งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 605
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนบ้านวังบาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงศุภกัญญา    กันผง
1. นางเจียมจิต    สุวรรณโภคัย
9
2 2 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กหญิงวรรณวิสา    แสงคำ
1. นางนวลนภา    คมขำ
34
3 3 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กหญิงวิภาวี    โภควนิช
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา    ฟังอารมณ์
37
4 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    จันทร์วรรณ
1. นายนรพัทธ์    กล้าณรงค์
28
5 5 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ป้อมศิลป์
1. นางสาวเสาวลักษณ์    กัณทะษา
40
6 6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงเมธาพร    สุขเกษม
1. นางพัชรินทร์    รัตนวงษ์
ชนะเลิศ
7 7 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงรัตนา    ยะตัน
1. นายสามารถ    คัญทัพ
28
8 8 โรงเรียนอนุบาลชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ดีถี
1. นางนันท์นภัส    สีสม
37
9 9 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงรัชฎา    แสนโซ้ง
1. นางแสงเดือน    สุวรรณคีรียง
24
10 10 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. นางสาวพิชัญญา    เลี้ยงถนอม
1. นายธัชพล    สุวรรณพงษ์
15
11 11 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กหญิงชญานิศ    ประเทศ
1. นายชาญณรงค์    สัญญา
19
12 12 โรงเรียนบ้านร่องส้าน สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กหญิงอภิสมัย    แซ่ซ้ง
1. นางกุลรภัส    อินทะรังษี
5
13 13 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กหญิงคริสต์มาส    โรจน์เกษตรสิน
1. นางสาวพรพรรณ    ชนะชูเจริญ
11
14 14 โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงเนตรนภา    จันทร์เดช
1. นางเจษฎ์สุดา    ขำพงศ์
11
15 15 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    ฉิมยงค์
1. นางสาวิปิยวรรณ    ปุ่นเอื้อง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 16 โรงเรียนนายางวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กหญิงสุภักษร    อินทฤทธิ์
1. นางสาวพัชรี    จันทร์หอม
34
17 17 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงโสภาพร    แซ่เถียร
1. นายชัยยุทธ    มอญสร้อย
6
18 18 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงณี    แซ่เล่า
1. นายวิโรจน์    สะอิ
28
19 19 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    สถิตพงศ์ไพร
1. นางสาวสมฤดี    พจนาธำรงค์พงศ์
20 20 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ทาเวียง
1. นางปิยะรัตน์    ดีศรี
28
21 21 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนันธิดา    สุวรรณโอสถ
1. นางสาววรวลัญช์    ปินตา
6
22 22 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กหญิงภรณ์สกุล    มาดล
1. นางสาวพรชนัน    สมบูรณ์พร
8
23 23 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    ชำนาญ
1. นางสาวกัญญาภัค    ส่งประเสริฐ
19
24 24 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงประภาสิริ    ธุระวร
1. นางสาววชิรญาณ์    คนธสิงห์
19
25 25 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงนริศรา    เอี่ยมสอาด
1. นางสาวนงค์ลักษณ์    สุขสม
10
26 26 โรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงกฤษณา    พิเภก
1. นางสาวศรสวรรค์    คณะเลิศ
40
27 27 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กหญิงศวิตา    เนียมแสง
1. นายเจริญ    ภู่เพ็ง
24
28 28 โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงรินรดา    สุขจันทรา
1. นายอาทิตย์    เสิบกลิ่น
15
29 29 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ใจวัง
1. นางสาวเบญชญา    เครือสิงห์
43
30 30 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงกชกร    แสนหงษ์
1. นางสุกัญญา    ไชยบุญเรือง
40
31 31 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงปวริศา    พงษ์ต้น
1. นางสาวกิตลดา    ปิ่นทอง
11
32 32 โรงเรียนไท่จง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กหญิงทวีพร    มหาชัย
1. นายณฐกร    ยอดเพชรดิ์
4
33 33 โรงเรียนบ้านวังดิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กหญิงนราทิพย์    นะแก้ว
1. นายสุเทพ    ทำนุพันธุ์
19
34 34 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงหทัยวรรณ์    ใจมั่น
1. นางสาวธัญชนก    จาดดำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
35 35 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงชนม์ชนก    อรุณฤกษ์
1. นางอนงค์พร    อนุตรวิรามกุล
11
36 36 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    พุ่มกลิ่น
1. นางชนัญทิพย์    เพ็ญสุข
24
37 37 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงศิรินภา    ชูมณี
1. นายกันทิยะ    จันระวังยศ
37
38 38 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงพัทธวรรณ    นันทะใจ
1. นายอรรถพรรณ    วุฒินนทนันท์ชัย
36
39 39 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    นันสาย
1. นางกนิษฐา    สุขจีบ
15
40 40 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงศศิประภา    บุญดี
1. นางสาวดอกอ้อ    เรืองฤทธิ์
15
41 41 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงชิดชนก    เพชรแกมแก้ว
1. นางสาวชนัญชิดา    กาสิชัย
24
42 42 โรงเรียนวัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงวริศรา    ศรีคำดี
1. นายจาตุรงค์    จวนเผ่า
28
43 43 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเยาวภา    แซ่เฮ้อ
1. นางสาวมาริษา    พิมพ์ทอง
28
44 44 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงกชกร    กลิ่นขจรไกล
1. นายกฤษฎากร    ศรีเที่ยง
19
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................