งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 784
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เนตรแสงสี
2. เด็กหญิงสุนิศา    นุ่มสุข
3. เด็กชายอนาวิน    แต้เกษม
4. เด็กชายอนุชิต    สีหะวงษ์
5. เด็กชายชนะชน    พลสอนดา
6. เด็กชายเจษฎา    ไพรสน
7. เด็กชายอภินัทธ์    เพชรสีเงิน
8. เด็กชายปิติกร    พรมภาพ
9. เด็กหญิงพินยุพา    ไชยโกฏิ
10. เด็กชายพีรพงษ์    พรมภาพ
11. เด็กหญิงสุชานันท์    ศรศรี
12. เด็กชายธนดล    สุภาแก้ว
13. เด็กหญิงปรีญานุช    สว่างเรืองฤทธิ์
14. เด็กหญิงธิดารัตน์    วงค์แก้ว
15. เด็กชายทรงพล    ม่วงทิม
16. เด็กหญิงปวีณา    สาลี
17. เด็กชายพีรพัฒน์    พรมภาพ
18. เด็กชายศรายุทธ    พรหมเผ่า
19. เด็กชายบูชิต    อินทร์ตา
20. เด็กชายอภิวิชญ์    เทือกศิริ
1. นางสาวทวีศิลป์    โสตถิถาวร
2. นางสาววะวิดา    โทจำปา
3. นางสาวสุกัญญา    รักทุ่ง
4. นางสุนิศา    สุขประเสริฐ
5. นายเจนยุทธ    พุฒหมื่น
6. นางเดือนเพ็ญ    อินทร์หน่อ
2 15 โรงเรียนบ้านน้ำปาด สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายณัฐการ    เปลี้ยวสน
2. เด็กชายภานุวัฒน์    อินทราสา
3. เด็กชายกฤชพล    เพ็ญเขตรวิทย์
4. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    จันทร์แก้ว
5. เด็กชายพิทวัส    จักรแก้ว
6. เด็กชายศุภพงศ์    พงษ์พานิช
7. เด็กชายวุฒิพงษ์    สีแก้ว
8. เด็กหญิงชาลิสา    เพ็ชรถึก
9. เด็กหญิงกัลธิชา    กันเที้ยะ
10. เด็กหญิงสุทธิกานต์    กุลคง
11. เด็กหญิงจินตนา    ศรีเกษ
12. เด็กหญิงมณฑิตรา    เกิดทวี
13. เด็กหญิงสุภัชชา    แปลนดี
14. เด็กชายกฤติพงศ์    ปัญญาคำ
15. เด็กหญิงนัฐนิชา    ตาดง
16. เด็กหญิงหิรัญญา    ม่วงเล็ก
17. เด็กหญิงณัฐกานต์    เศษสูงเนิน
18. เด็กหญิงเกศวรินทร์    โอภาศะนันท์
19. เด็กชายฐิตวัฒน์    ทัดทา
20. เด็กหญิงรัชนีกร    หงษ์ทอง
1. นายพิชิต    ตรงต่อกิจ
2. นางยุพา    บุญล้อม
3. นางลั่น    เลิศชาญ
4. นายวิศิษฐ์    สินสวัสดิ์
5. นางศรีสุด    โลลุวัฒนา
6. นายศุภมิตร    นงนุช
3 20 โรงเรียนบ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กชายชาญทิพย์    โพธิราช
2. เด็กชายศราวุธ    บุญอนันต์
3. เด็กชายอาทิตย์    เพ็ชรทรัพย์
4. เด็กชายณัฐพงษ์    รัตนัย
5. เด็กหญิงสุธินันท์    พ่วงแก้ว
6. เด็กหญิงสิริรัตน์    โพธิสุข
7. เด็กหญิงสุภาพร    บุญอนันต์
8. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง    ทองสุข
9. เด็กหญิงอัญชิสา    สอนพันธ์
10. เด็กหญิงชมพูนุช    โฉมไทยสง
11. เด็กหญิงปารวี    แสงจันทร์
12. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์    ทองดีเล็ก
13. เด็กหญิงกมลรัตน์    รุ่งสว่าง
14. เด็กหญิงปาลิดา    เซ็งแซ่
15. เด็กหญิงปนัดดา    ภาคพานิช
16. เด็กหญิงธิดารัตน์    ชินาพันธ์
17. เด็กหญิงวิภาดา    แสนสอาด
18. เด็กหญิงอาลิษา    บุญกลางดอน
19. เด็กหญิงสารินท์    ศรีเอี่ยม
20. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ปานทิพย์
1. นายณรงค์    ทองถนอม
2. นางสาวนารีรัตน์    สว่างเรืองศรี
3. นางบุษปรานี    สอนพันธ์
4. นางรัตนา    แตงนวลจันทร์
5. นายสุรัตน์    แก้วเรือง
6. นายอนุวรรธน์    โพธิ์พุก
4 22 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    เพียงฤทัย
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    สมภูมิ
3. เด็กหญิงลลิตา    อัตถะบูรณ์
4. เด็กหญิงวรรณิดา    ครุธโต
5. เด็กหญิงกาญจนาพร    สงค์กา
6. เด็กหญิงชุตินันท์    ทองสี
7. เด็กหญิงกชกร    พานิชธนวรโชติ
8. เด็กหญิงรุจิรา    ศรีคำ
9. เด็กชายนบนที    วัฒนา
10. เด็กชายวีรภัทร    บุญมา
11. เด็กหญิงวชิรญาณ์    ก่อเกียรตินุกูล
12. เด็กหญิงดวงกมล    ยั่งยืน
13. เด็กหญิงอริสา    แก้วสว่าง
14. เด็กหญิงนิตยา    เพชรดี
15. เด็กหญิงปนัดดา    บุญตาสี
16. เด็กหญิงวนิชชา    คำเบ้า
17. เด็กหญิงศิราพร    ศรีบุญเรือง
18. เด็กหญิงอภิรดี    ดวงมะโน
19. เด็กหญิงเพชรดา    คำเบ้า
20. เด็กชายอดิลักษณ์    ข้องแก้ว
1. นายคณิต    ทิพย์โอสถ
2. นางสาววราภรณ์    จันทวงศ์
3. นางศิริรัตน์    ทิพย์โอสถ
5 24 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กชายภูธเนศ    ขยันกิจ
2. เด็กหญิงกนกภรณ์    อรรถาเวช
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    ภูวาดเขียน
4. เด็กหญิงพิชญานิน    อินนั่งแท่น
5. เด็กหญิงเจนจิรา    สอนใจ
6. เด็กชายสมิทธิ์    แสงปัญญา
7. เด็กหญิงโยษิตา    จ่าพา
8. เด็กหญิงณัฐชยา    โยทะยาน
9. เด็กหญิงแพรพิมาศ    เจริญชูเกียรติ
10. เด็กหญิงศิรดา    ทองสุข
11. เด็กหญิงอรไพลิน    ศรีคำสุข
12. เด็กชายวิษณุ    สายทอง
13. เด็กหญิงนนท์หทัย    ส่องหล้า
14. เด็กหญิงนิชา    ธิปั๋น
15. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ผลงาม
16. เด็กชายสุรวุฒิ    ปาแก้ว
17. เด็กชายปรัชญา    ชัยพูน
18. เด็กชายกิตติรัช    ฤาชา
19. เด็กหญิงเมธาพร    ส่องหล้า
20. เด็กหญิงธนภรณ์    ฟองคำ
1. นางกาญจนา    เหมืองหม้อ
2. นางสาวภัสรา    พิดานปัน
3. นายสรยุทธ    นันทชัยยอด
6 25 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายเอกวิทย์    วงษ์จีน
2. เด็กชายกฤษฎา    อินปาน
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    เกตุวงษ์
4. เด็กชายวัญชัย    ถาวร
5. เด็กชายพงศ์ระพี    ขรพัตร
6. เด็กชายธิติวุฒิ    มาน้อย
7. เด็กชายธีรเจต    เพชรเอี่ยม
8. เด็กหญิงโสภาพร    สร้อยพลาย
9. เด็กหญิงศิริมา    เดือนไธสง
10. เด็กหญิงชมพูนุช    ปรางทอง
11. เด็กหญิงมธุมาส    วัฒนะ
12. เด็กหญิงจรรยาพร    วรครุธ
13. เด็กหญิงอาภัสรา    ทั่งทอง
14. เด็กหญิงกาญจนา    ภู่จีน
15. เด็กหญิงขนิษฐา    แซ่ตัน
16. เด็กหญิงกันยารัก    แคล้วอ้อม
17. เด็กหญิงเจนจิรา    มาลัยพวง
18. เด็กหญิงภัทรา    สินสิงห์
19. เด็กหญิงสุภาวดี    พรมมาตร์
20. เด็กหญิงอัญชลีภรณ์    เนื้อไม้
1. นางฉัฐณิกาญจน์    ทวนธง
2. นายประชากร    สอนสกุล
3. นางผกามาศ    บุตรสนาม
4. นางวันนา    ขอนทอง
5. นางศิริวรรณภา    ฉิมสุข
6. นางอุ่นเรือน    เกตุเอี่ยม
7 29 โรงเรียนบ้านค่า สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กชายวรากร    ลาต้า
2. เด็กชายวรเมศวร์    สมศรี
3. เด็กชายณัฐนนท์    ครุฑพันธ์
4. เด็กชายชิษณุพงษ์    ศรีเจริญ
5. เด็กชายนครินทร์    สมศรี
6. เด็กหญิงสุภัสสรา    ถิ่นกำเหนิด
7. เด็กหญิงกฤติญาณี    สมศรี
8. เด็กหญิงนภัสวรรณ    คำปวง
9. นางสาวกนกวรรณ    สมศรี
10. นางสาวสุพัตรา    เสาแก้ว
11. เด็กหญิงณัฐชยา    แผ่นทอง
12. นางสาวพรพิมล    สมศรี
13. นางสาวเกวลิน    สมศรี
14. เด็กชายภูวดล    ศรีสุระ
15. นางสาวสกาวเดือน    สมศรี
16. เด็กชายธนากร    พูนกอก
17. นายเจษฎา    ศรีสุระ
18. นายศตวรรษ    ทานะมัย
19. นายนพพล    ไชยวงค์
20. เด็กชายธินภัทร    มหาพรม
1. นายกฤษณพล    สมศรี
2. นางสาวผกาวดี    ธิวงศ์
3. นางสาวพรกมล    ธรรมวงค์
4. นางพรทิวา    เตชา
5. นายเกรียงไกร    มาตรมูล
6. นายเอกชัย    แก้วก๋า
8 33 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    ยากองโค
2. เด็กชายกมลพัชร    กิ่งเนตร
3. เด็กหญิงทัศนีย์    คำสี
4. เด็กชายอภินันท์    ประฐม
5. เด็กชายพชรพล    เอี่ยมสอาด
6. เด็กหญิงกัญลยาณี    ตั้งมั่น
7. เด็กหญิงศรัญยา    แสนจุ้ย
8. เด็กชายบุญพิทักษ์    บุญหล่อ
9. เด็กหญิงนาฏนัฐฎา    อ้นน้อย
10. เด็กหญิงธนัชญา    รอดบวบ
11. เด็กชายทรงศักดิ์    ลัมวุฒิ
12. เด็กชายธนวัฒน์    หาดทะมา
13. เด็กชายเกียรติศักดิ์    มากเกย
14. เด็กชายดำรงศักดิ์    โยกเกน
15. เด็กชายวรวุฒิ    ใบทับทิม
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    คงลอย
17. เด็กหญิงรจนา    สุโทษา
18. เด็กหญิงจิราพัชร    กิจพิชัย
19. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ก้อนบัว
20. เด็กหญิงศิริพร    พุ่มพวง
1. นางจุฑารัตน์    บวรสิน
2. นายชัชวาลย์    ศรีจันทร์ตรา
3. นางบุญญารัตน์    พุมเชย
4. นายวสุพล    ม่วงเล็ก
5. นายศุภชัย    สิงห์โต
6. นายเชิดศักดิ์    สุขสาด
9 39 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงละวา    เวียงไพรทอง
2. เด็กหญิงปราณี    ห้วยกาเหว่า
3. เด็กหญิงภัทรสุดา    กระทิงไพร
4. เด็กหญิงนารีรัตน์    วนาเฉลิมเขต
5. เด็กหญิงสุวนันท์    ธารสุขวิไล
6. เด็กหญิงปาลิดา    ศิริกรพนา
7. เด็กหญิงทิพานันท์    คีรีกถินเทศ
8. เด็กหญิงยุพารัตน์    วังกระจุก
9. เด็กหญิงนุตประวีณ์    คีรีกอบสิณ
10. เด็กหญิงมัสยา    เพียงพิสมัย
11. เด็กหญิงศิริขวัญ    ฟ้ากุศล
12. เด็กชายสุรชัย    คงคา
13. เด็กหญิงอรินยุพา    ทะนุศีลธรรม
14. เด็กหญิงทิพานัน    ไพรพุทโธ
15. เด็กหญิงจารุวรรณ    สวรรค์คีรีเขต
16. เด็กหญิงรศนา    นิมิตรชัย
17. เด็กหญิงพิมพิศา    บวรวัฒนวุฒิ
18. เด็กหญิงวัชรี    ไพรสราญเลิศ
19. เด็กหญิงสุภัทรา    โศภางกูรไพร
20. เด็กหญิงนารี    วังสะพรั่ง
1. นายจีระพงษ์    สนิท
2. นางนิพิชฌม์ชา    บุญทากลาง
3. นางศุภกัญจน์    ผ่องศรีใส
10 40 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงวรัณญา    พัสสร
2. เด็กหญิงนันทวัน    ทีฆะภรณ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา    เริงฤทธิ์
4. เด็กหญิงณฐา    สารไทย
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ฤทธิ์ทอง
6. เด็กหญิงสุรัมภา    เดชสนธิ
7. เด็กหญิงสาวิตรี    หอมกลิ่น
8. เด็กหญิงลักษณารีย์    อุยี่
9. เด็กหญิงวิภาดา    ฤทธิ์ทอง
10. เด็กหญิงกุลจิรา    สุวรรณกรณ์
11. เด็กหญิงสโรชา    จันทร์คำ
12. เด็กหญิงบงกชกร    นารถานนท์
13. เด็กหญิงเกสรา    กลทิพย์
14. เด็กหญิงกัญญาพักตร์    เจริญสุข
15. เด็กชายรุ่งเกียรติ    นาควิสุทธิ์
16. เด็กชายธนโชติ    ปาละชาติ
17. เด็กหญิงนภัสสร    หนูโชติ
18. เด็กชายศุภชัย    อุบลอ่อน
19. เด็กชายวันชนะ    รูปทรง
20. เด็กชายณัฐกมล    ชาติวรรณ
1. นางจินดารัตน์    ควรพันธ์
2. นางสาวพัชรา    จันทร์ทอง
3. นายมนศักดิ์    เง่าลี
4. นางสาววารุณี    ไกรศร
5. นางสาววิภารัตน์    หอมสุวรรณ
6. นายวิริต    ชื่นเรือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................