งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 601
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 5 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงฝนทิพย์    คุยสูงเนิน
2. เด็กหญิงฐิติยา    ภาคภูมิ
3. เด็กหญิงอินทรา    คำภิโล
4. เด็กหญิงวรรณิดา    หมอแพทย์
5. เด็กหญิงน้ำฝน    สาระผล
6. เด็กหญิงสุภาวิณี    สิงหล้า
7. เด็กหญิงภัสสร    ราชสุนทร
8. เด็กหญิงปาณิศา    นันทกุล
9. เด็กหญิงสาวิตรี    ราชสุนทร
10. เด็กหญิงจุฑามณี    เหยี่ยงสาด
11. เด็กหญิงธันยพร    นามสงคราม
12. เด็กหญิงทรงอัปสร    ศรียานนท์
13. เด็กหญิงณัฐพร    พลนงค์
14. เด็กชายปารเมศ    เรียวชัยภูมิ
15. เด็กหญิงกุลสตรี    เกิดฤทธิ์
16. เด็กหญิงพรทิพา    อิ่มเอี่ยม
17. เด็กหญิงจินดาพร    สมฤทธิ์
18. เด็กหญิงญาณิกา    ถนอมพันธ์
19. เด็กหญิงญาณิศา    ถนอมพันธ์
20. นางสาวสโรชา    อินทร์ชื่น
21. เด็กชายนนทกานต์    กุลรัตน์
22. เด็กหญิงบัณฑิกา    ไทยปิยะ
23. เด็กหญิงอนุรดี    ไชยเหง้า
24. เด็กชายธีรพันธิ์    ชัยปัญหา
25. เด็กหญิงกชกร    มณีเขียว
26. เด็กชายพิศุทธ์    โลกะวี
27. เด็กชายณัฐวุฒิ    ลาดเหลา
28. เด็กหญิงอรทัย    แดงนา
29. เด็กชายธีรยุทธ    ไกรฤทธิ์
30. เด็กชายจตุรวิทย์    ฝั่งซ้าย
31. เด็กชายณัฐวุฒิ    บำรุงขันธ์
32. นางสาวธมลวรรณ    เทียมทะนงค์
33. เด็กหญิงปิยะดา    สีสาโคตร
34. เด็กชายธนัช    ทานอุทิศ
35. เด็กชายรัชพล    อิทธิสุขนันท์
36. เด็กชายณฐวัชร์    สละผัน
37. นางสาวเมธิกา    หมื่นทุม
38. เด็กชายธวัชชัย    สารผล
39. เด็กชายนพดล    สีสังข์
40. เด็กชายเป้    พิมพ์โคตร
1. นางสาวกัญญ์ชิสา    พงศ์พัฒนโภคิน
2. นางธันยพร    ยอดเพชร
3. นางสาวธาริดา    สกลภัทรสกุล
4. นายธีรภัทร    สวนสุข
5. นางสาวปริศนา    สิงห์สา
6. นางสาวภัทรลักษมี    วิระบุตร
7. นางวารี    โตพันธุ์
8. นายวีรวัฒน์    สุดเฉลียว
6
2 8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    สมนึก
2. เด็กชายภูริพัตร    ดีมี
3. เด็กชายสราวุธ    อุดมเพชร
4. เด็กชายมนุเชษฐ์    รัตนวัน
5. เด็กชายอำนาจ    ผู้ภักดี
6. เด็กชายสุธี    ยอดอาจ
7. เด็กหญิงรุ่งนภา    สาทำ
8. เด็กหญิงกมลวรรณ    นางวงษ์
9. เด็กชายกิตติทัศน์    เพชรกิจ
10. เด็กหญิงญานิศา    ยังยิ้ม
11. เด็กชายมั่นคง    ยอดอาจ
12. เด็กชายพงษ์ศกร    อ้อยแก
13. เด็กชายวุฒิชัย    เวินขุนทด
14. เด็กชายเอกพล    พวงอ่อน
15. เด็กชายอภิวัฒน์    ชูวงศ์
16. เด็กชายประวิตร    กวางทอง
17. เด็กหญิงกาญจนศิริ    ช้างสรรค์
18. เด็กหญิงสุวรา    แสนแก้ว
19. เด็กหญิงพลอยไพลิน    กลมปั่น
20. เด็กหญิงอรอนงค์    สังข์วงค์
21. เด็กหญิงณัฐริกา    ทรัพยะประภา
22. เด็กหญิงธนัชชา    สังข์วงค์
23. เด็กชายธนากร    นิลละออ
24. เด็กชายยุทธภูมิ    ดูวิเศษ
25. เด็กชายพีระพงศ์    จันศรีละมัย
26. เด็กหญิงณัฐณิชา    อินทร์ตา
27. เด็กชายธนวุฒิ    ชัยสมบัติ
28. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ศรีโสม
29. เด็กหญิงญาดา    ศรีอัชชา
30. เด็กชายภูวดล    ปั้นรอด
31. เด็กชายเดชา    แก้วกามูล
32. เด็กหญิงกัลยา    สักเสริม
1. นางสาวกรวรรณ    ก้อนทอง
2. นางสาวชนิษฐา    อุดทา
3. นางสาวปวีณา    จันประสาร
4. นางพรวิไล    เทียนสีม่วง
5. สิบเอกพิตรพิบูล    จอมคำสิงห์
6. นางรังสิมา    บัวทอง
7. นายสยาม    เทียนสีม่วง
8. นายสุรสิทธิ์    จันทนา
7
3 9 โรงเรียนบ้านบ่อหอย สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กชายอภิวิชญ์    แสนซุ้ง
2. เด็กชายชนาธิป    แสนซุ้ง
3. เด็กชายกิตตินันท์    แสนโซ้ง
4. เด็กชายพายุ    แสนโซ้ง
5. เด็กหญิงกิ่งกมล    แซ่โย่ง
6. เด็กหญิงเกศรินทร์    หาญสกุลเงิน
7. เด็กหญิงวาสนา    แสนหาญ
8. เด็กหญิงพารดี    แสนโซ้ง
9. เด็กหญิงวริศรา    แสนหาญ
10. เด็กหญิงสัณห์สินี    ธนสารทรงศรี
11. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แซ่ย่าง
12. เด็กชายดนัยเดช    แสนหาญ
13. เด็กชายยศพล    แสนซุ้ง
14. เด็กชายธนภัทร    แสนซุ้ง
15. เด็กชายวรวิทย์    แสนโซ้ง
16. เด็กหญิงมณีมณฑ์    แซ่โซ้ง
17. เด็กหญิงกนกลักษณ์    แซ่ย่าง
18. เด็กหญิงศศิวิมล    แซ่สง
19. เด็กหญิงวิภาวดี    แสนซุ้ง
20. เด็กหญิงพิยดา    แสนย้าง
21. เด็กหญิงสุดารัตน์    แสนซุ้ง
22. เด็กหญิงน้ำฝน    แสนท้าว
23. เด็กหญิงปิยะรัตน์    แสนโซ้ง
24. เด็กหญิงชุณี    กมลทิพย์ตะวัน
25. เด็กหญิงสร้อย    แสนโซ้ง
26. เด็กหญิงอารีย์    แสนโซ้ง
27. เด็กหญิงศุจินธรา    ศักดิเจริญชัยกุล
28. เด็กหญิงวาสนา    แซ่โซ้ง
29. เด็กหญิงสุวรรณา    แสนโซ้ง
30. เด็กหญิงศศิวรรณ    แสนหาญ
31. เด็กหญิงอรปรียา    แสนหาง
32. เด็กหญิงสุพรรณ    แสนหาง
33. เด็กหญิงมานิตา    แสนอริยะ
34. เด็กหญิงอุษณี    แสนโซ้ง
35. เด็กหญิงนภเกตน์    แสนโซ้ง
36. เด็กหญิงนัฐกานต์    แสนหาญ
37. เด็กหญิงปวีณา    แสนโซ้ง
38. เด็กหญิงศศิพิมพ์    แสนซุ้ง
39. เด็กหญิงสุพรรษา    แสนซุ้ง
40. เด็กชายทวีศักดิ์    หาญสกุลหงส์
1. นางสาวฐิติรัตน์    สิทธิวัง
2. นายณัฐดนัย    อินทรสมใจ
3. นางสาวดวงกมล    ธรรมสอน
4. นางสาวปริญญา    แสนดวงแก้ว
5. นายวรเชษฐ    วงค์กันตา
6. นางสายรุ้ง    ธนู
7. นางสุภาพรรณ์    ดวงบุญ
8. นายเอกชัย    ชุมศรี
ชนะเลิศ
4 17 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กชายเจษฎา    มาเยอะ
2. เด็กหญิงมัลลิกา    แซ่จ๋าง
3. เด็กชายสมคิด    ลาหู่นะ
4. เด็กหญิงวิชุดา    อมรรุ่งเรือง
5. เด็กชายอาตี้    มาเยอะ
6. เด็กหญิงอาหมี่    เซหมื่อ
7. เด็กหญิงอาเมอ    แชหมื่อ
8. เด็กชายเติ้ลตะวัน    เซหมื่อ
9. เด็กหญิงสุดาพร    เชมื่อ
10. เด็กหญิงจารุวรรณ    แซ่เติ้ง
11. เด็กหญิงฐิติรัตน์    หลิน
12. เด็กหญิงนรินทร์นิภา    อาหลู่
13. เด็กหญิงนะภา    อามอ
14. เด็กหญิงแสง    โพธิ์ทอง
15. เด็กหญิงอาบา    คาล่า
16. เด็กหญิงมาลี    มาเยอะ
17. เด็กชายสิทธิพล    ลาหู่นะ
18. เด็กชายนิรันดร์    อาซ่อง
19. เด็กหญิงอรพิน    อมรรุ่งสกุล
20. เด็กหญิงอาสะ    เชหมื่อ
21. เด็กชายธีรเดช    มาเยอะ
22. เด็กหญิงอาเซอ    คาล่า
23. เด็กหญิงวรนุช    แยเซอะ
24. เด็กหญิงอาริสา    แซหมื่อ
25. เด็กหญิงธิดา    คาล่า
26. เด็กชายพิพัฒน์    แซ่ลี้
27. เด็กหญิงอาบู่    หมื่อแล
28. เด็กหญิงธิดา    แซ่จ๋าง
29. เด็กหญิงแซวหลั่ง    แซ่ลี้
30. เด็กชายปิยะพัทธ์    ลาหู่นะ
1. นางกรรณิการ์    วีระวงค์
2. นางกาญจนา    สันเมืองมูล
3. นายกิตติพงษ์    บุญไชย
4. นางฐิติชญา    ทวีใบชา
5. นายบุญส่ง    เรืองกิจคณะ
6. นางสาวยุวดี    จอมศรี
7. นายสมบูรณ์    ศรีวิชัย
8. นายสมพร    ประเสริฐไทย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 25 โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายณัฐพงษ์    วงค์สุพรรณ
2. เด็กหญิงอัครมณี    เพ็ชรพิจิตร
3. เด็กหญิงณีรนุช    คุณแพ
4. เด็กหญิงคุณัญญา    รวงพันธ์
5. เด็กหญิงปภาวี    ไทยกล้า
6. เด็กหญิงวิลมณี    ท้วมทอง
7. เด็กชายพลลือชัย    นาคคุ้ม
8. เด็กชายเจษฎา    จันทร
9. เด็กหญิงกาญจนา    บุญปล้อง
10. เด็กหญิงจุฑามณี    รักษาญาติ
11. เด็กหญิงพิยดา    เกตุกลมเกลา
12. เด็กหญิงอนิสา    จันทร์ศิริ
13. เด็กหญิงธาวินี    สุริยะเลิศ
14. เด็กหญิงศิรินภา    คีรีทศ
15. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ดีบาง
16. เด็กหญิงสุพัชชา    ชมสน
17. เด็กหญิงอังข์คณา    สมพงศ์
18. เด็กชายสุภกิตย์    กล่อมยัง
19. เด็กหญิงสุนันดา    พูลคุ้ม
20. เด็กชายธีรเดช    แสนคำ
21. เด็กหญิงเอื้องผื้ง    ดารา
22. เด็กหญิงศศิธร    อู๋เถื่อน
23. เด็กหญิงศุจิดา    ชูสัมฤทธิ์
24. เด็กชายรติพงษ์    สืบมี
25. เด็กชายสุรเชษฐ์    บุญเจริญ
26. เด็กหญิงนันธกานต์    สัตตะนาโค
27. เด็กหญิงสุดารัตน์    เพ็งน้ำคำ
28. เด็กหญิงกัณฐิกา    ไหมทอง
29. เด็กชายกิตติพล    ศรีภุมมา
30. เด็กหญิงพัชชา    จบหิมเวศน์
31. เด็กชายชวาลวิช    เพชรรัตน์
32. เด็กหญิงสุนิสา    สุขสนั่น
1. นายณัฎฐ์กร    สวยเกษร
2. นายธวัชชัย    พิลาทอง
3. นายพิชิต    เอมศิริ
4. นายภาณุวัฒน์    วัฒนนารถ
5. นางสาวสมพร    หงษ์ยิ้ม
6. นางสาวสุภารัตน์    ช่วงบัญญัติ
7. นางสาวอนุสรา    โพฤทธิ์
8. นางสาวอัญชลี    คงเมือง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 27 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กหญิงชลกร    เป้ขัด
2. เด็กหญิงปิยวรรณ    ชัยกาวิน
3. เด็กหญิงอนัญญา    แสงจันทร์
4. เด็กชายจักรนารายณ์    รุ่งแสง
5. เด็กชายจักรรินทร์    ทองน้อย
6. เด็กชายจิรพงศ์    สุวรรณรมย์
7. เด็กหญิงชญาภรณ์    บุญคง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ    ปานทุ่ง
9. เด็กชายธนวัฒน์    ทรัพย์ภู่
10. เด็กชายธวัฒน์ชัย    โพธิ์เปี่ยม
11. เด็กชายธีรทัศน์    สร้อยวงศ์คำ
12. เด็กชายนครินทร์    เตจ๊ะเสาร์
13. เด็กชายปฏิภาณ    ยิ้มพราย
14. เด็กชายประวิตร    เทียนแก้ว
15. เด็กหญิงปิ่นไพร    ทัดปอย
16. เด็กหญิงพรพรรณ    เลิศศรี
17. เด็กหญิงพัชรินทร์    ฉ่ำนารายณ์
18. เด็กชายพุฒิพงศ์    แย้มทุ่ง
19. เด็กหญิงกฤติยา    ถึงทุ่ง
20. เด็กหญิงวิชญา    อ่ำทุ่ง
21. เด็กหญิงมณฑการต์    มังษะชาติ
22. เด็กชายปองภพ    นวลทุ่ง
23. เด็กชายวงศกร    คล้ามทุ่ง
24. เด็กหญิงวนิดา    พุ่มเลียบ
25. เด็กหญิงวรรณทนา    ทองสุวรรณ
26. เด็กชายวรวุฒิ    ดำดี
27. เด็กหญิงวาริน    ดำดี
28. เด็กหญิงวนัชพร    อ้นบางเขน
29. เด็กชายศุภกร    คชลักษณ์
30. เด็กชายสุริยา    มั่งมี
31. เด็กหญิงนันทนา    ศักดิ์สิทธิ์
32. เด็กชายอรรถโกวิท    ฉ่ำนารายณ์
33. เด็กชายอิทธิกร    ป้อมแก้ว
34. เด็กชายอิสระพงศ์    แก้วบุญมา
35. เด็กหญิงศุภัชญา    รักป้อม
36. เด็กชายเทพทัต    เอมตี่
37. เด็กหญิงทิพรัตน์    ปานทุ่ง
38. เด็กชายเอกรัตน์    แก้วทุ่ง
1. นางกัลยา    นาคจันทร์
2. นายธัชกฤช    ประดิษฐ์วรกุล
3. นางสาวธัญญารัตน์    กระหนก
4. ว่าที่ร้อยตรีภัทรวิน    แจ้งใจ
5. นางมาริน    แจงป้อม
6. นางสาวสนอง    สอนทุ่ง
7. นายสละ    แจงป้อม
8. นางสุวรรณ    พัดกลม
8
7 31 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กชายภานุพงศ์    บุญไทย
2. เด็กชายมนต์ชัย    จันนพคุณ
3. เด็กชายทินกร    ข้อสกุล
4. เด็กชายกฤษฎา    หมู่สุข
5. เด็กชายอรรถพล    จากศาลา
6. เด็กชายสุเมธ    แก้วระดี
7. เด็กชายประวิทย์    สินธุรักษ์
8. เด็กชายอภิวัฒน์    เรือนบา
9. เด็กชายศิขรินทร์    ปล้องจันทา
10. เด็กชายพงเพชร    บุญช่วย
11. เด็กชายมานะ    สุจริต
12. เด็กชายนิพัทธ์    บัวจัตุรัส
13. เด็กชายกัณฑพล    บัวสนิท
14. เด็กชายอนุชิต    สายสิงห์
15. เด็กชายสุทธิชัย    พาซื่อ
16. เด็กชายวัชระ    ยาใจ
17. เด็กชายศักดิ์ดา    คงดี
18. เด็กชายณัฐวุฒิ    แย้มสวน
19. เด็กหญิงรุ้งนภา    บุญไทย
20. เด็กหญิงสุนันทา    เนาขุนทด
21. เด็กหญิงสุปราณี    บุญทอง
22. เด็กหญิงพรพรหม    คำภักดี
23. เด็กหญิงสุดารัตน์    คุณพรม
24. เด็กหญิงพิมนภา    คำอินทร์
25. เด็กหญิงนาฏยา    พรหมชุลี
26. เด็กหญิงฐิติรัตน์    สุภาพเพ็ชร
27. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ธาตะนะ
28. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    แจวกระโทก
29. เด็กหญิงวลิตา    ชารีนาง
30. เด็กหญิงจิตราภรณ์    วังจันทร์
31. เด็กหญิงกันสินี    ศรีทอง
32. เด็กหญิงสุวนันท์    แสงสวัสดิ์
33. เด็กหญิงพรนภา    เวียงอุดม
34. เด็กหญิงกนกวรรณ    นาเพ็ชร์
35. เด็กหญิงจีรนันท์    วรรณประภา
36. เด็กหญิงดวงนภา    สัพเนตร
37. เด็กหญิงรัตติกาล    สุรินทอง
38. เด็กหญิงชาลิสา    ทองเกลี้ยง
39. เด็กหญิงพรธีรา    คุ้มชะนุช
1. นายนาทพงษ์    วงษ์พิทักษ์
2. นางบังอร    มาตย์นอก
3. นายปิยะชาย    ณ วิเชียร
4. นางมาลัย    ไกรเพชร
5. นายวันชัย    เมฆพัฒ
6. นางสาวสมส่วน    สีสัตย์ซื่อ
7. นางอุดมลักษณ์    สถาพรศรีสวัสดิ์
8. นางอุ่นเรือน    ทวนขุนทด
4
8 38 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชาย ธนพล    รุ่งรวีส่องวนา
2. เด็กชายหม่อย่อโหล่ย    วงษ์คณิศร
3. เด็กชายวรเทพ    คีรีรัตนไพบูลย์
4. เด็กชายกิตติณัฏฐ์    ครุฑสวัสดิ์ชัย
5. เด็กชายพาสะคือ    -
6. เด็กชายจอแมะมู    -
7. เด็กชายเดชา    -
8. เด็กชายกันต์    ยอดกลยุทธ์
9. เด็กชายทวีศักดิ์    รักสถานกำเนิด
10. เด็กชายจอแกล๊ะพอ    -
11. เด็กชายฉานุกุ่    -
12. เด็กชายโชคชัย    เกสรมวลดอกไม้
13. เด็กชายอภิรักษ์    พนาพิสัย
14. เด็กชายตรีวิทย์    จิตราวงษ์สกุล
15. เด็กชายสาริศ    หลบหลีก
16. เด็กชายประเสริฐ    รักเสือ
17. เด็กหญิงเขมิกา    ชลชิดพนา
18. เด็กหญิงวาสนา    ทะเลกว้างไกล
19. เด็กหญิงเกตุมณี    อุทกคลาดแคล้ว
20. เด็กหญิงแฮซาฉี่    -
21. เด็กหญิงเพ็ญนภา    วงศ์ฟ้าไทย
22. เด็กหญิงพอแบละเซ    -
23. เด็กหญิงภาวิณี    อาญาสิงขร
24. เด็กหญิงแบแยะ    -
25. เด็กหญิงนันท์นภัส    เวียงวีระชัย
26. เด็กหญิงจิตรานุช    รักสวนสัก
27. เด็กหญิงพรรณกาญจน์    ไพรนีรชาติ
28. เด็กหญิงน่อเหม่ทู    ชัยมงคลวารี
29. เด็กหญิงมึน่อฉิ    -
30. เด็กหญิงวิภาพร    มณีจินตนา
31. เด็กหญิงหทัยรัตน์    พรกิตติรัตน์
32. เด็กหญิงสาวิกา    ชัยมงคลวารี
33. นางสาวบุญตา    -
34. นางสาววันวิสา    ศิลปาภาพ
35. นางสาวภควรรณ    จรคีรีกุล
36. นางสาวชะทูพอ    สิงห์วโนทยาน
37. เด็กหญิงวาณี    ชีชวาลวงศ์บุญ
1. นางสาวกาญจนา    กามาด
2. นางสาวกุมารี    นทีพิทักษ์
3. นายจิระพงษ์    ชมกลิ่น
4. นายพงษ์ศักดิ์    ปันต๊ะ
5. นางรัตติยา    ตาทิพย์
6. นางสาวรุจิรา    บุญหล้า
7. นางสาววาสนา    ภู่วัฒน์
8. นายสมชาย    พรมตรุษ
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................