สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนวิมานทิพย์ 1. เด็กหญิงอาภาพัชร์  จันทะนะ
 
1. นางสาวคัมภีร์พรรณ  ภาคาทิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กหญิงภัทรพร  กันทา
 
1. นางสาวเรืองศรี  เรือนตุ้ย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 42 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงวาสนา  บุญเติง
 
1. นางจงกล   สีสุวอ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 1. เด็กหญิงพิชญาดา   รักษาเผ่าพันธ์
 
1. นางอัจฉราภรณ์   ณะใจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 24 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  จารีวิษฎ์
 
1. นางสุนทรี  คุณา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  มูลศรี
 
1. นางนาตยา  เมฆอากาศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78.8 เงิน 35 โรงเรียนบ้านฟ่อน 1. เด็กหญิงสุชีลา   นายชัย
 
1. นางนวรัตน์   ขอดแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 38 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กหญิงอรนุช  กั่นนะ
 
1. นางรัชพร  บัวหอม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73.4 เงิน 39 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 1. เด็กหญิงขวัญพร    แซ่หลี่
 
1. นางภาวินี  สุภารัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 33 โรงเรียนวัดศรีสว่าง 1. เด็กหญิงวิภาวี    แปงปวน
 
1. นางอำพร   ขอดแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.1 ทอง 28 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  อะนันชัย
 
1. นางสาวคชาภรณ์  เสาเมืองมูล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 58.8 เข้าร่วม 32 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพร้อมพร  สุรินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงฟ้าใส   จันทะมา
3. เด็กหญิงภควรรณ  สุรินทร์
 
1. นางวิยดา  ศิริตัน
2. นางอุไร  ทนานิน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านฟ่อน 1. เด็กหญิง กรพิณ   ส่างกานโหย่
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  สิงห์ษาคร
3. เด็กหญิงภัคจิรา   ลุงย่าง
 
1. นางนวรัตน์    ขอดแก้ว
2. นางนรินทร์ทร   ชิตมินทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงสุทธิธาดา  ปันดอน
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  ทรัพย์สมพงษ์
3. เด็กหญิงอนัตยา  อ่อนอุ
 
1. นางทับทิม  ชัยชะนะ
2. นางสาววงค์เดือน  จันทา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 40 โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงปาลิตา  ธรรมเสนา
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เสรี
 
1. นางจินตนา  นัดสาสาร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงนพรัตน์  พุ่มศิริ
2. เด็กหญิงวรดา  สุขสบาย
 
1. นางกาญจนา  เหมืองหม้อ
2. นางสาวมัลลิกา  ตุ่นวัน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 1. เด็กชายณัฐ  อินใจ
2. เด็กหญิงธีรตา   หลู่่
 
1. นางชุติมา   กันทวีชัย
2. นางภาวินี   สุภารัตน์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงพุธิตา  ใจมา
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์  รัตนะ
 
1. นางทับทิม  ชัยชะนะ
2. นางสาววงค์เดือน  จันทา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปวิชญา  อัครภิรมย์
 
1. นางวิยดา  สิริตัน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวิมานทิพย์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ไชโยกาศ
 
1. นายธัชชัย  ศรีวิชัย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองตอง 1. เด็กหญิงสุทธาธิณี   อินทยนต์
 
1. นายสายัณห์    อินปั๋น
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82.1 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 1. เด็กชายจันทร์   ลุงเล็ก
2. เด็กชายหน่อ   ลุงเฮือง
3. เด็กชายเดือนคำ    ปันจิต๊ะ
 
1. นางสาวอรวรรณ   ปาวัณณะ
2. นายสิงห์ทอง    หมุ้นอินต๊ะ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงศิริญากร  วงศ์อ้าย
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  ดอกแก้ว
3. เด็กหญิงอัยมี่  มะหะหมัด
 
1. นางสาวเมธาวี   คำรินทร์
2. นางกัญญาธิดา  กัญญาณุวงค์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 66.6 ทองแดง 43 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทายา
2. เด็กชายธีรพงศ์  ไชยวุฒิ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  คำปัน
 
1. นางสาวนิภาพร  สันดวงดี
2. นางสุนิสา  พรมมา
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 21 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงธิดาพร  ต่อใจ
2. เด็กชายนัฏฐภพ  หน่อจันทร์แก้ว
3. เด็กชายสรศักดิ์  ง้อมอ้าย
 
1. นางสาวอโณทัย  ปราบสงคราม
2. นางสาวพรรณี  ศรียาบ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กหญิงทิพปภา  เตชาวงศ์
2. เด็กชายวัชรพล  อุ้ยอ้าย
 
1. นางสาวสิรภัทร  ไกรสิทธิ์
2. นางอินทิรา  วรรณชัย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ตะรุสะ
2. เด็กชายสีวัน  ลุงสาม
 
1. นายอานนท์  เขียวหงษ์
2. นางสาวจตุพร  ศิลาเดช
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงปณิตตา   ใจกลางดุก
 
1. นางเกศรินทร์  ตาคำ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงนิภากร   สุโรพันธ์
 
1. นายกฤศน์วรรต   บัวเรียว
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายสุภวัฒน์  อินก้อน
 
1. นายพีรพงษ์  วีระ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 69.77 ทองแดง 36 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายดิษฐนันท์  ปิยะรุ่งเรือง
2. เด็กชายภูริณัฐ   เต๋จ๊ะ
 
1. นางนิตยา  ประสาธน์สุวรรณ์
2. นางสาวนงลักษณ์  ชาวนา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 56.77 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กหญิงนวลวรรณ  แซ่พ่าน
2. เด็กชายสุวพิชญ์  สุรินทร์คำ
 
1. นางพรรณี  วรรณสุวงศ์
2. นายทัน  โลกคำลือ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 41.65 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กชายจิราเศรษฐ์  วงค์คำมูล
 
1. นางพรรณี  วรรณสุวงศ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   แซ่ย่าง
 
1. นางรุจิรัต   แก้วกลางเมือง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1. เด็กชายญาณวุฒิ  ยาวุฒิ
2. เด็กชายณชภล  แซ่เลี่ยว
3. เด็กชายประณิธาน  สุวรรณโน
 
1. นางสาวทิชากานต์  รัตนประทุม
2. ดร.กันต์ฤทัย  นาห้วยทราย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. นายประธาน  ลุงหลู่
2. เด็กหญิงพลอยสุดา  ลีแย
3. นายหลาวดิน  ปู่มอก
 
1. นางสุภาภรณ์  ซึมกลาง
2. นางรสริน  ศรีสมยา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67.4 ทองแดง 33 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกฤตยา  ถาวร
2. เด็กหญิงนันทนัช  เรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงปวริศา  สมหวาน
 
1. นางสาวน้ำค้าง  สวัสดิ์ประดิษฐ์
2. นางพรพิมล  อ้นบำรุง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงสุรารักษ์   ช่างใหม่
2. เด็กหญิงเบญจมาศ   สายชุ่มใจ๋
3. นางสาวเอ  แซ่มี่
 
1. นางศิรากานต์   ไชยชนะ
2. นางสาวมนัสชนม์   มูลเมือง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนิดาภา  กัลยาคำ
2. เด็กชายอุดมทรัพย์  หน่อจันทร์
3. เด็กชายโภคิน  ทองสุขดี
 
1. นางพรผกา  วังพฤกษ์
2. นางสาวอรพรรณ  มหาวรรณ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายนเรนธร  เคนคำ
2. เด็กหญิงหวา  -
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  สุรินทร์
 
1. นางสาวมนัสชนม์   มูลเมือง
2. นางศิรากานต์   ไชยชนะ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76.2 เงิน 36 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กหญิงณิชา  เรือนรักเรา
2. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีสองเมือง
3. เด็กหญิงวนิสรา  ผัดเวียง
 
1. นายเผ่าพันธ์  ยาวิลาศ
2. นางสาวกัญญารัตน์  ฮ่องลึก
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.8 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายกฤษดา   วงค์เตจ๊ะ
2. เด็กชายจตุรวิชญ์   จงงามวิไล
3. เด็กหญิงเหมยคำ   แสงทอง
 
1. นางวัลลภา  พรมท้าว
2. นายมนตรา  อินต๊ะ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75.2 เงิน 16 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 1. เด็กชายซื่อ  คือ
2. เด็กชายเมือง  สี่ห้า
 
1. นายธนาวิทย์  ทาปิยะ
2. นางสาวพิสมัย  แก้วจีน
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. เด็กชายจอมขวัญ  ทองคำ
2. เด็กชายอ่องส่า  ลุงนะ
 
1. นายอนุพงษ์  ยาวุฑฒิ
2. นางวิไลรัตน์  มาลีพัตร
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 62.67 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์    อินทร์ถา
2. เด็กหญิงเยาวพา   เสนา
 
1. นายวิรัตน์  ทิพย์วรรณ
2. นางสาวอรพรรณ  ตาขัน
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 39.21 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 1. เด็กชายกษิตินาถ  กระจ่างกิจชมชิด
2. เด็กชายชัยนคร  แซ่เฒ่า
 
1. นายวิชัย  ยานะ
2. นายนพคุณ  สุวรรณ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50.91 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 1. เด็กชายหลง  ลุงระ
2. เด็กชายอมรเทพ  ลุงบุญ
 
1. นายนิเวช  สมเกตุ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 29.05 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กชายภราดร  ชนาศัย
2. เด็กชายสมรักษ์  พนาอนุรักษ์
 
1. นายทัน  โลกคำลือ
2. นางสาวจันทร์จุฬา  เที่ยงแท้
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 41.68 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) 1. เด็กชายสรชา  คำภีระ
2. เด็กชายอุทัย  จัดคำ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  กันทศรี
2. นางสาวธิดารัตน์  เนตรทิพย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 33 โรงเรียนบ้านวังศรี 1. เด็กชายคำ   -
2. เด็กหญิงปานไพลิน   ปู่มา
3. เด็กหญิงสุกัญญา   วันดี
4. เด็กหญิงอัญชัน   เพ็ญเท่า
5. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์   คำยามา
 
1. นางสาวอรุณรัตน์   ภักตรา
2. นางปรานอม   รัตนยุวัน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 33 โรงเรียนวัดพญาชมภู 1. เด็กหญิงณัชชา   ไชยมงคล
2. เด็กหญิงนภาพร   กุณา
3. เด็กหญิงยศวดี   นันทชัย
4. เด็กหญิงรสวดี   เด่นคีรีรัตน์
5. เด็กหญิงศุภษา   สมยศ
 
1. นางดาวเรือง   สายมณี
2. นางสาววิภาพรรณ   จองต๊ะ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง 34 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงจันจิรา  -
2. เด็กหญิงทิพานัน  พาแค
3. เด็กหญิงปริญญา  สิงห์ฆะรา
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ตาลทอง
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จักรตุพัจน์
 
1. นางสาวรำจวน  จักษุแก้ว
2. นายอมร  อุปนันท์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 1. เด็กหญิงชลนา  เจริญธัญญพร
2. เด็กชายธราเทพ  เงินสุดใจ
3. เด็กหญิงปุณยาพร  ปฐพีสราญ
4. เด็กหญิงพีรดา  ธรรมขัน
5. เด็กหญิงสุนิตา  เฉลิมพรพิศาล
 
1. นางพิมพ์กานต์  เทพวงศ์
2. นางสาวฐิติรัตน์  สมานพร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กหญิงตรัย   อู
2. เด็กหญิงผ่องใส   วงศ์ชัย
3. เด็กชายพิพัฒน์   มหาวงศ์
4. เด็กชายภาคิณ   ลุงนะ
5. เด็กหญิงศิริพร   แสงมนู
 
1. นางอัญชุลีกร   ชัยภิบาล
2. นายจิรพงษ์  ปัญญาใจ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤษณวรรณ  ศิริ
2. เด็กหญิงกิตติกา  ปัณราชา
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  บุญดล
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บรรจบ
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ปัญญาพรหม
 
1. นางนิรดา  พิภัชมงคลกุล
2. นายอธิราช  กุมารแก้ว
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77.4 เงิน 23 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ลุงคำ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  แซ่ซัง
3. เด็กหญิงผริตา  จี้เหียะ
4. เด็กหญิงสิรินภา  เลามาเยี่ย
5. เด็กชายอภิชาติ  แซ่ลี
 
1. นางอุไรวรรณ  บุญประสม
2. นายภูวดล  ประเสริฐยา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76.6 เงิน 27 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกชกร  นันตารัตน์
2. เด็กหญิงกันธิชา  วนชาญชัย
3. เด็กหญิงนวมลล์  จันทร์ดี
4. เด็กชายภาณุพันธ์  วรรณคำ
5. เด็กหญิงสุพรรณี  แววพิราม
 
1. นางพรกมล  แสงหงษ์
2. นางกรรณิกา  เบญจกรรณ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจินตนา   ต๋าฝั้น
2. เด็กชายจิรพงค์  จองต๊ะ
3. เด็กชายชัยยา  ลุงวี่
4. เด็กหญิงชาลิสา   อินต๊ะอ้าย
5. เด็กชายธราเทพ   ทิพย์สุภา
6. เด็กชายธัญวัฒน์   เกิดวัฒน์
7. เด็กหญิงนินา   ผ่า
8. เด็กชายน้อย  ลุงคำ
9. เด็กชายพัฒน์ธน  แข็งแรง
10. เด็กชายพีรณัฐ  จองหอม
11. เด็กหญิงรุ่งนภา   จันทร์ดี
12. เด็กหญิงสาวิณี   น้ำจาง
13. เด็กชายหลู่ฉ่า   ลุงโป
14. เด็กชายหาญ  ลุงต๊ะ
15. เด็กชายอมอรณ์   ลุงจิ่งตา
16. เด็กชายอาทิตย์  ตนแก้ว
17. เด็กชายเดวิด  กาวรรณ
18. เด็กชายเมือง  ลุงทุน
19. เด็กชายเอกรัฐ  ตนซื่อ
20. เด็กชายแก้ว  -
 
1. นางนิรชญาวรรณ    มีณรงค์
2. นางจิตรลดา   วงษ์หาญ
3. นางพิทยาธร   อะตะมะ
4. นางศรีพรรณ    เชื้อจันทรา
5. นางสาววิลัยวัลย์  แงจิ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.8 ทอง 29 โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุกิน
 
1. นายนิรินธร  ณ เชียงใหม่
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.5 ทอง 8 โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กหญิงอรณิชา  มูลพฤกษ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  สุใจ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กชายอรรถพล  จันทร์แก้ว
 
1. นางมนต์รวี  บุญมาปะ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กชายธนดล    ลุงสาม
2. เด็กหญิงอู   ลุงนะ
 
1. นางสุภาพร   บุญรักษา
2. นายอนุรักษ์   เมืองมูล
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 38 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 1. เด็กชายธารามินทร์   กาวี
2. เด็กหญิงแก้วตา   โทน
 
1. นางชุติมา   กันทวีชัย
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.6 ทอง 18 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงพรรณทิพา   ดวงติ๊บ
2. เด็กชายศราวิน   จิตรประสงค์
 
1. นางยุพิน   พิลาแดง
2. นางสาววิชุภรณ์   สมเทา
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ยาจ๊ะ
2. เด็กหญิงจีรณา  ลุงนะ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  กันธาสี
4. เด็กหญิงพรวิลัย  ธรรม
5. เด็กหญิงรัตติกาล  ชัยวงศ์
6. เด็กหญิงรัตนวดี  พูลพิพัฒน์
7. เด็กหญิงลินดา  ลุงคำ
8. เด็กหญิงสุธัญญา  พุทธวงศ์
9. เด็กหญิงเนตรนภา  ลุงซู่
10. เด็กหญิงแตงโม  สายพารักษ์
 
1. พระมหาสมหวัง  สิทฺธตฺโถ
2. นางอำพัน  เกษชัย
3. นางจิรพรรณ  จิตพัฒนชัย
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84.8 ทอง 23 โรงเรียนวิมานทิพย์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสนหวี
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  รัตนพงษ์
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  ของก้ำ
4. เด็กหญิงณัฐรินทร์  อาณัติธนันท์กุล
5. เด็กหญิงปิยนุช  แดงงาม
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุทธิชน
7. เด็กหญิงรชยาณัฏฐ์  อังควราพันธุกร
8. เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วฟุ่น
9. เด็กหญิงอชิรญา  ศรีบุญปวน
10. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ติคำ
 
1. นางสาวคัมภีร์พรรณ  ภาคาทิน
2. นางสาวศศิวิมล  พิพิธวัฒนาพันธุ์
3. นางสาวนฤมล  ประเสริฐ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เรือนพันธ์
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์  กันธิหน้อย
 
1. นางวรรณา  แสงอรุณ
2. นางสุกัญญา  สิงห์กี
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดสันดอนมูล 1. เด็กหญิงวรรณษา  ชัยอ้าย
2. เด็กชายอานุภาพ  ใจธิมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดินันท์  สุภาศรี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กหญิงกุลปริยา  โปธิ
 
1. นายวิรัตน์  จันทร์ไชยศรี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกินรี   จีโน
 
1. นายรังสรรค์   วังสาร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 26 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายมะ   แซ่สง
 
1. นายรังสรรค์   วังสาร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงเงิน   ลุงชุนติ
 
1. นายสุเมธี   ขัติประทุม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงนนท์  ลุงขุน
 
1. นางสาววรนารี  คำปัญญา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงณีรนุช  หมื่นแก้ว
 
1. นางสาวแคทรียา  บุตรชัย
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจิณณวัตร  จุลินทร
 
1. นายสรายุทธ  เจริญสุข
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 23 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงนฤพร  อ๊อดสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภูษณิศา  ใจอินผล
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ถาวร
2. เด็กหญิงอศิรวรรณ  มะโนวรรณา
 
1. นางนัยน์ปพร  ปานกลัด
2. นางสาวปริยาภัทร  ไชยหาญ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  สิทธิชนะพงศ์
2. เด็กชายศุภกร  กัณทวงค์
 
1. นางนัยน์ปพร  ปานกลัด
2. นางสาวปริยาภัทร  ไชยหาญ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. นางสาวคำอุ่ง  ลุงจาย
2. นางสาวสุวิชาดา  หอมนวล
 
1. นางสายแก้ว  เต็มปวน
2. นางสาวสุธรรม  ยาริมูล
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงฝน  คำมา
 
1. นายอมร  อุปนันท์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 25 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายกวม   –
2. เด็กชายเมือง   –
3. เด็กหญิงโม   ลุงชุนติ
 
1. นางศิริกุล   ขัติประทุม
2. นางสุเมธี   ขัติประทุม
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงดาว   ในวรรณ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน   อินต๊ะ
3. เด็กหญิงเออู   เซียมลาย
 
1. นางศิริกุล   ขัติประทุม
2. นายสุเมธี   ขัติประทุม
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายชยณัฐ  สิงห์คำ
2. เด็กชายยงยุทธ  วงค์ษา
3. เด็กหญิงหนูพา  มูหลิ่ง
 
1. นางสาวศันสนีย์  สายติ๊บ
2. นางสาววีนัส  สิทธิศักดิ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 72.5 เงิน 21 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ร่ำรวยมั่นคง
 
1. นายศุภโชค  เกษา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  คุ้มจอหอ
 
1. นายศุภโชค  เกษา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงธนพร  พิลางาม
 
1. นายศุภโชค  เกษา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 73.33 เงิน 27 โรงเรียนวัดช่างคำ 1. เด็กหญิงสาวี   ลุงยอน
 
1. นางอำไพ   มาตี๋
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.34 ทอง 8 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายภูธเนศ  ขยันกิจ
 
1. นายสรยุทธ  นันทชัยยอด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงวรินทร  ทองดอนกลิ้ง
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  ใบงิ้ว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สอนใจ
 
1. นายสรยุทธ  นันทชัยยอด
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 70 เงิน 27 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายรัชฎากรณ์  จักรปัญญา
 
1. นายสมพงค์  ปลูกงา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 72 เงิน 24 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  จันทรมานนท์
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  ใบงิ้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 1. เด็กหญิงกัลยกร  ยศเดช
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีบุญเรือง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดช่างคำ 1. เด็กหญิงมนพร   เขียวเสวย
 
1. นางสาวอัจฉรา   ร่มโพธิ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แสงงาม
 
1. นายจิระพงษ์  เมืองมา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หอกกิ่ง
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  จะเห
3. เด็กหญิงนรินธาร  ชัยโพธิ์
4. เด็กหญิงพิชญ์นาถ  จิตจันทร์
5. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ชูมณี
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  อุ่นนันท์
7. เด็กชายสุพรรณ  รินคำ
8. เด็กหญิงอังคณา  กาบเแก้ว
 
1. นายสรยุทธ  นันทชัยยอด
2. นางสาวอัญญารัตน์  สะตุ่น
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกนกกร  คำบุญมา
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  บางวัน
3. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปันปา
4. เด็กหญิงจันทร์จิราพร  กาบมาลา
5. เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์หอม
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุริยะ
7. เด็กหญิงธนภรณ์  ฟองบัว
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชัยพูน
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลุงมา
10. เด็กชายนพดล  ใจสาม
11. เด็กชายนาโน  ซาดาโมโต
12. เด็กชายปุณยวัฒน์  บุญตอม
13. เด็กชายพงศกร  สุภาษิต
14. เด็กหญิงวิรากานต์  ปัญญาสูง
15. เด็กชายศิวภัทร  จันทร์วงศ์
16. เด็กชายสุพรรณ  รินคำ
17. เด็กชายอนวัช  อะถะ
18. เด็กหญิงอังคณา  กาบแก้ว
19. เด็กหญิงเบญญาดา  เทพสุนทร
20. เด็กชายเพียงกาย  กันธวงค์
 
1. นางสาวภัสรา  พิดานปัน
2. นายสรยุทธ  นันทชัยยอด
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  อรรถาเวช
2. เด็กชายกิตติรัช  ฤาชา
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภูวาดเขียน
4. เด็กหญิงณัฐชยา  โยทะยาน
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ฟองคำ
6. เด็กหญิงนนท์หทัย  ส่องหล้า
7. เด็กหญิงนิชา  ธิปั๋น
8. เด็กชายปรัชญา  ชัยพูน
9. เด็กหญิงพิชญานิน  อินนั่งแท่น
10. เด็กชายภูธเนศ  ขยันกิจ
11. เด็กชายวิษณุ  สายทอง
12. เด็กหญิงศิรดา  ทองสุข
13. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ผลงาม
14. เด็กชายสมิทธิ์  แสงปัญญา
15. เด็กชายสุรวุฒิ  ปาแก้ว
16. เด็กหญิงอรไพลิน  ศรีคำสุข
17. เด็กหญิงเจนจิรา  สอนใจ
18. เด็กหญิงเมธาพร  ส่องหล้า
19. เด็กหญิงแพรพิมาศ  เจริญชูเกียรติ
20. เด็กหญิงโยษิตา  จ่าพา
 
1. นายสรยุทธ  นันทชัยยอด
2. นางสาวภัสรา  พิดานปัน
3. นางกาญจนา  เหมืองหม้อ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายณัฐกานต์  อินติ
2. เด็กชายธีรทัศน์  อุตมะ
3. เด็กชายวชิรพล  จักรตุพัจน์
4. เด็กชายวีระกุล  เลาจ๋าว
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ไชยวัง
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หยวกเดช
 
1. นายณรงค์  ก้อนแหวน
2. นายอมร  อุปนันท์
3. นางเกศรินทร์  ตาคำ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 88.6 ทอง 4 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกชกร  บัวย้อย
2. เด็กหญิงกชนันท์  ชัยสุวรรณ
3. เด็กชายกรกฎ  ทารส
4. เด็กชายกิตติวัฒน์  ขัดศรี
5. เด็กหญิงจิตรลดา  คุณณา
6. เด็กหญิงจิราพร  ปัญญาคำ
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  บรรทรงกิจ
8. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรานไพร
9. เด็กหญิงชาลิสา  ดวงอำพร
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ญจันทร์
11. เด็กชายณัฐเศรษฐ  ขาคำ
12. เด็กชายธนกฤต  สารี
13. เด็กหญิงธัญชนก  เจริญชัย
14. เด็กชายธีรภัทร  จอมจันทร์
15. เด็กหญิงปาณิตา  ลุงหลู่
16. เด็กหญิงภัสสร  ปาระโมงค์
17. เด็กหญิงมุกนภา  แซ่จ๋าว
18. เด็กชายวสุพล  ปัญโญใหญ่
19. เด็กชายวิชยะ  ราชบุรมย์
20. เด็กชายวิชาติ  สกุลกัลยาณมิตร
21. เด็กหญิงวิทย์ชญาภรณ์  ขัดจะติ
22. เด็กหญิงศิริยากร  สุภา
23. เด็กชายสุรเชษฐ์  แสงนวล
24. เด็กหญิงสุวรรณทิพย์  โฉมหน่าย
25. เด็กหญิงอรุณี  มูลเมือง
26. เด็กหญิงอังคณา  ปู่ทุน
27. เด็กหญิงอังคณา  ศิริวัฒธนะตระกูล
28. เด็กชายอิทธิกร  สายเดช
29. เด็กหญิงเกตน์สิรี  สุมาตรา
30. เด็กชายเจษฏา  ปินต๊ะ
31. เด็กหญิงไพลิน  ศิริมา
 
1. นายประเสริฐ  สุริยโต้
2. นางนิตน้อย  อินชัย
3. นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์
4. นางธนพร  อนุสรพรพงศ์
5. นางผ่องพรรณ์  คำมงคล
6. นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ
7. นายวีระวุฒิ  ชัยวงศ์ญาติ
8. นางมนัญญา  เตมียะ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายญาณรินทร์  อื้อตระกูลชัย
 
1. นางสุภาพร  ชมพล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายสุทธิพงศ์   สุทะ
 
1. นายปิยะบุตร  สายเมือง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงธนัชภัค  ตันสุภายน
 
1. นางพนิดา  พิมสาร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ญาสมุทร์
 
1. นางจุฑานันท์  ก้อนแก้ว
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 67.75 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  อิ่นแก้ว
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ประทุมทอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.5 เงิน 26 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปรานุชาติ  จั๋นเป็ง
 
1. นางชลนารา  ญานะ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงดวงแก้ว   เชียงคำ
 
1. นางเสมอแข   อภิรมยานนท์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงศรีมอญ   ลอยคำ
 
1. นางวัลลภา   พรมท้าว
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายปฏิกาญจน์  หลุยจำวัล
 
1. นางเยาวลักษณ์  ปินตา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายโชติกุล   จะกะ
 
1. นางวัลลภา   พรมท้าว
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 36 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงจรัสศรี  หัตถวาศรี
 
1. นางนิตน้อย  อินชัย
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงประภาสิริ  ธุระวร
 
1. นางสาววชิรญาณ์  คนธสิงห์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.5 เงิน 37 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กรรมใจ
 
1. นางเครือวัลย์  ปรีชา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. เด็กชายรุ่งฤทธิ์  สังเกตุ
 
1. นางราตรี  พยาราช
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงหเดช
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปรีชามานพวงศ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ญาสมุทร์
 
1. นางจุฑานันท์  ก้อนแก้ว
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ลุงติยะ
2. เด็กหญิงธนภรณ์   ผักกูด
3. เด็กหญิงธาดารัตน์   ดีวงค์
4. เด็กหญิงนัฏชา   ลักขติ
5. เด็กหญิงศศิวิมล   ปาระหมู่
6. เด็กหญิงศุภลักษณ์   กาบคำ
7. เด็กหญิงสุดฤทัย   ทองสุข
8. เด็กหญิงเพชรดา   พรดิน
9. เด็กหญิงแขนภา   ราศีสโรส
 
1. นางสาวอรุณรัตน์   อาญา
2. นายปิยะบุตร   สายเมือง
3. นายมติมันต์   ศิริรัตน์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง 14 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายคุณานนต์  สังข์นัครา
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  ชุติมา
3. เด็กชายฐิติวุฒิ  รัตนปรานต์
4. เด็กหญิงณฐพร  แสงคำ
5. เด็กชายณธนน  ฟองสินธุ์
6. เด็กชายธีรเชษฐ์  สวัสดีนฤมล
7. เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีใจ
8. เด็กหญิงหัตถพร  สุภาสอน
9. เด็กชายอิสยาห์  แซ็ค โบดาห์แฮม
10. เด็กหญิงเจติรักษ์  ปัญญาปวน
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
2. นางศิริพร  อินทร์ปาน
3. นางสาวชไมพร  ก๋าวงค์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงกริษฐา  สุกใส
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ยืนมาก
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  ยอดสิริสุข
4. เด็กหญิงจีร์ชยา  ต่อใจ
5. เด็กหญิงธัญจิรา  อินทรบุตร
6. เด็กหญิงปวริศา  ปอคำ
 
1. นางสาวสมฤทัย  เถาทอง
2. นางสาวนิโลบล  เสนาสังข์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 28 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิง ปุณย์วิสาข์    กานต์ศิริกุล
2. เด็กหญิง.แสงทอง   แสงวงค์
3. เด็กหญิงณิชานันท์    เต๋จ๊ะนัง
4. เด็กหญิงนวลจันทร์    ลุงกอ
5. เด็กหญิงน้องเดือน   ลุงย่าม้า
6. เด็กหญิงวราวรรณ   ปัญญา
7. เด็กหญิงเกศรา   ลุงติ๊
8. เด็กหญิงเปรมยุดา    สายใจ
 
1. นางอารี   ตันเขียว
2. นางปัทมารัชต์   ขัติพันธุ์
3. นางอภิญญา    แก้วถา
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พรหมวงศ์
2. เด็กหญิงชญานิศา  ไชยวาน
3. เด็กหญิงณวสา  จันทวงศ์
4. เด็กหญิงศรีอุบล  รัฐธรรม
5. เด็กหญิงสุลลิตา  สุวรรณรัตน์
6. เด็กหญิงหิรัญยา  เงินทอง
7. เด็กหญิงอรทัย  ไชยวงค์
 
1. นางศิริพร  ยามวงค์
2. นางสาวชญารัศมิ์  วิสุทธิแพทย์
3. นายอลงกรณ์  เด็มซี่
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กหญิงกันตา  ลุงเขิ่ง
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  อนันต์วิไล
3. เด็กหญิงจิราพร   อามอ
4. เด็กหญิงธนัญญา   ชันชนา
5. เด็กหญิงนฤมล   ลุงมน
6. เด็กหญิงบุญญิสา   สมณา
7. เด็กหญิงบุษกล   ลุงหน่าหริ่ง
8. เด็กหญิงปนัดดา   หล้าแดง
9. เด็กหญิงมาลัยพร    ลุงหมาย
10. เด็กหญิงวรรณา    คำแดง
11. เด็กหญิงวันดี   ลุงซอ
12. เด็กหญิงอู   ลุงนะ
13. เด็กหญิงอู๋  ลุงนะ
14. เด็กหญิงใบหม่อน    อูปุก
 
1. นางสุภาพร   บุญรักษา
2. นางวันเพ็ญ   กิติยา
3. นายอนุรักษ์   เมืองมูล
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงคำผอง   มหา
2. เด็กหญิงณัชณิชา  แก้ววงค์ดี
3. เด็กหญิงธนาวรรณ   กันธะอุดม
4. เด็กหญิงนภา  ปุ่งป่าแข็ง
5. เด็กหญิงปาริชาติ   บุญวงค์
6. เด็กหญิงพีช   กาหลิ่ง
7. เด็กหญิงศศิธร   อุปะระ
8. เด็กหญิงหมวย   มูลศรี
9. เด็กหญิงเอมม่า   ตาคำ
10. เด็กหญิงแพรว   สายคำ
 
1. นายมติมันต์   ศิริรัตน์
2. นางสาวอรุณรัตน์  อาญา
3. นายพันธการ   สมวงค์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสมียนกุล
2. เด็กชายธีรนัย  ขาวหล้า
3. เด็กชายปรเมศ   แก้วแสง
4. เด็กชายอรชน  ดอกป๋อ
5. เด็กชายเพ็ชร   ขุนยี่
 
1. นางสาวกันต์ฤทัย    แสงสุข
2. นายศิรสิทธิ์  บุปผาเพชร
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73 เงิน 29 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงโซเฟีย  อเล็กซานดร้า
 
1. Mr.Glorife   Abad
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนพันธสัญญา 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ยาวะระ
 
1. นางสาวฐานิดา  เทียนชัยพนา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายธนพล  อินทร์โชติ
 
1. นางจิราธร  นาดี
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 37 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีมงคล
 
1. นางสาวเรณุการ์  วิญญกูล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 8 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงอารียา  อุตะมะ
 
1. นางสาวสมพิศ  ศรีชมภู
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายธนวัฒน์  กันสิทธิ์
 
1. Mr.Jeffrey  Wade Owens
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายจอมแสง  เมืองแสน
 
1. นางจิราธร  นาดี
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 80.15 ทอง 8 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายณัฐชนม์  ศรีโคตรจันทร์
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สุภสินธุ์
 
1. MissWang Xiao  Bei
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกชามาส  ประมวลการ
2. เด็กหญิงธัญชนก  เจริญชัย
 
1. นางสุกัญญา  ศรศักดา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 63.15 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงชุติมา  หม่องพิชัย
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ดอนแก้ว
 
1. นางสาวเรณุการ์   วิญญูกูล
2. นางภัทรภร  ปกรเกียรติ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 71.07 เงิน 31 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ใจยู
2. นางสาวศุลีภรณ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางเรณุการ์  ปินทยา
2. นางภัทรภร  ปกรณเกียรติ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77.47 เงิน 36 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กหญิงจันทร์อร   จะต๊ะ
2. เด็กชายชัชชัย   ลุงจอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   ลุงกอ
4. เด็กชายดาว   ลุงต๊ะ
5. เด็กชายเทวัน   คำพงษ์
6. เด็กชายเมืองสาย  ลุงเรือ
 
1. นางมลิวัลย์   ชัยบุรี
2. นางบัวบาน   วระวงษ์
3. นายสมาน  โปธิปัน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81.9 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 1. เด็กชายกฤษณะ   โตเอ้ย
2. เด็กชายมณฑล   ลุงจิ่ง
3. เด็กชายออมแสง   คำอ้าย
4. เด็กชายเติมศักดิ์  เมืองดี
5. เด็กชายเทิดทูน   หนูอ๊อด
6. เด็กชายเพทาย   ตาคำ
 
1. นาย สิงห์ทอง    หมุ้นอินต๊ะ
2. นางสาวอรวรรณ    ปาวัณณะ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงคำ  ยานนะ
2. เด็กหญิงชรินรัตน์   กันธา
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์   ยาวิชัย
4. เด็กหญิงปวีณา  คุณคง
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา   คนไว
6. เด็กชายสตางค์  บุตรสัย
7. เด็กหญิงสร้อย  ติ๊ม่า
8. เด็กหญิงสุพรรณี   วัชรเศรษฐวุฒิ
9. เด็กชายเกริกพล  แก้วต๋าคำ
10. เด็กหญิงเบญจพร   อ่องจิ้ว
 
1. นายอินทร์แสง   เขียวพันธ์
2. นางรุจิรัต   แก้วกลางเมือง
3. นางสรัลชนา   เฟื่องฟู
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กหญิงขิ่น    ลุงติ
2. เด็กหญิงขิ่น   ลุงต๊ะ
3. เด็กชายอ่อง   ลาว
 
1. นายสรวิศ   ทัศนะวรพจน์
2. นางสาวสุภาวดี   กาบจันทร์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงจินตนา   ลุงจาย
2. เด็กหญิงพิมณพัฒน์   กลิ่นถือศีล
3. เด็กหญิงเหลี่ยง   ลุงซอ
 
1. นางจงกล  สีสุวอ
2. นางเสมอแข   อภิรมยานนท์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 74.98 เงิน 22 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุจันทร์เที่ยง
2. เด็กหญิงพัชรดา  ทานะตา
3. เด็กหญิงวรินทิรา  วรินทร์สุวรรณ
 
1. นางสุนทรี  คุณา
2. นางสาวสุทธิพร  เชียงปวน
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  แสงคำ
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  เมือง
 
1. นางสาวจารุณี  เดชอุปการ
2. นางสาวณัฐกานต์  มณีวงศ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายณัฐวัช   เตจ๊ะ
2. เด็กชายสตางค์   บุตรสัย
 
1. นายณัฐนนท์   สมจิตต์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายวงค์
2. เด็กชายอิทธิพล  ไชยสกุล
 
1. นายเกรียงไกร  ตาสา
2. นายเกษม  กรรณิกา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 32 โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กชายธนภัทร  อินดู
2. เด็กชายพีรพัฒท์  จันทร์ด้วง
 
1. นายพิทักษ์ชน  คำอ้าย
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายชโยดม  บุญชุ่ม
2. เด็กชายนพเก้า  พงษ์ใจมา
 
1. นายปฐมพงษ์  วังวงษ์
2. นายเอกพิงค์  วงษ์แก้วจันทร์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงธันวาพร  วงค์ติ๊บ
2. เด็กชายเชิงชาย   วงค์จำปา
 
1. นางสาวอัจฉราพร   ศิริสวัสดิ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายนิภัทร  ศิริทองใบ
2. เด็กหญิงศิรินทรา  มังทา
 
1. นางสาวอัจฉราพร  ศิริสวัสดิ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรภัทร  อินตา
2. เด็กชายทัตพงษ์  ศรีไว
 
1. นายบงการ  ศรีนันตา
2. นายณรงศักดิ์  บุญปวน
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดพญาชมภู 1. เด็กหญิงกุลภรณ์   แผนใหญ่
2. เด็กหญิงวรรษมน   พรมเมือง
 
1. นางสาวทิพารัตน์   กันทิยะ
2. นายเกรียงไกร   สมการณ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ดวงคำ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  หล้า
 
1. นายวงศกร  ร้องคำ
2. นางสาวมนัสนันท์  ไชยวงค์
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยตอง 1. เด็กหญิงพรทิวา   พรหมศิริชาติ
2. เด็กหญิงวศินี   พะแกะลี
3. เด็กหญิงสหฤทัย  โกพาลี
 
1. นายมนตรี   ไชยบุญทา
2. นายนิติธาดา   หล้าสา
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กชายทรงพล  ปัญญาพรหม
2. เด็กชายปฏิพล  จตุวโนทยาน
3. เด็กชายพรสวรรค์  ภาษาสุข
 
1. นายชัยวัฒน์  อุทรา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์เวียง
2. เด็กชายธนพล  เหล็กแปง
3. เด็กชายศุภกานต์  กองแก้ว
 
1. นายวรวุฒิ  แสงคำ
2. นางฤทัยกาญจน์  ไกรโต
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 1. เด็กชายสมคิด  พุทธรักษา
2. เด็กชายสายฟ้า  นายคำ
3. เด็กชายเกษม  บุญมา
 
1. นายอนิรุทธิ์  จิตหาญ
2. นายบุญทวี  มโนจา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กชายสมชาย   ลุงนะ
2. เด็กชายหยุ่น   ลุงกู่
3. เด็กชายอินแสง   ลุงคำ
 
1. นายเสถียร   มอยติละ
2. นางสาวคริสตพร  กองวงศ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86.4 ทอง 25 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงชลดา   อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงนงนภัส  แซ่เติ่น
3. เด็กหญิงบัวหอม    สุภาพ
4. เด็กหญิงวันดี  ลุงอ่อง
5. เด็กหญิงเงิน   นายพู
6. เด็กหญิงแสงเดือน   อิงออ
 
1. นางศิริพร   คำปวง
2. นายวิชาญ  ไชยพูน
3. นายสิทธิชัย  เสาร์วงศ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เชื้อก๋อง
2. เด็กหญิงณัฐการต์  ผินนอก
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ผ่องใส
4. เด็กหญิงธีรนันท์  วินัย
5. เด็กหญิงศรีนวล  แสงมั่น
6. เด็กหญิงใบบัว  นายพู
 
1. นายวิชาญ  ไชยพูน
2. นางศิริพร  คำปวง
3. นายสิทธิชัย  เสาร์วงศ์
 
159 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงจอ   ลุงกอ
2. เด็กหญิงฟ้าใส   ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงหนึ่ง   ลุงกอ
 
1. นายพจน์   วงศ์ปัญญา
2. นางสิริลักษณ์   วันเอก
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 42 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กหญิงพรชิตา  คำพ่วง
2. เด็กหญิงพลูพฤกษา  วงศ์ภูงา
3. เด็กหญิงศิรินทร์ยา  สุธรรม
 
1. นางเครือวัลย์  ปัญญา
2. นางสาวจิณัฐติกานต์  ไวโย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดตำหนัก 1. เด็กหญิงคำ   ลุงติ๊
2. เด็กหญิงชลดา   ทานุ
3. เด็กหญิงน้ำอ้อย   ซอหลิ่ง
 
1. นางสาวณัชพร   หล้าใหม่
2. นางปัทมพร   คุณสิทธิ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 42 โรงเรียนบ้านหนองตอง 1. เด็กหญิงนุ้ย    ลุงตา
2. เด็กหญิงบัวชมพู  ประอินทร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    แก้วดี
 
1. นายประวิช   เขื่อนแก้ว
2. นางศิริพร  ศุกระศร
 
163 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 โรงเรียนนันทชาติเกรดสกูล 1. เด็กหญิงณชมน  บุญสม
2. เด็กชายนครินทร์  กลัดกลีบ
3. เด็กหญิงมณสิชา  กมลรัตน์
 
1. นางกษมา  พรวีระยานนท์
2. นางสาวเบญจพร  พิจิตรวิไลเลิศ
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.8 ทอง 37 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวัญแคว้น
2. เด็กหญิงสายชล  หน่อชาย
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  อาทิตย์
 
1. นางเครือวัลย์  ปัญญา
2. นางสาวจิณัฐติกานต์  ไวโย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 30 โรงเรียนวัดช่างคำ 1. เด็กหญิงมนัญชยา   ทับเชียงทอง
2. เด็กหญิงศรีนวล  ลุงคำ
3. เด็กหญิงแดงหอม   ลุงน้อย
 
1. นางสาวสกาวเดือน   รัตต๊ะใส
2. นางสาวสาริกา   จอมเสน่ห์วงค์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 85 ทอง 23 โรงเรียนนันทชาติเกรดสกูล 1. เด็กหญิงธีรกานต์  ชาวโพธิ์ทูล
2. เด็กชายพีรณัฐ  วังใน
3. เด็กหญิงศิริน  ตันสุวรรณโรจน์
 
1. นางนฤดี  ร่องพืช
2. นางกษมา  พรวีระยานนท์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81 ทอง 32 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กหญิงศรัณพร  นิรุชากุล
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ทุ่งเมืองทอง
3. เด็กหญิงเอมิกา  นิยมไพรนิเวศน์
 
1. นางพานี  เที่ยงอยู่
2. นางณัฐวดี  ไกวัลรุ่งพิพัฒน์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง 10 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ฝ้ายขาว
2. เด็กชายพลัฎฐ์  ยาไชยบุญเรือง
3. เด็กชายพุฒิพงค์  บุตรชัย
 
1. นางจารุวรรณ  คำทิพย์
 
169 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กหญิงคำหลาว  หลาว
2. เด็กหญิงจุ๋ม  จุ๋ม
3. เด็กหญิงส้วย  นายจิ่น
 
1. นางสาวรจนา  สุขเทษา
2. นางสุมิตรา  วิชัย
 
170 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 20 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 1. เด็กชายปี  -
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  ตุ่มคำ
3. เด็กหญิงเนรัญชรา  เทพแก้ว
 
1. นางสุชาดา  รัตนวิมลเมือง
2. นางสาววนิดา  บุรพลธานี
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวข่วง 1. เด็กชายพิสุทธิ์  ปันโอ๊ะ
 
1. นางสาววิชุภา  จอมแปง
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 31 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  อุ่นใจ
 
1. นางสุนทรี  คุณา
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายธนบดินทร์  จิรรัตน์สกุล
 
1. นางนัทธมน  ตาจาย
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายมรุพงศ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางสิริรัตน์  คำจินะ
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายวีรภาพ  ธรรมปัญญา
 
1. นางสิริรัตน์  คำจินะ
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายคุณาวุธ  ตานะเป็ง
 
1. นางสาวดวงใจ  บุญมาเมือง
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 66.4 ทองแดง 29 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายกวีวัฒน์  ปัญญาโน
2. เด็กหญิงสุณิสา  ขวัญเมือง
3. เด็กชายเสกสรร  วงค์อู๊ด
 
1. นางสุนทรี  คุณา
2. นางพรพิมล  ไวยกุล
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กหญิงกฤตยานี  สถาปนะ
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  วงศ์แหลม
3. เด็กหญิงสุภัสรา  เครือฝั้น
 
1. นางอุษา  มูลใจ
2. นางปัทมา  อินเทพ
 
179 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.4 เงิน 27 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงวาโย    พาธะขัน
2. เด็กชายวิทวัส   นาราษฎร
 
1. นางณัฐกาญจน์   ศรีลาชัย
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 73.2 เงิน 15 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  กิติตาล
 
1. นางสาววิภา  บุญสม
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74.4 เงิน 17 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายสุวัฒชัย  โรจวัฒน์
 
1. นางสาววิณัฐนีย์  ไชยภูมิ
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ยาวิราช
 
1. นางสาววิณัฐนีย์  ไชยภูมิ
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงอารีวรรณ์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวสุธรรม  ยาริมูล
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67.6 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กชายยศกร  ศรีคำ
 
1. นายวิรัตน์  จันทร์ไชยศรี
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงธนิศรา  สระแก้ว
 
1. นางพิมพากร  วรรณวิริยวัตร
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายชลกร  พระชั้นนอก
 
1. นางสาววิณัฐนีย์  ไชยภูมิ
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายศุภเชษฐ์  พืชผา
 
1. นางสาวสิริพิม  โชติหน่อจันทร์
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายวิรุต  วรรณลังการ์
 
1. นางจุไรลักษณ์  ผันแก้ว
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1. เด็กชายศิวดล   ยศยิ่ง
 
1. นางพรประภา  ชัยวงค์
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 24 โรงเรียนวัดสองแคว 1. เด็กชายมนตรี  ไชยวงค์
 
1. นายชาติชาย  สี่ตระกูล
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหัวริน 1. เด็กหญิงกีรติกา  บุญมี
2. เด็กชายชัยพร  แซ่วะ
3. เด็กชายบรรณวัชร  แซ่วะ
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  จิตนาน
5. เด็กหญิงสุกัญญา  เซ่งจ่าว
6. เด็กชายอชิตพล  แก้วมา
 
1. นางปิ่นเพชร  อินทร์ตุ้ม
2. นายณัฐธพงษ์  ชัยพรเจริญกุล
3. นางสาวปรารถนา  ประมากร
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวริน 1. เด็กชายซื่อ  วีทุน
2. เด็กชายรัตนากร  เครือทะวงค์
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เครือทะวงค์
 
1. นางปิ่นเพชร  อินทร์ตุ้ม
2. นางสาวสิรินลักษณ์  ปันตะมา
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.6 ทอง 18 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายณภัทร  กาวี
2. เด็กชายสาวัตถี  โสวรรณ
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  หวังสุข
 
1. นางวิไลวรรณ  ดิษฐ์ใจ
2. พระกฤติธนัช  วิใจยา
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.2 ทอง 31 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กชายภพสรรค์  เป็งเย็นชุม
2. เด็กชายสุรพงษ์  อาหว่า
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  การบูรณ์
 
1. นางปัทมา  อินเทพ
2. นางศรีเนียม  แสนกุย
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.8 ทอง 19 โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไชยธิ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  จุ่มใจปิน
3. เด็กหญิงปราณปรียา  ศรีรัตนา
 
1. นายเจตนา  ลักขนาม
2. นางกรองจิตร  เตจ๊ะวงศ์
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กชายธนกร    ทาธร
2. เด็กชายสรศักดิ์   สุจา
 
1. นางภัสร์วรา   ใจแก้ว
2. นางสาวสุภาวดี  กาบจันทร์
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงวริศรา  ทองศิลป์
2. เด็กหญิงเนตนภา  ทาชื่นจิตต์
 
1. นางพัชริดา  คนตรง
2. นางสาววิณัฐนีย์  ไชยภูมิ
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 22 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายคณิศร  คุณประทีป
2. เด็กชายภินภัทร  สวนแดง
 
1. นางวนิดา  สมบัติ
2. นางสาววิณัฐนีย์  ไชยภูมิ
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กชายชลธี  ก้านต่อดอก
2. เด็กชายสรวิชญ์  อุปนันท์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ไชยวงค์
2. นายวงศกร  ร้องคำ
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 36 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 1. เด็กชายมงคล  แสงพา
2. เด็กชายวิวรณ์  ลีลาธรรมสัจจะ
3. เด็กชายอำนาจ  เลาซางเปลีย
 
1. นายทิศณุพงษ์  ปันวงษา
2. นางนงนุช  สุจันทร์เที่ยง
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65.4 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กชายชิษณุชา  วังตั๋น
2. เด็กชายณัฐกิตต์  เครือฝั้น
3. เด็กชายธนพล  สีชัยมูล
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ไชยวงค์
2. นางมลฤดี  จิตหาญ