สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จองฟั้น
 
1. นางสาวชวนพิศ  กันทะวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงกัลยา  จุมเกตุ
 
1. นางอรพิน  ฟองสมุทร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงจิราภา  ลุงต๊ะ
 
1. นางพิมพร  ไตรยานุภาพ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 62 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กหญิงขวัญพร  ดอยแลม
 
1. นางสาวกุลธิดา  ละคำปา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ปัญญา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ผัดก๋า
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 1. เด็กหญิงสุวนันท์  อะจอ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เส่งหล้า
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74.4 เงิน 40 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ลุงซอ
 
1. นางรัชนี  คำวินิจ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.1 ทอง 15 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงป๊อป  มูหลิ่งต๊ะ
 
1. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายซือ  ลุงจิ่ง
 
1. นางกรวรรณ  พนาวงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 1. เด็กหญิงธัญชนก  อยู่ดี
 
1. นางสาวอารีย์พร  ไชยอำมาตย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.1 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงแหม่ม  ลุงปั่น
 
1. นางสาวนงเยาว์  ศรีอินทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 57.8 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กชายกฤตติพงษ์   หลวงหล้า
2. เด็กชายธนายุต   ซอยง
3. เด็กหญิงแสงชื่น  จเรซะ
 
1. นางสาวบงกชภรณ์  มะโนแก้ว
2. นางสาวเกศนี  รวมสุข
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  มานะโส
2. เด็กหญิงธิติญาพร  เมธา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  โพซ่า
 
1. นางสาวพรทิพย์  เงินสัจจา
2. นางสาวนงคราญ  ไชยเรืองศรี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  ลุงหม่อง
2. เด็กหญิงพิมมาดา  อินตา
3. เด็กหญิงรัตนพร    มูหลิ่ง
 
1. นางสาวทัศนีย์   อรุณ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงพกายแก้ว  นายแก้ว
2. เด็กหญิงพลอย  ลุงต๊ะ
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางพันธรานันท์  วงษ์ไทย
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงวรดา  บังเงิน
2. เด็กหญิงหลาวคำ   ปู่กะนะ
 
1. นางสาวทัศนีย์    อรุณ
2. นางสาวดวงพร  วันคำ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  อุตสาหพันธ์
2. เด็กหญิงเกศกนก  มหาหิงค์
 
1. นางสาวไปรยรักษ์  ดวงแก้ว
2. นางสลักจิต  ศิริกันทา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กหญิงจันทนา  ชิวผะ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  พะยะ
 
1. นางสาวเมลี่  แซ่โก
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 21 โรงเรียนม่วงป๊อก 1. เด็กชายกู่  ลุงหว่าหลิ่ง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วงศ์ษา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 40 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ณ เชียงใหม่
 
1. นางทัศนีย์  สุรีย์รัก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กหญิงมัทนันท์  อินจา
 
1. นายคมสันต์  รัตนะ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงพลอยใส   ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงภัทรยากร   ติ๊ย๊ะ
3. เด็กหญิงศุภานัน    ลุงก๊ะ
 
1. นางสายสุณี  อินจันทร์
2. นายเทวิน  ธรรมลังกา
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงคำหลาว   ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงมอญจิ่ง    ลุงศิริ
3. เด็กหญิงเข่งหล้า   ลุงกั่นนะ
 
1. นายเทวิน  ธรรมลังกา
2. นางสายสุณี  อินจันทร์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ตุ๊อู่
2. เด็กหญิงพีรดา  กรองแก้วพนา
3. เด็กหญิงสิราลักษณ์  คมฤทธิ์ชูจรัส
 
1. นางรุ่งอรุณ  คำหนิ้ว
2. นางกนกรักษ์  จินดาหลวง
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 34 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พันธ์ไธสงค์
2. เด็กหญิงศศิธร  ปัญญาแก้ว
3. เด็กหญิงสายฝน  กันทะ
 
1. นายยวน  มูลสถาน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กชายชาติชาย  สองสกุล
2. เด็กชายพงศธร  บุ่นนะ
 
1. นางสาวเบญจพร  อินปั๋นแก้ว
2. นางสาวปวีณา  สง่าศรี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงกวงจือ  แซ่หลี่
2. เด็กชายหนุ่มเมือง  หยั่นนะ
 
1. นางสาวเสาวภา  ม่วงมูล
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ไข่คำ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายพิเชฐ  สุธรรมสกุล
 
1. นางสาวนฤมล  ใสคำฟู
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กชายแสงห่าน  ลุงต๊ะ
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทร์หล่ม
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  แซ่กอ
 
1. นายวีรชน  คล้ำจีน
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70.46 เงิน 33 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กชายวีแสง  ติยะ
2. เด็กชายสายเดือน  ติงตอง
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทร์หล่ม
2. นายวิษณุ  อุดต่อม
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73.19 เงิน 27 โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงชลธิชา   ธนู
2. เด็กหญิงสิรินท์ดา  เรือนใสย์
 
1. นางสาววัชรินทร์  อิ่นคำ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กชายเดือน  ลุงปั่น
 
1. นางอินทิรา  อุ่นใจ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงชุติมา  อินทร์กร
 
1. นางสาวสิรินทรา  พันธ์เรือนดี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายบุญศิริ  แซ่หยั้ง
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทพันธ์
3. เด็กชายเอกภพ  ลุงต๊ะ
 
1. นางชัชวาลย์  เลิศประเสริฐ
2. นางสาวชาลินี  ทองขันนาค
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงณิชชาภัทร  ธำรงไทสกุล
2. เด็กชายศุภกิตต์  รอบคอบ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  สุธรรมสกุล
 
1. นายพิทักษ์  อนุลม
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ไข่คำ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  หน่อพงษ์
2. เด็กหญิงเอมมิลี่  เลมาซูเรีย
3. เด็กหญิงแสงมอน  ลุงหม่อง
 
1. นางสาวมณฑิรา  ปัญญาราษฎร์
2. นางจำเนียง  สมบูรณ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กหญิงน้องเล็ก  ลุงเซ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  จองคำมั่น
3. เด็กชายอากาศ  ร่วมความคิด
 
1. นางสาวจิตรลดา  ถนอมรุ่งเรือง
2. นายศรีทน  ขัติหลง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำเขียว
2. เด็กหญิงภัทริญา  พืชตระกูล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เงาใส
 
1. นางสาวศศินภา   ธิจักร์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ใจยายอง
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กชายกฤษกร  นันทร์แก้ว
2. เด็กชายธนกฤต  ใจหาญ
3. เด็กชายอนันต์  วิศาสน์
 
1. นายไชยกร  กิติยายาม
2. นางสาวจิราภรณ์  มะโนวงษ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.2 ทอง 26 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สี่จา
2. เด็กหญิงพนิดา  เลาฉ่อน
3. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่มี
 
1. นางสาวศศิวิมล  ไชยเลิศ
2. นางสาวรัชดา  ไชยมี
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนัชพร  คำแก้ว
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พุทธรักษา
 
1. นางกิ่งกาญจน์  กันนาง
2. นางสาวธัญญา  คำแดง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70.6 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กชายชัยภิรมย์  เว้นบาป
2. เด็กชายโกสินทร์  แซ่อ่อน
 
1. นางสาวเกศรินทร์   จันต๊ะโสภา
2. นางสาวธัญลักษณ์  วงค์ร้อย
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงสาธิกา  รุ่งชำนาญกิจ
2. เด็กหญิงแน่  น้องสู้
 
1. นางกัลยา  คำชัยยะ
2. นายมานพ  ศรีขัติย์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ขิ 1. เด็กชายสมคิด  ลุงชิง
2. เด็กชายหน่อคำ  ลุงยวน
 
1. นายบำรุงเกียรติ  ขาวสวย
2. นายอรรถสิทธิ์  สายคำ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 57.4 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายแสงเมือง  ลุงพงษ์
2. เด็กชายไกรวิชญ์  กันทา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อินต๊ะปาน
2. นายบัญญัติ  ยะวัน
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 38.33 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านสินชัย 1. เด็กชายกิตติภพ  จินะ
2. เด็กชายสุพรรณ  ลุงทอน
 
1. นายประทีป  มีป้อ
2. นายนิมิตร์  เลางาม
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 34.95 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 1. เด็กชายกฤษณ์พีรัช  ภักดิ์ธนาวิชัย
2. นายเอกภาพ  เลายี่ปา
 
1. นายกีรติ  สุปรียธิติกุล
2. นางปทุมวรรณ  เก่งกาจ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.02 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปางปอย 1. นายธิติ  มะลิคำ
2. เด็กชายอุเทน  กาวิน
 
1. นายสงกรานต์  กาวิโล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 33 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  แสงกาศ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  กันทะวงค์
3. เด็กหญิงศิริพร  ฟองแก้ว
4. เด็กหญิงสิลิลลา  สักใหญ่
5. เด็กหญิงแสงหอม  ลุงซ๊ะ
 
1. นางภัทร์วดี  ปัจจารี
2. นางสาวภัฎธีรา  รัตนทวีชัยพร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.05 เงิน 32 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ใหม่เขียว
2. เด็กหญิงณัฐพร  ตายะ
3. เด็กหญิงพิชญา  ลุงซู่
4. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ศรีวิชัย
5. เด็กหญิงสิดาพร  ลุงเดช
 
1. นางสาวแวววลี  วงค์วรรณ์
2. นางสาววราลักษณ์  เดชาวรนันท์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงณิชารีย์  สุริถี
2. เด็กหญิงนิชชานันท์  จะลา
3. เด็กหญิงรวิพรรณ  จอมแก้ว
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฟ้าสละ
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ฤทธิรณ
 
1. นางธมน  สังข์สำราญ
2. นางรินนพร  บุญชาญ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา  ปัญญาแสง
2. เด็กหญิงวรินทรา  นันทพัทธิ์
3. เด็กหญิงสุดฤทัย  อินแสง
4. เด็กหญิงอรพรรณ  แสงคำ
5. เด็กหญิงอาทิตยาพร  เมืองดี
 
1. นายธงไชย  เกตุทะจักร์
2. นางเพ็ญศรี  ขจีจิตต์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กชายชิติพัทธ์  คำแฮ
2. เด็กหญิงตวิษา  นุเชอร์
3. เด็กชายธนบูลย์  ปานันท์
4. เด็กหญิงมะปราง  จ่านุ
5. เด็กหญิงวราญาธ์    ถาวรรักษ์มงคล
 
1. นายเชิดชนก  เตอเก
2. นายธนวัฒน์  คงมณี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายครรชิต  แสงไว
2. เด็กหญิงฐนิชา  สุภาษี
3. เด็กหญิงน้ำฟ้า  วงศ์ตา
4. เด็กหญิงมาริษา  พรมมาศรี
5. เด็กหญิงรัตน์ติยากร  ขันใจ
 
1. นางกรรณิการ์  ยาประเสริฐ
2. นางสายทอง  วรรณเลิศ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กชายยศกร  แซ่จู
2. เด็กหญิงรุจิตรา  แซ่หลี
3. เด็กหญิงสายทอง  ไอ่ยุ
4. เด็กชายอภิรัตน์  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงอาหยิ่ง  แซ่หยาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชายปณิธาน   รัตนธรรม
2. นางนริศรา  ทิพย์วรรณ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง 5 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กชายณัฐ  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงธีรดา  กรดง
3. เด็กหญิงนิตย์  นายยี่
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  นายยี่
5. เด็กหญิงอภิญญา  อินแสง
 
1. นายศักรพล  วงษ์รัตน์
2. นางสาวจามจุรี  วีระภัทรากูล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงกัลยา  คำแดง
2. เด็กชายกิตติพันธ์  ประทุม
3. เด็กหญิงคำ  ลุงหลู่
4. เด็กหญิงคำหลู่  ลุงทุน
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลุงบุญ
6. เด็กหญิงธันยธร  ลุงตา
7. เด็กชายนภดล  จ่าหลิ่ง
8. เด็กหญิงปิยธิดา  แสงทอง
9. เด็กหญิงพันธิสา  นายหล้า
10. เด็กหญิงภัสสร  สาธิต
11. เด็กชายสมชาย  กาเหน่
12. เด็กชายอนุสรณ์  คำแดง
13. เด็กหญิงอพิณญา  ลุงเฮิง
14. เด็กชายอาซื้อ  ลุงทุน
15. เด็กหญิงเกวรินทร์  ทุนหลู่
16. เด็กหญิงเดือน  ยอดคำ
 
1. นายธีรศักดิ์  จันทร์ทรา
2. นายวิริทธ์พล  อิ่มโพธิ์
3. นายโสภณ  ท้าวแก้ว
4. นางสาววณัฐชญา  ขาวงาม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายจิ้งจู่  แซ่หย่าง
2. เด็กชายชุติพนธ์  แซ่หลี่
3. เด็กชายตะวัน  แก้วกุนทน
4. เด็กหญิงนุ่มนวล  ลุงส่า
5. เด็กชายพีระพงค์  แซ่โจว
6. เด็กชายพีรีศักดิ์  แซ่เกา
7. เด็กชายพุฒิพัฒน์  แซ่ลี้
8. เด็กชายภานุพงค์  แซ่หย่าง
9. เด็กชายวัชระ  แซ่จ้าว
10. เด็กชายวิชัย  แซ่จ้าว
11. เด็กชายวีระพัฒน์  ทวีอภิรดีนาค
12. เด็กชายสงกรานต์  นิมิตรไพรพันธ์ุ
13. เด็กหญิงสาริกา  แซ่หลี่
14. เด็กหญิงสุชาดา  จารุจรรยาวงศ์
15. เด็กชายอรรถพล  อ่อนละมูล
16. เด็กชายอาเหลียง  แซ่จัง
17. เด็กหญิงเกตน์นิภา  เลายี่ปา
18. เด็กชายเจียงเฟย  แซ่เจียง
19. เด็กชายเหล่าหวู่  แซ่โจว
20. เด็กชายไท่จง  แซ่จู
 
1. นางวิราภรณ์  บุญเจริญ
2. นางทิพวิมล  ศรีปราชญ์
3. นายนันทยศ  นนธิจันทร์
4. นายปกรณ์  สุวรรณาเป็ง
5. นางสาวสุชาดา  แท่งเงิน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 1. เด็กหญิงบัวตอง  ปู่ทุน
 
1. นางสาวอคิราภ์  สมควร
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 22 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงคำแดง  กาวิละ
 
1. นางสาววารีมาศ  รุจิวรรธนะกุล
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  เลาลี
 
1. นางสาวนัฐทพร  ชื่นชอบ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงมนต์นภา  นายปาน
2. เด็กชายวรายุส  หน่อแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยาภรณ์  คุณมั่ง
2. นางสาวเสริมศิริ  ไคร้งาม
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 26 โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายวีรภัทร  บุญมา
2. เด็กหญิงสิริปรีญา  ทองสอาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์  อนันต๊ะ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง 17 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กชายปริม  ดวงดี
2. เด็กหญิงเดือน  ปานอ่อง
 
1. นายธีรภัทร์   เทพคำ
2. นางสาวเอี่ยมศิริ   ธิยะ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิมมา
2. เด็กหญิงกัลยกร  จองวิ
3. เด็กหญิงจิดาภา  แสนคำมูล
4. เด็กหญิงจิราภา  วันดี
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำปวน
6. เด็กหญิงณัชพรรณ์  วัฒนสัตย์
7. เด็กหญิงบุญสิตา  เขียวธิโอต
8. เด็กหญิงฟ้าใส  สกุลจงใช้สิริ
9. เด็กหญิงรพีพร  ไอ่หลง
10. เด็กหญิงรวิภา  จันต๊ะตึง
 
1. นางสาวปภวรินทร์  ปภิณวิชยพลกุล
2. นางกรรณิการ์  ยาประเสริฐ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงกาญจนา  จองคำ
2. เด็กหญิงจันจิรา  ละยอย
3. เด็กชายณัฐพล  วิทูน
4. เด็กหญิงภราพร  น้อยแดง
5. เด็กชายวันชัย  ลุงจาย
6. เด็กหญิงสุภาพร  มาดี
7. เด็กชายอดุลย์  ลุงมาด
8. เด็กชายเมือง  ลุงหม่อง
9. เด็กหญิงเรือนใจ  พรหมมา
10. เด็กชายเอกภพ  อินต๊ะพรม
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  วรรณะศรี
2. นางเพ็ญนภา  สันฟู
3. นางสาวรพีพรรณ  วันคำ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.4 ทอง 30 โรงเรียนม่วงป๊อก 1. เด็กหญิงก๋อนข่อง  ลุงซุ
2. เด็กชายคำแข่ง  ใจดี
3. เด็กชายจ๋อมแสง  ลุงวิ
4. เด็กหญิงพลอย  ลุงเกซะ
5. เด็กชายวรัญชิต  ลุงหนุ่ม
6. เด็กหญิงศิรา  ลุงยะ
7. เด็กหญิงเกวลิน  หลักดี
8. เด็กชายเดือน  ลุงหย่า
9. เด็กหญิงแสงหล้า  ปู่จาย
10. เด็กหญิงแอน  ลุงเล็ก
 
1. นายกมล  อาสาภิญโญ
2. นายณัฐวุฒิ  งามหมู่
3. นางสาวดวงนภา  สายธารฟ้า
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สมยง
2. นางสาวจันทภัทร  บุญนำ
3. นางสาวจารุวรรณ  ลุงจาย
4. นางสาวจิราภรณ์  บุญมี
5. นางสาวพิชัญญา  เลี้ยงถนอม
6. นางสาวพิมพกานต์  จองหร่าม
7. นางสาววริศรา  จองอยู่
8. นางสาวสวภาว์  จินะใจ
9. นางสาวสุชานาถ  บุญสาตร์
10. นางสาวสุชานุช  บุญสาตร์
 
1. นายธัชพล  สุวรรณพงษ์
2. นายกิตติ์ธนัตถ์  จันทร์ส่งแสง
3. นายศรีทน  ขัติหลง
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 72 เงิน 30 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กชายจอม  ลุงลือ
2. เด็กชายจิ่ง  ลุงซอ
3. เด็กชายจ่อมิ้น  ลุงเซิง
4. เด็กชายชินวัตร  เติ๋นวงศ์สกุล
5. เด็กชายปาณรวัฒน์  สถาน
6. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ปัญญา
7. เด็กชายหนุ่มไทย  จันตา
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลุงอ่อง
9. เด็กชายแดง  ลุงเฮือง
 
1. นางต้องลักษณ์  ปันผสม
2. นายเริงฤทธิ์  เสาร์คำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณา  ไชยวงค์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่พ่าน
2. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่หว่าง
3. เด็กหญิงนิภา  ตานะ
4. เด็กหญิงยุ้มคำ  ลุงคำ
5. เด็กหญิงรัชดาพร  รื่นรมย์รัตนชาติ
6. เด็กหญิงลลิดา  แซ่เติ๋น
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์  แซ่พ่าน
8. เด็กหญิงสุจิรา  ลุงปัน
 
1. นางต้องลักษณ์  ปันผสม
2. นายเริงฤทธิ์  เสาร์คำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณา  ไชยวงค์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 29 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายคำ  ปางน้อย
2. เด็กชายประเสริฐ  ลายเฮิง
 
1. นายทองสุข  คำหนิ้ว
2. นางรุ่งอรุณ  คำหนิ้ว
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กหญิงซุมมิ่ง  แซ่หว่าง
2. นายสหัสวรรษ  แซ่เฉิ่น
 
1. นางสนธยา  ลำคำ
2. นายวิรัตน์  สิริเกียรติกิจ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่กือ
 
1. นางสาวประทุมพร  น้อยทู
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงค์สาม
 
1. นายศุภชัย  ทิพโรจน์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 1. นางสาวบัวคำ  คำใส
 
1. นายเอกศิววัชร์  กันทา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 1. เด็กชายขวัญแดง  ลุงเล็ก
 
1. นายเอกวัชร์  วัชรพันธุ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงนพรัตน์  พานพิศุทธ์
 
1. นายอุดม  สาลี
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. นางสาวน้อง  ลุงกอน
 
1. นายอุดม  สาลี
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. นายขจรศักดิ์  เลาหาง
 
1. นางสาวประทุมพร  น้อยทู
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. นางสาวแสงเฮือน  เมืองนาย
 
1. นายอุดม  สาลี
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กหญิงปาณิดา  ล่ะปาน
2. เด็กชายอุทัย  อาบือ
 
1. นายปัณณทัตถ์   ปวงคำ
2. นางพิมจันทร์  ปวงคำ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงมาตหลู่  ลุงปาน
2. เด็กชายแดง  จะฟู
 
1. นางภัทรินญา  เพชรธนดารินทร์
2. นางแสงหล้า   ไทยวงษ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางมะเยา 1. เด็กหญิงชัญญา  ผาด่าน
2. เด็กหญิงผ่อง  ปูดด้าว
 
1. นายสมพร  สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวพรรณนิภา  สมบูรณ์ชัย
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. นางสาวแสงมล  ลุงหลิ่ง
 
1. นายอุดม  สาลี
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กชายจีราวัฒน์  จะเย
2. เด็กชายซา  ปากน้อย
3. เด็กชายวิทยา   จาจู
 
1. นายปัณณทัตถ์   ปวงคำ
2. นางพิมจันทร์  ปวงคำ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา  นวลสะอาด
2. เด็กชายพงศกร  เสมา
3. เด็กชายเจษฎา  ออแต๋
 
1. นายปัณณทัตถ์   ปวงคำ
2. นางพิมจันทร์  ปวงคำ
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านปางมะเยา 1. เด็กชายชนธวัช  จะทา
2. เด็กหญิงนฤมล  เทพสาร
3. เด็กหญิงเมขลา  จะจู่ปูหมื่อ
 
1. นายสมพร  สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวพรรณนิภา  สมบูรณ์ชัย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  สุทธิสวรรค์
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 1. นายธนัดกิจ  เทพวงค์
 
1. นายดนุพล  อุดดง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 1. เด็กหญิงนนท์  ลุงทุน
 
1. นายอนุรักษ์  เมืองใจ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82.67 ทอง 14 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงณภัสนันท์  อังศวสุรมย์
 
1. นายพรหมาสตร์  สรรพศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ลำคำ
 
1. นายพรหมาสตร์  สรรพศรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โปธิคำ
 
1. นายสิทธิพันธ์  ก๋ากาศ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  สมณา
 
1. นายกฤษณะ  วงศ์ริน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนวิรุณเทพ 1. เด็กหญิงคำ  ลุงหลิ่ง
 
1. นายวิริยะ  วิราศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  นานุสุ
 
1. นายสิทธิพันธ์  ก๋ากาศ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงปานไพลิน  มัชฌลีลา
 
1. จ.ส.อ.อิทธิพงค์  วิวัฒนเจริญ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงภูริชญา  บริบูรณ์
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงส่วยจิ่ง  ลุงพงศ์
 
1. นางกรรณิการ์  ยาประเสริฐ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กหญิงกัญญามาศ   เอกศิริ
2. เด็กหญิงกัลยา  อารง
3. เด็กหญิงคำกู่   ลุงติ
4. เด็กหญิงจันทร์หอม   ลุงจ่อ
5. เด็กชายจายหั่น   ลุงมู
6. เด็กหญิงดาวภาสุข   ขันคำ
7. เด็กหญิงทวย  ลุงตา
8. เด็กชายธนกฤต   นวลแก้ว
9. เด็กหญิงปานไพริน   หน่อสันสี
10. เด็กหญิงภัทรวดี  หวลกาบ
11. เด็กหญิงรุจิรา   ลุงต๊ะ
12. เด็กชายสมภพ   ลุงมู
13. เด็กชายสมรักษ์   ชัยมง
14. เด็กชายสุวรรณ   นายนุ
15. เด็กชายอดิศร  กองจาย
16. เด็กชายอภิสิทธิ์ชัย   สายเครือคำ
17. เด็กชายอาทิตย์    ลุงจอง
18. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ขันคำ
19. เด็กชายแสง   ลุงหลวง
20. เด็กชายแสงหาญ   ลุงติ
 
1. นางสาวกุลธิดา  คำพา
2. นายชัยวัฒน์  ขัดสิงห์แก้ว
3. นายสุชาติ  ปัญญาวงค์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สุขเจริญ
2. เด็กชายธนวุฒิ  นามมล
3. เด็กชายภูเมศ  บัวยันต์
4. เด็กชายสหรัฐ  เรือนมูล
5. เด็กหญิงสุมิตา  สุมาลัย
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 83.4 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เขื่อนเพชร
2. เด็กหญิงชนากานต์  จักร์วรรณา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญยงสุวรรณ์
4. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีวิชัย
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำมูล
6. เด็กชายทวีสิทธิ์  แม่นจิต
7. เด็กหญิงธันธิดา  บุญเปลี่ยน
8. เด็กหญิงนรากร  คำแสน
9. เด็กหญิงนวพร  เม็งวัน
10. เด็กชายนัทกร  แสนมา
11. เด็กชายประดิษฐ์  โสภา
12. เด็กหญิงปิยะดา  บุญโป่ง
13. เด็กหญิงพนิดา  ทองอิน
14. เด็กหญิงพิมพร  ลุงพงษ์
15. เด็กหญิงฟ้าใส  สังข์เมือง
16. เด็กชายยุรนันท์  ตัน
17. เด็กชายวรรณชัย  ลุงส่วย
18. เด็กหญิงวรรณศิริ  กิติสาร
19. เด็กหญิงวิกานดา  ลุงตา
20. เด็กชายวิพัฒน์  สมทอง
21. เด็กหญิงศรัญญา  ชัยวุฒิ
22. เด็กชายสมภพ  จะบี๋
23. เด็กชายสัน  ลุงปัน
24. เด็กหญิงสุภาพร  ลุงออ
25. เด็กหญิงสุลัดดา  จะอื่อ
26. เด็กหญิงอรรัมภา  ปะแอ๋
27. เด็กหญิงอรวรรณ  มหาวรรณ
28. เด็กชายอ่องเมือง  ลุงจิ่ง
29. เด็กหญิงแสงระวี  กุนทอง
 
1. นายปรีชา  ไชยวงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย  ดาวแสง
3. นายรักศักดิ์  มั่นคง
4. นายจิตรกร  อินปั๋น
5. นายณัฐวัฒน์  สวัสดิ์รักษ์
6. นายบรรลือศักดิ์  รักษากิจ
7. นางอัญชลี  กาญจนสุวรรณ
8. นางสาวพัชรีรัตน์  เขียววิน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายหลักทรัพย  พวงสอาด
 
1. นายยุทธการ  จินาติ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. นายอนุสรณ์  เมฆอากาศ
 
1. นายจักรพงศ์  ท้าวจำนงค์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 37 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจินตนา  แซ่ย่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรวรรณ  ปูสัญจร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 16 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอารียะ  ขจิตเพชรจรัส
 
1. นายคมสันต์  ดอกไม้
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.5 เงิน 30 โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กชายปฏิภาณ  เกษตรบรรพต
 
1. นายดุสิต  สุริยะคำ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กชายกันต์ดนัย  จะอื่อ
 
1. นางนุชจารีย์  สิทธิกรพันธ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 38 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงญาดา  ห่วยยือ
 
1. นางสาวสุรพร  มั่นคงสิทธิ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กหญิงเกศรา  พะยิ
 
1. นายโชคชัย  จำรัสประทีปพงศ์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายหลักทรัพย  พวงสอาด
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 18 โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กชายรพีพัฒน์  อินทจักร์
 
1. นางสาวศุภมาส  อริวรรณา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงลลนา  บุญตันจิน
 
1. นางสาวชยาภา  ไทยากรณ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. นางสาวพิชัญญา  เลี้ยงถนอม
 
1. นายธัชพล  สุวรรณพงษ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 17 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายภูริภัทร  สิริพิระยะกุล
 
1. นางสาวมยุรี  สิงหาทุม
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายธวัตชัย  ปัญญาก๋า
 
1. นางสาวรัตติกาล  รักสัตย์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ลายใส
 
1. นายพรศักดิ์  บัวนำ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  แลเช่อกู่
 
1. นายเกรียงศักดิ์  วงค์บุญตัน
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เทพมา
2. เด็กชายซาโลมอน  สิริเกียรติกิจ
3. เด็กชายธนกร  กองมูล
4. เด็กหญิงธนพร  เรียมรังสรรค์
5. เด็กชายพงศ์ภักธนชาติ  จะหา
6. เด็กหญิงภาสินี  คำราพิช
7. เด็กหญิงรพีกาญจน์  แผนทอง
8. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
9. เด็กชายหฤษฎ์  มะลิใจ
10. เด็กหญิงอภิญญา  ลุงซอ
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายนฤเบศร์  ธรรมจักร์
2. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
3. เด็กชายพันธ์พงศ์  ศรีวิชัย
4. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
5. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
6. เด็กชายสราวุฒิ  อิวแดง
7. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
8. เด็กชายอดิศักดิ์  มณีวรรณ
9. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนนา
10. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีออน
4. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
5. เด็กหญิงพศิกา  คำเอ้ย
6. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
7. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
8. เด็กชายหฤษฎ์  มะลิใจ
9. เด็กหญิงอรัญญา  กันทะวงค์
10. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
2. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
3. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
4. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
5. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
7. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนนา
8. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลายใส
3. เด็กหญิงปภัสสร  พรรณานนท์
4. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีออน
6. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
7. เด็กหญิงพศิกา  คำเอ้ย
8. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
9. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
10. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
11. เด็กหญิงอรัญญา  กันทะวงค์
12. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ธรรมเนียม
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. นางสาวนันทิกานต์  แอโอ่
4. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
5. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
6. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
7. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
8. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
9. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
11. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนนา
12. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กชายธนกร  กองมูล
3. เด็กหญิงธนพร  เรียมรังสรรค์
4. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลายใส
5. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีออน
7. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
8. เด็กชายพงศ์ภักธนชาติ  จะหา
9. เด็กหญิงพศิกา  คำเอ้ย
10. เด็กชายพิเชฐ  กินยอน
11. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
12. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
13. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
14. เด็กชายหฤษฎ์  มะลิใจ
15. เด็กหญิงอรัญญา  กันทะวงค์
16. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชวภณ  คุณิตาเมธี
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. นางสาวนันทิกานต์  แอโอ่
4. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
5. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
6. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
7. เด็กหญิงมีนา  ลุงซุ
8. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
9. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
10. เด็กชายสราวุฒิ  อิวแดง
11. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
12. เด็กชายอดิศักดิ์  มณีวรรณ
13. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
14. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
15. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนนา
16. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เตจา
2. เด็กชายธีรโชติ  ลุงสาม
3. เด็กชายศรรชัย  แซ่ฟ่ง
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หยั่นนะ
5. เด็กชายเทวัญ  พรมวัง
 
1. นายชัยพร  ปันดอนตอง
2. นางสายรุ้ง  ซาวจ้อย
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กชายปรเมธ  คำภิโล
2. เด็กชายแดง  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายสราวุธ  จินดาหลวง
2. นายธนาธิป  ฟองฟู
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 70 เงิน 33 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  เขื่อนเพชร
 
1. นางสาวสุชาดา  บุญมาลา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85.2 ทอง 4 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญเรือง
 
1. นางพัชรี  เลือดสยาม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. นายชัยชนะ  บึทู
 
1. นางสาววัชรี  พิเชฐกุลสัมพันธ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงอรกัญญา  ฉิมฉวี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ต้นนาค
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. นางสาวชนัฐกานต์  ศรีสม
 
1. นางสาวรดามณีรักษ์  โชคดี
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเต็มสิริ  เจีย ฮุ่ย ออง
 
1. นางสาวพัชรี  เลือดสยาม
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงแสงอ่่อน  ลุงซุ
 
1. นางอำพร  ตรัยตรึงตรีคูณ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กชายชัยวงค์  ตะริโย
2. เด็กชายธงชาติ  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงนภัสกร  ศรีดวง
4. เด็กหญิงลลิตา  บุญนำ
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ลุงกอ
 
1. นางสาวรดามณีรักษ์  โชคดี
2. นางสาวดรุณี  วงค์ทวีสว่าง
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงนิชาภา  ธรรมขันธ์
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  ฟูฟอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทาปัญโญ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 77.43 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 1. เด็กหญิงขิ่นนุ  นามหน่อ
2. เด็กหญิงมัณฑิรา  ลุงวงค์
 
1. นางสาวอคิราภ์  สมควร
2. นางสาววณิชา  ชมภู
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79.31 เงิน 18 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงภาวินี  ลุงสุข
2. เด็กหญิงภาสีนี  ลุงสุข
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กันธโย
2. นายเทอดศักดิ์  กันธโย
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86.5 ทอง 18 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 1. เด็กชายคำหลู่  ลุงทุน
2. เด็กชายจอมวัน  คำซอน
3. เด็กชายจายแสง  ลุงหน่อ
4. เด็กชายพีรพล  ลุงต๊ะ
5. เด็กชายหนุ่ม  นายซอ
6. เด็กชายเจริญ  ซอวิ
 
1. นายเอกวัชร์  วัชรพันธุ์
2. นายอนุรักษ์  เมืองใจ
3. นายไพฑูรย์  ทองชัย
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 49.1 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กชายจอมพล  เกงตอง
2. เด็กชายวสันต์  รอดจิตต์
3. เด็กชายวัศพล  นายอ่อง
4. เด็กชายวีรภัทร  คูติ
5. เด็กชายสิธภัทร  มูลธิฟอง
6. เด็กชายไพสิฐ  ลุงมู
 
1. นายเกษม  ไทยเจริญ
2. นายศราวุธ  สระบุดดี
3. นางวชิรา  ประพุทธ์พิทยา
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กชายจ่า  ลุงคำ
2. เด็กชายนุ  ลุงละ
3. เด็กชายพีรพจน์  ดวงแก้ว
4. เด็กชายภูวเดช  แซงสิงห์
5. เด็กชายยุ  ปากน้อย
6. เด็กชายหลู่  ปานหมอก
7. เด็กชายหล้า  ลุงพอง
8. เด็กชายอ่องทูน  ปากน้อย
 
1. นายกฤตภาส  ทิพย์มาน
2. นายทวีชัย  ไทยใหม่
3. นางตรียุคล  ผัดมอย
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 1. เด็กชายกิตติชัย  ยอดคำ
2. เด็กหญิงจารุมน  กอหลี่
3. เด็กหญิงลักษมี  สมรักษ์
4. เด็กหญิงศิรประภา  แก้วกำเนิด
5. เด็กหญิงศิริญากรณ์  ลุงทุน
6. เด็กหญิงศุภวรรณ  ลุงพิศ
7. เด็กชายสาม  ศรีเผือก
8. เด็กชายอภิชาติ  แมะจี๋
 
1. นายอนุวัต  โปธา
2. นางสาวพิมพิมล  ศรีโชค
3. นางสาวศรัณภรณ์  สุภาษา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายบวร  นายลี้
2. เด็กหญิงมุกดา  พาวัน
3. เด็กหญิงหมี่ยุ  เยอะซอ
4. เด็กหญิงอภิชญา  แสงหล้า
5. เด็กหญิงโหย่งเฟือย  แซ่หย่อ
 
1. นายธวัติไชย  ต้องใจ
2. นางเกษร  ชมภู
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายออ  ลุงจิ่ง
2. เด็กหญิงแสงส่า  ลุงซอ
3. เด็กหญิงโหง่ย  ลุงแต่ม
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางพันธรานันท์  วงษ์ไทย
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายก่ำ  อ่องเงิน
2. เด็กหญิงนุ่ม  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงอรพินท์  ลุงออ
 
1. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
2. นางกชกร  อนาวัน
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84.22 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เกี๋ยวคำ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ชัยเมืองใจ
3. เด็กหญิงอมรกานต์  แสงทิพย์
 
1. นางสาวฉันท์ชนิต  สิทธิบุญมี
2. นางพัชรี  อุ่นละออ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กชายชินรัตน์  สอนรอด
2. เด็กหญิงณัฎณิชา  สุรินทร์
3. เด็กหญิงธิดา  เรียบร้อย
 
1. นางสาวฉันท์ชนิต  สิทธิบุญมี
2. นางสาวกัลยาณี  สมใจดี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ลุงเสา
2. เด็กหญิงเชอร์ลี่  แซ่หว่าง
 
1. นางสาวอุษณีย์   บัวเปิด
2. นางสาวนิตยา  นวลยานัส
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายนาถวัฒน์  สิงห์คำ
2. เด็กชายพีรพล  คงหนา
 
1. นายพิทักษ์ชัย  วงศ์ตระกูล
2. นายสะอาด  แก้วมา
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายจักรีนฤเบศร์  ศรีนามะ
2. เด็กชายศุภโชค  แสนปัญญา
 
1. นางกนกภรณ์  วงศ์อ้าย
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายรัชตกร  ใจอะโน
2. เด็กชายอัษฎาวุธ   มาแดง
 
1. นางสาวนิภาพร   ธิใจ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. นายคมกฤช  ลุงต๊ะ
2. นายต้อม  แซ่หมี่
 
1. นายนที  ตันกุล
2. นายวณิชโรจน์  จันทรารัศม์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายชาคริต  วงชมภู
2. เด็กชายธีรัตน์  แซ่หยาง
 
1. นายอุดร  ใจบุญ
2. นางสาวอุษณีย์  บัวเปิด
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปินไต
2. เด็กหญิงภานุชนาช  เลาหมู่
 
1. นายณัฎฐพสิษฐ์  เทพดวงแก้ว
2. นายศุภชัย  ทรายผึ้ง
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กหญิงธัญจิรา  แสนคำ
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ยงยืน
 
1. นายนราวิชญ์  จันทร์อินทร์
2. นางสาววราทิพย์  ปินะกะตา
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงดลยา   ปราณีรักษ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เครือเสือ
 
1. นายสงบ  ผ่องพรรณ์
2. นางนางณิชานาฎ  กันธวรรณ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กชายพร  กาวี
2. เด็กชายแลง  ลุงปั่น
 
1. นายนราวิชญ์  จันทร์อินทร์
2. นายคมสัน  วิพรรณสาตร์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายคำแก้ว  นายสุ
2. เด็กชายณัฐพนธ์  เมืองชื่น
 
1. นายพิทักษ์ชัย  วงศ์ตระกูล
2. นายสะอาด  แก้วมา
 
161 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70.3 เงิน 32 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 1. เด็กหญิงซาเอ  อายี
2. เด็กหญิงพัชรา  งั่วผ่า
3. เด็กหญิงอำพร  แสนตติ
 
1. นายสันติ  ภิระบรรณ
2. นางสาวพัชราวดี  บุญมาสืบ
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายพล  ลุงทอน
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  แซ่หลี่
3. เด็กชายสิรธีร์  คำจิ่ง
 
1. นายนที  แน่นอุดร
2. นางสุดารัตน์  ฐิลานันท์
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายปฏิภาณ  ขันท์ชาลี
2. เด็กชายปรเมศวร์  ดวงดอก
3. เด็กชายพีท  ลุงคำ
 
1. นายนราธิป  โทบุราณ
2. นายภราดร  พิมลวิชยากิจ
 
164 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายกัณฑกฤช  ใจพันธ์
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  งูเหลือง
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ลุงจิ
 
1. นายคมสันต์  สมฤทธิ์
2. นายนราธิป  โทบุราณ
 
165 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงคำแดง  หยั่นนะ
2. เด็กชายอ่องส่า  หมอกเหิง
3. เด็กหญิงแพรริน  ลุงปาน
 
1. นายภราดร  พิมลวิชยากิจ
2. นายนราธิป  โทบุราณ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 1. เด็กชายคำหลู่  ลุงซอยะ
2. เด็กชายหลู่  ลุงอ่อง
3. เด็กชายโหย่  ลุงคัด
 
1. นายสุทธิพงษ์  ขันคำ
2. นายจำลอง  กองกาย
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ทองมูล
2. เด็กชายปิติ  ลุงมวน
3. เด็กชายหม่อง  นายจิ่ง
 
1. นายเอกลักษณ์  ประกอบชาติ
2. นายเอกชัย  ศรีสุวรรณ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ลุงสุข
2. เด็กชายสุทัศน์  ลุงแสง
3. เด็กหญิงอุทุมพร  นายมู
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
2. นางสาวปิยวรรณ  คงจักร
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงก๋องคำ  นายจ่าม
2. เด็กหญิงธนิดา  ลุงแสง
3. เด็กหญิงแก้ว  ลุงตู้
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
2. นางสาวปิยวรรณ  คงจักร
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงชยาดา  จิ่งต่า
2. เด็กหญิงมอนคำ  จเรซะ
3. เด็กหญิงมิ้น  สุหนั่นต่า
4. เด็กหญิงศันษณี  สิริสุข
5. เด็กหญิงสรสวรรค์  สุปินะ
6. เด็กหญิงอาเม  แซ่หลี่
 
1. นายสุริยันต์  เรือนวงค์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  แก้วรินใจ
3. นางสาวปวีณา  สง่าศรี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หว่าหลิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีเดช
3. เด็กชายปิยะ   อินทร์พรม
4. เด็กหญิงมล  เพชรชมภู
5. เด็กหญิงสายสวาท  ปู่ส่า
6. เด็กหญิงอนงค์  ลุงเผือก
 
1. นายสุริยันต์  เรือนวงค์
2. นางสาวกันต์ฤทัย  จองปุ๊ก
3. นางสุภาวรรณ  บุญหล้า
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงฌานอารีย์  ลายเฮิง
2. เด็กหญิงรัตนเพชรมณี  เผื่อนทิตย์
3. เด็กหญิงลี  ลุงลอย
 
1. นายนิธิโรจน์  ดวงธีรกาญจน์
2. นางสาวกัลยา  ใจคำ
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงคำซื่อ  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงละอองดาว   นาหลิ่ง
3. นายสมเกียรติ   นายหลาย
 
1. นางพณิชา   มำขุนทด
2. นางสาวเรณู  อบกลิ่น
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กชายทูน  ลุงกอ
2. เด็กชายหาญ  ลุงอ่อง
3. เด็กหญิงอาหลี  แซ่เฉิน
 
1. นายปัญญา  คำเนียม
2. นายชาตรี  ขันด้วง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กชายสรวิศ  ลุงส่วย
2. เด็กหญิงอิ่ง  ลุงสู้
3. เด็กหญิงิพิมพ์มาดา  จำนงค์
 
1. นายปัญญา  คำเนียม
2. นางมยุเรศ  บุญทวี
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายณัฐภพ  เซียมลาย
2. เด็กหญิงผ่อง  บากน้อย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เซียมลาย
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  อิ่นแก้ว
2. นางอริญา  ปันธิยะ
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.8 ทอง 32 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ลุงวงค์
2. เด็กหญิงหล้าเหย่น  ลุงต่า
3. เด็กหญิงไพลิน  ลุงหม่อง
 
1. นางเกศริน  โนสุ
2. นางสาวศิริภรณ์  สุวรรณ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.8 ทอง 32 โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กหญิงจ่ำเปา  ลุงต่า
2. เด็กชายดัสกร  ลุงยะ
3. เด็กหญิงศิริเนตร  แสงคือ
 
1. นายกันตพัฒน์  ฉัตรมณีรุ่งเรือง
2. นางสาวอรสา  มาธวรรย์กุล
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงณิชากร  จะแล
2. เด็กหญิงมินตรา  แซ่ฟา
3. เด็กหญิงเกวลิน  ทาเรือน
 
1. นางพวงทอง  สุนทรา
2. นางสาวกุสุมาลย์  อินต๊ะแก้ว
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันม่วง 1. เด็กชายประวัฒ  วิวัฒน์พรไชย
2. เด็กหญิงสุจิรา  อินต๊ะยศ
3. เด็กหญิงอาทิตยา   พรมมารักษ์
 
1. นางเจตสุภา  ใหนาค
2. นางสาวธีรานุช  ศิริ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 31 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กหญิงปทุมวรรณ  ตาติวงค์
2. นางสาวอรกัญญา  กันทา
3. นางสาวเยาวลักษณ์  แก้วทา
 
1. นายวุฒิชัย  แก้วใจ
2. นางสาวกาญจนาวดี  สมประดี
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1. เด็กชายก่ำ  ลุงคำ
2. เด็กชายทูน  ปอจำคำ
3. เด็กชายพีระพงษ์  จินะ
 
1. นางปราณี  พรมพันธ์
2. นางณัฎฐกา  ต้องใจ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กชายธนชาติ  พรมดอก
2. เด็กชายมิ้น  ลุงต๊ะ
3. เด็กชายหลู่  ลุงอ่อง
 
1. นายประสิทธิ์  สุวรรณวิศลกิจ
2. นางลักษณาวรรณ  สุวรรณวิศลกิจ
 
184 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 26 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กชายชะละ  ลุงอ่อง
2. เด็กชายทุนละ  ลุงทุน
3. เด็กหญิงเอข่อง  ลุงก่ำ
 
1. นางสาวธนฝัน  สุธรรม
2. นางสาวศิริรัตน์  จินาแก้ว
 
185 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายกอบเกียรติ  ลุงออ
2. เด็กหญิงทัตพร  ลุงกร
3. เด็กชายทุนอ่อง  ลาวัลย์
 
1. นางวรรณี  ทองชัย
2. นางสาวอาภาภรณ์  ชินายี
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 1. เด็กหญิงรอด  ลุงตอ
 
1. นางฐิติมา  อภัย
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปางมะเยา 1. เด็กหญิงดวงพร  แสนเครือ
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  ทองบือ
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวาสนา  เลาวือ
 
1. นางสาวนัฐทพร  ชื่นชอบ
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 69.6 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ขนุนงาม
 
1. นางสาวพิรานันท์  ธิติพงศ์วรทัต
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปางมะเยา 1. เด็กหญิงสุนันทา  แซ่ลี
 
1. นางสาววรวรรณ  ปินไชย
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. นายชนะภัย  แซ่ลี
 
1. นางสาวนัฐทพร  ชื่นชอบ
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1. เด็กชายวัฒนวุฒิ  บุญมี
 
1. นางภาวนา  โนนทนวงศ์
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงจาม  ละวัน
 
1. นางเพ็ญศรี  ตาปัญญา
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 74.6 เงิน 18 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายคำแสง  ลุงพงษ์
 
1. นางสาวพิรานันท์  ธิติพงศ์วรทัต
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.2 เงิน 25 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กชายวิชัย  เลาเท่า
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุขมา
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กมลประภา
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  สุวรรณจันทร์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงจินตนา   แสงต๊ะ
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  ลุงต่า
3. เด็กหญิงแสงส่า  ลุงติ
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางพันธรานันท์  วงษ์ไทย
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงจามหมวย  ลุงมล
2. นางสาวจุม  ปากน้อย
3. เด็กหญิงลลิตา  สุนะ
 
1. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
2. นางกชกร  อนาวัน
 
199 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.2 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจหลวง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  คำซอ
 
1. นางมัทนา  รุ่งแจ้ง
2. นางแพรวนภา  จงหาญ
 
200 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายวุฒิ  ลุงติ๊บ
2. เด็กหญิงอนงค์  ลุงหน่อ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย   วงศ์ชัย
2. นายสาม   ดวงแสง
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 62.6 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายเอกชัย  แคะกะ
 
1. นางสาวจันธวรรณ  ศรีนวลใหญ่
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. นางสาวเจนจิรา  ลุงยะ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงกึด  รอจิ่ง
 
1. นางสาวชวิกา  จันทร์ธีระโรจน์
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. นายคำอ่อง  นายเล็ก
 
1. นายศุภชัย  ทิพโรจน์
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กชายยงยุทธ  อินเทพ
 
1. นายสุวิจักขณ์  สีสมพร
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงกัลยากร  แสงคำ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. นายจันทร์  มานะ
 
1. นายศุภชัย  ทิพโรจน์
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ปู๋อ่อง
 
1. นายสาธิต  ชัยเมืองยอง
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่แมะ 1. เด็กหญิงมาดา  จะแฮ
 
1. นางสาวสุภัชญา   กาติ๊บ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.8 ทอง 16 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชนกานต์  เลาหาง
 
1. นายคมสันต์  ดอกไม้
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กหญิงดาวเรือง  จองจ่าย
 
1. นายกวีวัธน์  พิพัฒน์ชาตรีกุล
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.8 เงิน 38 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 1. เด็กหญิงธวัลพร  จะลอ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  โพธาสินธุ์
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 17 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ปัญญาแก้ว
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงกุลนันท์   ปันจ่าม
2. เด็กหญิงธัญชนก   แซ่ลี้
3. เด็กหญิงปภาดา   ธรรมเฮิง
4. เด็กหญิงพนิดา   แซ่เหว่ย
5. เด็กหญิงพิมพ์รดา   แซ่ข่วง
6. เด็กหญิงสุภัทรา  พิทักษ์เทียนชัย
 
1. นางสาวภควรรณ   อยู่เย็น
2. นายอนุพันธ์   ไชยพันธุ์
3. นางรัตนา   บัวลาแก้ว
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 1. เด็กหญิงลิลลี่  จะหวะ
2. เด็กหญิงสรัลพร  แสนไวยากรณ์
3. เด็กหญิงสาว  ละปาน
 
1. นางยาใจ  ธรรมลังกา
2. นางสาวดวงพร  พงค์จันทร์เขียว
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายจิรายุทธ์  นามหงษ์
2. เด็กชายจ่ำแดง  ลุงต่า
3. เด็กชายยุทธศักดิ์  ลุงดี
 
1. นายกันตพัฒน์   ฉัตมณีรุ่งเรือง
2. นางสาวอรสา  มาธวรรย์กุล
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายอาฝา  แซ่ค่วง
2. เด็กชายอาเฟื่อย  แซ่ค่วง
3. เด็กชายเหล่าเอ้อ  แซ่หยาง
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางสาวเพ็ญพรรณี  ชัยวัง
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.4 ทอง 22 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงกชนันท์  จาเสอ
2. เด็กหญิงจิตสุภา  แซ่หยาง
3. เด็กชายมานิต  แซ่เฉิง
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายจ๋ามอ่อง  ลุงต๊ะ
2. เด็กชายลี  ละวาน
3. เด็กชายเดือนแสง  ลุงสาม
 
1. นางภิชชญา  หน่อแก้ว
2. นางมัทนา  รุ่งแจ้ง
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 43 โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายปฎิภาณ  สุริพันธ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  หลู่
3. เด็กชายอ่อง  ลุงส่า
 
1. นางนิภา  วงศ์ใหม่
2. นายชาตรี  สาระพันธ์
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.2 เงิน 6 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงปนัสยา  อะโจ
2. เด็กหญิงรัตนา  สายใจ
3. เด็กหญิงหมี่เน  อาจอ
 
1. นางสาวจงรักษ์  เมืองวุตร์
2. นางสาวชนันต์พัชต์  เทียนชัยพนา
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 23 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กชายจะตอ  รัตนบำรุงดี
2. เด็กชายชนะวงค์  นายตัน
3. เด็กชายวิจิตร  นายเต๋ยะ
 
1. นายณฐพงศ์  ติ๊บปิง
2. นายประสิทธิ์  ชูไว
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงน้อง  ลุงติยะ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  นายนันท์
3. เด็กหญิงเดือนใส  ลาย
 
1. นางสาวอุทิพร  สามล้าน
2. นางสาวแอ  ชัยวงค์
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงกันยา  คำเชียง
2. เด็กหญิงธิติพร  สิงห์กร
3. เด็กหญิงสุชานุช  ปัญญาเลิศ
 
1. นางสาวธนพร  จั่นเพชร
2. นางบุศรินทร์  อภัยโรจน์
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายยอน  ปากน้อย
2. เด็กชายวรภพ  ลุงต่า
 
1. นางพันธรานันท์  วงษ์ไทย
2. นายพิสาร  ทำสวดี
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงอรณิชา  แซ่หว่าง
2. เด็กชายไมตรี  ลุงเบี้ยง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
2. นางเสาวคนธ์  แสนวิไล
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายจุมพล  ลอซาบู
2. เด็กชายแทนเครือ   คำมา
 
1. นางกัญจิตราณัฐ  เฉลยอาจ
2. นายกฤษดา  ดีดพิณ
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงคำ  เซียมราย
2. เด็กหญิงศศิประภา  สุริยา
 
1. นายพุฒิพงษ์  พิทาคำ
2. นางเพ็ญศรี  ตาปัญญา
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 36 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงข่อง  ลุงมู
2. เด็กชายชาญชัย  ลุุงติ๊
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลุงก่อ
 
1. นางสาวทยานิจ  เยสุวรรณ์
2. นางอรทัย  การะเกตุ
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายกรวิชญ์  กู่คำ
2. เด็กหญิงกานดา  ละกว้าน
3. เด็กชายดนัย  จองจิ่ง
 
1. นายทรงธรรม  เสรีรัตน์
2. นางสุพรรษา  เสรีรัตน์