สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1. เด็กหญิงมอญหล้า  -
 
1. นางสาวอัมพร  ชัยวาปิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงเนตรชนก  กิตวาเกต
 
1. นางสาวอรวรรณ   เสียงสนั่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทาอินทร์
 
1. นางสุภาภรณ์  สุวรรณา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชญานุช  มิตรช่วยรอด
 
1. นางศิริรัตน์  กาวินนะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงปริมพรรษ์  ทองเหลือง
 
1. นางลินลดา  เชาว์มนัส
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดล้านตอง 1. เด็กชายประภพ  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ชัยวงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 60.8 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงพิวรรณ  เจริญรุ่งเรือง
 
1. นางสาวอรวรรณ   เสียงสนั่น
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กหญิงกนกอร  ครินชัย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ปัญญา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67.8 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงสมิตตานัน   จันทร์แก้ว
 
1. นางสุกัญญา  เจริญวงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 40 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงประภาพร  ปอดาว
 
1. นางสะไบทิพย์  ยาโน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.7 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงศิริพร  ณ ลำปาง
 
1. นางนิชากร  ธาตุอินจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 70.2 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงนิชานันท์  การอินทร์
2. เด็กหญิงปิยธิดา   อินทะขันธ์
3. เด็กหญิงพัทรวรรณ  ไชยขันธ์
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  โกษศิริศิลป์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กหญิงคำหลู่  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงศศิประภา  คะปะนา
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ลุงจอง
 
1. นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ
2. นางสาวภิญชัญญา  โกแสนตอ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงปณิตา  วงศ์ไชยศาสน์
2. เด็กหญิงประภัทรษร  ข่าเหล็ก
3. เด็กหญิงสุนันท์ญา  มณีวรรณ
 
1. นางสาวพิมพ์รดา  ส่งชื่น
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทาเรือน
2. เด็กหญิงแสงหอม  ลุงคำ
 
1. นางเพียงฤทัย  จิรสินทรัพย์
2. นางเชษฐ์ธิดา  ปรารมภ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 1. นางสาวสมซอน  ไทยใหญ่
2. เด็กหญิงอริศรา  พิธีเรือง
 
1. นางจุไรรัตน์  อินต๊ะแสน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกันตา  เหล่าพาณิชย์กุล
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เดชา
 
1. นางศุภาสินีย์  วิรัชวิสิฐ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงทวย  ลุงมาศ
2. เด็กชายมงคล  สารแปง
 
1. นางสาวกมลทิพย์  จันทร์ฝั้น
2. นายศิธานนท์  ชัยวรัตถ์สุนทร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงจิดาภา  ลิสา
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  สุมานนท์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ชัยมงคล
 
1. นางโสพิศ  ไชยประคอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงสุขฤตา  หาญประเทศ
 
1. นางสาวอังคณา  ใจคำติ๊บ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.8 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชวัลภร  วิภาพรรณ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  แดงเขียว
3. เด็กหญิงธัญพร  ทองทิพย์
 
1. นางสาวชมพูนุช  ปัญญาศักดิ์ศรี
2. นางสาวพิมพ์ธิดา  บุญมา
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงจิราพัชร  จำปาอิน
2. เด็กหญิงมัณฑนา  พุทธัง
3. เด็กหญิงสุภัชชา  ถาปัน
 
1. นางสาวอังคณา  ใจคำติ๊บ
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 76.8 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีเมืองมูล
2. เด็กหญิงธัญชนก  อินทร์มูล
3. เด็กหญิงนันท์ณภัทร  วงค์มหาวัน
 
1. นางจิตรานุช  วันทมาตย์
2. นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงจ๋ามคำ  นายทุน
2. เด็กหญิงณิชา  ลุงทอน
3. เด็กหญิงพาทินธิดา  ชัยผล
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  อินต๊ะ
2. นายวัชระ  เณรพรม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายบุญญพัฒน์  สุธาชัย
2. เด็กชายพิชญุตม์  คงพิทักษ์
 
1. นางสาวชฎาพร  ฝั่นชมภู
2. นางพัชรีย์  จินดาหลวง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 1. เด็กหญิงณัชชา  อารีญาติ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  แลน
 
1. นางรัตนา  พญามงคล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายสรวุชญ์  อุทัศ
 
1. นางสุภาพ  จันลาวงศ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายธนกฤต   ลังการัตน์
 
1. นางสาวศิรินันท์   ใจอ้าย
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงนภสร  บุญเจอ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  แก้วตา
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 69.59 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงกฤษณา  ใจแก้ว
2. เด็กชายบูรพา  ธุระแสง
 
1. นางสาวชัชชญา  เจริญวงศ์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ทาลือชัย
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 69.12 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงจิรทีปต์   ศรีสุข
2. เด็กชายผัด  ตีวัน
 
1. นางสาวกมลทิพย์  จันทร์ฝั้น
2. นางสาวกรรณิการ์  ทาลือชัย
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 36.24 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   คันธะวัง
 
1. นางสายทอง  ใจปัญญา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 35 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายวรัตถ์  เลาจาง
 
1. นางสาวภัทรภร  วงศ์แก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายตรัส  ศักดิ์คะทัศน์
2. เด็กหญิงปัถย์  พบประเสริฐ
3. เด็กชายไกรวิชญ์  เกตุอินทร์
 
1. นางรอยพิมพ์  กาพย์ไชย
2. นางสาววรางคณา  ปันทะนา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงจารุเนตร  ฟักเขียว
2. เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์สุวรรณ
3. เด็กหญิงธัญธิญาพร  ก๋องแก้ว
 
1. นางสาวสาวิตรี  มะโนรส
2. ว่าที่ร้อยตรีชัชชัย  ธรรมใจ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    วงศ์ภักดี
2. เด็กหญิงณัฐธิชา    ศิริ
3. เด็กหญิงวิภาวี    วิลัย
 
1. นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  มาอ้าย
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 1. นายจักรกฤษ  สมภารจันทร์
2. นายณัฐกานต์  วรรณก้อน
3. นายภูวนัย  วรรณก้อน
 
1. นายวราวุฒิ  สุริยะป้อ
2. นางสาวปาริชาต  สุวรรณมา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 1. เด็กหญิงจิรัฏฐ์   เจริญผล
2. เด็กหญิงสิริมา  ยกศิริ
3. เด็กชายอาทิตย์   มีลาภ
 
1. นายอำนาจ  กิตติจริยา
2. นางสาวกมลวรรณ  ทิพวัน
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงกีฬาพร  ฝนบริบูรณ์
2. เด็กหญิงภัสราพร  พงษ์ใจภัทร
3. เด็กหญิงอาริษา  ปิงยศ
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. นางพัชรา  ภิระกันทา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72.8 เงิน 43 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 1. เด็กหญิงจินตนา  มาตร
2. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  จับใจ
3. เด็กหญิงภูษิตา  อาจธานี
 
1. นายนิพนธ์  จูเรือน
2. นางสาวฐิติรัตน์  มีปัญญา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายจักรกฤษ  ตาน้อย
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ญาติฝูง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  วังใน
 
1. นางสาวเพียงใจ  มะมา
2. นางจุฬาลักษณ์  เขียนนอก
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70 เงิน 26 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 1. เด็กชายทรัพย์ทวี  เงินถา
2. เด็กชายวศิน  สมคำ
 
1. นายอรุณ  สมบูรณ์ไชย
2. นางสาวกาลัญญา  สุริยะป้อ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กชายตี๋  ลุงศร
2. เด็กชายหม่องหลู่  นายทุน
 
1. นางสาวมัญชุสา  มณีวรรณ
2. นายบัณฑิต  ตาเจริญเมือง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 86.22 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 1. เด็กชายปิยากร   จันทร์แก้ว
2. เด็กชายแดง   ชนะพล
 
1. นางสาวกัญญาวีร์   อนันตภัควัฒน์
2. นางสาวอำภา   อุปคำ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 61.18 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายนนธวัช  ทะนานแสง
2. เด็กชายปี  ลุงติ
 
1. นางสาวกานดา  พรรณา
2. นางสาวจิราภรณ์  ฤทธิชัย
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.78 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดป่าแดด 1. เด็กชายดาว  ลุงนันตา
2. เด็กหญิงพิม  สมศรี
 
1. นางสาวณภิตา  ศิริมงคลภัค
2. นางสาวเบญจพร  สุวรรณ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายจเรพงศ์  แสนหลวง
2. เด็กชายสมเกียรติ  สุนันท์
 
1. นายศิริพงษ์  ทะหล้า
2. นายนภดล  สุขดี
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 44.42 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กชายดำรงค์  ลุงเมือง
2. นายเดือน  นายคำ
 
1. นางสาวชัญญ์ลียา  ธนาเลิศกวิน
2. ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา  แสงสรทวีศักดิ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 38 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำเบ้า
2. เด็กหญิงณฐมน  สหัสดี
3. เด็กหญิงศิริวิภา  ศรีคำ
4. เด็กหญิงสุวิภา  ลุงหมาย
5. เด็กหญิงเสาวภา  ลุงคำ
 
1. นางอำพร  เดชโนนสังข์
2. นายศราวุธ  เมืองมูล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.7 เงิน 21 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ใยชิด
2. เด็กหญิงฐาปนี  ชินะใจ
3. เด็กหญิงนิชาภัทร  ตุ้ยทา
4. เด็กหญิงพัชรี  เหล่ายานะ
5. เด็กหญิงสุทัดสา  พันธ์แสน
 
1. นางเสาวคนธ์  วงค์คีรี
2. นางจงกลนี  เต็งวิลัย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 41 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงทิพย์วลัย  เตรียมอ้าย
2. เด็กหญิงพัชารี  ปอบง
3. เด็กชายภารดา  ชูวิชา
4. เด็กหญิงสุภามาศ  แซ่วื่อ
5. เด็กหญิงหมวยฟอง  ลุงสุ
 
1. นายภูมินทร์  ฟูมูลเจริญ
2. นางสาวพัชริดา  พลจร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณภาภัช  ชินวัตร
2. เด็กชายณัฎฐวรรธน์  ธนพลดำรงเดช
3. เด็กชายวทัญญู  กุลจลา
4. เด็กหญิงหมิงซี  จาง
5. เด็กหญิงอิงฟ้า  ตันติธนเดช
 
1. นางสาวกัลยา  แสงมณีย์
2. นางพรรณี  ตั้งใจดี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กชายกรรชัย  คำแหลง
2. เด็กหญิงณิชา  สุขนิรันทร์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงสุนันทา  ทองอินทร์
5. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  ลุงยอน
 
1. นางฐิติรัตน์  วสิษฐ์พลพงศ์
2. นายพระมหานพดล  อกิญจโน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.4 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีสุข
2. เด็กชายทศมงคล  คุณยศยิ่ง
3. เด็กหญิงนภัส  โกสินทรานนท์
4. เด็กชายปิยวัฒน์  ขัดปิน
5. เด็กหญิงภูริชา  กัณฑสิมาธิติ
 
1. นายอนุรักษ์  สิงห์น้อย
2. นางสาววรางคณา  ปันทะนา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79.8 เงิน 17 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยิ่งเจริญ
2. เด็กชายกษิดิศ  หนั่นต่า
3. เด็กชายเพชรกล้า  อุปพงค์
4. นายเพิ่มพูน  ลุงนุ
5. นายไม้  -
 
1. นางชวัลลักษณ์  อาทิตย์
2. นายไทย  คำแก้ว
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.2 ทอง 37 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงข้าวทิพย์  เนตรทวี
 
1. นางทิภาพร  ศรีวิชัย
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.5 ทอง 23 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1. เด็กชายณัฐชนน   สุวรรณ์
 
1. นางจิรัฐติกาล  บุญสนอง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ลุงปี
 
1. นางสาวขชล  บัวศรี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 19 โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1. เด็กชายประพัฒน์  ลุงนะ
2. เด็กหญิงอารญา  ลุงส่ง
 
1. นางนงนุช  สุวรรณบำรุง
2. นายปรัชญา  กานิล
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.5 เงิน 25 โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 1. เด็กชายนนทภัทร  ลุงอ่อง
2. เด็กหญิงนฤมล  แซ่เตียว
 
1. นางณภัทรารัตน์  พัฒน์นิติชัย
2. นางกฤษณา  คำสิทธิ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กชายกันตพงษ์  สมพงศ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ถาแก้ว
 
1. นางอาธัญญา  จันต๊ะคุต
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กชายธนดล  โฉสูงเนิน
2. เด็กชายธนภัทร  รักการทัพ
3. เด็กชายภูคำ  ลุงใจ
4. เด็กชายรุ่งพระคุณ  อินทร์แก้ว
5. เด็กชายวีรพงษ์  จอมแปง
6. เด็กชายศิริวัตร  แก้วสุวรรณ
7. เด็กชายศุภสิน  แสงคำ
8. เด็กชายอนุทิน  มุฑิตา
9. เด็กชายอภิชาติ  นายซิน
10. เด็กชายอานุภาพ  บัวเรียว
 
1. พระมหานพดล  อกิญจโน
2. ดร.ฐิติรัตน์  วสิษฐ์พลพงศ์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 17 โรงเรียนบ้านบวกค้าง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  พุทธิมา
3. เด็กหญิงกาญจนา  ปิ่นน้อย
4. เด็กหญิงจันทร์วลัย  ปันสม
5. เด็กหญิงนลินนิภา  พันธุ์มาศ
6. เด็กหญิงภัคนันท์  ลุงทราย
7. เด็กหญิงสร้อย  -
8. เด็กหญิงสุลักษณ์  ลุงตา
9. เด็กหญิงหัสยา  พงษ์ไพรบูลย์
10. เด็กหญิงอรวรรณ  อินเที่ยง
 
1. นางนภัสภรณ์  ทิมาสาร
2. นางสาวผกาพรรณ  อินโปธา
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  ชาวเดิร
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริวิสูตร
3. เด็กหญิงดลพร  อดดี
4. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ใจมณี
5. เด็กหญิงบุษกร  บุตรชา
6. เด็กหญิงภัทราวรรณ  บัวเสน
7. เด็กหญิงยศวดี  พวงไธสง
8. เด็กหญิงรินรดา  เดชแหลม
9. เด็กหญิงรุจรดา  เดชแหลม
10. เด็กหญิงอรอนงค์  อยู่ลือ
 
1. นางสาวอิศรินทร์  พงษ์มณี
2. นายวินทกร  กันทะกะ
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กหญิงก้อย  ลุงแดง
2. เด็กหญิงชวกร  แดงปุฒ
3. เด็กหญิงณัฐวรา  อินวงค์
4. เด็กหญิงณีรนุช  กองเลอะ
5. เด็กหญิงธวัลหทัย  อภิวงค์
6. เด็กหญิงนันทการณ์  สารอูป
7. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ไชยปัญญา
8. เด็กหญิงปิยนุช  ปอโด
9. เด็กหญิงศศิประภา  ชิงพรม
10. เด็กหญิงเกตน์นิภา  นันภักดี
 
1. นายสราวุธ  กระจ่าง
2. นางสาวชมพูพักตร์  นิลคง
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 1. เด็กหญิงชนกนันท์  แท่นดี
2. เด็กหญิงอรชาลี  คนดี
 
1. นายธิติพันธ์  อนันต์รักษ์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายกิตติ  ลุงดง
2. เด็กชายส่วย  -
 
1. นายธวัชชัย  ขะยอม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  สดใส
 
1. นายรัตนพงศ์  ตุมพสุวรรณ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1. เด็กชายวรพิชญ์  แก้วเสมอใจ
 
1. นายจีระพงษ์  แก้วศรี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 19 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงศรีไพร  กันธิ
 
1. นายธน  เทพปิตุพงศ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงนลินี  ลุงคำ
 
1. นางไพจิตรา  วงศ์เรือง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงไอริ  โยชิโอกะ
 
1. นายรัตนพงศ์  ตุมพสุวรรณ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กหญิงอารินดา  เลาซ้ง
 
1. นายมนู  คำปวน
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. นายหล้าอ่อง  ลุงต๊ะ
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 1. เด็กหญิงนองต้อม  ลุงจี
 
1. นางพัชนี  เสาวธีระ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงคำเอ  ลุงหยุ้น
2. เด็กชายสายหมอก  ลุงโซ่
 
1. นางเพ็ญแข  ปานหมอก
2. นางสาวณพมาศ  อินทรศร
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงขิ่น  นั่นต่า
2. เด็กหญิงแสงเดือน  ลุงหยุ้น
 
1. นางเพ็ญแข  ปานหมอก
2. นางกุลิสรา  คำใจใส่
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 37 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงอารียา  สอนพร
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  แซ่ว่าง
 
1. นายธน  เทพปิตุพงศ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 24 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 1. เด็กหญิงสิรินทราทิพย์  คำอ้าย
 
1. นางพัชนี  เสาวธีระ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงพรรษา  ลุงสาม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ลุงคำ
3. เด็กหญิงหมวยแลง  ลุงต๊ะ
 
1. นายอาคม  เดชคุณมาก
2. นางเพ็ญแข  ปานหมอก
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กหญิงณิชกานต์  มาคัชชะ
2. เด็กชายธีรภัทร  มูลแก้ว
3. เด็กหญิงปวริศา  อินต๊ะมูล
 
1. นางชลธิชา  ดอยลอม
2. นางวินิจ  คำยันต์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กชายธนศักดิ์  ใครบุตร
2. เด็กชายสมลาว  -
3. เด็กชายหลาวฟ้า  บุญมี
 
1. นายชนินทร์  เอื้องไพบูลย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงอนันตญา  พนาเสรี
 
1. นายคมกริช   รัตนแสง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงนิตยา  ลุงหลง
 
1. นางอัณณ์ชญา  บุญล้ำกิตติโรจน์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 65 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กชายอินทนนท์  บุตรพรหม
 
1. นายประเชษฐ์  คำปิงชัย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงนภัส  สิทธิแก้ว
 
1. นายคมกริช   รัตนแสง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พันเพียง
 
1. นายอาธิป  เขื่อนแก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 1. เด็กหญิงยุวดี  ลุงปุก
 
1. นายคุณัญญา  ไชยมิ่งโต
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดล้านตอง 1. เด็กชายไกรศร  หลู่จิ่ง
 
1. นายสุรพงศ์  เจริญทรัพย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรภร  ภู่จำรูญ
 
1. นายบุญเทียม  สุริยะน้อย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กชายบัณฑิต  เกตุดี
 
1. นายจีระ  ถาวร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดล้านตอง 1. เด็กหญิงนพมาศ  ยันป่าง
 
1. นายสุรพงศ์  เจริญทรัพย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนวัดล้านตอง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โกษคำ
 
1. นายสุรพงศ์  เจริญทรัพย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  อนุพงศ์พักตร์
 
1. นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงเอง  ลุงต๊ะ
 
1. นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทาอินทร์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หินพรม
3. เด็กชายธีรภัทร์  แจ้ห่มเครือ
4. เด็กหญิงประภาดา  มั่งคั่ง
5. เด็กชายพิษณุ  เงาเงิน
6. เด็กชายวรากร  เลายี่ปา
7. เด็กหญิงอภิญญา  ใจกล้า
8. เด็กหญิงเบญญาภา  ลิ้มพูล
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศักดิ์เหลือง
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  โพธิ์สด
3. เด็กชายฐากร  ใจคำมา
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉิมพาลี
5. เด็กชายณัฐพล  แกนุ
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญลา
7. เด็กหญิงดวงกมล  สมก้อนแก้ว
8. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทำบุญ
9. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เดชมณี
10. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พูลทาจักร์
11. เด็กชายภานุพงษ์  ปิงยศ
12. เด็กชายอภิชาติ  เลิศไกร
13. เด็กชายอรรถพร  สมผิว
14. เด็กชายอานนท์  เยาว์ใจ
15. เด็กชายเมธา  จันทร์เกิด
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายกรชกร  บุญชัยอาจ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทำบุญ
3. เด็กชายธีรพงศ์  สุนันตา
4. เด็กหญิงนิราพร  บุญศรี
5. เด็กหญิงประภาดา  มั่งคั่ง
6. เด็กชายพงศกร  พุทธวงค์
7. เด็กชายวรกร  โพธิ์นิล
8. นายวรวรรณ  วรฉัตร
9. เด็กชายวิชากร  จำรัสฉาย
10. เด็กชายอภิรักษ์  บรรเทิง
11. เด็กชายโจเซฟ  แซ่เหลียว
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 19 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 1. เด็กหญิงคำสร้อย   นรากร
2. เด็กชายชุติพงษ์  แก้วปา
3. เด็กชายซื่อ  -
4. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุสพันธ์
5. เด็กชายทรงพล   บุญเป็ง
6. เด็กชายนครินทร์   ปองพาณิชพัฒนา
7. เด็กชายนนทภัทร์   ลุงคำ
8. เด็กชายนพดล  ผิว
9. เด็กชายประภาส   แซ่หย่าง
10. เด็กชายพงศกร   หมื่นต้ม
11. เด็กหญิงพลอย   ศิริวรรณ
12. เด็กชายภนุพงษ์   นนท์ฐิแสง
13. เด็กชายมอนหลาว  -
14. เด็กหญิงมะลิ   ซอซอ
15. เด็กชายวินโบ   ซอซอ
16. เด็กหญิงศุภลักษณ์   อุยซือ
17. เด็กชายสายฝน   ทอน
18. เด็กหญิงสุโฮดา   อู
19. เด็กหญิงหมวย  ลุงเอ
20. เด็กชายอ่อง   ลุงคำ
 
1. นายภูริทัต  อรุณการ
2. นางสาวประภัสสร  วงศ์ชัย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายชยุต  เกตน์มั่งมูล
2. เด็กชายตะวัน  จันทร์สว่าง
3. เด็กชายศุภกฤต  เมฆอากาศ
4. เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  คำจา
5. เด็กชายเคนเนธ  อึ้งเหวินชง
6. เด็กชายแสงเคอ  ลุงยะ
 
1. นางทรงศรี  แก้วสัก
2. นายปฐมชัย  สูงติวงค์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำแซว
2. เด็กชายกลาง  ส่าเล
3. เด็กชายคฑาทิพย์  จิตต์นุ่ม
4. เด็กหญิงจุไรภรณ์  บุญตา
5. เด็กหญิงชนิสรา  ดวงเนตร
6. เด็กชายชาญชัย  ทรงกิตติกุล
7. เด็กชายชายแดน  ลุงหวุ่นนะ
8. เด็กหญิงญาดา  ชิตมินทร์
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  อักษรศรี
10. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีมี่
11. เด็กชายธนกฤต  สินหมี่
12. เด็กหญิงธนัชพร  อาทรประชาชิต
13. เด็กหญิงธัญรัตน์  กันทา
14. เด็กชายธีรภัทร  จิรศักดิ์ทวี
15. เด็กหญิงนวลหมวย  อินทร์บุญ
16. เด็กชายนันทชัย  จองญ่า
17. เด็กชายปิยะพงศ์  ลุงคำ
18. เด็กชายพฤศ  กันธาพันธ์
19. เด็กชายพล  งามวงค์
20. เด็กหญิงพิมมาดา  ลุงหย่า
21. เด็กชายมาด  ลุงต๋า
22. เด็กชายยอดคน  สุหฤทดำรง
23. เด็กหญิงยอดเพชร  คำมี
24. เด็กชายรชต  ชีพอุทิศชาติ
25. เด็กชายวรวิช  ลุงออ
26. เด็กหญิงวรัญญา  ท้าวยศ
27. เด็กชายศราวุฒิ   สนั่นเอี่ยมเจริญ
28. เด็กชายสมชาย  ลุงทุน
29. เด็กหญิงหอม  ลุงต่า
30. เด็กชายอนุภาพ  ดีมาก
31. เด็กชายอนุสรณ์  เลาหล่อ
32. เด็กชายอภิรักษ์  เกียรติตระกูลดี
33. เด็กชายเจษฎากร  ชิตมินทร์
34. เด็กชายเสฎทะชัย  ตาสติ
35. เด็กชายเอก  ส่าเล
36. เด็กหญิงเอ็มม่า  แซนวิค
37. เด็กชายแลงวัน  ใจดี
38. เด็กหญิงแสง  คำใส
 
1. นายยงยุทธ  ธรรมวงค์ษา
2. นางสาวชลินทรา  จันทร์ธีระโรจน์
3. นายสุพจน์  ลำปน
4. นางสาวนพวรรณ  ขันคำ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติมา  เสาวนะ
2. เด็กชายกิตินัช  ปิงวัง
3. เด็กหญิงจิตรลดา  กิมนาคำ
4. เด็กหญิงจินตภา  นามกร
5. เด็กชายจิรศักดิ์  สูญโญ
6. เด็กหญิงจิรารัตน์  ดวงยศ
7. เด็กชายชนาธิป  จันติ๊บ
8. เด็กชายชนาธิป  คำยอด
9. เด็กหญิงชมพู่  แสนดี
10. เด็กชายชวพล  ปรีชาเจิดศรี
11. เด็กชายชาญวิทย์  รัศมี
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  เย็นใจ
13. เด็กชายตุลญวัต  ศรีกา
14. เด็กชายธนรัตน์  กัญญา
15. เด็กชายธีรภัทร  เสรีวัฒนาชัย
16. เด็กชายนัฐชนนท์  ทาอินทร์
17. เด็กชายนัฐวรรธ  กองพล
18. เด็กชายนัทธพงศ์  ปันโด
19. เด็กหญิงปนัดดา  ลานจิตร
20. เด็กชายพงศ์เทพ  กาสม
21. เด็กหญิงพัชรวิดา  มอญแสง
22. เด็กชายพัทธพล  พลนาคู
23. เด็กหญิงพันชนก  ปินตา
24. เด็กชายพายุภัทร์  คุณยศยิ่ง
25. เด็กชายภาณุภัทร  สวยมาก
26. เด็กชายภีรภัทร์  ใจทิพย์
27. เด็กชายภูวนัย  แพงจาง
28. เด็กหญิงมินฑ์ตา  พิมพิ์มีลาย
29. เด็กหญิงรพีพรรณ  ศรีสด
30. เด็กหญิงลรินทิพย์  มุขรัตน์
31. เด็กชายวุฒิชัย  หมื่นแก้ว
32. เด็กหญิงศิริพิมล  อนันตทรัพย์
33. เด็กหญิงสาวิตรี  พุกปลั่ง
34. เด็กชายสุชัชจ์  ใจคำปัน
35. เด็กหญิงหฤษฎี  ทวีชัย
36. เด็กชายอนุภัทร  ลานจิตร
37. เด็กชายอรรถพล  กดน้ำคำ
38. เด็กหญิงอังคณา  ปัญญาแปง
39. เด็กหญิงอัจฉรียา  กันธณี
40. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อุตตะมัง
 
1. นายจักรภพ  สุริยะมงคล
2. นายนรินทร์  โพธิสมบัติ
3. นางจุฑาทิพย์  ดิษฐาน
4. นายภูมิ  พนันตา
5. นายนพดล  สายเมืองแก้ว
6. นางสาววรรณนิดา  แก้วคำจา
7. นางสาวศุภรัตน์  อุษุยะ
8. นางสาวนุพาภรณ์  โสภารัตน์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายปราชญ์  ปิยาโน
 
1. นายปิติพงษ์  วิญญาณ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 40 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กชายตะวัน  ใจจ้อย
 
1. นายธวัช  ทนันชัย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงทัตพิชา  ยอดดี
 
1. นายปิติพงษ์  วิญญาณ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงนรกมล  แก้วอ่อน
 
1. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72.25 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายธนาธรน์  เริงสำราญ
 
1. นายปิติพงษ์  วิญญาณ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.5 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กชายกตัญญู  หมอแอ๋
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี  ปรีชามานพวงศ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ทิตนันธ์ศิริ
 
1. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงสุพรรณี  แซ่จาง
 
1. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายธนดล  อภิชาตโยธินน์
 
1. นายสลิล  สุภาวงศ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. นายวายุภัทร  งามจันทร์
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  วงศ์แสน
 
1. นายปิติพงษ์  วิญญาณ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงณี  แซ่เล่า
 
1. นายวิโรจน์  สะอิ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.5 ทอง 24 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายภคพล  ใจยะ
 
1. นางสาวชลาลัย  เทพวงศ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 39 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. นายณภัทร์   ตรีอุบล
 
1. นางนงค์นุช  ศิริชัย
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 34 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงแสงระวี  นายตาล
 
1. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงรัศมี  การเวกผดุง
 
1. นายภูมิศักดิ์  จอมธิ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1. เด็กหญิงจินตภา   นามกร
2. เด็กหญิงจิรารัตน์   ดวงยศ
3. เด็กชายชนาธิป   จันติ๊บ
4. เด็กชายชาญวิทย์   รัศมี
5. เด็กชายธีรภัทร   เสรีวัฒนาชัย
6. เด็กชายนัทธพงศ์   ปันโด
7. เด็กชายพัทธพล   พลนาคู
8. เด็กหญิงมินฑ์ตา   พิมพิ์มีลาย
9. เด็กหญิงรพีพรรณ   ศรีสด
10. เด็กหญิงสาวิตรี   พุกปลั่ง
11. เด็กหญิงอังคณา   ปัญญาแปง
12. เด็กชายเกรียงศักดิ์   อุตตะมัง
 
1. นายจักรภพ  สุริยะมงคล
2. นายธนภัค  วรรณรัตน์
3. นางจุฑาทิพย์  ดิษฐาน
4. นางสาวอัมพิกา  ไหวพริบ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติทัศน์  วชิรธนากร
2. เด็กหญิงจันทกานต์  บุญเป็ง
3. เด็กหญิงจิรปรียา  ปิ่นแก้ว
4. เด็กหญิงจิววารี  แสงคำ
5. เด็กหญิงชญาน์นันท์  สุริเทพ
6. เด็กหญิงชนม์นิภา  ราวิชัย
7. เด็กหญิงณพัชญา  จิรนันทราภรณ์
8. เด็กหญิงณัฏฐธิชา  คุณรัตน์
9. เด็กหญิงณัฐชา  สุขสวัสดิ์ธนกูล
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  มาลัยทอง
11. เด็กหญิงณัฐธนพร  จินะใจ
12. เด็กชายณัฐมงคล  เชียงตา
13. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสนอุด
14. เด็กหญิงตรีทิพย์  เรือนดี
15. เด็กชายธนดล  อภิชาตโยธินน์
16. เด็กชายธนัช  จำรัสคำ
17. เด็กหญิงธัญวรัชญ์  เหลืองสุวรรณ์
18. เด็กหญิงนัทธ์นิตา  เดชาชยวงษ์
19. เด็กหญิงนิรดา  ณ น่าน
20. เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  หนั่นตี่ยะ
21. เด็กหญิงปณัฏฏา  โกสัย
22. เด็กหญิงปริญญาพร  ไชยชนะ
23. เด็กหญิงพณิชา  ทองจำรัส
24. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ยอดนิปาน
25. เด็กหญิงพุฒิพิมล  ชุมชอบ
26. เด็กชายภวัต  สมศรี
27. เด็กหญิงภัศราพรรญ์  วงค์วัน
28. เด็กหญิงยูรี่  ลิม
29. เด็กหญิงรชยา  เชื้อสะอาด
30. เด็กชายวรวุฒิ  บุรารักษ์
31. เด็กหญิงวิชญาพร  ทองขาว
32. เด็กชายศุภชาครีย์  นราวิสุทธิ์
33. เด็กชายสรรเสริญ  ชาติ
34. เด็กหญิงอนัญญา  มาลิเสน
35. เด็กชายอรุณรัชฏ์  จอมคำ
36. เด็กหญิงอัญมณี  วรรณวารีกุล
37. เด็กชายเทรุกิ ณัฐนนท์  ซาโต้
 
1. นายสลิล  สุภาวงศ์
2. นางภัทรธิดา  โสมานวัตร
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง 25 โรงเรียนวัดเปาสามขา 1. เด็กชายกรวิชญ์  แดงสกุล
2. เด็กชายธนกฤต  อินตาเปี้ย
3. เด็กหญิงประกายรุ้ง  ขัติมะโน
4. เด็กชายย้อย  ลุงต๊ะ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  นางเมาะ
6. เด็กหญิงเกวริน  ทรายมูล
7. เด็กหญิงเอมมิกา  สุภามวล
8. เด็กชายใส  ลุงต๊ะ
 
1. นางธัญญพัทธ์  วงค์ขัดนนท์
2. นางเพ็ญพร   สังขวรรณะ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายดนุสรณ์  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงดาว  ลุงต๊ะ
3. เด็กชายนพพร  นายหย่า
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นันทพัด
5. เด็กหญิงหมวย  นาชัย
6. เด็กชายอาทิตยาพร  ศิรินาม
7. เด็กชายอ๋องเมือง  ลุงมาก
8. เด็กชายเกียรติยศ  สุพจน์เฉลิมขวัญ
 
1. นางชญานิษฐ์  สวรรค์ขวัญ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 77.2 เงิน 11 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  มาลี
2. เด็กหญิงณัฐพร  ชัยพฤกษ์
3. เด็กหญิงพรธวัล  คงทวีบุญ
4. เด็กหญิงมนัสชนก  สมเดช
5. เด็กหญิงสโรชา  ปินตา
6. เด็กหญิงเมษา  สุวรรณกุล
 
1. นางจุฑาทิพย์  ดิษฐาน
2. นางสาวภาพันธ์  ตันประเสริฐ
3. นางเรือนสาย  กมลาพร
4. นางอุไร  หล้ากาศ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.4 ทอง 10 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 1. เด็กหญิงดรุณี  ธิสง
2. เด็กหญิงธนพรน์  มูหลิ่ง
3. เด็กหญิงวาสินี  ลุงโท๊ะ
4. เด็กหญิงสุมินตรา  ธิสง
5. เด็กหญิงอรอรุณ  ดวงใจ
6. เด็กหญิงเงิน  พันธ์โยธา
 
1. นายคุณัญญา  ไชยมิ่งโต
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงคำเงิน  คำแสง
2. เด็กหญิงภูพิงค์  เทียวประสงค์
3. เด็กหญิงมูล  ลุงอ่อน
4. เด็กหญิงสิริขวัญ  คำลือ
5. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  ลุงจาย
6. เด็กหญิงเพชรา  ลุงมาศ
7. เด็กหญิงแสงหอม  ลุงทุน
 
1. นางเกษแก้ว  สายยาว
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายดอกรัก  แดงน้อย
2. เด็กหญิงทิวากร  ลุงทวน
3. เด็กหญิงธัญรัตน์  อ่อนชิง
4. เด็กหญิงนภัสสร  ทองทราย
5. เด็กหญิงนันทิดา  มัสยา
6. เด็กหญิงปรียา  ลุงกอ
7. เด็กหญิงพลอย  ปัญญา
8. เด็กหญิงมอญ  ลุงส่วย
9. เด็กหญิงวารี  ตี้หม่า
10. เด็กชายสถาพร  เสือลาย
11. เด็กชายสุวัฒน์  วุน
12. เด็กชายอนาวิล  ลุงตะ
13. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่ลิ้ม
14. เด็กหญิงอาทิตยา  อภิสุขิตา
15. เด็กหญิงเข็ม  ลุงส่วย
16. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญเม่น
 
1. นางสาววิสุนันท์  บุญมา
2. นางเมทิกา  วงค์อัญญา
3. นางอุทัยรัตน  บรรเลงสวรรค์
4. นายอัครวัฒน์  กล้าหาญ
5. นางสาวชุติมา  ปิ่นพรหม
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 5 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงกูนารี  ต่วนมูดอ
2. เด็กหญิงชไมพร  เลาหมี่
3. เด็กหญิงนาราพร  ใจโต
4. เด็กหญิงปริศนา  ฉิ่งร่ำ
5. เด็กหญิงปาลิตา  มธุรสวรรค์
6. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  แก้วสาริกา
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก่นทับทิม
8. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ว่าง
10. เด็กหญิงอรกานต์   ภูมิงามไพร
11. เด็กหญิงเกษมณี  รักษาไพรวัลย์
12. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สกุลมัลลิกา
 
1. นางพรทิพย์  สารทะวงษ์
2. นางสาวเบญจมาศ  สมบุญตัน
3. นางสาวอนงนาฏ  ใบแสง
4. นางพรรณิกา  ใจภักดี
5. นางแพรวพรรณ  จันทะแจ้ง
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนวัดห้วยทราย 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญมา
2. เด็กชายนราวิชญ์  สุทธนิล
3. เด็กชายนันธวัฒน์  กำเพ็ญ
4. เด็กชายวิทยา  แสนเรืองเดช
5. เด็กชายเทพทัต  ชัยวงค์คำ
 
1. นายวสันต์  ติ๊บจา
2. นายสุเมธ  เสนาทาน
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กชายพงศธร  ยิ้มสุด
2. เด็กชายศรัญยู  แสงหล้า
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  แก้วตา
2. นางสุกัญญา  เจริญวงศ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกุลสรา  ปานแย้ม
 
1. นางสาวปวีณา  เหล็กเงิน
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80.6 ทอง 15 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1. เด็กชายสุธี   แลเฌอร์
 
1. นางสาวเมธาวดี  วงศ์สุนทร
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงลิเดีย  สารแก้ว
 
1. นางเกศรินทร์  ลอรักษา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 39 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จิรสินการิน
 
1. นางรัชฎาภรณ์  สินธุชัย
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 21 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงนะลอ  วิภากรรณิกา
 
1. นางเกศรินทร์  ลอรักษา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89.5 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายปราชญ์  ปิยาโน
 
1. นางสาวชเนตตี  พิชัย
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พิสัยโละ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัลภา  วงค์อัมไชย
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 76.66 เงิน 12 โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงพรพรรษา  กิตติกุลเจริญ
2. เด็กหญิงโสภานิศ  คนคล่อง
 
1. นายเธียรนเรนทร์  อัมพรธารา
2. นางพิจิกา  ไทยเหนือ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กชายดนัย  ไชยพล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  หวานมีรส
 
1. นางสาวสุภานันท์  จันต๊ะอูป
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 71.24 เงิน 34 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงพิจิตรา  วงศ์อนุ
2. เด็กชายสรวัชญ์  อุทัศ
 
1. Mr.Matjaz  Horvat
2. นางสาวเวณิกา   มหาวงศ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงกชกร  ม่วงเมือง
2. เด็กหญิงวนัษนันต์  คงเจริญ
 
1. นายพิพัฒน์  แสงคำ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.83 ทอง 8 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายกฤษดา  กันธะวงค์
2. เด็กชายธนวัฒน์  เป็นบุญ
3. เด็กชายบุญ  จิ่งตา
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  มีคุณ
5. เด็กชายศิริรักษ์  คำแหลง
6. เด็กชายสหรัฐ   แซ่ท้าว
 
1. นางสาวจันทร์สว่าง  สมบูรณ์
2. นางศุฑาพร  ฮุ่นภักดิ์ดี
3. นางสาวนภัสศรณ์  อุบลพันธ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81.6 ทอง 12 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายจาย  -
2. เด็กชายชัยยะ  ปัญญา
3. เด็กชายวิษณุ  บุญส่ง
4. เด็กชายเงิน  จ่าหร่ิ่ง
5. เด็กชายเปตา  เคอเสือแข็ง
6. เด็กชายเมือง  -
 
1. นางสาวจันทร์สว่าง  สมบูรณ์
2. นางศุฑาพร  ฮุ่นภักดิ์ดี
3. นางสาวนภัสศรณ์  อุบลพันธ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.83 ทอง 20 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายกันต์  มาเยอะ
2. เด็กชายคันทรี  ยิ่งสินสการ
3. เด็กชายชนะลักษณ์  องุ่นทอง
4. เด็กชายชนุดม  รุ่งอรุณฉาย
5. เด็กชายชิษณุพงศ์  แซ่ย่าง
6. เด็กชายวชิระ  การุญบริรักษ์
7. เด็กชายวินัย  จั๋นแก้ว
8. เด็กชายโชคชัย  เลาหมี่
 
1. นายประเวศน์  ศิรินิรันดร์กุล
2. นายสมหวัง  ดวงปัน
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกมลกร  ชาวบ้านกร่าง
2. เด็กหญิงจรัชญา  ศรีเมืองมูล
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณรัตน์
4. เด็กหญิงทิพวารี  ม่วงนนทศรี
5. เด็กหญิงธนัชพร  อุทรา
6. เด็กหญิงธัญญธิษณ์  พรศาลนุวัฒน์
7. เด็กหญิงพรณภัทร  ณ เชียงใหม่
8. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปริศนานันทกุล
9. เด็กหญิงมัญชุพร  จุฬพรรค์
10. เด็กหญิงสุพรรณณิการ์  ต๊ะนวล
 
1. นายประชา  รุ่งศิริ
2. นายอนุรักษ์  สิงห์น้อย
3. นางสาววรางคณา  ปันทะนา
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กชายชัชชัย  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงญานิษา  สินหมี่
3. เด็กหญิงปณิดา  ลุงต๊ะ
4. เด็กหญิงพลอย  สุหฤทดำรง
5. เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  คำหาญพล
6. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  หลวงมะลิ
7. เด็กหญิงวรรณิภา  วิชามูล
8. เด็กหญิงวิภาดา  ดวงมะณี
9. เด็กหญิงอัญจรี  ยี่ปา
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  คำฝาง
 
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ลุงวิ
2. เด็กหญิงมาริสา  อินทร์งาม
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สองเป็ง
4. เด็กหญิงสุมินตรา  ปิ่นวงค์คำ
5. เด็กชายอ่อน  ลุงนะ
 
1. นางนุชนาถ  จิตตรัตน์เสนีย์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงพัชริดา   บุทู
2. เด็กหญิงศิลาภา  เมทา
3. เด็กหญิงสุนิษา   วิระคำ
 
1. นางสาวพรรณทิวา  พวงมาลัย
2. นายอนุกิตติ  โตวิเวก
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.8 เงิน 24 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงนวลธินี  คำหยอด
2. เด็กหญิงภัทรวดี  กลมสันเทียะ
3. เด็กหญิงมอญหลู่  ปู่ทุน
 
1. นางขวัญใจ  อาษากิจ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81.96 ทอง 12 โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กชายนวพล  ผลนิมิตร
2. เด็กหญิงรชยา  วงค์กรณ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุญเฉลียว
 
1. นางสาวจินตนา  สุทธสาส์น
2. นางสาวมัลลิกา  ทิพยมณี
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 26 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงทอฝัน  ฤกษ์ไพรวัน
2. เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วอร่าม
3. เด็กหญิงศศินา  มงคลพนาสถิต
 
1. นางพรรณิกา  ใจภักดี
2. นางสาวอุไรพร  กันทะวัง
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายฉันทัช  เชื้อสะอาด
2. เด็กชายศุภโชค  ยะเสน
 
1. นางอรพรรณ  สมตุ้ย
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายมานพ  มาศิริ
2. เด็กหญิงสาวทอง  นายลูน
 
1. นางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์
2. นางสาวมณีวรรณ  แสงทอง
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายสมบัติ  ลุงติ
2. เด็กชายอภิชาติ  อาจทวีกุล
 
1. นางสาวมนชยา  ทิพย์วงค์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงคาโย้  โอะคุ
2. เด็กชายคุณานนต์  อินตายวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  สายสุภา
2. นายยอดชาย  ก้อนมณี
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายณัฐภัทร  จั่นมุ้ย
2. เด็กชายปราณิน  ทุนล่า
 
1. นางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์
2. นางสาวมณีวรรณ  แสงทอง
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดล้านตอง 1. เด็กชายสารินทร์  คำใจ
2. เด็กชายอนวัทย์  ใจธิเอ้ย
 
1. นายศราวุธ  ใจจะดี
2. นางโสภิษ  จะวะนะ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  ปิยะจันทร์
2. เด็กหญิงเบยบิ  ลุงคำ
 
1. นายกัมพล  อิ่นคำ
2. นางสาวนฤมล  ฐานวิเศษ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 1. เด็กชายน้ำทิพย์  สุนาอ้าย
2. เด็กหญิงมลิษา  ปรางมาท
 
1. นายภูริเดช  สุขนันท์
2. นางสาวณัฏฐ์ภรณ์  มิ่งเมืองนล
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. นายกฤษณะเดช  คงกระพันธุ์
2. เด็กชายสี  ลุงมา
 
1. นายกัมพล  อิ่นคำ
2. นายสิทธิศักดิ์  บัวลอยลม
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วงษ์บุญจู
2. เด็กชายหฤษฏ์  พลอยชาติตระกูล
 
1. นายธีร์นริศวร์  ปราจันทร์
2. นางสาวปิยธิดา  พันกันทะ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. เด็กชายภูตะวัน  ทองวิลาศ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ไชยอาม
 
1. นายกัมพล  อิ่นคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัลภา  วงศ์อัมไชย
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กชายธารินทร์  เลายี่ปา
2. เด็กหญิงพาฝัน  แซ่ฟ่า
3. เด็กหญิงศุภานิช  รอดนิ่ม
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  กาใจ
2. นางสาววรรณทนี  กองคำ
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1. เด็กชายณัฏฐนันทน์  ตันติธารานุกุล
2. เด็กชายธนกร  ประเสริฐ
3. เด็กชายศิวกร  วงษาแจ่ม
 
1. นายมานิต  ชนะเลิศ
2. นายธนัชชนม์  มาตระออ
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายคมสัน  ทองดู
2. เด็กชายณัชพล  หงษ์ทวี
3. เด็กชายพันธุ์พงษ์ธร  สืบคำแก้ว
 
1. นางสาวมนชยา  ทิพย์วงค์
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1. เด็กชายคมกฤษณ์  คุณยศยิ่ง
2. เด็กชายจตุพนธ์  ใจดี
3. เด็กชายชัชชัย  เกษมทัศ
 
1. นายมานิต  ชนะเลิศ
2. นายธนัชชนม์  มาตระออ
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ป่าเขียวขจี
2. เด็กชายอภิชาติ  สีสุวรรค์
3. เด็กชายอภิรักษ์  วรางกูร
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ขุนแก้วพะเนา
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงทิพย์ไพรวัลย์  สงเสน
2. เด็กชายสิทธิชัย  สิทธิ์คงตั้ง
3. เด็กหญิงโสภิดา  เพ็ญศรี
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดร.อุไร  ปานะโปย
 
169 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฎฐ์นันธ์  ขวัญเจริญ
2. เด็กหญิงธนัชพร  ศรีทราย
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วรกุล
 
1. นายมาโนช  นันทา
2. นายธวัฒชัย  ใบโสด
 
170 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คำดี
3. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยวุฒิ
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. นางพัชรา  ภิระกันทา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 1. เด็กชายจายสุข  พอก๊ะ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  หลี่จา
3. เด็กชายบุญมา  สุลาคำ
 
1. นายสุชาติ  ไชยวัณ
2. นางสาวกาญจนา  ใสหมื่นแก้ว
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 1. เด็กชายคมสัน  กันธะวงศ์
2. เด็กชายจิตติศักดิ์  จันทร์โสภา
3. เด็กชายภีรภัทร  วงค์ศรี
 
1. นายเอกชัย  เพียรประกอบ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ขวัญอยู่อภิรักษ์
2. เด็กหญิงพัชรา  แสนอยู่
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ลุงหลู่
 
1. นางวลารัตน์  กุลธรวัฒนา
2. นางประนอม  จอมศักดิ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กชายประวิทย์  วังทองเหลือง
2. เด็กชายเหล่ามน  ลุงออ
3. เด็กหญิงแสง  ปอ
 
1. นางสาววรรณทนี  กองคำ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74.4 เงิน 36 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  นาโควงค์
2. เด็กชายจิรายุ  แมวป่า
3. เด็กชายรัชพล  ลิขิต
4. เด็กหญิงลิลา  จังวา
5. เด็กหญิงอรัชพร  ดงดอน
6. เด็กหญิงไพลิน  แซ่เห้อ
 
1. นางสาวชิษณุชา  ไชยวรรณ์
2. นางสาวนิภาพร  วรรณลังกา
3. นายวิฑูลย์  เหมาะสม
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงชนธิกานต์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แซ่ลี
4. เด็กหญิงดอกไม้  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงประกายทอง  แซ่เฒ่า
6. เด็กหญิงสุุนิดา  แซ่ว่าง
 
1. นายอัครวัฒน์  กล้าหาญ
2. นางสาววิลาวรรณ  เดชะดำรงค์วิเศษ
3. นายสุวิชชา  เพ็งโตวงษ์
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนวัดร้องวัวแดง 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  พาวงค์
2. เด็กหญิงวรรณดา  โพธิเสาร์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นิลอนันต์
 
1. นายอดุลย์วิชญ์  สีเกี้ยวฝั้น
2. นางสกาวรัตน์   กันทะพิงค์
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 29 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงจินตนา  ใหม่บุญเรือง
2. เด็กหญิงวนิดา  ขันตี
3. เด็กหญิงโสภา  ลุงซอ
 
1. นางสาวระติวัลย์  ทองกูล
2. นายกวิน  หยดย้อย
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 71 เงิน 38 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายภูวนัย  ลุงสู้
2. เด็กหญิงแสงซื่อ  ป่าเล็ก
3. เด็กหญิงแสงทอง  ลุงคำ
 
1. นางสาวอรุณี  พิมเสน
2. นางสาวสุรีรัตน์  จีนา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.4 ทอง 21 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงจินทิรา  เทวชาติ
2. เด็กหญิงศรัญญา  ไทยยันโต
3. เด็กหญิงสุภาวดี  พวงโพพันธ์
 
1. นายวสันต์  ขอดศิริ
2. นายอำนาจ  บัวลอย
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 79 เงิน 22 โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 1. เด็กหญิงณัฐติกา  จักรปัญญา
2. เด็กชายปภังกร  ปัญญาดี
3. เด็กหญิงแพรวเงิน  สมบูรณ์ใจ
 
1. นางอัจฉรา  ยะคำ
2. นายล้อมพงศ์  อุปนันท์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัฒนวดี  อมรภัทรพันธุ์
2. เด็กชายศุภกร  มนูญชัย
3. เด็กหญิงสิพิมพ์  สังขกร
 
1. นายธนวัฒน์  โสภี
2. นางสาวธันยพร  ทวีชัย
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 76 เงิน 40 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เจริญดี
2. เด็กหญิงจันทร์จีรา  จอแฮ
3. เด็กหญิงลลิดา  เรืองกิจชม
 
1. นางรัตนา  ประชากุล
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 78 เงิน 35 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ยี่ปา
3. เด็กหญิงหมวยดาว  ลุงตี
 
1. นางสาวระติวัลย์  ทองกูล
2. นางสาวสุนันทา  ปิ่นแก้ว
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 20 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศานติพจน์
2. เด็กหญิงชาลินี  เขียวทับ
3. เด็กหญิงณัฏฐการณ์  ภมรสุจริตกุล
 
1. นางรัตนา  ประชากุล
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน 35 โรงเรียนวัดดอนชัย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แปจุมปู
2. เด็กหญิงรินรดา  เกษา
3. เด็กหญิงแสงสา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางทัศนีย์  คำป๋า
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 33 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. นายวรพล  ไท้ญาณสิริ
2. เด็กหญิงเกตุวรินทร์  ป๊กคำ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรหมขัติแก้ว
 
1. นายวิฑูลย์  เหมาะสม
2. นางอังศุุมาลิน  วิญญาณ
 
188 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์ทวงค์
2. เด็กหญิงนภชนก  ประวงศ์
3. เด็กหญิงนรมน  สุต๋า
 
1. นางสุวรรณกร  หน่อแก้ว
2. นางพรทิวา  กาวิชัย
 
189 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สัสดี
2. เด็กชายพลลภัทร์  พิพัฒน์ปริกุล
3. เด็กหญิงแพรวา  อุ่นบางหลวง
 
1. นางกาญจนี  วีระยอด
2. นางสาววิไลลักษณ์  จิตแจง
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงศริณภา  ทูโครก
 
1. นางสุลีกาญ  ธิแจ้
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.2 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สายสี
 
1. นางทิภาพร  ศรีวิชัย
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 25 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายเกียรติชัย  ศิลปาชีพวิไล
 
1. นางสุลีกาญ  ธิแจ้
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายรพีพงศ์  แสงคุณที
 
1. นางสุลีกาญ  ธิแจ้
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กหญิงพรธิรา  คำมอย
 
1. นางกรองจิต  อินทจักร์
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กชายดนัย  วุยแพ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ดิษฐ์ชลอ
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.8 ทอง 7 โรงเรียนวัดขะจาว 1. เด็กชายแสงส่องฟ้า  -
 
1. นางเพ็ญพรรณ  ยุวพัฒน์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 71.6 เงิน 16 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ  แก้วมณี
2. เด็กชายพลอยชมภู  พรมปิง
3. เด็กหญิงวรรณาพร  แก้วอุดม
 
1. นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ
2. นางสาววิลาณีย์  เวียงคำ
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  วุฒิธรรมรักษ์
2. เด็กชายภูผา  แก้วอุ๊ด
3. เด็กชายวสันต์  ไชยเทพ
 
1. นางอรุณวดี  หล้าอูป
2. นางบุษราภรณ์  เป็งอินตา
 
199 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.4 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กชายอนุชา  มหาไม้
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ปินใจ
 
1. นางกาญจนา  ฐานวิเศษ
2. นางกรองจิต  อินทจักร์
 
200 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.4 เงิน 27 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กชายณัฐพล  พลชำนาญ
2. เด็กหญิงรดา  ลุงรงค์
 
1. นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ
2. นางสาวภัทรวดี  สุวรรณจักร
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81.6 ทอง 10 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงส้ม  ลุงมู
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  วตินา
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 76.4 เงิน 12 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายกฤตพจน์  ท้าวคำมา
 
1. นางสุลีกาญ  ธิแจ้
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74.2 เงิน 18 โรงเรียนวัดป่าแดด 1. เด็กหญิงแสงดู่  แสงทอง
 
1. นางนิรมล  แสงศรี
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายเศรษฐพล  แสนคง
 
1. นางสุลีกาญ  ธิแจ้
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายเบญจพรรดิ  โค้วตระกูล
 
1. นางสุลีกาญ  ธิแจ้
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.8 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  อาระ
 
1. นางสาวนิตยา  เขตสินบุญ
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายรัฐพล  แก้วสว่าง
 
1. นางสุลีกาญ  ธิแจ้
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 74.6 เงิน 18 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุญญาพร  สุวรรณสม
 
1. นางวิไลรัตน์  ทิพวรรณ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82.6 ทอง 6 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  ยาดี
 
1. นางสุลีกาญ  ธิแจ้
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายปกครอง  สายทอง
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 24 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กหญิงปพิชญา  กันตีฟอง
 
1. นางกฤษณี  นาคะเปรมินทร์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70.8 เงิน 38 โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กชายพลวัฒน์  วังแง่
 
1. นางอรุณวดี  หล้าอูป
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กหญิงณิชาพร  -
 
1. นางสุภิต  มูลเมือง
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ปิมปา
2. เด็กหญิงขวัญพร  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงพรนิภา  เป็งโก
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ใจยอด
5. เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ
6. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ปาลี
7. เด็กหญิงอัมพิกา  ก๋องมงคล
 
1. นางกาญจนา  ฐานวิเศษ
2. นางสาวอาริยา  ใจสม
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กชายจักรพงษ์  เสาร์คำ
2. เด็กหญิงชมัยพร  ธิติกรมณี
3. เด็กหญิงพาณิภัค  ปอโด
 
1. นายเอกพงษ์  อุ่นอุโมงค์
2. นางสาวสุชาดา  คำมา
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.6 เงิน 31 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงจ๋ามคำ  ลุงกอ
2. เด็กหญิงปิยะอร  ลุงจันตา
3. เด็กหญิงเตย  แก้วหาญสอน
 
1. นางคนึงนิจ  ทนันชัย
2. นางสุนิตย์  จันต๊ะวงค์
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 1. เด็กชายทรงพล  แสนคำ
2. เด็กชายธนพัฒน์  แสนคำ
3. เด็กชายธรวัฒน์  ปาเถื่อน
 
1. นายอดิศร  ธนะมี
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง 34 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายตานทุน  โหม่งทุน
2. เด็กชายธนพล  ลุงวิ
3. เด็กชายสุวรรณกฤษณ์  จ่างคำ
 
1. นางสุนิตย์  จันต๊ะวงค์
2. นายขวัญชัย  ใจคะจัด
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนวัดขะจาว 1. เด็กชายศักดา  เปียงแล่
2. เด็กหญิงศิรินวล  อ่องคำ
3. เด็กชายเอกพจน์  โปธิตา
 
1. นางสาวกนกณาภา  วรจักรโยธิน
2. นางสาวจตุพร  ธนันไชย
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67.8 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1. เด็กหญิงชณัฐสรณ์  อุ่นกอก
2. เด็กหญิงมินตรา  ฟองคำ
3. เด็กหญิงสาลินี  ลุงมุง
 
1. นางเกศริน  เลิศกุศล
2. นายโยธิน  วีระคำ
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กชายกังวาน  เกตุเปีย
2. เด็กชายอเนกศักดิ์  แซ่คง
 
1. นางกาญจนา  ฐานวิเศษ
2. นางกรองจิต  อินทจักร์
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 1. เด็กชายณญาตา  มณีวรรณ
2. เด็กชายวาคิม  น้อยไทย
 
1. นางสาวพัณณิตา  คงวุฒิ
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 76.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายณัฐนนท์  นวลตา
2. เด็กชายวีรพล  กิติออน
 
1. นางนภาลัย  กีติสิทธิ์
2. นางสาวณัฐชานันท์  กีติสิทธิ์
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.6 เงิน 15 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายชาญชัย  ชัยการ
2. เด็กชายปยุต  จีนะ
 
1. นางศิวิไล  มงคล
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านแม่หวาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรเรือน
2. เด็กชายสรยุทธ  วงค์จำปา
 
1. นางรัตนาวลี  ทรายมูล
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.8 ทอง 33 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 1. เด็กชายธนกร  ภู่นพคุณ
2. เด็กชายวุฒิชัย  สุดสวาท
3. เด็กชายอ๋อง  การจาย
 
1. นางสาวพัณณิตา  คงวุฒิ
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.8 เงิน 33 โรงเรียนวัดขะจาว 1. เด็กชายชยพล  คำ
2. เด็กหญิงธัญย์ชนก  ชญาณทิพย์
3. เด็กหญิงยลลดา  แซ่ถัง
 
1. นางสาวจตุพร  ธนันไชย
2. นางสาวกนกณาภา  วรจักรโยธิน