สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ยิ้มเทียน
 
1. นางสาวจิราวรรณ  พุ่มต้นวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 1. เด็กหญิงอุมากร  นาทะทอง
 
1. นางพเยาว์  ตรรกดุษฎี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงสุธิตา   จะแรบรัมย์
 
1. นางสาวพัชรี  ทับวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทรีสุข
 
1. นางสาวนพรัตน์   ทวยพวก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  อยู่รอด
 
1. นางนวลอนงค์  หิริโอ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดพันลาน 1. เด็กหญิงฉฏาธร  ชาลีกร
 
1. นายผจญ   เหล็กแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86.8 ทอง 8 โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 1. เด็กหญิงนิชานันท์  จันทา
 
1. นางอรสา  พงษ์ไพบูลย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.3 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ภู่เกตุ
 
1. นางสวนสนธิ์  พิบูรณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 23 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงอภิญญา  บุญมา
 
1. นายชูเกียรติ  โกลขุนทด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 31 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรือนเย็น
 
1. นางวิภาวรรณ  แผ้วประสงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็งพรม
 
1. นางมาลัย   จันทรแสง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายดนัยณัฐ  อ่อนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงสิยาพัฐ  ภู่อินทวรัญ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  มะเมียเมือง
 
1. นางปรีญา  โชติขจรโกศล
2. นางประนอม  แย้มฉาย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกุลกัญญา  พันธุ์วรรธนะสิน
2. เด็กหญิงวรันธร  มีมุข
3. เด็กชายอธิธัช  สุทธิ
 
1. นางรุจิรัตน์  ยรรยงเมธ
2. นางสาวศิรดา  ทองกลัด
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  รอดตาด
2. เด็กหญิงทัศพร  เงินทนงค์
3. เด็กหญิงพรธวัล  ศิริพล
 
1. นายธนณัฐ  จินดา
2. นางสำราญ  พวงสมบัติ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  ศิริมงคล
2. เด็กหญิงชลารัย  ขันทอง
 
1. จ.ส.อ.ประสาท  พุ่มเกิด
2. นางปุริมพรรษ์  ม่วงสุวรรณ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดหนองกระโดน 1. เด็กหญิงมุฑิตา  รอดสมหวัง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เลิศคง
 
1. นายอภิสิทธิ์  เบ้าวัน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชัญญพัชร์  โชคเกียรติสกุล
2. เด็กชายธีธัช  จิตรขุนทด
 
1. นางสาวศิรดา  ทองกลัด
2. นางสมบูรณ์  อรรถเสนา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายธันวา  จันทร์ดาห์
2. เด็กชายพิสิฐ  พ่วงแสง
 
1. นางมาลัย  จันทรแสง
2. นางชลธิชา  วิสิทธิ์ตระกูล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศิรฺิกัญพร  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
 
1. นางน้ำทิพย์  ทองน้อย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1. เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม
 
1. นายดิษณ์กร  บุญประเสริฐ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1. เด็กหญิงเจนจิรา  หงษ์ศิริวัฒน์
 
1. นายวีรพล  เรือนไทย
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79.9 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พรหมตระกูล
2. เด็กหญิงวัณวิษา  แพรเงิน
3. เด็กชายเฉลิมพงศ์  นาเวช
 
1. นางสาวหนึ่งนุช  ผลปราชญ์
2. นางสาวอนุสสรา   เพชรมั่น
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขวานิช
2. เด็กชายศักย์ศรณ์  ศรีเรือง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บางลี
 
1. นางสาวหนึ่งนุช  ผลปราชญ์
2. นางสาวธนิษฐา   โพธิ์อ่อง
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 1. เด็กชายจักรพงษ์  เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงนภัส  เกตุกลมเกลา
3. เด็กหญิงอภิญญา  งามนัก
 
1. นางปราณี  เจริญสุวรรณ
2. นางฤทัย  คำอุดม
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ุบุญท่วม
2. เด็กหญิงทับตะวัน  ทับทิม
3. เด็กหญิงประภัสสร  พะมอน
 
1. นางสาวหนึ่งนุช  ผลปราชญ์
2. นางสาวธนิษฐา   โพธิ์อ่อง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายนพจิตร  จาดสอน
2. เด็กหญิงนภัสรพี  ธีรตา
 
1. นางวรัทยา  ชนภัทรวงศ์
2. นางพรทิวา  ช้างปลิว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายวรวิทย์  สุขเกษม
2. เด็กชายอนุสิทธิ์  จันทรา
 
1. นางสาวอนุสสรา   เพชรมั่น
2. นายกองพล  ทองกลัด
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายวุฒิกฤษฏิ์  กรุดเงิน
 
1. นางสาวกนกรัตน์  ยอดวงษ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 31 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงพอใจ  อัจฉริยวรพงศ์
 
1. นางสาวกนกรัตน์  พิลึก
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายพรชัย  ศรีนางใย
 
1. นายกองพล  ทองกลัด
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 77.9 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายรัตนโรจน์  ภัทรเมธาสิทธิ์
2. เด็กชายวรนน  จุธากรณ์
 
1. นางสมจิตร  จัตุรัส
2. นางอนุตรา  สัตระ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82.28 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายพิษณุรักษ์  มานิตย์
2. เด็กหญิงเกศรา  ทองแบน
 
1. นายกองพล  ทองกลัด
2. นางสาวอนุสสรา   เพชรมั่น
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 61.41 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กชายณพฤฒภัทร์  ทองช้อย
 
1. นางสาววราภรณ์  เครือพินธ์ุ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านหาดสูง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  วงษ์ชมภู
 
1. นายจตุรพร  ชาติวรรณ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  มงคลรังสฤษฎ์
2. เด็กชายปรินทร์  พงศ์พลไพรวัน
3. เด็กหญิงสุพิชญา   พฤกษมาศ
 
1. นางรุ่งจิตร  พวงสิงห์
2. นางสาวกันทิมา  จันทนา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 1. เด็กชายธราดล  อัตตะวิริยะสุข
2. เด็กหญิงธัมมาภร  ม่วงเกษม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ท้วมเพ็ง
 
1. นางนันทพัทธ์  ทนงค์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 1. เด็กหญิงนันทิชา  แก้ววิเชียร
2. เด็กหญิงมนทกานต์  นิลสนธิ
3. เด็กหญิงสุชานันท์  เทพหิรัญโญ
 
1. นางอรพรรณ  มีเย็น
2. นางสาววันธกานต์  ปิติมา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจันทิชา  อินทร์นิ่ม
2. เด็กหญิงนราพร  เทศขำ
3. เด็กหญิงผกามาศ  จันทร์นิล
 
1. นางสายฝน  กล่ำทอง
2. นางสาวสมปรารถนา  แสงแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 1. เด็กหญิงวัชรินทร์  ภู่เทศ
2. เด็กหญิงอรณิชา  อัมพุช
3. เด็กหญิงเปมิกา  บำเพ็ญ
 
1. นางสาวภณิดา  เพียงสอนดี
2. นายสถาพร  กิ่งวัฒนา
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 1. เด็กชายกู้เกียรติ  กอดแก้ว
2. เด็กชายณัฐภพ  นาคกลาย
3. เด็กชายประทีป  พิมพ์อ่อน
 
1. นางสายฝน  กล่ำทอง
2. นางสาวสมปรารถนา  แสงแก้ว
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 39 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  แสงสว่าง
2. เด็กชายดุษฎี  เพ็งพรม
3. เด็กชายพิชญะ  ร้อยศรี
 
1. นางสาวรฐา  แสงรัตนชัยกุล
2. นางอรัญญา  สายยนต์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงทิพาภัสสร์  ยาสะลี
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีพระจันทร์
3. เด็กชายวรินทร์  สิงห์เถื่อน
 
1. นางมยุรี  คงโต
2. นางสาวระพีพรรณ  พงษ์ปลื้ม
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65.6 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านหาดสูง 1. เด็กชายธนวัฒน์  เพ็ชรัตน์
2. เด็กชายปกป้อง  ปิ่มไพบูลย์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แพงไตร
2. นายจตุรพร  ชาติวรรณ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 1. เด็กชายธรรมปพน  เรือนทอง
2. เด็กชายปราการ  สมฤทธิ์
 
1. นายมนตรี  พุกทอง
2. นางสาวเงินยวง  สิทธิชัย
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 73.65 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายวชิรสิทธิ์   เสถียรพัฒนากูล
2. เด็กชายสมิทธิ์เมธ  สุขสุ่ม
 
1. นางจันทนา  สอนกองแดง
2. นางชูศรี  บูลย์สิน
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 73.21 เงิน 8 โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 1. เด็กชายณรงค์ชัย   อินยิ้ม
2. เด็กชายธาราวิน   กัณโต
 
1. นางเกวลี   ภู่สงค์
2. นางสาวทัศนีย์   บุญนก
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 40.51 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพร  มะลิพรม
2. เด็กชายปาณรวัตร  กระต่ายเทศ
 
1. นายประสิทธิ์  มีสอน
2. นางปราณี  เจริญสุวรรณ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 33.27 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายปิติพงศ์  ไวยเขตกรณ์
2. เด็กชายวรพจน์  คงเพชรศักดิ์
 
1. นางสาวระพีพรรณ  พงษ์ปลื้ม
2. นางมยุรี  คงโต
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 32.63 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กชายกฤษฏา  ภู่เหมา
2. เด็กชายสุพัฒพงษ์  พ่วงแสง
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  วิจักษณ์จินดา
2. นางสาวกมลทิพย์  สังเกตุดี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  คันงาม
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  เพ็งละมูล
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงห์สาธร
5. เด็กหญิงอัยริสา  มีทรัพย์
 
1. นางราชิน  แสนชุ่มชื่น
2. นางสาววิยะดา  ชามีรส
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงวาสิตา  พิลา
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  บุญเหนีย
4. เด็กหญิงสุธาสินี  สะอาดบุญญพัฒน์
5. เด็กหญิงอภิวิภาวดี  เพ็ง
 
1. นางสาววิยะดา  ชามีรส
2. นางราชิน  แสนชุ่มชื่น
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงจิรัฐติกุล  พัฒนสิทธินนท์
2. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็งจิตร
3. เด็กหญิงนุสบา  เอี่ยมฤทธิ์
4. เด็กหญิงสะโรชา  อินทร์จั่น
5. เด็กหญิงเมย์  คาร
 
1. นางวาสนา  แดนโพธิ์
2. นางสอาด  คงเปี่ยม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 25 โรงเรียนวัดหนองคล่อ 1. เด็กหญิงชุติมา  กาเรียน
2. เด็กชายธนากร  อัมรนันท์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ว่องวิการ
4. เด็กหญิงมลีวรรณ  ธรรมชีวัน
5. เด็กหญิงโศภิต  ทัพสุวรรณ์
 
1. นางสาวเค้ก   อ่อนพุ่ม
2. นางสาววิไล   บุญนิธี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงกิติมา  ด้วงชื่น
2. เด็กหญิงจินดาพรรณ  อินทรสุวรรณ
3. เด็กหญิงฐิติชญา  ยงเขตการณ์
4. เด็กหญิงปานรวี  ภู่ระย้า
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญขันธ์
 
1. นางวราภรณ์  พึ่งตาแสง
2. นางแก้วกมล  ฤทธิ์เต็ม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงฐิติพร   ยิ้มทรัพย์
2. เด็กหญิงธนาภา  วงศ์โกย
3. เด็กชายพิพัฒน์  ยิ้มทรัพย์
4. เด็กหญิงวาริษา  วงษ์รอด
5. เด็กหญิงแสงสวรรค์  ฟักขำ
 
1. นางสาวหทัยภัทร  คุ้มแก้ว
2. นางสุจิตรา  ไกรศรีวรรธนะ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 79.4 เงิน 18 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พลนาค
2. เด็กหญิงปพิชญา  จ้อนแจง
3. เด็กหญิงพรลภัส  กันอยู่
4. เด็กหญิงสุชานันท์  บัวเพ็ชร
5. เด็กหญิงอภิสรา  อริยโสภารักษ์
 
1. นายวิทยา  คล้ายแท้
2. นางสาวณฐวรรณ  สิงห์หร่าย
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ใจเด็ด
2. เด็กชายณฐนนท์  พลพัมน์
3. เด็กชายณฐพล  เหมะ
4. เด็กชายณภัทร  ราชกิจ
5. เด็กหญิงทัศน์ฐวรรณ  นินจันทร์
6. เด็กหญิงธัญญาภัทร  หอมจันทร์
7. เด็กชายปุณรัตน์  ยอดยศ
8. เด็กหญิงพลอยแหวน  สาระกิจ
9. เด็กชายพีรวิชญ์  เพชรสันทัด
10. เด็กหญิงลภัสรดา  พันธ์สุข
11. เด็กหญิงวิไลลักษ์  บุญชะโด
12. เด็กชายศุภรัฐ  กิจสิงห์
13. เด็กชายสิทธิโชค  สุขใจ
14. เด็กชายสุทธิพงษ์  สีทองสา
15. เด็กหญิงสุริศา  ดำรงไชย
16. เด็กหญิงอจิรวดี  บุญช่วย
 
1. นายศิริพงษ์  แก้วเสนา
2. นายสรายุทธ  ทองรอด
3. นางสาวมณฑิชา  แสนชุ่มชื่น
4. นางอารีย์ลักษณ์  ฉิมสอน
5. นางสาวปัทมา  พันเลิศ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.4 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เหลี่ยมทอง
 
1. นางสำอาง  ผิวอ่อน
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วพนม
 
1. นางสำอาง  ผิวอ่อน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงปนัดดา  เครือนาค
 
1. นางพัชรนภา  กะโห้ทอง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 26 โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กชายนวมินทร์  ทองสุก
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยนต์ประพันธ์
 
1. นางเพ็ญจิตร์  เนาวรัตน์
2. นางสาวณริศรา  ต่วนชะเอม
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 1. เด็กชายบวร  ห่วงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศุภนิดา  ทองคำ
 
1. นางจรีรัตน์  โตคำ
2. นางสาวกรรณิการ์  แก้วเทศ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.9 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เมฆมะตูม
2. เด็กชายอติชาต  ประดิษฐพงษ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   พูลทรัพย์
2. นางธณรรฐพร  พิทักษ์อรรณพ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใต้ชมภู
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รู้คุณ
3. เด็กหญิงบุณยพร  เอี่ยมปฐม
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พงษ์พรต
5. เด็กหญิงพันธิตรา  พูลเพชร
6. เด็กหญิงรุ่งฤดี  โมราสุข
7. เด็กหญิงวศินี  คำสมัย
8. เด็กหญิงวัลยา  แสงบุญส่ง
9. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศรีกาญจนทรัพย์
10. เด็กหญิงสายทองแท้  เรืองทรัพย์
 
1. นางกิตติยา  วรประวัติ
2. นางวรรณพร  บัวเงิน
3. นางชมภูนุช  ดีพร้อม
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 83 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  หงส์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มากผ่อง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ฟักนาค
4. เด็กหญิงนริณี  วงษ์นิ่ม
5. เด็กหญิงพรหมพร  ศรีคำตำบล
6. เด็กหญิงวสุกันต์  รอดทรัพย์
7. เด็กหญิงวัชรี  หงษ์ทอง
8. เด็กหญิงวิภาพร  วงษ์ประดิษฐ์
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  รัศมี
10. เด็กหญิงอลิชา  แต้ประยูร
 
1. นางวาสนา  แดนโพธิ์
2. นางจินตนา  สัจจจารีรัตน์
3. นางสาวเบญจวรรณ   สัมพันธ์ไพศาล
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84.3 ทอง 26 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  กงสอน
2. เด็กหญิงกุลธารินทร์  เศวตวัชรานนท์
3. เด็กหญิงณิชารัตน์  ศรีอรุณพรรณรา
4. เด็กหญิงบุศยา  โพธิ์ขำ
5. เด็กหญิงปทิตตา  บุบผะศิริ
6. เด็กหญิงปนัสยา  เจนกาญจนกิจ
7. เด็กหญิงปวิตรา  เกตุสง่า
8. เด็กหญิงพรปวีณ์  คำภากุล
9. เด็กหญิงอาราดา  พุ่มผึ้ง
10. เด็กหญิงอินทิรา  ลิ้มตระกูล
 
1. นางสาวภัสสร  เตียนขุนทด
2. นางสาวแสงดาว  ศรีภุมมา
3. นางสาวเดือนนภา  ปิยะราช
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านซับผักกาด 1. เด็กหญิงชนิตาภา  เลิศสุด
2. เด็กหญิงณัชชา  ยอดหงษ์
3. เด็กหญิงณัฎฐากร  ศรีชมพู
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สุดใจ
5. เด็กชายทิวาวัธร์  ศรีวรรณี
6. เด็กหญิงปณสร  ยอดนิน
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ขจรมา
8. เด็กหญิงศิริลักษ์  หาดแก้ว
9. เด็กชายอนุชา  ทองโม่ง
 
1. นางสาวปนัดดา  สุขอรุณ
2. นางทรงศิริ  แก้ววิเชียร
3. นางสาวปิยวรรณ  กุหิงวัง
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สอนผา
2. เด็กชายธีรภัทร  ถนอมเงิน
3. เด็กชายปรเมศ  หนูศิลา
4. เด็กชายพีรพล  พุ่มกลิ่น
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญศิลป์
6. เด็กชายสิทธิกร  งามสรรพ์
7. เด็กชายอภิเทพ  เอี่ยมจงจันทร์
8. เด็กชายเรืองเดช  มีเผ่า
 
1. นายอดิศักดิ์  วิสิทธิ์ตระกูล
2. นางวรฉัตร  มลธุรัช
3. นางกำไร  ไล้ทองคำ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริโสม
2. เด็กชายโยธิน  ลักษณาการ
 
1. นางนงนุช  สามัญฤทธิ์
2. นายชัยพฤกษ์  ตันสุวัฒน์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงพรนภา  คล้ายจุ้ย
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรืองฤทธิ์
 
1. ดร.อัญชลี  อินทิยา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจีราพัชร  วังมัย
 
1. นางอรษา  นิยมศรี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พงษ์เขตการณ์
 
1. นางสาวสมบัติ  ผดุงชาติ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 26 โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงชไมพร  ชมพุฒ
 
1. นายนคร  ประสานไทย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงภคพร  บุญถาวร
 
1. นางอรษา  นิยมศรี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  กำมา
 
1. นายพิษณุ  จาดสอน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กชายศักรินทร์  เบิกบานดี
 
1. นางกัญญานันท์  ธำรงค์วัฒนกุล
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 1. เด็กหญิงนภา  เงินทนงค์
 
1. นายสุวิทย์  พุทธรักษา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนปวีณาวิทยา 1. เด็กชายธนพนธ์  อินเพ็ชร
 
1. นายพิชิตชัย  ชาวไร่
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงสุนิสา  คำเรือง
2. เด็กหญิงอรณภา  สายคำเลิศ
 
1. นางเสาวลักษณ์  พูลทวี
2. นางวันดี  โพธิ์พึ่ง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 23 โรงเรียนบ้านซับผักกาด 1. เด็กหญิงขวัญคิณี  แสงทอง
2. เด็กหญิงชนิษฐา  บุญเกิด
 
1. นายจำเริญ  อากาศสุภา
2. นางกนกวรรณ  อนันตศานต์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐมน  มั่นคง
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  วิเศษสกุลวงษ์
 
1. นางสุพัตรา  หาญภักดีนิยม
2. นางสาวกนกวรรณ  เอมแสง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงเยาวรัตน์  ผมเท้า
 
1. นางวิไล  ทรัพย์มูล
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 26 โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  โสดแสง
2. เด็กหญิงอรัญญา   แป้นแก้ว
3. เด็กหญิงเมษา   กัณโต
 
1. นางสาวทัศนีย์   บุญนก
2. นางเกวลี  ภู่สงค์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 1. เด็กชายนพลักษณ์  กระตือหน
2. เด็กชายภูริณัฐ  บัวรอด
3. เด็กชายสหรัฐ  ศรีภูธร
 
1. นายวิทยา  ดีพร้อม
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนปวีณาวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  เอี่ยมเงินคลัง
2. เด็กชายธีรภัทร  หมากสุข
3. เด็กชายพงศกร  ไกรสังข์
 
1. นายพิชิตชัย  ชาวไร่
2. นายราชันย์  เกิดเต็ม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กชายไกรวิชญ์   ศรีสุวรรณ
 
1. นางอินทิรา   ทาเอื้อ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ตุงคะศิริ
 
1. นายธีรพงศ์   โตสงคราม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กชายอนุเทพ  ดำนงค์
 
1. นางสุวรรณา  เพ่งผล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กหญิงณภาพิมพ์  วงษ์แก้วทวีชล
 
1. นายธีรพงศ์   โตสงคราม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กชายวรเทพ  พันธ์ุเณร
 
1. นายวิวัฒน์วุฒิ  สุทธิสังข์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กชายณัฐพงค์  เมฆฉาย
 
1. นายศิวกร  แสงง้าว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กหญิงอริสา  ชื่นกระจ่าง
 
1. นางสาวจันจิรา  จันทสุทธิบวร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิธิพร  พันธุรัตน์
 
1. นางปราณี  บุญนิธี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  อินทร์ฉ่ำ
 
1. นายธเนตร  แก้วมั่น
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 13 โรงเรียนวัดวังยาง 1. เด็กชายอรรถพล  แสงเปี่ยม
 
1. นางสาวกิติยวดี  สาคร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 38 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บัวขาว
 
1. นางวิภา  สุภาผล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 73 เงิน 26 โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กชายสหรัถ  พาเชื้อ
 
1. นายธีรพงศ์   โตสงคราม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กชายพีระพล  สุดการงาน
 
1. นางสาวนารีรัตน์  สว่างเรืองศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายสิทธินนท์  สมบุญโภชน์
 
1. นายธเนตร  แก้วมั่น
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 82.5 ทอง 10 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สิงห์ชูวงศ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีคชไกร
3. เด็กหญิงนภัทร  สายทอง
4. เด็กหญิงนวรัตน์  บุญลาภ
5. เด็กหญิงนันทนภัส  ชาติพันจัน
6. เด็กหญิงประภัสสร  แนบบุญ
7. เด็กหญิงปาณิศา  ชื่นภิรมย์
8. เด็กหญิงปารณีย์  จันทนา
9. เด็กหญิงภีมวัศนันท์  อิทธิตระการ
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร
11. เด็กหญิงศิรประภา  เพ็ญเขตรกรณ์
12. เด็กหญิงสุพรรษา  มั่นต่าย
13. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองม่วง
14. เด็กหญิงเพชรัตน์  ฉิมสุข
15. เด็กหญิงโยษิตา  เรืองศิีิริ
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กหญิงณภาพิมพ์  วงษ์แก้วทวีชล
2. เด็กชายณัฐพงค์  เมฆฉาย
3. เด็กชายถิรวุฒิ  ทรัพย์ขำ
4. เด็กชายธีภากรณ์  มากต่าย
5. เด็กชายนิติพล  ม่วงเปีย
6. เด็กชายพลพล  เขียวสอาด
7. เด็กชายพีรพัฒน์  ตุงคะศิริ
8. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อินทร์ศักดิ์
9. เด็กชายศิวกร  หลวงวังโพธิ์
10. เด็กชายสหรัถ  พาเชื้อ
 
1. นายเสน่ห์  ยอดนิล
2. นายธีรพงศ์   โตสงคราม
3. นายศิวกร  แสงง้าว
4. นายบรรเลง  แก้วแจ่ม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง 10 โรงเรียนวัดยางขาว 1. เด็กหญิงกมลพร  ดีศิริ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทบุตร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสบรรณ์
4. เด็กหญิงทรรศิกา  โสบรรณ์
5. เด็กชายธวัชชัย  ดีพร้อม
6. เด็กชายธันวา  บุญเกิด
7. เด็กชายบุญภัทร์  จารุมาตร
8. เด็กหญิงบุษกร  สังวารีย์
9. เด็กชายพงศกร  พุทธรัตน์
10. เด็กหญิงพัณณิตา  หาอังกาบ
11. เด็กชายพัสกร  พุทธรัตน์
12. เด็กชายพิณุศร  ยอดบ่อพลับ
13. เด็กชายภรันยู  กุรู
14. เด็กชายรัตนชัย  แย้มทิพย์
15. เด็กหญิงวิยะดา  เยแจ่ม
16. เด็กชายศิลา  ศรีสุข
17. เด็กชายสิริกร  จั่นเรือง
18. เด็กหญิงอรุโณทัย  ทองคง
19. เด็กหญิงเขมรินทร์  ราชประเสิรฐ
20. เด็กชายเพชรมงคล  เดชนุช
 
1. นายสุนทร  กูบขุนทด
2. นางสาวปนัดดา  ดวงประเสริฐ
3. นางจำลอง  สวัสดิ์สุข
4. นางสมถวิล  โพธิ์ทอง
5. นางสาวปัทมาภรณ์  มาฤาษี
6. นางสาวธนิดา  กรีมิน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปานทิพย์
3. เด็กหญิงชมพูนุช  โฉมไทยสง
4. เด็กชายชาญทิพย์  โพธิราช
5. เด็กชายณัฐพงษ์  รัตนัย
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชินาพันธ์
7. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ทองสุข
8. เด็กหญิงปนัดดา  ภาคพานิช
9. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ทองดีเล็ก
10. เด็กหญิงปารวี  แสงจันทร์
11. เด็กหญิงปาลิดา  เซ็งแซ่
12. เด็กหญิงวิภาดา  แสนสอาด
13. เด็กชายศราวุธ  บุญอนันต์
14. เด็กหญิงสารินท์  ศรีเอี่ยม
15. เด็กหญิงสิริรัตน์  โพธิสุข
16. เด็กหญิงสุธินันท์  พ่วงแก้ว
17. เด็กหญิงสุภาพร  บุญอนันต์
18. เด็กหญิงอัญชิสา  สอนพันธ์
19. เด็กชายอาทิตย์  เพ็ชรทรัพย์
20. เด็กหญิงอาลิษา  บุญกลางดอน
 
1. นายอนุวรรธน์  โพธิ์พุก
2. นายณรงค์  ทองถนอม
3. นางรัตนา  แตงนวลจันทร์
4. นางสาวนารีรัตน์  สว่างเรืองศรี
5. นางบุษปรานี  สอนพันธ์
6. นายสุรัตน์  แก้วเรือง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กชายฆรินทร์  หงษไกร
2. เด็กชายชาคริต  รอดฤทธิ์
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ศิลอยู่
4. เด็กหญิงสุทธิดา  วิสุทธิศักดิ์
5. นายเสกสรร  ศรีจันทร์
6. เด็กชายเอ  -
 
1. นายนคร  ชอบดี
2. นายธนิตนันทน์  บู่ทอง
3. นายณัฐพล  เศรษฐสมภพ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินขำ
2. เด็กหญิงคีตภัทร  ขำขุน
3. เด็กชายฆรินทร์  หงษไกร
4. เด็กชายจิตติพัฒน์  ยอดโพธิ์
5. เด็กชายชัยนรินทร์  คำแหง
6. เด็กชายชาคริต  รอดฤทธิ์
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมไพสาน
8. เด็กหญิงณัฐพร  พบบุปผา
9. เด็กหญิงณัฐสิมา  ทองมาก
10. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุดจิตต์
11. เด็กหญิงดวงกมล  โกฉิม
12. เด็กหญิงดารารัตน์  โคชขึง
13. เด็กชายธนากร  ปั้นเทศ
14. เด็กชายธีรภัทร  แม้นพยัคฆ์
15. เด็กชายธีรภัทร  สุภาการณ์
16. นายปฏิพล  โตเขียว
17. เด็กหญิงปนัดดา  สงวนวงษ์
18. เด็กชายพนวัฒน์  เชียงเงิน
19. เด็กชายพันรักษ์  ปานะคำ
20. เด็กชายภูรินทร์  พันธ์ศรี
21. เด็กหญิงรพีพร  แสงเนตร
22. เด็กหญิงรุ่งระวีย์  วงชาลี
23. เด็กหญิงวัลธิดา  อยู่สุข
24. เด็กชายวีรวัฒน์  ชะวาลิต
25. นางสาวศศิกาญจน์  ขำทับ
26. เด็กชายศิริพร  กาบทอง
27. นายศุภวัทน์  นักระนาด
28. เด็กชายศุภโชค  ผ่องศรี
29. เด็กชายสรวิช  พันธ์ยี่โถ
30. เด็กชายสิรวิชญ์  ศิลอยู่
31. เด็กหญิงสุทธิดา  วิสุทธิศักดิ์
32. นางสาวสุธิกานต์  แก้วนิ่ม
33. เด็กหญิงสุพรรษา  อยู่สนิท
34. เด็กชายอภิชาติ  บัวแก้ว
35. เด็กหญิงอรปรียา  มีพลาย
36. นายอิทธิเดช  อินทรีสุข
37. เด็กหญิงเมทนี  หิริโอ
38. นายเสกสรร  ศรีจันทร์
39. เด็กชายเอ  -
40. เด็กชายไกรรบ  สุขสม
 
1. นายนคร  ชอบดี
2. นายธนิตนันทน์  บู่ทอง
3. นางสาวพรศิริ  คงขันธ์
4. นางสาวสุรีรัตน์  มาหะมัด
5. นายณัฐพล  เศรษฐสมภพ
6. นางสาวปิยนุช  แอสีขาว
7. นางสาวกรรณิการ์  สนิทผล
8. นายกนวุฒิ  ทัพกฤษณ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  บุญธรรม
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กชายชินวัตร  ก๊กมาศ
 
1. นางสาววัชรวีร์  ใจจักร์ธรรม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงอรลลินทร์  ปุณยวัฒนานนท์
 
1. นายเอกทัศน์  สุยสว่าง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงวรัญญา  แย้มแสง
 
1. นางรัตนา  แตงนวลจันทร์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.75 เงิน 36 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 1. เด็กชายนภัสพงษ์  เผือกกล่อม
 
1. นางสุคนธ์  อ้วนโพธิ์กลาง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.75 เงิน 38 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 1. เด็กชายเมธา  เข็มเพ็ชร
 
1. นางวันฉัตร  ไพรั้ง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  อุยะพิตัง
 
1. นางสาวนวินดา  ไวยหงษ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงรัญชนา  ปานทอง
 
1. นายวุฒิพันธุ์  โอภาษี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 41 โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กชายรังสิมันต์  คำโต
 
1. นางสาวกนกพร  เรือนไทย
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 30 โรงเรียนวัดดงกะพี้ 1. เด็กชายวิทยา  เศษโม้
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ไล้สมบุญ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 44 โรงเรียนบ้านเนินเวียง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีมหาพรม
 
1. นางสาวอริสา  แก่นเขียว
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทาเวียง
 
1. นางปิยะรัตน์  ดีศรี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่านา 1. เด็กชายนฤพล   ฟองสี
 
1. นางสัมฤทธิ์  แก้วพูลศรี
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กชายวันชนะ  บัวนารถ
 
1. นางสุวดี  หนูดอนทราย
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  บำรุง
 
1. นายจรรยา  สนจุมภะ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนวัดพันลาน 1. เด็กหญิงนภาลัย  สังแตง
 
1. นายผจญ   เหล็กแก้ว
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จรัสเพ็ชร
2. เด็กหญิงกัลยกร  ทองแกมแก้ว
3. เด็กหญิงจิดาภา  เรืองเงิน
4. เด็กหญิงจิรภิญญา  แสงกล้า
5. เด็กหญิงชญานิน  ยนต์ตระการกุล
6. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วกล่ำ
7. เด็กหญิงชัชญา  วงศ์กมลวรรณ
8. เด็กหญิงณฐพร  เฉยดิษฐ์
9. เด็กหญิงณัฐนันท์  รัตนปัญญา
10. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สิงห์ชูวงศ์
11. เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์เจริญ
12. เด็กหญิงณิชารัศม์  พงศ์เศรษฐวรา
13. เด็กหญิงดวงกมล  จักษุธรรม
14. เด็กหญิงทิพรัตน์  พันธ์รู้ดี
15. เด็กหญิงธนาภา  เทอดเกียรติ
16. เด็กหญิงนวรัตน์  บุญลาภ
17. เด็กหญิงบัวชมพู  พรหมบุญตา
18. เด็กหญิงปทิตตา  ชนยุทธ
19. เด็กหญิงปภังกร  ภู่ทอง
20. เด็กหญิงปรารถนา  วงษ์เล่ห์
21. เด็กหญิงปัณณิกา  บัวเงิน
22. เด็กหญิงปาลิดา  จันทะวงศ์
23. เด็กหญิงพชรพร  เสตะสวัสดิพงษ์
24. เด็กหญิงพัทธนันท์  นิธิบุณยบดี
25. เด็กหญิงพิมพิศา  พลหนองคูน
26. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร
27. เด็กหญิงลภัสรดา  คำแดง
28. เด็กหญิงวิชชาพร  ใจตุ่น
29. เด็กหญิงศกาวรัตน์  พงษ์พรต
30. เด็กหญิงสุพรรษา  มั่นต่าย
31. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองม่วง
32. เด็กหญิงอรดา  แสงสว่าง
33. เด็กหญิงอรปรียา  จิตหาญ
34. เด็กหญิงอรวรรณ  จิวาลักษณ์
35. เด็กหญิงอรวรรณ  เลาหพิบูลรัตนา
36. เด็กหญิงอารียา  ทรัพย์มาก
37. เด็กหญิงเจษฎาภรค์  อินทร์จันทร์
38. เด็กหญิงโยษิตา  เรืองศิริ
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
2. นางเพ็ญนภา  นิติเชาวกุล
3. นางชุลี  ไพรสันต์
4. นายภัทรพงศ์  วิจิตรวงศ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 1. เด็กชายธนชัย  เกิดมั่น
2. เด็กหญิงธนวรรณ  เกิดมั่น
3. เด็กชายนนทนกร  เปรมศรี
4. เด็กชายปัณณวัฒน์  ทิมรอด
5. เด็กหญิงพัทธวรรณ  สายโยธา
6. เด็กหญิงสุรภา  สุวรรณงาม
7. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทองเทศ
8. เด็กชายอาทิตย์  พันสาวะนัด
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  สุวรรณโชติ
2. นางสุกัญญา  พวงสมบัติ
3. นางสาวณัฐวรรณ  เทียมโพธิ์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทรเสนา
3. เด็กชายณัฐพล  ฤทธิ์เมือง
4. เด็กหญิงผกามาศ  นิลทอง
5. เด็กชายพงศภัค  โตมา
6. เด็กหญิงพัทรินทร์พร  มาสอน
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  ฤทธิ์เมือง
8. เด็กชายศุภกฤต  สังข์สุวรรณ
9. เด็กชายอุทัย  พูลเขตกิจ
10. เด็กชายไชยวัฒน์  พุ่มทอง
 
1. นางบุญนำ  วรรณแก้ว
2. นางสาววิภาดา  มุ่นเชย
3. นางเตือนใจ  วีระณะ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84.6 ทอง 17 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงชวนินทร์  คงไทย
2. เด็กหญิงณิชาพัฒน์  แสงสีเหลือง
3. เด็กหญิงปณิตา  สุขพันธ์
4. เด็กหญิงปวรรณภรณ์  โพธิ์เมือง
5. เด็กหญิงพาขวัญ  อ้วนสอาด
6. เด็กหญิงพิชญาภัค  ตันติศิริเจริญ
7. เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งรัตน์
8. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภัคไพสิฐกุล
 
1. นางสาวมลินดา  แรงกสิวิทย์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เปรมอ่อน
2. เด็กหญิงนฤมล   พันธุรัตน์
3. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  เกิดเพชร
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำสิงห์
5. เด็กหญิงวิชญาพร  แย้มพันธุ์
6. เด็กหญิงอรนุช  เพิ่มพิพัฒน์
 
1. นางพัชรา  ปุณยวัฒนานนท์
2. นางสาววนัทดา  ศรีปิยะรัต
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายกีรติ  ปั่นพุด
2. เด็กชายธีรภัทร  ภู่ใหญ่
3. เด็กชายพัชรศักดิ์  ศรีสุข
4. เด็กชายพัฒนาพรรดิ์  พูลพินิจ
5. เด็กชายสมรักษ์  -
 
1. นายอานันต์  สังข์ทอง
2. นางมนต์ทิยา  คำเขียว
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 87.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 1. เด็กหญิงจันทนิภา  มูลโมกข์
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  สนธิกุล
 
1. นางสาวพัชรีพร  ไพรสิงห์
2. นางสาวนิตยา  สาเขตการณ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายดลย์สรธัช  จตุรงคโชค
 
1. นางสาวอรัญรักษ์   งอกผล
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายวริษฐ์  อินทรีย์วงศ์
 
1. นางออรันดา  บุญชายสินธุ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  เรืองหลง
 
1. นางจินตนา  สัจจจารีรัตน์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 33 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธีวรา  นาคอริยกุล
 
1. Mrs.Nancy   Grace Bayona
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 17 โรงเรียนวัดหนองกระโดน 1. เด็กหญิงปิยพร  วงศ์จำปา
 
1. นางคนึง  อ้นอุระ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ
 
1. นางวาสนา  เอี่ยมคง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 77.49 เงิน 10 โรงเรียนธนศรี 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  นันไชย
2. เด็กหญิงสุชาดา  พงษ์อำไพพันธ์
 
1. Mr.Bo  Li
2. นางสาวนงรัตน์  อุบลจร
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 84.41 ทอง 13 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กชายพิชญะ  สุขจิตร์
2. เด็กชายภัทรพล  ศิริสุขพิมล
 
1. นางเบญจพร  ใจเที่ยง
2. นางสาวจันทิมา  กระโจมทอง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68.05 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1. เด็กหญิงวิสุดา  ยิ้มเมือง
2. เด็กชายเฉลิมสาต  สุขยิ้ม
 
1. นางวิไลภรณ์  อุบลพงษ์
2. นายชัยมงคล  คล้ายยอม
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 27 โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 1. เด็กหญิงชาลิสา  สุขสว่าง
2. เด็กหญิงดารินทร์  ใหญ่ยงค์
3. เด็กหญิงนฤมล  จันทฤก
4. เด็กหญิงนิสา  ทับทิมเพชร
5. เด็กหญิงวิภาดา  บู่ชู
6. เด็กหญิงอรสา  สุขบาง
 
1. นายดำรงค์  เพชรพลอยนิล
2. นายสุรินทร์  ดอนรอดไพร
3. นางสาวเรวดี  นิลวิจิตร
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 48.7 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กชายชลสิทธิ์   เอมเอก
2. เด็กชายปฏิพัทธ  มั่นรอด
3. เด็กชายปรัชญา   กันทรัพย์
4. เด็กชายภูมรินทร์  ผูกโพธิ์
5. เด็กชายวรวิทย์  สีเอี่ยม
6. เด็กชายเมธี  พิมพ์อากรณ์
 
1. นางสุมล  สุมังเกษตร
2. นายฤทธิพร   วงศ์รอด
3. นายอลงกรณ์  จัตุพจน์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กหญิงชนากานต์   พรมแตง
2. เด็กหญิงณวรา  อ่วมทร
3. เด็กหญิงทิพรดา  ขลิบทอง
4. เด็กหญิงนิศามณี  สรงเนย
5. เด็กชายบุญฤทธิ์  เรืองขจร
6. เด็กชายภูพริษฐ์  แสงมรกต
7. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   ไชยประสิทธิ์
8. เด็กหญิงลักษณวรินทร  กุหลาบแก้ว
9. เด็กหญิงสุจิตรา  มีมุข
10. เด็กหญิงแสงดาว  นาตุ่น
 
1. นางสำเนานรี  แป้นแก้ว
2. นางสาคร  คล้ายแท้
3. นางสาวชนินทร์ชิตา  ทรงปรีชา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงตุลยา  อัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงทิพย์วารี  บัวพันธ์
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พยุงแดน
4. เด็กหญิงพรไพลิน  หงษ์ยิ้ม
5. เด็กหญิงพัสวี  สีตุธะ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  พินชะนะ
7. เด็กหญิงสรัลพร  วัชระดิษฐ์
8. เด็กหญิงสิรินทรา  วรรณศรี
9. เด็กหญิงโสภิตนภา  พันธุรัตน์
 
1. นางศิริกานต์  แจ้งคำ
2. นางพิมพา  ชิณสา
3. นางพัชนี  ปานพรม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อินทร์ขำ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ข่มอารมณ์
3. เด็กหญิงนุชนาถ  อินทร์ขำ
 
1. นางดาราวรรณ  กิจสุวรรณ
2. นางสุภารัตน์  ศรีสุข
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.2 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปานกรด
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  พุกต่อม
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีสุข
 
1. นางมาลัย  จันทรแสง
2. นางศรัญญพร  ประสาทน้ำเงิน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิรดา   สุปัญโญ
2. เด็กหญิงปทิตตา   อินทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงปวริศา  ศิริรุ่งวัฒนชัย
 
1. นางออมสิน  พงษ์เกษตร์กรรม์
2. นางปิยะนาถ  ลุนอุบล
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญคง
2. เด็กหญิงวงพลอย  ธดากุลพิรพัฒน์
 
1. นางสาวนิตยา  คงเกษม
2. นางสาวสุวพิชชานันท์  เอกสิริมงคล
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายดิศรณ์  ประสานวงษ์
2. เด็กชายเจษฎา  เคียงพิมาย
 
1. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
2. นางสาวกัลยรัตน์  มั่นสัตย์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงญาดา  อิ่มพงษ์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  มังกร
 
1. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
2. นางสาวกัลยรัตน์   มั่นสัตย์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  จิรเวชวงศ์สกุล
2. เด็กชายนพรัตน์  พุ่มฉัตร
 
1. นายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์โพธิ์
2. นายอัศวิน  กรรณิกา
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กิตติคุณตระกูล
2. เด็กชายศุภากร  ใจตรง
 
1. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
2. นางสาวกัลยรัตน์   มั่นสัตย์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายบุตรชนก  ลิ้มประสิทธิ์
2. เด็กหญิงแก้วมุกดา  ยาหมู่
 
1. นายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์โพธิ์
2. นางสาวชิดชนันท์  คำมก
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายธิติวุฒิ  โกยทอง
2. เด็กหญิงพรธวัล  ใจเขียนดี
 
1. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
2. นายกิตติพงษ์  ภัสสร
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 36 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัชชา  ผลเจริญ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ห่านสุวรรณกุล
 
1. นายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์โพธิ์
2. นายอัศวิน  กรรณิกา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายนุติพงศ์  อารีเอื้อ
2. เด็กชายเอกณเดช  ชวนะพงศ์
 
1. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
2. นางสาวกัลยรัตน์   มั่นสัตย์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 63 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 1. เด็กชายพิชญะ  ดีสารพันธ์
2. เด็กชายไตรเทพ  แย้มอิ่ม
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  ต่อสติ
2. นายสถาพร  กิ่งวัฒนา
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  หงษ์หิรัญ
2. เด็กหญิงวรรญา  การสมจิตร์
 
1. นายสดุดี  วีระพจนานันท์
2. นางอำมรา  วีระพจนานันท์
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายปุณยวีร์  ทองใบ
2. เด็กชายภัทรพล  ฉิมไทย
3. เด็กหญิงเพชรชมพู  สาระพุฒ
 
1. นายศุภชัย  เตชะสุทธิรัฐ
2. นางพัชราภรณ์  อินทับทิม
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กชายธนดล  ทองจันทร์
2. เด็กชายธนพงษ์  มณีพงษ์
3. เด็กชายวัชรพงศ์  อินทรโอภาส
 
1. นายมนตรี  นามแฮด
2. นางเนียรนภา  แก้วสวรรค์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กชายทินกร  เสือดาว
2. เด็กชายธนารักษ์  สุขแย้ม
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ดีล้ำ
 
1. นายมนตรี  นามแฮด
2. นายประกาศิต  พรหมเขียว
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กชายนพรัตน์   เนียมรุ่งเรือง
2. เด็กชายพรนิพัฒน์   สมพรพิสุทธิ
3. เด็กชายอภิณัช   หิรัญตระกูล
 
1. นายพินิจ  ศรีหุ่น
2. นายวัชระ  ฉัตรทิม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรากุล
2. เด็กชายพิรุณ  ธูปบูชา
3. เด็กชายรัฐภูมิ   ประภัย
 
1. นายประมวล   แสงสนธิ์
2. นายสุรพล   ทรัพย์เจริญ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 33 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 1. เด็กชายณพพร  พิมพาพันธ์
2. เด็กชายพัสกร  ชื่นเรือง
3. เด็กชายมินทร์ทาดา  คำแสง
 
1. นางสาวทิพยฉัตร  พละพล
2. นายสุรเชษฐ์  ปานศิลา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 22 โรงเรียนวัดกลางแดด 1. เด็กหญิงณัชชา   กลิ่นโท
2. เด็กหญิงวริษา  ธูปจันทร์
3. เด็กหญิงศศิภา  สอนอ่อน
 
1. นางวาทิณี  มณีรัตน์
2. นางจันทิมา  พุ่มแจ้ง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  มากเหลือ
2. เด็กชายนิทัศน์  ขุนชาญวิชิต
3. เด็กหญิงอชิรญา  โชติช่วง
 
1. นางอารีลักษณ์  เชาว์โคกสูง
2. นางนุชจรี  หาทรัพย์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87.8 ทอง 22 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงดวงกมล  กลิ่นเกิด
2. เด็กหญิงธนัชภรณ์  ปั้นเมนท์
3. เด็กหญิงนภิสา  เกิดนวล
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  พึ่งเรือง
5. เด็กหญิงสุภาวดี  เงินบำรุง
6. เด็กหญิงอารดา  โพธิ์เนียม
 
1. นางพรรณภา  กลิ่นนิ่มนวล
2. นางรพีพัฒน์  ชำนาญรักษา
3. นางวันเพ็ญ  แก้วจันทร์เพชร
 
165 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  ทองโชติฉัตร
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุญสืบ
3. เด็กหญิงอังศุมาลี  สินธุศิริ
 
1. นางดารารัตน์  บุญส่ง
2. นางสาวปรียานุช  สืบวงษ์รอด
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 37 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กหญิงณศิริ  ศรีนารอด
2. เด็กหญิงพิมพร   จวบศรี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กันทรัพย์
 
1. นางอโนชา  กรเอี่ยม
2. นางสมพร  ขัดขจร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กชายกรรชัย  ชำนาญดี
2. เด็กหญิงพรนภา  เทียนนาก
3. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญวาส
 
1. นายสุชาติ  ฉัตรตรีรัตน์
2. นางสาวสุวิมล  แก้วม่วง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงวันใส  เกิดอยู่
2. เด็กหญิงวิมพ์วิพา  จันทร์ฤทธิ์
3. เด็กชายเอกราช  ระเบียบโกศลสกุล
 
1. นายสุชาติ  ฉัตรตรีรัตน์
2. นางสาวณัฐชา  สังข์ทอง
 
169 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 24 โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 1. เด็กหญิงนาตาญา  ศรีเรือง
2. เด็กหญิงพิยดา  สุขแจ่ม
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  เหน่งเพ็ชร
 
1. นางกัญญาณัฐ  อินสอน
2. นางสาวสุภาณี  รัศมี
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.2 ทอง 17 โรงเรียนวัดหัวถนน 1. เด็กหญิงนฤพร  วาศรี
2. เด็กหญิงพลอยขวัญ  อุทัยบุรมย์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เวียงอินทร์
 
1. นางสุพัชชา  คุ้มสะอาด
2. นางสาววิไลลักษณ์  ทั่งหิรัญ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.8 ทอง 7 โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นุ่มขมิ้น
2. เด็กหญิงอรัญญา  แย้มพันธ์
3. เด็กหญิงแพรแก้ว  อิ่มทะเล
 
1. นางบังอร  สุชัยรัตนโชค
2. นางอารีย์  อินทรวงษ์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนปวีณาวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  เชียงพฤกษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สร้อยสน
3. เด็กหญิงภูษิตา  ดุลย์มา
 
1. นางสาวจันทนา  ทุวิลา
2. นางสาวภัทฐิตา  เจนจบ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ผ่องอำไพ
2. เด็กหญิงพรนภา  พ่อค้า
3. เด็กหญิงสุชาดา  ช่วยค้ำชู
 
1. นางสุขใจ  ยี่เเม่นยิง
2. นายธวัชชัย  นาดี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 25 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังข์เดช
2. เด็กหญิงสินิทรา  แทนแสง
3. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  พันทะเวช
 
1. นางอารีลักษณ์  เชาว์โคกสูง
2. นางนุชจรี  หาทรัพย์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนเขาสระนางสรง 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ปานพรหม
2. เด็กหญิงพัชรา  เผือกคล้าย
3. เด็กหญิงอนัญญา  พวงรัตน์
 
1. นางอุทัยวรรณ  โพธิ์เอม
2. นางสนาม  กันเพ็ชร์
 
176 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง 4 โรงเรียนสหวิทยาศึกษา 1. เด็กชายทัศกร  ยาคล้าย
2. เด็กชายธัญวีย์  วังพิมูล
3. เด็กหญิงพัชรพร  คชสุวรรณ
 
1. นางสาวชลดา  หมั่นเขตรกิจ
 
177 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายธนพัฒน์  มนาปิยะพงษ์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์กอง
3. เด็กหญิงสุภิญญา  จันทร์ยศ
 
1. นางพรทิพย์  ปั้นนาค
2. นางวันเพ็ญ  เหี้ยมโท้
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงสรวงมณ  เพิ่มเขตกรณ์
 
1. นางวิทิต  เปรมวัฒนะ
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 1. เด็กชายบูรพา  บัวหลวง
 
1. นางสาวพัชรี  คชชัย
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเนินเวียง 1. เด็กหญิงศุภิสรา  แผ้วสถาน
 
1. นายสมพร  เรือนไทย
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 70.8 เงิน 20 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงอัมพุชินี  กล่ำเงิน
 
1. นางสาวนิศากร  พรมอ่อน
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1. เด็กชายอับดุลลาติฟ  ศรีหมั่น
 
1. นางสำอาง  ผิวอ่อน
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 66.8 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายปราชญ์  ประทีปแสง
 
1. นางสาวอภิรดี  เสนาวิน
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85.2 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กหญิงกันฑิมา  ฟักศรี
2. เด็กชายนพดล  เมืองเปลี่ยน
3. เด็กหญิงอรกช  แตงสวน
 
1. นางชัชรา  รอดไพรี
2. นางสาวอารียา  บุญมี
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กชายอดิศร  โชติช่วง
2. เด็กชายอิทธิพล  เนื่องสุนัน
3. เด็กหญิงอุษา  เกตุกำจร
 
1. นางนุชจรี  หาทรัพย์
2. นางอารีลักษณ์  เชาว์โคกสูง
 
186 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 64.6 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  นิลเนตร
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์  นามมาตย์
 
1. นางสาวฐิติญา  กาใจใส
2. นางคำมูล  มีอาษา
 
187 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.4 เงิน 17 โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  อยู่่เย็น
2. เด็กชายถิรวัฒน์  เส็งเอี่ยม
 
1. นางเพ็ญจิตร์  เนาวรัตน์
2. นางสาวณริศรา  ต่วนชะเอม
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  เมืองเพชร
 
1. นางสาววรติชา  วงศ์ขันตี
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 70 เงิน 26 โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงวราพร  พิลาทอน
 
1. นางสาวฐิศิรักษ์  ต่วนเทศ
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายรังสิมันต์  ละเมียด
 
1. นางพัชนี  ปานพรม
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64.4 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  เมืองเพ็ชร
 
1. นายบวร  ทองไพบูลย์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายบุญมี  สุขเกษม
 
1. นางสาวสร้อยสุณี  อ่อนนา
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังงาม 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาคพ่วง
 
1. นางสาวธิดา  จิตบุญเรืองโรจน์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงพรรษกร  ธำรงค์รัตน์
 
1. นางสาวฐิติญา  กาใจใส
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.4 ทอง 6 โรงเรียนวัดเขามโน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ลำเจียก
 
1. นางสาวธนาภรณ์  คชชัย
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กหญิงนิติยา  หมอยาดี
 
1. นางสมพร  ขัดขจร
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.2 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   มั่นกุง
 
1. นางสุปราณี  บัวเรือง
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายณัฐพล  พิมพา
 
1. นางสุปราณี  บัวเรือง
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 1. เด็กชายญาณวุฒิ  บัวพัน
 
1. นางสาวจุฑาญากาญจน์  สมตน
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุขเนียม
2. เด็กหญิงดารุณี  สังขรัตน์
3. เด็กหญิงนิภาพร  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงปนัดดา  ฟักเถา
5. เด็กหญิงสุชาดา  ทวีกิจ
6. เด็กหญิงสุนารี  ภักดี
7. เด็กหญิงอุมากร  ดวงรัตน์
 
1. นางสาวพลอยรุ้ง  ศรีภูธร
2. นายสมอาจ  ศรีภูธร
3. นางสุจิตรา  สันทัด
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กหญิงกุลธิชา  สิทธิการ
2. เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์อยู่วงษ์
3. เด็กชายสุทธิราช  สอยสาย
 
1. นางสาวชุติมา  ไพรสิงห์
2. นางอารีลักษณ์  เชาว์โคกสูง
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.8 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงญาธิป  หมวกอยู่
2. เด็กหญิงวิรัชชา  สินมั่น
3. เด็กหญิงอรัชพร   ฐานพรอนันต์
 
1. นางสุรีรัตน์  ปรีชาชาญ
2. นางวารุณี  สุขสุวานนท์
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.2 ทอง 36 โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายดำรงชัย  สมัครเกษตรการ
2. เด็กชายนันทพงษ์  อินทฤทธิ์
3. เด็กชายวรรณเฉลิม  ช่างจักร
 
1. นางสาวสมบัติ  ผดุงชาติ
2. นายสมภพ  เปรมสุข
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.8 เงิน 32 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 1. เด็กชายจักรินทร์  เสือเจริญ
2. เด็กชายชัยเมฆ  ขุนณรงค์
3. เด็กชายอภินันท์  สุภาเชาว์
 
1. นางกัลยารัตน์  สิมพลีวงศ์
2. นางสาวพัชรี  คชชัย
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.6 เงิน 18 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  หวังรัตนลาภา
2. เด็กหญิงชลธิชา  พัตถกรรม
3. เด็กหญิงญาดา  สมเจตนา
 
1. นางกัลยารัตน์  สิมพลีวงศ์
2. นางสาวพัชรี  คชชัย
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74.8 เงิน 11 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายณภัทร  ม่วงมัน
2. เด็กชายณัฐฎพล  หาทรัพย์
 
1. นายนพพร  จาดสอน
2. นางสาวพรรณิภา  สนธิ
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ป้อมขำ
2. เด็กชายนฤพัฒน์  หนูทอง
 
1. นางสมพร  ขัดขจร
2. นางนัณทกานต์  ลอดชะ
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 1. เด็กชายทีน่า  เอื้อน
2. เด็กชายรัจนา  อาด
 
1. นางสาวจีระนุช  นาคแก้วเทศ
2. นายธัญพงศ์  แจ้งชัยภูมิ
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายกลวัชร  ขันเกษตร
2. เด็กชายนันฐวุฒิ  สมัคสิกิจ
 
1. นางปัณณ์ธพร  ทองด้วง
2. นางสาวกัลยรัตน์   มั่นสัตย์
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กชายวรพรต  เนียมฉาย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วมีบุญ
3. เด็กชายอนุชิต  สุวพงษ์
 
1. นางสุภัทรา  ฉิมพลีสวรรค์
2. นางสาวปัญญรัตน์  ไทยอุ่นสมบัติ