สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กชายทักษกร  -
 
1. นางแสงอรุณ  สอนไชยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กชายทัตพล   ฤทธิ์ลัคนา
 
1. นางสมพร  รุ้งวิจิตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79.8 เงิน 28 โรงเรียนบ้านแม่สละ 1. เด็กชายฐานทับ  อภิสิทธิ์วารี
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  อุดมธรรมศักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 61 ทองแดง 26 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงนันทิศา  พ่อเมืองแสนใจ
 
1. นางสาวหรรษธร  ก๋าแก่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 72.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงศุภิสรา  สุภา
 
1. นางสาวปรารถนา   สีไพร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงธีระพร  วีระพันธ์
 
1. นายชัยเล็ก  ใจวงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82.6 ทอง 20 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงอนิตา  ถนอมพนา
 
1. นางสาวธิดาพร  เครือวงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.7 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ชมเมย
 
1. นายสมศักดื์  ธะนะบุญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 41 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กหญิงอะเว  -
 
1. นางสาวนงคราญ  เรืองนราทิพย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 23 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  มูลแต๋น
 
1. นางนิตยา  อินหว่าง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.6 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงอรทัย  ใจยะยอง
 
1. นางสาวจันทกานต์  เฉลิมพงษ์วรกิจ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 63.3 ทองแดง 26 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงพีรภาว์  สีเทียน
2. เด็กหญิงวลวลัญช์  อุปคำ
3. เด็กหญิงอัญพัชญ์  พงศิริฐากุล
 
1. นางนุจรี  สังข์อยู่
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 37 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. เด็กหญิงจันทนา  กาญจนพันธ์ุบุญ
2. เด็กหญิงบวรนันท์  ชานวาทิกตระกูล
3. เด็กหญิงปริศนา  อุไรพานทอง
 
1. นางสาวลำพูล  หมูอยู่
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงชญานี  แม่เกศินี
2. เด็กหญิงอริสา  เจริญพร
3. เด็กหญิงเนตรนภา  แพมงคล
 
1. นายประดิษฐ์  หลวงชื่น
2. นางสาวทัศนีย์  สุขโทน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 1. เด็กหญิงถิรดา  พชรรุ่งเรืองชัย
2. เด็กหญิงธารทิพย์  อรุณอภิรักษ์
 
1. นายคณิศรพงศ์  นรินทร์
2. นางสาวกฤษดา  วอพะพอ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงน่อแบล๊ะ   มรดกดอย
2. เด็กหญิงสุธิดา  บัวทองกันทร
 
1. นางสุรางค์รัศ  คงบำรุง
2. นางพัชรินทร์  ชูช่วย
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ  อุ่นทอง
2. เด็กหญิงสุปรียา  โศจิอรุณ
 
1. นางสาวนิติกร  คงกล่อม
2. นางสาวแพรวา  ตะวงษ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงธาริณีย์  วังวน
2. เด็กหญิงอรุณ  เป็งสุก
 
1. นางสาวศรีไพร  ใจยา
2. นางสาววงค์วรัน  เตชะชัย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 1. เด็กหญิงวรัชญา  เสือสภาพ
 
1. นายศิวาวุฒิ  สีดาทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 1. เด็กชายรักษิต  วนาอายุธ
 
1. นางสุเพียร  ฤทธิ์ตา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนแม่สอด 1. นายประหยัด  พนาสุขสันติ
 
1. นางวรินรัตน์  กฤติยรัตฐกรณ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78.5 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัลยกร  สันป่าเงิน
2. เด็กหญิงณัฐวิตรี  แสงหิน
3. เด็กหญิงภูรดา  สีตะสุต
 
1. นางสาวพฤติลักษณ์  ฉันทานุสิทธิ์
2. นางสาวสุภาวรรณ  คำระมาด
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชลวีระชัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บำรุงบรรพต
3. เด็กหญิงอำพร  ลาภก่อเอกสุข
 
1. นางสาวนิณรวรรณ  เมืองอินทร์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงน่อดา  สมบัติท้องทุ่ง
2. เด็กหญิงเนาวรัตน์  พนาครองจิตร
3. เด็กหญิงโสภาภรณ์  ไพรจรัสบุญ
 
1. นางศิริรัตน์  คำแก้ว
2. นางวริสรา  บวรธนทรัพย์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่สละ 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ทากาด
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เขื่อนเมือง
3. เด็กหญิงอภัษพร  เกรียงไกรลาภ
 
1. นางสรารัตน์  ล่าลี้
2. นางสาวเมธินี  แซ่เตียว
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กชายก้องภพ  ดลใจคณาทรัพย์
2. เด็กชายภูวเดช  ตระการดลชัย
 
1. นางสาวปิ่นวดี  สังข์นาค
2. นางสาวบุปผชาติ  ใหดงยาง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายสมยศ  ระเริงแม่เมย
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ขจรเดชวนา
 
1. นายธงชัย  จักเขื่อน
2. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 1. เด็กชายกมล  แซ่ม้า
 
1. นายสมชาย  เกษตรกุลทรัพย์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 1. เด็กหญิงคีตกานต์   แซ่ม้า
 
1. นายสมชาย  เกษตรกุลทรัพย์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ภิระใจ
 
1. นางกัลยารัตน์  สุปินชมภู
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 93.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 1. เด็กชายนิธิกร  ชฏาสอาด
2. เด็กชายศักย์ศรณ์  พรสถิตสุข
 
1. นายชาตรี  ภูมิวัชร
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  เย็กเฮง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 84.07 ทอง 10 โรงเรียนแม่สอด 1. นายศุภกิตติ์  -
2. นายอาร์ม  -
 
1. นายเอกพงศ์  สันตะวัน
2. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายธนภัทร  สุทธิประภา
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ศรีจินดาคีรี
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  ธนากร
 
1. นางสาวปราณี  ต๊ะสุ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 32 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  พรหมนิมิตร
2. เด็กชายธรรม  ทัดเทียม
3. เด็กชายอนาวิล  ศิลปศาสตร์
 
1. นางสาวปริญญารัตน์  ทานะ
2. นางสาวสุนิษา  ใจน้อย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กหญิงพลอย  คงรุ่งจรัส
2. เด็กหญิงรัตนา  ไกลขจรกุล
3. นายสมจิตต์  สันทัดพนาไพร
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
2. นางพิมพร  แม่เมยสบโชค
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 1. เด็กหญิงกัญชพร  นพคุณรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ชีวีสันติสุข
3. เด็กชายวราวุธ  วนาไผท
 
1. นางสาวลดาวัลย์  เชอมึกู่
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อุไรพานทอง
2. เด็กหญิงดาริกา  สุขภพมุ่งหมาย
3. เด็กชายธนิตพล  ตระกูลพสุพชระ
 
1. นายสุนทร  พูลลาภ
2. นางรจนพรรณ  ปั้นทิม
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 31 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1. เด็กชายณัฐพล  ช่างทอง
2. เด็กชายธาม  พันธุ์ก่ำ
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  บึกหาญ
 
1. นางวิริศรา  บูลย์ประมุข
2. นางวิริศรา   บูลย์ประมุข
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงปภัสสร  อ่อนตามผล
2. เด็กชายอำนาจ  ทาสา
3. เด็กหญิงโยษิตา  ถอดมูล
 
1. นายผดุง  ภักดี
2. นางเฟื่องพัฒน์  ภักดี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.2 ทอง 26 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงศิริธัญญา  แสงสี
3. เด็กชายอูแอแล  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวนิรมล  ไชยวงค์
2. นางสาวสุริสา  อินอุด
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่สละ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  แม่หละเจริญพร
2. เด็กหญิงลลิตา  กลีบดอกแย้ม
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  อุดมศักดิ์วณิช
 
1. นางณัฐสุดา  ตาสหรี
2. นางกาญจนา  สาเป็ง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 1. เด็กชายขาว  -
2. เด็กชายศรายุธ  พยุงสายชล
 
1. นางยุพิน  ใจยะสิทธิ์
2. นางญาณิน  นุรังษี
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงอลิสา  สันติดงสกุล
2. เด็กหญิงอัจฉรา  วนาวีระฤทธิ์
 
1. นายภูดิศ  รุ่งพรหม
2. นางสุดารัตน์  รอดมณี
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80.88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ธนากิจศุภนันท์
2. เด็กชายธนากร   สมสุขเสมา
 
1. นายพรหมนิมิตร   ลอยสง
2. นางสาวยุพิน    วิจิตปัญญา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 50.88 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 1. เด็กชายชิอู  -
2. เด็กชายเกษม  -
 
1. นางสาวพิชาพัทธ์  พิทักษ์อรุณสิน
2. นางสาวธัญญ์นภัส  เลิศหิรัณยวุฒิ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กชายชัยพล  -
2. เด็กชายสมบูรณ์  เจริญวิชชานนท์
 
1. นายพรหมนิมิตร   ลอยสง
2. นางสุดารัตน์  รัตนชมภู
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 69.09 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. นายประวิทย์   ชลรสสายนที
2. เด็กชายสุทธิชัย   โศภางกูรไพร
 
1. นายพรหมนิมิตร   ลอยสง
2. นางสาวยุพิน    วิจิตปัญญา
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.51 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กชายสมหมาย   สิงห์สิทธิกร
2. เด็กชายเอกชัย   เกียรติเจรจา
 
1. นายพรหมนิมิตร    ลอยสง
2. นางสาวยุพิน   วิจิตปัญญา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  พื้นทะเล
2. เด็กหญิงจงกลพรรณ  โพธิ์ชัยศรี
3. เด็กหญิงชลธิชา  ต้นกล
4. เด็กหญิงธัญชนก  สุยะพรม
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลกลาง
 
1. นางพรนภา  พรสุวรรณ
2. นางน้ำอ้อย  ใหม่กัน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.45 เงิน 43 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คีรีประณีต
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  วนาทัศไนย
3. เด็กหญิงวรดา  ใจกองพนา
4. เด็กหญิงสรียา  พนาไพจิตร
5. เด็กหญิงแปะเลมู  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายเรืองทรัพย์  ธนมงคลววารี
2. นายสุรสิทธิ์  รอดประเสริฐ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  -
2. เด็กหญิงกัลยา  ม่วงบังยุง
3. เด็กหญิงยุวดี  -
4. เด็กหญิงอาริสา  ดาวท่าน
5. เด็กหญิงเรือนขวัญ  ชำนาญ
 
1. นางสาวกฤษณา  ทิมนต๋า
2. นางสุวิมล  เสระศาสตร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 27 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปาณปวี  ก๋องปู่
2. เด็กหญิงพัชริดา  ช่างเกิด
3. เด็กชายวิชญพงศ์  นฤมลวสันต์
4. เด็กชายเกื้อกุล  ทะสุข
5. เด็กหญิงเนตรนภา  เอี่ยมเล
 
1. นางสาวพรพรรณ  สืบตัน
2. นางสุพรรณี  แก้วปาเขียว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ขัดกันทะ
2. เด็กหญิงปาลินี   สุคุณพันธ์
3. เด็กหญิงลลิตภัทร   อุทยานพนา
4. เด็กหญิงวรรณปิยะ   ชัยกุล
5. เด็กหญิงสร้อยทอง  แก้วศรีสดใส
 
1. นายสมบัติ  ไพฑูรย์
2. นางสาวพัชรินทร์  วงษ์นันตา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อัครจันทรา
2. เด็กหญิงจารุภา  พิภพธนากุล
3. เด็กหญิงจิราภา  เสวนาไพเราะ
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ฉลองนุกุล
5. เด็กหญิงภัสสร  เรืองอดุลย์วิทย์
 
1. นายภานุเดช  ปีภา
2. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.6 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงชนาภา  วรางค์กรณ์ธารา
2. เด็กหญิงธนัญญา  รักประชา
3. เด็กหญิงนภาพร  สุขสันต์วิมาน
4. เด็กหญิงสุชญา  รุ้งวิจิตร
5. เด็กหญิงอรจิรา  สันติดวงกมล
 
1. นายทวนทอง  บุญชู
2. นางเดือนเพ็ญ  รักประชา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. นายพยัคฆ์  -
2. เด็กชายวชิรวิทย์   กนกกรระวี
3. เด็กหญิงวิดารัตน์   เกี๋ยงวงษ์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ปัญญานันท์
5. เด็กชายสุทัศน์   ฟักโต
 
1. นางพวงเพชร   ฉิมสุด
2. นายพิทักษ์  ฉิมสุด
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปูแป้ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  มาลาไพรสณฑ์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พนาจารุ
3. เด็กหญิงณริสา    เสือพิสูตร
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สูงเนินคีรี
5. เด็กหญิงนภาวรรณ  มโนวงค์
6. เด็กชายประวันวิทย์  ชื่นชมคีรี
7. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธินี
8. เด็กหญิงพัชราภา  -
9. เด็กชายภูวดล   มีศรี
10. เด็กชายรัฐศาสตร์  เคหาชลาลัย
11. เด็กหญิงวรัญญา   ไพรยงยุทธ
12. เด็กชายศิริบุญ  ไพรมาลาคีรี
13. เด็กหญิงสิรีธร  นาหิรัญคีรี
14. เด็กหญิงสุณิสา  พรพะกา
15. เด็กชายสุทิวัส  พรพะกา
16. เด็กหญิงหน่อเอเอ  -
17. เด็กหญิงอังคณา  ปัญทยา
18. เด็กหญิงอุสิชา   ปัญทยา
19. เด็กหญิงเบนจวรรณ  หอมกลิ่นคีรี
20. เด็กชายโกมิน  พนาลัยอนุรักษ์
 
1. นายเชษฐ์ชัย  จำปาศรี
2. นางสาวกฤษติยาภรณ์  บรรดาตั้ง
3. นางสาวจันทิมา  ปิ่นสกุล
4. นางสาวอาภัสภรณ์  กันศรีเวียง
5. นางสาวพิมพิชยดา  สายชลศรีจินดา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แก้วสุทธิ
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  หม่อนกันทา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ปัญญานันท์
 
1. นางสาวสุชาดา  จันทวงศ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านยะพอ 1. เด็กหญิงกชนันท์  -
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สมบุณร์นาค
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 15 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายณัฐกรณ์  มุสิทธิ์มณี
2. เด็กหญิงอมลรดา  คชานนท์
 
1. นางสุมาลี  ชัยชอุ่ม
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 24 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงบัวแก้ว  อาชาลิขิต
2. เด็กชายสมชัย  สถานเดิม
 
1. นางอรุชา  ม่วงไหมทอง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ 1. เด็กชายทรงภพ  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่เฮ่อ
 
1. นายชยากร  พึ่งพุ่ม
2. นางสาวขวัญใจ  สอนผล
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงคณิตา   พงศ์พนาไพรดอน
2. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์   -
3. เด็กหญิงจิดาภา   เมธวัฒนกุล
4. เด็กหญิงชรัลพร   -
5. เด็กหญิงรัตนา  ศรีอำไพเลิศ
6. เด็กหญิงศิริมา   -
7. เด็กหญิงสุพรรณี  สุทธิธารธรรม
8. เด็กหญิงสุภาวดี   สุริยะวงศ์
9. เด็กหญิงสุรพี   -
10. เด็กหญิงอัมพร  -
 
1. นายกิตติศักดิ์  กุนามา
2. นายมนตรี  ศรีแก้ว
3. นางสุพัตรา  จักรจุ่ม
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์ประภาคาร
2. เด็กหญิงจิ๊บิ๊วา  -
3. นางสาวดอกบัว  -
4. เด็กหญิงมาริสา  -
5. นางสาววรัญญา  ฟ้าอนันต์
6. นางสาวศิริวรรณ  ศันสนะพงศ์
7. เด็กหญิงศิวิไล  รักเสือ
8. นางสาวสุภาพร  ไพรนีรชาติ
9. เด็กหญิงสุวรรณี  มุ่งมั่นสกุลวงษ์
10. เด็กหญิงเอเอคึ  -
 
1. นายชัยวุฒิ  นามะกุณา
2. นางสาวสุพรรณี  ปิดความลับ
3. นางสาวนริศราภรณ์  ชุ่มเชย
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86.1 ทอง 18 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงคจารินทร์  สันติ
2. เด็กหญิงชลดา  ตรรกศาสตร์กุล
3. เด็กหญิงชุติกา  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  เจริญสุข
5. เด็กหญิงพิยดา  โคสา
6. เด็กหญิงรินดา  ไม่มีนามสกุล
7. เด็กหญิงวรรณวรางค์  สายไพสงค์
8. เด็กหญิงสโรชา  ไม่มีนามสกุล
9. เด็กหญิงอรพิน  คงฉลวยคีรี
10. เด็กหญิงอัมพร  พิเชษฐ์เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวรัตนกรานต์  ปั้นนาง
2. นางสาวนงนุช  ศิริพร
3. นางสาวหนี่หล่าวิน  ศิริชัยภักดิ์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81.4 ทอง 24 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงกวินทรา  แซ่ว้าน
2. เด็กหญิงจินตนา  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงจิระภัทร  แซ่ซ้ง
4. เด็กหญิงชนาพร  โชติประทาน
5. เด็กหญิงยอดขวัญ  แซ่ซ้ง
6. เด็กชายรัฐพล  ศักดิ์เจริญชัยกุล
7. เด็กหญิงสถาพร  แซ่ซ้ง
8. เด็กหญิงสุนารี  แซ่เล้า
9. เด็กหญิงอภิสรา  แซ่เฮ่อ
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แซ่เฮ่อ
 
1. นายสมจิต  หล้าสอด
2. นายอนุชา  อุดนัน
3. นางสาวฤชุอร  ฟองตา
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ่ำอินทร์
2. เด็กชายขวัญ  -
3. เด็กชายชัยวัฒน์   มนตรีปัญญา
4. เด็กหญิงชิมี  -
5. เด็กชายซออู้  -
6. เด็กหญิงญาดา  -
7. เด็กชายตาอ่าว  -
8. เด็กชายทนง  -
9. เด็กชายสิริภพ  ทวีมหากุศล
10. เด็กหญิงเอมี่  -
 
1. นางรัฐฐาภรณ์  มั่นคง
2. นางวิรุฬลักษณ์  บูลย์ประมุข
3. นางสาวศศิภรณ์  มั่นคง
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นางสาวกนกพร  แซ่เก้า
2. เด็กหญิงกัลยาณี  กมลพิราม
3. นางสาวชนัญญา  เพชรคีรีรัฐ
4. นางสาวณิชกานต์  วิลาสสูงไกล
5. นางสาววารุณี  กมลปราณี
6. นางสาวศุจีภรณ์  มโนมัย
7. นางสาวสร้อยสุดา  บำเพ็ญคุณศรี
8. นางสาวหนึ่งฤทัย  พัฒนาพาณิชย์
9. นางสาวอรณา  เลิศมงคลศรี
 
1. นางกัลยกร  กาญจนราช
2. นางยุมนา  ไชยเดช
3. นายศักดิ์สิทธิ์  มั่นคง
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงบุษกร  เรือนทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์พจี  เทียนสว่าง
 
1. นางสาวธารวิมล  เทียนสว่าง
2. นายธนวัฒน์  ละมุลตรี
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงลีน  นันต่า
2. นางสาววันน์ปรียา  เมืองแสน
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
2. นางยุพิน  ต่อติด
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 1. เด็กชายลินซุมู  -
 
1. นางสาวปรียารัตน์  สิงห์แก้ว
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์สุดา   -
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. นายพฤหัส  -
 
1. นางเบญญาภา  สุวรรณประเสริฐ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายวรพต  วนาวิกรม
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กชายชนะภัย   สุภาศิริวัฒน์
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายจิรายุ  วิเชียรชัยคีรี
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงสาธิดา  ศิริมงคลอัศวะ
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง 9 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงพิทยา  แซ่ยั้ง
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงฝนทิพย์    คัมภีร์กรีฑา
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   บุญเพ็ง
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
2. นางสาวเเสงสุรีย์  สุริยะวงศ์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงกุลนัันท์  โพธิ์บุญ
2. เด็กหญิงพนิดา    อาญาชัย
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
2. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นางสาวเพ็ญนภา  เพชรคีรีรัฐ
2. นางสาวแชมพู  แซ่เกอ
 
1. นางอุบลรัตน์  ละมุลตรี
2. นางธนพร  เหล่าเนตร
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายสมศักดิ์  ใฝ่ประสิทธิ์
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดาวประดับฟ้า
2. เด็กชายอรรถพล  วนาเฉลิมทิศ
3. เด็กหญิงโฉ่เอ   -
 
1. นายสุพล  สาเป็ง
2. นางนภา  ทำจิตรเหมาะ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 1. เด็กหญิงทรงอัปสร  คงสุขสมปอง
2. เด็กชายเกร่อส่ามู   -
3. เด็กหญิงเปมิกา  สุขศรีไพรพนา
 
1. นายสุพล  สาเป็ง
2. ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์  จอมสวรรค์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายราชันย์  -
2. นายเเอ้ดาบึ  -
3. นายโมจ่อ  -
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
2. นายณัฐภาคย์  ศรีสวัสดิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายอัมรินทร์  แก้วใจ
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พลอยหาญการ
 
1. นายเกษม  ใจสอาด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 73.5 เงิน 19 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายสุรศักดิ์  คีรีบูชา
 
1. นายจารุพัฒน์  กันธรักษา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. เด็กชายพีรพงษ์  กันธิยะ
 
1. นายคเชนทร์  ขัดสาย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 75 เงิน 27 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายศุภกิจ  สันติดวงกมล
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ปันต๊ะ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. เด็กชายสันติภาพ  ชุ่มมอย
 
1. นายคเชนทร์  ขัดสาย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายมิ่งขวัญ  เลิศวิริยภาพ
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 76.99 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ขันวงษ์
 
1. นายสมบัติ  กรรมใจ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 66.34 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 1. เด็กหญิงธัญพิมล  อภิบาลวนาลี
 
1. นายระพิน  เกษแก้ว
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 13 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายกฤษฎ์  เพชรปราณี
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงนันทชา  แก้วผุย
 
1. นายอานนท์  สินสมุทร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 71 เงิน 26 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายแซม  -
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1. เด็กหญิงอำพร  ถวัลย์สุขศรี
 
1. นางสาวสิริพร  ฤทธิวงษากุล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงธนมณ  เนาวรัตน์
 
1. นายฉัตรดนัย  เรือนใจดี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 1. เด็กหญิงบุษราคัม  บุญเรือง
 
1. นายสมพงษ์  แสนว้าน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชายวินิจ  สันทัดพนาไพร
 
1. นายวุฒิชัย  ปัญญาเมา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   มั่งคงเจริญ
 
1. นายนพพล   น้อยพ่วง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงวาสนา  -
 
1. นายเทพรัตน์  สุวรรณโฉม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงกุลปริยา  บุญโพธิ์
2. เด็กหญิงจิดาภา  กันยะมูล
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ป้องปุ้ม
4. เด็กชายนิรวิทธิ์  ประเสริฐศักดิ์
5. เด็กหญิงปัทมพร  วงขัด
6. เด็กหญิงภัทธรดี  ทวีมหากุศล
7. เด็กหญิงอริศรา  ป้องนบ
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใจเถิน
9. เด็กหญิงเปรมสินี  สายชลอภิบาล
 
1. นางชฎาพร  ผัดอ่อนอ้าย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. เด็กชายญาณกร   แสงสว่างวัฒน์
2. นายตานทะอู   อยู่ไทย
3. นายทะ   อยู่ไทย
4. เด็กชายภวัต   เพ็งพิน
5. เด็กหญิงรุจิรา   วดีสุขเกษม
6. เด็กหญิงสุดารัตน์   จันทะดวง
 
1. นายพิษณุ   เกตุสุวรรณ์
2. นายเกตุ   แช่มช้อย
3. นายภาคิณ   ยศทะนะ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงกันติชา  แสงทอง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ชมภู
3. นางสาวขวัญจิรา  คำสวัสดิ์
4. เด็กหญิงจินตนา  เสติ
5. เด็กหญิงชลดา  วันนิมิตร
6. เด็กหญิงชลธิชา  บุญธรรม
7. นางสาวฐิติพร  ลีเลียง
8. เด็กหญิงฐิติภา  เทพทอง
9. เด็กชายธนกร  นันต๊ะ
10. นางสาวธนาภรณ์  แน่งน้อย
11. นางสาวนงนุช  เกิดแก้ว
12. นางสาวนภัสสร  เกิดแก้ว
13. เด็กหญิงประภาศิริ  ติยะนิ่ว
14. เด็กหญิงปลายฟ้า  ปันสีคำ
15. เด็กหญิงปัญญาพร  สอนพิมพ่อ
16. นายพชรกฤตย์  สมพงษ์
17. เด็กหญิงพัทธวรรณ  นันทะใจ
18. เด็กหญิงพัสวี  หมื่นจินะ
19. เด็กหญิงพิยดา  ถ้วนถี่
20. นายพีระพัฒน์  ปูนาดอย
21. เด็กหญิงภัทรวดี  สุยะคต
22. นางสาวรัตนา  พาพิง
23. เด็กชายวีรภัทร  สิงห์รักษ์
24. นายวีระณัฐ  ปัญญา
25. เด็กชายศรีวิชัย  ใจยา
26. เด็กหญิงศุภวรรณ  ธิอุป
27. เด็กชายสิทธิพล  หมื่นจินะ
28. เด็กหญิงสิรินยา  ใจปันทา
29. นางสาวสุดารัตน์  คำตุ้ย
30. นางสาวอริสา  แก้วปา
31. เด็กชายเขมทัต  ใจบุญเมือง
32. เด็กหญิงเจนจิรา  อุปรี
33. นายเสรี  สุนันต๊ะ
34. เด็กชายแสงทอง  จิ๋วแก้ว
 
1. นายนภดล  อุตตะมะ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ  ถาสืบ
3. นายไสยทอง  สานอินศรี
4. นางเนตรนภา  จารสเย็น
5. นางสิริพร  สุริยา
6. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ม้ายอง
7. นางสาวศิริพรรณ  ทีพุทธา
8. นางสาวสุนันทา  บุญจวง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายธวิชญพงศ์  ดวงสุภา
 
1. นายฉัตรดนัย  เรือนใจดี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายนิคม  พรมมูล
 
1. นายอานนท์  สินสมุทร์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงศุภมาส  ทิยานันท์
 
1. นายบำบัตร  ทิยานันท์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กหญิงนุชจรีย์  ศรีจินดามาลัย
 
1. นายแทน  จินะโต้ง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.5 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายน้ำภูผา  ธงชัยการกิจ
 
1. นางนงลักษณ์  ทิพย์ปัญญา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.25 เงิน 36 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายบีม  อุปนำ
 
1. นายสุพรชัย  มีเงิน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันป้อตา
 
1. นายกำพล  จุ้ยเรือง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 1. เด็กหญิงสมศิริ  รุ้งรำลึก
 
1. นายวสุุธันย์  ดอยแก้วขาว
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายไดรนันท์  ล่องลอย
 
1. นายกำพล  จุ้ยเรือง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายจอน  แซ่ลี
 
1. นางสาวประกายดาว  เปิ้นมะโอคำ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร 1. เด็กหญิงปวีณา  -
 
1. นางเพ็ญนภา  หนุนใจ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 36 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงพัทธวรรณ  นันทะใจ
 
1. นายอรรถพรรณ  วุฒินนทนันท์ชัย
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กชายพาชะกุย   ชัชวาลก่อสกุล
 
1. นายประจักษ์    คำเชื้อ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชายศรันยู  อยู่กันทรากร
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 41 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงพัชรสิริ  ปิ่นคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยภัทร  ตาหลัง
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แซ่โซ้ง
 
1. นายวรุจน์  จันแก้วปง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายกิตตินันท์  ละแก้ว
2. เด็กหญิงทวีพร  -
3. เด็กหญิงปุณฑรีย์  แดงซิว
4. เด็กชายพนัส  หมูโพธิ์
5. เด็กชายพิธิวัฒน์  ธรรมใจ
6. เด็กชายมอส  -
7. เด็กชายวิเชียร  คำอ่อน
8. เด็กชายศิริชัย  วิไลวรรณ
9. เด็กชายอภิชัย  ชอุ่ม
10. เด็กชายเอื้ออังกูร  แก้วอยู่
 
1. นายพฤกษ์  เวียงดาว
2. นายธนวัฒน์  ละมุลตรี
3. นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงกรรณิกา  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ฤทธิ์ชัยเจริญ
4. เด็กหญิงกัลยา  แซ่เท้า
5. เด็กหญิงจิระเจต  ปูระชะทำมัง
6. เด็กหญิงชนาธิป  แซ่ซ้ง
7. เด็กชายฐากูร  ยอดนวล
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิเสมานนท์
9. เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่ม้า
10. เด็กหญิงนลินนิภา  แซ่ลี
11. เด็กหญิงนิรมล  แซ่ม้า
12. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ปาคา
13. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่ซ้ง
14. เด็กหญิงบุษบา  รักษ์แม่ละเมา
15. เด็กหญิงปุษยา  แซ่ท้าว
16. เด็กหญิงพราว  แซ่ว่าง
17. เด็กหญิงพีรดา  แซ่ซ้ง
18. เด็กหญิงภัทรา  วงศ์วีระชาติ
19. เด็กหญิงมนรดา  แซ่กือ
20. เด็กหญิงรัญชนา  แซ่ย้าง
21. เด็กหญิงรุจิรดา  แซ่เท้า
22. เด็กชายวรปรัชญ์  แซ่ย่า
23. เด็กหญิงวัลภา  เลิศตระกูลอาชา
24. เด็กหญิงวิภวานี  แซ่ลี
25. เด็กหญิงสมิตานัน  แซ่ม้า
26. เด็กชายสาธิต  -
27. เด็กชายสิทธิพล  แซ่ลี
28. เด็กหญิงสุกัญญา  ทรงกิตติกุล
29. เด็กหญิงสุณีย์  แซ่ม้า
30. เด็กหญิงสุทธิดา  เนติธรรมรัตน์
31. เด็กหญิงสุภัสสรา  รุ่มสวย
32. เด็กชายสุรชัย  แซ่จ๊ะ
33. เด็กหญิงเกตนิกา  แซ่ซ้ง
34. เด็กชายโชกุน  ปาคา
35. เด็กหญิงไอริน  แซ่ท้าว
 
1. นายสุภชัย  สุนามเจริญกุล
2. นายไพสาร  พิมพ์ชาติ
3. นายสุภาพ  ไหวหลวง
4. นายยุทธชัย  เจริญผลิตผล
5. นายวัชรินทร์  ระยับศรี
6. นางธิดารัตน์  ทิวงศ์ษา
7. นางอัจฉรา  ปินตาวงศ์
8. นางสาวนฤมล  สุขมาก
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชาย ธนพล    รุ่งรวีส่องวนา
2. เด็กชายกันต์   ยอดกลยุทธ์
3. เด็กชายกิตติณัฏฐ์   ครุฑสวัสดิ์ชัย
4. เด็กชายจอแกล๊ะพอ    -
5. เด็กชายจอแมะมู    -
6. เด็กหญิงจิตรานุช   รักสวนสัก
7. เด็กชายฉานุกุ่    -
8. นางสาวชะทูพอ    สิงห์วโนทยาน
9. เด็กชายตรีวิทย์    จิตราวงษ์สกุล
10. เด็กชายทวีศักดิ์   รักสถานกำเนิด
11. เด็กหญิงนันท์นภัส    เวียงวีระชัย
12. เด็กหญิงน่อเหม่ทู   ชัยมงคลวารี
13. นางสาวบุญตา    -
14. เด็กชายประเสริฐ    รักเสือ
15. เด็กหญิงพรรณกาญจน์   ไพรนีรชาติ
16. เด็กหญิงพอแบละเซ    -
17. เด็กชายพาสะคือ    -
18. นางสาวภควรรณ   จรคีรีกุล
19. เด็กหญิงภาวิณี   อาญาสิงขร
20. เด็กหญิงมึน่อฉิ    -
21. เด็กชายวรเทพ   คีรีรัตนไพบูลย์
22. นางสาววันวิสา    ศิลปาภาพ
23. เด็กหญิงวาณี  ชีชวาลวงศ์บุญ
24. เด็กหญิงวาสนา   ทะเลกว้างไกล
25. เด็กหญิงวิภาพร   มณีจินตนา
26. เด็กชายสาริศ   หลบหลีก
27. เด็กหญิงสาวิกา    ชัยมงคลวารี
28. เด็กหญิงหทัยรัตน์    พรกิตติรัตน์
29. เด็กชายหม่อย่อโหล่ย   วงษ์คณิศร
30. เด็กชายอภิรักษ์   พนาพิสัย
31. เด็กหญิงเกตุมณี   อุทกคลาดแคล้ว
32. เด็กหญิงเขมิกา   ชลชิดพนา
33. เด็กชายเดชา    -
34. เด็กหญิงเพ็ญนภา   วงศ์ฟ้าไทย
35. เด็กหญิงแบแยะ    -
36. เด็กหญิงแฮซาฉี่    -
37. เด็กชายโชคชัย    เกสรมวลดอกไม้
 
1. นางสาวกาญจนา  กามาด
2. นางสาววาสนา  ภู่วัฒน์
3. นายสมชาย  พรมตรุษ
4. นางสาวรุจิรา  บุญหล้า
5. นางรัตติยา  ตาทิพย์
6. นายพงษ์ศักดิ์  ปันต๊ะ
7. นางสาวกุมารี   นทีพิทักษ์
8. นายจิระพงษ์  ชมกลิ่น
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 29 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงกชกร  วงศ์ปางมูล
2. เด็กหญิงกุลปรียา  ดวงต๋า
3. เด็กหญิงจุลีรัตน์  ปุกจินะ
4. เด็กชายชาญณรงค์  แก้วกัน
5. เด็กหญิงนุสรา  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
6. เด็กหญิงปิยนุช  เมืองหนู
7. เด็กชายพงศกร  พรมวิหาร
8. เด็กชายศรัณรัตน์  ดวงเป็ง
9. เด็กชายไพรวัลย์  พิสัยพงค์
10. เด็กชายไพรเวช  พิสัยพงค์
 
1. นางรำไพ  ดิษฐคำเหมาะ
2. นางสาวนารา  ชุ่มวงศ์
3. นางสาวสุภาภรณ์  ใจเถิน
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุริยะวงศ์
2. เด็กชายชาตรี  ฉัตรชูชัย
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  คีรีเฉลาเลิศ
4. เด็กหญิงทิพปภา  เงินเจือไพร
5. เด็กหญิงธิรา  วังอาชา
6. เด็กหญิงนิชกานต์  มูลวงศ์
7. เด็กชายวสันต์  โชติรสสกุล
8. เด็กชายวินัย  วาสนาดีชาวพนา
9. เด็กชายศิวกร  จะปะการ
10. เด็กหญิงไพลิน  ขจรเดชวนา
 
1. นางสาวจันทนา  นิลภา
2. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
3. นางสาวสุนิษา  เปี้ยน้ำล้อม
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.6 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงนภัส  บ้านนาเจริญ
2. เด็กหญิงนราวดี  ไพรเจือแก้ว
3. เด็กหญิงพรพนา  คณนันท์สกุล
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  -
5. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จาริกคีรี
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  มะโนวงศ์
7. เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีอำไพเลิศ
8. เด็กหญิงหวาน  เวียงเสวก
 
1. นางสาวนิโลบล  เทพทิพย์
2. นางสาวปริศรา  สิทธิปัญญา
3. นางสาวทิพวรรณ  เลียลา
4. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงกันตพร  เอี่ยมสังข์
2. เด็กหญิงจิดาภา  -
3. เด็กหญิงชุติกา  ดารากมล
4. เด็กหญิงชุลี  วังอาชา
5. นางสาวมะลิวัลย์  คีรีทัศไนย
6. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีอำไพเลิศ
7. เด็กหญิงอารยา  จอมแดนพนา
8. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  กวีกมลลาศภาณุ
 
1. นางสาวธนาวดี  ใจคำ
2. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
3. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
4. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84.2 ทอง 18 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ 1. เด็กหญิงชบา  -
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  -
3. เด็กหญิงพอนอนอ  -
4. เด็กหญิงรวีวรรณ  -
5. เด็กหญิงรัชวิน  -
6. เด็กหญิงวัสมน  -
7. เด็กหญิงแคทรียา  -
8. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  -
 
1. นางสาวอรปรียา  คีรีสถิร
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีลา
3. นางสาวพิรานันท์  บุญธรรม
4. นางสาวภิรมณ์พร  คำมุดดี
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงทิพพา  แสนหาญชัย
2. เด็กหญิงนาฏศิลป์  เทพา
3. เด็กหญิงปรียานุช  กมลพิราม
4. เด็กหญิงศิริวิมล  จันทรมณฑล
5. เด็กหญิงสุธาสินี  รุ่งคีรี
6. เด็กหญิงสุธิดา  กลมกล่อมดี
7. เด็กหญิงอภัสรา  แซ่เกอ
8. เด็กหญิงเกษรินทร์  มโนมัย
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ใจวงษ์
2. นางสาวน้ำหวาน  ทับปะระ
3. นางสาวชลิดา  รวบรวม
4. นางจันทน์เพ็ญ  บางทิพย์
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โรจน์แสงสิทธิ์กุล
2. เด็กหญิงจิดาภา  กุลยาปอ
3. เด็กชายชนสรณ์  อุไรรุ่งโรจน์
4. เด็กหญิงชมพูพันธ์ทิพย์  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงตะวัน  แซ่เฮ่อ
6. เด็กหญิงธนาพา  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงนภิศ  แซ่เฮ่อ
8. เด็กหญิงภาพิมล  แซ่ว่าง
9. เด็กชายยศนันท์  อุไรรุ่งโรจน์
10. เด็กหญิงรัญญา  แซ่เล้า
11. เด็กหญิงวิชยา  แซ่ม้า
12. เด็กหญิงวิภาวี  โรจน์แสงสิทธิ์กุล
13. เด็กหญิงวิไลวัลย์  จียาพร
14. เด็กหญิงสุจิรา  อรุณศิงขริน
15. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่ลี
16. เด็กหญิงอริสา  แซ่ว้าน
 
1. นายวิทยา  สายปาน
2. นางสาวนิศาชล  วงค์สาร
3. นายสิทธิกร  ใจนิ่ม
4. นางสาวอรรถพร  พรมตรุษ
5. นายจำนงค์  เทพา
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. นายจาตุรงค์  -
2. เด็กชายพลู  -
3. นายรัฐศาสตร์  -
4. เด็กชายศราวุธ  ตาเปาว์
5. นายอนุชิต  -
 
1. นายณัฐพงศ์  นาคล้วน
2. นายประวิทย์  ศรีกีรติการ
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงชไมพร  ลำปุก
2. เด็กชายปาล์ม  -
 
1. นางวรินรัตน์  กฤติยรัตฐกรณ์
2. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 79 เงิน 20 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงปานชีวา  ใหม่กัน
 
1. นางเหลี่ยมทอง  ปินตา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74.2 เงิน 23 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปองจิต  เชื้อใจวัน
 
1. นางสาวรัดเกล้า  แก้วปัญญา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นายอานนท์  วนาอภิบาล
 
1. นางสาววิรินทร์  วงศ์นายะ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง 25 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายจักรภพ   กลิ่นหอม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  วงษ์นันตา
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 37 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 1. เด็กหญิงณัฐญา  ปันโย
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ขันคำ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงณิชา  วนาเจริญสิทธิ์
 
1. นางสาวสไบทิพย์  สุริยะวงศ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนแม่สอด 1. นางสาวชนิดา  -
 
1. นางสาวศรสวรรค์  เพชร์มี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงดาราภรณ์   สายจริยา
2. เด็กหญิงพรสุดา   นาคธารา
3. เด็กหญิงวิชุดา  ภักดี
4. เด็กหญิงสุมินตรา  ขวัญชัยตราชู
5. เด็กหญิงเกวลิน  ถาแก้ว
 
1. นางปริมาส  จันธิดา
2. นายกุศลิน  ปราจันทร์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 88.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  สุริยา
2. เด็กหญิงสุวพิชญ์  ลาวัณย์รัตนากุล
 
1. MissDuan  Aidi
2. MissZhou  Wanyan
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.5 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิงห์บำรุง
2. เด็กหญิงดารากร  แก้วบุญตา
 
1. นางสาววาสนา  มนทิรสุวรรณ
2. นางสาวจรรยา  เด่นนภา
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่โพ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  กุหลาบคีรี
2. เด็กชายธราเทพ  ตลับนาควิจิตร
 
1. นางสาวอธิษา  ชูทรัพย์เจริญ
2. นางสาวรดาณัฐ  สว่างวงศ์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 87.72 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญถิ่น
2. เด็กหญิงปิยนาถ  สุริยะวงศ์
 
1. นางสาวสุนิษา  เปี้ยน้ำล้อม
2. นางสุดารัตน์  รอดมณี
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กชายกรณ์  -
2. เด็กชายช่ากะพอ  -
3. เด็กชายณดล  -
4. เด็กชายปรีชา  -
5. เด็กชายปัญญา  -
6. เด็กชายพิพัฒน์  -
 
1. นายณรงค์  เสาป้อ
2. นายสุทธิพงษ์  ศักดิ์ประพันธ์
3. นางรัตนา  สุภาปัญญา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 55.9 เข้าร่วม 28 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายจิณณพัต  รุ่งธนาดุล
2. เด็กชายถาวร  กรชูโชค
3. เด็กชายพงศภัค  แซ่เฮ่อ
4. เด็กชายวันชัย  แซ่ว่าง
5. เด็กชายสุริยะ  สินวิริยะนนท์
6. เด็กชายเทพพิทักษ์  อนุตพันธ์พันธุรัต
 
1. นายกำธร  สงวนสุข
2. นายนิรุตน์  ชูศรีนาค
3. นายบุญชอบ  ลี้มงคลเลิศ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.61 ทอง 4 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กชายจิรเดช  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายพงศ์พล  แซ่ซ้ง
3. เด็กชายยงยุทธ  แซ่หมี
4. เด็กชายวีรพล  แซ่ย่าง
5. เด็กชายสุรวุฒิ  สารภูเขียว
6. เด็กชายสุรเสกข์  แซ่ซ้ง
7. เด็กชายอดิชาติ  แซ่เฮ่อ
8. เด็กชายอัศนี  แซ่ซ้ง
 
1. นายสมจิต  หล้าสอด
2. ว่าที่ร้อยโทภิเษก  ดอยแก้วขาว
3. นางสาวอมรรัตน์  ดอยแก้วขาว
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 1. เด็กหญิงกชกร  บัวบุญเลิศ
2. เด็กชายซี  -
3. เด็กชายณรงค์กรณ์  ต๊ะสุ
4. เด็กชายต่อตระกูล  เขียวติ๊บ
5. เด็กหญิงนลินี  นาต๊ะ
6. เด็กชายพงศกร  วันรังษี
7. เด็กหญิงพชรมล  คำวาด
8. เด็กหญิงรุจิราพร  ดวงดี
9. เด็กหญิงเยาวภา  มูลสา
10. เด็กชายเอกรินทร์  เนื่องหล้า
 
1. นางสาวเรือนแก้ว  วงษ์กิจ
2. นางสาวิตรี  นาคกล
3. นางสาวสุกัญญา  บุญมี
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงจินดา   แซ่ว้าน
2. เด็กหญิงจิราภา   มั่งคงเจริญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   ท้าววัฒนากุล
4. เด็กชายนวัตกรณ์   แซ่ยั้ง
5. เด็กหญิงนิชากร   แซ่กือ
6. เด็กชายพศวัต   แซ่เท้า
7. เด็กหญิงพิมพ์พิมล   อุษาพิทักษ์
8. เด็กหญิงภานรินทร์   แซ่ท้าว
9. เด็กหญิงศรีสุดา   ท้าววัฒนากุล
10. เด็กหญิงศิวนาถ  แซ่ว้าน
 
1. นายไตรภพ   ทะนุพุทธคุณ
2. นายสราวุธ   นันทะสาร
3. นายเทวฤทธิ์   เลิศพนาศิลป์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทรงสวัสดิ์วง
3. นางสาวพรทิพย์  มรกตพนาไพร
4. นางสาวอดิภา  แซ่ลี
5. นางสาวเคลเคล  ไม่มี
 
1. นางสาวณัฐวดี  นิ่มนวล
2. นางสาวน้ำฝน  เทียนทอง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายกำพล  ศรีมา
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เขียวจักกาด
3. เด็กหญิงแตงโม  -
 
1. นางพรสวรรค์  เสาโกมุท
2. นางรุ่งทิพย์  ไชยชนะ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงวันวิสา  พรมน่าน
3. เด็กหญิงเคงตู่  -
 
1. นางสุจีนนา  แย้มวงษ์
2. นายจุมพล  นวลสิ่งห์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 71.28 เงิน 32 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แหน่งแหยม
2. เด็กหญิงพอเพียง  หล้าสอด
3. เด็กหญิงมนัญชยา  พุทธแก้ววงศ์
 
1. นางกัญชุลี  บุญนายืน
2. นางวราภรณ์  ใจยะสิทธิ์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. นายณัฐวุฒิ  นันทะใจ
2. นางสาวปราณี  จิ๋วแก้ว
3. นางสาวพรณัชชา  สุทธิประภา
 
1. นางเนาวรัตน์  เขียวฉอ้อน
2. นายศราวุฒิ  ดลรัชลักษณ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กชายนาวิน  -
2. เด็กชายโมโย่  -
 
1. นายโชคชัย  ธรรมฐิติพร
2. นางวิภาพร  พรมชาติ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงพนิดา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงแจ่มใส  วิริยะกุลรุ่งโรจน์
 
1. นายปกรณ์  มาฉิม
2. นายชัชวาลย์  ชุ่มวงค์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1. เด็กชายธนภัทร  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวดวงดาว  ศิริรางกูล
2. นางสาวไอยริณ  บุญเรือง
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 22 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายวาวา  -
2. เด็กชายสุพัดค์  -
 
1. นางสาวอัญชลี  สุวีระวัฒนกิจ
2. นางสาวนลัทพร  สมฤทธิ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงกาญจนา  วิเทศน์เวชรักษ์
2. เด็กชายดำรง  -
 
1. นายผจญ  ก่ำทา
2. นางสุทิศา  อินปิก
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายศุภกิจ  แซ่ย่าง
2. เด็กชายโชคทวี  เกียรติเลิศล้ำ
 
1. นางสาวโสมวรรณ  ยอดสุวรรณ
2. นางรัชนีกร  เมืองเพชร
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแม่พลู 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สกุลธัญพิสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุทธิวารี  ฤทธิ์บริรักษ์
 
1. นางสาวระพีพรรณ  โพธิ์ลา
2. นางสุดาทิพย์  วังมูล
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงปิยนุช  หยางขจร
2. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  หยางขจร
 
1. นางสาวรัตติกาล  สุทธิสิงห์
2. นางสุมิตรา  สิทธิมา
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กหญิงพริมลภา  -
2. เด็กหญิงอาริยา  -
 
1. นางสาวณิชาดา  สอนเม่น
2. นายธีรภัทร  อุ่นสืบ
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กชายอานนท์  -
2. เด็กชายแอ้เซ  -
 
1. นายเอกราช  ทรายมะเริง
2. นางสาวนพกาญจน์  มั่นอ่วม
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กชายนัฐพงษ์  นามวงษ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  โพธิรัง
 
1. นายเอกราช  ทรายมะเริง
2. นางสาวนพกาญจน์  มั่นอ่วม
 
170 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73.3 เงิน 30 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงกานต์ติมา  แก้วนารี
2. เด็กหญิงลัทธวรรณ  ภาพติ๊บ
3. เด็กชายวีระวัฒน์  บุญปาน
 
1. นางภัณฑิลา  เกษอุดมทรัพย์
2. นางสาวรจนา  โปวิชัย
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กชายชลันธร   อาชาคีรี
2. เด็กชายศรีธนญชัย   แซ่ท้าว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   แสงจ๊า
 
1. นายสราวุธ   นันทะสาร
2. นางสาวพนิดา   ผาแสนเถิน
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงชนินาถ   เจริญผลิตผล
2. เด็กชายสุรสิงห์   แซ่จ้าง
3. เด็กชายอนุสิทธิ์   แซ่ย่าง
 
1. นายสราวุธ   นันทะสาร
2. นางสาวพัชรี   ทาสา
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปาณพรรพต
2. เด็กหญิงชาลูลู  ฟ้ารุ่งอรุณ
3. เด็กชายสุทธิชัย  -
 
1. นายสัมพันธ์  คนประสพ
2. นางวราพร  พรรณสุวรรณ
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กชายกวีศักดิ์   แซ่ม้า
2. เด็กชายสิปปวิชญ์   อาชาคีรี
3. เด็กชายเทอดธรรม   แสงจ๊า
 
1. นายสราวุธ   นันทะสาร
2. นางสุภาพร  ปานประยูร
 
175 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายกิติพศ  สกุลวายุ
2. เด็กชายพาเดแฮ  -
3. เด็กชายยุทธจักร  ก้องคีรี
 
1. นายวิชา  ใจแก้วทิ
2. นางสาววาสนา   ภู่วัฒน์
 
176 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. นายพาคะนา  มณีจินตนา
2. เด็กชายพาเข่  -
3. เด็กชายสุรชาติ  วนาโรจน์สกุล
 
1. นายวิชา  ใจแก้วทิ
2. นางสาววาสนา   ภู่วัฒน์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 25 โรงเรียนบ้านธงชัย 1. เด็กชายทรงภพ  แซ่หลอ
2. เด็กชายสมภพ  แซ่ย่าง
3. เด็กชายโชติกร  เจริญผลิตผล
 
1. นายพีรณัฐ  เชียงแก้ว
2. นายสุพัฒ  โคตรทา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70 เงิน 41 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายนภัสสร   วงศ์ศูนย์กลาง
2. นายพรเทพ   ทะเลสิงขร
3. นายศราวุธ   ศักดิ์บรรลือกิจ
 
1. นายประพันธ์  ขุนคลัง
2. นายเฉลิมพล   ภูมิคอนสาร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลาภพร้อมกุศล
2. เด็กหญิงภาสินี  ศิลปไพรสณฑ์
3. เด็กชายสุวิชานนท์  วิทยาประดับ
 
1. นางสอางค์  สุยะตุ่น
2. นางสมพิศ  อินหลวง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กชายกฤษดา  สิงห์สี่หมื่น
2. เด็กชายชาติ  -
3. เด็กชายวุฒิชัย  เผ่าสุวินัย
 
1. นางสอางค์  สุยะตุ่น
2. นางสมพิศ  อินหลวง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86.4 ทอง 25 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกฤติกา  -
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ซ่อนกลิ่นไพร
3. เด็กหญิงปทุมมา  -
4. เด็กหญิงพิสมัย  -
5. เด็กหญิงสุธานิธิ  เทพบุญ
6. เด็กหญิงสุนันทา  ธนมงคลวารี
 
1. นางกัลลญา  แก้วมณี
2. นางเดือนเพ็ญ  รักประชา
3. นางรัชนีววรณ  ตาลาว
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กหญิงนัดดา  แสงมณีตระกูล
2. เด็กหญิงปิย์วรา  ประจันทร์จำนง
3. เด็กหญิงสุมิตรา  ปีสมโภชน์
4. เด็กหญิงสโรชา  ตะวันไพลิน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  -
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หทัยภัค
 
1. นางสาวศศิธร  ด้วงนคร
2. นางนงคราญ  ยอดเกตุ
3. นางสาวกิตติญา  ถาปัน
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยากร  สอนเจริญ
2. เด็กชายจักรวาล  ชาญวิทย์ปทุม
3. เด็กหญิงชลิตา   บัวผัน
 
1. นางอรทัย  โตวรานนท์
2. นางกิติมา  กันกา
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงนฤมล    เสือลออ
2. เด็กหญิงสกุณา  กออนันตเลิศ
3. เด็กหญิงสุธิดา   เสือสุจิต
 
1. นางทิพวรรณ  เลียลา
2. นางสาวณัฐสินี  สมบุตร
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงดารินทร์  อาชนรากิจ
2. เด็กหญิงน่อมึดา  -
3. เด็กชายพอทู  -
 
1. นางแพรวนภา  ไชยวงค์
2. นางสาวช่อพฤกษ์  มุ่งลา
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 1. เด็กหญิงพรนภัส  ไพรอุดมเพชร
2. นางสาวเนตรดาว  มนต์มุติตา
3. เด็กหญิงเพชรจรินทร์  สิริกันยากร
 
1. นายวสุุธันย์  ดอยแก้วขาว
2. นางสาวชนาพร  เกษโสภา
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญรักษา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุติปัน
3. เด็กชายเอกพล  แปรงปัน
 
1. นางญาณิน  นุรังษี
2. นางยุพิน  ใจยะสิทธิ์
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.2 ทอง 25 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงชนิสรา  หมอเก่ง
2. เด็กหญิงรดา  พิมลศรทอง
3. เด็กหญิงไพลิน  เก่งกุญชร
 
1. นางจันทรา  หมอเก่ง
2. นางสาวแสงสุรีย์  สุริยะวงศ์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 1. เด็กหญิงภันทิลา   กระจายเจริญ
2. เด็กหญิงศรีสุดา  ลลิตพนา
3. เด็กหญิงแสงหล้า   ลักษมีทรัพย์
 
1. นางสาวนันท์นภัส   สุริเมือง
2. นางรุ้ง  นอนา
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  เฉลิมคล่องกิจ
2. เด็กหญิงนิตยา  วิลาสไผ่เงิน
3. เด็กหญิงเซกี่เว  -
 
1. นายเนติวุฒน์  หงส์พิทักษ์ชน
2. นางกุลรดา  จอมแก้ว
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 91 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มนตรีปัญญา
2. เด็กหญิงน่อแชพอ  -
3. เด็กชายวีระภัทร  วิจิตรมณีกุล
 
1. นางสาวศศิภรณ์  มั่นคง
2. นางสาวฑิมพิกา  แซ่ยั้ง
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 27 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงกรกนก  กึมรัมย์
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ธนวัตมากมี
3. เด็กหญิงอภัสรา  สระทองวี
 
1. นางสาวชลิดา  รวบรวม
2. นางทิพวรรณ์  ใจกว้าง
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายนิพล  พุทธกุลนัง
2. เด็กหญิงพรนภา  วงรอบเขา
3. เด็กชายมานพ  ถิ่นเรา
 
1. นางสาวธนิษฐา  สายบัว
2. นายวีระพงษ์  ดารดาษพฤกษา
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. นางสาวกรรณิกา  สารจุม
2. นายนนทวัฒน์  แก้วปา
3. นางสาวปวีณา  แก้วกันยา
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พลูน้อย
2. นางพรจิตร  ตาวงษ์
 
195 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กชายซาซอแทะ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายซาหงุ่ยอา  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายทวีชัย  แซ่ว่าง
 
1. นางน้ำทิพย์  ประทุมทอง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อินน้อง
 
196 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  -
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  -
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  กันทะ
 
1. นายพัชญภณ  สารสา
2. นางสาววันวิสา  เกษรสกุล
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  พรมมณี
 
1. นางดวงใจ  ไหมธรรม
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงสุชาดา  เลิศล้ำพนา
 
1. นายชัยวุฒิ  นามะกุณา
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.8 เงิน 37 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 1. เด็กหญิงธนัชพร   ราศีปิติ
 
1. นางสาวสุชาดา  ลอบุญ
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 22 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงอภิญญา  แซ่ยั้ง
 
1. นางกัลยรัตน์  ศรีบุญเรือง
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.2 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  แก้วลือไชย
 
1. นางสาวสายใจ  เอี้ยงหมี
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 66.6 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กชายจีรพล   -
2. เด็กชายสรศักดิ์   นันทกิจวีรกุล
3. เด็กชายอติชาติ   โกศลฉลาด
 
1. นางสาวสุพัตรา   วงศ์ต่อม
2. นางสาวอำพร   จิโก
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. เด็กหญิงจารุกร  รัตนสามัคคี
2. เด็กหญิงดวงแก้ว  คชเดชาชัย
3. เด็กชายอนิรุธ  กานนทองผกา
 
1. นางสาวกัณต์ปพัชญ์   วิพันธุ์เงิน
2. นางสาวปัณฑารีย์  บึกหาญ
 
204 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายวรชิต  สุขสวัสดิ์ภูริสิทธิ์
2. เด็กหญิงวรพรรณ  วิทยาวงษ์กูล
 
1. นายชัยวุฒิ  นามะกุณา
2. นางสาวสุติมากุล  อุ่นใจ
 
205 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.4 เงิน 17 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 1. เด็กหญิงดารินทร์   นราวิทูรภัทร
2. เด็กชายเฉลิมชัย    ธรรมธนกุล
 
1. นางคุณัญญา   จำนงค์รัตน์
2. นางธัญชนก  พูนยศ
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 68.2 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายจักริน  เพชรสกุลไพร
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  ศิริเดชวุฒินันท์
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชายปิติภัทร  วนาผาติกุล
 
1. นายพันธกานต์  ทรงบุญรอด
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.8 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงพานิช  เพชรคีรีรัฐ
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  ศิริเดชวุฒินันท์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กหญิงฐิติพร  มังกรอัศว
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ลีทัศนียากูล
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงอีพอ  คีรีรัตนไพบูลย์
 
1. นางมาลินี  ดอยสกุลไกร
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กชายนรภัทร  แซ่ม้า
 
1. นางสาวทำนอง  แพนมะณี
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.2 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กชายแดง  ยะเอ้ย
 
1. นางสาวสายใจ  เอี้ยงหมี
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงธิดา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  ศิริเดชวุฒินันท์
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72.2 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แก้วทันคำ
 
1. นางสาวแสงเดือน  ด้วงคำ
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงวนารี  -
 
1. นางวราภรณ์  พิมพา
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จวาง 1. เด็กหญิงสุรินทรา  -
 
1. นายสมเจต  ดารากมล
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. เด็กหญิงชุติมา  คีรีรงรอง
 
1. นางสาวสุดา  บ้านนาไพสิฐ
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78.8 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายภัทรพล  จันตา
 
1. นางสาวรัตนา  ชูช่าง
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.8 เงิน 32 โรงเรียนบ้านพะละ 1. เด็กหญิงจามรี  ผาขจรกลิ่น
 
1. นางศันสนีย์  เพ็ชรปัญญา
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 31 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงรัศมี  ดุมกลาง
 
1. นางสาวประกายดาว  เปิ้นมะโอคำ
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กหญิงจินตนา  พงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มั่นพัฒนาการ
3. เด็กหญิงปภัสสร  แซ่ลี
4. เด็กหญิงปรียา  ฉัตรภูมินทร์
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แซ่ม้า
6. เด็กชายศิริรุ่งโรจน์  วิริยกุลรุ่งโรจน์
7. เด็กหญิงสุวรา  แซ่ลี
 
1. นางสาวสุชาดา  สมบัติรักษา
2. นางสาวจีรัชยา  สมบัติรักษา
3. นางสาวบริมาส  สร้อยทอง
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กชายชิดโกโกอู  -
2. เด็กชายผ้ายุ่น  -
3. เด็กหญิงแอปเปิ้ล  -
 
1. นางพิมพ์พร  กันธรักษา
2. นางนงค์คาร  สุยะตุ่น
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 31 โรงเรียนบ้านจกปก 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ดินแดนบรรพต
2. เด็กหญิงญาณวิภา  สายนทีร่มเย็น
3. เด็กหญิงแก้ว  พูลสวัสดิ์
 
1. นางวลินดา  แซ่เดี่ยว
2. นางสาวธนิษฐา  หล้ามูลสาย
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 1. เด็กหญิงวาสิกา  -
2. เด็กหญิงเคล่พอ  -
3. เด็กหญิงแพรวา  -
 
1. นางสาวโชติกา  ตระกูลพนา
2. นางสาวฐิตารีย์  จันทร์น้อย
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  -
2. เด็กชายธวัชชัย  -
3. เด็กชายผดุงพงษ์  มินรินทร์
 
1. นางพิมพ์พร  กันธรักษา
2. นางนงค์คาร  สุยะตุ่น
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.8 ทอง 32 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 1. เด็กหญิงกิ่งกานต์  -
2. เด็กชายยุทธชัย  ดุลยรัตนาชัย
3. เด็กหญิงสุราณี  พะโบร๊ก
 
1. นางยุภา  สายทอง
2. นางเดือนเพ็ญ  อุทัยหิรัญทวี
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายธีรนัย  พยุงบรรพต
2. เด็กชายลี  แซ่ว้าน
3. เด็กชายวรากร  แซ่เกอ
 
1. นางสายฝน  แสนฟอง
2. นางวิมลพรรณ  กรินวงศา
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กชายพิชัย  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายภูมิ  มีชัยโชคเจริญ
3. เด็กชายอภิชัย  แซ่ลี
 
1. นางสาวจีรัชยา  สมบัติรักษา
2. นางสาวสุชาดา  สมบัติรักษา
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กหญิงพัชรี  -
2. เด็กหญิงสุภาพร  -
3. เด็กหญิงเนตรชนก  คงอนันต์ชัย
 
1. นางสาวอภิลักษณา   ทองประกายเพชร
2. นางมณีกานต์  คำมะยอม
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กชายฉัตรชัย  มณฑลพนา
2. เด็กหญิงลีลาวดี  มานะศักดิ์เกษม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปุ่นปุย
2. นางวรรณาพร  บัวผัด
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายณัฐดนัย  กวินวิจิตร
2. เด็กหญิงนุชนารถ  เชื้อตาต้อง
 
1. นางธนพร  เหล่าเนตร
2. นางสาววันดี  มียันต์
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ฟ้าพนาพงษ์
2. เด็กชายณภัทร  บงกชกุนที
 
1. นายโชคชัย  ธรรมฐิติพร
2. นางสาวอินทิราภรณ์  พลแก้ว
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. นายปฐวี  -
2. เด็กชายออมสิน  ใยตรี
 
1. นายนพรัตน์  ริยะนา
2. นางสาวสุพิชญา  อุดแดง
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.8 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กชายธวัชชัย  แก้วอินปรวน
2. เด็กชายสมคิด  ศักดิ์ศุภมงคล
3. เด็กหญิงเกศินี  บุญสูง
 
1. นางสาวณฐมน  มูลแต๋น
2. นางสาวสายใจ  เอี้ยงหมี
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนบ้านแม่จวาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดารากมล
2. เด็กชายประพจน์  วนาเจริญสิทธิ์
3. เด็กชายไกรเลิศ  คีรีไกรศรี
 
1. นางสาวพรพิศ  สายปัน
2. นางสาวธารญา  บุญภากรณ์กุล