่าย
37. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี    ศรีพรม
38. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สายช่างทอง
39. เด็กหญิงรสสุคนธ์    ชุมธิ
1. นางชนิษฎา    คำภา
2. นายธีรพล    หมื่นโฮ้ง
3. นายธีรศักดิ์    ทันใจ
4. นายบรรเจิด    ดวงบุรงค์
5. นางพวงพร    เรืองคำ
6. นางสุปราณีย์    เดี่ยวสันติกุล
7. นางอัมพรรณ    จักรบุญมา
8. นางสาวเสาวนิต    ปงก๋าวงศ์
7 17 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงวัชรี    อินพรม
2. เด็กชายนันฑิพัฒน์    จันต๊ะวงค์
3. เด็กหญิงสลินทิพย์    ยอดเงิน
4. เด็กชายคุณากร    พนมเลิศสกุล
5. เด็กชายธนิต    แสงสาด
6. เด็กหญิงชัญญานุช    ธนบูรณ์สกุลโชติ
7. เด็กหญิงศุภิสรา    แซ่ยี่
8. เด็กหญิงธนาภา    เมธาสิทธิ์สกุล
9. เด็กหญิงปวีณอร    ลอยแก้ว
10. เด็กหญิงสุชาดา    ยอดใส่
11. เด็กหญิงเขมจิรา    นามทิพย์
12. เด็กชายฐิติศักดิ์    ส้วยยี่
13. เด็กหญิงสุภิชา    แซ่ลี้
14. เด็กหญิงอรุณรัตน์    ใส่นวล
15. เด็กหญิงธันยดา    มาเยอะ
16. เด็กชายวุฒิชัย    แก้ววันนา
17. เด็กหญิงดวงฤดี    แซ่หลี
18. เด็กหญิงวรวรรณ    ร่มพนาธรรม
19. เด็กหญิงอนุธิดา    แซ่เล้า
20. เด็กหญิงเนตรดาว    ลายคำ
21. เด็กหญิงดาราวลี    สิงห์เคราะห์
22. เด็กหญิงจินดา    แซ่เป้
23. เด็กชายจันทร์ทูล    มาละ
24. เด็กหญิงอาทิตยา    และเชอ
25. เด็กหญิงมณิภา    -
26. เด็กหญิงดารินทร์    อาหยิ
27. เด็กชายอานันท์    จะหา
28. เด็กชายกวินภพ    เม่อแล
29. เด็กหญิงพิชญาภา    ตาประโคน
30. เด็กหญิงสุดาพร    จะสี
31. เด็กหญิงจิรัชยา    บุญมี
32. เด็กหญิงอรวรรณ    สุวรรณ
33. เด็กหญิงญาณิศา    คำเฮือง
34. เด็กหญิงสิริวิมล    สมปาน
35. เด็กหญิงญาณิศา    เงินไอ่
36. เด็กหญิงชิตาภา    นามคำ
37. เด็กชายอ่องแสง    ทอนน้อย
1. นางมาลี    สอนบาลี
2. นางรัญชนา    มณีรัตน์
3. นางสาวอัญชลี    เมฆวิบูลย์
4. นางสาวเมธิยา    นามวงค์
5. นางสาวแน่งน้อย    อุปมา
8 18 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กชายกิตติทัศน์    วชิรธนากร
2. เด็กหญิงธัญวรัชญ์    เหลืองสุวรรณ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    มาลัยทอง
4. เด็กชายภวัต    สมศรี
5. เด็กหญิงอนัญญา    มาลิเสน
6. เด็กหญิงอัญมณี    วรรณวารีกุล
7. เด็กหญิงจิรปรียา    ปิ่นแก้ว
8. เด็กหญิงตรีทิพย์    เรือนดี
9. เด็กชายธนดล    อภิชาตโยธินน์
10. เด็กหญิงปณัฏฏา    โกสัย
11. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ยอดนิปาน
12. เด็กหญิงพณิชา    ทองจำรัส
13. เด็กหญิงวิชญาพร    ทองขาว
14. เด็กหญิงนัทธ์นิตา    เดชาชยวงษ์
15. เด็กชายณัฐวัฒน์    แสนอุด
16. เด็กหญิงจิววารี    แสงคำ
17. เด็กหญิงพุฒิพิมล    ชุมชอบ
18. เด็กชายเทรุกิ ณัฐนนท์    ซาโต้
19. เด็กหญิงชนม์นิภา    ราวิชัย
20. เด็กหญิงรชยา    เชื้อสะอาด
21. เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์    หนั่นตี่ยะ
22. เด็กหญิงณัฐธนพร    จินะใจ
23. เด็กหญิงจันทกานต์    บุญเป็ง
24. เด็กหญิงปริญญาพร    ไชยชนะ
25. เด็กชายณัฐมงคล    เชียงตา
26. เด็กหญิงณพัชญา    จิรนันทราภรณ์
27. เด็กชายอรุณรัชฏ์    จอมคำ
28. เด็กหญิงชญาน์นันท์    สุริเทพ
29. เด็กหญิงณัฐชา    สุขสวัสดิ์ธนกูล
30. เด็กหญิงนิรดา    ณ น่าน
31. เด็กชายสรรเสริญ    ชาติ
32. เด็กชายธนัช    จำรัสคำ
33. เด็กชายวรวุฒิ    บุรารักษ์
34. เด็กหญิงยูรี่    ลิม
35. เด็กหญิงณัฏฐธิชา    คุณรัตน์
36. เด็กหญิงภัศราพรรญ์    วงค์วัน
37. เด็กชายศุภชาครีย์    นราวิสุทธิ์
1. นางภัทรธิดา    โสมานวัตร
2. นายสลิล    สุภาวงศ์
9 19 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กหญิงมานิกา    ครองคีรีสิน
2. เด็กหญิงภานุศรี    ชื่นสุขเจริญกุล
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ลัดดาสันติ
4. เด็กหญิงขวัญพร    สิริดำรงกุล
5. เด็กชายเด่นภูมิ    โชคพารุ่งเรือง
6. เด็กชายกิตตินันท์    ไพรสิทธิฤทธิ์
7. เด็กหญิงวีรดา    เกษมเลิศตระกูล
8. เด็กหญิงจิราพร    เขตผาติกานน
9. เด็กชายวรวิทย์    สิริดำรงกุล
10. เด็กชายเอกภาพ    รชตะวิบูลย์
11. เด็กหญิงดาวพร    สิริดำรงกุล
12. เด็กชายภาวนาพล    โชคสุขเสียงวิเวก
13. เด็กชายชัยวัฒน์    นิราศสุวรรณ
14. เด็กชายธนวัฒน์    เด่นคีรีรัตน์
15. เด็กหญิงศิรินภา    รชตะวิบูลย์
16. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    ประทีปไมตรี
17. เด็กหญิงไพรริน    อุดมปิยะนันท์
18. เด็กหญิงธนิตา    รติเมธาชน
19. เด็กหญิงอัญชลี    อำไพปรีดา
20. เด็กชายธนกฤติ    เขตผาติกานน
21. เด็กชายจีรภัทร    สุขเลิศดิลกกุล
22. เด็กชายชนุตม์    โชคสุขเสียงวิเวก
23. เด็กหญิงมลธิลา    สุขเลิศดิลกกุล
24. เด็กหญิงมะลิวรรณ    ธำรงศักดิ์สงวน
25. เด็กหญิงเจี๊ยบ    โชคสุขสถาพร
26. เด็กหญิงอรพิน    เกษมเลิศตระกูล
1. นางณัฏฐณิชา    รินไชยยา
2. นางสาวบุญรัตน์    มีสัตย์ใจ
3. นางสาวบุศรินทร์    ศรีพุฒิ
4. นายปกรกิตติ์    จันทรยุทธ
5. นายพรชัย    เด่นคีรีรัตน์
6. นางสาววาณ๊    รัตนคงขจร
7. นางสาวศิริขวัญ    ช่วยจันทร์
8. นายสิทธิกร    ใจปา
10 20 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    โพธิ์เจริญ
2. เด็กหญิงลภัสรดา    คำแดง
3. เด็กหญิงปรารถนา    วงษ์เล่ห์
4. เด็กหญิงชนิกานต์    แก้วกล่ำ
5. เด็กหญิงมนัสนันท์    จันทร
6. เด็กหญิงณัฐปภัสร์    สิงห์ชูวงศ์
7. เด็กหญิงสุพรรษา    มั่นต่าย
8. เด็กหญิงปัณณิกา    บัวเงิน
9. เด็กหญิงทิพรัตน์    พันธ์รู้ดี
10. เด็กหญิงศกาวรัตน์    พงษ์พรต
11. เด็กหญิงอรวรรณ    จิวาลักษณ์
12. เด็กหญิงดวงกมล    จักษุธรรม
13. เด็กหญิงจิดาภา    เรืองเงิน
14. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จรัสเพ็ชร
15. เด็กหญิงบัวชมพู    พรหมบุญตา
16. เด็กหญิงสุพรรษา    ทองม่วง
17. เด็กหญิงโยษิตา    เรืองศิริ
18. เด็กหญิงพิมพิศา    พลหนองคูน
19. เด็กหญิงกัลยกร    ทองแกมแก้ว
20. เด็กหญิงชัชญา    วงศ์กมลวรรณ
21. เด็กหญิงพัทธนันท์    นิธิบุณยบดี
22. เด็กหญิงพชรพร    เสตะสวัสดิพงษ์
23. เด็กหญิงจิรภิญญา    แสงกล้า
24. เด็กหญิงธนาภา    เทอดเกียรติ
25. เด็กหญิงอรดา    แสงสว่าง
26. เด็กหญิงอรปรียา    จิตหาญ
27. เด็กหญิงอรวรรณ    เลาหพิบูลรัตนา
28. เด็กหญิงนวรัตน์    บุญลาภ
29. เด็กหญิงปทิตตา    ชนยุทธ
30. เด็กหญิงณิชารัศม์    พงศ์เศรษฐวรา
31. เด็กหญิงณัฐนันท์    รัตนปัญญา
32. เด็กหญิงปาลิดา    จันทะวงศ์
33. เด็กหญิงณฐพร    เฉยดิษฐ์
34. เด็กหญิงวิชชาพร    ใจตุ่น
35. เด็กหญิงชญานิน    ยนต์ตระการกุล
36. เด็กหญิงปภังกร    ภู่ทอง
37. เด็กหญิงเจษฎาภรค์    อินทร์จันทร์
38. เด็กหญิงอารียา    ทรัพย์มาก
1. นายกมล    ชูเฉลิม
2. นางชุลี    ไพรสันต์
3. นายภัทรพงศ์    วิจิตรวงศ์
4. นางเพ็ญนภา    นิติเชาวกุล
11 21 โรงเรียนบ้านลานคา สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กชายปวัตร    การภักดี
2. เด็กหญิงสุพรรษา    ศรีเดช
3. เด็กหญิงชนิกานต์    ถนอมลักษณ์
4. เด็กหญิงเกวลิน    เรียบเงิน
5. เด็กชายธิติวุฒิ    อุปปิด
6. เด็กชายพัสกร    มังคะลา
7. เด็กชายจิรเดช    บุญประเสริฐ
8. เด็กหญิงมุฑิตา    ปัสตัน
9. เด็กหญิงนุชจรีพร    แสงรุ่ง
10. เด็กชายเดชา    พรมจรรย์
11. เด็กชายกฤติพงษ์    การภักดี
12. เด็กชายนพคุณ    ทาเอื้อ
13. เด็กหญิงสาวิตรี    มะหิงษา
14. เด็กหญิงพนิดา    ภูฆัง
15. เด็กหญิงธนสรณ์    กาฬภักดี
16. เด็กหญิงพรนภา    พานิช
17. เด็กชายอัครพล    คำชนะ
18. เด็กหญิงธีรนันท์    เสาวรส
19. เด็กชายยศกร    แดงศรี
20. เด็กชายระพีพัฒน์    เพี้ยงพุต
21. เด็กชายอมรเทพ    หว่างใจธรรม
22. เด็กหญิงชุติมนต์    แก้วขาว
23. เด็กหญิงศิรินทิพย์    คล้ายสุทธิ์
24. เด็กหญิงเกวลี    สังข์เงิน
25. เด็กชายธีรศักดิ์    สังข์เพชร
26. เด็กชายธีรสิทธิ์    สังข์เพชร
27. เด็กชายธีรศักดิ์    ปัญญา
28. เด็กชายกวีรภัทร    ตั้งวงษ์
29. เด็กชายฉัตรชัย    แสงรุ่ง
30. เด็กชายพฤทธชาต    การภักดี
31. เด็กชายวรพงศ์    พวงโลก
32. เด็กหญิงอรอนงค์    สุขอิ่ม
33. เด็กหญิงศศิกานต์    ลังกา
34. เด็กชายก้องภพ    ลือจบ
35. เด็กชายชนาธิป    ภูฆัง
36. เด็กหญิงปุญญพัฒน์    พุ่มจำปา
37. เด็กหญิงอินทุภา    ภูฆัง
38. เด็กหญิงกนกวรรณ    ฉลาดธัญกิจ
39. เด็กหญิงจรรยาพร    ปานแม้น
40. เด็กชายนัทพงศ์    มั่นคง
1. นายจตุฤทธิ์    สัมฤทธิ์
2. นายจักรพงษ์    แสงฉาย
3. นางสาวถนอมจิตร    บัวชื่น
4. นายพัลลภ    สุประดิษฐอาภรณ์
5. นางสาวภาวดี    มั่นหมาย
6. นางสาววาสนา    แสนสาร
7. นายวีระ    แก้วแกมทอง
8. นายสมชาย    ปัญญา
12 25 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงศรุตา    พัฒนมหกุล
2. เด็กหญิงอนัญญา    อ่ำเพียร
3. เด็กหญิงไอสวรรค์    ทรงรุ่งเรือง
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ    เกยูรวิเชียร
5. เด็กหญิงเกวลิน    จันทัน
6. เด็กหญิงสิริสุภางค์    สายตา
7. เด็กหญิงศุภิสรา    งามประเสริฐ
8. เด็กหญิงศุทธหทัย    ฤกษ์ดีทวีกุล
9. เด็กหญิงวิชญาดา    พลทิม
10. เด็กหญิงฤทธิภรณ์    นารอด
11. เด็กหญิงมินิลธารา    บุตโรบล
12. เด็กหญิงภรภัทร    กองทรง
13. เด็กหญิงพัธทนันท์    พรมมาก
14. เด็กหญิงภรทิพย์    หวังเจริญวงศา
15. เด็กหญิงนาถต์อิงอร    บงกชจินดา
16. เด็กหญิงนันทกานต์    เอมศิริ
17. เด็กหญิงนลิญา    นาคศรีสุข
18. เด็กหญิงนภัสวรรณ    รัตนะ
19. เด็กชายทัพพ์เทพ    ฤกษ์ดีทวีกุล
20. เด็กหญิงธนกร    มหบุญพาชัย
21. เด็กหญิงณิชาภา    จิตรถาวรกุล
22. เด็กหญิงณัฐนิชย์    พัฒนมหกุล
23. เด็กหญิงฐิติชญา    ศิริวาโภ
24. เด็กหญิงชลิศา    เพ็งศิริ
25. เด็กหญิงชมพูนุช    พิริยายน
26. เด็กหญิงกันต์กวินตรา    ราหุระ
27. เด็กหญิงกนกวรรณ    เจริญสุข
28. เด็กหญิงอารดา    หังษา
29. เด็กหญิงปาริฉัตร    พุทธแก้ว
30. เด็กหญิงณัฐนรี    ป้อมภา
31. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    ภูวิชิต
32. เด็กหญิงวัชราภา    ทองหล่อ
33. เด็กหญิงอมลวรรณ    เรืองกุล
34. เด็กหญิงปาณิสรา    ศรีสวัสดิ์
35. เด็กหญิงเพชรลดา    สุขสำราญ
36. เด็กหญิงนิชาภัทร    กุลทองวัฒนา
37. เด็กหญิงสุชัญญา    มั่นปาน
38. เด็กหญิงสุณัฏฐา    สุราษฎร์มณี
1. นายศุภวัฒน์    เดือนทอง
2. นายเอกลักษณ์    กุลบุตร
13 26 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กชายวรรธนัย    ใจการ
2. เด็กหญิงธนัสพร    จันทร์สุริยะ
3. เด็กหญิงภัทรลภา    ธิดา
4. เด็กหญิงฉันทกานต์    นิลเขต
5. เด็กหญิงปองการ    สิทธิกูลนะ
6. เด็กชายณชพล    ศิริชา
7. เด็กหญิงอาภาพิสิฐ    พงศ์พาสิน
8. เด็กหญิงสาริศา    ถวัลย์วราศักดิ์
9. เด็กชายกัมปนาท    ถาน้อย
10. เด็กหญิงณัชชา    โตสงวน
11. เด็กหญิงขวัญมนัส    คันธวังอินทร์
12. เด็กชายเจมส์    เพรลย์
13. เด็กหญิงพลอยปภัส    สินวัชรไพศาล
14. เด็กชายจักรภัทร    ตันตระกูล
15. เด็กชายอธิภัทร    นาคพิทักษ์
16. เด็กชายเดชพนต์    วงศ์พานิช
17. เด็กหญิงธัญญ์รัศม์    มีชั้น
18. เด็กชายสุรกานต์    เณรแก้ว
19. เด็กชายกรณ์ดนัย    ปินตาวงค์
20. เด็กหญิงณิรัฐธิดา    แก้วศรีงาม
21. เด็กชายนิธิกิตติคุณ    โอฬารจันทโรทัย
22. เด็กหญิงกีรติญา    สุวรรณแพร่
23. เด็กชายธนภัทร    ยาสมร
24. เด็กชายพัทธดนย์    บุญเรืองรัตน์
25. เด็กชายศตายุ    คำใส
26. เด็กชายศุภเศรษฐ์    สุวรรณชีวะศิริ
27. เด็กหญิงลภาพร    สุพจนานุรักษ์
28. เด็กหญิงณัฐวดี    วินทะชัย
29. เด็กหญิงกชพร    อารมณ์
30. เด็กชายณัฐพัฒน์    เรืองวัฒนานนท์
31. เด็กหญิงสุนิสา    เล็กจุฬา
32. เด็กหญิงณัฐณิชา    สมถวิล
33. เด็กหญิงอรวรา    วิเชียรสาร
34. เด็กหญิงเพียงหทัย    บุญเสริม
35. เด็กหญิงบุญญาพร    ใสแจ่ม
36. เด็กชายสิทธิภาคย์    ดิ๊กซอน
1. นายกิตติ    ผดุงภักดีกุล
2. นางชุติกาญจน์    นวลอนงค์
3. นางสาวนภาลัย    คำกาละ
4. นางสาวพรประภา    จันตาวงศ์
5. นางสาววชิรฎาว    แสงบุญเรือง
6. นางสาวสุนีรัตน์    ณ ประเสริฐ
7. นางสาวอัญชลี    ทองคำ
8. นางสาวแพรวพวง    โยวะผุย
14 28 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงนุชลี    ลาเสือ
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล    มิหาร
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์    อยู่เย็น
4. เด็กชายณัฐภัทร    พิษกระโทก
5. เด็กชายรัฐภูมิ    ชาญเชิงค้า
6. เด็กชายวัชรากร    สาสีทะ
7. เด็กหญิงวีรภัทรา    สารีบุตรดี
8. เด็กหญิงสุกัญญา    ศิริโภคา
9. เด็กหญิงนริศรา    เพชรจันทึก
10. เด็กหญิงประภาวดี    ปาจิตร์
11. เด็กหญิงพรฟ้า    บูรภาพ
12. เด็กชายสงกรานต์    ทองพุดซา
13. เด็กชายสุทัน    ศรีเพ่ง
14. เด็กหญิงบัณฑิตา    เขตวิริยะการณ์
15. เด็กหญิงกุลสตรี    พันธ์กสิกร
16. เด็กหญิงวรรณวร    แปลยาว
17. เด็กชายสุเทพ    ศรีเพ่ง
18. เด็กหญิงสุจิตรา    อินทชาติ
19. เด็กชายศักดินันท์    พลพันธ์
20. เด็กชายทัตเทพ    ธงสันเที๊ยะ
21. เด็กชายนิจติพัฒน์    พรมฉิมพลี
22. เด็กชายกฤษฎา    แขมเกษม
23. เด็กชายณัฐวุฒิ    ประสงค์ดี
24. เด็กหญิงวรรณกร    สมทบ
25. เด็กหญิงพิชญา    ขุนเมือง
26. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    สาลี
27. เด็กหญิงชิตชนก    มงคลแก้ว
28. เด็กหญิงกชกร    จาดพิมาย
29. เด็กหญิงกรวีย์    นาคก้อน
30. เด็กหญิงชวัลลักษณ์    ชำนิ
31. เด็กหญิงดวงกมล    อินทะไชย
32. เด็กหญิงเมลิสสา    เกิดแก่น
33. เด็กหญิงชรัญญา    คานบุดตะ
34. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน    บัวดี
35. เด็กหญิงณิชกานต์    ขะชี้ฟ้า
1. นางสาวณิชชา    มีขวัญ
2. นางนวกมล    กัลพัตร์
3. นางสาวปภาวดี    โพธิ์งาม
4. นางผุสรัตน์    อภิชัย
5. นางสาววริษฐา    สุทธิวิลัย
6. นายสิทธิพร    กัลพัตร์
7. นางสุภาพร    ยาเนตร
8. นางสาวเขมจิรา    ปิ่นทอง
15 29 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงณัฏฐวิตรา    วิโยค
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    มาฟู
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    บุญดัด
4. เด็กหญิงณัฐนรี    สุทธิสาร
5. เด็กหญิงณาริณี    เสมอเชื้อ
6. เด็กหญิงณิรัชญา    ธรรมวงศ์
7. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    คำเฮือน
8. เด็กหญิงนพภัสสร    วางฐาน
9. เด็กชายนภันดร    ชัยศร
10. เด็กหญิงนวพร    จำรัส
11. เด็กหญิงนวรัตน์    จำรัส
12. เด็กหญิงนันทิชา    ไชยา
13. เด็กหญิงปุณยาพร    เครือสาร
14. เด็กหญิงพรนภัส    รำไพ
15. เด็กหญิงพัชรกัญญ์    วิไลรัตน์
16. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    ทอนช่วย
17. เด็กหญิงพิราชลักษณ์    ใจมา
18. เด็กหญิงศศิธร    จารี
19. เด็กหญิงศุชัญนิษา    พรมเมือง
20. เด็กหญิงธนัญชนก    ธนะสมบัติ
21. เด็กหญิงสิริปรางปรีญา    เรือนสอน
22. เด็กหญิงสุพัตรา    เผ่าใจมา
23. เด็กหญิงสุภรดา    พลเมืองดี
24. เด็กหญิงหยาดเพชร    สันตะรัตติวงศ์
25. เด็กหญิงอนันตญา    สิทธิมงคล
26. เด็กหญิงอรยา    ณ ลำปาง
27. เด็กหญิงเกศรา    ณ ลำปาง
28. เด็กหญิงเขมจิรา    ราชสาร
29. เด็กหญิงเขมัสศิริ    การเร็ว
30. เด็กหญิงไพลิน    แก้วสืบ
31. เด็กหญิงจุฑามาศ    อุตจันทร์
32. เด็กหญิงชญาทิพย์    ทิพย์วิชัย
33. เด็กหญิงชมพูนุท    วงศ์มา
34. เด็กหญิงชุติกาญจน์    กิตติภานุภัคค์
35. เด็กชายฐานวุฑฒ์    ทองศิลป์
36. เด็กหญิงณัชฌิตา    ธรรมวงศ์
1. นายคมกริช    เป็งเมือง
2. นายธนกร    ธนะสังข์
3. นางนงลักษณ์    มังคลาด
4. นางบุญประคอง    ชัยชนะ
5. นายพีรันธร    ยาคำ
6. นายสุรฉัตร    พีระพล
7. นายเกียรติศักดิ์    เสมอใจ
8. นางเนาวรัตน์    ปาวิชัย
16 30 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงสุพิชญา    เต็มมูล
2. เด็กหญิงมีสวัสดิ์    ขัติเรือง
3. เด็กหญิงวิชญาดา    เลื่อมใจหาญ
4. เด็กหญิงอาทิตยาพร    ธรรมวงศ์
5. เด็กหญิงพรทิวา    นิตตา
6. เด็กหญิงวิสสุตา    เลื่อมใจหาญ
7. เด็กหญิงเยาวเรศ    อภิวงค์
8. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เอกจีน
9. เด็กหญิงภัทรจาริน    ปละอุด
10. เด็กหญิงธัญญรัศม์    กาคำ
11. เด็กหญิงกมลลักษณ์    พรมนิมิต
12. เด็กหญิงสิริยากร    สียะกาศ
13. เด็กหญิงรุจรวี    มณีไชย
14. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    คิดชอบ
15. เด็กหญิงฐิติภา    วงศ์คำ
16. เด็กหญิงนภาพร    คำเสม
17. เด็กหญิงสกลสุภา    ศิสิปรุ
18. เด็กหญิงณัฐณิชา    แดงชม
19. เด็กหญิงกนกวรรณ    ไชยมงคล
20. เด็กหญิงธนพร    โพธิ์ทอง
21. เด็กหญิงกนกวรรณ    พิโยฤทธิ์
22. เด็กหญิงพิชญา    ปิกะเข็ม
23. เด็กหญิงสุพรรณิษา    โทลา
24. เด็กหญิงสิริธินันท์    เผ่าพงษ์
25. เด็กหญิงนันท์นภัส    อินสัน
26. เด็กหญิงศิรภัสสร    สมฟ้ามิตร
27. เด็กหญิงจิตติมา    บุญสมจิตร์
28. เด็กหญิงสิริทรัพย์    ป้วดคะสัน
29. เด็กหญิงนิธิกานต์    คำภีระศรี
30. เด็กหญิงพิชญธิดา    กรุณา
31. เด็กหญิงเรณุกา    สุริยะวงค์
32. เด็กหญิงจิรัฐติญา    มูลศรี
33. เด็กหญิงพชรพร    ศรีวนารักคีรี
34. เด็กหญิงพรรณชนิดา    ปินตาเสน
35. เด็กหญิงวารุนี    พงสปิน
36. เด็กหญิงวรารัตน์    ลาพิงค์
37. เด็กหญิงพิมณุมาศ    แสงคำ
38. เด็กหญิงปาริทรัพย์    จุมปิจิติ
1. นางทันยา    นิตตา
2. นายธิติฏฐ์    อุนจะนำ
3. นางผาสุก    วงศ์ฝั้น
4. นางสาวพัชรินทร์    เตาะแป
5. นายศุภวิชญ์    กันชูลี
6. นายสุรศักดิ์    นามบุปผา
7. นายสุวิทย์    ทุนอินทร์
8. นางอุทุมพร    กัญจา
17 33 โรงเรียนบ้านหาดทับยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    รอดเหล็ง
2. เด็กชายภานุพงษ์    ศรีภิรมย์
3. เด็กชายธนดล    ศรีธงชัย
4. เด็กหญิงเขมจิรา    ปามิ
5. เด็กหญิงณัฐนพิน    ทั่งกล่ำ
6. เด็กหญิงนิชราพร    ปามิ
7. เด็กหญิงณัชชานันท์    นามเทือง
8. เด็กชายอนุศักดิ์    ด้วงเฟื่อง
9. เด็กหญิงเพชรเพียงฟ้า    ทับอิ่ม
10. เด็กหญิงพิชชาภา    อินยัง
11. เด็กชายธนภัทร    บุญระเทพ
12. เด็กชายรณกฤต    อินทสิทธิ์
13. เด็กชายไชยาพงษ์    อรินโย
14. เด็กชายณัฐกรณ์    ทองก่อ
15. เด็กหญิงวิรดา    ท่าโพธิ์
16. เด็กหญิงขวัญจิรา    คงแก้ว
17. เด็กหญิงกาญจลักษณ์    มากล้น
18. เด็กชายสุรสิงห์    ทองจร
19. เด็กหญิงกมลชนก    จันทร์ทอง
20. เด็กชายธนากร    ชูเกตุุ
21. เด็กชายเดชาธร    เปศรี
22. เด็กหญิงมาย    เมียนมิน
23. เด็กหญิงวิชุดา    เชาวันดี
24. เด็กชายวศิน    กิ่งกันฑ์
25. เด็กหญิงกฤตยา    ทองเทศ
26. เด็กชายธนาเดช    สร้อยระย้า
27. เด็กหญิงกมลพัชร    กิ่งจ้อ
28. เด็กชายชิษณุพงศ์    มีอัฐมั่น
29. เด็กหญิงเนตรชนก    วงศ์ชมภู
30. เด็กหญิงอริสา    มะลิลอด
31. เด็กหญิงวิมลพรรณ    เอมเกตุ
32. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    ภู่สะอาด
1. นางจรรยา    สำเริงไธสง
2. นางสาวณัฐชยา    มูลนิล
3. นางลมโชย    เสมา
4. นายวัชระพงศ์    อิ่มเพ็ง
5. นางสาวศศิธร    โตมิ
6. นางสาวสายหยุด    โตรัตน์
7. นางอุษา    อินทร์ลา
8. นางสาวเยาวภรณ์    สมโภชน์
18 34 โรงเรียนบ้านโนนพลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายธิชานันท์    เนื่องปิยา
2. เด็กชายวัฒธนกิจ    ปาระมีศรี
3. เด็กชายบูดอง    ยีวิน
4. เด็กหญิงนันทัชพร    บุปผาชาติ
5. เด็กหญิงญาณภาณี    บุญมาพาด
6. เด็กหญิงน้ำฝน    ลาเลน
7. เด็กหญิงนิภาดา    การะภักดี
8. เด็กชายธนวัฒน์    นาคสนิท
9. เด็กชายรติบดี    ดวงทองคำ
10. เด็กหญิงศศิกร    ดวงทองคำ
11. เด็กหญิงศศิกานต์    แก้วบุตรดี
12. เด็กชายกิตตินันท์    บุญมาพาด
13. เด็กชายณัฐกรณ์    คลังกลาง
14. เด็กชายชัชวาลย์    เนื่องปิยา
15. เด็กหญิงพรสวรรค์    สุจจริต
16. เด็กหญิงพัชราภา    การะภักดี
17. เด็กหญิงชลิตา    พันสุวรรณกุล
18. เด็กชายศักดิ์ศรณ์    อรัญคีรีไพร
19. เด็กหญิงมานัดดา    จันทรเศรษฐี
20. เด็กชายบุญญพัฒน์    แซงแสวง
21. เด็กชายอัศจรรย์    แรงเขตการณ์
22. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    อินไกรดี
23. เด็กหญิงกมลพร    นาคสนิท
24. เด็กหญิงโรส    ลาเลน
25. เด็กชายกฤษฏา    นาคสนิท
26. เด็กชายณัฐดนัย    ทองไพรวัลย์
27. เด็กหญิงกานต์รวี    การะภักดี
28. เด็กหญิงกาญจนา    พันสุวรรณกุล
29. เด็กหญิงบุศกร    จันทรเศรษฐี
30. เด็กชายนัพรัตน์    สุจจริต
31. เด็กชายก้องภพ    การะภักดี
32. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    สูงรุ่ง
33. เด็กหญิงณัฐนิช    สุริยา
34. เด็กหญิงจันทร์รัตน์    หารเอี่ยม
1. นายจำลอง    เมาเกตุ
2. นางสาวนวลจันทร์    นาคไธสง
3. นายบุญมาย    เมาเกตุ
4. นายราเชนต์    รุกขชาติ
5. นางสาวศศิประภา    กรเกิด
6. นายสุเทพ    วงศ์สว่าง
7. นางอำพรรณ    วงศ์พิพันธ์
8. นายเรียน    ศรีชาดา
19 37 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพร    มงคลกำธร
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์    อุ่นอินต๊ะ
3. เด็กชายณัฐภูมินทร์    บัวอินทร์
4. เด็กชายพิสิษฐ์    จันแปงเงิน
5. เด็กชายราเมศวร์    พรมสุวรรณ์
6. เด็กหญิงณาตาร์    ผาสุข
7. เด็กหญิงชนนิกานต์    อุ่นอินต๊ะ
8. เด็กหญิงภูริชญา    แสงจันทร์
9. เด็กหญิงอนุตรา    ราชคม
10. เด็กหญิงธนัชญา    ภิระบรรณ
11. เด็กหญิงปารวี    ใจดี
12. เด็กหญิงปิติยาพร    เป็นมงคล
13. เด็กหญิงพรนภัส    ชีรอน
14. เด็กหญิงภัทรภรณ์    จุมปา
15. เด็กหญิงพิชชากร    แก้วพรม
16. เด็กหญิงรัมภ์รดา    ผาบไชย
17. เด็กหญิงกัญญาภัค    มณีรัตน์
18. เด็กหญิงอริสา    หลวงสุภา
19. เด็กชายทีฆภัทร    เจริญปล้อง
20. เด็กหญิงนภสร    จันทร์ใส
21. เด็กหญิงชญานิน    นาวา
22. เด็กหญิงณัฐชานันท์    กำสมุทร
23. เด็กหญิงปิ่น    รอดเรือน
24. เด็กหญิงปิยพัชร    กองแก้ว
25. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    หมื่นแก้ว
26. เด็กหญิงวิภาวินี    วันทิตย์
27. เด็กหญิงอรยา    จำปา
28. เด็กหญิงลักษณ์วรา    สุดแสวง
29. เด็กหญิงศิริญญา    เชื้อนาวัง
30. เด็กหญิงเสียงเพลง    บังคมเนตร
31. เด็กหญิงอัญช์กรกมล    ไชยโกมลโรจน์
32. เด็กหญิงพิชชานันท์    วงค์แพทย์
33. เด็กหญิงกานดาภรณ์    แซ่ฟุ้ง
34. เด็กหญิงธีวรา    จิตถา
35. เด็กหญิงพรรณารีย์    วิญญพรหม
36. เด็กหญิงกฤตพร    ชูฤกษ์
37. เด็กหญิงกัลยารินทร์    ทองคำ
38. เด็กหญิงจิรภิญญา    เขื่อนเพชร
39. เด็กหญิงจิรัชญา    แสนแปง
40. เด็กหญิงศศิภา    ผาหลัก
1. นางสาวกรรนิศา    วงศิริ
2. นางสาวชารินตรี    บุดดี
3. นางสาวธารารัตน์    อินพรม
4. นางสาวพรพรรณ    แก่นเมือง
5. นายพัชรพล    ขัดแป้น
6. นางพิมพ์หทัย    มะลิลา
7. นายวัชรพงษ์    วิชา
8. นางสาวอัญสุรีย์    เทพสุธรรม
20 38 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงวิภวานี    แซ่ลี
2. เด็กหญิงชนาธิป    แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    สิทธิเสมานนท์
4. เด็กหญิงกนกพร    แซ่ซ้ง
5. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    ปาคา
6. เด็กหญิงบุษบา    รักษ์แม่ละเมา
7. เด็กหญิงมนรดา    แซ่กือ
8. เด็กชายสิทธิพล    แซ่ลี
9. เด็กชายสุรชัย    แซ่จ๊ะ
10. เด็กหญิงนิรมล    แซ่ม้า
11. เด็กหญิงพีรดา    แซ่ซ้ง
12. เด็กหญิงเกตนิกา    แซ่ซ้ง
13. เด็กหญิงกัลยา    แซ่เท้า
14. เด็กหญิงปุษยา    แซ่ท้าว
15. เด็กชายฐากูร    ยอดนวล
16. เด็กหญิงณัฐนันท์    แซ่ม้า
17. เด็กหญิงสมิตานัน    แซ่ม้า
18. เด็กชายโชกุน    ปาคา
19. เด็กหญิงวัลภา    เลิศตระกูลอาชา
20. เด็กหญิงสุณีย์    แซ่ม้า
21. เด็กหญิงจิระเจต    ปูระชะทำมัง
22. เด็กหญิงไอริน    แซ่ท้าว
23. เด็กชายสาธิต    -
24. เด็กหญิงพราว    แซ่ว่าง
25. เด็กหญิงกรรณิกา    แซ่ม้า
26. เด็กชายวรปรัชญ์    แซ่ย่า
27. เด็กหญิงสุกัญญา    ทรงกิตติกุล
28. เด็กหญิงน้ำฝน    แซ่ซ้ง
29. เด็กหญิงสุภัสสรา    รุ่มสวย
30. เด็กหญิงรุจิรดา    แซ่เท้า
31. เด็กหญิงสุทธิดา    เนติธรรมรัตน์
32. เด็กหญิงนลินนิภา    แซ่ลี
33. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ฤทธิ์ชัยเจริญ
34. เด็กหญิงรัญชนา    แซ่ย้าง
35. เด็กหญิงภัทรา    วงศ์วีระชาติ
1. นางธิดารัตน์    ทิวงศ์ษา
2. นางสาวนฤมล    สุขมาก
3. นายยุทธชัย    เจริญผลิตผล
4. นายวัชรินทร์    ระยับศรี
5. นายสุภชัย    สุนามเจริญกุล
6. นายสุภาพ    ไหวหลวง
7. นางอัจฉรา    ปินตาวงศ์
8. นายไพสาร    พิมพ์ชาติ
21 39 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐชยา    ป้อจุมปู
2. เด็กหญิงพิชชาภา    ต๊ะยานะ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    อินทนนท์
4. เด็กชายธนาวัฒน์    ต๊ะบุตร
5. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    เผือกเหมือย
6. เด็กชายรัชชานนท์    อินทร์วงศ์
7. เด็กชายสัณหณัฐ    จันทร์หนิ้ว
8. เด็กหญิงชลธิชา    ก๋องต๊ะ
9. เด็กชายสุทธิพงศ์    มาเงิน
10. เด็กชายพงษ์พญา    แก้วนิลตา
11. เด็กชายรพีภัทร    สุมี
12. เด็กชายศิวกร    อมรวิจิตรสกุล
13. เด็กชายชินเขตต์    ครองศักดิ์สกุล
14. เด็กหญิงวรณิชา    โม่งจันทร์
15. เด็กหญิงชนันกร    อุตระ
16. เด็กชายพีรวัส    สอนหล้าวงศ์
17. เด็กหญิงสาลินี    -
18. เด็กหญิงนงนภัส    ใจคำ
19. เด็กหญิงณิชากานต์    ปันวารี
20. เด็กหญิงลลิภัทร    สูสา
21. เด็กชายนาวิน    นิลศาสตร์
22. เด็กหญิงกมลลักษณ์    วงษ์วาน
23. เด็กหญิงธัญชนก    กองค้า
24. เด็กหญิงพรนัชชา    เพ็ชรหมู่
25. เด็กหญิงเกวลิน    มหาวงศ์
26. เด็กชายวัชรพงษ์    ต๊ะสุภา
27. เด็กหญิงอังคลิภา    กวางพรรณ
28. เด็กชายวุฒิพงค์    ต๊ะสุภา
29. เด็กชายดิสนันท์    เอี่ยมสอาด
30. เด็กหญิงจิรภิญญา    มุดชิดา
31. เด็กหญิงบวรลักษณ์    แสงอาวุธ
32. เด็กหญิงอรอุมาวดี    จิระเมทา
33. เด็กหญิงณัฐธิดา    กาวิเป็ง
34. เด็กหญิงนภัสวรรณ    บัวตอง
1. นายจรินทร์    ศรีสุวรรณ
2. นางดรุณี    ทุนร่องช้าง
3. นายทศวรรษ    ทุนร่องช้าง
4. นางนันท์นภัส    พุทธิธนพัฒน์
5. นางรวิวรรณ    เรืองทารินทร์
6. นางสาววรรณ์นิษฐา    พื้นผา
7. นางอัญชลี    ฟาโรวิช
8. นางเบญจา    ชาวนาไร่
22 40 โรงเรียนสิริวัฒนา สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงภัณทิลา    มีแม่นวิทย์
2. เด็กหญิงรวิสรา    บุญสะอาด
3. เด็กหญิงรจนา    โพธิ์เงิน
4. เด็กหญิงพัชราพร    ฤทธิ์พรหม
5. เด็กชายพีรพงษ์    พลแสน
6. เด็กชายณัฐภัทร    แย้มแสงสังข์
7. เด็กชายกฤตพจน์    พวงบานชื่น
8. เด็กหญิงอมเรศ    พูลชนะ
9. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา    อินสอาดผล
10. เด็กหญิงธวัยา    กันจร
11. เด็กหญิงอภิชญา    นิกล่ำ
12. เด็กหญิงวรัทยา    ภูผาสี
13. เด็กหญิงนฤมล    อินบึง
14. เด็กหญิงนัฐฐาพร    อินกองงาม
15. เด็กชายอนันตยา    นวมเขียน
16. เด็กหญิงนิชาดา    พวงบานชื่น
17. เด็กชายวรายุส    แสงม่วง
18. เด็กหญิงวิชญาดา    ทองนาก
19. เด็กชายนวนนท์    กันจร
20. เด็กหญิงชลณิชา    มังษาอุดม
21. เด็กชายธนพงษ์    หวังผลกลาง
22. เด็กหญิงรุจาภา    สว่างแก้ว
23. เด็กหญิงพิชชาพร    ทันจั่น
24. เด็กชายเมฆินทร์    รัสสัยการ
25. เด็กชายสรธัญ    เมืองไทย
26. เด็กหญิงจิตรกัญญา    สักพุ่ม
27. เด็กหญิงชาลิสา    แป้นขาว
1. นางกรณ์วิกา    ทองก๊วย
2. นายธีรเทพ    ต่อทัพ
3. นายนิทัศน์    จรลอง
4. นางวนิดา    ทองนาก
5. นายสมชาย    ปานอินทร์
23 41 โรงเรียนเจริญราษฎร์ สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงนราธิป    เสียงหวาน
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    ยะปู่
3. เด็กหญิงเพชรลดา    ชูชาติ
4. เด็กหญิงอรุโณทัย    คำเหลือง
5. เด็กหญิงโยธิตา    กรุงศรี
6. เด็กหญิงเอกนรินทร์    อิ่มใจ
7. เด็กหญิงปวีณา    แป้นฉิม
8. เด็กหญิงนัทธมน    ธนชัยเจริญกุล
9. เด็กหญิงอภิชญา    เนื่องสนธิ
10. เด็กหญิงพาทินธิดา    ยิ้มแย้ม
11. เด็กหญิงพันณ์ชิตา    วังกาวรรณ
12. เด็กหญิงวรรณธิดา    แสนดำรง
13. เด็กหญิงพชรภรณ์    จันทร์แดง
14. เด็กหญิงพิชญา    ขาวสะอาด
15. เด็กหญิงปนัดดา    ปิงเมือง
16. เด็กหญิงนันทัชพร    นามโคตร
17. เด็กหญิงวลัยลักษณ์    ฤทัยโสภา
18. เด็กหญิงศิริรัตน์    โพธิ์แพทย์
19. เด็กหญิงศรัญญา    สมวรรณ์
20. เด็กหญิงวชิราภรณ์    กำยาน
21. เด็กหญิงไปรดา    วังคะออม
22. เด็กหญิงสิริกาญจน์    น้ำหล่าย
23. เด็กหญิงสรัลรัตน์    บุญทน
24. เด็กหญิงณัฐพัชร์    ทุ่งกาวี
25. เด็กหญิงณัฐกุลพร    สีวิลัย
26. เด็กหญิงชนันธร    วงศ์สกุล
27. เด็กหญิงชนกสุดา    เกี๋ยงหนุน
28. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ชัยธรรม
29. เด็กหญิงจิรชยา    ใจประเทือง
30. เด็กหญิงกวิสรา    อิ่มใจ
1. นางสาวกรรณิกา    สุวรรณทะ
2. นางกุลณัฐ    เตปินตา
3. นางจีราพร    วุฒิการณ์
4. นายชิษณุ    สมบูรณ์
5. นางสาวทิพย์พาพร    จันทรใจวงศ์
6. นายธานี    แก้วแกมเกตุ
7. นางสาวพรศรี    กองโกย
8. นางสาวเสาวณิต    แสงสุพรรณ
24 42 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงปวีณา    แซ่พ่าน
2. เด็กชายภัทรภูมิ    รอดนิล
3. เด็กหญิงสุมิตรา    ชื่นชวน
4. เด็กหญิงดวงกมล    พลขาล
5. เด็กหญิงธิภาภรณ์    เปี่ยมสุข
6. เด็กหญิงอุษามณี    อบพล
7. เด็กชายวีรชิต    แดงนามนต์
8. เด็กชายธนวินท์    มั่นทอง
9. เด็กหญิงจันทกานต์    แตงพรม
10. เด็กชายพงษ์พัฒน์    อังกาบกิ่ง
11. เด็กชายพิเชษฐ    ก้อนจันเทศ
12. เด็กหญิงณัฏฐา    มุนินทร
13. เด็กชายประภาส    เนื่องจำนงค์
14. เด็กชายปิยะวัช    มะลิวัลย์
15. เด็กหญิงสุภัชชา    เคลือบสูงเนิน
16. เด็กชายแดนปัญญา    บัวกอ
17. เด็กชายชัยกฤต    สงเนย
18. เด็กชายอิทธิพัทธ์    อรรถวิเชียร
19. เด็กชายวีรวุฒิ    อบพล
20. เด็กหญิงลลิตา    คำจันทร์
21. เด็กหญิงสุณิสา    ทรัพย์แย้ม
22. เด็กชายธีรโชติ    นพวัน
23. เด็กชายวุฒิพร    ขจรกล่ำ
24. เด็กชายธราธร    มั่นทอง
25. เด็กหญิงกนกวรรณ    อินทร์วิเชียร
26. เด็กหญิงตุลากาญ    น้อยบรรดิษฐ์
27. เด็กชายภูริภัทร    ชูชื่น
28. เด็กหญิงอินทิรา    อบพล
29. เด็กชายปัณณวัฒน์    มั่นทอง
30. เด็กชายทะนงศักดิ์    ศรีไหม
31. เด็กชายพิริยะ    อบพล
32. เด็กชายนัทพงศ์    โพธิ์อุไร
33. เด็กชายสุชัช    พอกเพียร
34. เด็กชายธนกฤติ    แตงพรม
35. เด็กชายวัชรากร    อุ่นสนิท
1. นางกชพร    แข็งธัญกรรม
2. นายจามร    วันชุลี
3. นางสาวจำเนียร    น่าบรรดิษฐ์
4. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย    ตั้งเสริมวิทย์
5. นายวสุพล    เก้าศักดา
6. นางสำเริง    ทองนวล
7. นางสาวเนตรทิพย์    กระออมแก้ว
8. นางสาวโสนน้อย    บุษดี
25 44 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงธัญสุดา    ยางดี
2. เด็กชายจารุกิตติ์    ปู่อัง
3. เด็กชายนันทพงศ์    บุญมี
4. เด็กหญิงปวิชญา    ปู่อัง
5. เด็กหญิงธนกรณ์    ปู่หล้า
6. เด็กหญิงณิชกานต์    จันทร์
7. เด็กหญิงจิดาภา    จากุย
8. เด็กหญิงปวีณา    สิงห์พัฒนาเมือง
9. เด็กหญิงวริษฐา    บุปผาศรีกนก
10. เด็กหญิงมนัสพร    จินดาหราตระกูล
11. เด็กชายปิติกร    ปู่ลอย
12. เด็กชายอริญชัย    สุขศรีวนาลัย
13. เด็กชายวีระชัย    อัมพรวนาลี
14. เด็กชายกรวิชญ์    ปู่เป็ง
15. เด็กหญิงพัณณิตา    ธาราการะเกด
16. เด็กหญิงเจตปรียา    ปู่แกละ
17. เด็กหญิงกชกร    ปู่ลือ
18. เด็กหญิงพิมพ์วิไล    ปู่ติ๊บ
19. เด็กหญิงฐิติชญา    ดีวัง
20. เด็กหญิงสุธีวี    โดลา
21. เด็กชายเมธวิน    อินผอ
22. เด็กชายกฤษตเมธ    คอข่า
23. เด็กหญิงพัตรพิมล    ปู่โคก
24. เด็กชายณรงค์    พิมานเจริญ
25. เด็กชายอธิวัฒน์    เจริญกิจธีรโชติ
26. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    ปู่สุข
27. เด็กชายวิทวัส    ปู่หล้า
28. เด็กชายศิวกร    บุญมี
29. เด็กชายนิติภูมิ    กระดังงานพยุง
30. เด็กหญิงสิรินดา    รดาธนาโชติ
31. เด็กหญิงกันต์หทัย    ดีวัง
32. เด็กชายงามพล    สิงห์พัฒนาเมือง
33. เด็กชายกฤตเมธ    พะนอ
34. เด็กหญิงจินดาพร    ปู่ดอก
35. เด็กหญิงวิสุตรา    สายชลรำไพ
36. เด็กหญิงจิรัชญา    ปู่สุข
37. เด็กหญิงภัทรมัย    คงคาสุขศรีกุล
38. เด็กชายปพวิช    วีระกำจร
39. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    แก้วประกายงาม
40. เด็กชายภีรวิทย์    ก๋อง
1. นายกิตติพงษ์    เฉพาะตน
2. นายนรินทร์    รังสรรค์
3. นายพงศกร    ลูนปัน
4. นางสาวพนัสธิดา    พันธุวงศ์
5. นางสาวพิมม์วรีย์    มหิศยา
6. นายวทััญญู    กุศล
7. นางสาวสุพัตรา    มะลิวรรณ์
8. นายเฉลิมพล    จันทร์แดง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................