งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 737
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กชายรัตนเดช    พรหมจรรยา
1. นางสาวรัชนีพันธ์    อุ่นไทย
2 2 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายวิวรรธณ์    มงคลคีรีโรจน์
1. นางสุวิชชา    ตรีอินทร์
3 3 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กชายพิษณุชัย    ใจจอมกุล
1. นายนคร    แก้วจันทร์หล้า
4 4 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กชายนภวิทย์    สมัยทัน
1. นายเกพงษ์    คณะวงค์
5 5 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กชายอรรควุธ    เดชเรือง
1. นางอัญชลี    ดิษร
6 6 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กชายพรหมวิริยะ    บุญคง
1. นางศศิธร    สงวนศิลป์
7 7 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กชายศุภณัฐ    ศูนย์นอก
1. นายกรณ์ทิพัช    ลิบไพรวัลย์
8 8 โรงเรียนบ้านอมกง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กชายถิรวัฒน์    สารภี
1. นางสมยงค์    เฮ้าปาน
9 9 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กชายสงกรานต์    คำมะโน
1. นางสาวสมศรี    วรรณวิไลย
10 10 โรงเรียนบ้านกองลม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายปฏิภาณ    เกษตรบรรพต
1. นายดุสิต    สุริยะคำ
11 11 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กชายพงศ์ศักดิ์    สีพรมมา
1. นางจรัญญา    เจริญสุข
12 12 โรงเรียนบ้านจุน สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กชายวรชาติ    ไชยมงคล
1. นายถวัลย์    แสงสว่าง
13 13 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กชายธีรเดช    พิทักษ์สิรินนท์
1. นายสัญญา    สอนบุญทอง
14 14 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    เสาศิลา
1. นางระเบียบ    ทาริยะชัย
15 15 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายยศสุนทร    ไกรสอน
1. นายกรุง    แปงจำ
16 16 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กชายธิติภัทร    นวลศรี
1. นายสถิตย์    ศรีรุวัฒน์
17 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กชายบุญยากร    จันทร์วัน
1. นายอนุกูล    นามปัน
18 18 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กชายธนาธรน์    เริงสำราญ
1. นายปิติพงษ์    วิญญาณ
19 19 โรงเรียนบ้านห้วยผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กชายธีรศักดิ์    สง่าสมบูรณ์ไพร
1. นางพรทิวา    สุริยะชัยพันธ์
20 20 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กชายนภัสพงษ์    เผือกกล่อม
1. นางสุคนธ์    อ้วนโพธิ์กลาง
21 21 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กชายณัฐชนน    นาวิก
1. นายเดชา    ธรรมชาติ
22 22 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กชายจารุกิตติ์    ร่าเริง
1. นางลัดดา    ทะนันไชย
23 23 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กชายณรงค์เดช    บุญตาม
1. นายสมพาน    ม่วงแจ่ม
24 24 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กชายฐิติพงษ์    อิ่นแก้ว
1. นางสาวสิริลักษณ์    ประทุมทอง
25 25 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายสรนันท์    รุ่งเรือง
1. นางจันทนา    เต็งเจียง
26 26 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กชายธนาพร    พวงมาลัย
1. นายรณชัย    พรมวิชัย
27 27 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กชายอินทรชิต    สีหามา
1. นางนันทวรรณ์    แป้นเกิด
28 28 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กชายธีรศักดิ์    เผือกนอก
1. นางสาวลัดดา    ดีสุก
29 29 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กชายอนุวัทย์    สิงห์แก้ว
1. นางสาวคนึงรัตน์    ถุงเงิน
30 30 โรงเรียนใบบุญป่าซาง สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กชายณฐนนท์    แตงอ่อน
1. นายอาคม    คำวังพฤกษ์
31 31 โรงเรียนบ้านเพชรละคร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กชายกฤตนัย    สีหาวัตร
1. นางสุวรรณี    สัญญะ
32 32 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กชายวริทธ์    ถวัลย์วิมาน
1. นางสาวลำดวน    อาลัย
33 33 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กชายสิงหา    รูปแข็ง
1. นางอัญชลี    นามโชติ
34 34 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายทัศกรณ์    ธงชัย
1. นายชลอ    เงินเมือง
35 35 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กชายนครินทร์    สียะ
1. นายเรวัต    อภิชัย
36 36 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายภคิน    ยิ้มพระ
1. นางสาวลภัสรดา    ฆ้องกังวาน
37 37 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายชาญวริศ    ศิริสกุล
1. นายวัชรพงษ์    วิชา
38 38 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายน้ำภูผา    ธงชัยการกิจ
1. นางนงลักษณ์    ทิพย์ปัญญา
39 39 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กชายเกรียงไกร    สืบแก้ว
1. นางเบญจา    ชาวนาไร่
40 40 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กชายศุภกร    ยิ้มทรัพย์
1. นางสาวรัตนา    สุภรังษี
41 41 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กชายกฤษนล    จิตเผือก
1. นายทวีทรัพย์    โท๊ะยะ
42 42 โรงเรียนสามมิตร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กชายจิรพัฒน์    ศรีเจือทอง
1. นางศรีนวน    โพธิ์คำ
43 43 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพีรภัทร์    เหลาเพียร
1. นางฉัตรสิณีย์    เหล่าสุนทรียา
44 44 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กชายปณิธาน    มวนศักดิ์
1. นายวิรัตน์    มาโนชญ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................