สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธยานิษฐ์  มูลปลา
 
1. นางนริศรา  บกแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 29 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มะโน
 
1. นางกชกร  คัมภีร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ชูคีรี
 
1. นางมัลลิกา  กาน้อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายธีรภัทธ  ธนพานิช
 
1. นายเนรมิต  ใจโปร่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 63 ทองแดง 29 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุจี  แซ่ย่าง
 
1. นางลดาวรรณ  อุดร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 43 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติยา   จันทรเสนา
 
1. นางสาวธนัชญา  บุญเปี่ยม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81.4 ทอง 26 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  มะกล่ำ
 
1. นางฉวีวรรณ  สอนวงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.7 ทอง 21 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  พวงพิลา
 
1. นายอภิวัฒน์  ทับเอี่ยม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.8 ทอง 19 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  โพธิ์โต
 
1. นางจันทกานติ์  ยมเกิด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  โกษา
 
1. นางกชกร  คัมภีร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.1 ทอง 13 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตรดาพิมพ์
 
1. นางกชกร  คัมภีร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 71.2 เงิน 12 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงปุญยวีร์  อิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงภัคนันท์  จินาเขียว
3. เด็กหญิงลลิตา  พรมปิก
 
1. นางอรุณี  ทิอุด
2. นางรัติกาล  สุขพุ่ม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดาบคำ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีสา
3. เด็กหญิงภัทรมน  จันทะโพธิ์
 
1. นางมยุรี  ศิริยานนท์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายชุติเดช  สีทอง
2. เด็กหญิงนิภาพร  ใจเย็น
3. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีมูล
 
1. นางกชกร  คัมภีร์
2. นางสาวสมใจ  แสนรู้
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงปุณชรัสมิ์  พันธ์พืช
2. เด็กหญิงพรพิมล  สายวรณ์
 
1. นางนงลักษณ์  ยมลำภู
2. นายอภืวัฒน์  ทับเอี่ยม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มูลตา
2. เด็กชายวัฒนา  ปานแดง
 
1. นางสาวมธุลินทร์  อินต๊ะสอน
2. นางสาววรรณิภา  นิ่มนวน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 70 เงิน 23 โรงเรียนบ้านนาตาโพ 1. เด็กหญิงณัชชา  คณทา
2. เด็กชายธนกร  พิลัยพงษ์
 
1. นางสาวพิมพา   ภักดี
2. นายธนัช  แสงสันต์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงณิชา  ศิริ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ใต้ระหัน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  หาวัน
2. นางสาวขวัญฤทัย  สูตรเลข
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านฉลอม 1. เด็กชายรัฐพงษ์  วิชา
 
1. นางวารินทร์  สุวรรณเรือง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงนวภัค  รอดสังข์
 
1. นางตุลารัตน์  พิมนิสัย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เครือเกตุ
 
1. นางวีรวัลย์  เครืออิ่ม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงนิภา  แซ่จ๊ะ
3. เด็กชายแดง  แซ่ย่าง
 
1. นางสาววรัญญา  ปริษาวงค์
2. นายวัชรา  สุบรรณครุธ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 1. เด็กหญิงณัชชา  ชัยวิเศษ
2. เด็กชายธนพล  เกสะวัฒนะ
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ปัญญาแดง
 
1. นางจันทรี  ชัยแก้ว
2. นางสาวชลธิชา  แซ่ยั้ง
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงพัชรพร  พรมมา
2. เด็กหญิงมดงาม  ชูช่วย
3. เด็กหญิงวิไลพร  โพอ้น
 
1. นางสาวปราณี  แก้วมา
2. นางสาวขวัญฤทัย  สูตรเลข
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงพิริยา  ยอดสุวรรณ
 
1. นายธนาเดช  โพคทรัพย์
2. นายสกนธ์  บัวทอง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตภาส  หมวดไธสง
2. เด็กชายศุภเสกข์  แซ่โซ้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  แซ่โซ้ง
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  อ่อนแก้ว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  คุ้มประดิษฐ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พิมพ์จำปา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กชายศักดิ์ธัช  ศิลปชัย
 
1. นายทินลัคน์  บัวทอง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 23 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงสุพรรณนิการ์  สุดชัย
 
1. นางสาวศวิตา  ทุนพิรัตน์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 77.8 เงิน 24 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 1. เด็กชายชัยนันท์  รักษาราษฎร์
2. เด็กชายบูรพา  รามณี
 
1. นางสาวอัมพร  ยศงาม
2. นายแชล  วงษ์หลวง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74.07 เงิน 24 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงวราทิพย์  วุ่นอภัย
2. เด็กชายเกรียงไกร  เพ็ชรแจ้ง
 
1. นายเอกพล  อินใบ
2. นางสาวกุลธิดา  ประถมพล
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 69.41 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายธนกฤต  ศรีธุวนนท์
 
1. นางนิติมา  บุญมา
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. นางสาวพัชรพร  บุญขันธ์
 
1. นางวิลาวรรณ  ภู่ระย้า
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายปราชญ์  เครื่องกำแหง
2. เด็กชายปวรุตม์  สันตติภัค
3. เด็กชายศรัณย์พงศ์  เนนเลิศ
 
1. นางเขมมิการ์  วงศ์หิรัญตระกูล
2. นางสาวสุทธิดา  พันธุ์เพชร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  คมขัน
2. เด็กหญิงวีรภัทรา  พรมพัด
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  เขียวมาก
 
1. นายวีระชัย  ใจสุภาพ
2. นางสาวพิมพ์พร  แสนคำหล้า
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 31 โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณพร  หาญกุดตุ้ม
2. เด็กชายอิศวะ  ฟูทำ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุวรรณตอง
 
1. นางสาวยุวธิดา  เด็ดขาด
2. นางสาวภัสรี  ใจใส
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 15 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จิตต์ภาคภูมิ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หลาบโพธิ์
3. นางสาวสกุณา  ยาเที่ยง
 
1. นางสาวมัลลิกา  วิเวกคีรี
2. นางมลทพร  พันธ์แก้ว
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 22 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พงศ์ประเสริฐ
2. เด็กชายอภิชิต  พุ่มเกษม
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เงินตาสุก
 
1. นางสิริมา  บุญครอบ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  กลัดล้อม
2. เด็กชายนรานนท์  วงศ์ใจ
3. เด็กชายปวัณรักข์พงษ์  โตงสาลี
 
1. นายกรกฏ  กล่ำบุตร
2. นางคณารัตน์  คุณชัย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.2 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 1. เด็กหญิงณิรัชฎา   เพ็งธรรม
2. เด็กชายธัชชัย   จั่นเอี้ยง
3. เด็กชายภูมิรพี   สอนเจริญทรัพย์
 
1. นางสาวจริยา  พุกเกลี้ยง
2. นางสาวปิยนารี   นาคศาลา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  สารเสนาะ
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไผ่นอก
3. เด็กชายรามินทร์  ศิริสุทธิ์
 
1. นายอมรฤทธิ์  คำบู้
2. นางสาวอรณี  มีเงิน
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กชายกัมปนาท  ลือโสภา
2. เด็กชายรัชพล  วงษ์แป้
 
1. นางกัลยา  โอดเฮิง
2. นางสาวรัชยา  สอนแก้ว
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. นายกิตติพล  ทาเอี้ย
2. นายสุรพิชญ์  อยู่สมบูรณ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วิเศษศักดิ์
2. นายนรินทร์  อินเขียว
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 62.84 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 1. เด็กชายป๋อ  แซ่ย่าง
2. เด็กชายอนุรักษ์  สืบสกุลท้าว
 
1. นางสาววารุณี  เจนกิจ
2. นางสาวยุภาพร  คำเรือง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 70.65 เงิน 12 โรงเรียนบ้านประดาง 1. เด็กชายธนภัทร  ลาวงค์
2. เด็กชายภานุวิชญ์  วงษ์พานิช
 
1. นายวิทูรย์  บุญมี
2. นางสาวกุลธิดา  ทิพเกศ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.56 เงิน 6 โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 1. เด็กหญิงญาณิสา  พูลผล
2. เด็กชายอนุชา  จุ้ยชำนาญ
 
1. นายสมศักดิ์  ใจจันทร์
2. นางพิมล  แสงทอง
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67.56 ทองแดง 9 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายธนกร  คำห้าง
2. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  อยู่สวัสดิ์
 
1. นางคณารัตน์  คุณชัย
2. นางพิชญาพร  เชิญขวัญ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ชอุ่มเกตุ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์เกษ
 
1. นางพิชญาพร  เชิญขวัญ
2. นางคณารัตน์  คุณชัย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 15 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ปริญญารัตนเมธี
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    ใจกล้า
3. เด็กหญิงณัฐนรี   ประเสริฐสิทธิ์
4. เด็กหญิงนภารัตน์    รัตนพร
5. เด็กหญิงวรัมพร   วันเมืองเก่า
 
1. นางสาวพันธกานต์  เหลืองศิริวัฒนา
2. นางชไมพร  บุญไทร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.5 ทอง 7 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงฉันทิศา  พละสาร
2. เด็กหญิงณัฐชญา  สังแก้ว
3. เด็กหญิงมนัญชยา   อุดหนุน
4. เด็กหญิงสุชาดา  จันดี
5. เด็กหญิงสุนิสา  ขำพันธ์
 
1. นางอัญชลี  ดิษร
2. นางสาวศุภารัตน์   กวยาวงศ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง 12 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โภคสาร
2. เด็กหญิงกรรวี  แถวหนองกุ่ง
3. เด็กชายคณิศร  อุปฮาด
4. เด็กหญิงพจณิชา  โท้ณพราหมณ์
5. เด็กชายศิริพันธ์  ศรีลาด
 
1. นางสาวสุวิชชาภรณ์  กฤตยาเกียรณ
2. นางสาวกัญญ์ชิสา  พงศ์พัฒนโภคิน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 1. เด็กหญิงกชกร  โฉมศรี
2. เด็กหญิงจีราภา  หล้าจักร์
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  ชัยวิเศษ
4. เด็กหญิงธนัชพร  ใจยา
5. เด็กชายมิ่งมงคล  ก้อนกาศ
 
1. นางศยามล  วงกาวิล
2. นางสาวอินทุอร  ดีวังทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านลานสาง 1. เด็กหญิงกัญญา  ใจวิสาร
2. เด็กหญิงจิราพร   อู่อ้น
3. เด็กหญิงนันทินี  จันทร์เพชร
4. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ขันทะสีมา
5. เด็กหญิงรินรดา  ก่ำทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  วันฟั่น
2. นางพจนีย์  อุทจักร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงชนิสรา  คุ้มวงศ์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทร์อินทร์
3. เด็กหญิงปริศนา  กองแก้ว
4. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญขวาง
5. เด็กหญิงโชติกา  แสนเปียง
 
1. นางวราภรณ์  นาคเสวีวงศ์
2. นางสาวรวิษฎา  สมเพียร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาตาโพ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กองทรัพย์
2. เด็กชายกันตพัชร  เกาะกิ่ง
3. เด็กหญิงธัญชนก  ประเสริฐศรี
4. เด็กหญิงอนุสรา  เกตุพุฒ
5. เด็กหญิงอมลวรรณ  กลิ่นไกล
 
1. นางสาวพิมพา   ภักดี
2. นายธนัช  แสงสันต์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79.2 เงิน 20 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนพร  จันทร
2. เด็กชายธนภัทร  คงเมือง
3. เด็กชายนราพงศ์  เเก้วถึง
4. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ธนาโชคโภคิน
5. เด็กชายอัครพล  กันรักษา
 
1. นางปัทมา  อุมวะนะ
2. นางสาวภัทิรา  ช่างนาวา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายกษิดิษ  เลาว่าง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   แซ่ว่าง
3. เด็กชายชยิน  แซ่ว่าง
4. เด็กชายชัยยนันท์  ยืนยงคีรีมาศ
5. เด็กหญิงณัฎฐา  เลาย้าง
6. เด็กชายทินจวัน  เลาว้าง
7. เด็กชายธนดล  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงบัญฑิตา  แซ่ย่าง
9. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แซ่กือ
10. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ย่าง
11. เด็กชายพิทักษ์ศักดิ์  จันทรมณฑล
12. เด็กชายวิโรฒ  แซ่ย่าง
13. เด็กชายศุภชัย  ยืนยงคีรีมาศ
14. เด็กชายสมชาย  แซ่ว่าง
15. เด็กชายสรวิศ  แซ่ว่าง
16. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แซ่ว่าง
17. เด็กหญิงสุวนันต์  แซ่ว่าง
18. เด็กชายเรืองวิทย์  แซ่ย่าง
19. เด็กชายไชยกุล  แซ่ว่าง
20. เด็กชายไชยา  วัชรวนา
 
1. นายประสิทธิ์  อินทฉิม
2. นางสาวทิพย์รัตน์  บัวเผื่อน
3. นางภาวิณี  มงคล
4. นายเฉลิมชัย  วุฒิพนาภูมิ
5. นายกิตติพัฒน์  แซ่ย่าง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.2 ทอง 25 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ม่วงมิตร
 
1. นางสาวรุ่งหทัย  โทนสังข์อินทร์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ขวัญใจ
 
1. นางภัทรภร  อนากูลวงศ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงปัทมพร  เพ็ญเข็ม
 
1. นางภัทรภร  อนากูลวงศ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 36 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงปุณญาณิศ  แยบกสิกิจ
2. เด็กชายรุ่งคุณ  จุลภาคี
 
1. นางจรุงจิต  ต่อสุวรรณ
2. นางปานวาด  เจริญประพันธ์ศร
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 44 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริตา  แสงส่งเจริญ
2. เด็กชายศรราม  เศวตวัฒนากุล
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แซ่ซ่ง
2. นางสาวเกศราภรณ์  กมลเรืองวาณิช
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 31 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กชายถาวร  สีวงษ์
2. เด็กหญิงธนาภา  สารเขียว
 
1. นางไพนารินทร์  คุณนาม
2. นางนริศรา  บกแก้ว
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงณภัทร  เรือนปัญญา
2. เด็กหญิงธนพร  จันขู
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  คำภีระแปง
4. เด็กหญิงนิลประภา  ตาละสา
5. เด็กหญิงปาริตา  หมื่นใจสร้อย
6. เด็กหญิงพิมผกา  ตาละสา
7. เด็กหญิงภูรินี  คลังฤทธิ์
8. เด็กหญิงศศิลักษณ์  จักพัด
9. เด็กหญิงศิริพร  สืบสายจันทร์
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอี่ยมละมัย
 
1. นางมะลิวัลย์  พรมหาญ
2. พระใบฎีกาสามารถ  ปุณฺณปุญฺโญ
3. นางสาวนิภา  เกตุสระ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89.2 ทอง 10 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำดำ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  โฉมวานิตย์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  เกตุเนียม
4. เด็กหญิงปริณดา  แพงเม้า
5. เด็กหญิงศรีสุดา  เทพศิริ
6. เด็กหญิงศิรประภา  สุกใส
7. เด็กหญิงศุธิดา  สุขนวน
8. เด็กหญิงสหทัย  แก้วสระเสน
9. เด็กหญิงสิริวิมล  สุภาพ
10. เด็กหญิงสุนิษา  หวานเสนาะ
 
1. นางวราภรณ์  นาคเสวีวงศ์
2. นางชฎาพร  ชายวอน
3. นายนรพนธ์  จันชูมี
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.7 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เล่าศิลาวัฒน์
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  อาชีวพฤกษากิจ
3. เด็กหญิงจิตราภรณ์  เสกสกุล
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงท้าว
5. เด็กหญิงนัฐนันท์  มากสกุลกิจ
6. เด็กหญิงบุษกร  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงบุษบา  นิตย์อดุลย์
8. เด็กหญิงปิ่นมณี  แซ่เฮ่อ
9. เด็กหญิงวลี  แซ่ม้า
10. เด็กหญิงวิภวา  แซ่จ๊ะ
 
1. นางกันดา  แก้วมณี
2. นางสาวอรชา  ลองขาว
3. นายสมพงษ์  อุ๊ดจิ๋ว
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 1. เด็กชายณัฐกานต์  อุ่นศิริ
2. เด็กชายภัทรพล  สังข์คำ
 
1. นายผดุง  อุปคุต
2. นางรินรดา  ยะถาคาร
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  พรมพา
2. เด็กชายสมรัก  ซ้อนแดง
 
1. นางสาวกันยา  สอนสุวิทย์
2. นายสินทร  ชุมภู
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 1. เด็กหญิงชรินทร์ญา  ระจา
 
1. นายภรากร  ก้อนเอื้อย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ดีวัน
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 41 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณปพร  บุญเสริม
 
1. นางมลทพร  พันธ์แก้ว
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  เพชรรัตน์
 
1. นางสาววรรณี  โม้คำ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 35 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงสหทัย  แซ่กือ
 
1. นายวีรยุทธ  แสงสุข
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงอติพร  สีชมพู
 
1. นางศิริวรรณ  แสงทอง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 16 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงถนอมทรัพย์  สีตาไว
 
1. นายฐิติพงศ์  พรมผัน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 32 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐิตา  จิตอิน
 
1. นายธีธัช  จันทร์แจ่ม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 20 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงพิมอนงค์  ทรงกิตติพันธ์
 
1. นางสาวคณัสนันท์  อินต๊ะซาว
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่จ้าง
2. เด็กหญิงลักษิกา  สว่างยอดฟ้าดิน
 
1. นางสาวคณัสนันท์  อินต๊ะซาว
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิลวรรณ  โยทา
2. เด็กชายอลงกรณ์  คีรีแก้วสูง
 
1. นางสาวสุชาดา  ปงเทพ
2. นางสาวภูมรินทร์   ธิวาที
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กชายพิทวัส   ศรีสวรรค์
 
1. นางศิริวรรณ  แสงทอง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงลีลาวดี  จันทรมณฑล
3. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่ว่าง
 
1. นางวีรวรรณ  เรืองอ่อง
2. นางสาวธนิตา  คงโพธิ์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงธนัชพร  หล้าเกียง
2. เด็กหญิงอักษราภัก  คำพ่วง
3. เด็กหญิงเปรม  ประทับวงศ์
 
1. นายทินลัคน์  บัวทอง
2. นางสาวรัชฎาวรรณ   ลี้นำ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  ริยา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  วงษ์ไว
3. เด็กชายอาทิตย์  โพธิ์เปี้ยศรี
 
1. นายเรวัฒน์  แซ่จัง
2. นางสาวสุประวีณ์  หาวัน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายปติพัฒน์  หมื่นพระโกฏดี
 
1. นายโชคชัย  สุขหัส
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายกิตติทัต  อิ่มจิตร์
 
1. นายวิริยะ  สาระเกตุ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายสิรภพ  สอนกลิ่น
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายกฤษดา  เครือจันทร์
 
1. นายวันชัย  นาคสังข์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายธนเดช  สิทธิ
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายภูฤเบศ  อินทร์เจือจันทร์
 
1. นายวันชัย  นาคสังข์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายศุภิชัย  พวงเงิน
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 77.66 เงิน 22 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงดญ.อภิญญา  สุธรรมา
 
1. นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังโพ 1. เด็กหญิงปวีน์ลดา  บุญเกตุ
 
1. นางสาวจิตติมา  สายวารุณ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง
 
1. นายโชคชัย  สุขหัส
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงญาธิป  ล้อมทอง
 
1. นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงสิขรินทร์  รอดฉ่ำ
 
1. นายโชคชัย  สุขหัส
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร
 
1. นายโชคชัย  สุขหัส
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงสวิชญา  มีลักษณ์
 
1. นายโชคชัย  สุขหัส
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงจิรประภา  หล้ามูล
2. เด็กหญิงญาธิป  ล้อมทอง
3. เด็กหญิงณิชมน  พึ่งประดิษฐ์
4. เด็กหญิงธัญญารักษ์  ด้วงเขียว
5. เด็กหญิงปณิตา  ตาหนิ้ว
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปันเงิน
7. เด็กหญิงพัชรีพร  มูลอ้าย
8. เด็กชายวัทธิกร  อมรศักดิ์
9. เด็กหญิงศศิกานต์  หาวัน
 
1. นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
2. นางสาวพิมพรรณ  เวียงแสน
3. นางเนาวรัตน์  ทุมวงศ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายกวีวัฒน์  บุญครอบ
2. เด็กชายคมชาญ  ภู่เล็ก
3. เด็กหญิงฐินะพร  สอนมัง
4. เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร
5. เด็กชายณัฐนันท์  เนตรสว่าง
6. เด็กชายธนวัฒน์  เสือสุ่น
7. เด็กชายนิธิศชัย  สุนันต๊ะ
8. เด็กชายปติพัฒน์  หมื่นพระโกฏดี
9. เด็กหญิงปพิชญา  สอนชาวเรือ
10. เด็กชายปุณณ์  ลิ้มประเสริฐ
11. เด็กชายภรัณยู  ตันยา
12. เด็กชายวรภาส  เลี่ยมสกุล
13. เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง
14. เด็กหญิงศุภนิดา  สอนไว
15. เด็กหญิงสิริมา  ดาบคำ
 
1. นายโชคชัย  สุขหัส
2. นายพีระพงษ์  วรรณสุทธิ์
3. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ
4. นายสุภาพ  เหล็กบุญเพชร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 87 ทอง 15 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกันตพงศ์  เสือดิบ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  มณฑา
3. เด็กชายคงโชค  เพิ่มคำ
4. เด็กชายณัฐวัฒ  อิ่มเอี่ยม
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันต่อ
6. เด็กชายธนศิลป์  สิงห์มณี
7. เด็กชายนวพล  สืบปาน
8. เด็กชายปริยากร  อารมย์เกลี้ยง
9. เด็กชายปัจจาพล  สวนสี
10. เด็กชายพงศธร  ฟักทองอยู่
11. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  กีเรียง
12. เด็กชายพีรพัทธ์  จันทร์นน
13. เด็กชายพุฒิพงศ์  พลกล้า
14. เด็กชายภัทรกร  อิ่มเอี่ยม
15. เด็กชายยุทธนา  วงศ์คำภา
16. เด็กชายรัชชานนท์  ชุ่มชื่น
17. เด็กชายลัทธพล  เขียวสีทอง
18. เด็กชายวัชรพล  โมมีเพชร
19. เด็กชายศักรินทร์  แป้นเหมือน
20. เด็กชายสิรภพ  สอนกลิ่น
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มันตะสูตร
2. นางเรณู  จุฑาคุปต์
3. นายเสวก  บุญประสพ
4. นายนพดล  เพ็งอำไพ
5. นายกฤติพงศ์  จันทร์ปา
6. นายชาญชัย  แสงสุริยะ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   อยู่ขำมี
2. เด็กหญิงกฤษณา  ปานแผน
3. เด็กชายจิรายุ  แก้วนิล
4. เด็กหญิงฐิติรัชต์  สารีพันดอน
5. เด็กชายณฐพล  ใจยา
6. เด็กชายณัฐพล  คล้ายจือ
7. เด็กชายตะวัน  สาคร
8. เด็กหญิงธนัชพร  จันทร์คคง
9. เด็กชายธนายุต  อ่องเพ็ง
10. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันแก้วปง
11. เด็กชายนันทวัฒน์  เครือใย
12. เด็กหญิงนันทิชา  ศิวิใจ
13. เด็กหญิงปิยาพัชร  โรจนวิภาต
14. เด็กหญิงพรมณี  นามวิชัย
15. เด็กชายภัคพล  อินทน้อย
16. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ลำภู
17. เด็กหญิงวรรณิษา  คำหมี
18. เด็กหญิงวรินยา  จันทร์แก้ว
19. เด็กหญิงวสุนันท์  วัฒนา
20. เด็กหญิงวารินทร์  ป้อมภา
21. เด็กหญิงศศิธร  พรมนอก
22. เด็กหญิงศุภการณ์  เขียวเหมือน
23. เด็กชายสรวิศ  ทับอินทร์
24. เด็กหญิงสิราวรรณ  ขำมี
25. เด็กชายอธิศ  ทองอยู่
26. เด็กหญิงอภิสรา  จิโน
27. เด็กหญิงอินทิรา  ด้วงอ้น
28. เด็กชายเกริกชัย  ปาณลักษณ์
29. เด็กชายเจษฎา  ยะวงษ์
30. เด็กหญิงเนตรนภา  เสิงเพิ่ม
31. เด็กชายเปรมปรีด์  เครือเกตุ
32. เด็กชายเรวัต  จีนเพชร
33. เด็กชายเอกรินทร์  ชัยแจ้ง
34. เด็กหญิงแพรพิลาศ  แสนเปียง
35. เด็กหญิงแพรวทอง  ลิทธรรม
 
1. นายทรงสิทธิ์  สีชานิล
2. นายจักรพรรณ์  พุ่มพวง
3. นายชาญชัย  แสงสุริยะ
4. นายกฤติพงศ์  จันทร์ปา
5. ดร.เสวก  บุญประสพ
6. นางเรณู  จุฑาคุปต์
7. นางจิรพร  ทองใหญ่
8. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงกวนอิม  เลาจาง
2. เด็กหญิงกวิลทิพย์  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงกุลนิภา  ทองผกาสิงขร
4. เด็กชายคมกฤษ  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงจันทนา  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงจันทนีย์  แซ่ว่าง
7. เด็กชายชนกนันท์  แซ่ย่าง
8. เด็กชายชนวีร์  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่ว่าง
10. เด็กหญิงชาลินี  แซ่ย่าง
11. เด็กชายชินดนัย  วัชรวนา
12. เด็กชายณัฐพล  จันทรมณฑล
13. เด็กชายทยุต  แซ่ว่าง
14. เด็กชายทวีทรัพย์  แซ่ย่าง
15. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ย่าง
16. เด็กชายธีรุตม์  วิหคเชษฐ์ชัย
17. เด็กหญิงบุษยา  แซ่ว่าง
18. เด็กหญิงปรียาพร  แซ่ว่าง
19. เด็กหญิงพนารัตน์  แซ่ย่าง
20. เด็กหญิงพนิดา  เลาหาง
21. เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ว่าง
22. เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ย่าง
23. เด็กหญิงพอทู  ไม่ระบุนามสกุล
24. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โสวรรณประเสริฐ
25. เด็กหญิงพุทธเนตร  แซ่ว่าง
26. เด็กหญิงรักษิณา  เลาว่าง
27. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ย่าง
28. เด็กหญิงวัลลี   วิหคเชษฐ์ชัย
29. เด็กชายวิหก  ยืนยงคีรีมาศ
30. เด็กชายสรวิชญ์  แซ่ย่าง
31. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่ว่าง
32. เด็กชายสุริยา  แซ่ย่าง
33. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่ว่าง
34. เด็กหญิงอรทัย  เลาว่าง
35. เด็กหญิงอรปรียา  แซ่ว่าง
36. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แซ่ย่าง
37. เด็กหญิงเมทินี  แซ่ย่าง
38. เด็กหญิงแสงหล้า  แซ่ย่าง
39. เด็กชายโตมร  จันทรมณฑล
40. เด็กหญิงโยษิตา  แซ่เฒ่า
 
1. นายประสิทธิ์  อินทฉิม
2. นายสุรินทร์  สายพิมพ์
3. นายนรินทร์ฤทธิ์  เถินบุรินทร์
4. นางปราณี  แหวเมือง
5. นางวีรวรรณ  เรืองอ่อง
6. นางสาวไพนาริน  เย็นใจ
7. นางสาวเบญจวรรณ  กันทาธง
8. นายนิยม  เฟืองผึ้ง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 1. เด็กชายชาตรี   ภูอินทร์นา
 
1. นายอดุลย์   คำทิพย์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 1. เด็กชายสราวุฒิ  เขน่วม
 
1. นายธีระวุฒิ  คงพันธ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงไพลิน  ขำหรุ่น
 
1. นางตรีรัตน์  เชียงทอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  หมูจุน
 
1. นางสาววรณัฐณิชา  ใจหนุน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 32 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กชายอรรควุธ  เดชเรือง
 
1. นางอัญชลี  ดิษร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.25 เงิน 21 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กชายสุเมธ  มีเพ็ชร
 
1. นางชลธิชา  มีเพ็ชร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 1. เด็กหญิงสาธิตา  ต้อนรับ
 
1. นางพรรณี  ฟักทองอยู่
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมภาค
 
1. นางสาวภัทรลักษมี  วิระบุตร
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายธนิสร  ดำนิล
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  ปาหลวง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.67 เงิน 43 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 1. เด็กชายรักษ์เกล้า  พรมดวง
 
1. นางสาวบัวพา  กองแก้ว
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 1. เด็กหญิงพาฝัน  พัฒนะพรมมาส
 
1. นายอาคม  เพ็ชรโต
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 40 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ป้อมศิลป์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กัณทะษา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายชยันต์  หนูเล็ก
 
1. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 1. เด็กชายภานุเดช   อำมาตย์หิน
 
1. นางอรพิน  ภิญโญ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ลาช่อง
 
1. นายวีระ  ร้อยกรอง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุธิรา  เจือจ้อย
 
1. นางอรพิน  ภิญโญ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ศรีวิจารย์
2. เด็กหญิงจิตรลดา  จำรัส
3. เด็กหญิงชลธิชา  วรรณา
4. เด็กหญิงชลธิชา  นิติชาติ
5. เด็กหญิงชุติกาษจน์  จูมแพง
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พรมโพธิ์
7. เด็กหญิงนรมน  ทองสะอาด
8. เด็กหญิงบวรรัตน์  ตุลารักษ์
9. เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ญศรี
10. เด็กหญิงวิรัญชนา  ตู้โภค
 
1. นายศุภรัตน์  ทับนิล
2. นายธงไชย  บุญประกอบ
3. นายธีระพงษ์  คลังศรี
4. นางวนิดา  วัชรกิจ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  มณีเขียว
2. เด็กหญิงกุลสตรี  เกิดฤทธิ์
3. เด็กชายจตุรวิทย์  ฝั่งซ้าย
4. เด็กหญิงจินดาพร  สมฤทธิ์
5. เด็กหญิงจุฑามณี  เหยี่ยงสาด
6. เด็กหญิงญาณิกา  ถนอมพันธ์
7. เด็กหญิงญาณิศา  ถนอมพันธ์
8. เด็กหญิงฐิติยา  ภาคภูมิ
9. เด็กชายณฐวัชร์  สละผัน
10. เด็กหญิงณัฐพร  พลนงค์
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลาดเหลา
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  บำรุงขันธ์
13. เด็กหญิงทรงอัปสร  ศรียานนท์
14. เด็กชายธนัช  ทานอุทิศ
15. นางสาวธมลวรรณ  เทียมทะนงค์
16. เด็กชายธวัชชัย  สารผล
17. เด็กหญิงธันยพร  นามสงคราม
18. เด็กชายธีรพันธิ์  ชัยปัญหา
19. เด็กชายธีรยุทธ  ไกรฤทธิ์
20. เด็กชายนนทกานต์  กุลรัตน์
21. เด็กชายนพดล  สีสังข์
22. เด็กหญิงน้ำฝน  สาระผล
23. เด็กหญิงบัณฑิกา  ไทยปิยะ
24. เด็กหญิงปาณิศา  นันทกุล
25. เด็กชายปารเมศ  เรียวชัยภูมิ
26. เด็กหญิงปิยะดา  สีสาโคตร
27. เด็กหญิงฝนทิพย์  คุยสูงเนิน
28. เด็กหญิงพรทิพา  อิ่มเอี่ยม
29. เด็กชายพิศุทธ์  โลกะวี
30. เด็กหญิงภัสสร  ราชสุนทร
31. เด็กชายรัชพล  อิทธิสุขนันท์
32. เด็กหญิงวรรณิดา  หมอแพทย์
33. เด็กหญิงสาวิตรี  ราชสุนทร
34. เด็กหญิงสุภาวิณี  สิงหล้า
35. นางสาวสโรชา  อินทร์ชื่น
36. เด็กหญิงอนุรดี  ไชยเหง้า
37. เด็กหญิงอรทัย  แดงนา
38. เด็กหญิงอินทรา  คำภิโล
39. เด็กชายเป้  พิมพ์โคตร
40. นางสาวเมธิกา  หมื่นทุม
 
1. นายวีรวัฒน์  สุดเฉลียว
2. นางสาวภัทรลักษมี  วิระบุตร
3. นางธันยพร  ยอดเพชร
4. นางสาวปริศนา  สิงห์สา
5. นางสาวธาริดา  สกลภัทรสกุล
6. นางสาวกัญญ์ชิสา  พงศ์พัฒนโภคิน
7. นางวารี  โตพันธุ์
8. นายธีรภัทร  สวนสุข
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง 22 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกันตพงศ์  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงธนัญญา  ปันครอง
3. เด็กชายธราเทพ  มังกรศรี
4. เด็กชายยศพนธ์  อ่อนภูธร
5. เด็กหญิงวรัญญา  สุขเครือ
6. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์หอม
7. เด็กชายศุภกิตต์  มีษา
8. เด็กหญิงสุมิตรา  อินผัด
9. เด็กชายอภิวัฒน์  เส็งเพิ่ม
10. เด็กหญิงแพรวา  ผลจันทร์
 
1. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นางสายพิณ  เมฆหมอก
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  เย็นมาก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีเมฆ
3. เด็กชายณัฐิพล  สิงห์คุ้ม
4. เด็กชายตุลา  ปิ่นทอง
5. เด็กชายนพดล  ทองพรรณ
6. เด็กชายภาคิน  ตรวจนอก
7. เด็กหญิงวรรณพร  สิงห์คุ้ม
8. เด็กชายสิรวัชร  ดีเมฆ
9. เด็กหญิงอัญชลี  เหลือบุญนุ่ม
10. เด็กหญิงเอเอ  โชคดี
 
1. นางสาวประดับดาว  สิทธิวงค์
2. นางมลิวัลย์  โนจิตร
3. นายทรงพล  โทนสังข์อินทร์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญชพร   อยู่เมฆ
2. เด็กหญิงธนัชพร    จันทร์คง
3. เด็กหญิงรินลดา   เพ็งอำไพ
4. เด็กหญิงรุจรวี   มณีนาถ
5. เด็กหญิงลลิตา    สิทธิวงศ์
6. เด็กหญิงวรินยา   จันทร์แก้ว
7. เด็กหญิงวิชญาดา   ศรีเผือก
8. เด็กหญิงสุลลิตา   พึ่งเรือง
 
1. นางนที  อ่อนทอง
2. นางสายพิณ  เมฆหมอก
3. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชพร  เปียเอี่ยม
2. เด็กหญิงกนิษฐา  แจ่มวงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงณัฐพร  บุญมี
4. เด็กหญิงศิรินัดดา  เป็นสุข
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  วรรโณภาศ
6. เด็กหญิงเกศมณี  จันทร์เตือนงาม
 
1. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นางสายพิณ  เมฆหมอก
4. นายศักดิ์ศรี  บุญสา
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง 27 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    โพธิ์เนียม
2. เด็กหญิงชนาภา   ม่วงมิตร
3. เด็กหญิงพนิตพร    ศรีภา
4. เด็กหญิงรดา    แสนมุข
5. เด็กหญิงวีรดา   จันทร์ใหญ่
6. เด็กหญิงสิริวิมล    ขันติวงษ์
7. เด็กหญิงอาจรีย์    จุ่มอ้าย
8. เด็กหญิงอาทิติยา   เลิศวิลัย
 
1. นางนที  อ่อนทอง
2. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
3. นางสายพิณ  เมฆหมอก
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 7 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชพร  เปียเอี่ยม
2. เด็กหญิงกนิษฐา  แจ่มวงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงณัฐพร  บุญมี
4. เด็กหญิงธนภรณ์  คล้ายบุญโต
5. เด็กหญิงศิรินัดดา  เป็นสุข
6. เด็กหญิงศิริพร  เสริมทำ
7. เด็กหญิงสิราวรรณ  ขำมี
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  วรรโณภาศ
9. เด็กหญิงเกศมณี  จันทร์เตือนงาม
 
1. นายศักดิ์ศรี  บุญสา
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
4. นางสายพิณ  เมฆหมอก
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงขวัญนภา  กาวิละเดช
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  พงพินิจ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ฉัตรพงศกร
4. เด็กหญิงนภัสสร  ละม้ายเมือง
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมวิชัย
6. เด็กหญิงปลายฟ้า  จันลาศรี
7. เด็กหญิงพิชชาภา  นิ่มภักดิ์
8. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เนื้อไม้
9. เด็กหญิงสุพิชชา  เที่ยงตรง
10. เด็กหญิงอภิสรา  -
11. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  อ๊อดทรัพย์
12. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ทองวงศ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  อินฟู
2. นายโชคชัย  สุขหัส
3. นายจักรกฤษ์  สืบสาตร์
4. นางสาละวิน  วงษ์โพธิ์
5. นางสาวจิดาภา  โชติพินิจ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายชยันต์  มวลแก้ว
2. เด็กชายธนภูมิ  ทำเอี่ยม
3. เด็กชายวชิรพล  ใจกล้า
4. เด็กชายสิทธิกร  จักรแต๋
5. เด็กชายอิทธิพงศ์  วันตา
 
1. นายองอาจ  ธรรมศร
2. นางสาวกรรณิการ์  สายยิ้ม
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 77.8 เงิน 26 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สอนชัย
2. เด็กชายธนพัฒน์  อุยะพิตัง
 
1. นายธิติพงศ์  อินทฉิม
2. นางสาวขวัญกมล  พลอยขาว
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73 เงิน 29 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 1. เด็กหญิงสุนิษา  หนูกลาง
 
1. นางสาวชารินทรา  พันธวงค์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80.2 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  อ๊อดทรัพย์
 
1. นางสุมัชญา  จะวรรณะ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กหญิงซุท  เจ๊า
 
1. Mr.Ervin  JeromeLalusin
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 37 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงมณัฐมล  บกแก้ว
 
1. นางนพเก้า  ราศรี
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 20 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกานต์  สุขเกษม
 
1. นางพิชญาพร  เชิญขวัญ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงจินตพร  คำกรเกตุ
 
1. นายพีระพงษ์  วรรณสุทธิ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงแอนนาสเตเซีย  อารียาวิลลิส
 
1. นางสาวเจนจิรา  พ่วงพี
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 76.99 เงิน 11 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ครุธผาสุข
2. เด็กหญิงปารย์  ภู่ประเสริฐ
 
1. นางสาวภัทชราพร   ยานะเครือ
2. นางสาวปิยะฉัตร  มูลมา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงดวงกมล  แออัด
2. เด็กหญิงรมิดา  อดิศักดิ์วัฒนา
 
1. นางเทียมจันทร์  เมธีธรรม
2. นางสาวนันทิชา  อัศวคีรีรุ่ง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 84.98 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เสือด้วง
2. เด็กหญิงธมน  เพชรเจริญ
 
1. นางสุมัชญา  จะวรรณะ
2. นางสาวธาราลักษณ์  สังข์คำ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86.46 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อินทสอน
2. เด็กหญิงวิรตา  แก้วทรัพย์
 
1. นางสาวพิกุล  กมลดิลก
2. นายชนพัฒน์  นาคยา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74.53 เงิน 38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายจิรโชติ  แซ่ว่าง
2. เด็กชายณัชพล  เอื้อกูลกานต์
3. เด็กชายพิชิตพงษ์  ทรวงวรกุล
4. เด็กชายวีภัทร  พบบุญมี
5. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่กือ
6. เด็กชายเจษฎา  แซ่เฮ่อ
 
1. นายสมหมาย  มาวงษ์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 62.4 ทองแดง 24 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กชายทินภัทร  ภูจอมใจ
2. เด็กชายปฐมพร  คำพารัตน์
3. เด็กชายพัสกร  เขาหลวง
4. เด็กชายวัชรพงศ์  สาอิ่ม
5. เด็กชายอนวัช  จันทรเสนา
6. เด็กชายเดโชชัย  คำมาฟุ่น
 
1. นางสาวชาริยา  คำชู
2. นายอภิชาติ  ขยันเกตุการณ์
3. นางเสาวลักษณ์  วงษ์แก้ว
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.83 ทอง 29 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  น่านอูบ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วจันทร์เพชร
3. เด็กชายจิรเมธ  แก้วจันทร์เพชร
4. เด็กชายธีรภัทร  จันเต็บ
5. เด็กชายนนทกร  หมูยา
6. เด็กชายภูธเนศ  มาเนียม
7. เด็กชายฤทธิเดช  ศรีเผือก
8. เด็กชายวรวุฒิ  ทองยศ
 
1. นายผจญ  อ่อนนุ่ม
2. นายสุชาติ  ตั้งมานะกิจ
3. นายพิเชษฐ์  อินหมี
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงญานิศ   สายสด
2. เด็กหญิงดวงใจ    พุ่มนาค
3. เด็กหญิงธนภรณ์  เป็นสุข
4. เด็กหญิงธนัญญา    สุขโกสุม
5. เด็กหญิงพรพรหม  สิงห์แก้ว
6. เด็กหญิงมาริซ่า   ลลอยด์
7. เด็กหญิงลดาวัลย์    จันทราช
8. เด็กชายสหรัฐ  เสือเล็ก
9. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พิบูลมี
10. เด็กหญิงแก้วตา    พุ่มนาค
 
1. นางสาววรากร  ทองทวี
2. นางสาวศิริพร  หมูหล้า
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 20 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  อัชวรา
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ศิริอำมาตร
3. เด็กชายชนชนน์  กาบขุนทด
4. เด็กหญิงธัญสุดา  ชัยวรรณ์
5. เด็กหญิงวริศรา   ประเสริฐกุล
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ทองจำปา
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 1. เด็กหญิงชนสรณ์  มารุดเกล้า
2. เด็กหญิงวีรภัทรา  บกแก้ว
3. เด็กหญิงอรัญญา   ปัญญาไว
 
1. นางจันทิรา  เทพแก้ว
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงวิภาวี  อินนันต๊ะ
2. เด็กหญิงอัมพิกา  ตามูล
3. เด็กหญิงเบญจพร  พันธศรี
 
1. นางวิไล  สังข์คำ
2. นางวาสนา  ทองศรี
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 73.82 เงิน 26 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  แสนฟ้างำ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   เที่ยงทิพย์
3. เด็กหญิงรัตน์ฐิการณ์  กฤษดี
 
1. นายธิติพงศ์  อินทฉิม
2. นางสาวขวัญกมล  พลอยขาว
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.8 ทอง 9 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  สุภาเนตร
2. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์อ้น
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  เจริญสุข
 
1. นางสาวขวัญกมล  พลอยขาว
2. นางสาวกันยารัตน์  เรืองศิลป์ประเสริฐ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 1. เด็กชายนาวิน  เหลืองอร่าม
2. เด็กชายเยี่ย  แซ่ย่าง
 
1. นางบุญชู   คุ้มวงษ์
2. นางสาวทิพย์อาภา   เทียนบุตร
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายชยุตพงศ์  แสงท้าว
2. เด็กชายนำชัย  แซ่ว่าง
 
1. นายนรินทร์ฤทธิ์  เถินบุรินทร์
2. นางสาวธัญพิชญ์ชา  กลิ่นรส
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 1. เด็กชายธิติพงษ์  บุญวงษ์
2. เด็กชายปองภพ  สาปาน
 
1. นายเอกภักดิ์  ยินดีผล
2. นางสาวมัสลิน  เขียวลำยอง
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายภูริภัทร  ชมสา
2. เด็กชายอุกฤษฎ์  เป็นพนัสสัก
 
1. นายนที  ราศรี
2. นายสกนธ์  บัวทอง
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชไมพร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงวรดา  ตอรัมย์
 
1. นายธีรภัทร  สวนสุข
2. นายมงคล  เมธีธรรม
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกณิศา  แซเลี่ยง
2. เด็กชายอาชวิน  แสนทอน
 
1. นางรัชนีกร  เครืออยู่
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  เชียงทา
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายศักดิ์ดา  อุ่มเเสง
2. เด็กชายสุริยัน  ต่ายคำ
 
1. นายไมตรี  นาคประสิทธิ์
2. นางวิลาวรรณ  ภู่ระย้า
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายชนาภัทร  พรมเจียม
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เนื้อไม้
 
1. นางรัชนีกร  เครืออยู่
2. นางสาวอรพรรณ  สมุทร์ความ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  เกิดฤทธิ์
2. เด็กหญิงจันจิรา  วิระบุตร
 
1. นายธีรภัทร  สวนสุข
2. นายมงคล  เมธีธรรม
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนิสร  ไชยธงรัตน์
2. เด็กชายพัสกร   สอนบุญเกิด
 
1. นางสาวภัทิรา  ช่างนาวา
2. นางสาววารุณี  บุญมา
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายบุญชัย  ใจดี
2. เด็กชายราเชน  ภัมภีระ
 
1. นายไมตรี  นาคประสิทธิ์
2. นางสาวจิณณ์ณิชา  ตาสี
 
161 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73.7 เงิน 26 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ต่ายคำ
2. เด็กชายธนดล  ดาวเรือง
3. เด็กชายปกรณ์  พิมมาตร
 
1. นายไมตรี  นาคประสิทธิ์
2. นางสีเเพร  ดวงรัตน์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 19 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนพร  รอดชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพชรพร  บัวป้อม
3. เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มเครือ
 
1. นางสาวภัทิรา  ช่างนาวา
2. นางพรวรีย์  ลิ้มสุวรรณ
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายชินวัฒน์  บุญมา
2. เด็กชายณฐกฤต  จันทร์ศรี
3. เด็กชายบวรนันท์  ศรีพล
 
1. นางสาวภัทิรา  ช่างนาวา
2. นางสาววารุณี  บุญมา
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวณิดา  ด้วงนา
2. เด็กหญิงวราศัย  พละสาร
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  แย้มเกตุ
 
1. นางพรวรีย์  ลิ้มสุวรรณ
2. นางสาวภัทิรา  ช่างนาวา
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายจิรายุ  มีหนองน้ำ
2. เด็กชายธนชิต  มั่นคง
3. เด็กชายวรพล  เครือแดง
 
1. นางสาววารุณี  บุญมา
2. นางสาวภัทิรา  ช่างนาวา
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 70 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ราชสุธา
2. เด็กชายธนนทร์  คำปิวทา
3. เด็กชายไซฟุลเลาะฮ์  เจะอาหลี
 
1. นายพลกฤต  บวรภักดี
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 1. เด็กชายชเยศ  เณรก้อ
2. เด็กชายพัชรพล  อิ้วจันทึก
3. เด็กชายอาตา  เปียผะ
 
1. นายเอกภักดิ์  ยินดีผล
2. นางสาวมัสลิน  เขียวลำยอง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 44 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กชายชนะชัย  ดีล้นเลิศนัก
2. เด็กชายพีรัช  ภูผาเวียง
3. เด็กชายวาน่า  หินลาดมงคลกุล
 
1. นางสาวอาทิตยา  สท้านสุข
2. นายพูนศักดิ์  แก้วศิริ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 34 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. นายชยากร  คงวุฒิบริบูรณ์
2. นายชาติชาย  หินลาดมงคลกุล
3. เด็กชายวีระพล  อัศจรรยคีรี
 
1. นายรัชต  จันทร์เจนจบ
2. นางกัญญาณัฏฐ์  พันธุ์เมฆสูง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 1. เด็กชายชยพล  ทองคง
2. เด็กหญิงญาดา  ปันอาจ
3. เด็กชายสองเมือง  เสือชิด
 
1. นางมาลินี  อโนทัย
2. นางสาวพรนภา  พรมกลาง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เพ็งอำไพ
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ฤทธิ์กระจาย
3. เด็กหญิงอริษา  วุ่นแม่สอด
 
1. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
2. นายทรงพล  โทนสังข์อินทร์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  แช่มชื่น
2. เด็กหญิงปุณยนุช  อยู่ขำมี
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  มั่นแก้ว
4. เด็กหญิงพัชรี  ละเมียด
5. เด็กหญิงพิมปภา  สืบวงษ์ดิษฐ์
6. เด็กหญิงพิยาดา  สรประสิทธิ์
 
1. นางสาวเตือนใจ  ทองดี
2. นางชรัญดา  รุ่งเรือง
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สอนตัว
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 39 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ทรัพย์อยู่
2. เด็กชายภูวนัย  จิ๋วทา
3. เด็กหญิงสวรินทร์  เจียรติ้ว
4. เด็กหญิงอัจฉราพร  เกษมณี
5. เด็กชายอุเทน  ทำมาตา
6. เด็กชายไชยนันทน์  แก้วโน
 
1. นายกษิดิศ  ดีวังทอง
2. นางสาวมัลลิกา  วิเวกคีรี
3. นางสาวรัชนี  มูลงาม
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 42 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ไทยพาท
2. เด็กหญิงภัณภิรา  วิระบุตร
3. เด็กหญิงอนันชณา  จาดเปรม
 
1. นางสาวกัญญ์ชิสา  พงศ์พัฒนโภคิน
2. นางสาวสุวิชชาภรณ์  กฤตยาเกียรณ
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 17 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  มณีเขียว
2. เด็กหญิงจุฑามณี  เหยี่ยงสาด
3. เด็กหญิงฝนทิพย์  คุยสูงเนิน
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์เคน
2. นางสาวจิตติมา  คงเมือง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แซ่ว่าง
3. เด็กชายอาทิตย์  วัชรปภากร
 
1. นางบุศรา  มาลีแก้ว
2. นางสาวไพนาริน  เย็นใจ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.4 ทอง 29 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์   ปลิ่นทอง
2. เด็กชายปัญญพนต์   กระแสร์ฉาย
3. เด็กชายสุรินทร์  ชารีคง
 
1. นายจรูญ  ทิพย์พิมพ์วงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีนพดล  ทวีทรัพย์ล้ำเลิส
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76 เงิน 30 โรงเรียนบ้านโสมง 1. เด็กชายพชรพล  สิงเหลือ
2. เด็กหญิงวรพิชชา  เกตุหมู
3. เด็กชายวีรากร  สอนหลี
 
1. นางสาวชัญญานุช  กรุณาหล่าย
2. นางสาวศิริพร  น้อยแก้ว
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.4 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงกนกพร  เพ็งอำไพ
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ฟักทองอยู่
3. เด็กหญิงวรินทร  เพ็งอำไพ
 
1. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
2. นางสาวอภิรมณ์ฤดี  บุญปาน
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.2 ทอง 14 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงวรัทยา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงเมธาพร  แซ่ย่าง
 
1. นางปนิดา  พิมราช
2. นางสาววิลาวรรณ  ไชยวงศ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. นายณัฐพล  ติยะสันต์
2. เด็กหญิงประดับพร  ครุฑโม
3. นางสาวสุทธิตา  อุทิศรัมย์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อินทวงศ์
2. นางสาวจงรักษ์  เเสงเเก้ว
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  เขาอิน
2. เด็กชายพิชัยยุทร  มัครมย์
3. เด็กชายสุริยา  พูลสวัสดิ์
 
1. นายนิคม   คงมี
2. นางสุรีรัตน์  ครุฑหุ่น
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. นางสาวกานต์ธิดา  มาเกิด
2. เด็กหญิงดาริน  ตามาตา
3. เด็กชายนฤเบศร์  สุขสบาย
 
1. นางจงกล  บุุญพิทักษ์
2. นางจินดามณี  บุญมาลีรัตน์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงจินตนา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงสิริกาญจน์  แซ่่เถ้า
 
1. นางสาวกาญจณาพร  สัตถาผล
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 23 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. นายวรวุฒิ  แซ่ย่าง
2. นายศรายุทธ  ช่วยสงฆ์
3. นางสาวอินทิรา  มาเตียง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อินทวงศ์
2. นางสาวสกุณา  อินอยู่
 
186 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรชนก  ยานี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญศรี
3. เด็กชายศุภโชค  รอดวงษ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  วงษ์โม้
2. นางวราภรณ์  รวมชัย
 
187 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 1. เด็กหญิงชลิตา  โคกลือชา
2. เด็กหญิงศุลีพร  คมปลาด
3. เด็กหญิงสรัลพร  อ่อนพรม
 
1. นางสาวพยุง  เจือจันทร์
2. นางสาววิไลวรรณ  โพธิ์ขำ
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.4 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 1. เด็กชายปิยวัฒน์   กาฬภักดี
 
1. นางสุภาพ  แก้วแสนตอ
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ดงเเสง
 
1. นางอรดา  กรวัฒนาภรณ์
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 19 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงยลดา  เสน่ห์พูด
 
1. นางอรดา  กรวัฒนาภรณ์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 1. เด็กชายฑีฆัมพร  กีฬา
 
1. นางอาภาพร  จันเผือก
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 1. เด็กหญิงธนวันต์  ลายอด
 
1. นายแชล  วงษ์หลวง
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.2 เงิน 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  แซ่ย่าง
 
1. นางแก้วมาลา  นิช่างทอง
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 71.8 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายประภพ  ทาสาย
 
1. นางกัญญมาศ  นิลเต่า
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 32 โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กชายกฤษกร  พุมมี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดีวัน
3. เด็กหญิงมุทิตา  ศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  นันใจยะ
2. นางสาวอัจฉริยา  สิงห์วี
 
196 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 1. เด็กหญิงณัชชา   ก๊ะสุ
2. เด็กชายปฎิพัทธ์   เทียนสว่าง
 
1. นางสุภาพ  แก้วแสนตอ
2. นางสาวจริยา  พุกเกลี้ยง
 
197 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.4 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 1. เด็กหญิงธนัฎตา  เทียนสว่าง
2. เด็กชายภูวพัชร์  เอี่ยมสำอาง
 
1. นางสุภาพ  แก้วแสนตอ
2. นางสาวจริยา  พุกเกลี้ยง
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.4 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กชายชลวิช  มั่นเมือง
 
1. นางสดุดี  ถมทอง
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72.4 เงิน 21 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กชายสุริยา  แซ่ท่อ
 
1. นางสาววาสนา  อมรพัดดิฐ
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77.6 เงิน 10 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงทิฐินันท์  มหาหิงส์
 
1. นางอาทิตา  ดีนิยม
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 76 เงิน 19 โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงพรนภัส  ฟูมั่น
 
1. นางสาวอัจฉริยา  สิงห์วี
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านวังโพ 1. เด็กชายวงศธร  พิลัยพงธ์
 
1. นายสุรเชษฐ์  ธีระสาโรจน์
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เเสนบัวบาน
 
1. นายอภิทัช  ดีเเป้น
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1. เด็กชายไกรวิชญ์  ทองนพ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ฟูเขียว
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 76 เงิน 16 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กชายฉัตรชัย  จีนเพชร
 
1. นางรัตติกาล  สุขพุ่ม
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81.4 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. นายเฮนรี่ พีระพล  ทิกันเดอร์
 
1. นางกัญญมาศ  นิลเต่า
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.4 ทอง 8 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอรจิรา  แสงโสม
 
1. นายภูชิสะ  อิทธิโยธิน
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73.8 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายศุภสัณห์   ปันติ
 
1. นางกัญญมาศ  นิลเต่า
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายจาตุรงค์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  กันทาธง
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงมาลิสา  ไชยันต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  วัดเก่า
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กชายโกศล  เพชรมาศ
 
1. นางสาวนันทวรรณ  พันธ์ช่อทอง
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 32 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา  สันติสุขวนา
2. เด็กหญิงธนัชชา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงบุณยนุช  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงวีรยา  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงสาธิตา  แซ่ว่าง
6. เด็กหญิงสุทธิดา  ยั่งทวีคูณ
7. เด็กหญิงอัญชิสา  เลาว่าง
 
1. นายประสิทธิ์  อินทฉิม
2. นางสาวธัญพิชญ์ชา  กลิ่นรส
3. นางมธุรส  เฟืองผึ้ง
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายนิธิกร  สีหาโครต
2. เด็กหญิงอิสรี  พันธุ์เเตง
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กำลังรัมย์
 
1. นางอรดา  กรวัฒนาภรณ์
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงวันดี  แซ่ย้าง
2. เด็กชายศิริญา  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงสายฝน  แซ่ม้า
 
1. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
2. นายศักดิ์ชัย  จันทร์วิลาวัณย์
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม
2. เด็กชายบุริศร์  กรองทิพย์
3. เด็กชายไพสิฐ  ปุนนะวัน
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สอนตัว
2. นางสาวเตือนใจ  ทองดี
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ยั่งทวีคูณ
2. เด็กหญิงอัญชิสา  เลาว่าง
3. เด็กชายโชคชัย  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวไพรินทร์  สอนนนท์
2. นายปภังกร  เฮือนทา
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 1. เด็กชายปิยะ  ธนลีสวัสดิ์
2. เด็กชายสุนทร  แซ่จ้า
3. เด็กชายโสภณ  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  หอยสังข์
2. นางสาวปิยธิดา  พิลึก
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากวัง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทัศนา
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ขุนศรี
3. เด็กชายเจิมศักดิ์  สุกใส
 
1. นางสาวกันตินันท์  ริดจันทร์
2. นายธนพัฒน์  วงษ์พานิช
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 1. เด็กชายชโยทิต  ยอดบุญยืน
2. เด็กชายรธีเทพ  ตุ่นเป็ง
 
1. นางสาวพรวิภา  สมัคร
2. นางสาวนิศารัตน์  เทือกต๊ะ
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงดมิสา  กันไร
2. เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วสีนวล
 
1. นางสาวพอตา  เชียงทอง
2. นายมานพ  จาดเปรม
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61.2 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ชูศรีวงศ์
2. เด็กชายอนุสรณ์   เข็มพันธ์
 
1. นางบุญชู   คุ้มวงษ์
2. นางจีราพร  นันตา
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายจรูญพันธ์  พงษ์นุช
2. เด็กชายธวัชชัย  ราชแผน
 
1. นางสาวพอตา  เชียงทอง
2. นายมานพ  จาดเปรม
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 16 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงนัชชา  แซ่ว่าง
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายวีรภัทร  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวไพนาริน  เย็นใจ
2. นางบุศรา  มาลีแก้ว
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายนพชัย  ปัญญาเที่ยง
2. เด็กชายสมเจตน์  บุญสร้าง
3. เด็กชายอรรณวินทร์  เจียงเพ็ง
 
1. นายประดิษฐ์  แก้ววรรณ
2. นางเพียงใจ  งามวงศ์ทอง