งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 781
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 14 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายเอกรัตน์    นนทประศาสน์
2. เด็กชายเขมนันท์    มั่นคง
3. เด็กชายประสาร    ยิ้มเพ็ชร
4. เด็กหญิงภัทรภรณ์    บริบูรณ์
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ดีเจริญ
6. เด็กหญิงปิยะพร    สาระรักษ์
7. เด็กหญิงสุพรรษา    ศรีสงคราม
8. เด็กหญิงเพชรรัตน์    จั่นจีน
9. เด็กหญิงวรรณชนก    ประดิษฐ
1. นายณัฐพงษ์    พลมาก
2. นางวิมลพรรณ    พวงแก้ว
3. นายสุขุม    เทียนสุข
2 17 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 1. นางสาวพิมพกานต์    จินดาหลวง
2. นางสาวหล้า    สุลิน
3. นายธเนศ    บุญมี
4. เด็กหญิงรอด    คำวงค์
5. เด็กหญิงจีรพร    ผึ้งภูผา
6. นางสาวรัชนี    ชัยศรีภูมิ
7. เด็กหญิงน้ำฝน    ทองแสง
1. นายปริญญา    บุญมาศ
3 18 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กชายวรากร    เลายี่ปา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    หินพรม
3. เด็กหญิงประภาดา    มั่งคั่ง
4. เด็กหญิงอภิญญา    ใจกล้า
5. เด็กหญิงเบญญาภา    ลิ้มพูล
6. เด็กชายธีรภัทร์    แจ้ห่มเครือ
7. เด็กชายพิษณุ    เงาเงิน
8. เด็กหญิงกรรณิการ์    ทาอินทร์
1. นายสมพงษ์    ขมหวาน
4 29 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงวิภาวดี    เจริญชีพ
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์    ภูด่านงัว
3. เด็กหญิงประกาย    อันทะปัญญา
4. เด็กหญิงสุวรรณา    ถนอมศรี
5. เด็กหญิงปพิชญา    ศรีมากรณ์
6. เด็กหญิงอนันตยา    ศรีประสงค์
7. เด็กหญิงสุพรรษา    หารภิรมณ์
8. เด็กหญิงเอสรา    เฮวชัยภูมิ
1. นายจำรัส    มาติ๊บ
2. นายณรงค์ชัย    ดำรงพุฒิเดชา
3. นางสาวพัทยา    พิทักษ์โพธิ์ทอง
5 32 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ    เรืองกาญจนา
2. เด็กชายกรณ์    ชนันทพร
3. เด็กชายจักรพงษ์    กลั่นทิพย์
4. เด็กหญิงฐิติชญา    กอบบุญคุณ
5. เด็กชายประวีร์    คีรีชโลม
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ธรรมสิทธิ์
7. เด็กชายพีรพัฒน์    ศรีป้อ
8. เด็กหญิงวรัญญา    ตาดี
1. นายทองคำ    สมแก้ว
2. นายศรัณรัชต์    ปันติสวัสดิ์
3. นางสาวศิริรัตน์    สุภา
6 36 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายศุภวิชญ์    พรมตา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    เวฬุวณารักษ์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    เวชจำนงค์สังข์
4. เด็กหญิงศศิวิมล    รักเขตรวิทย์
5. เด็กหญิงศิริวรรณ    สนพระเดิม
6. เด็กหญิงกนกวรรณ    พิสาระเขต
7. เด็กชายศุภวิชญ์    บุญมาก
8. เด็กชายอดิศักดิ์    ห่านวิไล
9. เด็กชายอนุวัช    สุระดม
1. สิบเอกคูณมา    จันทร์ผาย
2. นางสาวจุฑาพร    สิทธิพรหม
3. นายฐาปกรณ์    จิ๋วสุข
7 40 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กชายกฤษกร    ผลาผล
2. เด็กหญิงชาลิสา    เกษม
3. เด็กหญิงตรีทิตยพิภา    เจี๊ยบนา
4. เด็กหญิงธีราพร    บุญช่วย
5. นายนพนันท์    พันธ์กลิ่น
6. นางสาวปภาดา    จุลพันธ์
7. เด็กหญิงวันวิสา    บุญทวี
8. เด็กหญิงอพัชชา    พิทักษ์อร่ามวงศ์
1. นางพรศิริ    จันทร์เชื้อ
2. นางศิรินทิพย์    แก้วทา
3. นางสมคิด    จันทรคณา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................