งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 602
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กชายพัชรพล    สินธิพุทธ
1. นางสาวกันทิมา    จันทร์ลา
28
2 2 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายธีรภัทร    วินะรงค์
1. นางสาวบุผา    อ่อนศรี
15
3 3 โรงเรียนบ้านหนองนาว สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กชายธนพงษ์    อำไพร
1. นางแววนภา    กลีบจำปี
7
4 5 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กชายธนิสร    ดำนิล
1. นางสาวกมลลักษณ์    ปาหลวง
7
5 6 โรงเรียนสิ่นหมิ่น สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กชายพนภัทร    เลี่ยมตระกูลพานิช
1. นางอรวริสรา    โสตธนาภูรินทร์
6
6 7 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กชายธนพล    ไกลถิ่น
1. นางสาวกุลลิสรา    ไกลถิ่น
4
7 8 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กชายปารเมศ    บัวรส
1. นายเศกสรร    แสงจินดาวงศ์เมือง
15
8 9 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กชายกฤษติธัชร์    ทนันชัย
1. นางนภาพร    นุปิง
15
9 10 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายหลักทรัพย    พวงสอาด
1. นางสาวรวิวรรณ    ดวงวาด
ชนะเลิศ
10 11 โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กชายสุรพล    หล้าโต้
1. นางณัจยา    วงศ์ดาว
37
11 12 โรงเรียนบ้านสบขาม สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กชายยงยุทธ    พูนทรัพย์ทวีสุข
1. นางภาวิตา    ปัญญา
15
12 13 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กชายจัสติน    กุ๊นท์เซิล
1. นางสาวศิรินภา    เตียงศรี
13 14 โรงเรียนบ้านแม่ราก สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายอภิวิชญ์    วงค์โพธิสาร
1. นางสาวธัญสินี    สุวรรณรัตน์
28
14 15 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    โนนสุวรรณ์
1. นางสาวนภัสวรรณ    กวางเดินดง
28
15 16 โรงเรียนอนุบาลเถิน สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    แรงกล้า
1. นางสาวเกล็ดนที    สุวรรณไตรย์
28
16 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กชายบุญยากร    จันทร์วัน
1. นางสาวอนุชธิดา    พึ่งพันธ์
12
17 18 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กชายธนดล    อภิชาตโยธินน์
1. นายสลิล    สุภาวงศ์
15
18 19 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กชายภวิศ    เกษมควรคีรี
1. นางสาววาสนา    อนันต์วิไล
34
19 20 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กชายรังสิมันต์    คำโต
1. นางสาวกนกพร    เรือนไทย
41
20 21 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กชายพิพัฒน์    วงษ์อำมาตย์
1. นางสาวนิธิประภา    ยิ้มพะ
40
21 22 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กชายสุรชาติ    สีลับสี
1. นางมาลาตี    เนตรจำนงค์
41
22 23 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กชายอรรตชัย    ศรบุญทอง
1. นางสาวอมรรัตน์    อยู่พันธ์
37
23 24 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กชายปฏิกาญจน์    หลุยจำวัล
1. นางเยาวลักษณ์    ปินตา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 25 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    โพไข่
1. นางสาวสุทัศตา    พ้นภัย
12
25 26 โรงเรียนวิชชานารี สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กชายปัญญาพล    สุดประเสริฐ
1. นางสาวพิเชฐกาญจน    ปันสาละนันท์
7
26 27 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กชายวรากร    ชำนาญวงศ์
1. นายจิรพงษ์    ข่ายเพชร
15
27 28 โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กชายพีรพัฒน์    วิกกี้ อีเรนจี
1. นางสาวพิชชาพร    โคตรศรี
28
28 29 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กชายนภันดร    ชัยศร
1. นายสุรฉัตร    พีระพล
15
29 30 โรงเรียนวัดสันต้นธง สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กชายวิชพัฒน์    บุญธรรม
1. นายรณชัย    คีรีกิจไพศาล
4
30 31 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กชายสิรภพ    ไกยสวน
1. นางสาววรธิดา    สังวาลย์ศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
31 32 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กชายจอมพล    วิมานสาคร
1. นางฑวิวสรร    โล่ห์สุวรรณ
34
32 33 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กชายธีรภัทร    เพ็ชรแย้ม
1. นางสาวธนพรพรรณ    ปานทอง
37
33 34 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายพงษ์ฉัตร    หารวัง
1. นางศิวพร    ประเสริฐสุข
36
34 35 โรงเรียนบ้านป่าก้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กชายมานพ    อินคำ
1. นางสาวอุบลวรรณ    กุศล
15
35 36 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายสิรภัทร    ทิพวรรณ์
1. นางศิริพร    โทกำจัด
7
36 37 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายกนกภัทธ    ภัทรทวีผล
1. นางเดือนฉาย    สุขสวัสดิ์
7
37 38 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายไดรนันท์    ล่องลอย
1. นายกำพล    จุ้ยเรือง
15
38 39 โรงเรียนบ้านผาลาด สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กชายสินชัย    จาเต๋จ๊ะ
1. นายยงยุทธ    อุตขา
15
39 40 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กชายธนดล    ทองมี
1. นายพุฒินันท์    มีบัณฑิต
28
40 41 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กชายกฤษนล    จิตเผือก
1. นายทวีทรัพย์    โท๊ะยะ
15
41 42 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กชายฐาปกรณ์    ทองจันทร์
1. นางอมรมาส    โอภาษี
15
42 43 โรงเรียนบ้านท่าวังผา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธนากร    แสนกัน
1. นายสมโพธิ    โพธิรังสิยากร
15
43 44 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กชายภูมิวเดช    สิริวจนะกุล
1. นางสาวศิราภรณ์    คงมงคลชัย
12
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................