งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 604
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    แซ่ทอร์
1. นายสุรณโชค    ทองบุ
2 2 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์    สุทธิประภา
1. นางสาวอภิษฎา    จันดาวงษ์
3 3 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กหญิงฐิติพร    มูลน้ำเที่ยง
1. นางสาวจิราภรณ์    วิญญกูล
4 4 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กหญิงธันยมน    กาวิลาวรรณ
1. นางสาวสุภีร์    ศรีภูมิ
5 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงพาฝัน    พัฒนะพรมมาส
1. นายอาคม    เพ็ชรโต
6 6 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงสมัชญา    ลำคำ
1. นางสาวชนิศนาฎศ    สงวนพันธุ์
7 7 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงกชกร    กองแก้ว
1. นางสาวกนกกาญจน์    หมอยา
8 8 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    พวงแก้ว
1. นางชลธิชา    ศิลปชัย
9 9 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงศุทธหทัย    ด้วงสุวรรณ์
1. นางรสริน    รังษี
10 10 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงลลนา    บุญตันจิน
1. นางสาวชยาภา    ไทยากรณ์
11 11 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กหญิงชนากานต์    อินทนิล
1. นางสาวพิกุล    สายตา
12 12 โรงเรียนบ้านสีพรม สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กหญิงฟ้าสวย    สมใจ
1. นางกมลลักษณ์    ยะมา
13 13 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กหญิงธัญญกานต์    กันทะวัง
1. นางสาวการะเกต    ทองแย้ม
14 14 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงปุณยวีร์    ธรรมกุล
1. นางสาวปาณิสรา    หินเพ็ชร
15 15 โรงเรียนบ้านวังโพรง สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงอภิชญา    พิกุลชาติ
1. นางสาวปวริศา    จันทร์ขำ
16 16 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญณัฏฐ์    ไทยกรรณ์
1. นายโชคชัย    วงค์เรือง
17 17 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงแอนนิต้า    แบแชกู่
1. นางสาวพรชนก    ขัดชมพู
18 18 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงศศิกานต์    วงศ์แสน
1. นายปิติพงษ์    วิญญาณ
19 19 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กหญิงจิณห์วรา    ชอบสุภาษิต
1. นางกันยารัตน์    งามหมู่
20 20 โรงเรียนบ้านเนินเวียง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงจิรัชญา    ศรีมหาพรม
1. นางสาวอริสา    แก่นเขียว
21 21 โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกันยารัตน์    หล่อทอง
1. นางสาวสาวิตรี    มุสิราช
22 22 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กหญิงนันทิดา    ศรีทองแก้ว
1. นางศิวาพร    อินมา
23 23 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงอริศรา    แซ่จันทร์
1. นางสาวเพ็ญสุภา    ขวัญแจ้ง
24 24 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงจรัสศรี    หัตถวาศรี
1. นางนิตน้อย    อินชัย
25 25 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงรัญชิดา    เกษหอม
1. นายเกรียงไกร    สมศิลา
26 26 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงณภัทร    วัชรขจรกุล
1. นางอรัญญา    ฟูเฟื่อง
27 27 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กหญิงกรกนก    ขุนเดช
1. นางสาวณัชฐานันท์    อภิชัจชัญญาภัส
28 28 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงอัครฎา    เอมสรรค์
1. นางกนกรัตน์    อนุพันธ์
29 29 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงสโรชา    เพ็ชรชัยสร
1. นางรตา    เซ็นนันท์
30 30 โรงเรียนใบบุญป่าซาง สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงนารถชนก    สุดชนะ
1. นางสาวรัชนี    นันทชัยพงษ์
31 31 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงอารญา    จิตรรักษ์
1. นายวรากร    เสาะกระโทก
32 32 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กหญิงคำน้อย    ไม่มีนามสกุล
1. นายนคร    ถนัดใจธรรม
33 33 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กหญิงภาวิณี    สังขมณี
1. นางสาววรวลัญช์    ขุนสุข
34 34 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงชนกนันท์    ดามี
1. นางสาวเบญจมาพร    โยกเกณฑ์
35 35 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    ทะรา
1. นายเสวี    จันทขาว
36 36 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐพิมล    ภาณุรัฐสินธรณ์
1. นายศุภฤกษ์    ฉิมพันธุ์
37 37 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    ประมวน
1. นายสุริยา    เสนาดี
38 38 โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงปวีณา    -
1. นางเพ็ญนภา    หนุนใจ
39 39 โรงเรียนบ้านผาลาด สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงอัญญาณี    พันธ์ศรี
1. นายยงยุทธ    อุตขา
40 40 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงจิตตานันท์    ชูสงฆ์จิรยศ
1. นางวัชรีย์    ขาวหนู
41 41 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงกรรวี    แซ่เติ๋น
1. นางสุมาลี    ศรีใหญ่
42 42 โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงจิตสุภา    ศรีสุข
1. นางสาววันทนา    สายแก้ว
43 43 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพระจันทร์    การุณยรัตน์
1. นางสาวเชิญขวัญ    จันต๊ะวงค์
44 44 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงภูริชญา    มาโน
1. นางสาวสุภาวดี    พิรุณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................