งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 731
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนบ้านฝาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กชายเมธัส    บรรเทา
1. นายนิเวศน์    อนุวงษ์
29
2 2 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายภูมินทร์    ฟองจางวาง
1. นางราตรี    แสนฤทธิ์
34
3 3 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กชายภานุเดช    กำแก้ว
1. นายนิคม    จันทบ
28
4 4 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กชายอามือ    แลเชอะ
1. นางณิชลกานต์    นิทะโน
7
5 5 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กชายสุเมธ    มีเพ็ชร
1. นางชลธิชา    มีเพ็ชร
21
6 6 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กชายสุวรรณ    ฮัวะจินดา
1. นายรอบ    สุคำหล้า
ชนะเลิศ
7 7 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 1. นายจักรไกร    แซ่จง
1. นายอดิศักดิ์    จันกิติ
4
8 8 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กชายรชต    คงปราโมทย์
1. นางณัชณิชา    โพธิ์ใจ
18
9 9 โรงเรียนทุ่งศรีทอง สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กชายวีระยุทธ    มาละวัน
1. นายวิศิษฎ์    ขันอูป
36
10 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายกันต์ดนัย    จะอื่อ
1. นางนุชจารีย์    สิทธิกรพันธ์
6
11 11 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กชายกิตติศร    วิธุระ
1. นางแสงเดือน    สั่งสอน
12
12 12 โรงเรียนบ้านสถาน สพป. พะเยา เขต 2 1. นายณัฐวุฒิ    บัวย้อย
1. นางเมริสา    หัวนา
12
13 13 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กชายนพดล    นุชนันท์
1. นางสาวกัลยา    รักจันทร์
20
14 14 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายอนุพนธ์    ช่างสกล
1. นางสำเนียง    ศิริไกรวัฒนาวงศ์
40
15 15 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายจีรวัฒน์    เกิดติ่่ง
1. นายไตรมิตร    ขยันกิจ
24
16 16 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กชายอณิษฐ์    ปิ่นทอง
1. นางอำพร    เม่นวังแดง
22
17 17 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กชายสุริยัน    เงินสัจจา
1. นางฉวีวรรณ    จันภักดี
32
18 18 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กชายกตัญญู    หมอแอ๋
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี    ปรีชามานพวงศ์
26
19 19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กชายประทิน    ศรีใจ
1. นายศุภวัชร    สมบูรณ์พฤกษ์
12
20 20 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กชายเมธา    เข็มเพ็ชร
1. นางวันฉัตร    ไพรั้ง
38
21 21 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กชายธีรพงษ์    ผ่อนตาม
1. นางสาววรวลัญช์    ปินตา
39
22 22 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กชายไตรภพ    คำเบ้า
1. นางนพรัตน์    คำเพ็ง
29
23 23 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กชายอานนท์    จำปานิล
1. นางสาววาสนา    ต้นทุน
16
24 24 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กชายปรานุชาติ    จั๋นเป็ง
1. นางชลนารา    ญานะ
26
25 25 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายธนายุทธ    โตพุ่ม
1. นายสมมาตร    พรมมา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
26 26 โรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กชายก่อเกียรติพงษ์    ยารังสี
1. นายวัชรา    เตชะอ้าย
41
27 27 โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กชายพัชรพล    อ่ำจันทร์
1. นายฉัตรชัย    สารผล
28 28 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กชายพิชญุตม์    หลวงตั้งใจ
1. นายพิสิทธิ์    นิยมลักษณ์
15
29 29 โรงเรียนบ้านดง สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กชายกมลาสน์    จำนงค์วารี
1. นางรจนา    คำดี
9
30 30 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กชายสิทธิโชค    อ้วนล่ำ
1. นางสาวเสาวนีย์    กัญญสาย
10
31 31 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กชายชินวัตร    เสนาน้อย
1. นายประยุทธ    เรือนขำ
25
32 32 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กชายราเมศวร์    มณี
1. นางสิรินดา    เสนใจ
16
33 33 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กชายอนุชา    แก้วเปี้ย
1. นางอรัญญา    ขำวีระ
18
34 34 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายวรัญญู    ใบเนียม
1. นายสุพรรณ    แสงประเสริฐ
31
35 35 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กชายธนภัทร    มาแก้ว
1. นางรัชดา    วงค์ศรี
34
36 36 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายวทัญญู    หัฐบูรณ์
1. นายพืชมงคล    ริดจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
37 37 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    หาญเรืองเกียรติ
1. นายธนัตอัฑฒ์    วิทิยถ
42
38 38 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายบีม    อุปนำ
1. นายสุพรชัย    มีเงิน
36
39 39 โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) สพป. ลำพูน เขต 2 1. นายณัฐพงศ์    แก้วเมืองมูล
1. นายพงษ์ศักดิ์    ไชยชนะ
22
40 40 โรงเรียนวัดคลองคูณ สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กชายอนุรัตน์    ภู่คล้าย
1. นายประเทือง    เปรมประสิทธิ์
10
41 42 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กชายณสมพงษ์    ช่วยรักษา
1. นางชฎาภรณ์    สกัลยา
5
42 43 โรงเรียนศรีสระวงค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกิตติธัช    เสาร์เหล็ก
1. นายศุภชัย    กวาวสาย
33
43 44 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. นายนพดล    ผลเชวง
1. นายชัยยศ    สุขต้อ
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................