งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 732
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบ้านน้ำชุน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงเนตรนภา    ชัยชนะ
1. นางนิตยา    สุวรรณรงค์
2 2 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กหญิงรัชนก    ทองรัตน์
1. นางจิราภรณ์    อินทับทิม
3 3 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กหญิงพาสุข    ตาเงิน
1. นายนิคม    จันทบ
4 4 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญาภา    โรจนคีรีสันติ
1. นายอนุรักษ์    สักแกแก้ว
5 5 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    พิมภาค
1. นางสาวภัทรลักษมี    วิระบุตร
6 6 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงพัชราวดี    ดีอ่ำ
1. นางสาวจิรพรรณ    มะระพงษ์
7 7 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงสิริกัญญา    เล่าวิริยะธนชัย
1. นางสาวอุไรวรรณ    ทวิชัย
8 8 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงบุศยา    ดาหาญ
1. นางพนิดา    พรมเท้า
9 9 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ตระกูลพิทักษ์กิจ
1. นางลัดดาวรรณ    ศรีสุคนธ์
10 10 โรงเรียนบ้านนามน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงเกศรา    พะยิ
1. นายโชคชัย    จำรัสประทีปพงศ์
11 11 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กหญิงอินทุอร    ลิตา
1. นางปวีณา    วงศ์กัณหา
12 12 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรณษา    สุปิณะ
1. นายณรงค์    บุญแรง
13 13 โรงเรียนบ้านแม่ปิง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กหญิงเอื้องวนา    ทองอินทร์
1. นายประจัญ    นะคำ
14 14 โรงเรียนบ้านวังพิกุล สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงสุวิกมล    เกลื่อนกลาด
1. นางสาววรัลชญาน์    พีรพงศ์วรกุล
15 15 โรงเรียนบ้านแม่ระกา สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงอรัญญา    อุมา
1. นางเติมทิพย์    ผิวงาม
16 16 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กหญิงปิยธิดา    อินตา
1. นางอาภากร    เชียงทอง
17 17 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงชมพูนุช    พรมมินทร์
1. นายพลกฤต    ศรีนันตา
18 18 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงสุพรรณี    แซ่จาง
1. นางสาวสุภาวดี    เรืองคณะ
19 19 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กหญิงมาณิสา    วงค์ขัติย์
1. นางดรุณี    โมตาลี
20 20 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงรัญชนา    ปานทอง
1. นายวุฒิพันธุ์    โอภาษี
21 21 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศิริธันวา    ขู่คำราม
1. นางสาวณัชชษา    รัตนะ
22 22 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กหญิงปณัฐดา    พิมอินทร์
1. นางสมคิด    ผิวมา
23 23 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงญาดา    พะเทศ
1. นางขวัญเรียม    มณีธรรม
24 24 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงศรีมอญ    ลอยคำ
1. นางวัลลภา    พรมท้าว
25 25 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงจิตตรา    สอิ้ง
1. นายนริศ    แก้วเมือง
26 26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิรา    ไทยใหม่
1. นางสาวจรรยา    คำมาเร็ว
27 27 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กหญิงพรชิตา    อ้อยกลาง
1. นางพานาลักษณ์    คงคีรี
28 28 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงสิริรัตน์    จันทแพน
1. นายอธิวัชร์    กิตติเจริญสินชัย
29 29 โรงเรียนบ้านค่า สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงนภาพร    สมศรี
1. นายเอกชัย    แก้วก๋า
30 30 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงพรรษา    ภูดอนตอง
1. นางสายฝน    กัณทะพงศ์
31 31 โรงเรียนบ้านราหุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงพัฒชรินทร์    แสงดี
1. นายไพโรจน์    พรมชัย
32 32 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กหญิงธัญชนก    ใฝ่เจริญกิจ
1. นางสมปอง    แสนวิจิตร
33 33 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. นางสาวกมลชนก    เกตุอู๊ต
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล    เกตุทิม
34 34 โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงจันทิมา    สุขแจ่มจันทร์
1. นายกวี    อิทธิวัฒนะ
35 35 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงปาลีรัตน์    ชัยวงค์
1. นางเจตศรี    ไชยสาร
36 36 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงดาววิภา    ศิริมา
1. นางสายรุ้ง    ปัจฉิม
37 37 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงบุญญิสา    ยาบุญมี
1. นายทองแดง    วุฒิเศลา
38 38 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงสมศิริ    รุ้งรำลึก
1. นายวสุุธันย์    ดอยแก้วขาว
39 39 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติชญา    บุญตัน
1. นางลำดวน    บุญปก
40 40 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ    ปานทอง
1. นางนัยนา    ยอดนุ้ย
41 41 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงมินตรา    พันธ์ดี
1. นางเด่นนภา    แหวนทอง
42 42 โรงเรียนวัดเขาฝา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงธัญญาพร    สาแก้ว
1. นางสาวรสิตา    อืนทรเกษตร
43 43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวอรัญญาทิพย์    ทัพพมงคลรัตน์
1. นางสาวมณีพร    คำมงคล
44 44 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงนภาพร    ขาวจันทร์ตา
1. นายทศพร    ทองกร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................