งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 782
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 8 โรงเรียนบ้านเนินสง่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงเนตรนภา    บุญจอม
2. เด็กชายกฤษณะ    เทศเพียว
3. เด็กชายวรวุฒิ    สืบสงัด
4. เด็กชายอนุชิต    สุขศรี
5. เด็กชายกิตษดี    สีเรืองตา
6. เด็กชายธนวัฒน์    รัตนสุข
7. เด็กชายศุภณัฐ    สัตนันท์
8. เด็กชายณัฐชนนท์    วันทาพงษ์
9. เด็กหญิงอัยรินทร์    วิทยานราสิทธิ์
10. เด็กหญิงจันทร์สุดา    ขยายแสง
11. เด็กหญิงวิชุตา    กองพล
12. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    ยอดแก้ว
13. เด็กหญิงลักขณา    ปาปะทา
14. นายวีรพล    บุญเรียน
15. เด็กหญิงสุจิตรา    คงเหลี่ยม
1. นางสาวกรรณิการ์    วุฒิวงค์
2. นายภิญโญ    เกียนแกล้ง
3. นางลภัสสรณ์    สายคำมาตย์
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทิสา    เป้าใหญ่
2 14 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายเขมนันท์    มั่นคง
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์    บริบูรณ์
3. เด็กชายสุริยา    บุญยอม
4. เด็กชายสุธี    หอมบุบผา
5. เด็กหญิงพันทิวา    แก้วสาสุข
6. เด็กหญิงเพชรรัตน์    ตองอ่อน
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ดีเจริญ
8. เด็กหญิงวาสนา    นาใจนึก
9. เด็กหญิงดวงพร    ระเริง
10. เด็กชายกฤตเมธ    อยู่สุข
11. เด็กหญิงปาลิตา    อาจสูงเนิน
12. เด็กชายประสาร    ยิ้มเพ็ชร
13. เด็กชายนันทวัฒน์    ชัยชนะ
14. เด็กหญิงปิยะพร    สุพัฒน์
15. เด็กหญิงวรรณชนก    ประดิษฐ
1. นายภูฤทธิ์    อิ่มเทศ
2. นายสมชาย    แก้วเกตุ
3. นายสุขุม    เทียนสุข
4. นางสาวอรณิชา    กองเพิ่่มพูล
ชนะเลิศ
3 17 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 1. นางสาวพิมพกานต์    จินดาหลวง
2. นางสาวนุก    มาเยอะกู่
3. นางสาวหล้า    สุลิน
4. นายอาทิตย์    สุขเจริญ
5. นางสาวรัชนี    ชัยศรีภูมิ
6. นางสาวมาย    คำแสง
7. นางสาวสุภาพร    สิทธินุน
8. นายธเนศ    บุญมี
9. เด็กชายบุญแก้ว    อินคำ
10. เด็กหญิงรอด    คำวงค์
11. เด็กหญิงน้ำฝน    ทองแสง
12. เด็กชายใส่    คำวงค์
13. เด็กชายศรันยู    ยอดแสงกุล
14. เด็กหญิงแสงดาว    ไทยใหญ่
15. เด็กหญิงขวัญ    กันแก้ว
1. นายปริญญา    บุญมาศ
4
4 18 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    บุญลา
2. เด็กชายอานนท์    เยาว์ใจ
3. เด็กชายฐากร    ใจคำมา
4. เด็กชายอรรถพร    สมผิว
5. เด็กชายกรวิชญ์    ศักดิ์เหลือง
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ทำบุญ
7. เด็กชายเมธา    จันทร์เกิด
8. เด็กชายณัฐพล    แกนุ
9. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    พูลทาจักร์
10. เด็กหญิงกฤติยาณี    โพธิ์สด
11. เด็กชายภานุพงษ์    ปิงยศ
12. เด็กหญิงดวงกมล    สมก้อนแก้ว
13. เด็กหญิงณัฐณิชา    ฉิมพาลี
14. เด็กหญิงปิยะวรรณ    เดชมณี
15. เด็กชายอภิชาติ    เลิศไกร
1. นายสมพงษ์    ขมหวาน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 28 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กชายณัฐวัตร    จันทร์ประทักษ์
2. เด็กชายอธิศีล    บังลาด
3. เด็กชายนัฐทพล    อุดศรี
4. เด็กชายเขมทัต    สอนเต็ม
5. เด็กหญิงภัทรินทร์พร    แสงโพธิ์
6. เด็กหญิงวรรณภา    คงจาด
7. เด็กหญิงอภิญญา    แสนศรี
8. เด็กชายชินดนัย    ขุนศร
9. เด็กหญิงพรนภา    พรมพลเมือง
10. เด็กชายรัฐภูมิ    ศรีบรรเทา
11. เด็กชายมงคลศักดิ์    สุทธิธรรม
12. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    รัตน์เพ็ชร
13. เด็กชายณัฐวัติ    เบญจมาศ
14. เด็กชายฮาเลลูยา    อยู่สุข
15. เด็กหญิงอนุธิดา    แก้วคำหาญ
1. นายณัฐพงศ์    ตั้งประดิษฐ
2. นางสาวนันทนา    จันทรา
3. นางสาวพัชรินทร์    สารีพุฒ
4. นางสำรวย    ศรีตะลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................