งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 603
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายพีรภัทร    มีอุดร
1. นางนุชนาถ    ชัยพันธุ์
26
2 3 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กชายอธิป    แก้วมา
1. นางสาวชลธิชา    ปันทะ
20
3 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กชายธาวิต    มาเยอะ
1. นายศุภชัย    พึ่งศรี
33
4 5 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กชายรักษ์เกล้า    พรมดวง
1. นางสาวบัวพา    กองแก้ว
43
5 6 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กชายโกวิท    โฮ
1. นางสาวจิตรินทร์    แก้วเหลี่ยม
23
6 7 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต 4 1. นายศุภกร    แซ่เฮียง
1. นางสาวดลยา    แสนธรรมมา
27
7 8 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กชายกฤษดา    สุริยะ
1. นางวันจะนา    เพ็ญทอง
38
8 9 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กชายทัตพล    แสนซุ้ง
1. นายนนทวิทย์    อุปปินใจ
24
9 10 โรงเรียนบ้านปางสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายรพีพัฒน์    อินทจักร์
1. นางสาวศุภมาส    อริวรรณา
18
10 11 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. แพร่ เขต 2 1. นายพุทธรักษ์    เฉยเผือก
1. นางอารีย์    กินาสม
41
11 12 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. พะเยา เขต 2 1. นายธันยบูรณ์    จีนเที่ยง
1. นายพลพจน์    มูลฟอง
4
12 13 โรงเรียนบ้านแม่ปิง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กชายอนุวิท    ทองเขียว
1. นางชมพูนุท    ขันเขียว
21
13 14 โรงเรียนบ้านกลางดง สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายวัชรพงษ์    เป็งยาวงศ์
1. นางโสภา    จันทิมา
34
14 15 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายพัชรพล    ศรีโสภา
1. นายวัฒนา    โยธา
36
15 16 โรงเรียนวังหินวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 1. นายวุฒิชัย    ชัยตา
1. นางจารุณี    มังกรแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 17 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กชายวรากร    แซ่เยี๋ยน
1. นายชัยยุทธ    มอญสร้อย
ชนะเลิศ
17 18 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. นายวายุภัทร    งามจันทร์
1. นางปรารถนาดี    มณีวัง
7
18 19 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กชายสุริยวรรษ    สมบุตร
1. นางสาวพิมนรี    มะโนเสาร์
35
19 20 โรงเรียนวัดดงกะพี้ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กชายวิทยา    เศษโม้
1. นางสาวสิริลักษณ์    ไล้สมบุญ
30
20 21 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กชายกฤษณพงศ์    ไทยขำ
1. นางสาววรวลัญช์    ปินตา
9
21 22 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กชายเจนภพ    สิงห์หา
1. นางนพรัตน์    คำเพ็ง
11
22 23 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กชายภัลลพ    พรมรอด
1. นางสาวกัญญาภัค    ส่งประเสริฐ
27
23 24 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กชายโชติกุล    จะกะ
1. นางวัลลภา    พรมท้าว
10
24 25 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายสุรชัย    ศรีจันทา
1. นายศักดา    มาเนตร
8
25 26 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กชายนฤเดช    กองคำ
1. นางสาวกนกวลัย    อุ่นผูก
17
26 27 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กชายจักรภัทร    เชียงทิพย์
1. นางสาวรวีวรรณ    รอดสุวรรณ
5
27 28 โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กชายสถาพร    โพธิ
1. นางสาวภัทราทิพย์    ธงวาส
11
28 29 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กชายภราดร    แซ่ท้าว
1. นางสาวสุรัสวดี    ชื่นวงค์
31
29 30 โรงเรียนวัดอรัญญาราม สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์    ธรรมไชย
1. นางสาวศุภอักษร    แก้วพรหม
11
30 31 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    หม่องต๊ะ
1. นายประพาส    ศุภผล
25
31 32 โรงเรียนไท่จง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    รักขัน
1. นายณฐกร    ยอดเพชรดิ์
19
32 33 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กชายขันติพงษ์    เคลือบศิลป์
1. นายการชัย    ประสิทธิ์ไทย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
33 34 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายศุภกร    ฝ่ายสีลา
1. นายเกรียงไกร    สุขขา
16
34 35 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กชายวีรากร    ตระกลพัฒนากุล
1. นางสาวลลิกา    อินถา
6
35 36 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายพุฒิชัย    เรือศรีจันทร์
1. นายพลวรรธ    นฤคนธ์
42
36 37 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายวิชัย    โซวา
1. นางสาวนัทธมน    แซ่วู่
27
37 38 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายจอน    แซ่ลี
1. นางสาวประกายดาว    เปิ้นมะโอคำ
14
38 39 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กชายปิติ    ไพรจำเริญแก้ว
1. นางสาวทรายแก้ว    พงศ์ศิริวาณิชย์
39
39 40 โรงเรียนวัดวังสำโรง สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กชายติษรานนท์    จุ้ยปาน
1. นางสาวนุสมาศ    เมืองทอง
32
40 41 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กชายบูรพา    นามเขียน
1. นายชนัญชิดา    กาสิชัย
37
41 42 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กชายจีรศักดิ์    ราชคฤห์
1. นายมาโนช    วิริยะ
40
42 43 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพัสกร    ใจปิง
1. นายเดชรินทร์    อินพรม
21
43 44 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กชายวีระกร    คำมูล
1. นายสุรชัย    แสนสุรินทร์
15
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................