สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงนาแสง  โยฮัน
 
1. นางสาวขวัญเนตร  ศรีทุ่งลือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 19 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงจารุณี  หน่อไพรสน
 
1. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 42 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โสลา
 
1. นางสุภรณ์  เพื่อนฝูง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 74.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กชายฐปนัท  เติมพันธุ์
 
1. นางพิกุล  วิชัยปะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงอำพร  ขันธิคำ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ต๊ะแสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงมายาวี    จินะ
 
1. นางสุดธิดา   แสนช่างไม้
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83.8 ทอง 15 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมนิล
 
1. นางสาวศิริพร  คำก้อแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 22 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. นางสาวกมลรัตน์  จันตะบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญคุ้ม  แสงสุวรรณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.8 เงิน 33 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กหญิงพีรดา  มาเยอะ
 
1. นางสาวกมลทิพย์   ไชยวุฒิ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 25 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  พรมเมืองยอง
 
1. นางสาวพิศนภา  ลือไชย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.8 ทอง 14 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กหญิงดาว  เบียก่า
 
1. นางศรีวรรณ์  โพธิษา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  สุขปัน
2. เด็กหญิงรฐานันท์   เหล็กเพชร
3. เด็กหญิงเบญญาภา  มะโนวงค์
 
1. นางพรทิวา  ภัทรพาณิชย์กุล
2. นางสุพรรณี  สุวรรณใจ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กองคำ
2. เด็กชายพีรวัฒน์   ฉิมมาลี
3. เด็กหญิงศุทธินี   โมธรรม
 
1. นางอรทัย  สมนาม
2. นางรุ่งจิตร  ลือยศ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงอนันตยา   มะโนวงค์
2. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีสุยงค์
3. เด็กชายโชคชัย  อุปนันท์
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
2. นายณิชชกุล  ถิ่นถา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายภูวนารถ  ธรรมบริวัฒน์
2. เด็กชายรังสรรค์  ไปหนี่
 
1. นางขวัญดาว  อุดสุข
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงนลินกานต์  องอาจ
2. เด็กหญิงสุคำ  แก้วยอด
 
1. นางสาวศิริดา  ยานะสิทธิ์
2. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายกฤษณะ  มณีวรรณ
2. เด็กหญิงนพวรรณ  วุยสือ
 
1. นางนัทธีรยา  ศรีวิชัย
2. นางสาวฉันทิกา  นุ่นเพ็ง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 23 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฏาภรณ์  วงค์นันตา
2. เด็กหญิงวรนุช  หอมโพธิ์
 
1. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
2. นางสาวศิริดา  ยานะสิทธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายจิณณะธรรม  คำศรีสุข
 
1. นายสมพงษ์  ละขะไพ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1. เด็กหญิงนันทนัช  ทองอินต๊ะ
 
1. นางสาวเมทินี  บุญรุ่ง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  บุญทา
 
1. นายอุดร  บุญมาก
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 24 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  สมอนา
2. เด็กหญิงอรัชมล  พรามไธสง
3. เด็กหญิงอวรรษดา  ไอยรา
 
1. นายเจริญพร  พุ่มกุมาร
2. นางสาวสุจิตรา  พลฤทธิ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปินะถา
2. เด็กชายสมพล  เทวโลก
3. เด็กชายสาธิต  สาโธ
 
1. นางสมคิด  ทะกัน
2. นางสุทธินันท์   คำมา
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 72.4 เงิน 31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เต็มรัก
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ลินมูล
3. เด็กหญิงสุพิชญา  มูลใจหาญ
 
1. นางนิตยา  วานิชพิพัฒน์
2. นางสาวนิภาวรรณ  มหาวรรรณ์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงพรนิภา  แสนรินทร์
2. เด็กหญิงรติมา  ลุงทุน
3. นางสาวหมี่ซา  มาเยอะ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางกิตติมา  หอมรส
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  อุชัย
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์  อุชัย
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ทนุกุล
2. นางสาวณัฐกฤตา  กันทาใจ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กชายภัคพล  พรหมเรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เหลืองไชยยะ
 
1. นางรัชฎาภรณ์  แสงสุวรรณ
2. นางสุภักดิ์  ศรีวิไล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  วงศ์สุติ๊บ
 
1. นายสมบูรณ์  ชมภูเทพ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงณปวี  พิมสาร
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กชายอิสระ  ทวดอาจ
 
1. นายสบาย  วงศ์รักชาติ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 63.16 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ว่วยเยอ
2. เด็กชายชัยเชษฐ์  จะฟะ
 
1. นายเคน  มหาชนะวงศ์
2. นางสาวพรพิมล  จุลยนิตย์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72.72 เงิน 29 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  ธิจิตตัง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  จำธรรม
 
1. นางศรีนภา  ศรีธนะ
2. นางสาวศิวิมล  ท้าวคำลือ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 57.18 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายวรฤทธิ์  แก้ววิโรจน์
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  วงค์คำยอด
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 9 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กชายสุชาติ  แสงลี่
 
1. นายสบาย  วงศ์รักชาติ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  อภัยโรจน์
2. เด็กชายสุกมนิน  พรมเทพ
3. เด็กชายเกื้อกิจ  นานทิน
 
1. นางรุ่งธิดา  กันทา
2. นางนันธิดา  ละขะไพ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำแขก
2. เด็กหญิงจิรายุ  ภิรมยาภรณ์
3. เด็กหญิงพัชราภา  ขันธ์อ่อน
 
1. นางภัสธิวา  ออมสิน
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73.4 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พรหมปัญญา
2. เด็กหญิงณภัทร  มหาคำ
3. เด็กหญิงสิรินดา  จันธินุมาส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกศยา  กล้าณรงค์
2. นางสาวพิมพ์พร  ยอดยิ่งชนชีพ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงจอย  ยี่ยู
2. เด็กหญิงบูหยื่อ  แลเชอ
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  เมอโป
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ไชยลังกา
2. นางสาวเบญญาภา  เตชะแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กชายชินกฤต  สมตา
2. เด็กชายวรพล  แก้วบุตร
3. เด็กชายสุธินันท์  กลิ่นหาย
 
1. นางสาวสุนิษา  กุณะ
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงทอฝัน  กองแก้ว
2. เด็กหญิงปิยมาศ  ฐานะกิจ
3. เด็กชายอิทธิพล  ซือมือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกศยา  กล้าณรงค์
2. นายสุทธอิทธ   ภาหวานเสียง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73.4 เงิน 42 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  กันประเวท
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  สิงห์ไชย
3. เด็กหญิงสุนารี  กุ่ยแก้ว
 
1. นางฐิตารีย์  ดวงเทพ
2. นางสาววรารัตน์  กันประเวท
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 23 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  ยานะนวล
2. เด็กหญิงมาเรียม  สังวาลย์
3. เด็กหญิงอรนิชา  คำต๊ะ
 
1. นางสุนิสา  ต่อมใจ
2. นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายสุกฤษฏ์  ยืนยงกาญจน์กุล
2. เด็กชายสุรเดช  ชุติภัทรกุล
 
1. นายศรายุทธ  แก้วเรือน
2. นายสมพงษ์  เครือมูล
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงรสิตา  สุทธิบาก
2. เด็กชายศุภวัฒน์  อินต๊ะอ้น
 
1. นายรชฏ  อิ่นคำ
2. นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85.37 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายสมศักดิ์  จะแต๋
2. เด็กชายอัครพงษ์  มาเยอะ
 
1. นางสาวพิมพ์พิไล  มูลชัย
2. นางสาวศิรินทร์ญา  อินต๊ะสาร
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กชายกิตติชัย  มงคล
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ลิคำ
 
1. นางสาวอัญชิษฐา  เทพท้าว
2. นายสุพัฒน์  สุอารมณ์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71.9 เงิน 7 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 1. เด็กชายมาลาคิ  เลาะปู
2. เด็กชายเฉลิมชัย  เลาะปู
 
1. นายสนธิชัย   วิลัย
2. นางสาวชลธิชา   งานดี
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 26.49 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นายมาธิ  เลาะปู
2. เด็กชายสุรพงษ์  แอทอ
 
1. ส.อ.โยธิน  ปงสนิทย์
2. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 41.67 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นายจะหย่อ  เลาะปู
2. เด็กชายจักรี  จะมู
 
1. ส.อ.โยธิน  ปงสนิทย์
2. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  สายกรติ
2. เด็กหญิงธัญชนก  วงค์ราช
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ทำคำหมืน
4. เด็กหญิงพีรดา  คะเต่ย
5. เด็กชายเอกณัฐ  หลักดี
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  มงคลไชย
2. นางสาวรุ่งนภา  ลิอุโมงค์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.55 เงิน 41 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงชรัญพร   โกมิฬ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   กันหา
3. เด็กหญิงพรชนก   สุยะคำ
4. เด็กหญิงอนันตญา   อิกำเนิด
5. เด็กหญิงเบญญาภา   สิงห์ทะนะ
 
1. นางกาบแก้ว  พาจรทิศ
2. นางศรีเพ็ญ  ใจธรรม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงวรนุช   เมอแล
2. เด็กหญิงศศิญา   อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงสุภาพร   อาเซอ
4. เด็กหญิงอัมพร   ท้าวศรีวิชัย
5. เด็กหญิงอาภาพร   อาบือ
 
1. นางณัฐพร  เป็งขวัญ
2. นางไกรวัลย์  ฟูธรรม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 10 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  ปอแซะ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วพริ้งเพริศ
3. เด็กชายรัฐภาคย์  เยอกอง
4. เด็กชายศุภกิตติ์  อินทะจักร์
5. เด็กหญิงอริษา  เกศแก้วกร
 
1. นางสาวปราณี  ประยูรคำ
2. นางควรคณึง  ณ พิกุล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ธรรมเสน
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  กันทา
3. เด็กหญิงณิชากร  เตชะ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปวนติ๊บ
5. เด็กหญิงมนัสชนก  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวเบญจวัลย์  จันปนหาร
2. นางนงคราญ  เกษมสุข
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายบัญญัติ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงรวิพร  ลือปอ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ตางเปา
4. เด็กชายสุรพงษ์  แลเฉอะ
5. เด็กชายอติวิชญ์  แลนิ
 
1. นายเสกสรร  อินทะวงศ์
2. นางสาวพิชญ์สกุล  พรหมรังษี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 78.2 เงิน 21 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 1. เด็กหญิงจิราพร  คำแปง
2. เด็กหญิงธิตยา  พิมกว้าง
3. เด็กชายยุทธภูมิ  ตุ้ยพิมพ์
4. เด็กชายรณกร  จันทร์ปาน
5. เด็กหญิงเจตสุภา  ปิยะดา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ดำรงค์ธรรม
2. นายวิวัฒน์   อัศวพุทธิ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. เด็กหญิงพร  ใจดี
2. เด็กหญิงรักษิณา  คำจั๋น
3. เด็กหญิงวรรวิศา  ตาตอง
4. เด็กหญิงสุมน  ตาใจ
5. เด็กหญิงไพลิน  ตาคุณ
 
1. นายทรงธรรม   ขันตี
2. นายธีรพงศ์  ถุงแก้ว
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.2 ทอง 4 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงญาณาภรณ์  เชื้อแสนดี
 
1. นางสาวพิลมาศ  ยะอนันต์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.5 ทอง 23 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ไชยวรรณ์
 
1. นางปิยธิดา  บุนนาค
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายอัมรินทร์  ไพรบึง
 
1. นางสาวพิมลมาศ  ยะอนันต์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 38 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงณีรนุช  จันพรหม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ถานันดร์
 
1. นายระงับ  กันทอน
2. นางสาวพรสวรรค์  ชัยสมบัติ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.5 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายวสิษฐ์พล   โชติประดับ
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  อาธิเสนะ
 
1. นางสุพรรณี  สุวรรณใจ
2. นางนางนารี   เศรษฐวุฒิไกร
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 14 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  อินทร์ทา
2. เด็กชายวิทยา  พวกอินทร์แสง
 
1. นางสาวอรยา  เทโวขัติ
2. นายจตุพล  อุปละ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กชายกมลนัทธ์   ปัญญาอุด
2. เด็กหญิงกมลพร  วังหมื่น
3. เด็กหญิงกิตติพิชญ์  จายน้อย
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  ใจสอน
5. เด็กหญิงปริชญา  อุ่นใจ
6. เด็กหญิงพรสุดา   ดวงวรรณา
7. เด็กหญิงวรัชยา  แสนคำหมี
8. เด็กหญิงสุวิชญา  ดำคำ
9. เด็กหญิงอภิญญา  ปิยะดา
10. เด็กหญิงอโรชา  ปินตาศรี
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  โด่งดัง
2. นายชวนชิด   จันทาพูน
3. นายณัฐกานต์  หวังดี
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 84 ทอง 27 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงซันนี่  รัศมี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงธัญชนก  ชมภูกา
4. เด็กหญิงนาฎนารี  สมนา
5. เด็กหญิงประภาภรณ์  แสนเมืองมา
6. เด็กหญิงรวินันทร์  จันทร์ต๊ะวงค์
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  มือลี
8. เด็กหญิงวราภรณ์  ศักดิ์สูง
9. เด็กหญิงศศิกานต์  ขุมเงิน
10. เด็กหญิงเอวิตรา  รัตนโกสินทร์
 
1. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
2. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
3. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.9 ทอง 27 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หมายจิตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วเขียว
3. เด็กหญิงธนาภา  จันธิมา
4. เด็กหญิงพรรษา  แซ่จาง
5. เด็กหญิงพิชญาภา  จันทร์ข้อน
6. เด็กหญิงพิมลพรรณ  สายแก้ว
7. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่เฒ่า
8. เด็กหญิงรุ่งระวี  สุเมธาลังการ
9. เด็กชายสรณัฐฐ์  ชัยเลิศ
10. เด็กหญิงสุพธิดา  วิไล
 
1. นางสาวทับทิม  ชะเต
2. นางสาวพิมพ์พร  ยอดยิ่งชนชีพ
3. นางสาวมีนาพร  เลาเงิน
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 77 เงิน 25 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายนพดล  แซ่ลู่
2. เด็กหญิงบูจู  เชอมือ
3. เด็กหญิงบูจ๊ะ  มาเยอะ
4. เด็กชายสมชาย  เชอหมื่อ
5. เด็กชายสมศักดิ์  เชอหมื่อ
6. เด็กหญิงหมี่เยอะ  เฌอหมื่อ
7. เด็กหญิงหมี่แล  มาเยอะ
8. เด็กชายอภิชาติ   นาเย
9. เด็กชายอาบา  เชอหมื่อ
10. เด็กหญิงแอบิ  ลอเอ๋อ
 
1. นางสาววรารัตน์  นากาศ
2. นางสาวเฌณิศา  ศรีวิชัย
3. ว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กหญิงปริญญาพร  ธนกาญจน์
2. เด็กชายศิวกร  นนท์เสนา
 
1. นางธัญญาภรณ์  อินทรรุจิกุล
2. นายวิเชียร  คำตุ้ย
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. นางสาวกนกพร  กุศล
2. นางสาวศิริพร  อามอ
 
1. นายทองสุข  โพธิษา
2. นางศรีวรรณ์  โพธิษา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงพนิดา  กองแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  มากสุข
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 81 ทอง 22 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กชายมนัญชัย  แซ่ดูกู
 
1. นางสาวสุภาวดี  กาจะลากี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงเย็นจิต   อางี
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1. เด็กหญิงแสงงาม  ลาหู่นะ
 
1. นางสาววิไลพร  วัฒนประเสริฐชัย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 38 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 1. เด็กหญิงแฮสี  อาโล
 
1. นางนิษฐา  กวางประเสริฐ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   เยส่อ
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่วื้อ
 
1. นายอนันต์  หมื่นถา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กชายวิศรุต  วงศ์ธนู
 
1. นายวิภพ  แก้วรากมุข
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่ซี
2. เด็กหญิงอันธิกา  บุญธรรม
 
1. นางอุทัยทิพย์  จันต๊ะวงษ์
2. นางสาวสุพรรณ  ปัญญาเหมือง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงบูลุง  เยอส่อ
2. เด็กหญิงอาพอ  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวรัตนา  แก้วสมตัว
2. นายบรรหาร  เพ็ญจันทร์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงจิตธนา  มูลธิ
2. เด็กหญิงวาเรน  พงค์ภัค
 
1. นางอัจฉราภรณ์  พังจันทร์ตา
2. นางอัญญรัตน์  มณีทอง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงภูมิระพี   โกติรัมย์
 
1. นายวิภพ  แก้วรากมุข
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มาเยอะ
2. เด็กหญิงธิดา  มาเยอะ
3. เด็กหญิงอาเพียว  อาซอง
 
1. นางอุทุมพร  โคกสีนอก
2. ส.ต.ต.กฤษฎา  พรหมปาลิต
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  วันนา
2. เด็กชายยาโย  เยอสอ
3. เด็กหญิงอาซอ  มาเยอะ
 
1. นายณัฐศักดิ์  มั่นพิทักษ์ธรรม
2. นายอัญเทพ  สอนสอาด
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายอภิชัย  โวยลอ
2. เด็กชายอาตู  พูเมี่ย
3. เด็กหญิงอาแผ่  เหม่อโปกู่
 
1. นายพิติพงษ์  กันทะไชย
2. นายณัฐศักดิ์  มั่นพิทักษ์ธรรม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 69.63 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ยอดติ่ง
 
1. นายมนตรี  นวลจีน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงแสงคำ  สามอิ่ม
 
1. นายมนตรี  นวลจีน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงศรัณยา  ใจจุมปา
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นางสาวณิชาภัทร  หมื่นโป
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  คำแปง
 
1. นางสาวนริศรา  ใบงิ้ว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงชนิสรา  วุฒิ
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กชายภากร  พิมพะกร
 
1. นายจำเนียร  ปริมิตร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. นางสาวอาหมี่   หมื่อแล
 
1. นายภาณุพงศ์  รุ่งเรือง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงเบญญาภา  มหาวรรณี
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายสมบัติ  ห่วยยือ
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายจตุพล  ลีลาธรรมสัจจะ
2. เด็กชายจีระศักดิ์  แซ่วื้อ
3. เด็กชายธนโชติ  ศิริวัฒน์ธนาโชติ
4. เด็กชายพลพล  แซ่ย่าง
5. เด็กชายวิโรจน์  สวาทชาติ
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เประนาม
 
1. นายอนุรักษ์  สักแกแก้ว
2. นายณฐพล  พงษ์ธรรม
3. นายศิริศักดิ์  อานี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กชายกุลธิดา  กาวิชัย
2. เด็กชายจิรพงษ์  ตันหลวง
3. เด็กชายชินดนัย  คำปา
4. เด็กหญิงบงกช  เชื้อดวงขาว
5. เด็กหญิงปพิชชา  ชัยโย
6. เด็กหญิงพิลัมภา   อินทโชติ
7. เด็กชายภาณุวัฒน์  คะชา
8. เด็กหญิงมนญาณี  สะสมทรัพย์
9. เด็กหญิงรินรดา  เทพปินตา
10. เด็กหญิงรุจิรา  ปัญญาน้อย
11. เด็กชายวัชรินทร์  หวลอารมณ์
12. เด็กชายศุจินทรา  จ่าปัน
13. เด็กหญิงสุกัญญา  วงค์รักษาศิลป์
14. เด็กชายอนาวิล  จินาบึง
15. เด็กหญิงเจนจิรา  สมตา
 
1. นายสืบศักดิ์   วิวรรณ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายวารุจน์  ถนอมนิตย์
 
1. นายณรงค์  ยะมะโน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายกิตติชัย  ชัยมูล
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงศ์ใหญ่
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  นันทะยา
 
1. นางนิลสวาท  เขื่อนแก้ว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) 1. เด็กหญิงกาญจนันท์  ฟูแสง
 
1. นายเอกชัย  ยาวิลาศ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายนภวิทย์  สมัยทัน
 
1. นายเกพงษ์  คณะวงค์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายอามือ  แลเชอะ
 
1. นางณิชลกานต์  นิทะโน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กหญิงรพิชญา  ณัฐพิชาชาญ
 
1. นางนิลสวาท  เขื่อนแก้ว
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 43 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงพิชญาภา  โรจนคีรีสันติ
 
1. นายอนุรักษ์  สักแกแก้ว
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 33 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายธาวิต  มาเยอะ
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 34 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงธันยมน  กาวิลาวรรณ
 
1. นางสาวสุภีร์  ศรีภูมิ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์วรรณ
 
1. นายนรพัทธ์  กล้าณรงค์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 39 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายไมตรี  แสนยากุล
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กชายกิตพงศ์  ใจบาน
 
1. นายบุรจิตต์  คิดว่อง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 34 โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง 1. เด็กหญิงรังสิมา  โพธิแจ้ง
 
1. นางผกายมาศ  เตปิน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  คำใจ
 
1. นายณัฐชัย  ปอยู
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑามณี  อุ๊ดตา
2. เด็กชายณัฐชนน  สีสัน
3. เด็กชายปารวัฒน์  มาลาลอย
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  กุณาเลย
5. เด็กชายพิพัฒน์  โก
6. เด็กหญิงพิมพกานต์  เสายอด
7. เด็กชายรณกิจ  เชื้อเมืองพาน
8. เด็กชายศิริชัย  ใจมอย
9. เด็กชายสรยุทธ  ศรีอุดม
10. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ลือชัย
11. เด็กชายอศวกร  ใจหล้า
 
1. นายศราวุฒิ  มูลกลาง
2. นางอรทัย  ชุมพลกุล
3. นายปฏิญญา  วรทอง
4. นายนายลิขิต  บุญเลิศ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 16 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายกสิณ  เสาร์แก้ว
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รัตนพนาพร
3. เด็กชายกานต์ธิดา  พัชรมงคลสกุล
4. เด็กหญิงกุลธิดา  ลือทองจันทร์
5. เด็กหญิงขวัญใจ  มาเยอะ
6. เด็กหญิงจารุณี  ลุงหยะ
7. เด็กหญิงจิราภา  แซ่ยิ่ง
8. เด็กหญิงชลธิดา  กิ่ง
9. เด็กชายณรงค์กร  ณัทรสุขสกุล
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ย่าง
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  จาดฮามรด
12. เด็กหญิงณัฐธิดา  เยอะซอ
13. เด็กหญิงณิชาภัทร  คำชัย
14. เด็กชายดนุพลธ์  แซ่จ๋าว
15. เด็กหญิงนันทนัฐ  ใจคำ
16. เด็กหญิงนาที  ลาหู่
17. เด็กหญิงนารี  จันทร์โนมม่วง
18. เด็กหญิงบูก่า  ยิบือ
19. เด็กหญิงปุณยาพร  ห่วงใย
20. เด็กหญิงพรไพลิน  นิพัทธ์พงศ์ศิริ
21. เด็กชายมานพ  มาเยอะ
22. เด็กหญิงลดาวัลย์  สามคำ
23. เด็กหญิงลลิตา  แสงสุวรรณ
24. เด็กชายวรเมธ  ใจชื่น
25. เด็กหญิงวิไล  โสภา
26. เด็กหญิงศิรภัสสร  แซ่จัง
27. เด็กหญิงศิริพร  แชหมื่อ
28. เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่หยี
29. เด็กหญิงสุภวรณี  แซ่เถา
30. เด็กหญิงหมี่ก๋า  แลเชอะ
31. เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่แจ๋ว
32. เด็กหญิงอัมพร  แซ่จาง
33. เด็กหญิงเบญจพรรณ  ประจักรขจร
34. เด็กชายเมษา  แซ่เจ้า
35. เด็กชายเสาวณีย์  นาเย
36. เด็กหญิงเสาวณีย์  เงาสี
 
1. นายนิชวัฒน์  ยถาธนากุล
2. นายศรายุทธ  แก้วเรือน
3. นายสุธี  สอนน้อย
4. นายไกรวิชญ์  ชินายศ
5. นางสาวศศิภรณ์  สามารถ
6. นางเปล่งศรี  ลิ้มขจร
7. นางสาววาสนา  ณพรม
8. นางสาวกนกวรรณ  ขันทะ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 38 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1. เด็กหญิงดารณี  ไอห่อ
2. เด็กชายทักษิณ  ใหม่คำน้อย
3. เด็กชายวอยเล่  ไอโล
4. เด็กชายวัชรพงษ์  ซึหมื่น
5. เด็กหญิงสกุณา  อยู่ลือ
6. เด็กหญิงสายน้ำ  เชอมือ
7. เด็กหญิงสุภาพร  ใสจาง
8. เด็กหญิงสุมาลี  ลาหู่นะ
9. เด็กชายอนันต์  เชอมือ
10. เด็กชายอาเม  มาเยอะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เสนาวัฒน์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
3. นางสาวฤดีจิตร  มั่นกุง
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงบูชู่  อาเชอ
2. เด็กหญิงบูยี  เชอหมื่อ
3. เด็กชายสตานี  มาเยอะ
4. เด็กชายหล่อตี้  เชก้อง
5. เด็กหญิงอาบา  เบเชกู่
6. เด็กหญิงอาหน่า  เหม่อแล
7. นายอาเคอะ   เบียงแล
8. เด็กชายอิทธิพล  มาเยอะ
9. เด็กหญิงเขมิกา  อามอ
10. เด็กชายใจพล  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวสุรีพร  ศรีกอก
2. นางสาวศิริชนกม์  สมนาม
3. นางสาวปฏิญญา  ศรีมุกดา
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 27 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์  อาซอง
2. เด็กหญิงธิดา  ซอ
3. เด็กหญิงธิติกานต์  ยาแปกู่
4. เด็กหญิงนามี  วันนา
5. เด็กหญิงบูก๋า  อามอ
6. เด็กหญิงสุวรรณา  เบเทกู่
 
1. นางสาวนภาพร  ยืนยงกนกกุล
2. นายบรรหาร  เพ็ญจันทร์
3. นางสาวสุรีพร  ศรีกอก
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 1. เด็กชายฆราวัฒน์  เตชะ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กำแพงคำ
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ทิพย์โพธิ์
4. เด็กหญิงญาณิดา  อุปละ
5. เด็กชายธนกฤต  ปัญญาไว
6. เด็กหญิงบุษบา  เชอหมื่อ
7. เด็กชายวันชัย  หมื่อแล
8. เด็กหญิงศิริพรรษา  สุวรรณโชติ
9. เด็กชายศุภกิตติ์  คำยานะ
10. เด็กชายสมชาย  เปียแล
11. เด็กชายสมพงษ์   มาเยอะ
12. เด็กหญิงสมัชญา  สมตา
13. เด็กหญิงหมี่ก๋า  มาเยอะ
14. เด็กชายหล่ออยู่   เหว่ยซือ
15. เด็กชายหล่อเพิ้ง   เหว่ยซือ
16. เด็กชายอาหย่า  มาเยอะ
 
1. นายคงฤทธิ์  กำแพงคำ
2. นางจันทร์เพ็ญ  กิจชนะไพบูลย์
3. นางสมทรง  ไชยยะ
4. นางสุดา  อ่อนหนองหว้า
5. นางมลเฑียร  ปันเป็ง
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 6 โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  คำฝั้น
2. เด็กชายจรณินทร์  เรือนพิมพ์
3. เด็กชายชินกฤต   พรมจักร์
4. เด็กชายทัศน์ไท  ตาบุญ
5. เด็กชายนพกร  อาซอง
6. เด็กหญิงภัสสิรา  สิงห์อูป
7. เด็กหญิงมุฑิตา  ทะรินทร์
8. เด็กหญิงวรรณิดา  ป้อมด้วง
9. เด็กหญิงวราภรณ์  สิทธิธรรม
10. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุยะใจ
11. เด็กชายอดิเรก  จริยา
12. เด็กหญิงอรนุช  วรรณแก้ว
13. เด็กหญิงอรอนงค์  เตจ๊ะก๋อง
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  บัวแดง
2. นางพัชรี  ใจเมตตา
3. นายประดิษฐ์  สิทธิโรจน์
4. นายลิขิต  รินชมภู
5. นางบุญญาดา  บุตรพรม
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายทรงวุฒิ  อุปเลิศ
2. เด็กชายทิวากร  กองบุญ
3. เด็กชายประดิษฐ์  คาซอง
4. เด็กชายสมรักษ์  ยีเซาะ
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  มาเยอะ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 79 เงิน 24 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ทิพย์ประจักร์
2. เด็กชายเมธสิทธฺิ์  ต๋าคำมา
 
1. นายสุทธิพงศ์   มั่นใจ
2. นางทรงศรี  กันทะ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 66 ทองแดง 37 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ณ ลำปาง
 
1. นางพัชรี  ซาวคำเขตต์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78.6 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1. เด็กหญิงกชพร   สุวรรณผูก
 
1. นางประไพ    พาติ๊
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 40 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. นางสาวอ๊กลี่   สายคำ
 
1. นางสาวมติกาญจน์   ขาวสะอาด
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงมุฑิตา   ระวังทรัพย์
 
1. นางสาวจิราลักษณ์   มงคลไชย
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 58.2 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงนฤภร  สีเมือง
 
1. นายภาณุพงศ์   รุ่งเรือง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายจิรภัทร   ทาอุปรงค์
 
1. นางเฉลิมขวัญ   มากมี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายวสุพล   มูลมะณี
 
1. นางศิริชนก   แปงการิยา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 84.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงรัตนวดี  เล่าป่า
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
2. ว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงศิริพร  มาเยอะ
2. เด็กหญิงสิริกรณ์  ธนาสิริโชติ
 
1. นางสาวรัชพร  มลิกุล
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 84.27 ทอง 14 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายชนานนท์  แสงคำ
2. เด็กหญิงปรินดา  กันประเวท
 
1. นางมณิชญา   ณ ลำปาง
2. นางมณิชญา  ณ ลำปาง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83.34 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายวศิน  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงเพชรา  มาเยอะ
 
1. นางนงเยาว์  อินสอน
2. นางสาวอริยา  วงค์ษารัตน์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายกิตติคุณ  หมื่อแล
2. เด็กชายดนัย  เชอหมื่อ
3. เด็กชายลิยึ  อางิ
4. เด็กชายลีเหอะ  วุยแม
5. เด็กชายวิเชียร  จะพือ
6. เด็กชายสุรพงษ์  แบทู
 
1. นางสาวประภาศรี  กุศล
2. นางสาวปวีณ์วิชญ์  ศิวะปรัชญ์
3. นางจุฬาลักษณ์  มุดนันชัย
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 37.6 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ดอกสนธิ์
2. เด็กชายธีรพงษ์  โสภาพ
3. เด็กชายพุทธิวัฒน์  พุทธลา
4. เด็กหญิงระพีพรรณ  โพธิปันรังษี
5. เด็กชายสิปปกร  กันประเวท
6. เด็กชายสุทธิภัทร  อรัญญิก
 
1. นายอุดม   บุญทา
2. นายทิวัตถ์  วงค์ฟู
3. นายสมจิตร  จิตอารีย์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เย็๋นใจ
2. เด็กชายนพวินท์  จอมแก้ว
3. เด็กหญิงบุญยาพร  จันต๊ะ
4. เด็กหญิงพรทิพา  มะโนวรรณ
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรานเจริญ
6. เด็กหญิงภัณฑิลา  ตันใจ
7. เด็กชายภัทรชัย  จอมแก้ว
8. เด็กหญิงลออรัตน์  ศิริยาใจ
9. เด็กหญิงศศิวิมล  ทนทาน
10. เด็กชายศุภณัฐ  หน่อคำ
 
1. นางทัสนัย  บุญรอด
2. นางนิตยา  วงศ์ต๊ะ
3. นางเรณู  เครือวงค์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงชนิสร  นังติยะ
2. เด็กหญิงณัชชา  ซูผะ
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  กองสงค์
4. นางสาวนิตยา  บิวยี
5. นายประวิทย์  ซือมือ
6. เด็กหญิงมารี  แซ่ฟู้
7. เด็กหญิงสายใจ  สมเม็ด
8. นางสาวอัญชลี  วุงยือ
9. เด็กชายเจษฎาภรณ์  หมื่อแล
10. เด็กหญิงเมธินี  ตามมาอ้าย
 
1. นายเสกสรร  อินทะวงศ์
2. นายเกียรติศักดิ์  อุตชี
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 8 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงบูเหมอะ  มาเยอะ
2. เด็กชายพัสกร  แซ่หลี
3. เด็กชายภัทรดนัย  มาเยอะ
4. เด็กหญิงศรีนวล  นามกูด
5. เด็กหญิงหมี่ก๋า  มาเยอะ
 
1. นางอัญชัญ  หมอกคำ
2. นางสาวบัวรม  มะโนเวียง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงบุษราคัม  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงปิยะดา  เลามี่
3. เด็กหญิงพจนีย์  คูเซอร์
 
1. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
2. นางสาวสิริลดา  เลาหกุล
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิกานต์   วงศ์สลี
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์   โบรสศักดิ์
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ปันทา
 
1. นางทรายคำ  ด้วงนิล
2. นางสาวเบญจมาศ  ใจวัง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 76.42 เงิน 20 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงจารุณี  ปู่มู่
2. เด็กหญิงชวัลนุช  กิจจาพัฒนากุล
3. เด็กหญิงนวรัตน์  สิงหนาท
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  ศรีพรม
2. นางสาวโสภา  แซ่มั่ว
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงปานดวงใจ  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงหมี่คะ  เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงอาซอ  อาจอ
 
1. นางสาวธิดากานต์  ตะเวที
2. ส.ต.ต.กฤษฎา  พรหมปาลิต
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายทินกร  วิชา
2. เด็กหญิงนภัสกร  ยาน๊ะ
 
1. นางสาววรรธนันท์  วันดี
2. นางสุพัตรา  บุญยังกองแก้ว
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงบูชอ  โวยลอ
2. เด็กชายอากื่อ  หมื่อแล
 
1. นายจักรพล  เด่นรัศมี
2. นางสาวจีระภา  ศรีพลพรรค
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กชายสรายุทธ์  แตกา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  จิ่งมาดา
 
1. นายเมธี  นันต๊ะรัตน์
2. นางปิยธิดา  บุนนาค
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 1. เด็กชายดูกะ  เยเบียงกู่
2. เด็กหญิงมัญชุภา  ศรีเทพ
 
1. นางรัชนีพร  ดีปาละ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายพิธิวัฒน์   เปล่งบุญ
2. เด็กชายอานนท์  เรือนคำ
 
1. นางสาวจิรปรียา  วิจิตร
2. นางบุญนิศา  ชมภูใหล
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 20 โรงเรียนบ้านดอนสลี 1. เด็กหญิงชลธาร  คำเมฆ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ประจิตร
 
1. นางรุจิรา  ฟักงาม
2. นางสาวนวนันท์  ฐิติโชติ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายก้องภพ  แซ่ย่าง
2. เด็กชายสยาม  แซ่ว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช  ผ่องใส
2. นางสาวสุจิตรา  บุตรดี
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 1. เด็กชายธีรภัทร  อาโน
2. เด็กชายปุณณเมธ  ยะใจมั่น
 
1. นางศุภลักษณ์  มโนใจ
2. นางศิริลักษณ์   กาศมณี
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 19 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายธงชัย  เมแลกุ
2. เด็กชายสิทธิพล  พิสัยเลิศ
 
1. นายจักรพงษ์  วงมาเกษ
2. นายสยาม  ตาวงค์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 71 เงิน 30 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  หม่อไก่
2. เด็กชายพงศธร  เยซอกู่
 
1. นายรุธัช  แก้วโมลา
2. นายสัมฤทธิ์  จิตรเกษม
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กหญิงจินดาพร  อินทจักร
2. เด็กหญิงธันยานุช  คำหลอม
 
1. นายสุรคร  ต๊ะยศ
2. นางวนิดา  สมศรี
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.7 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 1. เด็กหญิงนันทิชา  คะดะ
2. เด็กหญิงปุณยาพร  คะดะ
3. เด็กหญิงสาวินี  ปัญญาไว
 
1. นายปิยะ  กันธิวงค์
2. นางสาวกาญจนวรรณ  สอนคำ
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กชายธนกฤต  เชอกอง
2. เด็กชายนิพนธ์  จะคะ
3. เด็กชายเกรียงไกร   มาเยอะ
 
1. ส.อ.โยธิน  ปงสนิทย์
2. นายรัชชานนท์  วันเพ็ญ
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กชายกนก  ซินเจ๋า
2. เด็กชายจิรภัทร  หยกสังข์
3. นายสมชาติ  แซ่แขะ
 
1. ส.อ.โยธิน  ปงสนิทย์
2. นายรัชชานนท์  วันเพ็ญ
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายบุญรอด  ลุงจอ
2. เด็กหญิงรัชนิดา  ปิติวัตร
3. เด็กหญิงสุภาดา  จะปะ
 
1. นางเปล่งศรี  ลิ้มขจร
2. นายอนุพงษ์  สมศรี
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นายสมพงษ์  หมื่อโป
2. เด็กหญิงสุทธิมา  แลเชอะ
3. นายอาโย  เมกากู่
 
1. ส.อ.โยธิน  ปงสนิทย์
2. นายสิทธิโชค  แซ่พร่าน
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กชายวิจิตร  ยือส่อ
2. เด็กชายศุภวิศ  ทวีจิรกุล
3. เด็กหญิงสุภาษิณี  เล็กจันทร์
 
1. ส.อ.โยธิน  ปงสนิทย์
2. นายสิทธิโชค  แซ่พร่าน
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พนาศรีจินดา
2. เด็กชายนิรุต  ดีทู
3. นายเอกชัย  อาส่า
 
1. ส.อ.โยธิน  ปงสนิทย์
2. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
 
159 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กชายรัชชานนท์  อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงราชพฤกษ์  อุยี่
3. เด็กหญิงวิรดา  มาเย่อ
 
1. ส.อ.โยธิน  ปงสนิทย์
2. นางสาวสุภาวดี  กาจะลากี
 
160 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงชนากานต์  แซ่ย้าง
2. เด็กหญิงสุทธิมา  แลเชอะ
3. เด็กหญิงอภิญญา  อาโย
 
1. ส.อ.โยธิน  ปงสนิทย์
2. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 25 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กชายจักษณา  แซ่จู
2. เด็กชายตาล  ทุน
3. เด็กชายอ่อน  -
 
1. นางสายฝน  เป็งคำ
2. นายโสพณ  ณ ลำปาง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายจอหะรุ  พาเอะ
2. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณะ
3. เด็กชายเจณภพ  วิเศษ
 
1. นางรุ่งทิวา  ใจอินต๊ะ
2. นายวชิราช  กันยะโรจน์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กหญิงกรุณา  แก่คะติ
2. เด็กชายธาวิน  คาร่า
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คะติ
 
1. นายเอกพันธ์  สุวรรณโน
2. นางสาวนัฐกานต์  สุบรรณ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กหญิงกรกนก  หมื่อโป
2. เด็กหญิงเขมิกา  เบียงแล
3. เด็กชายเอกชาติ  มาเยอะ
 
1. นายเอกพันธ์  สุวรรณโน
2. นางสาวนัฐกานต์  สุบรรณ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74.4 เงิน 36 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงจิรชิตา  ไววาส
2. เด็กหญิงพรรณราย  ตันทอง
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เต๋ยะ
4. เด็กหญิงสิริภาพร  ตันหลง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ฤาษี
6. เด็กหญิงอัญชิสา  วงค์จินา
 
1. นางวันเพ็ญ   ศรีสุวรรณ
2. นางสายพิน   นิสัยคาน
3. นางดาวใจ  ปินตารักษ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นางสาวกนิษฐา   บัวทะนะ
2. นางสาวจิราภรณ์   นรรัตน์
3. นางสาวบุตรน้ำพลอย  จงศรีสวาท
4. นางสาวสุนิสา  แก้วปุ๋ย
5. นางสาวเมทินี  สุธรรมมา
6. เด็กชายไกรสร  เชอมือ
 
1. นางภาริวรรณ์   ครินชัย
2. นายสมพงษ์  กองเงิน
3. นางสาวสุทิน  ทาวงศ์
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 35 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงญาณาธร  ศิริวงศ์มงคล
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  หาญมุ่งปณิธาน
3. เด็กหญิงอชิรญา  มาฟู
 
1. นายศุภเดช  ไปรเวทย์
2. นางนันทวัน  กิติมา
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 10 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงธนาพร  เเซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงวิไลพร  มอยนา
3. เด็กหญิงเกศนี  แสนใจ
 
1. นางศิริพร  เมืองดี
2. นางอัญชลี  ไก่งาม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายจะโบ  มูเซอ
2. เด็กชายพัชรพล  พงษ์พิชิตพร
3. เด็กชายวรพล  รักยอดยิ่ง
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
2. ว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. นางสาวจินดาหรา  ปอแฉ่
2. เด็กหญิงสุภาพร  แลเชอะ
3. เด็กหญิงเดือน  จะนะ
 
1. นายสมบัติ  รัตน์ชัยศิลป์
2. นายประสิทธิ์  โปธาซาง
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงสรนันท์  ธรรมสอน
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ฝอยทอง
3. เด็กหญิงแสงดาว  ลุงวิ
 
1. นางภัทรภร  ทาอุปรงค์
2. นางชญาน์นัทช์  ศาตพงศ์ศักดิ์
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. นายธีรเดช  วณิตเจริญดี
2. เด็กหญิงบุษรา  เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงบูยูม  อาซอง
 
1. นางอุทุมพร  โคกสีนอก
2. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.6 ทอง 41 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายยศพงษ์  มาเยิด
2. เด็กชายสุทธิวัส  วงค์คำ
3. เด็กชายอธิป  คำอินทร์
 
1. นายพงศ์พิสุทธิ์  ใจแก้ว
2. นางนิยาธร  ปันทะวงค์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา   ปัญญา
2. เด็กหญิงดาว   ลุงออ
3. เด็กหญิงพรไพลิน   พรมสะอาด
 
1. นางรุ่งการณ์  วงษา
2. นายปัญญา  เจริญทรัพย์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อรัญสุวรรณชัย
2. เด็กหญิงศรีไพร  คำแก้ว
3. เด็กหญิงเบญชญา  คงทิพย์
 
1. นางเสาวลักษณ์  ธรรมกุล
2. นางรัตนา  ณ ลำปาง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 27 โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  สามแก้ว
2. เด็กหญิงวิจิตตรา  อิ่มอยู่
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พิมพ์สารี
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  บัวแดง
2. นางพัชรี  ใจเมตตา
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เบทู
2. เด็กหญิงปวีณา  จะปะ
3. เด็กหญิงหมี่เบี้ย  อายิ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ธนะโรจน์รุ่งเรือง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 29 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ยอแจะ
2. เด็กชายอาดอ  เชอหมื่อ
3. นายอาโสะ  มาเยอะ
 
1. นางสาวบุษบา  กูเชอ
2. นายอนุชา  ปันยศ
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ล้อมเขตต์
2. เด็กหญิงวริศรา  ชูสกุลพนาไพร
3. เด็กหญิงสุวรรณา  จะทอ
 
1. นางสาววรรณทิวา   วงศ์เมือง
2. นางชมพูนุท  ใบยา
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 29 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกฤติกา  วาสีอนุรักษ์
2. เด็กหญิงกุสุมา  อางี
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  เชอมือ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คำต๊ะ
2. นางภัชราภรณ์  สุทธินาค
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66.2 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  วรารมณ์
 
1. นางบัวจันทร์  แดงตะนะ
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายเจษฎา   ใจเปี้ย
 
1. นางนงเยาว์  พรมตัน
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนสลี 1. เด็กหญิงศรินยา  วาระพิลา
 
1. นางสาวรุ่งนภา  จันทาพูน
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 38 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กชายอาฉ่า  อามอ
 
1. นางเฉลิมขวัญ  ศิริมาตย์
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 67.8 ทองแดง 21 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทายะบุตร
 
1. นางสาวกรานต์ชนก  วงศ์ปัญญา
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 68.8 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงทวีพร  ศิริบุญ
2. เด็กหญิงธนัศญา  ชัยสุวรรณ
3. เด็กหญิงสิริธร  จะคา
 
1. นางสายรุ้ง  แม่นหมาย
2. นางสาวกาญจนา  คำมาวัง
 
187 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.6 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   คำแฮด
2. เด็กหญิงพรทิพา  ไอ่แสง
 
1. นางนิตยา  กันทะเสน
2. นางสาวกรรณิการ์  ต๊ะแสง
 
188 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายปราการ  แซ่หว่าง
2. เด็กหญิงสุภาธิดา  จาง
 
1. นางเยาวลักษณ์  วงค์เที่ยง
2. นางสาววรรณทนา  สุวรรณรินทร์
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายหล่อโย  เชอกอง
 
1. นางสาวจินตนา  สุนันต๊ะ
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนียา  ราชคมน์
 
1. นายคณิต  อุทเวียง
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กชายสิทธิชัย  แลเฉอะ
 
1. นางสาวนวพร  เทพมณี
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  มาเยอะ
 
1. นายอัญเทพ  สอนสอาด
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงทัศนีย์  กันธิมา
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  มูลดวง
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงจินตหรา  อายี
 
1. นางสาวอรุณี  ศรีเลาว์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 76.4 เงิน 15 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายสุภเวช  เมืองพรหม
 
1. นายเชวงศักดิ์  บุญกนิษฐ์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายญาฎากร   คำลือ
 
1. นางนงเยาว์  พรมตัน
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงสาริกา  คะแซ
 
1. นางสาวกิติยา  วรรณแก้ว
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.6 ทอง 8 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กชายอดิศักดิ์  อิ่นคำ
 
1. นางศรีวรรณ์  โพธิษา
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78 เงิน 24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1. เด็กชายอนุเดช  วังรัก
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เถื่อนโทสาร
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กหญิงหมี่บา  มาเยอะ
 
1. นางนิลสวาท  เขื่อนแก้ว
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 5 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงมธุรส  เยเบียง
 
1. นางดรุณี  ดอนชัย
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงชนีนาถ  แลเชอ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  จะหา
3. เด็กหญิงชลธิชา  ซีไอ
4. เด็กหญิงชุติมา  จะปู
5. เด็กหญิงณัฐฐา  โอ่มี
6. เด็กหญิงทิพากร  เชอหมื่อ
7. เด็กหญิงพิมพิดา  มายะ
 
1. นางศศิรักษ์  บุญเจริญ
2. นางสาวกรวิภา  ภูอินนา
3. นายกฤษณ์ศราวุฒิ  เหลี่ยมดี
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แหนมเชย
2. เด็กชายชาญวิทย์  ต๋าคำมา
3. เด็กหญิงฐานิกา    มณีวรรณ
 
1. นางชุติธัญ  คำแก้ว
2. นางจันทรา  ชัยวรรณา
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายธวัชชัย  จะลอ
2. เด็กหญิงปภาวี  บุญแสง
3. เด็กหญิงหอม  กองคำ
 
1. นางสุภาวดี  กาบทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์  เกียรติเจริญ
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  จะแกะ
2. เด็กชายสืบศักดิ์  จะทอ
3. เด็กชายอาทิตย์  ปะป่า
 
1. นายนิวัฒน์  จริยา
2. นายกฤษณพงศ์  เป็งแสนหนู
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.8 ทอง 11 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กชายคชิน  ทรงศิริ
2. เด็กชายพลวัต  วรรณศรี
3. เด็กชายพิษณุ  เครือคำ
 
1. นายสัญญา  ปันทะวงค์
2. นางดาวใจ  ปินตารักษ์
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จะงะ
2. เด็กหญิงนภาพร  จะเด๋อ
3. เด็กหญิงศศิธร  จะแส
 
1. นางสาวกาญจนา  ขันแก้ว
2. นางสาววรางคณา  ใจเปรมปรีดี
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กชายธนัช  จะปิ่น
2. เด็กหญิงพรสินี  จะงะ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  จะทอ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  บุญศรี
2. นางสาวกรรณิกา  คำประเสริฐ
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  เชอหมื่อ
2. เด็กชายสรวิศ  แสงทอง
3. เด็กชายสุรศักดิ์  จะดิ
 
1. นางปิยธิดา  บุนนาค
2. นายวรภัทร  รัตนธิการ
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กชายจิรายุทธ  คำโต
2. เด็กชายวรบัณฑิต  ชัยวงศ์
 
1. นางมาลี  อินต๊ะใสย์
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายชิษนุพงศ์   วงศ์คำ
2. นายณัฐวุฒิ   พันธ์นาคำ
 
1. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
2. นางสาวศรัญญา  ตาวงศ์
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. นายยาก่อ  มาเยอะ
2. เด็กชายสมพงษ์  มาเยอะ
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม   อบเชย
2. นายดณุพล  จิตประสงค์
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วคำมี
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ใจธรรมสกุล
 
1. นายวรพัทธ์  ฟูเชื้อ
2. นางสาวไอลดา  มาลา
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายชานน   เกื้อทาน
2. เด็กชายนันทิพัฒน์   สุขแก้ว
 
1. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
2. นางสาวศรัญญา  ตาวงศ์
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 27 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายคณาธิป  ภูวโรจน์ชัยกุล
2. เด็กชายปัญญา  รักพนชีวี
3. เด็กชายอาโซ  มาเยอะ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน
2. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายจิตพล  วิฑูรสกุณา
2. เด็กชายจิระเมธ  แซ่จ๋าว
3. เด็กชายอภินันท์  จะแล
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
2. นางรุ่งรวี   สมบูรณ์