สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงปวีณา  อ่องจิ่ง
 
1. นางคำเพียร  โพธิจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 25 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 1. เด็กหญิงโสภา  คำมูล
 
1. นางสายใจ  หิตะวนิช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 33 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 1. เด็กหญิงพรพิงค์  ศิวภัทรพงค์
 
1. นางพรศรี  หนันติ๊
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 67.5 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงพอเพียง  คำวงค์ปิน
 
1. นางสาวภัครภรณ์  มานิตย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 73.5 เงิน 11 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงอภิสรา   เมืองมา
 
1. นายไกรลาศ  สิงห์สันต์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงสายทอง  ไอ่คี
 
1. นางพัชรินทร์  กุลกิตติโกวิท
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80.4 ทอง 30 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 1. เด็กหญิงแสงหอม  ลุงส่วย
 
1. นางบุษบา  อุตะมะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพร้าวบูรพา 1. เด็กหญิงธนภัทร  สินหมี่
 
1. นางสาวดวงสมร  อินต๊ะฟู
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงศิริภัสสร   พรมน้อย
 
1. นางรัชนี  บัณฑิตาสกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 25 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงศรีนวล  _
 
1. นางสาวเรนุกานต์  พงศ์พิสุทธิกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. นายสิทธิชัย  อุไทยธุราทร
 
1. นางสุพิศ  ผัดแสน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 58.2 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงชนาภา  สมศักดิ์
2. เด็กชายธนภูมิ  ใคร้ก้ำ
3. เด็กหญิงอ้อย  ลุงหย่า
 
1. นางลัดดา  ปงใจ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ไชยประสิทธิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงวรีรัศน์  แสงวงศกร
2. เด็กหญิงสุภาศิณี  หล้าแดง
3. เด็กหญิงสุรภี  คำหาบ
 
1. นางบุญสิตา  แสนคำปิน
2. นางสาวราตรีกาล  เขียวใจ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. นางสาวกานดา  ซึมทราย
2. นางสาวดนยา  จันทร์ตา
3. นางสาวพัชรพรรณ  ปันเจริญ
 
1. นางฉวีวรรณ  ทองสุข
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงทิพยนารี  ดวงอินทร์
2. เด็กหญิงพิชญา  ลุงทูน
 
1. นางสาวสุดสวาท  ปิงชัยวงษ์
2. นายชุมพล  สุริยะ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1. เด็กหญิงวิยะดา  ลุงจาง
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ต๊ะแดง
 
1. นางสุวนาถ  บุษยะไพบูลย์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายจาตุรพงศ์  จันทร์สม
2. เด็กชายรัชชานนท์  ขันแก้ว
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สกุลวิทย์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 31 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กชายจาย   อ่อง
2. เด็กชายสมบัติ  ลุงส่างกุล
 
1. นางสาวสุพรรษา  ผดุง
2. นางรัตติกานต์   เสวิวัฒน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายธนดล  กาละนัง
 
1. นางสาวเกษร  คำลอม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุรพินทร์  พิเชษฐกุลสัมพันธ์
 
1. นางสาววิทิตา  เบาจิตต์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายซารัน  ยอน
 
1. นางสาวปนัดดา  แก้วมา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.7 เงิน 23 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สำแดงสอน
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  พ้องเสียง
3. เด็กหญิงแนน  ลุงต๊ะ
 
1. นางปวีณา  พงศ์ปัญญาศุภโชติ
2. นางสาวศิริขวัญ  ถาชื่น
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 1. นางสาวกชกร   แสงท้าวเจริญไทย
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  ชัยเลิศ
3. เด็กชายหม่อง  ลุงแดง
 
1. นางพิทตยา  คำแปง
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงพิม  ลุงปันต๊ะ
2. เด็กหญิงวริศรา  สัสดี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ซื้อแสง
 
1. นางพัชมณฑ์  ใหม่วัน
2. นางฤทัยปรียา  เมฆอรุณ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ษมาจิตสุจริตธำ
2. เด็กหญิงนีรภา  วอพะพอ
3. เด็กชายสุเมธ  แผ่นชัยภูมิ
 
1. นายเมธี  วรรณวงค์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 15 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กหญิงฐานิตา  สิงห์ตาแก้ว
2. เด็กชายอดิศร  ตันแก้ว
 
1. นายชยานนท์  มะทะ
2. นางสาวนวลนิภา  สาทะเขียว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   พุดสวนแก้ว
2. เด็กชายอภิวัตร  วิชาเพียร
 
1. นางจุรีย์  ธรรมแงะ
2. นางจุรีย์  ธรรมแงะ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 1. เด็กหญิงดวงเดือน  ลุงถั่ว
 
1. นายเรวัต  อภิชัย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดแม่เลย 1. เด็กชายจักรพงศ์  สุรมิตร
 
1. นายพิศิษฐ์  ลีเลิศ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กชายเขม  ลุงตี้
 
1. นายโยธิน  ว่องไว
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 84.52 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ทุนผล
2. เด็กชายศุภฤกกษ์  มอญสร้อย
 
1. นางกนกวรรณ  นามแก้ว
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 57.18 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 1. เด็กหญิงนรวีย์  กล้าณรงค์ขวัญ
2. เด็กหญิงสุพิชญาย์  ทะนะ
 
1. นายธนากษิณ  โนสุ
2. นางอรพิน  พรมลอองวัน
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 54.35 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 1. เด็กหญิงพรรณธรา  ป่าศรีทอง
 
1. นางสาวหทัยวัลล์  คนเที่ยง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 1. เด็กหญิงพรรณนารา  ป่าศรีทอง
 
1. นางสาวหทัยวัลล์  คนเที่ยง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงกชกร  ตนขัน
2. เด็กหญิงสนิสา  เอนกอนันต์
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  กาบสนิท
 
1. นางเพ็ญศรี  อุดหนุน
2. นางพนิดา  กอรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงมนฤดี  -
2. เด็กหญิงวรนุช  บุญโญ
3. เด็กหญิงสิรีธร  จันทวาลย์
 
1. นางพวงพยอม  วุฒิธนากร
2. นางสาวเจนจิรา  แก้วน้ำค้าง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางกว้าง 1. เด็กหญิงทวยคำ  ลุงมั่น
2. เด็กหญิงสุภวรรณ์  ขัติศรี
3. เด็กชายเอกชัย  กุนโน
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  มหาวรรณ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงธนัชพร  ผดุง
2. เด็กหญิงสุมารีรัตน์  กันทะนงค์
3. เด็กหญิงสุลาพร  วังทูลย์
 
1. นายอภินพ  ธนะสาร
2. นางสาวยศสินี  ใจน้อย
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 35 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงจิรชญา  เย็นวัฒนา
2. เด็กหญิงภรณภัทร  ดวงบาล
3. เด็กหญิงสุชาวดี  หนวดคำ
 
1. นายอภินพ  ธนะสาร
2. นางสาวยศสินี  ใจน้อย
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงปรียานุช  พงศ์ไพรศิริกูล
2. เด็กชายอมรพิพัฒน์  ฤทธิ์ธรรมเลิศ
3. เด็กชายเกษมสันต์  ขุนนที
 
1. นายศรีไพร  กุณา
2. นายประหยัด  อินต๊ะกัน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงณัฐมนท์  พรหมจารีย์
2. เด็กหญิงณิชานาฏ  เร่งเร็ว
3. เด็กหญิงทิพย์ภิญญา  คำจ้อย
 
1. นางพนิดา  กอรี
2. นางเพ็ญศรี  อุดหนุน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 18 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  รักประเสริฐ
2. เด็กชายทีรพัฒน์  ปู่ซอย
3. เด็กหญิงพัชรา  สมวิลาศ
 
1. นางสาวสิริพิม  พรมมา
2. นางรัตนา  อินทอง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 69.6 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายนนทพัทธ์  มหาวรรณ์
2. เด็กชายรุ่งรดิศ  คำโพธิ์
 
1. นายอภินพ  ธนะสาร
2. นางสาวยศสินี  ใจน้อย
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงพิมพิกา  ขุนนที
2. เด็กหญิงสุธิศา  เซี่ยงฉิน
 
1. นายศรีไพร  กุณา
2. นายประหยัด  อินต๊ะกัน
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายก่อนเครือ  _
2. เด็กชายแสงทูน  ตุ๊มานะ
 
1. นายบรรเทิง  โสภาพิมพ์
2. นายโชคชัย  เทพโพธา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชื่นกลิ่น
2. เด็กชายจตุรงค์  ลุงกู่
 
1. นายกฤษฎาพงษ์  คำฝั้น
2. นางวิไลภรณ์  สุจา
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.12 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กชายภูเบศร์  อวยพร
2. เด็กชายมินอ่อง  ลุงมอ
 
1. นายภราดร  จินา
2. นายจตุรงค์  พวงทอง
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 30.94 เข้าร่วม 35 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  วอดู
2. เด็กหญิงสุวรา  น้อยดี
 
1. นายชยานนท์  มะทะ
2. นางสาวสิริพิม  พรมมา
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.74 เงิน 7 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กชายจาตุรนต์  แสนดี
2. เด็กชายปรีชา  ป้อมเขียว
 
1. นายชยานนท์  มะทะ
2. นางสาวนวลนิภา  สาทะเขียว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงชนาพร  ศรีสกลวัฒน์
2. เด็กหญิงชมพู่  ลุงเงิน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ผัดไหม
4. เด็กหญิงสินีนุช  หาญศิริรักษ์
5. เด็กหญิงสุกัลยา  พรพระคุณบิดา
 
1. นางสายพิณ  ติกอภิชาติ
2. นางสาวเบญจมาศ  พูลกสิวิทย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.3 เงิน 27 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์รวี  สิงห์แดง
2. เด็กหญิงชัชฏารัตน์  รุ่งสุวรรณ
3. เด็กหญิงวรัทยา  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงวรินทร์ทิรา  กันธิยะ
5. เด็กหญิงศศิวิมล  เครื่องคำ
 
1. นางผ่องศรี  อริยะกุล
2. นางเกี๋ยงทอง  เขียวอ่อน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงบุษกร  แซ่ซี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ลายยอย
3. เด็กหญิงละออ  นายหมื่น
4. เด็กหญิงสุวพัชร  ลุงนะ
5. เด็กหญิงอรทัย  ยอดภพ
 
1. นางดรุณี  สิงหศักดิ์
2. นางพัชรินทร์  กุลกิตติโกวิท
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 25 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สุรินทร์ภูมี
2. เด็กหญิงฟ้าใส  แสงคำ
3. เด็กหญิงยุวดี  ลุงทุน
4. เด็กหญิงอุง  ลุงวิหลิ่ง
5. เด็กหญิงเดือนนภา  ลิขิตเบญจกุล
 
1. นางสาวยุพา  เขียวหน่อเมือง
2. นางปวีณา  ลังกาพินธุ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงก๋องคำ  ลุงมี
2. เด็กหญิงดาว  ปันทอง
3. เด็กหญิงนุ่ม  ลุงแสง
4. เด็กหญิงพรนภา  อินใจ
5. เด็กชายสมบูรณ์  ลุงปุ้น
 
1. นางพิจักษณ์  ชินรัตนตรัย
2. นางธัญรมน  บุญเจริญ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายชัยกร  ชัยมงคล
2. เด็กหญิงบุณยาพร  สุขเกษม
3. เด็กชายภูวดล  วิกัน
4. นางสาวสาวิตรี  จินดามโนธรรม
5. นางสาวสุทธิดา  กันทะวัง
 
1. นายอำนวย  เรียนยอย
2. นางสาวเกษร  วรรณรังษี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 73.8 เงิน 38 โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กชายกิตติ  พัฒนะอารีย์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทรายทา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  กะธิโต
4. เด็กหญิงแสงดาว  ลุงซิง
5. เด็กชายโทน  แสงตะวัน
 
1. นายชัยยันต์  แกล้วกล้า
2. นางฐิตินัทที  คำคุณ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.6 ทอง 8 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกรกนก  อนันตกุลกำเนิด
2. เด็กชายนาวี  ลุงเข้
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ลุงจิ่ง
4. เด็กชายมังกร  กู่คำ
5. เด็กชายศักดิ์นรา  เหลือชุมทรัพย์
 
1. นางสาวภาวินี  สิงคราช
2. นายศิวาวุฒิ  มงคลวิสุทธิ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านต้นรุง 1. เด็กหญิงกชกร  แสนเขื่อน
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  เลายี่ปา
3. เด็กชายจ๋อมแดง  ลุงทูล
4. เด็กหญิงทิพกร  แสนลี้
5. เด็กหญิงนภิสา  สินจ้าง
6. เด็กหญิงนวฐพรรณ  พรมนวล
7. เด็กหญิงปริยากร  นันตื๊บ
8. เด็กหญิงพนิดา  แสนใหม่
9. เด็กหญิงพัชรพร  ไทยหิรัญโชติ
10. เด็กหญิงพิชญา   แสนภิรมย์ชัย
11. เด็กหญิงพิยดา  การคำ
12. เด็กหญิงภาสิณี  ไชยพานิช
13. เด็กหญิงรมิดา  เลายี่ป๋า
14. เด็กหญิงรินรดา  รุ่งน้อย
15. เด็กหญิงศิรกานต์  มูลบรรจง
16. เด็กหญิงศุภาวรรณ  จะแส
17. เด็กชายสมภพ  สีมุ่ง
18. เด็กหญิงอุษามณี  มาเยอะ
19. เด็กหญิงเบญญาภา  สินวะ
20. เด็กหญิงเยาวพร  เลายี่ปลา
 
1. นายสงัด  ไชยชนะ
2. นายณรงค์  สิทธิราช
3. นายภูวดลย์  ยากยืน
4. นางชนานันทน์  ฟองศิริ
5. นายชัชวาล  มณีโสภณ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.4 ทอง 43 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิ์ภิบาล
 
1. นางสาวกรรณิกา  บุญทา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 15 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์จันทร์
 
1. นางวารุณี  เวศนารัตน์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงวีนัส  พลบูรณ์
 
1. นายสุเมธ  ปะหุปะโพธิ์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงสุนารี  นายลือ
 
1. นางราตรี  บริสุทธิ์
2. นางนฤมล  แก้วป้อม
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.5 เงิน 32 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายดนุเดช  บัวเย็น
2. เด็กหญิงนีน่า  แสงจันทร์
 
1. นางคมคาย  บริรักษ์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายคเชนทร์  ใจปิง
2. เด็กหญิงบุญอาม  สิงห์คำ
 
1. นางคมคาย  บริรักษ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายครรชิต  ปันคำ
2. เด็กชายซื่อ  ลุงอิ่น
3. เด็กชายทินกิตติ์  รักใจ
4. เด็กชายนฤพน  นวลจันทร์
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  เมทัง
6. เด็กหญิงบุญญาพร  พืทยาวัฒน์
7. เด็กชายบุญหลง  ปันคำ
8. เด็กหญิงมอญหลู่  ลุงซอ
9. เด็กหญิงอุไร  น้อยสม
10. เด็กหญิงแพรวา  แสงจันทร์ศรี
 
1. นางสายสุนีย์  บุบผชาติกุล
2. นางธิดา  วงศ์ปัน
3. นางสาวอาลิษา  สารวิชัย
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 15 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กาซึ
2. เด็กชายดาราชัย  เลาลี
3. เด็กชายธีรภัทร์  แซ่เถา
4. เด็กชายสุกฤษฎ์  กันยา
5. เด็กหญิงสุธิดา  สายปัญญา
6. เด็กหญิงสุพิศตา  เจริญ
7. นายหาร  นายเซือง
8. เด็กชายอภิรมย์  นันตา
9. เด็กหญิงอรนุช  ปู่เลอโม
10. เด็กหญิงเนวดี  ดวงมิตร
 
1. นางรังสิมา  ดิษบรรจง
2. นางสาวแววดาว  คำหยาด
3. นายสุขเกษม  ดิษบรรจง
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.3 ทอง 31 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  โข่จา
2. เด็กหญิงณิชาพร  แซ่เฒ่า
3. เด็กหญิงทักษพร  วชิรอาภา
4. เด็กหญิงบุญยนุช  เกษตรกุลทรัพย์
5. เด็กหญิงพรฟ้า  สัมมาธนากร
6. เด็กหญิงวนารักษ์  อนุรักษ์พนาสกุล
7. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่หลี
8. เด็กหญิงอาภัสรา  คำศิริ
9. เด็กหญิงอโณทัย  แซ่ว่าง
10. เด็กหญิงเมธาพร  นาแส
 
1. นางสาวปัทมา  จันทะลี
2. นางสาวแสงไพริน  ก้างยาง
3. นางอริสา  มงคลวาทิน
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 77 เงิน 27 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงกานติมน  สุขเงิน
2. เด็กหญิงกานต์ชนา  สุขเงิน
3. เด็กหญิงจิตรา  เลาหาง
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  เมฆอากาศ
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลาหาง
6. เด็กหญิงดวงเดือน  แซ่ว้าง
7. เด็กหญิงปือลือ  แซ่ว้าง
8. เด็กหญิงยลรดี  เกษตรกุลทรัพย์
9. เด็กหญิงเวฬุวรรณ  ยังชีพสุจริต
10. เด็กหญิงเสาวภา  วังธรรมกร
 
1. นายภาคภูมิ  ยะมะโน
2. นายศรีไพร  กุณา
3. นายถวัลย์  ชุ่มอรัญสายวารี
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 79 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กชายกอง  ลุงตอ
2. เด็กชายจักรพงษ์  กันธัง
3. เด็กชายภัคพล  บุญหา
4. เด็กชายวิศรุต  สายบุตร
5. เด็กชายศุภกฤษฎิ์  ไชยกิ้ง
6. เด็กชายสิริกร  อยู่คอน
7. เด็กชายสุริยะ  ไชยกุล
8. เด็กหญิงอรพรรณ  ปินตา
9. เด็กชายเวชกร  ภิรมย์ทอง
10. เด็กชายไท  ลุงจ่าม
 
1. นางสาวอังคนา  นารัตน์
2. นายรตนกฤต  ปุ๊ดหน้อย
3. นางพรจิตร  อินทะจักร์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 35 โรงเรียนบ้านศรีงาม 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ยองตา
2. เด็กหญิงปรัชญวดี   ชมสวรรค์
 
1. นางชลาลัย  แก้วกิริยา
2. นางสาวภารดี  ท้วมค้าว
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงบุลากร  จอมแปง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดุแฮ
 
1. ส.ต.อ.วัชระ  มังสัง
2. นางสาวเบญจวรรณ  บรรเรียนกิจ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 1. เด็กหญิงกวินตรา  คำใส
 
1. นางโรชินีย์  ใจมุข
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านปางขุม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปู่หล้า
 
1. นายพงษ์ศิริ  บุญอำนวย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 1. เด็กหญิงยวงพร  ลุงตา
 
1. นางเกษรินทร์  เป็งจันทร์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 15 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายธนากร  เลายี่ปา
 
1. นางสาวเจนจิรา  สัณห์สิรีกูล
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 22 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กหญิงธิดา  ย่อน
 
1. นางสาววรัญญา  ตาวพัฒนาวรกุล
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงน้องหล้า  ลุงจอ
 
1. นายสมพงษ์  สุขคำ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงชนากานต์  เตาะบือ
 
1. นางสาวพัฒนี  สุจารีย์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 1. เด็กหญิงสาริกา  มาเยอะ
 
1. นางสาวเบญจลักษณ์  มณีวงศ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 24 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 1. เด็กหญิงผ่อง  ลุงสู้
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่เฉิ่น
 
1. นางพนมวรรณ  จันทร์เลิศ
2. นางพิกุล  ปิ่นแก้ว
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 27 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใสส่อง
2. เด็กหญิงอธิชา  ลุงผัน
 
1. นางสาวอำพัณพรมพักข์  ใหลหลั่ง
2. นายสมพงษ์  สุขคำ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  หลี่จาง
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อาพาซึ
 
1. นางสาวอำพัณพรมพักข์  ใหลหลั่ง
2. นางสาวภรณ์นภัส  ฉัตรธรพลังกร
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. เด็กชายธนวิชญ์  ปลอดภัย
 
1. นายกฤตภัทร  อรุณดี
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 27 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 1. เด็กหญิงพวยศรี  นายป่าง
2. เด็กชายสมชาย  ลุงอ่อง
3. เด็กหญิงเขมจิรา  ลุงส่วย
 
1. นางประไพ  สุภีระ
2. นางสาวสุวิมล  สุจินพรัหม
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 1. เด็กชายพัสกร  จะแฮ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ใหม่วงค์
3. เด็กชายสุวิทย์  จะสี
 
1. นางลักษณวรรณ  บุญพรหม
2. นายพันธ์กวี  พวงสายใจ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ซอดุ
2. เด็กชายปฏิพล  ออข่า
3. เด็กหญิงวีรยา  เมอชิ
 
1. นายปรีชา  ต้อตานา
2. นางสาวพัฒนี  สุจารีย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 74.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายณภัทรพงศ์  กาบมาลา
 
1. นายบัญชา  วงษ์ถวิล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายชนะชน  ถมยา
 
1. นายบัญชา  วงษ์ถวิล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์  ตูเปี่ยง
 
1. นายมณฑล  ธงเทียน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงการะเกด  -
 
1. นายมณฑล  ธงเทียน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงเดือนกันยา  วีระกิตย์
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เอี่ยมมี
 
1. นายเผด็จ  มูลคง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงณิชากร  องคุลี
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายภูริภัฒน์  ม่วงมอย
 
1. นายเผด็จ  มูลคง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงธิติมา  ทรัพย์จอเพชร
 
1. นางสาวสุพิชชา  หลีประภา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  บุญเรือง
 
1. นางสาววิลาสินี  ยะมะโน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงJen Elisha Manuel  -
2. เด็กหญิงกรวรรณ  บุราจารย์
3. เด็กหญิงกฤษกร  แสนเงิน
4. เด็กชายชินภัทร  แสนเจริญมาศสม
5. เด็กหญิงพรไพรินทร์  สมุทรีรัมย์
6. เด็กชายพีรวิชญ์  หวังวนวัฒน์ฺ
7. เด็กหญิงอวิภา  หมื่นคำ
8. เด็กชายเอกรินทร์  สุวรรณโค
 
1. นางพนอ  พวงสุวรรณ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายกนิษฐ์  ผลมาก
2. เด็กชายชยทัต  วงศ์เตรียมใจ
3. เด็กชายณรงค์เดช  ไอ้หวาน
4. เด็กชายธนาวุฒิ  สมราช
5. เด็กชายภานุพงค์  ปันเรือน
6. เด็กหญิงศุภกานต์  สร้อยเงิน
 
1. นายวรศักดิ์  ตะยะพงค์
2. นายพิศุทธิ์  คำดอน
3. นายศิษฏ์ชนา  ดวงบาล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงกนกพร  นิรกิจ
2. เด็กหญิงฉัตรนภา  วงษ์ปา
3. เด็กหญิงชนันท์ภรณ์  กัณทะรัตน์
4. เด็กหญิงซาบรินา  ลองหมอดี ทานากะ
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เงาแก้ว
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  วันทนีย์วรกุล
7. เด็กหญิงธัญรดา  ยาวุฒิ
8. เด็กชายธีรภัทร  ยศมูล
9. เด็กชายนนทพันธ์  ทะกลกิจ
10. เด็กหญิงนภัสสร  ภูริธีรางกูร
11. เด็กหญิงนันทิกานต์  อินทจักร
12. เด็กหญิงปิยะธิดา  พรมจา
13. เด็กหญิงปิยะธิดา  สงวนการ
14. เด็กหญิงพรไพลิน  ไชยนุรักษ์
15. เด็กหญิงภัทรวดี  สมศักดิ์
16. เด็กหญิงภาณุมาส  วิไชย
17. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ศิริวรรณ
18. เด็กหญิงวริศนันท์  อินทรสรณ์
19. เด็กหญิงศุภสุดา  ชัยรัตน์
20. เด็กหญิงอภิณญา  ชมจันทร์
21. เด็กหญิงอรนันท์  แซ่ย่าง
22. เด็กหญิงอริสา  วงศ์สุวรรณ
23. เด็กชายอานนท์  นันติ
24. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สะวะกิจ
25. เด็กหญิงเบญจพร  ธนชยวิทย์
26. เด็กหญิงเพชรรัตน  หรรษาจารุพันธ์
 
1. นายภูมิวัฒน์  ไชยประคอง
2. นายสาริศ  สิทธิราช
3. นางสาวจันทร์ฉาย  ปรีชาจารย์
4. นายนพพร  บุญทรง
5. นางสาวฐณิษฐาจิต  ณพสิทธิศักดิ์
6. นางญานัจฉรา  ไชยวงค์คำ
7. นางพูนทรัพย์  ทุนคำ
8. นางสาวอังคณา  บัวใหล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 32 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายสิริกร  ปิ่นญาติ
 
1. นางมาลี  ไวว่อง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 36 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นายธนวัตน์  อูปคำ
 
1. นายจักรกฤษณ์  เปี่ยมประสงค์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงปารีณา  ศรีเมือง
 
1. นายณภัทชรัญช์  วงศา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงยิง  ลุงกร
 
1. นางจิตตานาถ  ปลอดสกุล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 1. เด็กชายนครินทร์  สียะ
 
1. นายเรวัต  อภิชัย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. เด็กชายธนภัทร  มาแก้ว
 
1. นางรัชดา  วงค์ศรี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 38 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์หอม
 
1. นายสาริศ  สิทธิราช
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กหญิงปาลีรัตน์  ชัยวงค์
 
1. นางเจตศรี  ไชยสาร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 1. เด็กชายมานพ  อินคำ
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  กุศล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กชายวีรากร  ตระกลพัฒนากุล
 
1. นางสาวลลิกา  อินถา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 13 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงพรพิมล  ทะรา
 
1. นายเสวี  จันทขาว
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  อรุณฤกษ์
 
1. นางอนงค์พร  อนุตรวิรามกุล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 34 โรงเรียนบ้านผึ้ง 1. เด็กชายไกรวุฒิ  แสนหมี่
 
1. นายประเสริฐ  ศรนุวัตร
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายเทวราช  มะโนวัง
 
1. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์แสนตอ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  พาทีพิเคราะห์
 
1. นางจิตตานาถ  ปลอดสกุล
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. นางสาวกนกพร  ปอย
 
1. นางมารินดา  ธรรมชัย
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง 25 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เชื้อมั่น
2. เด็กชายจิรพนธ์  ภู่ปรางค์
3. เด็กชายธีวัฒน์  วันดี
4. เด็กชายนาวี  แซ่โค้ว
5. เด็กหญิงพรนภัส  เตชะอุดมศักดิ์
6. เด็กชายราชพฤกษ์  กุสุลปัญโญ
7. เด็กหญิงวรรณิดา  บรรเรียนกิจ
8. เด็กหญิงวาสนา  หน่อแก้ว
9. เด็กหญิงสิดาพร  ใจเป็ง
10. เด็กชายอินทนนท์  ขอดขวด
 
1. นางพวงเพชร  บุญมาก
2. นางสาวกัญญา  เสาร์แก้ว
3. นางสาวเมตตา  พรมมา
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายชาตรี  คำ
3. เด็กหญิงพิณเนตรวลี  ดอนใหญ่
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  หน่อโป๊ะ
5. เด็กชายวรชัย  จองซอน
6. เด็กหญิงอภิชญา  มะณีรัตน์
7. เด็กชายอภิชาติ  หล่าจันทึก
8. เด็กชายเจษฎา  อัคควิชานนท์
 
1. นางแสงจันทร์  คุณยศยิ่ง
2. นางสุพิน  สาลักษณ์
3. นางสาวฐิรัฎชญาน์  อัจฉวิยะสกุล
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงกำไลทิพย์  สมณา
2. เด็กหญิงชญานุช  ฟ้าใส
3. เด็กหญิงชลพร  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
4. เด็กหญิงชูใจ  ลุงนุ
5. เด็กหญิงศิราภรณ์  ศิริเครือวัลย์
6. เด็กหญิงสุนันทา  ลุงหล้า
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  สุริย์วงศ์
2. นางสาวอัจฉรา  พงษ์เย็น
3. นายเจมดิรัน  คำลือ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกันยา  -
2. เด็กหญิงณัฐชา  ชัยบุญเรือง
3. เด็กหญิงทิพอาภา  วุ้ยยือ
4. เด็กหญิงลลิดา  ดุลกิจ
5. เด็กหญิงศิรินพร  มองมูล
6. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ลาหู่
 
1. นางแสงจันทร์  คุณยศยิ่ง
2. นางสุพิน  สาลักษณ์
3. นางสาวฐิรัฎชญาน์  อัจฉวิยะสกุล
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78.2 เงิน 16 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงณภัสสร  หล้าเมฆ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนติบัณฑิตสกุล
3. เด็กหญิงธนัชชา  ช่างเรือน
4. เด็กหญิงธารีรัตน์  อาจหาญ
5. เด็กหญิงธารีลักษณ์  วศินจารุเศรณี
6. เด็กหญิงนรินทิพย์  แปงศรี
7. เด็กหญิงนันธิชา  ธรรมชัย
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีรินหลวง
9. เด็กหญิงมนัญชย  ศรีดวงแก้ว
10. เด็กหญิงมาริสา  บุญวงศ์
11. เด็กหญิงรุจีรัตน์  มะลานัน
12. เด็กหญิงศุภภรณ์  หงษ์ศักดิ์
13. เด็กหญิงศุภาพรรณ  กิจเกตุ
14. เด็กหญิงสุปรียา  ภิรมย์สา
15. เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณ์
16. เด็กหญิงเดือน  ศรีรินหลวง
 
1. นางปัญชญา  กาคำ
2. นางพิมลพรรณ  ปันตี
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายวสันต์  นิมาพร
4. นายณภัทชรัญข์  วงศา
5. นายชายชาญ  จอมแปง
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กชายจักรพงค์  ชลมาลัง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีบุตรสา
3. เด็กชายพงศ์พันธ์  แก้วรากมุก
4. เด็กหญิงมณธิรา  จักรวาฬ
5. เด็กชายอนุพงค์  ศรีทุมมา
 
1. นายวรสิทธิ์  บุญกันทะ
2. นางสาวกิรณา  สมพมิตร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงอลิซาเบท  ดรับเบิล
 
1. นายศิวาวุฒิ  มงคลวิสุทธิ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 64.8 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พิลาไชย
 
1. นางจิตโสภิณ  ธนารักษ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดุแฮ
 
1. นางสาวปิยะวดี  ยะแก้ว
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง 25 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  เลิศนิธิเศรษฐ์
 
1. นายภคกุล  เตชะวังศา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 31 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 1. เด็กชายเด่นดนัย  ดวงคำ
 
1. นางลำดวน  มุ่งทำดี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนต้นกล้า 1. เด็กชายธาม  พัทธวรากร
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  คำสุข
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงวรัญญา  วารีพันธุ์
 
1. นางเกษมณี  บุญยง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.7 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายธนพงษ์  เทิดเธียร
2. เด็กหญิงนภัสสร  ดุแฮ
3. เด็กหญิงรัตนากรณ์  เงาแก้ว
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  ก้อนเขื่อน
5. เด็กหญิงโชติกา  สว่าง
 
1. นางสาวปิยะวดี  ยะแก้ว
2. นางสาวนฤมล  นวะปุก
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 60.33 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงชญานี  รัตนลี้ตระกุล
2. เด็กหญิงรัญชนา  รัตนลี้ตระกุล
 
1. นางสาวเชษฐ์สุดา  โปธา
2. นางสาวสุพรรณี  บุญทา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงจีรณา  แซ่ย้าง
2. เด็กหญิงอารยา  อาสอ
 
1. นางสาวเชษฐ์สุดา  โปธา
2. นางสาวสุพรรณี  บุญทา
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สมศักดิ์ศรีกุล
2. เด็กหญิงพรชิตา  พะตาซู
 
1. นางสาวโสภา  โย่ทู
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 71.96 เงิน 31 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กชายนัฐกานต์  อูปคำแดง
2. เด็กชายสิปปกร  อินต๊ะรัตน์
 
1. นางจิรภา  เลรามัญ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 71.98 เงิน 29 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คีรีค้ำจุน
2. เด็กหญิงแสงอ๋อม  ลุงลู่
 
1. นางรัชฎาพร  ศักดิ์เศรณี
2. นายศิวาวุฒิ  มงคลวิสุทธิ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78.27 เงิน 34 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายชานนท์  ลุงต้า
2. เด็กชายปั่นต๊ะ  ลุงศักดิ์
3. เด็กชายหน่อแดง  ก่อหลิง
4. เด็กชายเงินถัง  ลุงจ่อ
5. เด็กชายเป่  ติยะ
6. เด็กชายเสนาวุฒิ  รัตนดิลกกุล
 
1. นายวิชา  ขัดเรือน
2. นางจิตรา  เลิศพยาบาล
3. นายพรชัย  ขยันดี
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 70.5 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ยาเชอ
2. เด็กชายณัฐภูมิ  มาตจินดา
3. เด็กชายปัณณวัฒน์  โวผ่า
4. เด็กชายรัชพล  หาญกล้า
5. เด็กชายวีรศักดิ์  คำขัติ
6. เด็กชายวุฒิชัย  กอนแก้ว
 
1. ส.ต.อ.วัชระ  มังสัง
2. นางสาวเบญจวรรณ  บรรเรียนกิจ
3. นางสาวนฤมล  นวะปุก
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 13 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 1. เด็กชายคเชนทร์  อุตมะติง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อนงค์รัตน์
3. เด็กชายติ่ง  อ้ายเมือง
4. เด็กชายนนทกานต์  เกตุแก้ว
5. เด็กชายภาณุทัศน์  คำวงค์
6. เด็กชายศรันย์  สินหมี่
7. เด็กชายสิทธิพล  มาละฟู
8. เด็กชายอัครพล  ศรีจอมทอง
 
1. นายดำรงเกียรติ  คำเกิด
2. นายยงยุทธ  ชาวน่าน
3. นายเกรียงศักดิ์  สายลือภา
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดแม่กะ 1. เด็กหญิงคำจิ่ง  อิ่นก๋อง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ดำเนินงาม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดำเนินงาม
4. เด็กหญิงณัฐปภา  กำยา
5. เด็กหญิงพิภาภรณ์  เสียงดัง
6. เด็กชายมนหลู่  ลุงชาติ
7. เด็กหญิงมาลี  ลุงลายใส
8. เด็กหญิงอู  ลุงลายใส
9. เด็กหญิงเกวลี  ยาวิชัย
10. เด็กหญิงแสงหล้า  อินทรส
 
1. นายนิติภูมิ  ถาวร
2. นางเพ็ญพรรณ  ชมถิ่น
3. นางสาวเบญจมาศ  พุ่มใจดี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  อรุณฤกษ์
2. เด็กหญิงดาว  ลุงออ
3. เด็กหญิงบุญยาพร  แก้วพันธ์
4. เด็กชายพรสวรรค์  แซ่เฒ่า
5. เด็กหญิงลลิตภัทธ์  ปัญญาศรี
6. เด็กหญิงศุภาวรรณ  วิสุทธิ์คงกมล
7. เด็กหญิงสิริกร  นายยะ
8. เด็กหญิงอรนุช  ลุงหลิ่ง
9. เด็กหญิงเครือวัลย์  สมทอง
10. เด็กชายไมยสิทธิ์   วิสุทธิ์คงกมล
 
1. นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์
2. นายสุนทร  แสนชัย
3. นางกำไล  เอี่ยมงาม
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไตรรุ่งตระกูล
2. เด็กหญิงจันจิรา  พรมอินทร์
3. เด็กหญิงพิพัชรีย์  อินต๊ะ
4. เด็กหญิงวิจิตรา  คำภีระ
5. เด็กหญิงแคท  ปัญญาเยอะ
 
1. นางรัชฎาพร  ศักดิ์เศรณี
2. นางสาวสุริมล  อุปมาณ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ตะติยา
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ป้อคำ
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ดิภาวัง
 
1. นางสุวรรณา  จรูญโรจนานันท์
2. นางกัญญา  ยี่ดวง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 1. เด็กหญิงยุพา  คำ
2. เด็กหญิงวัชราพร  อู่เงิน
3. เด็กหญิงอรอุมา  เปลี่ยนสกุล
 
1. นายชัชชัย  จีรพงษ์อุดม
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กชายชัยภัทร  ปนคำ
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์  ปัญญา
3. เด็กหญิงมิ่งกมล  เปียงชัย
 
1. นายณัฐปกรณ์  ศรีพระจันทร์
2. นางณชญาดา  วงค์วิชัย
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 26 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 1. เด็กหญิงภาพตะวัน  ช่างทอง
2. นางสาวสร้อยทิพย์  คำทา
3. นายอนุชิต  สุใจ
 
1. นางสาวนภัสนันทน์  กันธา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เขื่อนคำ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายมอญใส  คิงจาย
2. เด็กชายอ่องหง่วย  ลุงกู
 
1. นางน้ำฝน  พรหมศรี
2. นายบรรเทิง  โสภาพิมพ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 19 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงญานนันท์  ศรีสุขเกษม
2. เด็กชายธนวัฒน์  แสวงดี
 
1. นางสาวภาวินี  สิงคราช
2. นายสิรปกรณ์  ตาสุข
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายชยณัฐ  สวัสดิ์
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แสนเหลี่ยว
 
1. นายปฏิภาณ  โรจน์รุ่ง
2. นางสายฝน  ทองคำ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายธนภัทร  ภูมิสร
2. เด็กชายพีรพงษ์  มูลเวียง
 
1. นางชันย์ชนก  ใจอ้าย
2. นายวรภพ  วงษ์จักร์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 1. เด็กชายปรัธนา  เฟื่องฟูกิจการ
2. เด็กชายอาทิตย์  ลุงตา
 
1. นายนิรุตติ์  เขตสิทธิ
2. นางสาวลักขณ์  มณีวระ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงคำหลู่  ไชย
2. เด็กหญิงวชิรญาภรณ์  ไชยกูล
 
1. นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย
2. นายวรภพ  วงษ์จักร์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายนพรัตน์  เชื้อลาว
2. เด็กหญิงสุุภาพร  คำมงคล
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวเกษร  วรรณรังษี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 32 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายขวัญชัย  ละหลู่
2. เด็กหญิงชญานิศา  ทองออน
 
1. นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย
2. นายวรภพ  วงษ์จักร์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่หลี
2. เด็กชายเสรี  แก้วเรือน
 
1. นายวรภพ  วงษ์จักร์
2. นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำแดง
2. เด็กหญิงอัญชลีกร  เขียวออน
 
1. นางสาวอัมพิกา  ใจก่อง
2. นางสาวแสงดาว  มูลเมฆ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พุทธโส
2. เด็กหญิงอรยา  แดงดง
 
1. นางสาวอัมพิกา  ใจก่อง
2. นางสาวแสงดาว  มูลเมฆ
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79.3 เงิน 10 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงคำพร  นายกอ
2. เด็กหญิงจตุพร  จันทร์แก้ว
3. เด็กชายมังกร  กู่คำ
 
1. นางสาวภาวินี  สิงคราช
2. นายสิรปกรณ์  ตาสุข
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 1. เด็กชายจักรภัทร  โภชนะ
2. เด็กชายปัญโญ  จิ่ง
3. เด็กชายศรีสกุล  คำวิลัย
 
1. นายจักรพงษ์  เงาธรรม
2. นางเตือนใจ  ราชดี
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นรุง 1. เด็กชายธงชัย   สีแหน
2. เด็กหญิงอัมพร   จะลอ
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  พูบิ
 
1. นายประสาน   ศรีวิชัย
2. นายณรงค์   สิทธิราช
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 1. เด็กชายณัฐพล  บุญมี
2. เด็กชายวราวุฒิ  ทิพจร
3. เด็กชายอำนาจ  แซ่เฒ่า
 
1. นายจักรพงษ์  เงาธรรม
2. นางสาวคชาภรณ์  จำปาอิ่ม
 
160 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปางขุม 1. เด็กชายวรเดช  หวันหลุ้ม
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  กาแฮ
3. เด็กหญิงอภิชญา  จองหว่า
 
1. นายพงษ์ศิริ  บุญอำนวย
2. นายสิรพล  ปัญญาศรี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายป่าง  ลุงจาย
2. เด็กชายสันติ  ลุงอาย
3. เด็กชายเป็งฟ้า  คำอ้าย
 
1. นายดำรัส  ชัยชนะ
2. นายนิคม  เปียงชัย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  แก้วคำ
2. เด็กชายพิทักษ์ชัย  ชลาคีรีเขตต์
3. นายยอดธง  แซ่ย่าง
 
1. นายกิตติพันธ์  คำลอม
2. นายณัฐพล  พิไสย
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ดงเย็น
2. เด็กหญิงรีย์นิภา  สุรินทร์รัตน์
3. เด็กหญิงอนุรี  ดวงดี
 
1. นางลำยอง  จืมทราย
2. นางทฤตมน  ขันทอง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนพร้าวบูรพา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เลาจาง
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  เมฆม่วง
3. เด็กหญิงอรณี  สินหมี่
 
1. นางมาลี  อินธิไชย
2. นางสาวศันสนีย์  แสงเรือน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงจิตรา  ลุงยอด
2. เด็กหญิงปิยะดา  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงมด  ลุงคำ
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ลุงยะ
5. เด็กหญิงสุทธิพร  บุญมา
6. เด็กชายอภิชัย  ลุงต๊ะ
 
1. นางพรพรรณ  ใจก้อน
2. นางยุพิน  อำนา
3. นางวิไลภรณ์  สุจา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  บุญเป็ง
2. เด็กหญิงทวย  ลุงทุน
3. เด็กหญิงนวลละออ  ลุงกอ
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  เลาแก้ว
5. เด็กหญิงเดือน  คำอ้าย
6. เด็กหญิงเมย์  ลุงทุน
 
1. นางสุพิศ  ผัดแสน
2. นางสุรัชพรรณ  กระบวนแสง
3. นางจำเนียร  วงค์คำ
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านแม่เลา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ตาดทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขาวผ่อง
3. เด็กชายธีรภัทร  สมใสย์
 
1. นางสาวมลฤดี  ง่วนหวม
2. นางนริศรา  ไฝปวง
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 38 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงคำอุ่ง  คำใส
2. เด็กหญิงภัสสร  สุหริ่ง
3. เด็กหญิงเกษรินทร์  แสงจิตร
 
1. นางวลัย  การบูรณ์
2. นางศิริพรรณ  คำเป็ง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 73 เงิน 34 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปินคำ
2. เด็กชายปิยวัฒน์  อ้ายคำ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  จิตงาม
 
1. นางสุภาดา  พนมมิตร
2. นางสาวหทัยณันท์  ศิริเขตต์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.4 ทอง 38 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กหญิงผ่องศรี  ลุงทุน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงมณี
3. เด็กชายโชคชัย  ว่องไว
 
1. นายสมัคร  จันตาเงิน
2. นางสาวสรวงสุดา  เจริญวงค์
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76 เงิน 30 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สันป่าเงิน
2. เด็กหญิงนลินี  เมธา
3. เด็กหญิงภานุมาส  สิงห์แก้ว
 
1. นางประคอง  เสรีกลุ
2. นางจุไรรัตน์  สุขสถาน
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 1. เด็กหญิงปรินดา  จะหวะ
2. เด็กชายพรเทพ  ใจวงศ์
3. เด็กชายสถาพร  กล้าหาญ
 
1. นางสาวภาณุมาศ  มงคลพงษ์
2. นางสาวนงนุช  ชัยคุณา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กันตี
3. เด็กหญิงสุชานัน  ตือตาโมง
 
1. นายคำนึง  วงศ์ใหญ่
2. นางพรพรหม  วงษ์บูรณาวาทย์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงจริญญา  เสนา
2. เด็กหญิงฐิติพร  ใสยาตร์
3. เด็กหญิงอุรัสญา  เริ่มมีสุขสันต์
 
1. นายคำนึง  วงศ์ใหญ่
2. นางปิยะนุช  เมืองปิง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 86 ทอง 21 โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กหญิงวิภา  นาสะอ้าน
2. เด็กหญิงแสงคำ  ลุงจ่าม
3. เด็กหญิงแสงระวี  ลุงหลอยจอง
 
1. นางจุรีย์  กันโฑ
2. นางสาวหทัยรัตน์  เรือนแก้ว
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 19 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  เราเท่า
2. เด็กหญิงสมาเรียร  เรายะ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ใจมา
 
1. นางสาวสรวงสุดา  เจริญวงค์
2. นายสมัคร  จันตาเงิน
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 40 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กชายกายสิทธิ์  ดูแฮ
2. เด็กชายญาณวุฒิ   หมื่อเพล
3. เด็กชายสวัสดิ์  แซ่ยะ
 
1. นางสาวจุรีย์  ประสิงห์
2. นางสาวกัลยา  ภาวนีย์กุล
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.4 ทอง 6 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  แซ่เฒ้า
2. เด็กชายพลากร  แซ่หว้า
3. เด็กชายภพธรรม  แซ่เฒ่า
 
1. นางสาววิลาสินี   ยะมะโน
2. นางพรรณวลัยทร  รุ่งนิธิเจริญ
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 22 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 1. เด็กชายจตุพร  บิดาหก
2. เด็กชายชนพงค์  อินต๊ะยศ
3. เด็กชายสรวิชญ์  เชื้อโต่ง
 
1. นางสาวณภัทร  ชัยนันท์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พนาโสภา
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บุญเศษ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ยิ่งมี
3. เด็กหญิงรติภรณ์   วงษชัย
 
1. นางนงคราญ   บุตรโคษา
2. นางนวภัสร์   อ่างเงิน
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 1. เด็กชายคมสินธุ์  สุรินทร์
 
1. นางนภัสวรรณ   ดุริยะนันท์
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงจีรนันท์  กันทา
 
1. นางสาวชฏาพร  แดงขาวเขียว
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 1. เด็กหญิงชลธิชา  จุมปี
 
1. นางจันทิรา  จอมเดช
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กหญิงวิภาวนี  ทองวิวัฒน์ธนา
 
1. นางนิภาพร  สายจิตธรรม
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77.6 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 1. เด็กชายธีรเดช  สังวาล
 
1. นางสาวกาญจณา  เกิดอ้าย
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 70.4 เงิน 22 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงนิตยา  ผ่องพิมาน
 
1. นางศศิวิมล  ดอกพอ
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงณัฐพร  ณ น่าน
 
1. นางสาวเขมจิรา  พ่อนา
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  เงินแสง
2. เด็กชายสุวิทย์  ยอดทู
3. เด็กชายแดง  ลอยเอิง
 
1. นางสาวเจนจิรา  ปัญญาดี
2. นางสาวจาริยา  คงโนนกอก
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงพิยดา  คำลี
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงไพริน  ลุงออ
 
1. นางสาวหทัยกาณร์  บัวชุม
2. นางบุษกร  คำปัน
 
190 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69.8 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงอัชฌา  ดวงแสง
2. เด็กชายอาทิตย์  จะอื่อ
 
1. นางสุจิตรา  เทพานนท์
2. นางดารากร  มูลปา
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 1. เด็กหญิงนวลจันทร์  ปู่ยี่
 
1. นางเกษรินทร์  เป็งจันทร์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายนัทธ์  นาทอ
 
1. นางอัมพร  มังคละ
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายคุณากรณ์  อารีย์
 
1. นางสาวชวนพิศ  มาลาสุริยา
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. นายนันทภพ  วงค์ไชยยา
 
1. นางสาวนฤมล  นวะปุก
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.2 เงิน 21 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายเอ  บ่าวเอ
 
1. นางนิตยา  มันทะนา
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงรัศมี  -
 
1. นางจิราภรณ์  แอบคำ
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ชัยแสน
 
1. นางสุรีรัตน์  เชี่ยวชาญ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  บรรชัย
 
1. นายเกียรติศักดิ์  สุคำมา
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 1. เด็กชายชายเมือง  ลุงถั่ว
 
1. นางโศจิรัตน์  เมืองมานิตย์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.8 ทอง 14 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  ทิพนี
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 36 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กหญิงเมธาพร  คำฟู
 
1. นางพรจิตร  อินทะจักร์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายปิยราช  แย้มเอิบสิน
 
1. นางสุรีรัตน์  เชี่ยวชาญ
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทรัพย์ประสม
3. เด็กหญิงพัชญาภา  วีระกิตย์
4. เด็กหญิงวริศรา  ลุงจาย
5. เด็กหญิงหอม  แก้ว
6. เด็กหญิงอรปรีญา  บุญทวีธรรม
7. เด็กหญิงแสงเดือน  ลุงยุ้น
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
2. นางจิตรา  กิติชัยวรรณ
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กหญิงณัฐพรณ์  หงษ์ฟ้อน
2. เด็กหญิงณุจิเรช  จินะก้อน
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ลุงยงค์
 
1. นางพรพรหม  วงษ์บูรณาวาทย์
2. นางเนตรนภา  บุญยัง
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงนุ่น  ลุงมน
2. เด็กหญิงพลอย  นาใจ
3. เด็กหญิงอ๊อด  แดง
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางหทัยกาญจน์  สุดาจันทร์
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.4 เงิน 12 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ปุตละ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำแสง
3. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  วิวัฒน์พงษ์
 
1. นางสุวิชาดา  บุญชวลิต
2. นางพัชรินทร์  นวลเป้า
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.6 ทอง 23 โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แผลงฤทธิ์
2. เด็กหญิงนวล  ลุงปาน
3. เด็กชายหลาว  ลุงหนาน
 
1. นางเกษณี  บุญชุ่มใจ
2. นางสาวหทัยรัตน์  เรือนแก้ว
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1. เด็กชายพานุ  ศรีวิชัย
2. เด็กชายพิศักดิ์  เหลาะปู
3. เด็กชายหม่อง  ตีระ
 
1. นางสาวพิชญาภา  ชาวเวียง
2. นายทวี   โปธา
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายวรพล  ลุงทุน
2. เด็กชายสุรชัย  เชียงดอย
3. เด็กชายอภิรักษ์  เจริญสุข
 
1. นางเพ็ญพักตร์  เอกจิตร
2. นายวีระยุทธ  สวัง
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 1. เด็กชายกรรชัย  แซ่จู
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  แซ่หาง
3. เด็กหญิงสาวิกา  แสจะคือ
 
1. นางธัญธิตา  สุทธิกุลบุตร
2. นางจารุภา  ดันทะมิตร
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายนิวัตร  โปธา
2. เด็กชายวิรัตน์  นาทอ
 
1. นายพลากร  แก้วฝั้น
2. นางประภัสสร  บริรักษ์
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายณัฐชยา  ยอดเงิน
2. เด็กหญิงรุจิรา  ก๊ะเตอร์
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวนฤมล  นวะปุก
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายวรพิพัฒน์  วัฒนเขตร์
2. เด็กชายสมชาย  ลือกิจ
 
1. นางสาวปวีณา  ขันธะ
2. นางสาวชวนพิศ  มาลาสุริยา
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 1. เด็กหญิงณัฐชา  สานุวิทย์
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  แก้วติ๊บ
 
1. นายเอกลักษณ์  คำอ้วน
2. นายเสฏฐวุฒิ  แว่นจันทร์
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68.4 ทองแดง 25 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายธันวา  รักษาแดน
2. เด็กชายอภินันท์  วงเวียน
 
1. นางสาวปวีณา  ขันธะ
2. นางสาวชวนพิศ  มาลาสุริยา
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายกุสนธ์  นายแลง
2. เด็กชายชัชชัย  คล้ายสุรินทร์
 
1. นายประกิจ  แก้วอริยศักดิ์
2. นางน้ำฝน  พรหมศรี
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 1. เด็กชายภูวดล  แก้วแววน้อย
2. เด็กชายสรวิชญ์  หินแก้ว
3. เด็กชายเมทธวิน  ดวงเดช
 
1. นายสงกรานต์  คำวงค์ปิน
2. นายนพคุณ  ศรียา
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.4 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ลุงเล็ก
2. เด็กหญิงชุลีพร  ลุงคำ
3. เด็กชายวิศรุต  สุภารักษ์
 
1. นายสงกรานต์  คำวงศ์ปิน