งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 736
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    แก้วดอก
1. นายปานศักดิ์    บัวระพันธ์
2 2 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กหญิงเปตาห์    วรรณพงษ์
1. นางสาววรรณรีย์    ประทีปจรัส
3 3 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กหญิงพิยดา    รูปงาม
1. นางสาววลัยรัติ    วสุสันห์
4 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กหญิงรพิชญา    ณัฐพิชาชาญ
1. นางนิลสวาท    เขื่อนแก้ว
5 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงสาธิตา    ต้อนรับ
1. นางพรรณี    ฟักทองอยู่
6 6 โรงเรียนสิ่นหมิ่น สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงพลอยนับพัน    อินไชยเทพ
1. นายสมบูรณ์    คำเที่ยง
7 7 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงทิพย์ราตรี    โพธิ์แต่ง
1. นางลำดวน    บุญเพียร
8 8 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสิริภรณ์    วิเศษสินธุ์
1. นางสาววัลลภา    กุลนานันท์
9 9 โรงเรียนบ้านตอง สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงสุรัตสนา    หมัดบู่
1. นางสาวเกษฎา    ดวงจิตร
10 10 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงญาดา    ห่วยยือ
1. นางสาวสุรพร    มั่นคงสิทธิ์
11 11 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กหญิงพีรยา    เวียงทอง
1. นางสาวตรีชฎา    สนโต
12 12 โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสสร    เรืองศรี
1. นางวราภรณ์    หมัยเงิน
13 13 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กหญิงนวิยา    อ่องศิริ
1. นางกรรณิการ์    วงศ์เสน
14 14 โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงชิดชนก    พันธุ์โศก
1. นางสุธีรา    กรณ์ทอง
15 15 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงนาระดา    ปั้นจอม
1. นายกรุง    แปงจำ
16 16 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กหญิงแพรวพัตรา    พรหมแพทย์
1. นางอุษณีย์    ยี่ยวน
17 17 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงเรือง    คำหลง
1. นางสาวเนาวรัตน์    เกตุสุวรรณ์
18 18 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญข้าว    ทิตนันธ์ศิริ
1. นางสาวสุภาวดี    เรืองคณะ
19 19 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กหญิงจารุณี    แซ่เห่อ
1. นางพรทิพย์    ใจหาญ
20 20 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    อุยะพิตัง
1. นางสาวนวินดา    ไวยหงษ์
21 21 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอรทัย    ชำนาญเขตกรณ์
1. นายประสิทธิ์    พิมพ์ศรี
22 22 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอรจิรา    สิงห์หา
1. นางศิริรัตน์    ทิพย์โอสถ
23 23 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงอรไพลิน    ไกรสร
1. นางดาวเรือง    ฟักรักษา
24 24 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงดวงแก้ว    เชียงคำ
1. นางเสมอแข    อภิรมยานนท์
25 25 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงณัชชา    สิงสาหัส
1. นางสาวเนาวรัตน์    จันทร์รอด
26 26 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงปานทิพย์    ทินกร ณ อยุธยา
1. นางอรัญญา    ฟูเฟื่อง
27 27 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    โตมั่น
1. นางวัชรีพร    สารพล
28 28 โรงเรียนวัดหูกวาง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุชาดา    วายะบรรณ
1. นางอัญชลี    พัสสร
29 29 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงพรรณภา    คำเผ่า
1. นางรวงทอง    ครองไชย
30 30 โรงเรียนวัดป่าสัก สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงดนยา    อารียา
1. นายมานิตย์    มหาไม้
31 31 โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงนิราภร    โฉมผา
1. นางสุภาพ    ฐานะวิจิตร
32 32 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กหญิงศรีนวล    ปัญญากร
1. นางสาวกิตติยา    มิ่งศรีสุข
33 33 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กหญิงไอรีน    พรมโต
1. นางสาวสมพร    กะรัตน์
34 34 โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงฏียาภัทร    พุ่มพวง
1. นางสาวสุวรรณา    คงศัตรา
35 35 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    จันทร์หอม
1. นายสาริศ    สิทธิราช
36 36 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอริสา    อร่ามคำ
1. นางศิริลักษณ์    จันทร์ผาย
37 37 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์    อัมพวัน
1. นางแก้วกัลยา    วงค์ภักดิ์
38 38 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิกา    จันป้อตา
1. นายกำพล    จุ้ยเรือง
39 39 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงอมลวรรณ    ขัดสาย
1. นางเบญจา    ชาวนาไร่
40 40 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงอินทิรา    พะเทศ
1. นายเอนก    รุ่งเรือง
41 41 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงพรกมล    นาดี
1. นางภัสวลัย    นุ่มนวล
42 42 โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงจิตสุภา    ศรีสุข
1. นายประยูร    โพธิ์ใจพระ
43 43 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา    แซ่ว้าง
1. นายยุทธนา    สุนทร
44 44 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงจิราพัชร    ใจเป็ง
1. นางสาวดานุรัตน์    จันทะรส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................