สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ชูช่วย
 
1. นางนันท์นภัส  อนันตสิทธิพงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนภาพร  หล่อดี
 
1. นางพิมพ์จันทร์  นันต๊ะแขม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงหาน  ลุงอ่อง
 
1. นายอนุชา  เชื้อเมืองพาน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงจันทนาพร    อินวงศ์
 
1. นางพิสมัย  ไชยเลิศ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  อินเทพ
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  ถุงสายแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. นางสาวพิมลนาฏ  สุระชัย
 
1. นางสาวเจนจิรา  เทพทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 1. เด็กหญิงมณฑาวดี  ลีวงศ์กระจ่าง
 
1. นางจันทร์เทียบ  สะอาด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.3 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงจามจุรี  รักยา
 
1. นางสาววิลาสินี  วรรณสอน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.8 เงิน 33 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงธัญสิริ  หมั่นพัฒนาการ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แข่งขัน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 38 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรญา  รักพ่อ
 
1. นางรินปิยณัฐ  ศรีภัทร์รัตนากร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.3 ทอง 37 โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายเอกภพ  หมื่นลาง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ลือชา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 50.2 เข้าร่วม 40 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ชัยชะนะ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วปวงคำ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  วังสา
 
1. นางพิสมัย  ไชยเลิศ
2. นางสุพิน  อินทะวงศ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 20 โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินต๊ะเสนา
2. เด็กหญิงชญาณี  สุขคำฟอง
3. เด็กหญิงเบญจพร  ภูเข็ญ
 
1. นางธมนต์พร  เทพบำรุง
2. นางธนภรณ์  สุทธหลวง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายป่านฟ้า  จตุรคเชนทร์เดชา
2. เด็กหญิงพีรดา  รัตนไพบูลย์เจริญ
3. เด็กหญิงวรกานต์  ลือชา
 
1. นายวีระยุทธ  ปัญญาแก้ว
2. นายอภิรักษ์  พูลทจักร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงนาเดีย  เรืองฤทธิ์
 
1. นายรุ่งธรรม  บุญสุระ
2. นางกัญญา  บุญสุระ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กชายชานุวัฒน์  ไชยวงค์ประทีป
2. เด็กชายนคร  ไชยวงค์ประทีป
 
1. นายนิรันดร  นันต๊ะ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายถิรวัฒน์  อินทร์วงศ์วาร
2. เด็กชายพิทยุตม์  สิทธิวงศ์
 
1. นางบุรัสกร  ศรีคำจักร์
2. นางอัญชลี  ท้วมจันทร์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านบุญนาค 1. เด็กหญิงญาณาวดี   ทำทาน
2. เด็กหญิงอาภาวี   แก้วนวล
 
1. นางจิราภรณ์  อินวงศ์หงาว
2. นางเสาวลักษณ์   ปัทมะเสวี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 1. เด็กชายพิษณุ  อาลัย
 
1. นางสาลินี  นันต๊ะ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ  สนิทดี
 
1. นางกันธณา  ศิริมังคลากุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านบุญนาค 1. นางสาวณลินดา   อินแก้ว
 
1. นางเรือนแก้ว   จันทาพูน
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงณัชวรินทร์  ฐานะกอง
2. เด็กหญิงณัฐชา  ป้อมเสมา
3. เด็กหญิงปานตะวัน  กิจวิริยะการ
 
1. นางสาวนพรัตน์   รุ่งรุจี
2. นางกุหลาบ  การเก็บ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงปราณปรียา  น้อยหมอ
2. เด็กหญิงสุชานรี  วงศ์ชัย
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กันทวี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
2. นางกันธณา  ศิริมังคลากุล
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทะนุบงกช
2. เด็กหญิงสายธาร  บัวลัยเดช
3. เด็กหญิงเวธกา  บุดดี
 
1. นางสาวพรพรรณ  ใจ๋ใจ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ชัยวงศ์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 21 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจันทนา  อินทร์บุญ
2. เด็กหญิงนัฐลิชา  อุยลืม
3. เด็กหญิงนำพร  แซ่หวาง
 
1. นางสาวชนิดา  ดั้นหมอก
2. นางปาณิสรา  ศรีสงคราม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายพิชชากร  บุญจู
2. เด็กชายสุทิวัส  ทะกัน
 
1. นางชุติภา  บริบูรณ์
2. นางณปภัช  จันระวัง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงรัตน์ธิดา  คีรีเบญจพร
2. เด็กหญิงลดา  แซ่มัว
 
1. นายแมงค์  แซ่ฟ้า
2. นางสาวชุติกานต์  หาญชนะ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงวรัชยา  รูปกลม
 
1. นายวินัย  เวียงนาค
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 42 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 1. เด็กชายธัชพล  เชอมึง
 
1. นายวิเชียร  วันควร
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 30 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงโสภิดา  สุริยา
 
1. นางสาวโสภา  รังษี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 79.84 เงิน 17 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 1. เด็กชายจักรภัทร  แสนค่ายแก้ว
2. เด็กชายนัฐนันท์  สรรพสุข
 
1. นายรุ่ง  ใจมา
2. นายศราวุฒิ  จิตต์ตรง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 84.64 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิรสิทธิกาญจน์
2. เด็กหญิงพัทธมน  จินะราช
 
1. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
2. นางชุติภา  บริบูรณ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 64.47 ทองแดง 22 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกัลยา  ไชยชมพล
 
1. นางบุษบาภรณ์  วังสมบัติ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กชายสุวรรณ  แซ่ลี
 
1. นายปวรกฤษฎิ์  จันระวัง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกุลสินี  รุ่งสวัสดิ์
2. เด็กชายฐิติพงษ์  สิทธฺิวงศ์
3. เด็กหญิงพาณิภัค  ชูพันธุ์
 
1. นางสาวรัชนี  ชอบจิตต์
2. นางอโนพร  สาระคนธ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงนันทิวา  ยศประเสริฐ
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หล้าธิ
3. เด็กหญิงเบญญาดา  วงษ์คำ
 
1. นางสาวปพิชญา  คำปันติ๊บ
2. นางสาวอมรรัตน์  หงษาคำ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 25 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กชายวุฒิชัย  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงศิวรรณา  แซ่ท่อ
3. เด็กชายอัศวิน  ธนาวุฒิชัย
 
1. นางสาวมนต์ธิดา  ตามัย
2. นายปุณณวัฒน์  โพธิ์คง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  พิทักษ์ศิขเรศ
2. นายปกรณ์  แซ่ซ่ง
3. เด็กหญิงพิมดาว  นาเกี่ยว
 
1. นายสวัสดิ   แสงงาม
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  แซ่มัว
2. เด็กชายจัว  แซ่วื่อ
3. เด็กชายป๋อ  ลักษณาการ
 
1. นายอภิชาติ  จุลลี
2. นายศรายุทธ   นันท์ชัย
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนงเยาว์  แซ่เล้า
2. นายปกรณ์  แซ่ซ่ง
3. เด็กหญิงสุมาลี  วิสิฐฎธนไพบูรณ์
 
1. นายสวัสดิ   แสงงาม
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82.2 ทอง 16 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงจตุรพร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงชนันภรณ์  หัตถกอง
3. เด็กชายไกรวิชญ์  อินเทพ
 
1. นางรัตนา  สุวรรณผูก
2. นางภัชษนัญฑ์   พวงมาลา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 26 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนรมน  คีรีแสนภูมิ
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บรรพตพัฒนา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  มนต์สวรรค์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
2. นางสาวพรหมภรณ์  คำคง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หว้าสิริวงศ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรชัยปัญญา
 
1. นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร
2. นางลาวัลย์  ใจแปง
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กชายคิดดี  แซ่ว่าง
2. เด็กชายวิชัย  แซ่ว่าง
 
1. นายพงกษิณ  วังอินต๊ะ
2. นางสาวกิริยาพร  อินทรวิศิษฎ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 38.14 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายสังสิตพงษ์  กมลาสน์มรกต
2. เด็กชายสุริยา  แซ่ลี
 
1. นายสิทธิพงษ์  รัศมี
2. นายจักรพงศ์  ปาละมา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 62.69 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายจายเกิด  คำ
2. เด็กชายธีรภาพ  วงศ์ชัย
 
1. นายสวัสดิ   แสงงาม
2. นางสาวปาย์ศิณีย์  ทนุตัน
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.92 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์ทรง
2. เด็กชายธราวุฒิ  อินทร์ทรง
 
1. นายอนุชิต  คำอินต๊ะ
2. นายทวนทน  จัดรส
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. นายจือฟี่  แซ่ย่าง
2. นายปิติกร  แซ่ลี
 
1. นายจักรพงศ์  ปาละมา
2. นางบุญฑริกา  จันต๊ะคาด
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 38.97 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. นายอนุชา  แซ่ย่าง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แซ่จาง
 
1. นายจักรพงศ์  ปาละมา
2. นางบุญฑริกา  จันต๊ะคาด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 42 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงนนท์ธิดา  วงศ์บุญชัยเลิศ
2. เด็กชายพรินทร์  ไชยลังการ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่ฟ้า
4. เด็กชายอาเนก  แสงคำ
5. เด็กชายเอกกวี  วงศ์บุญชัยเลิศ
 
1. นายประดิษฐ์  ธรรมราช
2. นางสาวปรียา  วงศ์บุญชัยเลิศ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงทิพย์ราตรี  โพธิ์แต่ง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยอดคำ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  อุดใจ
4. เด็กหญิงสุชาดา  ปันทิ
5. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เสาร์ยะ
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
2. นางลำดวน  บุญเพียร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 23 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ใจเจริญกุลยิ่ง
2. เด็กหญิงกัลยดา  แซ่ฟ้า
3. เด็กหญิงนภรัตน์  แซ่ฟ้า
4. เด็กหญิงสุตาภัทร  หัตถกอง
5. เด็กหญิงสุพัตรา  หัตถกอง
 
1. นางรัตนา  สุวรรณผูก
2. นางภัชษนัญฑ์   พวงมาลา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 1. เด็กชายธนภัทร  ดำรงสิรพัฒน์
2. เด็กหญิงนิชานันท์  แนบเนียร
3. เด็กชายพงษกร  อินมา
4. เด็กหญิงมนัสวีย์  เมืองแก่น
5. เด็กชายสิรวิชญ์  เมืองฮาย
 
1. นางพานแก้ว  อิ่นสุทะ
2. นางสาวอารีวรรณ  วางฐาน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงจิรันธนินท์  ศิริวิสัย
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ชัยเมืองชื่น
3. เด็กหญิงณัฐชริการ์  ปงเมฆ
4. เด็กหญิงธนพร  จินะสาม
5. เด็กหญิงภัทรธิดา   ธิชาญ
 
1. นางจันทรา  ปัญญาธิวุฒิ
2. นางสาวศิรินันท์  มณีจันทร์สุข
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใหญ่ยิ่ง
2. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ทะนวน
3. เด็กหญิงนลินภา  จอมมงคล
4. เด็กหญิงสุปริญญา  สีเทียวไทย
5. เด็กหญิงเขมจิรา  ชูวา
 
1. นางสาวพจนาพร  อารีย์
2. นายศุภกร  อะสะนิธิ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76.8 เงิน 27 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กหญิงฐิติพร  บุญยัน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฮุงอวน
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หมั้นเยือน
4. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีน้อย
5. เด็กหญิงเรณู   อุ้ยฮ้วน
 
1. นางสาวเจตสุภา  มาน้อย
2. นางดาริน  มาน้อย
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77.6 เงิน 24 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่ซ่ง
2. เด็กหญิงกรุณธิดา  พิทักษ์ศิขเรศ
3. นายทักษ์ดนัย   แซ่เฮ่อ
4. นายวีรวัส   มุกดาสวรรค์
5. นายวีรวุฒ   มุกดาสวรรค์
 
1. นายสุรพศ   ช่วยบ้าน
2. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  หน่อกันทา
2. เด็กหญิงทิกิชา  ปินคำ
3. เด็กชายนพเก้า  จองแสง
4. เด็กชายนราดล  ดวงสุข
5. เด็กชายปฎิภาณ  การงาน
6. เด็กชายปฎิภาณ  งามแดง
7. เด็กชายพงศกร  ดีมาก
8. เด็กหญิงฟ้าใส  มะโนวิเชียร
9. เด็กชายภควัต  ปินคำ
10. เด็กชายภีรภัทร  ดาราสุวรรณ์
11. เด็กชายภูดิส  ภัทรวุฒิ
12. เด็กหญิงยุพารัตน์  อุดยานะ
13. เด็กหญิงวราภรณ์  รักษาศิล
14. เด็กชายศราวุธ  คำแสน
15. เด็กหญิงสิริธร  เนตรธิยา
16. เด็กชายอธิปพันธ์  อุปทน
17. เด็กชายอนุชา  เขตนา
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วกาศ
19. เด็กหญิงเก็จมณี  ธรรมเสน
20. เด็กชายโชควัฒนา  นาระถี
 
1. นางจิรายุ  ภัทรวุฒิ
2. นางสุจิรา  วรรณสาร
3. นางสาวสุภลักษณ์  ไชยปิง
4. นางสาววราภรณ์  จอมป้อ
5. นางสิริกาญจน์  ดวงสุข
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.4 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  กาละวงค์
 
1. นางสาวสรัญญา  ปุกปินกาศ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 29 โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ใจกล้า
 
1. นางสาวลักษมณ  มุงเมือง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงพัชรา  บุญเจิง
 
1. นางจุฑาทิพย์   ชัยวงศ์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 34 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายพงศธร  ปันทะนะ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  การินทร์
 
1. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์
2. นางสาววรรณิกา  มือแล
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.5 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายชานนท์  แสงเหมา
2. เด็กหญิงสุชารัตน์  ส้าบอง
 
1. นางวราพรรณ์  ปันคำ
2. นางพรรณี  พรหมรินทร์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.2 เงิน 37 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. นางสาวพัชรี  วงษ์เทพา
2. เด็กชายสุทัศน์พงษ์  วงสุดาวรรณ
 
1. นางรุจิรา  เชื้อสะอาด
2. นางจินตนา  กาศโอสถ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไวดี
2. เด็กหญิงณัฐกัญญา  บัณฑิตภูริทัต
3. เด็กหญิงดรุณวรรณ  บุญเลิศอนันต์
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มากัน
5. เด็กหญิงลลิตาวดี  ปันติ
6. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  วงค์ชัย
7. เด็กหญิงวิไลพร  แซ่ลี
8. เด็กหญิงศิรดา  ฟุ่มเฟื้อง
9. เด็กหญิงอณิษา  บุดดี
10. เด็กหญิงอนัญญาพร  เงินสม
 
1. นายผัสฐกาล  วันยอด
2. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์
3. นางทัศนาวรรณ์  คำตื้อ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.8 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกมลพร  สารพล
2. เด็กหญิงกวิศรา  สารมี
3. เด็กหญิงชนากานต์  การินธิ
4. เด็กชายชยุต  ตาคำ
5. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยวงค์
6. เด็กชายภัทรพล  คำฟู
7. เด็กชายภานุวิวัฒน์  พงษ์ตะรุวรรณ
8. เด็กชายภูธเนศ  สิทธิวิชัย
9. เด็กหญิงวริศรา  วงค์อินทร์
10. เด็กชายศุภวิชญ์  วันร้อง
 
1. นางสาวอารีย์  จินะราช
2. นายผัสฐกาล  วันยอด
3. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.7 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงกันตาภา  วจนะไพโรจน์
2. เด็กหญิงจันจิรา  สงวนประชา
3. เด็กหญิงจันทิรา  ยอดมณีบรรพต
4. เด็กหญิงติชิลา  เลเชอ
5. เด็กหญิงธนพร  มาเยอะ
6. เด็กชายรักษ์ชาติ  แซ่หยาง
7. เด็กหญิงฤดีนาฎ  ชางยึ
8. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ระย้า
9. เด็กหญิงสุจิณณา  หม่อโป๊ะ
10. เด็กหญิงเจนจิรา   แซ่เล้า
 
1. นางสาวรุจิราภาย์  ราชไชย
2. นายวิษณุพงศ์  การดี
3. นางพัชราพร  ตั้นวัฒนา
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ว้า
2. เด็กหญิงนภา  แซ่มัว
3. เด็กหญิงนารี  แซ่มัว
4. เด็กหญิงวรรณา  เลาหาง
5. เด็กหญิงวราพร  สว่างธนานันต์
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เล่าวิริยะธนชัย
7. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่ระย้า
8. เด็กหญิงอาทิตยา  วงค์ชาติสรร
9. เด็กหญิงโยษิตา  แซ่เห้อ
10. เด็กหญิงไหมเออ  แซ่ซ่ง
 
1. นางสาวกมลชนก   ยองคำ
2. นายวายุวัฒน์  ชัยวรรณะ
3. นายนิวาท  เหลี่ยมพันธุ์
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กหญิงฐานนิดา  ลือชา
2. เด็กชายธนภัทร  ฉัตรนภาลัย
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ท้าวราช
4. เด็กชายธีระพัฒน์  นาระต๊ะ
5. เด็กชายพิชิตพงษ์  จรัลอารีกุล
6. เด็กชายภาณุพงศ์  จันระวัง
7. เด็กชายภูวศิษฎ์  ปาระนันท์
8. เด็กชายรพีภัทร  หมื่นลาง
9. เด็กหญิงสุพัชยา  ไชยลังการ
10. เด็กชายอภิชยานินท์  คงทะ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วรรณพรม
2. นางสาวปาริชาติ  มนัสมโนธรรม
3. นางสาวสิริพร  หัตถกอง
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายนัทธพงษ์  สุยะใหญ่
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อุสาใจ
 
1. นางสาวมาลี  วุฒิ
2. นางสาววนิดา  บุญเรืองศรี
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านบุญนาค 1. เด็กหญิงฐานิดา   จันทพร
2. เด็กชายพงศธร   จำปาทอง
 
1. นายสงกรานต์  ผาคำ
2. นางอำพร  จอมคำ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กชายสมชาย  แซ่เล่า
 
1. นายวิชัย   กาวิน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงดวงเดือน  แซ่โซ้ง
 
1. นายวิชัย   กาวิน
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายสมนึก  แซ่จาง
 
1. นายสิทธิพงษ์  ช่างหัตถ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จิตติการีนวงศ์
 
1. นายพงศกร  กากูล
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 33 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1. เด็กหญิงเปรมสิณี  เตชะวงศ์พาณิชย์
 
1. นางพรภัณฑ์  เครือกลางรงค์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงจันเพ็ญ  แซ่โซ้ง
 
1. นายธนัถสิทธิ์  ปันสม
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงวรรณธิดา   แซ่หื้อ
 
1. นางสาววไฬญา  แปงถายะ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กหญิงดวงรัตน์   อภัยโส
 
1. นางพกายกุล  รัตน์น้ำหิน
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 38 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กหญิงปพิชญา  ไชยลังการ
2. เด็กชายศุภกร  กองกรม
 
1. นางสาวดารุณี  ไชยลังการ
2. นางสาวเบญจวรรณ  วรรณพรม
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงอนุธิดา  จิตติการีนวงศ์
 
1. นางรดา  แสวงธรรม
2. นางสาวอารยา  งึ้มนันใจ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. นางสาวจันทร์จิรา  แซ่ย่าง
2. นางสาวเก๋อ  แซ่ท่อ
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ถานะกอง
2. นางจิราภา  ศรีเดช
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย    แซ่เฮ่อ
 
1. นายทองลี  ศรีเตชะ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1. เด็กหญิงภดี  เซอแลน
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  เชอร์แลน
3. เด็กหญิงอิสริยา  บุญเจิง
 
1. นางอำพา  วงศ์โกฎ
2. นางสาวกนกพร   ปูชัย
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สีแสนคำ
2. เด็กชายทิตย์  ลีงวน
3. เด็กชายอรุณ  บุญเจิง
 
1. นางอำพา  วงศ์โกฎ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  จันต๊ะคาด
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายกานนท์   นรชาติวศิน
2. เด็กชายซ้ง   แซ่ย่าง
3. เด็กชายบุญชัย   แซ่วื้อ
 
1. นางสาววไฬญา  แปงถายะ
2. นางสาวเบญจมาศ  ภูพาดทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ขันขยัน
 
1. นางสุขุมาลย์  ศิริบุญยืน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นายภรัญยู  อุ่นเรือน
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายเจษฎา  บุญทา
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 74 เงิน 29 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายปรเมษฐ์  ช่างคำ
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกฤษณพล  ตันติ๊บ
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 70 เงิน 27 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายหัตสกร  บุญทา
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นายนัฐพงษ์  วงษ์รัก
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 73.3 เงิน 28 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จอมศรีลา
 
1. นางสาวศริยา  ต๊ะหล้า
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 30 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กหญิงธีรดา  มโนรักษ์
 
1. นางรุ่งอรุณ  โสไชย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงเกสร  ชาญชัยพิทักษ์สิน
 
1. นางสาวอำภวัน  สบบง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวอำภวัน  สบบง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 1. เด็กชายสิทธิพร  แก้วมณี
 
1. นายฐณัฐชพล  ขันแก้ว
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงพิมเกสร  ไชยราช
 
1. นายภานุมาศ  ยาไทยสงค์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เสาร์ยะ
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 1. เด็กชายกิตติคม  เตชะอ้าย
2. เด็กหญิงจิดาภา  เนาวรัตน์
3. เด็กหญิงจิตภินันท์  อุตมะพูนเกียรติ
4. เด็กหญิงชญานันท์  ไชยโย
5. เด็กหญิงชลธิชา  ยอดปา
6. เด็กหญิงณัฐนิชา  ใจสุข
7. เด็กหญิงทิพย์พรรษา  คำหล้าทราย
8. เด็กชายธนบดี  เตจะสิทธิ์
9. เด็กหญิงธนัชชา  อิ่นคำ
10. เด็กหญิงนคปภา  นามบุญเรือง
11. เด็กหญิงนภัส  นามบุญเรือง
12. เด็กหญิงปานระวี  ยานะติ๊บ
13. เด็กชายปิยภัทร  ไชยชมพล
14. เด็กหญิงพรทิพย์  เตชะสิทธิ์
15. เด็กหญิงพิยดา  มีป๋า
16. เด็กชายภูริภัทร  นะวะยศ
17. เด็กหญิงรินรดา  เขื่อนวิเศษ
18. เด็กหญิงศิรินทร์ทรา  ปัญญาดี
19. เด็กหญิงศุภกานต์  นะสาร
20. เด็กหญิงเอมิกา  คชินทร์
 
1. นายขจรเกียรติ  ยาวิชัย
2. นายวรวุฒิ  กิตติเดชะนันทน์
3. นายสมคิด  เวียงเกตุ
4. นางอำภา  เวียงเกตุ
5. นางเอื้อมเดือน  กุลวรรณ
6. นางพรกมล  ปันดาเจริญกุล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายฐิติชัย  แซ่ย่าง
2. เด็กชายศักดิ์ดา  แข่งขัน
3. เด็กชายสอน  บุญเจิง
4. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่จาง
5. เด็กชายอภิมุข  แซ่เล่า
6. เด็กชายไก่   แซ่ท่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  แข่งขัน
2. นางสาวอำภวัน  สบบง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายสุทธินันท์  กาสาวัง
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  บุญเจิง
 
1. นางธนวรรณ  บุดดี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 1. เด็กหญิงพรรณี  ชุ่มอุ่น
 
1. นางฉวีวรรณ  มินทะขัติ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  มาบุญเรือง
 
1. นางปทุมวัน  นุภาพ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.25 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศูนย์นอก
 
1. นายกรณ์ทิพัช  ลิบไพรวัลย์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.25 ทอง 4 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. นายจักรไกร  แซ่จง
 
1. นายอดิศักดิ์  จันกิติ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงทิพย์ราตรี  โพธิ์แต่ง
 
1. นางลำดวน  บุญเพียร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  เล่าวิริยะธนชัย
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายธนพล  ไกลถิ่น
 
1. นางสาวกุลลิสรา  ไกลถิ่น
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 27 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1. นายศุภกร  แซ่เฮียง
 
1. นางสาวดลยา  แสนธรรมมา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 26 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  กองแก้ว
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  หมอยา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงรัตนา  ยะตัน
 
1. นายสามารถ  คัญทัพ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายธนพล  ไกลถิ่น
 
1. นายอดุลย์  ป้องฉิม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. นายจักรไกร  แซ่จง
 
1. นายอดิศักดิ์  จันกิติ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 34 โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญศรี
 
1. นางสาวศิริอำภา  สายหล้า
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 39 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงพรชนก  ศิริแสน
 
1. นางสาวเพชรา  ถุงเงิน
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่เห้อ
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  เหล็กสีสืบ
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ภิชัย
4. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  นรชาติวศิน
5. เด็กหญิงปนัดดา  หมายโชค
6. เด็กชายปิยพนธ์  บุญเป็ง
7. เด็กชายศิราวัฒน์  เดชากุลวัฒน์
8. เด็กชายสุทธิรัก  ทนทาน
9. เด็กชายอนุชา  แดงประดับ
10. เด็กชายอนุพล  อินเทพ
11. เด็กชายเติมศักดิ์  เลาหตีรานนท์
 
1. นายปฏิญญา  วรทอง
2. นางสาวอารีย์  จินะราช
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  ขันเมือง
2. เด็กหญิงกุลรัตน์  ขันเมือง
3. เด็กชายครรชิต  จักรสมศักดิ์
4. เด็กหญิงธนัชพร  ฟูแสง
5. เด็กชายนัธทวัฒน์  เกียรติชีวสิริ
6. เด็กหญิงรัชธิดา  คำสม
7. เด็กชายราเมศ  จินะราช
8. นายศุภเชษฏฐ์  กระภูฤทธิ์
9. เด็กชายสิทธิชล  สุนทรา
10. เด็กหญิงเกวรินทร์  บุตรดี
 
1. นางสาวเกมพิกา  ปันอ้าย
2. นางสาวภัสสร  อินต๊ะ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 74.8 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงธัญชนก  พุทมาตา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สิงห์รัตน์
3. เด็กหญิงรุ่งวิไล  ใจคนิง
4. เด็กหญิงอิสรา  ธิโนชัย
5. เด็กหญิงเทพสุดา  ตันต้าว
6. เด็กหญิงโชติกา  ธิโนชัย
 
1. นางนงค์รัก  อินต๊ะศิลป์
2. นางศิรินยา  เวียงเงิน
3. นางมาลี  จันทร์เสาร์
4. นางสาวเด่นนภา  นิทะโน
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 19 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. นางสาวธิดารัตน์  ย้านิกร
2. นางสาวฟ่ง  แซ่ท่อ
3. เด็กหญิงวิริญญา  แซ่มัว
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลีสวัสดิกุล
5. เด็กหญิงเจี๋ยบ  แซ่ท่อ
6. เด็กหญิงเด๋อ  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงเทพิน  ท่อเจริญไชยกุล
8. เด็กหญิงแจ้ง  แซ่ท่อ
 
1. นายปุณณวัฒน์  โพธิ์คง
2. นางสาวมนต์ธิดา  ตามัย
3. นายบุญเลิศ   มธุรส
4. นายสิทธิพงษ์  รัตนชัยศิลป์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 79.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กหญิงกุลจิรา   แซ่ฟ้า
2. เด็กหญิงจันทิมา  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงนันทพร  แซ่ฟ้า
4. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่หว้า
5. เด็กหญิงพรชนก  หมั่นพัฒนาการ
6. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ว้า
7. เด็กหญิงวรุณี  แซ่ฟ้า
8. เด็กหญิงศิลป์สุภา  แซ่ฟ้า
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ฟ้า
10. เด็กหญิงอภิญา  แซ่เฮ้อ
11. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ฟ้า
12. เด็กหญิงเมตตารัตน์  แซ่ว้า
 
1. นางสาวลลิดา  กองกรม
2. นายจำรัส  สมควร
3. นางปิยะพร  ไพรมิ่งมงคล
4. นางสาวสินจัย  นายยอย
5. นางธมนภัทร  ไชยอิ่นคำ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80.2 ทอง 21 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ทิชา  กองจา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ปินใจ
 
1. นางเรณุมาศ  อำนวยการสกุล
2. นางพุทธพร   กระภูฤทธิ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77 เงิน 23 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายปุณมนัส  กติยา
 
1. นางยุพา  ตินารี
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85.2 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงชาลิสา  แวววีระกุล
 
1. นายรพีภัทร  กมลสิทธิ์สิริกุล
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงตรีเกสรมาศ  องอาจรักษ์อุดร
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ชัยวงค์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ไชยขัติ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพัชรี  วงศ์นภาไพศาล
 
1. นางสาวเมธาวดี  ริจนา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 74 เงิน 26 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาดา  พรมสุรินทร์
 
1. นางกมลทิพย์  แก้วบุญเสริฐ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 23 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ต๊ะมา
 
1. นางสาวจิรายุ  สุริยะ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงชวัญญา  หน้อยเศษ
2. เด็กหญิงฐปนัท  พิชัยยา
3. เด็กชายณัฐวัชต์  เกิดบำรุง
4. เด็กหญิงพรรณปณต  บุดดี
5. เด็กหญิงลักษนารา  ยาวิเลิง
 
1. นางสาวเมธาวดี  ริจนา
2. นางสาวยุพกานต์  บุดดี
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 74.82 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  แซ่หลี
2. เด็กหญิงวทันยา  บริบูรณ์
 
1. นางสาวสุภรณ์ทิพย์  สร้อยสุวรรณ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ปินทรายมูล
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  อินทรวงค์
2. เด็กหญิงอีต้า  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวชมพูนุท  ฉลอม
2. นางพรพิมล  สวาสดิ์วงค์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 81.4 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธนภัทร  สนิทดี
2. เด็กชายธรรพ์นรธีร์  แสงเพชร
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ไชยขัติ
2. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93.88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกุลธารินทร์  ปลัดคุณ
2. เด็กหญิงมาลาวดี  ฐิดาภารุ่งเรือง
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
2. นางสาวเมธาวดี  ริจนา
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.27 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายกตัญญู  จอแยะ
2. เด็กหญิงกันณิกา  แซ่เล้่า
3. เด็กหญิงฐิติกา  มาเยอะ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ย่าง
5. เด็กชายสุชาติ  ส้าบอง
6. เด็กชายสุรชัย  แซ่เล้า
 
1. นายเอกพงษ์  เมืองแก่น
2. นายนรินทร์  ศรีวิชัย
3. นางชุติมณฑน์  เมืองแก่น
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 57.4 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายการิน  เจริญราช
2. เด็กชายณัฐนันท์  โอบอ้อม
3. เด็กชายภูมินทร์  หินทราย
4. เด็กชายภูวเนศวร์  หารดี
5. เด็กชายศรวิษฐ์  สุธรรม
6. เด็กชายสุทิวัส  มะทะนิล
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ทองวิเศษ
2. นายบุญเสริม  ยาวิลาศ
3. นางจินตนา  ทองวิเศษ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.81 ทอง 9 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายกิตติ   วรจันทร์เพ็ญศรี
2. เด็กชายณัฐวัตน์   วงศ์บุญชัยเลิศ
3. เด็กชายบูรพัฒน์   โหว่ยแม่ะ
4. เด็กชายรชต   แซ่เติ๋น
5. เด็กชายวิษณุ   วรจันทร์เพ็ญศรี
6. เด็กชายวีระยุทธ   วรจันทร์เพ็ญศรี
7. เด็กชายสมชาติ   ธรรมธัญญา
8. เด็กชายเน้ง   แซ่เล้า
 
1. นายไพทูรย์   วงศ์ฮาด
2. นายเอกชัย  ตันแข็ง
3. นายประดิษฐ์  ชัยวงศ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พิณโสดา
2. เด็กหญิงญานิศา  ศรีคำจักร์
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  ดงปาลี
4. เด็กหญิงพลอยน้ำเพชร  อรุณสันติโรจน์
5. เด็กหญิงพิชญาภา  ใจการณ์
6. เด็กหญิงพิธพร  พึ่งเขื่อนขันธ์
7. เด็กหญิงรุจิราภา  แสนเขื่อน
8. เด็กหญิงวิชญาพร  ชารัมย์
 
1. นางกุหลาบ  การเก็บ
2. นางยุพา  ตินารี
3. นางสาวนพรัตน์   รุ่งรุจี
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงปิยะกานดา  คำหล่อ
2. นางสาวพสุดา  โคตรมุงคุล
3. นายภรัณยู   อุ่นเรือน
4. เด็กหญิงภัคจิรา  จันธิมา
5. เด็กชายรณกฤต  อ่อนสา
6. นางสาวรัตนาภรณ์  ต๊ะวงศ์ชัย
7. เด็กหญิงวรนันท์  ไชยกุล
8. นางสาวศศิวิมล  ปะสาวะโพธิ์
9. นางสาวสุกัญญา  ค้าข้าว
10. นางสาวเรณุกา  คล่องดี
 
1. นายพนม  ปงกา
2. นางพยอม  สิมงาม
3. นางกัลยา  อุปการคำ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงกรรญากรณ์  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงจิราพร  แซ่ว้า
4. เด็กหญิงลี  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงเมษณี  แซ่ว่าง
 
1. นายอนุวัฒน์  นันท์โภคินวงษ์
2. นางสาวพริ้มเพรา  อะทะไชย
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพกิจ
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทรงสิทธิเจริญ
3. เด็กหญิงแพรวนภา  ซ้อนกลิ่นสกุล
 
1. นางสาววาทินี  หนองชัย
2. นางสาวเอมฤทัย  ซองดี
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา   แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงวิไล   ชาญชัยพิทักษ์สิน
3. เด็กหญิงเอี๋ย   แซ่ท่อ
 
1. นางจุฑาทิพย์  ชัยวงศ์
2. นายประดิษฐ์  ชัยวงศ์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 75.82 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ก๋องจันทร์
2. เด็กหญิงธนัญญา  อุปการคำ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  อุดตระการ
 
1. นางวรรนทนี  ทำสวย
2. นายอภิมุข   อินทจักร
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง 14 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร   ดีมาก
2. เด็กหญิงยุพิน   แซ่ลี
3. เด็กหญิงวณิชยา   แซ่โง้ว
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชัยวงศ์
2. นายปราโมช  ถาหมี
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 1. เด็กชายธนโชติ  วันต๊ะ
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  พยอม
 
1. นางสาวรุ่งพร  จิตมะโนวรรณ์
2. นายกฤษณพงศ์  เสาสาร
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  แซ่แจ๋ว
2. เด็กหญิงเฉงเกียว  แซ่ฟุ้ง
 
1. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
2. นายฉัตรชัย  วิสามารถ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายนนธวัช  ยงยืน
2. เด็กชายพันธวัช  มาที
 
1. นายอดิศักดิ์  กำแพงแก้ว
2. นายวทัญญู  สุรินธรรม
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ทองชมภูนุช
2. เด็กชายสรวิชญ์  มินทนา
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นางสาวฐิติยา  ปินคำ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงกชกร  แสงแก้ว
2. เด็กชายชุติไชย  คิดดี
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นายสายชน  เทือกตา
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 26 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงรินลนา  เตมีศักดิ์
2. เด็กหญิงลลิลรัตน์  กันทะมงคล
 
1. นายทรงศักดิ์   ทาคำวงค์
2. นายกอบกิจ  เมืองอินทร์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. นางสาวขวัญศิริ  ยอดมณีบรรพต
2. เด็กชายอวยชัย  แซ่ว่าง
 
1. นางสาววาสนา  ชุมภู
2. นายพลกฤต  แก้วมหาคุณ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายปริญญา  ไชยชาย
2. เด็กชายสุริยะ  แสงคำลือ
 
1. นายสุรพศ   ช่วยบ้าน
2. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายณัฐพล  ภิชัย
2. เด็กหญิงหทัยชนก  กุมกัน
 
1. นายอดิศักดิ์  กำแพงแก้ว
2. นายวทัญญู  สุรินธรรม
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายภาคิน  หมั้นเยือน
2. เด็กชายเดชณรงค์  ลาว
 
1. นายสุรพศ   ช่วยบ้าน
2. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ทาแกง
2. เด็กชายศตวรรษ  พรมไชยา
 
1. นายดิเรกฤทธิ์   รักษาศิลป์
2. นางรติกานต์  คักกันหา
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงจินตนา   ยอดมณีบรรพต
2. เด็กหญิงวันวิไล  แซ่ลี
3. เด็กชายวิเชษ  ลีแก้วสวรรค์
 
1. นายสายัณห์   ขิใสยา
2. นายพลกฤต  แก้วมหาคุณ
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กชายจิตพัต  แซ่ว่าง
2. เด็กชายชุติพนธ์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายเพ็ญ  แซ่ว่าง
 
1. นายมงคล  พิผ่วนนอก
2. นางเนาวรัตน์  พิผ่วนนอก
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 1. เด็กหญิงทิพภาภรณ์  แซ่ย้า
2. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ย่าง
 
1. นางมยุรี  จารุภคนิธิ
2. นายกรวิชญ์  สถานเดิม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 42 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  มะโนดี
2. เด็กชายจิรศักดิ์  เตชะอ้าย
3. เด็กชายสรศักดิ์  กุณายะ
 
1. นางศรีสุดา  อุตุภรณ์
2. นายคงเดช  ธุระกิจ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 34 โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงบังอร  แซ่เล่า
2. เด็กชายปฏิพล  วงศ์บุญชัยเลิศ
3. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ย่าง
 
1. นายขจรเกียรติ  สมควร
2. นางรัตนา  จินดาธรรม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงดลพร   มือโมะ
2. เด็กหญิงอมรา    แซ่ย้า
3. เด็กหญิงเชง  แซ่ลี
 
1. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
2. นายทองลี  ศรีเตชะ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงธัญญพัชร   มุ่ยพรม
2. เด็กหญิงนฤมล   แสนคำ
3. เด็กหญิงนลินทิพย์   เป็กธนู
4. เด็กหญิงวริศรา   มะโนรา
5. เด็กหญิงอารยา   อุดทา
6. เด็กหญิงเบญญาดา    มุงเมือง
 
1. นางวิไลวรรณ  เขียวอ้าย
2. นางจินดา  วาดวงศ์
3. นางสาคร  ไชยชนะ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เนติธรรมรัตน์
2. เด็กชายนพรัตน์  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงนาซี  แซ่หว้า
4. เด็กหญิงบุญยวีร์  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงปนัดดา  บุญคุณบรรพต
6. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ลี
 
1. นางวลัยพรรณ  ธราพร
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1. เด็กหญิงพฤกษา  วงษา
2. เด็กหญิงพัทรธิดา  ครึ่งธิ
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  พุฒอิ
 
1. นางสาวณัชนันท์  ริจนา
2. นางสาววันณี  สำเนียงเย็น
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 17 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงนานู่  แซ่จาง
2. เด็กหญิงสนธยา  อ่วยยื่อ
3. เด็กหญิงหาน  ลุงอ่อง
 
1. นายสุภาพ  คำจันทร์
2. นายสุทธิพงศ์  ชัยวงค์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่หว้า
2. เด็กชายดี  แซ่ท่อ
3. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  แซ่มัว
 
1. นางกิรัณ  มหาวรรณ์
2. นางวิภาภรณ์  วงศ์สรรศรี
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.6 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายชัยบัณฑิต  สงวนประชา
2. เด็กหญิงนาเบ  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงนิดา  แซ่ต่วน
 
1. นายเฉลิมชัย  วรรณสาร
2. นายกฤตนู  พยัพเสียง
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกนกนิตย์  นวลพุ่ม
2. เด็กหญิงนิรันรัตน์  ภูรีพัฒน์
3. เด็กหญิงพรฤทัย  ธรรมสอน
 
1. นางสาวจารุภา   แก้วตา
2. นางอรณิชา   กันทวี
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หนานอ้าย
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  แสนสมบัติ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แม่เย็น
 
1. นางสาวสาริกา   ธรรมรักษา,
2. นางรัชนีกร   รักพงศา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกุลิสรา  สิทธิราช
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี
3. เด็กหญิงเกวลิน  นาแก้ว
 
1. นางวาสิณี  ยอดแก้ว
2. นายสวัสดิ   แสงงาม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายนิรัช  นิพัทธ์สกุล
2. เด็กชายศรสวรรค์  แซ่ลี
3. เด็กชายสุรินทร์  เล่าวิริยะธนชัย
 
1. นางอิสรีย์   ชัยวรรณะ
2. นางสาวนุชรี  ไชยเนตร
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 74 เงิน 41 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนันทพร  แซ่กอ
2. เด็กหญิงพรนภา  เสร็จอิน
3. เด็กหญิงอรนิชา  แสงจันทร์
 
1. นายสวัสดิ   แสงงาม
2. นางอิสรีย์   ชัยวรรณะ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 31 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพรทิพา  แซ่เท้า
3. เด็กหญิงอัมพร  แซ่ย่าง
 
1. นางอิสรีย์   ชัยวรรณะ
2. นางสาวนุชรี  ไชยเนตร
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กับปินะ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปวนสุวรรณ์
3. เด็กหญิงชมพูนุช  รอดชาติ
 
1. นางสาววิลิม  รู้ทำนอง
2. นางโยษิตา  ผ่องผาด
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 13 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์   แซ่ย้าง
2. เด็กหญิงนุช   แซ่ฟ้า
3. เด็กหญิงพิมพ์   อนุชิตวรการ
 
1. นางจงกลณี   ท้าวราช
2. นางภูษิตา  กิลัย
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงวรนุช  แซ่ย่าง
3. เด็กชายสราวุธ  แซ่เล้า
 
1. นางคนานางค์   คำปันแปง
2. นางนิชานาถ  นิตย์ด่านกลาง
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 22 โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงกรรณาพร  แซ่ล้อ
2. เด็กหญิงจารุพร  แซ่วื่อ
3. เด็กหญิงธนกาญจน์  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวตวงพร  คำศรี
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 70.2 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1. เด็กหญิงรวิสรา  ไล้รักษา
 
1. นางสาวสายสุนีย์  สุวรรณ
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.6 เงิน 24 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กชายธีรเดช  ฟองแก้ว
 
1. นางฐิติรัตน์  คำเหลือง
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 22 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงชาลิสา  มินารินทร์
 
1. นางฐิติรัตน์  คำเหลือง
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 68.4 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กชายวิชยุตมิ์  สายโท
 
1. นายสิทธิชัย  บุญชม
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 70.6 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คลาปูน
 
1. นางณิชาภา  ราชเมืองมูล
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กชายธนกฤต  หม้อดี
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กชายโอวมินทร์  สายยืด
 
1. นางสาวสุกัญญา  รักคำ
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 1. เด็กหญิงอารยา  แก้วจินดา
 
1. นางธารทิพย์  คำปิน
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงกานติมา  สกลศรีศักดิ์
2. เด็กหญิงจั๊วะ  แซ่ท่อ
3. เด็กหญิงดารินี  แซ่เฮ้อ
 
1. นางวิจิตรา  ภูติโส
2. นางประภัสสร  เลือดสงคราม
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงจื้อ   แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงนิวนา   แซ่คู
3. เด็กหญิงมาลัย   แซ่ย่าง
 
1. นางภูษิตา  กิลัย
2. นางสาวศศิวิมล  ชัยวงศ์
 
190 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.4 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 1. เด็กหญิงจรัญญา  ใจคำ
2. เด็กชายศุภกร  ศรีกัน
 
1. นางสาวรุ่งนภา  โนจา
2. นางสาววัลลภา  สุทธศิลป์
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 71.6 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงนลินนิภา  กาวีละ
 
1. นางวาสนา  แสนขันแก้ว
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 8 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายข่า  แซ่ท้อ
 
1. นางผกาแก้ว  คำเรือง
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.2 เงิน 15 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 1. เด็กชายเมธา  สุภาพ
 
1. นางศิรินภรณ์  หล่อพิเชียร
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74.2 เงิน 18 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ใจยอง
 
1. นางสาวศิริพร  ต้องแต้ม
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สิงทอง
 
1. นายพิรมณ์  วงศ์ชัย
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ลี
 
1. นายพงศกร  กากูล
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงลีลาวันต์  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวปวิตรา  ธนะวงศ์
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 74.4 เงิน 21 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กหญิงมีนา  สุวรรณเค็ม
 
1. นางสาวเจตสุภา  มาน้อย
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปอวิทยา 1. นายศักยภาพ  วงศ์ระย้า
 
1. นายสุพจน์  ปัญญา
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายพิทวัส  บุญแสวง
 
1. นางสาวเจตสุภา  มาน้อย
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.2 ทอง 17 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กชายนที  ถิ่นทัพไทย
 
1. นางสาวสุกัญญา  รักคำ
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง 5 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กหญิงคนัสนันท์  ศิริพันธ์
 
1. นางปทุมวัน  นุภาพ
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  บุญเจิง
 
1. นางธนวรรณ  บุดดี
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศิรดา  หอมสุด
 
1. นางสาวสุกัญญา  รักคำ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกรองพร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงบุษกร  แซ่เท้า
4. เด็กหญิงวรรณวรินทร์  คล้ายจุ้ย
5. เด็กหญิงสุดารักษ์  จะนะ
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เล่าปัญญาศักดิ์
7. เด็กหญิงแก้ววรรณา  แซ่จั้ง
 
1. นางสาวกมลชนก   ยองคำ
2. นางสาวรพีพรรณ   หลวงแก้ว
3. นางอธิษฐาน   เชาว์รัตนประภา
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 31 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายธีรพล  บรรพตพัฒนา
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ไชยะพร
3. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  รักษ์คีรีเขต
 
1. นางอิสรีย์   ชัยวรรณะ
2. นางวาสิณี   ยอดแก้ว
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงกฤติยา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงชีวาพร  เนติธรรมรัตน์
3. เด็กหญิงวิไลพร  แซ่ซ้ง
 
1. นางวลัยพรรณ  ธราพร
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายกานต์ศักดิ์  สมศักดิ์
2. เด็กชายจิรภัทร  อะยอน
3. เด็กชายวิโรจน์  แสงจันทร์
 
1. นายอำพล  ณ น่าน
2. นายเกรียงศักดิ์  ช่วยแก้ไข
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 21 โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายวงศ์  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  แซ่ย้าง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่ว้า
 
1. นางสาวลลิดา  กองกรม
2. นายจำรัส  สมควร
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกรดา  โตสมบัติ
2. เด็กหญิงศิริฤทัย  ไชยปัญญา
3. เด็กหญิงเมธาพร  ยะมาลา
 
1. นางสาวศุทธินี  ไกลถิ่น
2. นางวิไล  ล้ิมวเศษศิลป์
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายณัฐภัทร  สังข์ป้อม
2. เด็กชายนิพนธ์  วงศ์ใหญ่
 
1. นายศักดิ์ดา  ทะลง
2. นางพรรวรรษา   สภานนท์
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1. เด็กชายกันตพัฒน์  กันแก้ว
2. เด็กชายนราวิชญ์  หินแก้ว
 
1. นายสุนทร  เหลี่ยมใส
2. นายเอกชัย  ของทิพย์
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.8 เงิน 5 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายจักรินทร์  แซ่หวาง
2. เด็กชายวีระโชค   เสรี
 
1. นางสาวดลพร  สุภาพ
2. นายอดิศักดิ์  จันกิติ
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายดิษฐ์  แซ่หว้า
2. เด็กชายอภสร  แซ่หว้า
 
1. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
2. นายสุรพศ   ช่วยบ้าน
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.6 ทอง 23 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  คล้ายจุ้ย
2. เด็กชายจิรชนม์  บูรพามีชัย
3. เด็กหญิงยลดา  บาหลา
 
1. นายทินกร  มุกดาสวรรค์
2. นางประภัสสร   ทาทอง
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายคมกริช  แซ่ท่อ
2. เด็กชายบุญเลิศ  ยอดมณีบรรพต
3. เด็กชายสุนทร  เกษตรโสภาพันธ์
 
1. นายชัยพร  กันศรีเวียง
2. นายสถาพร  สุริยะชัย