งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 793
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 5 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    เพ็ญศรี
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    พรมโพธิ์
3. เด็กหญิงกนกนิภา    ศรีวิจารย์
4. เด็กหญิงบวรรัตน์    ตุลารักษ์
5. เด็กหญิงจิตรลดา    จำรัส
6. เด็กหญิงนรมน    ทองสะอาด
7. เด็กหญิงชลธิชา    วรรณา
8. เด็กหญิงชลธิชา    นิติชาติ
9. เด็กหญิงชุติกาษจน์    จูมแพง
10. เด็กหญิงวิรัญชนา    ตู้โภค
1. นายธงไชย    บุญประกอบ
2. นายธีระพงษ์    คลังศรี
3. นางวนิดา    วัชรกิจ
4. นายศุภรัตน์    ทับนิล
2 7 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    เหล็กสีสืบ
2. เด็กชายณัฐภูมิ    ภิชัย
3. เด็กชายปิยพนธ์    บุญเป็ง
4. เด็กชายเติมศักดิ์    เลาหตีรานนท์
5. เด็กชายศิราวัฒน์    เดชากุลวัฒน์
6. เด็กชายสุทธิรัก    ทนทาน
7. เด็กชายอนุพล    อินเทพ
8. เด็กหญิงกนกวรรณ    แซ่เห้อ
9. เด็กหญิงปนัดดา    หมายโชค
10. เด็กชายอนุชา    แดงประดับ
11. เด็กหญิงทิพย์วรรณ    นรชาติวศิน
1. นายปฏิญญา    วรทอง
2. นางสาวอารีย์    จินะราช
3 12 โรงเรียนบ้านร่องส้าน สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กหญิงแสงเดือน    เคี้ยมพะสุก
2. เด็กหญิงอนุธิดา    ปิ่นทรายมูล
3. เด็กหญิงวนาลี    แก้วอุดม
4. เด็กหญิงชลธิชา    โปฒิสาร
5. เด็กหญิงแพรพิไล    ดอนกายะ
6. เด็กชายพงศกร    แซ่ลี
7. เด็กหญิงนันท์ณภัทร    นรรัตน์
8. เด็กชายเอกลักษณ์    วงณัฐนากร
1. นายบุญธรรม    อินต๊ะสิน
2. นางสังวาลย์    เมืองคำ
3. นายอนุสรณ์    ไทยโกษา
4 16 โรงเรียนวังพร้าววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 1. นางสาวชลลธร    ติ๊บกันเงิน
2. นางสาวนฤมล    ทิพย์แก้ว
3. เด็กหญิงรุจิรดา    เสมอคำ
4. เด็กหญิงพิมลรัตน์    อินต๊ะปัด
5. เด็กหญิงชญาดา    อินตาสาย
6. เด็กหญิงวันสิริ    ทาหลี
7. เด็กหญิงพรทิพย์    ภิญโญ
8. เด็กหญิงหยกผกา    ใสยาพรม
9. เด็กหญิงอัญติญา    ชื่นบาล
10. เด็กหญิงธัญสินี    จารณะ
11. เด็กหญิงกรวลัย    ขันดำ
12. เด็กชายทรงพล    อุตดิต
1. นายณัฐเดช    กิ่งก้ำ
2. นางสาวยุวธิดา    ใหม่กันทะ
3. นางสาวสุภัทรา    กาวินา
4. นายสุเทพ    สุนันทะ
5 17 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงวันดี    ใจยาง
2. เด็กชายสมบูรณ์    แผนเมืองแก้ว
3. เด็กหญิงนุชนาถ    จันทร์สม
4. เด็กหญิงวรรณวิลาส    อุ่นแก้ว
5. เด็กหญิงกวิสรา    คำแก้ว
6. เด็กชายอาทิตย์    สุวรรณ
7. เด็กหญิงสายฝน    พงศ์พิทักษ์
8. เด็กหญิงชาลิสา    ศรีสำราญ
1. นางสาวฉัตรนภา    รักพงษ์
2. นายชัยยุทธ    มอญสร้อย
3. นายวิโรจน์    สุวรรณฤทธิ์
4. นายสมนึก    ชัยมินทร์
6 21 โรงเรียนบ้านหนองฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงธนภรณ์    เนียมกลัด
2. เด็กหญิงธัญพิชชา    อินเงิน
3. เด็กหญิงนงเยาว์    บำรุงทอง
4. เด็กหญิงนภาพร    สมรอด
5. เด็กหญิงพัชราพรรณ    สุขเจริญผล
6. เด็กหญิงภรณ์อำภา    จันทร์ศรี
7. เด็กหญิงวริศรา    ปุกคนโท
8. เด็กหญิงวาสนา    เข็มทอง
9. เด็กชายสายชล    ศรีน้อย
10. เด็กชายอดิเทพ    จิตราคม
11. เด็กชายเพทาย    บัวลอย
12. เด็กชายโชคชัย    เลิศศิริสวัสดิ์
1. นางสาวฐิติพร    สิงห์โต
2. นายนาวิน    องค์ศิริมงคล
3. นางสาวสมใจ    มุมาน
4. นางสาวแก้วนภา    จั่นเอี่ยม
7 24 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงธนภรณ์    ผักกูด
2. เด็กหญิงธาดารัตน์    ดีวงค์
3. เด็กหญิงเพชรดา    พรดิน
4. เด็กหญิงสุดฤทัย    ทองสุข
5. เด็กหญิงศศิวิมล    ปาระหมู่
6. เด็กหญิงจุฑามาศ    ลุงติยะ
7. เด็กหญิงแขนภา    ราศีสโรส
8. เด็กหญิงนัฏชา    ลักขติ
9. เด็กหญิงศุภลักษณ์    กาบคำ
1. นายปิยะบุตร    สายเมือง
2. นายมติมันต์    ศิริรัตน์
3. นางสาวอรุณรัตน์    อาญา
8 25 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์    พุ่มแสง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์    แก้วแสงแจ่ม
3. เด็กชายสิทธิชัย    ุบุญทรัพย์
4. เด็กชายปิยะชัย    ทิพย์สุคนธ์
5. เด็กชายธีรศักดิ์    ปักสี
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    ปักสี
7. เด็กชายดนุพล    ฤทธิ์นอก
8. เด็กชายธีรเมธ    บัวบาน
9. เด็กหญิงณัฐธิดา    สนนาค
10. เด็กหญิงณัฐลินีย์    บุญเยาะ
11. เด็กหญิงเมขลา    อัครวงศ์
12. เด็กชายจตุรภัทร    ศรีประเสริฐ
1. นายนำพล    ธินวล
2. นายมนตรี    บุญช่วย
3. นายยุรนันท์    บดีรัฐ
4. นายอารัญ    หนองหลวง
9 30 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    สุโพ
2. เด็กหญิงปุณญนุช    กาบเงิน
3. เด็กหญิงสร้อยเพชร    ลุงออ
4. เด็กหญิงคำอ่อง    ลุงนะ
5. เด็กชายชาตรี    ปู่อ้าย
6. เด็กชายนวมินทร์    อินสวรรค์
7. เด็กหญิงชนิสรา    จองหม่อง
8. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    วังสาร
9. เด็กหญิงกัลยา    ใฝ่สำเริงชื่น
10. เด็กหญิงกรระิชา    ธินา
11. เด็กหญิงอลิสา    เทพอินทร์
12. เด็กหญิงกาญจนา    ปัญญาแจ่ม
1. นางมยุรี    มณีขัติย์
2. นางรำพึง    งามตา
3. นายวรพล    สภาวจิตร
4. นายเจษฎา    พิริยะพงษ์พิทักษ์
10 34 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ภู่โพธิ์
2. เด็กชายนิธิพร    ศิริโสภณ
3. เด็กชายปิยะ    ศรีสัตย์
4. เด็กชายสุวิทย์    นิลรัตน์
5. เด็กชายณัฐดนัย    สกิดเกิด
6. เด็กชายชลารักษ์    นราเลิศ
7. เด็กชายภูวดล    อินทร์จันทร์
8. เด็กหญิงวรรณา    มีมาก
9. เด็กหญิงชนัญชิดา    พัดนาค
10. เด็กหญิงปภาวรินทร์    วรอินทร์
1. นายวิทูร    สวัสดิ์นที
11 37 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    แลเชอะ
2. เด็กหญิงหมี่คัง    เซกองอากู่
3. เด็กหญิงกมลพร    ฟองสมุทร
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    ใจมา
5. เด็กหญิงเยาวเรศ    คงประดิษฐ์
6. เด็กหญิงสุธิดา    หมื่อแลกุ
7. เด็กหญิงอาฉู่    เบเชกู่
8. เด็กหญิงบูบา    มาเยอะ
9. เด็กหญิงอาบา    เชกัง
10. เด็กหญิงอาตอ    เชกัง
1. นายกันทิยะ    จันระวังยศ
2. นายพิชานน    พรพินินวรกิจ
3. นายศรีธร    ปัญญาบุญ
4. นางสาวเปรมฤทัย    อุปะละ
12 38 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายอภิชัย    ชอุ่ม
2. เด็กชายกิตตินันท์    ละแก้ว
3. เด็กหญิงปุณฑรีย์    แดงซิว
4. เด็กชายมอส    -
5. เด็กชายวิเชียร    คำอ่อน
6. เด็กชายเอื้ออังกูร    แก้วอยู่
7. เด็กชายพิธิวัฒน์    ธรรมใจ
8. เด็กชายศิริชัย    วิไลวรรณ
9. เด็กหญิงทวีพร    -
10. เด็กชายพนัส    หมูโพธิ์
1. นายธนวัฒน์    ละมุลตรี
2. นายพฤกษ์    เวียงดาว
3. นายสัมฤทธิ์    บุญถิ่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................