งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 783
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนบ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจพร    สังข์ทอง
2. เด็กชายเจษฎา    ยอดคำ
3. เด็กหญิงศิริณา    ผุยเพชรพุ้ย
4. เด็กหญิงวรรธนา    สมสี
5. เด็กชายสุภนัย    มุยคำ
6. เด็กหญิงชลธิชา    พรมคำ
7. เด็กชายประสบโชค    วันสา
8. เด็กชายเมธาพร    พุ้ยชัย
9. เด็กชายชยพล    แก้ววิเศษ
10. เด็กชายอดิรุจ    พาทา
11. เด็กชายอภิรักษ์    มารอด
1. นายพนม    สุวรรณเวช
2. นางลาวัณย์    ละดาดก
3. นางสมจิตร์    ธิกะ
4. นางสุพัฒตรา    สามนทา
4
2 2 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายกฤตภาส    ทองอยู่
2. เด็กชายกฤตภัค    ทองอยู่
3. นางสาวชนิกานต์    มะณีแก้ว
4. เด็กชายพรรษา    มั่นสน
5. เด็กชายจิรายุ    สุวรรณเมฆ
6. เด็กชายกฤษณะ    เหลืองอ่อน
7. เด็กชายสิทธิพร    คงมี
8. เด็กชายชญานนท์    ทองคำ
9. เด็กชายกิตติพงษ์    ประสพหมู่
10. เด็กชายขจรศักดิ์    มั่นฤทธิ์
11. เด็กหญิงพิยดา    นกนาก
12. นายกิจชัย    เจริญเนตร
1. นายกิจชัย    เจริญเนตร
2. นายณรงค์    อยู่ยังเกตุ
3. นางสาวทาริกา    คำเต่ย
4. นางสาวพนิดา    บัวหิน
ชนะเลิศ
3 17 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงนคช    นำใส่
2. นางสาวสุภาพร    สิทธินุน
3. นายอาทิตย์    สุขเจริญ
4. นางสาวรัชนี    ชัยศรีภูมิ
5. นางสาวมาย    คำแสง
6. เด็กหญิงแสงลอด    ท่าเลอ
7. เด็กหญิงน้ำฝน    ทองแสง
8. เด็กหญิงสายทอง    จินดา
9. เด็กหญิงแสงดาว    ไทยใหญ่
10. เด็กชายศรันยู    ยอดแสงกุล
11. เด็กหญิงขวัญ    กันแก้ว
12. นายปริญญา    บุญมาศ
1. นายปริญญา    บุญมาศ
4 21 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกรนันท์    ทองคำดี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    โชคอำนวย
3. เด็กชายฐานันดร    บุญวรนุช
4. เด็กชายณัฐพงษ์    สว่างจิตร์
5. เด็กชายธงทอง    สุรมาตย์
6. เด็กชายธนภัทร    เบญจประเสริฐ
7. เด็กชายอานนท์    ไตรยงค์
8. เด็กชายอนุรักษ์    แข็งเขตรการณ์
9. เด็กหญิงอรทา    จาทา
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์    แถมพยัฆ
11. เด็กชายเดชา    สาโรจน์
1. นายดาวรุ่ง    ตะคร้อ
2. นางสาวทัศนีย์    วิรุณบตร
3. นายบุรินทร์    ดำสนิท
4. นายปีเพชร    คณนานนทธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 25 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายธนกฤต    อ่อนบุรี
2. เด็กหญิงศุภรดา    แก้วคุ้มภัย
3. นายอรรถพล    สุยะวงศ์
4. เด็กชายสุรธิพงษ์    สังข์กัน
5. เด็กหญิงปวรรัตน์    มาแก้ว
6. เด็กชายอนัน    ศรีวิบูลย์รัตนา
7. เด็กหญิงนันท์ณิภัค    สุขสวัสดิ์
8. เด็กหญิงกนกพิชญ์    กรงทอง
9. เด็กหญิงธัญรดา    สงวนลานนท์
10. เด็กชายก่อเกียรติ    ขวัญยืน
11. เด็กหญิงจันจิรา    พูนพิทักษ์
12. เด็กชายธงชัย    จิตรกลาง
1. นายบรรณวิชญ์    โยมป้อม
2. นายมงคล    รอพันธ์
3. นางสาวเบญจนารถ    อมรประสิทธิ์
4. นายเอกชัย    ก๋าวงค์วิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................