สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เลิศวิริยกิจ
 
1. นางรัตติกาล  ผัดฟอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านจ้อง 1. เด็กหญิงพิมพ์  ใจทุน
 
1. นางหทัยธร  ปินะเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสบรวก 1. นางสาวพิมพ์  จันทร์ดี
 
1. นางปรีดี  ตู่มาละ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   คำชุม
 
1. นางสาวธัญชนก   เชื้อเมืองพาน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   กมลภพ
 
1. นางเมทินี   อินต๊ะปา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นายต้น  ยอดแสง
 
1. นางศรีวรรณ  มหาเทพ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82.6 ทอง 20 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงวรกานต์   ยะมา
 
1. นางธนัชพร   สุดห้าว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แสนทายก
 
1. นางสมจิตร  ไชยปัน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 32 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 1. เด็กหญิงพิมพ์พิลาวัลย์  จันแปงเงิน
 
1. นางสาวณัฐฉรา  ปากุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กชายภานุรุจ  นาถี
 
1. นางอัชชะลี  สุริยะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.9 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 1. เด็กหญิงภัทร์ยุรี  ประมะวงค์
 
1. นางสมพร  กันขันคำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 35 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. เด็กหญิงธัญสินี  แชมื่อ
2. เด็กหญิงพิมพิศา  มาเยอะ
3. เด็กชายภัทรดนัย  จันคีรี
 
1. นางวิภา  โกศินานนท์
2. นางสาวธนพร  พิกุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 40 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจิราพร  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงธนพร  อำพันธ์
3. เด็กหญิงแสงพัตร   จันทร์แสง
 
1. นางสาวพิมพิกา  บางโป่ง
2. นางสาวนิรมล    ธิชาญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พุทธโส
2. เด็กชายสุทิน  วงค์เอ้ย
3. นางสาวหญิง  ปินใจ
 
1. นางสมจิตร  ไชยปัน
2. นายวันชาติ  ยอดสูงสุด
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 1. เด็กหญิงนุช  แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงอำพร  เพียงคำ
 
1. นางสาวปุณณารมย์  สิงหพันธ์
2. นางสาวกัลยา  พูลฤทธิ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นายชัยวัตร  ปาเยะ
2. นางสาวพรธวัลแสง  ฟ้าสิทธิชัย
 
1. นางศรีวรรณ  มหาเทพ
2. นางสงกรานต์  วัฒโนกูล
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงพิชาพร  แก้วอี่
2. เด็กหญิงพิม  สามหลวง
 
1. นายสันติ  จินดาภาณุกูล
2. นางดรุณี  ชุมภูไชย
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  ปันดวง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  นามแก้ว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  ภูกันดาน
 
1. นายฉัตรชัย  คำเขื่อน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กชายปุนยวีร์   จงจินตานนท์
 
1. นายคมสันต์  สุผาครอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กชายสิทธินนท์  ยังกิจการ
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ใจจำ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71.4 เงิน 39 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงธิญาดา   สอนสุกอง
2. เด็กหญิงรุ่งรัศมี   ไร่กันทา
3. เด็กหญิงเกวลีน   ปงลังกา
 
1. นายอมรชัย   ปงลังกา
2. นางเพ็ญรุ่ง   ไร่ลือคำ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายจะเหมาะ  ลาหู่นะ
2. เด็กหญิงดาวเรือง  ทองยอด
3. เด็กหญิงศิริพร  ดวงใจ
 
1. นางสาวจิรชญา  อินทะจักร
2. นายธนวัฒน์  ชัยวงค์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 79.4 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงญาดา   หม่อโป๊ะทู่
2. เด็กหญิงอรพิม  นามวงค์
3. เด็กหญิงเอ้ย  ทองไทย
 
1. นางขวัญหทัย   จินะราช
2. นางนารีรัตน์   นิภัทร์ธร
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงณัฐฏิกาณฎ์   มูลแก้ว
2. เด็กหญิงวีร์สุดา   ผายสุวรรณ
3. เด็กหญิงแสงดาว   เนตปันชัย
 
1. นายอมรชัย   ปงลังกา
2. นางเพ็ญรุ่ง   ไร่ลือคำ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงพิมพา  บีเช
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  รุ่งสิริวัฒน์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ปูนา
2. นายอำพล  ญานะ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 1. เด็กชายวัฒนา  ก๋าโยแว่น
2. เด็กชายอัญชนะ  ชวนดีเลิศ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  สวาสดิ์พันธ์
2. นางสาวเกวลี  ศิริแสน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายภัทรกร  วงษ์สลับ
 
1. นางอนงค์  กุ่มงาม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านผาจี 1. เด็กหญิงสุนีย์  ตาฮัง
 
1. นายอนุพล  พรานกวาง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กชายพิริยากร   เหมือนเหลา
 
1. นายอมรชัย   ปงลังกา
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 79.24 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  คำปั๋น
2. เด็กหญิงปินฑิตา  วงค์เตปิน
 
1. นายสันติ  จินดาภาณุกูล
2. นางอัญธิรา  ต๊ะต้องใจ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กชายบุญมา  ปงคำ
2. เด็กหญิงรัตนา  กันสิริ
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ใจจำ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 86.35 ทอง 10 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร   กิจสุภา
 
1. นางสาววรรณชนก  ครุธช่างทอง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. นายปรีชา  พงศ์วัฒนาโชติ
 
1. นางแสงดาว  กันทะสาร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กชายธนากร   ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงสุปรีดิ์ภัทร   เจริญรุ่งโรจน์
3. เด็กชายแสงเพชร   สิงห์คำ
 
1. นายก้องเกียรติ   จันทอง
2. นางสาวจิราพร   ไฝเอ้ย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านสันหลวง 1. เด็กหญิงนัฐชา  ไชยอิ่นคำ
2. นางสาวปิ่นสุดา  ศรสุกอง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจสุวรรณ
 
1. นางสาวปุณณดา  คำนันท์
2. นางสาวสุรีรัตน์  ทองสุข
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงชญาทิพย์  วุฒิยากร
2. เด็กหญิงมาลี  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงวิภาวดี  เพ็ชรสังข์ฆาต
 
1. นางสาวชไมพร  แดงตุ้ย
2. นางสาวภูษณิศา  สอนสุกอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงยอด  นามสังข์
2. เด็กหญิงวรรทอง  หงษ์คำ
3. เด็กหญิงสายฝน  ทะสุใจ
 
1. นางสาวนัททิชา  กวางทอง
2. นางธันวธู  สีพรมติ่ง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 35 โรงเรียนบ้านธารทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กมลสิทธิ์สิริกุล
2. เด็กชายวิวรรธน์  แซ่เฮ่อ
3. เด็กชายสุรเสียง  กมลาสน์กมุท
 
1. นายทเนตย์  จันแปงเงิน
2. นางสาวสุพัตรา  เขื่อนเพชร
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. นายจาย  ดาวรื่น
2. เด็กหญิงชุติมา  วงษ์ทอง
3. เด็กหญิงแสงทิพย์  สุขแก้ว
 
1. นายเกียรติยศ  ยะมา
2. นางวิธินี  อารมย์เกลี้ยง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76.4 เงิน 35 โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  มาเมือง
2. เด็กหญิงปัญญาพร  คงไว
3. เด็กชายพุฒิพัฒน์  พัฒนาพัตน์
 
1. นายมานิตย์  แก้วกันธะ
2. นางชีวานันท์  กาสมุทร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 23 โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญยอด
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ก๊อใจ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทรายทุ่ง
 
1. นายมานิตย์  แก้วกันธะ
2. นางชีวานันท์  กาสมุทร
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฎฐากร  แยส่อ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มปากพิง
 
1. นางกัลยา  สิทธิ์ประเสริฐ
2. นางสาวจินตมาส  สุริยา
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วิเศษยิ่งไพศาล
2. เด็กชายภาคิน  วิเศษเงินทวี
 
1. นายเรวัตร  วงศ์วุฒิ
2. นายชัชวาลย์  ใจอินทร์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 74.71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายวิชัย  มาเยอะ
2. เด็กชายอาลอก๊ะ  นามวงค์
 
1. นายเอกชัย  บุญสาม
2. นางสาวศิวพร  ทาแกง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 74.15 เงิน 7 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 1. เด็กชายธรรมนิตย์  พรใจ
2. เด็กชายนิธิศ  มาเยอะ
 
1. นายกฤษฎากร  อิมัง
2. นายสมศักดิ์  อุดมประสิทธิ์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.66 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 1. เด็กชายมูนชัย  แซ่ย่าง
2. เด็กชายสมชาย  มาเยอะ
 
1. นางสาวอำพิกา  ไชยรินทร์
2. นางสาวมัฒธณิตาศ์  ดอนดง
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.13 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นายคำแก้ว  อ้ายคำ
2. นายหล้า  นามวงค์
 
1. นายวรวุฒิ  ทาแกง
2. นายวิระวัฒน์  โชติพงษ์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78.44 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นายชญานนท์  ยอดเมือง
2. เด็กชายหลาวเปิง  โกฏแสง
 
1. นายวิระวัฒน์  โชติพงษ์
2. นายวรวุฒิ  ทาแกง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงซาร่า  แสนสุขใจ
2. เด็กหญิงดวงดาว  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงนันทิชา  ก่อพัฒนากุล
4. เด็กหญิงพิงสร  ไทยใหญ่
5. เด็กหญิงศิริวิมล  คำฮอง
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  เตชะ
2. นางสาวโสภาวดี  ทนันชัย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นามแล
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยศรีวงค์
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อ่อนชฏา
4. เด็กหญิงสิรินญา  ชุ่มเย็น
5. เด็กหญิงแสงเดือน  ศรีสะอาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิชัย  ใจสูง
2. นางสุดาริน  จินดาธรรม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 29 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำหล้าทราย
2. เด็กหญิงปวริศา  ใจคำ
3. เด็กหญิงผกามาศ  ไชยวรรณ์
4. เด็กหญิงพลอย  วิหมั่นจี
5. นางสาวสุชาวดี  ภูคำน้อย
 
1. นางหทัยทิพย์  ตรีชา
2. นางวันดี  สมรัตน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 11 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กชายชัยชยพนต์   ชัยวัลลา
2. เด็กหญิงฐานัดดา   แสนศรี
3. เด็กหญิงปุณยชนัตต์  เสถียรกาล
4. เด็กหญิงพรรณปพร   โกยทอง
5. เด็กหญิงอัญณิชา  เชื่อเจ็ดตน
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  ใจเที่ยง
2. นางสาวสุชาดา  เงินดี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านจ้อง 1. เด็กหญิงกุลจิรา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงปิยนุช  หนานอ้าย
3. เด็กหญิงพิมพ์  ใจทุน
4. เด็กหญิงวิลัยทิพย์  ดวงใจ
5. เด็กหญิงเมธาวี  ภัทรนันทกุล
 
1. นายเชาวฤทธิ์  คร่องทันใจ
2. นางหทัยธร  ปินะเจริญ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เจริญชัย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สายทอง
3. เด็กชายอดุลย์  สามอ่อน
4. นายเศวตโชติ  คำสิงห์
5. เด็กหญิงเอ๋  คำเงิน
 
1. นายสุรพล  วงศ์สรรคกร
2. นายจักรพันธ์  ขันอุละ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธาริณี  จันบุญธรรม
2. เด็กหญิงวรินยุพา  สุริน
3. เด็กชายศุภณัฐ  ประสมศักดิ์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  โพธิ์ไพศาล
5. เด็กหญิงเข็มจิรา  ไววงค์
 
1. นางสาวมยุรี  ทนันชัย
2. นายกิิตติภัทร  แก้วเพชรบุตร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนาวัฒน์  ไร่พุทธา
2. เด็กหญิงบุสพร  อินถา
3. นางสาวศิริประภา  คำเงิน
4. นายศิวนาถ  ละอุม
5. เด็กหญิงอรณิชา  คำดา
 
1. นางแสงเดือน  ชัยปัญหา
2. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชกร  อามอ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  วิชาทยานนท์
3. เด็กชายจะอื่อ  ลาหู่นะ
4. เด็กชายชัชวาล  อามอ
5. เด็กชายดนุนันท์  แซ่ตั้น
6. เด็กชายธวัชชัย  อยู่ลือ
7. เด็กหญิงธิดาพร  เล่าต๋า
8. เด็กหญิงนภารัตน์  เยอส่อ
9. เด็กหญิงนริสา  อายิง
10. เด็กหญิงปรียาพร  อามอ
11. เด็กหญิงภัสชลิตา  แซ่หลิ่ว
12. เด็กหญิงมุณี  ปอแฉ่
13. เด็กหญิงยุพารินทร์  มาเยอะ
14. เด็กหญิงวันทนา  เยอส่อ
15. เด็กหญิงสุกัญญา  มาเยอะ
16. เด็กหญิงสุธิชา  ทวีพนารักษ์
17. เด็กหญิงสุนิสา  อายี
18. เด็กหญิงสุภาวดี  อายิ
19. เด็กชายเพชร  จะหวะ
20. เด็กหญิงเมธาพร  ตะห่อ
 
1. นายวุฒิภัทร  ยศบดินทร์
2. นายวีระศักดิ์  อุดทา
3. นางสายสุนีย์  ผู้ดี
4. นางสาวพรสุรีย์  แก้วพิลา
5. นางสาวนิลรัตน์  บุญรัตนพิบูลย์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชกร  จือเปาะ
2. เด็กชายกัปตัน  เยอส่อ
3. เด็กหญิงกัลยา  เยอซอ
4. เด็กชายกิติพงค์  ตอนเซ้
5. เด็กชายจักรี  เสือสีนาค
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  ชายสาระ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  เก้ารัตน์
8. เด็กชายทักษิณ  มาเยอะ
9. เด็กหญิงธัญชนก  เชอหมื่อ
10. เด็กหญิงนริสรา  เยอส่อ
11. เด็กหญิงพนัสสร  โชติวรินทร
12. เด็กหญิงพัชราพร  เชอมือ
13. เด็กหญิงพิมใจ  เชหมื่อ
14. เด็กชายพีรพงษ์  เพเมียะ
15. เด็กชายวุฒิพงศ์  อยู่ลือ
16. เด็กชายศิริชัย  เชอมื่อ
17. นายสรนันท์  มาเยอะ
18. เด็กชายสุรชัย  ยูลึ
19. เด็กชายสุรชัย  เยอส่อ
20. เด็กชายอาทิตย์  มาเยอ
 
1. นางสาวแพแพง  ชาวลี้แสน
2. นางพิมลวรรณ  ธนชัยพัฒน์
3. นางสาวมานิตา  ยุคันธร
4. นายบัณฑิตย์  คำพงษ์
5. นายราเชนทร์  ติ๊บแก้ว
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.4 ทอง 30 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. เด็กหญิงภัทรวดี  รินปัน
 
1. นางกัญญาวีร์  ทองคำ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 15 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย 1. เด็กหญิงพรหมธิดา   ใจคำปัน
 
1. นางวิรัญญา   จันทาพูน
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 1. เด็กหญิงณัฐวรา  เพเหมีย
 
1. นายโสรัจจะ   รัชตฟุ้งพุทธา
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1. เด็กชายคณนพัฒน์  ก้างออนตา
2. เด็กหญิงภูวษา  ก้างออนตา
 
1. นางจารุวรรณ  รัตนพันธ์
2. นางกชพร  จับใจนาย
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คักกันหา
2. เด็กชายปรียากร  กันธิยะ
 
1. นางจารุวรรณ  รัตนพันธ์
2. นางกชพร  จับใจนาย
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกฤษณา   ภัทรพาณิชย์กุล
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์   แซ่จาง
 
1. นายนราวิชญ์   คำแปง
2. นางสาวจิราภรณ์   พรมรัตน์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงคำสุข  คำจันทร์
2. เด็กหญิงจันทิมา  วงค์จัน
3. เด็กหญิงนัยนา  ชินวงษ์เกตุ
4. เด็กหญิงนาง  คำจันทร์
5. เด็กหญิงปาณิสา  สุยะใจ
6. เด็กหญิงพรกนก  บุญแก้วพุด
7. เด็กหญิงพิศมัย  สายแก้ว
8. เด็กหญิงศรีนวล  คำเปา
9. เด็กหญิงสุวรรณา  มิโพ
10. เด็กหญิงอรทัย  จรดล
 
1. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
2. นายสรวุธ  ข่ายแก้ว
3. นางสาวพรรณษา  เสียงดี
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงกานดา  ลาหู่นะ
3. นางสาวชุดา  แลเชอ
4. นางสาวณัฐณิชา  ชัยนิรันดร์กูล
5. นางสาววิไลลักษณ์  เบเซกู่
6. เด็กหญิงอังคณา  วังธิยอง
7. นางสาวอาหมี่  เชอหมือ
8. เด็กหญิงอาเหมย  อายี
9. เด็กหญิงเมย์  เวแมกู่
10. นางสาวโยษิตา  หม่อโป๊ะกู่
 
1. นางณัชริน  สิทธิตัน
2. นายพชรวรรษ  จอมโนนเขวา
3. นางทิพวรรณ  อิ่นแก้ว
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร   พลศรี
2. เด็กหญิงทับทิม   คำจันทร์
3. เด็กหญิงพัชรพร   บริบูรณ์
4. เด็กหญิงมนภรณ์   ตาน้อย
5. เด็กหญิงรวีพรรณ   มองการณ์ไกล
6. เด็กหญิงศตพร   แก้วคำ
7. เด็กหญิงศรัญญา   บาร์ฟอร์ด
8. เด็กหญิงสุภัสสรา   วงค์บุญธรรม
9. เด็กหญิงอริสา   ไพบูลย์นำทรัพย์
10. เด็กหญิงเทย่า   แองเจิลลิน่าไอฟส์
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางอทิติยา  ศรีทอง
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงคำติ๊บ  เทพรักษา
2. เด็กหญิงจินจิดา  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงณิชา  วรรธนานันต์
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่ลี
5. เด็กหญิงพรทิพย์  อายิกู่
6. เด็กหญิงวีนัส  พระพรเลิศ
7. เด็กหญิงศิริขวัญ  อินทร์บุญ
8. เด็กหญิงสุพรรษา  อ่วยยือ
9. เด็กหญิงหม่อหล่า  มาเยอะ
10. เด็กหญิงหอมนวล  ลักธรรม
 
1. นางบัวจันทร์  ซาวล้อม
2. นางสาวศิริยา  สมบูรณ์
3. นายภัทรวุธ  พ้นภัย
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายกิตติพศ  พงษ์รัตน์
2. เด็กชายกิตติภพ  บุญมา
3. เด็กชายชัชวาลย์  แสนบุญรัตน์
4. เด็กหญิงฐิติพร  วังคำ
5. เด็กชายพงศกร  ธิจินะ
6. เด็กหญิงพฤทธิพร  นามดี
7. เด็กชายลีโอ  เชง
8. เด็กชายสืบสกุล  ชื่องาม
9. เด็กชายอนุสรณ์  แสงแก้ว
10. เด็กหญิงเจนจิรา  คำใส
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางสาวกฤตัชญ์  ใจวรรณะ
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงจิรัฏฐิติกาล  ตระการตระกูล
2. เด็กชายธนศักดิ์  แสงหงษ์
 
1. นายกิตติธร  หล้าปิมปา
2. นายสันติ  จินดาภาณุกูล
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กันธิยะ
2. เด็กชายศุภสร  ดวงเดือน
 
1. นายยุทธพงษ์  ทำมะวงศ์
2. นางสาวนฤภรณ์  วงศ์กรธำมรงค์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. เด็กชายสมศักดิ์  คิมหันสวัสดิ์
 
1. นายอนุศักดิ์  ฮงประยูร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่จาง
 
1. นายศุภกิจ  ไชยรินทร์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงลัดดา  เบเชกู่
 
1. นายศุภกิจ  ไชยรินทร์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงบูยึ  อุ่นแม
 
1. นางจินตนา  จันทรสาร
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจายผัด  บุญทอง
 
1. นางกาญจนา  สาธรรม์กุล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงน้ำตาล  วรรณดี
 
1. นายพลกฤต  ศรีนันตา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นายรวิโรจน์  เหล่าหนองจันทร์
 
1. นายพงษธร  ไชยมะงั่ว
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นายศุกร์  ปัญญา
 
1. นางศรีวรรณ  มหาเทพ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กหญิงจีรัชญา  อ้ายมงคล
2. เด็กหญิงพรนิภา  อินต๊ะพรหม
 
1. นางปาริชาติ  ชัยศรี
2. นางภาวิณีย์  เวียงนาค
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 1. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงอาเหมย  แซ่ลี้
 
1. นางฐิติชญา   ทวีใบชา
2. นายอุดม   เหล็กเพ็ชร
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. นางสาวขันแก้ว  ไทยลื้อ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  วัฒนทรัพย์ไพศาล
 
1. นางปาริชาติ  ชัยศรี
2. นางภาวิณีย์  เวียงนาค
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 25 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงธนพร  เบเชกู่
 
1. นายศุภกิจ  ไชยรินทร์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายธีรเดช  ฉิ้มเฉิด
2. เด็กหญิงวี  นามลี
3. เด็กชายสุรเดช  แสงแก้ว
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศักดิ์ดา
2. เด็กหญิงศิริพร  ใจดี
3. เด็กหญิงอุ่นคำ  จันทาพูน
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายวรวุฒิ  นามคำ
2. เด็กหญิงศรีนวล  เดือนเพ็ญ
3. เด็กชายไชยนันท์  โปราหา
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงศรีสกุล  สุกพันธ์
 
1. นายพงศธร  ไชยมะงั่ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 62 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทาศักดิ์
 
1. นายพงศธร  ไชยมะงั่ว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงณัฐชาลักษณ์  เจริญสม
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงจิรกัลยา  นามหนวด
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กองมา
 
1. นายจักรวาลย์  ราชศรีชัย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84.5 ทอง 9 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ศรีวิชัย
 
1. นายสุวภาพ  จินะราช
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงสุชานาถ  คีรีแก้ว
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กชายอาเช  มาเยอะ
 
1. นางสาววนิดา   ต๊ะมา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่แพง 1. เด็กหญิงวาสนา  นิยม
 
1. นางพรทิพย์  สืบนันตา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงวริศราพร  สิงห์อุดร
 
1. นางพรสวรรค์  เขียวไวย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงกฤตชญา  ชัยอนันต์
2. เด็กหญิงจิรกัลยา  นามหนวด
3. เด็กชายณัฐชาลักษณ์  เจริญสม
4. เด็กหญิงนัยน์ปพร  นัลดานุวงศ์
5. เด็กหญิงรวิสรา  จิตใคร่ครวญ
6. เด็กหญิงสุชานาถ  คีรีแก้ว
7. เด็กหญิงอรฉัตร  ชัยศิริ
8. เด็กหญิงเกวลิน  บูนำ
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
2. นายนิคม  ภูกันดาน
3. นายระดับ   ตาเต
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงจีรพร  ผึ้งภูผา
2. นายธเนศ  บุญมี
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองแสง
4. นางสาวพิมพกานต์  จินดาหลวง
5. เด็กหญิงรอด  คำวงค์
6. นางสาวรัชนี  ชัยศรีภูมิ
7. นางสาวหล้า  สุลิน
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงขวัญ  กันแก้ว
2. นายธเนศ  บุญมี
3. นางสาวนุก  มาเยอะกู่
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองแสง
5. เด็กชายบุญแก้ว  อินคำ
6. นางสาวพิมพกานต์  จินดาหลวง
7. นางสาวมาย  คำแสง
8. เด็กหญิงรอด  คำวงค์
9. นางสาวรัชนี  ชัยศรีภูมิ
10. เด็กชายศรันยู  ยอดแสงกุล
11. นางสาวสุภาพร   สิทธินุน
12. นางสาวหล้า  สุลิน
13. นายอาทิตย์  สุขเจริญ
14. เด็กหญิงแสงดาว  ไทยใหญ่
15. เด็กชายใส่  คำวงค์
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงขวัญ  กันแก้ว
2. เด็กหญิงนคช  นำใส่
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองแสง
4. นายปริญญา  บุญมาศ
5. นางสาวมาย  คำแสง
6. นางสาวรัชนี  ชัยศรีภูมิ
7. เด็กชายศรันยู  ยอดแสงกุล
8. เด็กหญิงสายทอง  จินดา
9. นางสาวสุภาพร   สิทธินุน
10. นายอาทิตย์  สุขเจริญ
11. เด็กหญิงแสงดาว  ไทยใหญ่
12. เด็กหญิงแสงลอด  ท่าเลอ
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงชนกชนม์  จีติ๊บ
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ท้าวโยธา
3. เด็กชายนนทพัทธ์  สุนันต๊ะ
4. เด็กชายปรัชญ์พงศ์  ศรีวิชัย
5. เด็กชายปิยะดนัย  กันทะรส
6. เด็กหญิงพิราพร  งามสุข
 
1. นายพลกฤต  ศรีนันตา
2. นายวัชรพล  ใจซื่อ
3. นางพัชรินทร์  จิตต์ตรง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปรัชชญาพล  ปัญญาเบญจพล
 
1. นายศรัญญู  สุจา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 32 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. เด็กชายชนากร  อายอ
 
1. นางสาวกัณภัส  แสนกาศ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ดวงแสง
 
1. นายสุวภาพ  จินะราช
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  จะยี
 
1. นางสาวศรีวรรณา  บุญเรือง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72.75 เงิน 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กชายบุญยากร  จันทร์วัน
 
1. นายอนุกูล  นามปัน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.5 เงิน 32 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 1. เด็กชายสุริยัน  เงินสัจจา
 
1. นางฉวีวรรณ  จันภักดี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงเรือง  คำหลง
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  เกตุสุวรรณ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พรมมินทร์
 
1. นายพลกฤต  ศรีนันตา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กชายบุญยากร  จันทร์วัน
 
1. นางสาวอนุชธิดา  พึ่งพันธ์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายวรากร  แซ่เยี๋ยน
 
1. นายชัยยุทธ  มอญสร้อย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย 1. เด็กหญิงแอนนิต้า   แบแชกู่
 
1. นางสาวพรชนก   ขัดชมพู
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงโสภาพร  แซ่เถียร
 
1. นายชัยยุทธ  มอญสร้อย
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 1. เด็กชายภักดี  ณ ลำพูน
 
1. นางสาวสุชานันท์  ลีจา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายวรากร  แซ่เยี๋ยน
 
1. นายชัยยุทธ  มอญสร้อย
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  นันทะจักร
 
1. นางสาวณิรัตตา  ปิมแปง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 1. เด็กหญิงอรวินท์  โชคถาวรกิจ
 
1. นางสาวสุรีย์  แซ่ท้าว
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1. เด็กหญิงชมพู  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พันธ์ทอง
3. เด็กหญิงบัวหอม  ยี่บุญ
4. เด็กหญิงพรธิดา  ณ กาวงค์
5. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  แก้วเรือนออน
6. เด็กหญิงศุภกาล  มาเยอกู่
7. เด็กหญิงสุภัชลี  สวนนิมืตร
8. เด็กชายหน่อคำ  ยอดเงิน
9. เด็กชายอานนท์  แสงแก้ว
10. เด็กชายเฉลิมพล  คำนวล
11. เด็กชายเอกภพ  ปัญญา
 
1. นายฐิติวิชญ์  ชิโนซึคะ
2. นางสาวสุดาริน  จินดาธรรม
3. นายประภาส  พลาศรัย
4. นางสาวสยุมพร  ปิจมิตร
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงกวิสรา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีสำราญ
3. เด็กหญิงนุชนาถ  จันทร์สม
4. เด็กหญิงวรรณวิลาส  อุ่นแก้ว
5. เด็กหญิงวันดี  ใจยาง
6. เด็กชายสมบูรณ์  แผนเมืองแก้ว
7. เด็กหญิงสายฝน  พงศ์พิทักษ์
8. เด็กชายอาทิตย์  สุวรรณ
 
1. นายชัยยุทธ  มอญสร้อย
2. นางสาวฉัตรนภา  รักพงษ์
3. นายวิโรจน์  สุวรรณฤทธิ์
4. นายสมนึก  ชัยมินทร์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายกวินภพ  เม่อแล
2. เด็กชายคุณากร  พนมเลิศสกุล
3. เด็กชายจันทร์ทูล  มาละ
4. เด็กหญิงจินดา  แซ่เป้
5. เด็กหญิงจิรัชยา  บุญมี
6. เด็กหญิงชัญญานุช  ธนบูรณ์สกุลโชติ
7. เด็กหญิงชิตาภา   นามคำ
8. เด็กหญิงญาณิศา  คำเฮือง
9. เด็กหญิงญาณิศา  เงินไอ่
10. เด็กชายฐิติศักดิ์  ส้วยยี่
11. เด็กหญิงดวงฤดี  แซ่หลี
12. เด็กหญิงดาราวลี  สิงห์เคราะห์
13. เด็กหญิงดารินทร์  อาหยิ
14. เด็กหญิงธนาภา  เมธาสิทธิ์สกุล
15. เด็กชายธนิต  แสงสาด
16. เด็กหญิงธันยดา  มาเยอะ
17. เด็กชายนันฑิพัฒน์  จันต๊ะวงค์
18. เด็กหญิงปวีณอร  ลอยแก้ว
19. เด็กหญิงพิชญาภา  ตาประโคน
20. เด็กหญิงมณิภา  -
21. เด็กหญิงวรวรรณ  ร่มพนาธรรม
22. เด็กหญิงวัชรี  อินพรม
23. เด็กชายวุฒิชัย  แก้ววันนา
24. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ยี่
25. เด็กหญิงสลินทิพย์  ยอดเงิน
26. เด็กหญิงสิริวิมล  สมปาน
27. เด็กหญิงสุชาดา  ยอดใส่
28. เด็กหญิงสุดาพร  จะสี
29. เด็กหญิงสุภิชา  แซ่ลี้
30. เด็กหญิงอนุธิดา  แซ่เล้า
31. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณ
32. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ใส่นวล
33. เด็กหญิงอาทิตยา  และเชอ
34. เด็กชายอานันท์  จะหา
35. เด็กชายอ่องแสง  ทอนน้อย
36. เด็กหญิงเขมจิรา  นามทิพย์
37. เด็กหญิงเนตรดาว  ลายคำ
 
1. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
2. นางมาลี  สอนบาลี
3. นางสาวแน่งน้อย  อุปมา
4. นางรัญชนา  มณีรัตน์
5. นางสาวเมธิยา  นามวงค์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่เติ้ง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หลิน
3. เด็กหญิงธิดา  คาล่า
4. เด็กหญิงธิดา  แซ่จ๋าง
5. เด็กชายธีรเดช  มาเยอะ
6. เด็กหญิงนรินทร์นิภา  อาหลู่
7. เด็กหญิงนะภา  อามอ
8. เด็กชายนิรันดร์  อาซ่อง
9. เด็กชายปิยะพัทธ์  ลาหู่นะ
10. เด็กชายพิพัฒน์  แซ่ลี้
11. เด็กหญิงมัลลิกา  แซ่จ๋าง
12. เด็กหญิงมาลี  มาเยอะ
13. เด็กหญิงวรนุช  แยเซอะ
14. เด็กหญิงวิชุดา  อมรรุ่งเรือง
15. เด็กชายสมคิด  ลาหู่นะ
16. เด็กชายสิทธิพล  ลาหู่นะ
17. เด็กหญิงสุดาพร  เชมื่อ
18. เด็กหญิงอรพิน  อมรรุ่งสกุล
19. เด็กชายอาตี้  มาเยอะ
20. เด็กหญิงอาบา  คาล่า
21. เด็กหญิงอาบู่  หมื่อแล
22. เด็กหญิงอาริสา  แซหมื่อ
23. เด็กหญิงอาสะ  เชหมื่อ
24. เด็กหญิงอาหมี่  เซหมื่อ
25. เด็กหญิงอาเซอ  คาล่า
26. เด็กหญิงอาเมอ  แชหมื่อ
27. เด็กชายเจษฎา  มาเยอะ
28. เด็กชายเติ้ลตะวัน  เซหมื่อ
29. เด็กหญิงแซวหลั่ง  แซ่ลี้
30. เด็กหญิงแสง  โพธิ์ทอง
 
1. นายบุญส่ง  เรืองกิจคณะ
2. นายกิตติพงษ์  บุญไชย
3. นายสมพร  ประเสริฐไทย
4. นายสมบูรณ์  ศรีวิชัย
5. นางฐิติชญา  ทวีใบชา
6. นางสาวยุวดี  จอมศรี
7. นางกรรณิการ์  วีระวงค์
8. นางกาญจนา  สันเมืองมูล
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง 25 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1. เด็กชายกฤตเมธ  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กหญิงชวิศา  นามใหม่
3. เด็กหญิงชาลิสา  ตลกทิพย์
4. เด็กชายนิพนธ์  ดีเสมอ
5. เด็กชายพีรพัฒน์  นามยี่
6. เด็กหญิงวิภาพร  นามแสง
7. เด็กชายวุฒินันท์  พันธ์เขียว
8. เด็กหญิงสายสุนีย์  ศรีวงค์
 
1. นายฤทธิ์ชัย  แก้วใหม่
2. นายชัยวุฒิ  จันต๊ะนาเขต
3. นางอาภัสรา  บุตรสอน
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เวียงสุนทร
2. เด็กชายณัฐนันท์  ขันพลหล้า
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา   ภัทรพาณิชย์กุล
4. เด็กหญิงนิวาริน  นพวิง
5. เด็กหญิงพัชรีย์  จันทาพูน
6. เด็กชายภูวนาท  ซางสุภาพ
7. เด็กหญิงศุพิชญา  ดวงทิพย์
8. เด็กชายสุติวุฒิ  เมฆบนจันทร์
9. เด็กชายสุวิชฌา  ดวงทิพย์
10. เด็กชายอาทิตย์  มณีเลิศ
 
1. นางสาวณัฐฐิรา  ศรีทอง
2. นางพรรณา  อวัยวานนท์
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงชานิสา   ก้างออนตา
2. เด็กหญิงธนัชญา   กิตติธีรานุรักษ์
3. เด็กหญิงธิษณามดี   จีระยา
4. เด็กหญิงปาลิตา   พรคิรีคำสุข
5. เด็กหญิงภัทรธิดา   สุตะวงศ์
6. เด็กหญิงภิญญาภรณ์   ภิระบัน
7. เด็กหญิงลิปิการ์   เชื้อเมืองพาน
8. เด็กหญิงวรัญญา   จำปาขัน
9. เด็กหญิงวริชญา   ชุมภูทอง
10. เด็กหญิงวันวิสา   บุญมี
11. เด็กหญิงอมลนัฐ   ธรรมสิริ
12. เด็กหญิงเกศกนก   โกเสนตอ
 
1. นางอมรรัตน์  บุญมาศ
2. นางสาวปราชญา   ธรรมจักร์
3. นางสาวเหมย  แซ่ฟุ
4. นางสาววัชราภรณ์  บุญมาเกี๋ยง
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ละมัย
2. เด็กหญิงชลิตา   บัวผัด
3. เด็กหญิงชานิสา  ก้างออนตา
4. เด็กหญิงชุตินันท์  สิงห์สุข
5. เด็กหญิงธนัชญา  กิตติธีรานุรักษ์
6. เด็กหญิงธิษณามดี  จีระยา
7. เด็กหญิงน้ำตาล  ทาแกง
8. เด็กหญิงภิญญาภรณ์   ภิระบัน
9. เด็กหญิงวราพร  สมบัติใหม่
10. เด็กหญิงวริชยา  ชุมภูทอง
11. เด็กหญิงสุนิต   ยืนยงแสน
12. เด็กหญิงสุมนต์   ยืนยงแสน
 
1. นางอมรรัตน์  บุญมาศ
2. นางสาวปราชญา  ธรรมจักร์
3. นางสาวเหมย  แซ่ฟู
4. นางสาวนภาวรรณ   กันทะตา
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78.6 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงจารวี  มหาชลธาร
2. เด็กหญิงทิพย์   มาเยอะ
3. เด็กหญิงธัญจิรา  ประดาอินทร์
4. เด็กหญิงธัญชนก  คุณทรงแสน
5. เด็กหญิงนรีกานต์  สุขสวัสดิ์
6. เด็กหญิงพัชรี  คูเชื้อ
7. เด็กชายพันกร  ตุงคำ
8. เด็กชายพัสกร  บุญเรือง
9. เด็กชายพิสุ  เชาวสุวรรณวิไล
10. เด็กหญิงลลิษา   ปัญญาบูลย์ศิลป์
11. เด็กชายอาทิตย์   นามอิ่น
 
1. นางสาวสุชาดา  บุบผา
2. นายธนบดี  ปันต๊ะ
3. นายระดับ  ตาเต
4. นางจุฑามาศ  ไชยชมพล
5. นางสาวกรรณิการ์  ไชโยกาศ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงจรินทร์  บุญรอด
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เวียงสุนทร
3. เด็กหญิงญาณัจฉรา  มาเยอะ
4. เด็กชายณัฐนันท์  ขันพลหล้า
5. เด็กหญิงทิพย์สุดา   ภ้ทรพาณิชย์กุล
6. เด็กหญิงนิวาริน  นพวิง
7. เด็กหญิงพัชรา  จันทาพูน
8. เด็กหญิงพัชรีย์  จันทาพูน
9. เด็กชายภูวนาท  ซางสุภาพ
10. เด็กหญิงวรรณศา  แก้วรากมุข
11. เด็กหญิงศุพิชญา  ดวงทิพย์
12. เด็กชายอาทิตย์  มณีเลิศ
 
1. นางสาวณัฐฐิรา  ศรีทอง
2. นางพรรณา  อวัยวานนท์
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง
4. นางไพรินทร์  โกเสนตอ
5. นายวีระพงษ์   ภิมาลย์
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญศรี
2. นายธีรภัทร์  สุยะใจ
3. นายพุฒิชัย  สมโน
4. นายสุพลวัฒน์  เผ่าด้วง
5. นางสาวอุษณีย์  จรดล
 
1. นายนพฤทธิ์  ก้อนใจ
2. นางแสงดาว  กันทะสาร
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงคันธรัตน์  โทอรัญ
2. นางสาวพรทิพย์  หน่อแก้ว
 
1. นายสงกรานต์  อินทะรังษี
2. นางสาวรำพึง  วรรณศรี
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80 ทอง 14 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กหญิงกชณิชา  อูปเวียง
 
1. นายธีระนิตย์  พิมพ์เงิน
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74.8 เงิน 22 โรงเรียนบ้านสันกอง 1. เด็กชายปิยชนม์  ภุมวิภาชน์
 
1. นางยศวดี  พรหมมา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีทอง
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง 15 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กชายอนันตสิทธิ์  ธีรทองกุล
 
1. นางสาวปรียานุช  คำทอน
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. นางสาวประภัสสร  ศรีกอก
 
1. นางบุณยวีร์  วงค์ปัญญา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 1. เด็กชายบุญเพชร  บุญวงศ์
 
1. นางพริ้มเพรา  สุยะโกมล
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนปิยะพรพิทยา 1. เด็กหญิงปริมา  อดิการิ
 
1. นางสาววนิดา  กับเนียม
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงจ่ินดารัตน์  มาร์คัสยัง
2. เด็กหญิงบุญจิรา  แก้วใส
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ยอดคำ
4. เด็กชายสุธิราช  ต๊ะจันทร์
5. เด็กหญิงใหม่  จะคือ
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
2. นางสาวสินาภรณ์  ชราชิต
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงธนพร  อินต๊ะปา
2. เด็กหญิงพรพรรณนา   อายอ
 
1. นายกิตติคุณ  แซ่หยาง
2. นางสาวสัณน์ฤทัย  บิดทิพรม
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงวิชุดา  จะดะ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญทั้งไพสิฐ
 
1. นางสาวบุษบา  ชัยแย้มวงศ์
2. นางนุชรี   กันทะเนตร
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงพิชญา  วรรณวิไล
2. เด็กหญิงเกวลิน  ฟองดาวิรัตน์
 
1. นายสันติ  จินดาภาณุกูล
2. นางสาวสกุณา  วงศ์ใหญ่
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84.68 ทอง 13 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงก๋องแก้ว  คำวงค์
2. เด็กหญิงสายฝน  หงษ์คำ
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  ยวนมาลัย
2. นางสาววอ้อยทิพย์  บรรดิ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.1 ทอง 30 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายณัฐนันท์  เบเช
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  หมี่เตะ
3. เด็กชายบุญธนา  หม่อโป๊ะ
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนถัง
5. เด็กหญิงวนิดา  เบเชกู่
6. เด็กชายอาซา  บีเช
 
1. นายสุรพงษ์  แก่นจันทร์
2. นางสาวณฐมน  คำปา
3. นายไกรวิชญ์  วงค์สุรินทร์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 48.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านสบรวก 1. เด็กชายคำมล   ขันแก้ว
2. เด็กชายนพดล    แสงเมือง
3. เด็กชายราทิตย์   สุริยันต์
4. เด็กชายศีล    บุญธรรม
5. เด็กชายสมชาย    นวลศรี
6. เด็กชายโยธิน   จันทร์ดี
 
1. นายบุญเยี่ยม  ประเสริฐไทย
2. นายธนกฤต   ยอดแก้ว
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.48 ทอง 24 โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กชายชายแดน  ไทยลื้อ
2. เด็กชายทัตไท  ขันกลาง
3. เด็กหญิงนิตยา  มูลใส่
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่ลี
5. เด็กหญิงพิมลดา  พรทะวงค์
6. เด็กชายวิรุฬห์  สันใจหลวง
7. เด็กหญิงอลิษา  กระกัด
8. เด็กหญิงอำพร  วรรณะวงค์
 
1. นายฐิตนนท์  บุญเจริญ
2. นายเชาวรัช  ศิริอำมาต
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 71 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายปิยะ  แสงใหญ่
2. เด็กหญิงพัณณิตา  สนธิภักดี
3. เด็กหญิงมวล  ศรีวงค์
4. เด็กชายสมชาย  มาเยอะ
5. เด็กชายสำริด  ซอ
6. เด็กหญิงสุพรรษา  เทพชัยวงค์
7. เด็กหญิงอนัญญา  ขวาเมืองพาน
8. เด็กหญิงอาต่า  อาหยิ
9. เด็กชายอาไหน  พม่า
10. นางสาวเลย  พิกุลทอง
 
1. นางสุมณฑ์รัศมิ์  สิริวรรณะ
2. นางธัญพร  อรรถเดช
3. นางสาวณัฎฏ์ฐยาว์  ธรรมธิ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นางสาวกิตติยา  สมเพชร
2. นายนวลติ๊บ  บุญหน่อ
3. นางสาวนิตา  ไทยเท้า
4. เด็กหญิงน้อย  สามอิน
5. นางสาวพรพิมล  นามแสง
6. นางสาววนิดา  นามแก้ว
7. เด็กหญิงหอม  นามอ้าย
8. นางสาวอามจันทร์  นามอิน
9. นางสาวเอ้ย  คำหล้า
10. นางสาวแสงหล้า  รงคำ
 
1. นายพิทักษ์พงศ์  เชียงแรง
2. นางสาวแก้วกาญจน์   ตันหล้า
3. นางอนงค์  พิลาลัย
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  แซ่ว่าง
2. เด็กชายป๋อ  แซ่มัว
3. เด็กหญิงแสงคำ  คำแสง
 
1. นายเอกลักษณ์  ตาแก้ว
2. นางสาววาสนา  ก่าดู
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกัลยา  พันยาวงค์
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  วิบูลย์วุฒิไกร
3. นางสาวพร  เต็นคำ
 
1. นางศรีวรรณ  มหาเทพ
2. นายพิทักษ์พงศ์  เชียงแรง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84.18 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงจิราพัชร  รุ่งสิริพิพัฒน์
2. เด็กหญิงมินธิดา  ใจสบาย
3. เด็กหญิงวารุณี  คำวงค์
 
1. นางสาวมัลลิกา  เสมานุสรณ์
2. นางสาวจิตสุขพัฒน์  สุขถา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกฤษณา   เลขผสม
2. เด็กหญิงสุทธิตา    ปาละกา
3. เด็กชายเดชาธร  ดอนไชย
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วเทศ
2. นางศิรินภา  มาละ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายพรชัย  พรแก้ว
2. เด็กชายพีรภาส  จันทร์ตะ
 
1. นายดนัย  ไกรสร
2. นายนรินทร์  ที่ปรึกษา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวหมี่แอ   หมื่อแลกู่
2. เด็กชายอำนาจ   แซตูกู
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์   วงค์ปัญญา
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ณ ลำปาง
2. นายนันทพงศ์   เทพมลถี
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางสุดาภรณ์   อินสุพรรณ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กชายทัด   คำฟู
2. เด็กชายปัสธิกรณ์  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวนัฐตยา   พงษ์เสือ
2. นายธนกร  บุญวัย
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายบุริศร์   วงศ์เหลือง
2. เด็กชายภัทรดนัย   ลือราช
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์   วงค์ปัญญา
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิศศรีพัฒนากุล
2. เด็กหญิงวริศรา  เงินลี
 
1. นางสาวนฤมล  บุญญาอารักษ์
2. นายณัฐวุฒิ  วังวน
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกันตินันท์   คำเงิน
2. เด็กชายธีรพัฒน์   หมื่นนาวัง
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์   วงค์ปัญญา
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายวีรภัทร   วงษ์สลับ
2. เด็กหญิงศุภิสรา   ศิริส้อ
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์   วงค์ปัญญา
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกอบชัย   โปธา
2. นายสมชาย   ซิวดี
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์   วงค์ปัญญา
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายชิษณุพงษ์   พงษ์ดอน
2. เด็กชายสมชาย   โวยยือกู่
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์   วงค์ปัญญา
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายจารุพงศ์   พุทธภิญโญ
2. เด็กชายภัทรนันท์   คงตุ่น
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์   วงค์ปัญญา
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ศรีวรรณ
2. เด็กหญิงชาหมี่   หมื่อแล
3. เด็กชายวุฒิกรณ์   รังสาตร์
 
1. นางพิมพ์วลัญช์   วงค์ปัญญา
2. นางสุดาภรณ์   อินสุพรรณ
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 1. เด็กชายวีรชาติ  พูนพิทักษ์เสรี
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงสุพร  แซ่ว่าง
 
1. นายธนาวุฒิ  ศรีบริบูรณ์
2. นางสาวปรัศนีย์  เมืองนาม
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายคำเสาร์  คำน้อย
2. เด็กชายทิพากร  ใจวัน
3. เด็กชายมนัส  ตาล
 
1. นางสาวฐิติยวดี  วงศ์ธิดา
2. นางจิตราภรณ์  ใจลา
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 1. เด็กชายชลธาร  ใจภิภักดิ์
2. เด็กชายทรงชัย  แซ่พ่าน
3. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่ลี
 
1. นายธนาวุฒิ  ศรีบริบูรณ์
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  เสรีสวัสดิ์ศรี
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายตะวัน  ศรีทอง
2. เด็กชายภานุวัฒน์   ปันติ
 
1. นายวีระพงษ์   ภิมาลย์
2. นายก้องเกียรติ  หมื่นสมบัติ
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชานนท์  ภักดี
2. เด็กชายธีรภัทร  ไชยมหา
3. นางสาวบู้เส่อ  แลเชอ
 
1. นายชนก  แสนติยศ
2. นายวัลลภ  เตชะปิตุ
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายฉัตราวุฒิ   คำเขิน
2. เด็กชายนนทวัฒน์   ทิวงค์เวียง
3. เด็กชายอาทิตย์  คำแก้ว
 
1. นายวีระพงษ์   ภิมาลย์
2. นายสุวัฒน์  วิญญา
 
170 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่เติ๋น
2. เด็กชายจีรนัย  แซ่พ่าน
3. เด็กหญิงรอวิรัตน์  แซ่เติ๋น
 
1. นายธนาวุฒิ  ศรีบริบูรณ์
2. นางสาวจิตกานต์  ทองวิเศษฃ
 
171 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทนิภา  คำสาว
2. เด็กหญิงจันทร์ติ๊บ  คำแสง
3. เด็กชายพชรพล  แยเบียว
 
1. นายเอกลักษณ์  ตาแก้ว
2. นางสาวทิพยรัตน์  เชื้อเมืองพาน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กชายนิทิศ  กาหะ
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยพรหม
3. เด็กชายศราวุฒิ  แสงหอม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ขัติยศ
2. นางสาวพิมประไพ  ศรีสมโภชน์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. เด็กชายนพพร  อาหยิ
2. เด็กชายนันทัน  หมื่อโปะกู่
3. เด็กชายอาก่อ  วุ่ยยือ
 
1. นางสาวธนีพันธุ์  บุญเล่อร์
2. นายเจษฎาวุฒิ  วงศ์ชัย
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  มาเยอะ
2. เด็กชายผไทยเทพ  มาเยอะ
3. เด็กชายพงศกร  เยลึ
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ไชยวุฒิ
2. นางสาวบานเย็น  ศรีคำ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 1. เด็กชายจตุรงค์  อยู่ลือ
2. เด็กชายพงษ์เทพ  แซ่มื่อ
3. เด็กชายอาโซ  มาเยอะ
 
1. นางสาวณปภัช  ทองหลอม
2. นางสาวบานเย็น  ศรีคำ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.6 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงคำจันทร์  เป็งดล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   มงคลคลี
3. เด็กชายพลพจน์  ฟูแสง
4. เด็กหญิงรติมา  ธรรมสาร
5. เด็กหญิงสุชานุช  หาญแก้ว
6. เด็กหญิงอรณิชา  บุญธรรม
 
1. นายธนบดี  ปันต๊ะ
2. นางสาวสุภาพ  พงษ์ตุ้ย
3. นายระดับ   ตาเต
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกัญชพร   วิชัยนุกุล
2. เด็กหญิงชลดา   แก่นจันทึก
3. เด็กหญิงญาดา  แซ่จ๋าว
4. เด็กชายบุญศรี   อชิระปรีชาพาณิชย์
5. เด็กหญิงวริญดา   คืนมาเมือง
6. เด็กหญิงอชิรญา   พิพรรธ์ธนบูรณ์
 
1. นายจักรกฤษณ์   ห้วยไชย
2. นางสาวณัฐพร   ซาวคำเขตต์
3. นางอุบล  ปิตตะพันธ์
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านสันกอง 1. เด็กหญิงบูยา  แยส่อ
2. เด็กหญิงบู้ผ่า  มาเยอะ
3. เด็กหญิงหมี่โอ๊ะ  เชอหมื่อ
 
1. นางจำลองลักษณ์  อุ่นนันกาศ
2. นายบุญชู  จีระยา
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 20 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนากร  จันทร์เงิน
2. เด็กหญิงวิลินญา  คำเงิน
3. เด็กหญิงเกศินี  นุ่นยวง
 
1. นางสุดาภรณ์   อินสุพรรณ
2. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายจะล่า  ลาหู่นะ
2. เด็กชายอายือ  อาหยิ
3. เด็กชายแซม  นายต้า
 
1. นายขวัญชัย  โกแสนตอ
2. นายชำนาญ  บอแฉ่
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 39 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นางสาวน้องใหม่  ยี่คำ
2. เด็กหญิงเอื้อย  คำใส่
3. นางสาวเอ้ยจัง  อ้ายใส
 
1. นางอนงค์  พิลาลัย
2. นายพิทักษ์พงศ์  เชียงแรง
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจ้อง 1. เด็กหญิงปิยนุช  หนานอ้าย
2. เด็กชายวัน  คำแก้ว
3. เด็กหญิงอ้อม  ศรีวงค์
 
1. นางหทัยธร  ปินะเจริญ
2. นางกาญจนา  รัตนสุวรรณ
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ - ม่วงคำ 1. เด็กหญิงกชกร  ใหม่จันทร์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   แสงศิริ
3. เด็กชายโกสิยพงษ์   กันดี
 
1. นางกรองแก้ว   พรมรักษ์
2. นายกิตติพงศ์   ไสยวรรณ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กชายณัฐธน  แซ่เติ๋ง
2. เด็กหญิงปภังกร  ลาปา
3. เด็กชายสมคิด  มาเยอะ
 
1. นายสนธยา  บังวรรณ
2. นางสาวขนิษฐา  ชัยชนะพงษ์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ชมพูทิพย์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ดวงสาม
3. เด็กหญิงแสงหล้า  ตาเสาร์
 
1. นางสาวจิรชญา  อินทะจักร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิตติญา   วงค์ไชย
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนมานิตวิทยา 1. เด็กชายนิรภัฏ  จันทาพูน
2. เด็กหญิงศศิธร  หมื่นจี้
3. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีสุกานต์
 
1. นางสาวชิสา  เมืองสิงห์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ปอบู
2. เด็กหญิงนภัสร  ตือแชกุ
3. เด็กหญิงสุดา  เชหมื่อกุ
 
1. นายประทานพร  โปลาหา
2. นายขวัญชัย  โกแสนตอ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 24 โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 1. เด็กชายคำหนุ่ม  ไทยใหญ่
2. เด็กชายจายหลง  นามาก
3. เด็กชายจายหลง  ไชวงค์
 
1. นายวรวุฒิ  วรชิษณุพงศ์
2. นายพายุ  ศรีวงค์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายจะอื่อ  ลาหู่นะ
2. เด็กชายปฏิภาณ  สินหวะ
3. เด็กชายหล่อแช  เชอหมื่อ
 
1. นายศุภสิทธิ์  อินทรกุญชร
2. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
 
190 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันกอง 1. เด็กชายสมชาย  คะหล่า
2. เด็กชายอาโด่  แยส่อ
3. เด็กหญิงเมย์  อาจอ
 
1. นางจุฑามาศ  ปินยาปั๋น
2. นางสาวกรรณิการ์  กันทะยศ
 
191 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงชยาดา  เชอหมื่อ
2. เด็กชายวลี  แซ่อู
3. เด็กหญิงวิภา  รุ่งสิริวัฒน์
 
1. นางสาวศิริอร  คำน้อย
2. นางสาวรมิดา   จาวรรณะ
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. นายศักดิ์ชัย  หมื่นมาง
 
1. นางสาวสาวินี  อนุภักดิ์
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กชายพูนทรัพย์  ทาป้อม
 
1. นางนิตยา  เทียนราช
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.2 เงิน 26 โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 1. เด็กหญิงอภิชยา  ทรัพย์สกุล
 
1. นางปิยรานี  พวงสายใจ
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 16 โรงเรียนบ้านรวมใจ 1. เด็กชายมานพ  มูเซอ
 
1. นางสาวปิยพร  เทศเครือ
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพิสมัย  อิงดอย
 
1. นางสาวเกศริน  แก้วศักดิ์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 1. เด็กชายภานุ  ลืมแปง
 
1. นางปิยรานี  พวงสายใจ
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 70.6 เงิน 17 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายภูริ  แซ่แฉ่ง
 
1. นางอารีย์  ชัยวงษ์วัน
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิราภา  อาหยิ
2. เด็กชายอนุรักษ์  โว่ยแม
3. เด็กชายอาซอ  วุยแมกู่
 
1. นางทิพวรรณ  อิ่นแก้ว
2. นางสาวเยาวลักษณ์  นานา
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงรัศมี  กันสีเวียง
2. เด็กหญิงหมวย  รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงเจน  วงศ์แสง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
201 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ    
202 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67.2 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มาเยอะ
2. เด็กชายพรสว่าง  แก้วดี
 
1. นายบุญศรี  มาละดา
2. นางมะลิวัลย์  มาละดา
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 51.4 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายอนุสรณ์  มาเยอะ
 
1. นางสาวกชนิภา  มูลทุ่ง
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 68.8 ทองแดง 29 โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิตรลดา  รุ่งโรจน์ศรีสกุล
 
1. นางสาววาทิณี  ไชยมงคล
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กหญิงสรชา  สร้อยสน
 
1. นางพิมพิรา  เทือกตา
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายสุชาติ  ตาสังข์
 
1. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกรองทิพย์  จินะโกษฐ์
 
1. นางพิมพวรรณ  รวมจิตต์
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายธนศักดิ์  จิรภาส
 
1. นายเลอพงษ์   ปัญญาดี
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กชายวชิรวุธ   สุวรรณะ
 
1. นายสราวุธ   สุวรรณะ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายภูมิใจ  ผลโยธิน
 
1. นางสาวฉัตรนภา  รักพงษ์
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 1. เด็กชายบริพัตร  กัปปะหะ
 
1. นายดุสิตพร  คำเมือง
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 1. เด็กหญิงสุธาสินี  เราะฮามาน
 
1. นายดุสิตพร  คำเมือง
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายปรเมศวร์  นิยม
 
1. นายณัฐวุฒิ   สืบนันตา
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.8 เงิน 40 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงนฤมล  แซ่ย่าง
 
1. นางนรกมล   จันวงค์
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายปฏิภาณ  แสนคำหล่อ
 
1. นายสมศักดิ์  แสนคำหล่อ
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกฤตพร  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงขวัญชนก   วงศ์ใหญ่
3. เด็กหญิงคำแตง  ปิ่นส่วย
4. เด็กหญิงนภาพร  คำอู๋
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  กัณหาเขียว
6. เด็กหญิงมีนา  อ่วยมือ
 
1. นางสาวสร้อยฟ้า   แสงเพชร
2. นางชญานิศา  ปิงสุแสน
3. นางสาวรุจิเรข   กำทอง
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกันติยา  ปูและ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงทอง
3. เด็กหญิงหล้า  นันตา
 
1. นางสาวณภัทร  ปวงวัฒนา
2. นางจันทร์จุรี  พรมจันทร์
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา)    
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงชาลิสา  เยลูกุ
3. เด็กหญิงนาดี  ลาหู่นะ
 
1. นายศุภสิทธิ์  อินทรกุญชร
2. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายฐิติกร  หมื่อแล
2. เด็กชายหล่อหม่า  มาเยอะ
3. เด็กชายอาจือ  มาเยอะ
 
1. นายศุภสิทธิ์  อินทรกุญชร
2. นายเสรี  แซ่หว้า
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 31 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายกิตติพศ   อรุณศิริปรีดา
2. เด็กชายปธานิน   แซ่ว่าง
3. เด็กชายเอกชัย   เลชิกุ
 
1. นายนิกร   ชัยชนะพงษ์
2. นางสาวชยาภรณ์   คำตุ้ย
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงนาปอ  ลาหู่นะ
2. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  แยส่อ
3. เด็กหญิงอาแย  คาล่ากู่
 
1. นายศุภสิทธิ์  อินทรกุญชร
2. นางสาวพรรณนิภา  ขวัญใจ
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 1. เด็กชายซาหื่อ  มิตรดี
2. เด็กชายธนวิชญ์  เกตุชาติ
 
1. นายณรงค์เดช  มะโนวรรณ์
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.2 เงิน 21 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 1. เด็กชายอาช่า  แลเชอ
2. เด็กชายเรวัต  แซ่หวัง
 
1. นางวีราภรณ์  สุยา
2. นางสาวพรพิศุทธิ์  วงค์ปินตา
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายนิธิกร  หมื่อแล
2. เด็กชายภัทรพร  แปงสีนวล
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์   วงค์ปัญญา
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.6 ทอง 31 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายธีรเดช  อางี้
2. เด็กหญิงพกาวรรณ  พายอกุ
3. เด็กชายอรรถพล  คาล่ากู่
 
1. นายขวัญชัย  โกแสนตอ
2. นายกฤษฎา  จันทร์ประเสริฐ
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.8 เงิน 26 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงคำสร้อย  หมื่อแล
2. เด็กชายจันทเสน  ลามือ
3. เด็กชายลอเอ๋อ  จะหวะ
 
1. นายขวัญชัย  โกแสนตอ
2. นายชำนาญ  บอแฉ่