สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงเบญญาพร  ชาติไพศาล
 
1. นางเอมอัชนา  วงค์น้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตาสอน
 
1. นางสาวดานุรัตน์  จันทะรส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76.2 เงิน 39 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงวลัยรัตน์  กาวี
 
1. นางสาวกฤติกา  มณีกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 55.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กหญิงสุนิษา  ขันธ์สกุล
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สนธิคุณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กหญิงรสนันท์  ใจเร่ง
 
1. นางสาวชมพูนุช  เผือกผล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สายชลมาลี
 
1. นายสันติภาพ  น๊ะดอก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79.8 เงิน 32 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงอัปสรสวรรค์   วงศ์ษา
 
1. นางสาวกัลย์สุดา   ชัยโย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 26 โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงนันทกานต์  หมั่งดี
 
1. นางสาวเกษริน  วีระ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.4 เงิน 22 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงสาวิกา  สังข์เอียด
 
1. นางสุรีรัตน์  ไชยวัณณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 36 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายธวัช  ตะโทะ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ธรรมขันแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงปิยะดา  จันทราช
 
1. นางเบญจา  แสนสุข
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 73.2 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงกัณต์ฤทัย  ติ๊บใจ
2. เด็กชายพชราวุธ  เมืองมา
3. เด็กหญิงสุพิชชา  บุญทา
 
1. นางอรวรรณ  แก้วคำ
2. นางศุกร์ศิริ  ก๋องตา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 34 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ขัติยะ
2. เด็กหญิงพนิตพร  การัณกิจธำรงกุล
3. เด็กหญิงอริสา  ประสานเยาวชน
 
1. นางปิ่นแก้ว  จันทร์ตาวรรณเดช
2. นายณัฐพล  มุมวงศ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แสนเมืองมา
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  หล้าเต็น
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แสนเมืองมา
 
1. นางเจนจิรา  เกลาฉีด
2. นายอุดรพัฒน์  บุญมา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงสิริณภัทร  จ่อแผ
2. เด็กหญิงสุธินันท์  ปั๋นเมา
 
1. นางวันรุ่ง  กองระบาง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงณัฐหทัย  ต๋าฝั้น
2. เด็กหญิงอาสินี  แก้วโหว้
 
1. นางวันรุ่ง  กองระบาง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายนรบดี  นามสุข
2. เด็กหญิงพนารี  ตาหมด
 
1. นางสาวปุณยนุชนภัส  อินทนุ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กชายชัยณัฐ  พิไลนพ
2. เด็กชายสุทธิพันธ์   อินผอ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ผัดแก้ว
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  จันกัน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 34 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุแก้ว
 
1. นางสาวนันท์วิภาญา  แดงใหม่
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 30 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายอัครวินท์  นามวงษ์
 
1. นางสุพรรษา  ผ่องใส
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ปุ้ดวัง
 
1. นางสาวอรุณการณ์  เกตุบุญเรือง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74.8 เงิน 27 โรงเรียนบ้านหางดง 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  หาญรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงจันทิมา  ดูทรัพย์เจริญ
3. เด็กหญิงปภาดา  ปัญญาวงค์
 
1. นางสุกัญญา  ธรรมดา
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์    ปู่ตือ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   พยุงการเกด
3. เด็กหญิงอมราพร   สิงห์แก้ว
 
1. นางปทิตตา   สมบุญโสด
2. นางสาวกรองทอง    บุญมี
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 69.6 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กชายกันต์ธีภพ   แสนเมืองมา
2. เด็กชายภานุวัฒน์   เขียวสา
3. เด็กชายอรรถวัฒน์   หล้าจู
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วสิริ
2. นางสาวมณีรัตน์  หนูสา
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กชายธราดล   กุณามี
2. เด็กชายอนุเทพ   จานะ
3. เด็กหญิงอรไพริน   แสนเมืองมา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วสิริ
2. นางสาวมณีรัตน์  หนูสา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 21 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงกิตติมา  แก้วมะโน
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  ปวนปินตา
 
1. นางสาวดานุรัตน์  จันทะรส
2. นางสาวศลิษา  ผัดตุ่น
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านโปง 1. นางสาวญาณิศา  คำฝั้น
2. นางสาวบุญสิตา  เขียวเหมย
 
1. นางสาวภาวิณี  ปัญญาจักร์
2. นางมีนา  กันทะยอม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มณีชัยพร
 
1. นางสาวปุณยนุชนภัส  อินทนุ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 39 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายชนะชัย  สุขศรี
 
1. นางสุพรรษา  ผ่องใส
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กชายพิชยา  เงินหน้อย
 
1. นางสาวภาวิณี  ปัญญาจักร์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 67.04 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายพงศกร  ดาวเรืองเฉิดฉาย
2. เด็กชายวัทธิกร  ชัยชนะ
 
1. นางสาวปุณยนุชนภัส  อินทนุ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75.42 เงิน 22 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายชุติวัฒ  ใจ๋ยู้
2. เด็กชายนิพัทธ์  โท้งวิชัย
 
1. นางสาวปุณยนุชนภัส  อินทนุ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทาโหล่ง
 
1. นางสาวปุณยนุชนภัส  อินทนุ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  มณีชัยพร
 
1. นางสาวปุณยนุชนภัส  อินทนุ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว 1. เด็กหญิงศิริพร  ดอยสะอาด
2. เด็กชายสิทธิชัย  ทุ่งทองกวา
3. เด็กหญิงสุนิสา  ปานชิยา
 
1. นายยงยุทธ  กิจบรรยงเลิศ
2. นายเกษมพันธ์  สุริยะน้อย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงธนัญญา   วนาลีอำรุง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  บือแกละ
3. เด็กชายอดิศร   ดีสมปราถนา
 
1. นางสาวทอฝัน   สุขโพธิญาน
2. นางสาวพชรมน   กฤตปพนธนัย
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กชายวงศธร  เจภูติ
2. เด็กชายวรชิต  ทาแดง
3. เด็กชายสหรัฐ  หนูเปี้ย
 
1. นายยุทธพงศ์  เจริญศรี
2. นางสาวสุภาพร  กาดใจเข็ม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงชลดา  แสนเมืองมา
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  แสนเมืองมา
3. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  วงค์ษา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วสิริ
2. นางสาวสุกัญญา  ชุมภู
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงธรินทร์ดา  นิศามณีรุ่งโรจน์
2. เด็กชายสรายุทธ  แสนใจอิ
3. เด็กหญิงสุภัคตรา  ใจต๊ะ
 
1. นางสาวธัญรัตน์  คำหล้า
2. นางสาวสุชาดา  ตุงคนาคร
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. นางสาวจินตนา  หมื่นทา
2. นายศุภชัย  ใจสดใส
3. เด็กหญิงสุธิดา  อภิมหาชัย
 
1. นางสุชาดา  ตุงคนาคร
2. นายคัมภีย์  อินภูมี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังหม้อ 1. เด็กหญิงรสริน  ปัญญาคำ
2. เด็กหญิงอริสรา  กองศรี
3. เด็กหญิงอุษา  ตาสิงห์
 
1. นายวรชัย  ภิรมย์
2. นายวรศักดิ์  คำวงษา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงจริญญา  ตุ้ยเตียม
2. เด็กหญิงพรพิมล  แสนมงคล
3. เด็กหญิงศิรภัสร  แง่มจันทร์
 
1. นายปัฐพงศ์  สิงหนาท
2. นางสาวเยาวเรศ  เก่งเดชา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 67.8 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงพรรพะษา  อินปั๋น
2. เด็กชายสืบสานสกุล  ยิ่งคุณจัตุรัส
 
1. นางสาวรวิรฎา  สุกใส
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. นายธราเทพ  สายชลรำไพ
2. เด็กชายอาทิตย์  สุวรรณวงค์
 
1. นางสาววรัญญา  ต๋าใจ
2. นางสาวปิยะวรรณ  ฝั้นติ๊บ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 76.55 เงิน 9 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายยอด  -
2. เด็กชายยาน  -
 
1. นายประดิษฐ์  สุดวงรัตน์
2. นางสาวณหทัย  ศรีชัย
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านสบลาน 1. เด็กชายณรงค์ชัย  เจริญศรีคีรีชัย
2. เด็กชายศตวรรษ  เกียรติพิทักษ์วนา
 
1. นายอัครัช  สุรพัฒน์
2. นายณัฏฐพัชร  ตาคำ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 44.87 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านสบลาน 1. เด็กชายปารเมศ  ฝนบริบูรณ์
2. เด็กชายพงศ์พญา  ชาตรียินดี
 
1. นายอัครัช  สุรพัฒน์
2. นายณัฏฐพัชร  ตาคำ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 33.69 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายชาญณรงค์  ติ๊บปัญญา
2. เด็กชายสุริยา  ติ๊บปุ๊ด
 
1. นายธีรพร  คำวิชัย
2. นางสาวอัมพร  ปาทะ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 42.25 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายชัยรัตน์  ภาษณ์วิจิตร
2. เด็กชายวรวุฒิ  กุลอารยะ
 
1. นายชัยวัฒน์  วงศ์เศวตศิลา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ต๊ะสา
2. เด็กหญิงธนนันท์   หล้าจู
3. เด็กหญิงธนพร    ปุ๊ดคำ
4. เด็กหญิงศุภากรณ์    หล้าจู
5. เด็กหญิงอรปรียา   แสนเมืองมา
 
1. นางภาวิณี  ปุงปี่แก้ว
2. นางสาวรัชณู  บุญรัตน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.4 เงิน 25 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงนญาดา   ยาสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรทิพย์   วงศ์ษา
3. เด็กหญิงมติมนต์   หนูสา
4. เด็กหญิงสิริธร   จานะ
5. เด็กหญิงสุภัทรตรา   สิงห์บัว
 
1. นายศิวนนท์  ขัติคำ
2. นางสาวรัชณู  บุญรัตน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 31 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงพรพิมล  ใจก้องเกรียงไกร
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เกียรติวรตระกูล
3. เด็กหญิงศราวรรณ  แววพิราม
4. เด็กหญิงสุภาพร  คำปัน
5. เด็กหญิงเพ็ญพักต์  วิภาคงคา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ผัดแก้ว
2. นางอรุโณทัย  ธรรมขันธ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  สหายมิตร
2. เด็กหญิงนฤภร  แสนศรี
3. เด็กชายอมตะ  กบิลศักดิ์
4. เด็กหญิงอมลวรรณ  ขนม
5. เด็กหญิงอริศรา  พระคุณนิรันดร์
 
1. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
2. นางสาวพัชรพร  ปู่ดอก
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 1. เด็กหญิงชญานินท์  ปู่ดอก
2. เด็กหญิงทิพรดา  ดอกแยะ
3. เด็กหญิงธัญชนก  วังสิงห์
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  วังสิงห์
5. เด็กหญิงบุญยาพร  ปู่คำ
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทรบุตร
2. นางสาววีณา  ปาโน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายนนทกร  ควายคณะ
2. เด็กชายนนทชัย  รินแก้ว
3. นางสาวปิยดา  ปู่ดี
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปูู่่หมื่น
5. เด็กชายอภิวัฒน์  งอยจันทร์ศรี
 
1. นายวรนล  จารณะ
2. นายธนพล  ดอนชวนชม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 79.8 เงิน 17 โรงเรียนบ้านดอกแดง 1. เด็กชายกิตติภพ  บงกชผ่องอำไผ
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  มหาฐานันดรศักดิ์
3. เด็กหญิงวริศรา  เกษมศานติ์สายชล
4. เด็กหญิงสุรดา  วนาลัยโสภา
5. เด็กหญิงเขมิกา  อัสดงแดนไพร
 
1. นายศกมลภัคร์  เนืองนิมมานย์
2. นายพิตรพิบูล  กิติมา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77.6 เงิน 24 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กหญิงจิรดา  ประเสริฐ
2. นางสาวธิดารัตน์  เดชาไพร
3. เด็กหญิงนีธิพร  วารียินดี
4. เด็กหญิงลดาวัลย์  นิมิตคงคา
5. นางสาวอาทิตยา  ผลวิญญู
 
1. นายชัยยวุฒิ  มีทรง
2. นายสุขุมพัฒน์  มาดหมาย
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  แซกรี
2. เด็กหญิงขวัญชนก  แดงเรือง
3. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อินต๊ะพันธ์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  อนิยมพิสัย
5. เด็กชายปฏิพล  ดูลอย
6. เด็กชายพนัชกร  สุขิตพงษ์
7. เด็กหญิงพาชู  ลิซอ
8. เด็กหญิงพิชญาพร  ต้นหนองดู่
9. เด็กชายภูวนัย  ชานุ
10. เด็กหญิงวทันยา  เจซอ
11. เด็กหญิงวนิดา  วนาสมบูรณ์
12. เด็กหญิงศศิธร  ชูทู
13. เด็กชายศักดิ์รพี  แก้วชายเพ็ญ
14. เด็กหญิงสุพรรษา  มหาวรรณ์
15. เด็กชายสุภาพ  เพชรพงศ์ไพร
16. เด็กหญิงอารียา  พงศาสัตย์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  ศรีสุขคำ
2. นางสาวจิราภา  ลาดปาละ
3. นางสาวพัชรินทร์  นวลคำ
4. นางนงนภา  เจซอ
5. นายภัทรพงศ์  สมลา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 1. เด็กหญิงนิชา  คำปัน
 
1. นางสาวอารีย์  แง่โว้
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 1. เด็กหญิงกิรติพร  เอี่ยมละออ
 
1. นางสาวรัตนา  สังวาลย์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปะละมา
 
1. นางสาวเมษา  จูแวน
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 26 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายจิรายุทธ  แก้วกลางดง
2. เด็กหญิงสิรินดา  ไวรักษ์
 
1. นางสาวอังคณา  วิรามสมบัติกุล
2. นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.5 ทอง 12 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  วนาลัยสุขสันต์
2. เด็กชายพันธวัช  เริงไม
 
1. นางสาววรรณวษา  คงสง่ากุล
2. นางสาวพจมาน  ปัญญา
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 42 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายวีระชัย  ธารารำไพ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ปานดุษฎี
 
1. นางสาวสุปราณี  สุดี
2. นายณัฏฐพล  หน่อคำ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  หล้าแหง
3. เด็กหญิงทักษอร  ดูจี
4. เด็กหญิงธัญชนก  ผัดโมะ
5. เด็กหญิงบุษกร  ปู่ก่ำ
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  เจริญลักษณวงค์
7. เด็กหญิงพัทธวรรณ  ปู่กะ
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  หล้าลี่
9. เด็กหญิงศรุตา  ปู่เสาร์
10. เด็กหญิงศวิตา  ปู่คำ
 
1. นางสาวบงกช  กิตติวรกานต์
2. นางแสงเพียร  สิงห์จู
3. นางวราภรณ์  มโนแสง
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 28 โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงกนิษฐา  คะปานา
2. เด็กหญิงณิชา  กาวัด
3. เด็กหญิงน้ำฝน  แก้วกันทา
4. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  บุญทา
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เป็งแก้ว
6. เด็กหญิงพิลาลัย  บุญทา
7. เด็กหญิงรัตนา  เป็งแก้ว
8. เด็กหญิงศรันยา  ขันเปง
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  เขื่อนเมือง
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ดอกปี
 
1. นายถนอมศักดิ์  หลีทำ
2. นายศราวุฒิ   หม่องมาลี
3. นางสาวสุภักษร  ปัญญาเหล็ก
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.8 ทอง 20 โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ตรัยหล้า
2. เด็กหญิงณภัสวรรณ  แก้วกาลางดง
3. เด็กหญิงดวงอนงค์   นทีเชาว์
4. เด็กหญิงพัชรินทร์   เนภู
5. เด็กหญิงลดามณี   แววพิราม
6. เด็กหญิงสตรีรัตน์   ฉลาดพาสุข
7. เด็กหญิงสุชานาถ   มิตรสาธิต
8. เด็กหญิงอารยา   ศรีปิยเผ่า
9. เด็กหญิงอารีรัตน์   ตรัยหล้า
10. เด็กหญิงเขมาภรณ์   ฉลาดพาสุข
 
1. นายบุญชม  ขอนพืช
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. นางสาวกุลนาถ  ตาฝั้น
2. นางสาวจิราภา  ปุ๊ดปา
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีวิชัย
4. เด็กหญิงนภาทิพย์  แก้วโหว้
5. นางสาวนิศาชล  สุรินทร์
6. เด็กหญิงปพิชญา  สกุณณา
7. เด็กชายพันธวัช  ขัดตา
8. นายสราวุธ  แก้วคำ
9. เด็กหญิงอรทัย  จันทะรังษี
10. นางสาวอิมอร  ติ๊บถา
 
1. นางอำไพ  โนชัย
2. นางนันทวัน  ปัญญามา
3. นางสุวนันท์  อินใจ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 71 เงิน 31 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายกฤติพงษ์  สอนตา
2. เด็กชายกฤตเมธ  ร่มโพธิ์
3. เด็กชายกันตพงค์  สอแก้ว
4. เด็กชายณฐพล  ปู่เดือน
5. เด็กชายธนกร  อังกุระสี
6. เด็กชายธนโชติ  สุขแบะ
7. เด็กชายนวพล  ปู่เงิน
8. เด็กชายบุลากร  รินแก้ว
 
1. นายวรนล  จาระณะ
2. นางสาวเปรมรัศมี  เวียงแก้ว
3. นางรสสุคนธ์  สุรินทร์โต
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงนิชนันท์  ขนเขียว
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุดี
 
1. นางสาวเบญจา  แจ้งสี
2. นางสาวกรรณิกา  ธรรมขันแก้ว
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงจันจิรา  สุยะบุตร
2. เด็กชายอุเทน  ทาหล้า
 
1. นายล้อมพงค์  พาธะขัน
2. นายอำนวย  ธิการ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงน้ำเพชร   แสนเมืองมา
 
1. นางสาวนภัสนันท์  แก้วคำมา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงสุพิชญา   แสนเมืองมา
 
1. นางสุกัญญา  สายวงค์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 26 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กชายกองชัย  ปราศจากอิทธิพล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  นันทชัยพงศ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหางดง 1. เด็กชายนฤพล  ปิเจ
 
1. นายณฐชนนท์  มูลเป็ง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 28 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายชัยควี  ลิ่วระฆังทอง
 
1. นางสาววรรณวิภา  เณฝั้น
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายกริสนัย  ศรีชัย
 
1. นางสาวปฐมา  หล้าพระบาง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  รำไพพนา
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นายนพดล  ผลเชวง
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านตีนตก 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สุขแพ่ง
2. เด็กหญิงปิยกมล  ต๋าฝั้น
 
1. นายพรรณพัชร  ธีรนันทพงศ์
2. นายวรวุฒิ  แสงสีอ่อน
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 25 โรงเรียนบ้านตีนตก 1. เด็กหญิงกันตพร  คะปานา
2. เด็กหญิงวริยา  คะปานา
 
1. นายพรรณพัชร  ธีรนันทพงศ์
2. นายวรวุฒิ  แสงสีอ่อน
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงฉัตรตะวัน   ตาสา
2. เด็กชายพศิน   เมืองมา
 
1. นายประวิน  กอบความดี
2. นางสาวกาญจนาวดี  บริรักษ์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  ดิลกประพฤทธิ์
 
1. นางสาวจันทรา  เวียงจันทร์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกิติกานต์  เด่นเดือน
2. เด็กหญิงภณิดา  ชาตรียินดี
3. เด็กชายอรุณศักดิ์  เฟื่องยศพินิจ
 
1. นางสาวพัทรณภางค์  พลนาค
2. นางสาวบุศรา  วารินทร์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายธนโชติ  ตันโน
2. เด็กชายภูมิภัทร  เสริมมติวงศ์
3. เด็กชายวรรณศิลป์  ทาฝั้น
 
1. นางสาววรรณวิภา  เณฝั้น
2. นางเอมอัชนา  วงค์น้อย
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กชายคณินทร์   เมืองมา
2. เด็กชายภูวนัย  แสนเมืองมา
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ   หนูสา
 
1. นางเจนจิรา  เกลาฉีด
2. นางสาวกาญจนา  วงค์วิลาศ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 64.66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  นุวัน
 
1. นายดวงดี  บุญเรืองยา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 33 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงกำไล  มุเชอร์
 
1. นายอรรถพล  ยอดกันทา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงรัฐติกานต์  สีนวน
 
1. นายดวงดี  บุญเรืองยา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  จันสีมุ่ย
 
1. นายอรรถพล  ยอดกันทา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงทิพานันท์  สายชลค้ำจุน
 
1. นางสาวพนัสธิดา  พันธุวงศ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  มู่แกะ
 
1. นางสาวพนัสธิดา  พันธุวงศ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กชายกมนดนัย  ตาติ๊บ
2. เด็กชายกฤตภาส  วงค์เรือน
3. เด็กหญิงชลธิชา  ถาโน
4. เด็กหญิงณฤทัย  ดอกอิน
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  อาขวานันท์
6. เด็กชายปฏิวัฒน์  ผุยใจ
7. เด็กชายพงศธร  ขัดป๋า
8. เด็กชายพงศ์ปณต  ทับทั่ง
9. เด็กชายพร้อมพงษ์  พุ่มพวง
10. เด็กหญิงพัชราวลัย  ตาติ๊บ
11. เด็กชายพานุเดช  แก้วหิรัญกิจ
12. เด็กชายพีรพัฒน์  เปียงใจ
13. เด็กหญิงวราพร  ปู่หล้า
14. เด็กหญิงวีรากร  มอนเต๋
15. เด็กชายสิรภัทร  สุขน้อย
16. เด็กหญิงสุธาดา  วงษ์อินทร์
17. เด็กหญิงอธิชา  ชัยยะ
18. เด็กหญิงอภิชญา  สุ่มคำ
19. เด็กชายอวิสิทธิ์  กาวิน
20. เด็กชายเกียรติกุล  ธิมา
 
1. นายศักราช  ไชยชะนะ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกิตติกุล  โรจน์ถิรศักดิ์
2. เด็กชายทรงวุฒิ  แสนคำ
3. เด็กชายธนพล  แก้วสุใจ
4. เด็กหญิงพร  ฐิติถาวร
5. เด็กชายศิริวุฒิ  ใจวรรณ
6. เด็กชายสุรศักดิ์  เทพแก้ว
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
2. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 29 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายปณิธาน  มวนศักดิ์
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายอชิตพล   สามฮ่อ
 
1. นายระพีพัฒน์  ปัญญาพรหม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 24 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จูแวน
 
1. นายอำนวย  ธิการ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  พัฒนพงพี
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.5 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายปณิธาน  มวนศักดิ์
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นายนพดล  ผลเชวง
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ใจเป็ง
 
1. นางสาวดานุรัตน์  จันทะรส
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงนภาพร  ขาวจันทร์ตา
 
1. นายทศพร  ทองกร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายภูมิวเดช  สิริวจนะกุล
 
1. นางสาวศิราภรณ์  คงมงคลชัย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 15 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายวีระกร  คำมูล
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 26 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงภูริชญา  มาโน
 
1. นางสาวสุภาวดี  พิรุณ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงกชกร  กลิ่นขจรไกล
 
1. นายกฤษฎากร  ศรีเที่ยง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายปณิธาน  มวนศักดิ์
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายธนพล  แก้วสุใจ
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นะดอก
 
1. นางสาวภาวิณี  คำแผ่น
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันมา
 
1. นายทศพร  ทองกร
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงกชกร  ปู่ลือ
2. เด็กชายกรวิชญ์  ปู่เป็ง
3. เด็กชายกฤตเมธ  พะนอ
4. เด็กชายกฤษตเมธ  คอข่า
5. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปู่สุข
6. เด็กหญิงกันต์หทัย  ดีวัง
7. เด็กชายงามพล  สิงห์พัฒนาเมือง
8. เด็กชายจารุกิตติ์  ปู่อัง
9. เด็กหญิงจิดาภา  จากุย
10. เด็กหญิงจินดาพร  ปู่ดอก
11. เด็กหญิงจิรัชญา  ปู่สุข
12. เด็กหญิงฐิติชญา  ดีวัง
13. เด็กชายณรงค์  พิมานเจริญ
14. เด็กหญิงณิชกานต์  จันทร์
15. เด็กหญิงธนกรณ์  ปู่หล้า
16. เด็กหญิงธัญสุดา  ยางดี
17. เด็กชายนันทพงศ์  บุญมี
18. เด็กชายนิติภูมิ  กระดังงานพยุง
19. เด็กชายปพวิช  วีระกำจร
20. เด็กหญิงปวิชญา  ปู่อัง
21. เด็กหญิงปวีณา   สิงห์พัฒนาเมือง
22. เด็กชายปิติกร  ปู่ลอย
23. เด็กหญิงพัณณิตา  ธาราการะเกด
24. เด็กหญิงพัตรพิมล  ปู่โคก
25. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ปู่ติ๊บ
26. เด็กหญิงภัทรมัย  คงคาสุขศรีกุล
27. เด็กชายภีรวิทย์  ก๋อง
28. เด็กหญิงมนัสพร  จินดาหราตระกูล
29. เด็กหญิงวริษฐา  บุปผาศรีกนก
30. เด็กชายวิทวัส  ปู่หล้า
31. เด็กหญิงวิสุตรา  สายชลรำไพ
32. เด็กชายวีระชัย  อัมพรวนาลี
33. เด็กชายศิวกร  บุญมี
34. เด็กหญิงสิรินดา  รดาธนาโชติ
35. เด็กหญิงสุธีวี  โดลา
36. เด็กชายอธิวัฒน์  เจริญกิจธีรโชติ
37. เด็กชายอริญชัย  สุขศรีวนาลัย
38. เด็กหญิงเจตปรียา  ปู่แกละ
39. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  แก้วประกายงาม
40. เด็กชายเมธวิน  อินผอ
 
1. นางสาวพนัสธิดา  พันธุวงศ์
2. นายพงศกร  ลูนปัน
3. นายกิตติพงษ์  เฉพาะตน
4. นายนรินทร์  รังสรรค์
5. นายวทััญญู  กุศล
6. นายเฉลิมพล  จันทร์แดง
7. นางสาวพิมม์วรีย์  มหิศยา
8. นางสาวสุพัตรา  มะลิวรรณ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 34 โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กชายกิตติ   ปรียาวิทวัส
2. เด็กหญิงขวัญจิรา   ไผทพิเชษฐ์
3. เด็กหญิงจุรีพร   เพชรอ่างขาง
4. เด็กชายชัยวัฒน์   เลิศฤดี
5. เด็กชายชิดพงษ์   พดุงชงโค
6. เด็กชายธนา   ตรัยหล้า
7. เด็กหญิงปริยากร   ระพีเจิดสวัสดิ์
8. เด็กหญิงพินทุอร   ไผทพิเชษฐ์
9. เด็กหญิงวรนุช   ศิโรราบหาญ
10. เด็กชายไกรวิชญ์   นามอุษา
 
1. นางสาวอัจฉรา   วนากำเนิด
2. นางสาวนิศาชล  แสนสุรินทร์
3. นางสาวกาญจนา  ธุรีย์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายกัมพล   กัณนิกา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา   มาลี
3. เด็กชายจักรชัย   ขุนคำ
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   วงศ์สา
5. เด็กหญิงณัฐธิดา   โอจันทร์
6. เด็กชายธนกร   วงษ์พระบุตร
7. เด็กหญิงธัญชนก   สมคำ
8. เด็กชายภานุวัฒน์   อุปละ
 
1. นางสาวศิริกานดา   จิตต์สมุทร
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงกนกพร  สรณ์สิริศุภทิน
2. เด็กหญิงขวัญพร  มั่งมีวิทยา
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุมนจันทร์
4. เด็กหญิงบุษกร  กาแวน
5. เด็กหญิงสริดา  ปู่มองผอ
6. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ธรรมกำจัดภัย
7. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  สุมนจันทร์
8. เด็กหญิงอลิน  ปุรเชษฐ์พนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย  น้อยประสาน
2. นางสาวจริยา  ถานะวร
3. นางสาวศิริขวัญ  พันกันทะ
4. นางสาวฉวีวรรณ  ไชยพูน
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  วงศ์เกษตรกร
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ์  สุดี
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ธนาโชคไพศาล
4. เด็กหญิงสุปราณี  ตื่นถาวรกิจ
5. เด็กหญิงอาทิตา  ศาสนมิติ
6. เด็กหญิงเรวดี  ส่องแสงอาภากร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย  น้อยประสาน
2. นางสาวจริยา  ถานะวร
3. นางณิชชาภัทร  สมยศ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80.6 ทอง 29 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงชนาพร  พงศ์พิทยาภรณ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  วงศ์เศวตศิลา
3. เด็กหญิงนงคราญ  ฟ้ากว้าง
4. เด็กหญิงปพิชญา  สุภา
5. เด็กหญิงวิมลลักษณ์  บุญมา
6. เด็กหญิงอังคณา  เก่งผสานคุณ
 
1. นางสาวปัทมาพร  บัวชุ่ม
2. นายอภิวิชญ์  ศกุนต์อนาวิล
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 22 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  พิภาคภพ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  รำไพสาคร
3. เด็กหญิงชลธิชา  ผลเชวง
4. เด็กหญิงณัฐชา  นิลศิลา
5. เด็กหญิงปิยะมาส  ไพบูลย์เฉลย
6. เด็กหญิงรัตน์จนา  ตรัยหล้า
7. เด็กหญิงวิมลศิริ  ภูดัย
8. เด็กหญิงอารี  พะแนะ
9. เด็กหญิงเพชรมณี  นิลศิลา
10. เด็กหญิงไพรินทร์  นทีเชาว์
 
1. นางสาวปัทมาพร  บัวชุ่ม
2. นางสาวรุ่งอรุณ  อัศวาภรณ์
3. นางสาวระวีวรรณ  โอบเอื้อ
4. นายอภิวิชญ์  ศกุนต์อนาวิล
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80.6 ทอง 11 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สันติสุขวนา
2. เด็กหญิงขวัญใหม่  เริงไม
3. เด็กหญิงชนากาน  ยืนยงคีรีมาศ
4. เด็กชายนฤเทพ  สายชลอำพร
5. เด็กหญิงปารีณา  ยืนยงคีรีมาศ
6. เด็กชายพัชร  ธำรงวนาลัย
7. เด็กหญิงพัชรพร  เลาหาง
8. เด็กหญิงพิชชาภา  เลาหาง
9. เด็กชายภูมิวเดช  สิริวจนะกุล
10. เด็กหญิงวริศา  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
11. เด็กชายสบชัย  สิริเมธีตระกูล
12. เด็กชายสราวุธ  กรรณิกา
13. เด็กหญิงสิริวิภา  วนาลัยสุขสันต์
14. เด็กชายอุทัย  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นายกัณฐสิทธิ์  โนต๊ะ
2. นางสาวพจนีย์  กิตติกมลพันธ์ุ
3. นางสาวกรรณิกา  อัมพรคีรีมาศ
4. นางสาวศิริลักษณ์  ตาคำ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัญญาแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มูลใหญ่
3. เด็กหญิงกาญจนา  หลวงมูล
4. เด็กหญิงกุลณัฐ  นันทะโส
5. เด็กชายธนพล  เทพแก้ว
6. เด็กหญิงปารีณา  จินะโต้ง
7. เด็กหญิงพนิดา  ศรีแก้ว
8. เด็กหญิงพนิภา  หรหมคณาวุฒิ
9. เด็กหญิงพรจิรา  ไชยพูน
10. เด็กหญิงพัสน์นันท์  ตาใจ
11. เด็กหญิงสุจิรา  โพธิป้อม
 
1. นางพัทธนันท์  มาลารัตน์
2. นางสาวภัคคีนี  ทิคม
3. นางสาวสายสุนีย์  ต่างใจรัก
4. นางสาววันทนีย์  ชัยยะกูน
5. นายณัฐพงษ์  มูลปินใจ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 69 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 1. เด็กชายกรกฤษณ์  กันแก้ว
2. เด็กชายปรัชญา  ใจสี
3. เด็กชายปวีร์  จันทร์สม
4. เด็กชายศักดิธัช  บ้านเรือน
5. เด็กชายอำพล  วรรณภีระ
 
1. นายกฤษฎา  ใจแก้ว
2. นางวศินี  อ่างคำ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 75.4 เงิน 30 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กชายมนตรี  อิ่นอ้าย
2. เด็กหญิงสนธยา  อินต๊ะพันธ์
 
1. นายศรัญญู  ถุงแก้ว
2. นางสาวรัศมีแข  พุทธิพิทักษ์วงศ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  เพชรพงศ์ไพร
 
1. นางสาวณฐอร  หมั่นตรอง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 60.4 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กหญิงสิริวิมล  ชุ่มกาศ
 
1. นายปัญญา   จินะโต้ง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กลิ่นขจรไกล
 
1. นายธงชัย   เกษมศิริลักษณ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงนิราภร  พยุงจำปี
 
1. นางสาวสุภาวดี  พิรุณ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  มาธุสรสวรรค์
 
1. นางสาววิมล   ผลบุญกำเนิด
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 37 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงพรจิรา  ไชยพูน
 
1. นางสาวภัคคินี  ทิคม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงจันทร์ลัดดา  วันนาดี
 
1. นางสาวรินทร์ธร   ออนแก้ว
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.7 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. นายธีรวัฒน์  หน่อพิชญ์
2. เด็กหญิงปรียาพร  พิมลอารี
3. เด็กหญิงพัชนี  พลเตโชดม
4. เด็กหญิงวรรณธินี  พิมลอารี
5. เด็กหญิงศุภวรรณ  แสงสว่างนำโชค
 
1. นางสาววิมล  ผลบุญกำเนิด
2. นายธงชัย  เกษมศิริลักษณ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 78.96 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   เขียวยะ
2. เด็กหญิงณิชานันท์  จาเรือน
 
1. นายปัญญา  จินะโต้ง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79.56 เงิน 17 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์  ซาวอินเอก
2. เด็กชายเบญจมินทร์  เทศแท้
 
1. นายปิยะ  อินต๊ะคำ
2. นางพิชญภัสสร์  เอี่ยมสะอาด
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78.13 เงิน 35 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายกันต์กวี  วิทยาภรณ์อนันต์
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  ปู่จ๋าง
3. เด็กชายตุลา  ทองเจ
4. เด็กชายศุภกิจ  แสนวงศ์มา
5. เด็กชายอัครพงษ์  ทองเจ
6. เด็กชายอัฐพงศ์  ศิริวงษ์อนุรักษ์
 
1. นางสาวปุณยนุชนภัส  อินทนุ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84.7 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  กุศลกนก
2. เด็กหญิงจีรนันท์   กระดังงาพยุง
3. เด็กหญิงชนัญชิดา   คงคารำไพ
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  การะเกดพยุง
5. เด็กหญิงวิมลศิริ   กระสินธุ์อำรุง
6. เด็กหญิงโชติกา   สกุณาคีรี
 
1. นายชูชาติ   สกุณาคีรี
2. นางรัตติกานต์   สกุณาคีรี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.01 ทอง 19 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กชายกวีชัย   สายชลรำไพ
2. เด็กชายชาญณรงค์   ขุนคีรีพิทักษ์
3. เด็กชายชาญณรงค์   บุญปั๋น
4. เด็กชายทัศน์ไชย  ธรรมขันธ์
5. เด็กชายธนกฤษณ์   โกมุทผดุง
6. เด็กชายสรณ์สิริ   กษีร
7. เด็กชายสุรชัย   ดอกเงิน
8. เด็กชายอติชาติ   ค้ำจุนสวรรค์
 
1. นายวรพันธ์  ปุกปัน
2. นางสาวสุนิทา  แก้วอุดม
3. นายวิรัตน์  สุวรรณ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วังแก้ว
2. เด็กหญิงจิราพร  มาลัยวิภา
3. เด็กชายชัยชิดพงษ์  ดูลอย
4. เด็กหญิงปริฉัตร  ศุภวิริยะพงศ์
5. เด็กหญิงปรียาพร  เจริญศรีมติวงศ์
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  ลิคอ
7. เด็กหญิงพันธิสา  ทิพย์ทา
8. เด็กหญิงวนิดา  พรมพิงค์
9. เด็กหญิงสุธิดา  ประพาสพารา
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  เพชรพงศ์ไพร
 
1. นายภัทรพงษ์  เวียงศิลา
2. นายภัทรพงศ์  สมลา
3. ว่าที่ร้อยตรีธิติพงศ์  ต่อติด
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงกมลชนก  จูแวน
2. เด็กชายกิตติวัฒน์  จันทะอินทร์
3. เด็กชายนันย์ทิภาค  บุญทา
4. เด็กหญิงพิมพิกา  ทาลึ
5. เด็กชายวิศรุต  ต๊ะสา
6. เด็กหญิงศิริภัสสร  จูแวน
7. เด็กหญิงศุภนิช  สุนันตา
8. เด็กหญิงสิรินาท  จันทร์ซุย
9. เด็กชายไกรวิทย์  ปันติ๊บ
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
2. นางปาริฉัตร  ชนะ
3. นายล้อมพงค์  พาธะขัน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ยอดสรรเสริญ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  กะพอ
3. เด็กชายสุริยา  พาราสรรเสริญ
 
1. นางปณิดา  ซื่อตรง
2. นางสาวกมลลักษณ์  อิกำเนิด
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงคุณัญญา  ตุ่นคำ
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  โนต๊ะ
3. เด็กหญิงจิรัชชา  น้อยสะปุ๋ง
 
1. นางสร้อยเพชร  วารี
2. นายฉัตรชัย  ตาเบอะ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83.48 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จูแวน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปันเรือน
3. เด็กหญิงอารยา  กันทา
 
1. นางรุ่งนภา  ทองเพ็ชร
2. นางสาวกฤติกา  มณีกุล
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงกรองทอง  อมรใฝ่ประไพ
2. เด็กหญิงชลธิชา  จูแวน
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  จูแวน
 
1. นางสาวรมินตรา  วรงค์ปกรณ์
2. นางสาววิรัญชนา  ดวงแก้วน้อย
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงกันตณวรรณ  คำหล้า
2. เด็กหญิงวริศรา  ชัยเขียว
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ต๋าฝั้น
2. เด็กหญิงจิตติมา  พรหมเสน
 
1. นางสาวอัจฉรา  เจริญศรี
2. นางสาวอุษณีย์  สุขยืน
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายบุลากร  สองเมือง
2. เด็กชายอนุชา  ไชยวงค์
 
1. นางรัชฎา  นามวงษ์
2. นางสาวอัมพร  ปาทะ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายทีปกร  ทนุโวหาร
2. เด็กชายปรวัฒน์  วงศ์วาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย  ขาวกิจไพศาล
2. นางเมธาวี   ไชยแก้ว
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายธนกฤต  กบกันทา
2. เด็กชายธีรวัตร  กฤษณมิตร
 
1. นางเมธาวี   ไชยแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย  ขาวกิจไพศาล
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 26 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงกชกร  ปรัชญาภูวดล
2. เด็กหญิงชยามร  เปรมไผทพิทักษ์
 
1. นายกรกฤต  พรหมพิจารณ์
2. นายบัญชา  หาดทราย
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายนันทพงศ์  ขว้างโม่ง
2. เด็กหญิงนันทิดา  ตุ่นกุนา
 
1. นางสาวเศรณี  มรกตคันโธ
2. นางสาวรัตนา  เสียงสนั่น
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  สุริยบุปผา
2. เด็กชายศักดิพัฒน์  ทิพย์ทา
 
1. นายอนุพงษ์  จันทรมานนท์
2. นางสาวเบญจวรรณ  ปินตาอินทร์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุตราสวรรค์
2. เด็กชายจิรภาส  ปีน้อย
 
1. นางสาวอรวรรณ  แสนผาบ
2. นางสาวพีรญา  เจริญสุข
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  แก้วผัด
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เจติธรรม
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางธนพร  แสงปราช
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงชนาพร  โชดกดิลก
2. เด็กหญิงชวนพิศ  ภัสสรขจร
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สมัญญาบัณฑิต
 
1. นายสุวัติ  เรืองฤทธิ์
2. นายจักราวุธ  ศรีงาม
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 1. เด็กชายต้นบุญ  มูลสาร
2. เด็กชายธนงศักดิ์  จันต๊ะอินทร์
3. เด็กชายปกรณ์  สิริใจ
 
1. นางสาวอัจฉรา  พวงมาลัย
2. นางสาวอรอนงค์  เทพหาญ
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงกวิตา  เรือนปลี
2. เด็กชายวราวุฒิ  คำจ๊ะ
3. เด็กชายไพศาล  กันทะคำ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางสาวณหทัย  ศรีชัย
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มณียัง
2. เด็กหญิงปณิตา  เรือนปลี
3. เด็กชายศิวกร  ไกลถิ่น
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางสาวจีรนันท์  สารินจา
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายทวีชัย  กันทะวัง
2. เด็กหญิงปณิตา  ปราบหงษ์
3. เด็กชายอัครเดช  แก้วมา
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางสาวจีรนันท์  สารินจา
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 74 เงิน 21 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 1. เด็กชายกวิน  โสมเสมา
2. เด็กชายธนา  มาศแท้
3. เด็กชายธนากร  สุภัคไพโรจน์
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
2. นายป้าย  วนาลีอำรุง
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายทัตพงค์  กิตติกรสกุล
2. เด็กชายพุทธิพงค์  ทาตุเม
3. เด็กชายศุภกิตติ์  อิ่นแก้ว
 
1. นางสาวจินตนา  ทาใจ
2. นางณัฐชญา  คงแก้ว
 
158 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 1. เด็กชายจิรกิตติ์   หน่อยเชอ
2. เด็กหญิงพิยะดา  หล้าแฮ
3. เด็กชายสุรชัย  วนาลัยโสภา
 
1. นายวรพงศ์  หล้าจู
2. นางสาวดวงนภา  บุญมา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 32 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายพศุตม์  ปู่ก่ำ
2. เด็กชายยุทธพงศ์  สิงห์พูนศักดิ์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ดีสา
 
1. นายบรรจง  คำหล้า
2. นายพิเชฐ  จิวิตัน
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. นายทวีชัย  ศิริธัญพจน์
2. เด็กชายวิวรรชน์  เคียงอมร
3. นายสุรชัย  จำปาพยุง
 
1. นายสดใส  หล้าหม่น
2. นายสุขุมพัฒน์  มาดหมาย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายณรงค์  อำรุงธารา
2. เด็กชายสุพจน์  เกตุโตกุล
3. เด็กชายเอกชัย  ไปโพ
 
1. นายเจริญ  วงศ์โสตถิไกร
2. นางสาวสุกัญญา  มาทรายคำ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุษบาจรูญ
2. เด็กชายธวัชชัย  ดิ๊พอ
3. เด็กชายประสงค์  ศรีใบหนา
 
1. นายพีรภาส  โปธิมา
2. นางสาวธิตินันท์  วัฒนะเจริญกุล
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74.4 เงิน 36 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงญาณิศา  เขตจรัสแสง
2. เด็กหญิงฐิตาภา  รำไพพนาลี
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  อำรุงสาคร
4. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุกอ
5. เด็กหญิงสายธาร  คุ้มประภา
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พะแนะ
 
1. นางนงคราญ  ไชโยกาศ
2. นายณัฏฐพล  หน่อคำ
3. นางนิตยา  ซาวลี้แสน
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ประณิธิวงค์
2. เด็กหญิงนฤมล   วิภากระดังงา
3. เด็กหญิงลิดาพร   กมุทผดุง
4. นางสาววรัญญา  สายลมเย็น
5. เด็กหญิงสุมิตรา   คีรีมาศบำรุง
6. เด็กหญิงอาริยา   กระสินธุ์อำรุง
 
1. นางสาวพิชามญชุ์   โพธิศรี
2. นางสาวศศินันท์   เมืองแก้ว
3. นายธวัตชัย   งามพิง
 
165 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทาเงื่อง
2. เด็กหญิงวริสรา  ตาสิงห์
3. เด็กหญิงอวิกา  แก้วนวล
 
1. นางพัทรมน  ยอดใจ
2. นางสาวอุบล  ดวงต๋า
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 29 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ศิริวรรณ์
2. เด็กหญิงสิริยุพา  อโรชาเกษมศรี
3. เด็กหญิงสุภัทรา  อภิไพรวัลย์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ผัดแก้ว
2. นางสาวพิมชนก  มณีธร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงทัศนีวรรณ  วุฒิศีลวัฒน์
2. เด็กหญิงมาราวดี  นามอุษา
3. เด็กหญิงอรัญญา  โชดกดิลก
 
1. นายชุมพล  ยี่สมศรี
2. นางสาวสุพัตรา  มั่งมูล
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงธนัญญา  มาธุุสรสวรรค์
2. เด็กหญิงนภาพร  มัลลิกาหอมหวน
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พลเตโชดม
 
1. นายทัศนัย  ไชยหลาน
2. นางสาวจันทวี  ทาเกิด
 
169 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตุงติง 1. เด็กหญิงปณิตา  ประไพมาลี
2. เด็กหญิงมาดี  แฮแก้ว
3. เด็กหญิงสาริกา  ประไพมาลี
 
1. นางสาวสุรีย์พร  หลีคม
2. นายอำนาจ  ปัญญานาย
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.2 ทอง 25 โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แดงดำ
2. เด็กหญิงณิชนันท์  ผัดแก้ว
3. เด็กหญิงวลัยพรรณ  หล้าแดง
 
1. นายศราวุฒิ   หม่องมาลี
2. นางวันรุ่ง  กองระบาง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.2 ทอง 29 โรงเรียนบ้านผาแตน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   มณีวรรณ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มณีรัตนพนาไพร
3. เด็กหญิงศิริมล  พูกะ
 
1. นางสาวอำไพ  กันทะสิทธิ์
2. นางสาวกันยา  พอเซอ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 74 เงิน 42 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงขวัญพร  แจแว
2. เด็กหญิงชุติมา  กังลา
3. เด็กหญิงรัชนี  เงินสุขใจ
 
1. นางนงคราญ  ไชโยกาศ
2. นายณัฏฐพล  หน่อคำ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 81 ทอง 32 โรงเรียนบ้านผาแตน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   แก้วคำ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  วีระ
3. เด็กชายอภิชาติ  บุญปวน
 
1. นางสาวอำไพ  กันทะสิทธิ์
2. นางสาวกันยา  พอเซอ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 39 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงรัชสุดา  ภัสสรขจร
2. เด็กหญิงวรรณวิลาศ  วุฒิศีลวัต
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ราศีสโรช
 
1. นางชวนพิศ  ไชยเชษฐ
2. นางจันทิมล  อินชัย
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 77 เงิน 38 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงจิราภา  สุนันตา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เล้าคำ
3. เด็กหญิงไปรญา  เล้าคำ
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
2. นางปาริฉัตร  ชนะ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  กาโน
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  สุวรรณโชติ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ทาหล้า
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
2. นางปาริฉัตร  ชนะ
 
177 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ธนากรทรัพย์กมล
2. เด็กหญิงศรีริต้า  คำสุข
3. เด็กชายสุกฤต  พลทวิช
 
1. นางสาวตติยา  แก้วป้อ
2. นางสาวพีรนันทร์  ดีวัง
 
178 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 39 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงกนิษฐา  หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงรัชนีพร  ไพบุญเจริญ
3. เด็กหญิงแสงฟ้า  กระยาหงัน
 
1. นางสาวนิภา  ไชยมงคล
2. นางสาวฐิติมา  รักสุภาพ
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  สิงห์กันทา
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 64.2 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กชายชัยสิทธิ์   ปุกยุ
 
1. นางอันธิกา    ปัญญา
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 34 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 1. เด็กหญิงเขมิกา  สังข์แก้ว
 
1. นางสาวพิมพิไล  ไชยวงษ์
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.2 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงนลินนิภา  หน่อพิชญ์
 
1. นางกันยากาญจน์  มโน
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ปู่นะ
2. เด็กหญิงปัญญาพร  ปู่ตอง
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ปู่ดี
 
1. นายศุภวรรธก์  จอมหาญ
2. นางสาวพิกุล  สิงห์คำ
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงจรัญญา  ปู่ดี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เขาไกรลาศ
3. เด็กหญิงพกาวรรณ  โชดกดิลก
 
1. นางสาวพิกุล  สิงห์คำ
2. นายศุภวรรธก์  จอมหาญ
 
185 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายกนล  อุตรโยธิน
2. เด็กหญิงนิชกานต์  เบญญาบุษกร
 
1. นางสาวอังคณา  วิรามสมบัติกุล
2. นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช
 
186 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.8 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงนุชดา  นลินแก้ว
2. เด็กชายปิยพงษ์  วิภาพนา
 
1. นางสาวเบญจา  แจ้งสี
2. นางกันยากาญจน์  มโน
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 67.2 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายธนสิทธิ์  ใจเลิศองอาจ
 
1. นางสาวพัทรณภางค์  พลนาค
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 61.2 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านดอกแดง 1. เด็กชายเมธีนัฐ  ธารายืนยง
 
1. นายพิตรพิบูล  กิติมา
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายพงศกร  บุญแน่น
 
1. นางรสสุคนธ์  สุรินทร์โต
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโค้งงาม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เป็ดมา
 
1. นายสุรจิตร  ยศอาลัย
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.6 เงิน 28 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 1. เด็กชายเกียรตินนท์  สีโคอุ่น
 
1. นางอัญชลี  สุรินทร์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงมณีนุช  ปู่เงิน
 
1. นางสาวพิกุล  สิงห์คำ
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 63.4 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายธีรภัทร  ภูทองพัน
 
1. นางรจน์สุคนณ์  สุรินทร์โต
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กชายอนุสรณ์  แก้วสม
 
1. นายถนอมศักดิ์  หลีทำ
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ตาเตอะ
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กชายศิวกร  คะปานา
 
1. นายศราวุฒิ   หม่องมาลี
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงดารณี   ปรีชาโปร่ง
 
1. นางสาววัลภา   สุมนจันทร์
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.2 ทอง 30 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายอัครเดช  จะงะ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ธรรมขันแก้ว
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์แจ่ม
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 1. เด็กหญิงนีรพร  เก่งผสานคุณ
2. เด็กหญิงวันทยา  ปรีชาเดชสุข
3. เด็กชายสมบูรณ์  เก่งผสานคุณ
 
1. นางจันทร์แรม  ดวงเพชร
2. นางสาวหฤทัย  ระวิรุ่ง
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.8 ทอง 26 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงณิชกานต์  จันทร์อิฐ
2. เด็กชายศุภกร  พิไลนพ
3. เด็กชายสุชาติ  ตื่นภารกิจ
 
1. นางธัญญรัตน์  กันทะลือ
2. นางนิพร  การะบูรณ์
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายชัชพงศ์  ปู่กะ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ปู่จ่อ
3. เด็กชายเอกชัย  มาคำ
 
1. นางเสาวลักษณ์  การดี
2. นางสาวมนัสนันท์  อภิชัย
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.6 ทอง 28 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กชายชญานนท์  ปู่ลู
2. เด็กชายปองภพ  ปู่ดี
3. เด็กชายสมิทธิ์  บุงจี
 
1. นางรจนา  แจ่มศรี
2. นางครองขวัญ  เผ่าฟู
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64.4 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1. เด็กชายวรกร  ต๋าฝั้น
2. เด็กชายสุรศรี  มังเอ้
 
1. นายนิพนธ์  ยืนยงคีรีมาศ
2. นางสาวญาณี  สีนวน
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายจักรพงศ์  มูลมาวัน
2. เด็กชายพีรยุทธ์  วรรณติ๊บ
 
1. นางสาวเศรณี  มรกตคันโธ
2. นางสาวรัตนา  เสียงสนั่น
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กชายทศพล  วิมุตวโรตม์
2. เด็กชายภานุพงค์  จ่อลอย
3. เด็กชายลาพอ  ดีคอย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจรัล  เดชตา
2. นายสันติภาพ  เขียวเจริญ
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กชายกฤษฎ์  เลาว้าง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คมชายชาญ
3. เด็กหญิงสุภนิดา  เลาว้าง
 
1. นางสาวจิราพร  เขียวกันยะ
2. นางสาวเพ็ญฤดี  มณีวรรณ