สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายหาญ  -
 
1. นางสาวอุทุมพร  ปัญญา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เสาร์แก้ว
 
1. นางนัฐกานต์  แนบสนิทธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กหญิงณัฐนีย์  ปลูกเงิน
 
1. นางสาวสังวาลย์  ใจเที่ยง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 62.5 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงพิมพ์ภากร  ก้อนสุรินทร์
 
1. นางอัมพร  ยศถามี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 46.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กหญิงดาราวลี   รัตนพนาพร
 
1. นางอนงค์   อินต๊ะยศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงวรัญญา  พงศ์พุฒิเมธ
 
1. นางเข็มทอง  กรรณิกา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90.8 ทอง 5 โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงอรณัชชา  คำเวโล
 
1. นางนัฐกานต์  แนบสนิทธรรม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.7 เงิน 36 โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กหญิงณัฐชา  สมบูรณ์โภคสิน
 
1. นางสาวสังวาลย์  ใจเที่ยง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐธินันท์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางจันทร์ฉาย  กาละวิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 36 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงกาญจนา  เพลินชมภู
 
1. นางอำพร  เหลี่ยมวานิช
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.2 ทอง 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีเขื่อนแก้ว
 
1. นางอำพร  เหลี่ยมวานิช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 52.6 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 1. เด็กหญิงณัชนันท์   ไพรแดนสว่าง
2. เด็กหญิงธมนวรรณ   บุญค้ำ
3. เด็กหญิงสุพิชชา   แสวงผล
 
1. นางสุนีย์   คำแปง
2. นางรุ่งนภา   เรือนชุ่มเชย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 1. เด็กหญิงงามลักษณ์  สากลบูชา
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แจ่มปัญญาไพรวัลย์
3. เด็กหญิงธันยพร  พีระศักดิ์กุลนที
 
1. นายศวัสกร  ก้อนแก้ว
2. นางสาวอมลรัศมิ์  จันเขียว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงคณิตกุล  เจริญกุศลสุข
2. เด็กหญิงทิพมาศ  วงค์ษา
3. เด็กหญิงสิริกร  พงศ์พนาภักดี
 
1. นางศศิธร  ประสพสุข
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กหญิงคำฟอง  -
2. เด็กหญิงจิ่ง  -
 
1. นายมงคล  ทาอวน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. นางสาวชนากานต์  มนตราหิรัญ
2. นางสาวฐานิกา  ถาวรประทาน
 
1. นายศุภกิจ  สมศรี
2. นางสาวดวงนภา  เตปา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงขวัญวรี   หัตถสรรเสริญ
2. เด็กหญิงวราภรณ์   เลาเทาะ
 
1. นางสุพิศ   เอื้องแซะ
2. นางสาวพิมลพรรณ   ปันป่า
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   วงศ์ชื่น
2. เด็กหญิงทิตยา   แซ่วะ
 
1. นางสุพิศ   เอื้องแซะ
2. นางสาวพิมลพรรณ   ปันป่า
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75.7 เงิน 25 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 1. เด็กหญิงชนิดา  ชีวทรัพย์คีรี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  เลิศลือชัยพนา
3. เด็กหญิงอรทัย  คีรีรัตนะคำรณ
 
1. นางอังคณา  ก้อนแก้ว
2. นางสาวณัฐนรี  คันทะมูล
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 1. นางสาวปลื้มจิต  อุดมไพรวัลย์
2. เด็กหญิงวรกานต์  ปุ๊ดไข่
3. เด็กชายศรัณยู  สิทธิคงเชื้อ
 
1. นายกัมปนาท  หมื่นต๊ะ
2. นางสาวเกศินี  เผ่าภูผา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  ปัญญาจันทร์
2. นางสาวภามิษา  แก้วแสนซาว
3. นางสาววรรณวิสาข์  ทาตุเม
 
1. นายดนุพล  ตลาด
2. นางสาวอรุณี  หวันแดง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงวณิชยา  ขัดใจวงค์
2. เด็กชายวิชากร  มูลของ
 
1. นายดนุพล  ตลาด
2. นางลาวัลย์  ศรีชูทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงนิตยา  ตาบุญใจ
2. นายมงคล  วิสุโท
 
1. นายดนุพล  ตลาด
2. นายปิยพงษ์  เชื้อเตจ๊ะ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านผาละปิ 1. เด็กชายอรัญชัย   จารุกรมงคล
 
1. นางสาวกชกร  ปาณะการ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กชายด.ช.บีม   (ไม่มีสกุล)
 
1. นางสาวอัมพร   อินตาลา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กชายอุกฤษณ์  คำภิโล
 
1. นางณัฐนันท์  แสนเรือน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78.3 เงิน 21 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 1. เด็กชายนิคม  ดีวิทยะ
2. เด็กชายอ่อง  นัยคำ
 
1. นายสันติ  ดวงสนิท
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 19 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 1. เด็กหญิงชวิศา   รอเมฆานิวัติ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ   มนัสนันท์วงศ์
 
1. นางสาวสุทัมมา   ชินทะวัน
2. นายเจษฏา   ทองเสถียรกิจ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 66.35 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กชายทุน   ลุงซอ
 
1. นางสาวอัมพร   อินตาลา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 1. เด็กหญิงนิชาภัทร   ติ๊บหล้า
 
1. นางสาวสุทัมมา   ชินทะวัน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 22 โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินต๊ะยศ
2. เด็กชายคงสิทธิ์  ลุนละวัน
3. เด็กชายแดนเหนือ  สารขาว
 
1. นางธีราพร  ปินทยา
2. นางพัชริน  ไชยาเลิศ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68.4 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงนภาพร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงพนิตพร  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงสุนารี  แซ่ย่าง
 
1. นายธนกฤต  วงศ์ใจ
2. นางสุธินีย์  สุขใจ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  คุ้มกันนาน
2. เด็กหญิงจันทิมา  กฤติกายิ่งสกุล
3. เด็กชายฤทธิชัย  วิทยารุ่งโรจน์
 
1. นายไตรรัตน์  ประทิศ
2. นางสาวมนัสวี  รู้แหลม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผานัง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธีรานุสรณ์กุล
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรีเที่ยง
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา  รัตนอรัญเขต
 
1. นางสาวยุวรัตน์  ไชยวัง
2. นายปิยะพงศ์  เพ็ญธรรม
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กหญิงดารินทร์  กัญญาเกิดกุล
2. เด็กชายวรยุทธ  สิริวาณิชอุดม
3. เด็กหญิงอารีย์  -
 
1. นายนิรุติ  เจริญพัฒนวิทย์
2. นายเกียรติศักดิ์  กูลสวัสดิ์มงคล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 70.2 เงิน 44 โรงเรียนบ้านทัพ 1. เด็กชายธรรมรักษ์  คงทน
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ปิงกุล
3. เด็กหญิงอรปรียา  ปิงกุล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อุปนันท์
2. นายเสฏฐพล  วรรณคำ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงอรัญญา  ประยูรเวียง
2. เด็กหญิงอริศรา  คำมาวัน
3. เด็กชายไกรวิชญ์  เรือนกองเงิน
 
1. นางสุนันท์  นิลรัตน์
2. นางผ่องพรรณ  สิทธิโม๊ะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 64.6 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  ดูเจะ
2. เด็กหญิงศศิธร  สันติแดนไพร
 
1. นางสาวสุจิราภรณ์  อิทธิมะธะ
2. นางสาวพัชรียา  กาตี๊บ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 70.51 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กชายสุวรรณ  -
2. เด็กชายเฉลิมพล  -
 
1. นายสงวน  ยารังกา
2. นางสาวพัชราพร  สนธิคุณ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 77.21 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กชายนครินทร์  จันทราสว่างวงศ์
2. เด็กชายเครือหาญ  ศรีวรรณ
 
1. นายภูเบศ  ขันคำ
2. นายมีสุข  วงษ์ชื่น
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 38.05 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านสองธาร 1. เด็กชายติณณ์  วาสนาดีเลิศ
2. เด็กชายเอกราช  ชื่นชมทนีสกุล
 
1. นางพรเพ็ญ  ปันมูล
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 21.86 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. นายณัฐวุฒิ  มณีวรรณ
2. เด็กชายสรศักดิ์  ปัญญา
 
1. นายดนุพล  ตลาด
2. นายอภิสิทธิ์  ทิพย์กันทา
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 26.89 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 1. นายดอม   กิจประทีปธรรม
2. นายแดนไตร   เจริญวงศารัตน์
 
1. นายวัฒนชัย  ไพรพนาคีรีเลิศ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 13 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กหญิงคำอู  ไม่ปรากฎนามสกุลว่าด้วยหลักฐานทางทะเบียนราช
2. เด็กหญิงดารินทร์  เราจาง
3. เด็กหญิงพิชชาภา  สุแก้ว
4. เด็กหญิงพิสมัย  เลาหาง
5. เด็กชายเฉลิมชัย  แซ่โซ้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  นัคคีย์
2. นางศิริพรรณ  สุแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.2 เงิน 29 โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มั่งมูล
2. เด็กหญิงคุณัญญา  ครองวิ
3. เด็กหญิงปาลิดา  คำนิล
4. เด็กหญิงภัทรวดี  แสงคง
5. เด็กหญิงลักขณา  ทิพย์ศิริ
 
1. นางบรรสรณ์  หล้าเต็น
2. นางสาวสุลี  ศิลธุศัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศิริสัมพันธ์ไพร
2. เด็กหญิงฐปนีย์  ยิ่งสินสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพรรณาพัสสา  สิริสว่างกุล
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ภรพิพัฒน์กุล
5. เด็กหญิงวิภาวี  ว่องกีฬา
 
1. นางสุพรรษา  โสภากร
2. นายพงศกร  สุดวงรัตน์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 34 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงธิดา   แซ่ซัง
2. เด็กหญิงนางคำ   ลุงเสาร์คำ
3. เด็กหญิงปัด   ลุงเรือง
4. เด็กหญิงหอม   ปุทุน
5. เด็กหญิงเงิน   แสงคำ
 
1. นางธันยพร   เมืองนาง
2. นางสาวพิมลพรรณ   ปันป่า
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กชายถิรวุฒิ   เดชจิรโชติ
2. เด็กหญิงนลิน   ชำนาญกิจพนา
3. เด็กหญิงพวงพร   เลายะ
4. เด็กหญิงเบญจมพร   แซ่ยะ
5. เด็กชายโอภาส   แซ่ว่าง
 
1. นางสาวอชิรญาณ์   นาระต๊ะ
2. นางสาวสุนิสา   จันทิพย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กหญิงธนัญชนก  อริยภูมิสวรรค์
2. เด็กหญิงพรสินี   คุณอนันต์คีรี
3. เด็กหญิงพิกุลทอง   คูณตั้งอรุณ
4. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   บ้านจันทร์แจ่ม
5. เด็กหญิงเสาวณีย์   ลาภศิริเลิศ
 
1. นายดนัย   แสนธิวัง
2. นางสาวอุษณีย์   ทาทอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.4 ทอง 23 โรงเรียนณัชวิทย์ 1. เด็กหญิงธัญชนก   เพิ่มพูลมา
 
1. นางสาวสุประวีณ์   ใจยอด
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 29 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เที่ยงจันตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  นัคคีย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงสายเดือน  แก้วคำ
 
1. นางสาวเพ็ญพันธ์  จัตุรภัทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 38 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 1. เด็กหญิงภัทรลภา  แนวนำมา
2. เด็กชายวุฒิพงค์  ก๋องวงค์
 
1. นายศุภชัย  สุปินโน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.5 เงิน 27 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กหญิงตู้ตู๋  ตามิ
2. เด็กชายเรือนวัฒน์  ลุงสร้อยก่ำ
 
1. นางโสภี  สมพันธ์
2. นางชฎาพร  เตชะสา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กชายวีระชัย  เจริญธนังลาภ
2. เด็กหญิงอักษราภัค  สิริวาณิชอุดม
 
1. นางสาวสุภาพร  เตชะดง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านขุนแปะ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์   ภูผาอนุรักษ์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   อนุรักษ์พงไพร
3. เด็กหญิงบุญยาวรรณ   พัฒนาเกียรติชิวีน
4. เด็กหญิงพิณแพรวา   พิเชฐกุลสัมพันธ์
5. เด็กหญิงรุ่งนภา   จันทร์แอะพอ
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ   ดิปุ
7. เด็กหญิงสาวิตรี   มูทู
8. เด็กหญิงสุพิชญา   ไศลไพร
9. เด็กหญิงอรพิน   พัฒนาเกียรติชีวิน
10. เด็กหญิงอารัญญา   กนกไพรวัลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา  สุทธนะ
2. นางกันยารัตน์  งามหมู่
3. นางสาวรัตนา  ศุภปริญญา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 33 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ดวงสุวรรณ
2. นางสาวดาริกา  ลุนละวัน
3. นางสาวนันทิกา  คำจันทร์
4. นางสาวพิยะดา  มังยะสุ
5. เด็กหญิงวิพาวรรณ  เวพอ
6. นางสาวศิริพร  กวางตุ้ง
7. นางสาวสุนิษา  ด้วงเขียว
8. นางสาวเขมิกา  ชราพก
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ตั๋นฟอง
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แซ่ย่าง
 
1. นางชวลี  พุฒหมื่น
2. นางธัญญารัตน์  ป้องญาติ
3. นายสุรศักดิ์  ดอกตุ้ย
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 77.5 เงิน 44 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กหญิงกิตติมา  มงคลเจริญเชาว์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัศมีไพร
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  ชูจิตรสมพงศ์
4. เด็กหญิงธัญชนก  มุนินทร
5. เด็กหญิงมนัสวี  ถานี
6. เด็กหญิงรวิพร  สมัครสามัคคี
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ว่องกีฬา
8. เด็กหญิงสุธิมนต์  เชื้อทำดี
9. เด็กหญิงอารยา  มงคลเจริญสิน
10. เด็กหญิงแพรวไพลิน  สิริมงคลสวัสดิ์
 
1. นายณภัทร  กองจันทร์
2. นายอนุรักษ์  เสรีรุ่งเรืองชัย
3. นางนิศากร  จันทร์แดง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89.6 ทอง 16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงชนาพร  แซ่ลี
2. เด็กชายญาณกร  เจริญไพรศรี
3. เด็กชายทรงพล  แก่นณัฐพิฐ
4. เด็กหญิงธัญชนก  แสงท้าว
5. เด็กหญิงนภา  แซ่ยะ
6. เด็กหญิงนวลหอม  เลาว้าง
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  แซ่ยะ
8. เด็กหญิงวรัทยา  วรธนรักษ์
9. เด็กหญิงวิภวานี  แซ่ยะ
10. เด็กหญิงสุทธิดา  เทิดไพรพนาวัลย์
 
1. นางนพวรรณ  มายะลา
2. นายเรวัตน์  ชัยวงค์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 33 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 1. เด็กหญิงฉันธิดา   ยิ่งรักเพ็ญจันทร์
2. เด็กหญิงวนัชพร   อุดมโชคสิริ
 
1. นายรพีพัฒน์   รักทุ่งรวงทอง
2. นางประภารัตน์   ชื่นชูไพร
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านขุนแปะ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศกลคีรี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไพรคีรีพฤกษา
 
1. นางสาวอรทัย  มีศิริพันธ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กหญิงจ่าม  หว่าหลิ่ง
 
1. นายณัฐพันธ์  ยารังกา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 81 ทอง 22 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กหญิงศรีสุดา  วงศ์ใหม่
 
1. นายณัฐพันธ์  ยารังกา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 37 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงทาลียา  วิมลสิริพักตร์
 
1. นางอำพัน  คำมาเมือง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 27 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แก่นณัฐพิฐ
 
1. นางสาวสินจัย  วนาคุ้มครอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 31 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เจริญภูมิ
 
1. นายณัฐพันธ์  ยารังกา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงนริศรา  เลาหาง
 
1. นางนพวรรณ  มายะลา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. นางสาวพิชญ์สินี  ผาณิตนิภา
 
1. นายศุภกิจ  สมศรี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กหญิงแสงจันทร์  มาลีมโนยศ
 
1. นางทัศนีย์  ฝั้นชมภู
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 28 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กชายพู  -
2. เด็กหญิงรินรดา  ใจดี
 
1. นางนิตยา  อาจใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร  บุญเกิด
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงชิดาพร  สุริยะสุวรรณ
2. เด็กหญิงไอริณา  ดูพอ
 
1. นางพวงทอง  หมอกใหม่
2. นางสาวณัฐติญา  นันตะละ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กหญิงปภาวี  บรรณสรณ์กูล
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กนกนาวากุล
 
1. นายศุภกิจ  สมศรี
2. นางสาวดวงนภา  เตปา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อมรปรีดา
 
1. นางทัศนีย์  ฝั้นชมภู
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กหญิงชนกนันท์  พงศ์ไพรประเสริฐ
2. เด็กหญิงฐิติยา  เติมปัญญากุล
3. เด็กหญิงพรหมพร  ตระกูลวิจักษณ์
 
1. นางสาวศศิกานต์  สมถวิลชัยชาญ
2. นางสาวสุทธิดา  อินเขียวสาย
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 61 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 1. เด็กหญิงธนิตา  รติเมธาชน
2. เด็กหญิงอัญชลี  อำไพปรีดา
3. เด็กหญิงไพรริน  อุดมปิยะนันท์
 
1. นางณัฏฐณิชา   รินไชยยา
2. นางสาวบุญรัตน์  มีสัตย์ใจ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สงวนไพรวัลย์
2. เด็กชายธนภูมิ  บุญรักษา
3. เด็กชายพลกฤต  ดวงจันทร์สุรีย์
 
1. นายเรวัฒน์  ชัยวงค์
2. นางนพวรรณ  มายะลา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กหญิงญาณิศา  นันต๊ะโส
 
1. นางสุปรานี  อินต๊ะยศ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กหญิงนวลนภา  มังยะสุ
 
1. นายวิทยา  อินต๊ะยศ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ 1. เด็กหญิงประวีณา  แซ่เฮ่อ
 
1. นายคณธร  ศรีไม้
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กชายรุ่งเรือง  นันต๊ะโส
 
1. นายวิทยา  อินต๊ะยศ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  จุมปา
 
1. นายสมชัย  มะโนธรรม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำแยง
 
1. นางสุปรานี  อินต๊ะยศ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นันธิสิงห์
 
1. นางสุปรานี  อินต๊ะยศ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายธีรยุทธ   พนากิจไพรวัลย์
2. เด็กชายประพฤติ  รักษาวารีเลิศ
3. เด็กชายภักดี  ชุติวัฒน์ศิริกุล
4. เด็กชายฤทธิ์เดช  ชีวะกุลเรืองรอบ
5. เด็กชายวรภพ  แจ่มรัตนสุวรรณ
6. เด็กชายสุวิทย์  หล้าระวงค์
 
1. นายรณชัย  ทาอวน
2. นายสุเทพ  อินทร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 1. เด็กชายธีรเดช  แจ่มเจริญพรดำรง
 
1. นายสมจิตร  ดวงใจไพรวัลย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 40 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายประทิน  ศรีใจ
 
1. นายศุภวัชร  สมบูรณ์พฤกษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงนภาพร  วิเศษเอกภพ
 
1. นายมานพ  จันทร์หอม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สถิตพงศ์ไพร
 
1. นายวุฒิไกร  อุทัยดา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 38 โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สง่าสมบูรณ์ไพร
 
1. นางพรทิวา  สุริยะชัยพันธ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายประทิน  ศรีใจ
 
1. นายศุภวัชร  สมบูรณ์พฤกษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่เห่อ
 
1. นางพรทิพย์   ใจหาญ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงมาณิสา  วงค์ขัติย์
 
1. นางดรุณี  โมตาลี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 34 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 1. เด็กชายภวิศ  เกษมควรคีรี
 
1. นางสาววาสนา   อนันต์วิไล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 35 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายสุริยวรรษ  สมบุตร
 
1. นางสาวพิมนรี  มะโนเสาร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนบ้านขุนแปะ 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  ชอบสุภาษิต
 
1. นางกันยารัตน์  งามหมู่
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สถิตพงศ์ไพร
 
1. นางสาวสมฤดี  พจนาธำรงค์พงศ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 21 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 1. เด็กชายเจิมศักดิ์   แซ่ล้อ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์   ชาญยุทธคีรี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงปานตะวัน  อุดมวิริยะ
 
1. นางผ่องพรรณ  แก้วคำ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงชลธิชา  หนักแน่น
 
1. นางสาวพิมนรี  มะโนเสาร์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 1. เด็กชายกิตตินันท์  ไพรสิทธิฤทธิ์
2. เด็กหญิงขวัญพร  สิริดำรงกุล
3. เด็กหญิงจิราพร  เขตผาติกานน
4. เด็กชายจีรภัทร  สุขเลิศดิลกกุล
5. เด็กชายชนุตม์  โชคสุขเสียงวิเวก
6. เด็กชายชัยวัฒน์   นิราศสุวรรณ
7. เด็กหญิงดาวพร  สิริดำรงกุล
8. เด็กชายธนกฤติ  เขตผาติกานน
9. เด็กชายธนวัฒน์  เด่นคีรีรัตน์
10. เด็กหญิงธนิตา  รติเมธาชน
11. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ประทีปไมตรี
12. เด็กหญิงภานุศรี  ชื่นสุขเจริญกุล
13. เด็กชายภาวนาพล  โชคสุขเสียงวิเวก
14. เด็กหญิงมลธิลา   สุขเลิศดิลกกุล
15. เด็กหญิงมะลิวรรณ   ธำรงศักดิ์สงวน
16. เด็กหญิงมานิกา  ครองคีรีสิน
17. เด็กชายวรวิทย์  สิริดำรงกุล
18. เด็กหญิงวีรดา  เกษมเลิศตระกูล
19. เด็กหญิงศิรินภา  รชตะวิบูลย์
20. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลัดดาสันติ
21. เด็กหญิงอรพิน  เกษมเลิศตระกูล
22. เด็กหญิงอัญชลี  อำไพปรีดา
23. เด็กหญิงเจี๊ยบ    โชคสุขสถาพร
24. เด็กชายเด่นภูมิ  โชคพารุ่งเรือง
25. เด็กชายเอกภาพ  รชตะวิบูลย์
26. เด็กหญิงไพรริน  อุดมปิยะนันท์
 
1. นางณัฏฐณิชา  รินไชยยา
2. นางสาวบุญรัตน์  มีสัตย์ใจ
3. นางสาวบุศรินทร์   ศรีพุฒิ
4. นายปกรกิตติ์  จันทรยุทธ
5. นายพรชัย  เด่นคีรีรัตน์
6. นางสาววาณ๊  รัตนคงขจร
7. นายสิทธิกร  ใจปา
8. นางสาวศิริขวัญ   ช่วยจันทร์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง 22 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กหญิงกัลยา  แสนวังทอง
2. เด็กหญิงญาดา  แซ่โสว
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  การมั้งมี
4. เด็กหญิงนฤภร  เครงคลื้น
5. เด็กหญิงพิชญาภา  รวีภิญโญ
6. เด็กชายวัตรทนันณ์  ถาวงศ์
7. เด็กชายสุธิสิทธิ์  ปราณีจันทร์
8. เด็กหญิงสุวรรณา  จำปามณี
9. เด็กชายเจตริน  สถิตสถาพรชัย
10. เด็กชายเปรมปรีย์  เสริมปัญญากุล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ต๊ะคำ
2. นางสาวเพ็ญพิกา  ภูน้อย
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78.8 เงิน 31 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แซ่เฒ่า
2. เด็กหญิงนถกร  เอกวิริยะดำรงค์
3. เด็กหญิงบุณยาพร  เอกวิริยะดำรงค์
4. เด็กหญิงปวีณา  พรั่งพงศ์สกุล
5. เด็กหญิงวิไล  ทรงการุณ
6. เด็กหญิงสุพรรณกัลยา  แซ่โซ้ง
7. เด็กหญิงอวยพร  แสงทรงตระกุล
8. เด็กหญิงเพียงชนก  แซ่เฒ่า
 
1. นางสาวธัญญาภัทร์  โชคสิริสมบูรณ์
2. นางสาวรัชนี  เด่นพนาสัณฑ์
3. นางสาวนภาพร  กาทู
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 26 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กหญิงชีวาพร  อัศวพนาสัณฑ์
2. เด็กหญิงชไมพร  จันติมา
3. เด็กหญิงมณฑิตา  เกรียงไชยไพรพนา
4. เด็กหญิงรติมา  เลิศวงศ์มธุรกร
5. เด็กหญิงลลิตา  จันตา
6. เด็กหญิงอรวรรณ  มงคลเจริญสิน
 
1. นางสาววิลาสินี  อินตารัตน์
2. นางวราภรณ์  จิตสุข
3. นายนพรัตน์  ถาวร
4. นายสิทธิศักดิ์  มนทนม
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 71.6 เงิน 27 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  พัฒนาพงษ์อรัญ
2. เด็กหญิงจัสมิลล์  พึ่งบัวศรี
3. เด็กหญิงชลันดา  ทรายโชติชลธาร
4. เด็กหญิงธัญวรรณ  อัมภาประเสริฐ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจจิระสกุล
6. เด็กหญิงนีรนุช  เสาแก้วทอง
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สาทรวนาเวศ
8. เด็กหญิงมลิวรรณ  นิรมลมณฑล
9. เด็กหญิงสุนันทา  ไพรวัลย์วชิระ
 
1. นางอังคณา  ก้อนแก้ว
2. นายชินวัฒน์  เกษมสุขพงศ์ไพร
3. นางสาวพรพิมล  ใจบาล
4. นางสาวณัฐนรี  คันทะมูล
5. นางสาวมนัสวี  รู้แหลม
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ตระกูลบุษบง
 
1. นางสาวสุชิลา  ปิโข่
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 53.2 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านห้วยปู 1. เด็กหญิงนฤมล  เกษมสุขเลิศ
 
1. นางสาวนภาพร  สุขทา
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ภาพพิกุล
 
1. นางสาวณธิดา  กาวิเนตร
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79 เงิน 43 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 1. เด็กหญิงมณฑิรา  กาญจนาสุกใส
 
1. นายสันตยา  โฉมพรรณ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 9 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงสินใจ  พรหมประสิทธิ์
 
1. นางสาวยุพิน  ริทู
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 40 โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กชายธนันชัย  จินาอิ
 
1. นางสาวปิ่นทอง  ทาสม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายธนวัฒน์  สีเนินสวัสดิ์
 
1. นางนันทริน   เขื่อนแก้ว
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 62.51 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านโรงวัว 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  พรหมนันท์
2. เด็กหญิงเยาวกานต์  จมเชยชื่น
 
1. นางสาวพัชรวดี  เขตเนาว์อนุรักษ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62.01 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายคณาธิป  แนวนำมา
2. เด็กชายมงคลชัย  เป็งใจ
 
1. นายสันติ  สุขจิต
2. นางอุทัยรัตน์  บุษบงค์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง 20 โรงเรียนบ้านผาละปิ 1. เด็กชายกฤษฎา   เกรงใจ
2. เด็กชายกัปตัน   ศักดิ์ชาญธเนศกุล
3. เด็กชายธนภูมิ   รักษาวารีเลิศ
4. เด็กชายนัทธพงศ์   สุขใจร่วมพัฒนา
5. เด็กชายเจษฎา   เจริญสิทธิกูล
6. เด็กชายเอกชัย   เจริญสิทธิกูล
 
1. นายนัฐพงษ์   ปะนันชัย
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 39.3 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านผาละปิ 1. เด็กหญิงฐิตา   ศักดิ์เปรมวุฒิ
2. เด็กหญิงดวงอร   กระจ่างกิจเลิศล้ำ
3. เด็กหญิงนภิสา   จารุกรมงคล
4. เด็กหญิงนฤวรรณ   เจนจิตต์รัศมี
5. เด็กหญิงพรวณา   เจริญสิทธิกูล
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ดำรงคงอยู่เลิศ
 
1. นายวีระ  สุรินทร์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กชายกฤษฎา  รุจิชัยชนะ
2. เด็กชายจิรโชติ  จรูญจิตเสถียร
3. เด็กชายธนกร  ขุนศิริคีรี
4. เด็กชายพงศกร  พวกกล้ากุศล
5. เด็กชายพงศ์ภัค  สัมพันธ์สินชีวา
6. เด็กชายพนธกร  เชื้อทำดี
7. เด็กชายสนธยา  สืบก่ำ
8. เด็กชายเจษฎา  อรัญสุดประเสริฐ
 
1. นายสุกฤษฎิ์  ลามาพิสาร
2. นายอนุวัฒน์  จันทร์แดง
3. นายรชฏ  รมิเมธาชน
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุธรพรหมรักษ์
2. เด็กหญิงชาลิสา  ชัยวิเศษกุล
3. เด็กชายปกรณ์  ชัยวิเศษกุล
 
1. นางนีลา  เฟื่องฟูกิจการ
2. นายจักรี  เฟื่องฟูกิจการ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กชายพุฒิพงศ์   เวียงบรรพต
2. เด็กหญิงสาลิกา   พนากำเนิด
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ   แซ่ย่าง
 
1. นางสุพิศ   เอื้องแซะ
2. นายอนุรักษ์   กรองบริสุทธิ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 74.6 เงิน 25 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กหญิงทักษิณา  แซ่เห่อ
2. เด็กหญิงวรรธณา   แซ่เห่อ
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แซ่ว้าง
 
1. นางสาวอรพินท์   เพ็ชร์ดี
2. นางสาวพิมพ์พจี   วิเศษคุณ
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  พะเยาว์
2. เด็กชายอิทธิเชษฐ์   รู้ฉลาด
 
1. นายอังคาร  วงศ์มะโน
2. นางสาวธีราภรณ์  ยะกันโท
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. นางสาวกัญญารัตน์  นันตา
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  จันทร์สุข
 
1. นายปิยพงษ์  เชื้อเตจ๊ะ
2. นายดนุพล  ตลาด
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 1. เด็กชายสมชาย  คงคาบรมสุข
2. เด็กชายสุธิชัย  กัญญาเกิดกุล
 
1. นายเอกบดินทร์  ยืนบุญ
2. นายศุภฤกษ์  บำเพ็ชร
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กชายปรีชา   แซ่เฒ่า
2. เด็กหญิงเยาวดี  แซ่เห่อ
 
1. นายชัชพงศ์   ทองขัน
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. นายภากร  ก้อนสุรินทร์
2. นายภานุสรณ์  ตั๋นแก้ว
 
1. นายปิยพงษ์  เชื้อเตจ๊ะ
2. นางสายสุนีย์  ราชแสนศรี
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 26 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 1. เด็กชายศิวะ  พิทักษ์ดำรงสุข
2. เด็กชายสันติชัย  สันติอรุโณทัย
 
1. นางสาวกาญจนา  นันธิสิงห์
2. นางจุฬารัตน์  เพ็ชรจินดา
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เทพเสน
2. เด็กหญิงศิริภรณ์  เพิ่มบุญมา
 
1. นายปิยพงษ์  เชื้อเตจ๊ะ
2. นางสาวญาสุมินทร์  องค์สวัสดิ์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงนิราพร  สืบสุนทร
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ประภาสสันต์
 
1. นายญาณกร  กรรณิกา
2. นางสิรินทิพย์  ธนะเพิ่ม
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. นางสาวชลธิชา  ไกยะฝ่าย
2. นางสาวอนัญญา  ใจรีลาด
 
1. นายปิยพงษ์  เชื้อเตจ๊ะ
2. นายอภิสิทธิ์  ทิพย์กันทา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกชกร  แสนใจบาล
2. เด็กชายสิทธินันท์  หนูอ้น
 
1. นายพิสิฐศักดิ์  ดวงพรม
2. นางอำพร  ไชย์มูล
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงชลดา  อุ่นใจละ
2. เด็กหญิงสิรธีร์  กันทะฟู
 
1. นายปิยพงษ์  เชื้อเตจ๊ะ
2. นายวัฒนา  นที
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 70 เงิน 25 โรงเรียนบ้านผานัง 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  สาคะรินทร์
2. เด็กชายภาคิน  กระจ่างกิจคงเชื้อ
3. เด็กหญิงสุชาติ  วิรามอำไพ
 
1. นางสาวปูรณ์ญาดา  กาพย์ตุ้ม
2. นางสาวอุทุมพร  กิติรัตน์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 30 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กชายนาวิน  ไม่ปรากฎนามสกุลว่าด้วยหลักฐานทางทะเบียนราช
2. เด็กชายวิทยา  ไม่ปรากฎนามสกุลว่าด้วยหลักฐานทางทะเบียนราช
3. เด็กชายเอกราช  บัวตองพัฒนา
 
1. นายสหชาติ  ชัยวุฒิ
2. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  นัคคีย์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กชายธีรวุธ  กุลจิรามั่นคง
2. เด็กชายยุทธพงษ์  ธรรมเกิดทรัพย์
3. เด็กชายเมธี  สรวิสราภา
 
1. นายรุ่งโรจน์  เทพสุธา
2. นายสุรนารถ  จันทร์รัตนาพงษ์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 1. เด็กหญิงกมลวัทม์  เลาว้าง
2. เด็กชายกุลนันท์  ยอดยิ่งหทัยกุล
3. เด็กชายวิโรจน์  เลาหาง
 
1. นายทวี  กันธิวงค์
2. นางสาวสุภัสสรา  ดูพนาหรรษา
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. นายฐากูร  เปิ้นตะนะ
2. เด็กชายสิทธิกร  หมื่นแก้ว
3. นายสุรพงษ์  ชูศรีบุตร
 
1. นายสันติ  แสนใจบาล
2. นายสันติ  สุขจิต
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89.2 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กหญิงชนิตา  หนักแน่น
2. เด็กหญิงนัทธิชา  บุญรัง
3. เด็กหญิงปาริชาต  ช้างลี้
4. เด็กหญิงภัทราพร  ประสาร
5. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ร่มโพธิ์
6. เด็กหญิงวิรัลฐิษา  คำปิงบุตร
 
1. นางชัชนิตย์  นพคุณมงคลชัย
2. นางสาวรัตนภา  สร้อยเกษม
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กหญิงกรกนก  จารุวัฒน์อมรกุล
2. เด็กหญิงนิภาพร  ขวัญอรุณไพร
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  กูลสวัสดิ์มงคล
4. เด็กหญิงสายทอง  ยอดยิ่งหทัยกุล
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สีนา
6. เด็กหญิงเกศริน  ใฝ่หาคุณธรรม
 
1. นางภัทรนาถ  วะไลใจ
2. นางสาววรัณญา  รัชตะวุฒิ
 
138 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 35 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กชายวงศธร  กุลสวัสดิ์มงคล
2. เด็กชายวิรชัช  กูลสวัสดิ์มงคล
3. เด็กชายหลาว  อินพรม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  กูลสวัสดิ์มงคล
2. นายนิรุติ  เจริญพัฒนวิทย์
 
139 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 1. เด็กหญิงลัดดาพร  คล่องกระโจนคีรี
2. เด็กหญิงศิริวิมล  กลางดงพนาไพร
3. เด็กหญิงสุภาดา  ดำรงเสถียรภาพ
 
1. นายสวัสดิ์  ชัยวงค์
2. นายประเวศ  พลวาปี
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 71 เงิน 38 โรงเรียนบ้านแม่ตูม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พินิจลือชา
2. เด็กหญิงบัวแก้ว  กุลประทีปธรรม
3. เด็กหญิงสุจิรา  เชิดชูคุณธรรม
 
1. นางสาวแก้วเรือน  กันทะวัง
2. นายสมชาย  รังษี
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กชายชยากร  วงศ์ธรรมสว่าง
2. นายนันทิพัฒน์  ไพศาลเปี่ยมสุข
3. นายสรวุฒิ  พงศ์ไพรประเสริฐ
 
1. นางสาววันลัดดา  สุภาวงค์
2. นายชิณณวรรธน์  สถิตพัฒนาไพร
 
142 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76 เงิน 30 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 1. เด็กหญิงนฤมล  ชนอนุรักษ์ไพร
2. เด็กชายวีระวุทธ  พิชิตไพรพนา
3. เด็กหญิงสายฝน  สิริเจริญรุ่งโรจน์
 
1. นางอรทัย  พิชัย
2. นางผ่องพรรณ  พันธ์พิชัย
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.4 ทอง 26 โรงเรียนบ้านสบวาก 1. เด็กหญิงธัญญาพร  ภูคีรีสวรรค์
2. เด็กหญิงสุดาพร  สุนทรเมฆาเขต
3. เด็กหญิงโชติกา  ชาวารีสกุล
 
1. นายครองศักดิ์  เบิกบาน
2. นางนฤมล  จริยา
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงปวีณา  อนันต์
2. เด็กหญิงรักตภันท์  จันต๊ะคำ
3. เด็กหญิงรัษฎาพร  ใจยา
 
1. นางรัตนาภรณ์  ร่มโพธิ์
2. นางนุสรา  ใจหาญ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 80 ทอง 33 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยอดยิ่งหทัยกุล
3. เด็กหญิงวนิดา  แซ่เห่อ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  แสนสามก๋อง
2. นางสาวเบญจวรรณ  เจริญสุข
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 31 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงธัญจิรา  จันต๊ะคำ
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  คำแสน
3. เด็กหญิงอรณิชา  มีสุข
 
1. นางรัตนา  ล่ำสัน
2. นางนุสรา  ใจหาญ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81 ทอง 32 โรงเรียนบ้านต่อเรือ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สิทธิ์คงดิลก
2. เด็กหญิงสาริศา  ศักดิ์ดำรงศรี
3. เด็กหญิงสิรินนยา  สนธิคุณ
 
1. นางเอื้องไพร  สุริยะชัยพันธ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  สารินจา
 
148 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กชายณัฐณภัทร  มูลไชย
2. เด็กชายธนภัทร  วงศ์อินทร์
3. เด็กหญิงอภิญญา   วุฒิโอสถ
 
1. นางดลวรางค์  บุญเกิด
2. นางสาวเกศริน  กองจันทร์
 
149 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กชายประสิทธิ์  ลักษมีไพรวัลย์
2. เด็กหญิงสุพัสสรา  พิระคำ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  อุตมูล
 
1. นางสาวญาณิกา  กันธิยะ
2. นางสาวพัชราภรณ์  ดวงวิโรจน์
 
150 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. เด็กหญิงวรันธร  นพดลเจริญกุล
 
1. นางปิยะฉัตร  ก๋องเงิน
 
151 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.6 เงิน 33 โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กชายกนธี  อุโดง
 
1. นางนิภา  ทิพย์เจริญ
 
152 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน 21 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงขวัญชนก  อารักษ์ธารา
2. เด็กชายรัชชานนท์  เสนาะสกุลเลิศ
 
1. นางเครือวัลย์  วางวงศ์
2. นางสาวณัฐติญา  นันตะละ
 
153 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 31 โรงเรียนบ้านสบวาก 1. เด็กชายวีรพงษ์  กิจเจริญชัยกูล
2. เด็กหญิงสุทธิกา  บรินทคุณธรรม
 
1. นายครองศักดิ์  เบิกบาน
2. นางสังวาลย์  มณียารัตน์
 
154 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กชายชนะศักดิ์  สัมพันธ์สินเกื้อ
 
1. นางสาวธัญยธรณ์  พันธ์พืช
 
155 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70.6 เงิน 25 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กชายธนบูลย์  แสงเพชรไพบูรณ์
 
1. นายทวีป  ศรีสุวรรณ
 
156 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74.8 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงอรพิน  สมฤทัยไพศาล
 
1. นางสุภาพร  ร่มโพธิ์
 
157 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงศิศิรา  ประทานสันติพงษ์
 
1. นายไกรรัตน์  ปันศิริ
 
158 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.6 เงิน 22 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  สุริยะชัยพันธ์
 
1. นางกรวรรณ  กาไว
 
159 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงแก้วเกร็ดฟ้า  ชวลิตธรรมรุ่ง
 
1. นางสุพิชชา  ปันศิริ
 
160 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.2 เงิน 17 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายยศกร  สุรศักดิ์วรกุล
 
1. นางอรพิน  เจริญศิลป์
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กชายณัฐพล  ชื่นสุขเลิศเกษม
 
1. นางสาวศรณ์ฉัตร  จตุภัทรสิริ
 
162 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  กมลชอบวิริยะ
2. เด็กหญิงกุลนิดา  ก่อวิริยะตระกูล
3. เด็กหญิงจิรดา   แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงธัญญา  สืบบุญเปี่ยม
5. เด็กหญิงนิชา  บวรหิรัญไพร
6. เด็กหญิงสุชาดา   ฐานสกุลทวี
 
1. นางนางสมพร   อื่นใจ
2. นางสาวนางสาวกุลริศา   สนธิคุณ
 
163 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนบ้านสบวาก 1. เด็กหญิงดวงดาว  เถมินพนา
2. เด็กหญิงมิเกล  แก้วงามเลิศ
3. เด็กหญิงแสงระวี  มงคลเลิศนภา
 
1. นายครองศักดิ์  เบิกบาน
2. นางสังวาลย์  มณียารัตน์
 
164 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายประมล  แผ่อรัญไพรสณฑ์
2. เด็กชายสุธีร์  จันทร์ทอง
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ธำรงวารสาร
 
1. นางพวงทอง  หมอกใหม่
2. นางอรพิน  เจริญศิลป์
 
165 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 39 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กชายธนิชสรณ์  สุยะฟู
2. เด็กชายอานัติ  สมวถา
3. เด็กชายโสพน  พลอยแดง
 
1. นายสมบัติ  เรือนคำฟู
2. นางเกศริน  กองจันทร์
 
166 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 1. เด็กชายกิตติธัช  ทะบุญ
2. เด็กชายชยานันท์  สารินจา
 
1. นางชญานิษฐ์  นันทวงศ์
2. นางสาวสุพัตรา  จันโลหิต
 
167 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73.2 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. นายกฤษฎ์  อินตาลา
2. นายกัญจน์  อินตาลา
 
1. นางสาวฐานพักตร์  ดวงคำมา
2. นางดรุณี  โมตาลี
 
168 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กชายนันทพงศ์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายสเทเฟน  มนสิการพร
 
1. นางนงลักษณ์  วุฒิโอสถ
2. นางสาวพัชราพร  สนธิคุณ
 
169 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กชายธันยา  นามเทพ
2. เด็กหญิงนฤมล  ชาญวงศ์ธีระกุล
 
1. นายปิยพงค์  แกนุ
2. นางสาวภัณฑิลา  คชรัตน์
 
170 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.8 ทอง 24 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 1. เด็กชายภูวไน  อมรกิจพึ่ง
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  มั่งทรัพย์สกุล
3. เด็กชายสุทิวัส  เรืองกิจคติ
 
1. นายปฐพี  พรสมบูรณ์ศรี
2. นางสาวแอม  เตปิน
 
171 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65.4 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กหญิงจัสมิน  อเลกซานโดรวิทซ์
2. เด็กชายชยานันท์  จีนไม้
3. เด็กชายเจษฎา  วรรณทัย
 
1. นางสุปรานี  อินต๊ะยศ
2. นางสาวนวาภา  แสนสุรินทร์