สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ปะวะโก
 
1. นางสาวสาธิยา  ก๋าลัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงวรรณิษา  งามงอน
 
1. นางอภิรดี  รุ่งแจ้ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87.4 ทอง 5 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงวิชญาพร  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  หงษ์สุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 54.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงภัทรศยา   นิยมพงษ์
 
1. นางวราลักษณ์   ดิษเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงศศินิภา  จำปานิล
 
1. นายวิทวัส  เจริญสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ชาติกรณ์
 
1. นายวิทวัส  เจริญสุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 1. เด็กหญิงธัญชนิต  พิลึก
 
1. นางสาวศลิษา  นิลสนธิ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79.1 เงิน 31 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1. เด็กหญิงมาริษา  พันธุ์พิญญา
 
1. นางสาวสลิตา  เมณฑ์กูล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.2 ทอง 12 โรงเรียนวัดเกาะเปา 1. เด็กหญิงสโรชา  แก้วลา
 
1. นางสมเจตร์  ทรัพย์สมาน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 23 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1. เด็กหญิงณัฐรดี  อรุณ
 
1. นางธมนวรรณ  กล้ากสิกิจ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.7 ทอง 21 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงสุจิณณา  กุลโสพล
 
1. นางหัทยา  เถื่อนมา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 65.2 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โมรา
2. เด็กชายวรเมธ  แคนเภา
3. เด็กหญิงสุดที่รัก  รู้เจน
 
1. นางสาวกาญจนา  ชัยมา
2. นางจินตนา  แคนเภา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  รักเขตวิทย์
2. เด็กหญิงดาวิกา  บุญเรือง
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ทองยิ้ม
 
1. นายวิทวัส  เจริญสุข
2. นายศุทธวีร์  สงวนสัตย์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วัดนาค
2. เด็กหญิงชวิกา   เก่งเขตกรณ์
3. เด็กชายเอกราช   รื่นรวย
 
1. นายวิทวัส  เจริญสุข
2. นายธนากร  ใจบุญดี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประสิทธิ์เขตกิจ
2. เด็กหญิงพัชลี  เขตกิจ
 
1. นางสาวศลิษา  นิลสนธิ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ทองดี
2. เด็กหญิงอัญวีณ์  ปฐมพัชร์เดชาวุฒิ
 
1. นางสาววรรณา  ประกอบศรี
2. นางสาววราภรณ์  เกตุยิ้ม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   พันธุ์ทอง
2. เด็กหญิงศิรประภา  ชมภู
 
1. นางสาวศศิประภา  คงพิทักษ์
2. นางสาวกฤษณา  แจ้งใบ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 23 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. นางสาวอชิรญา  ปีติ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  อินตะนัย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สุพันธ์
2. นางละออง  พิลึก
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์เทพ
 
1. นางสาวมยุรา  เรืองฉาย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ไกรรอด
 
1. นางบังอร  ไกรรอด
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 1. เด็กชายภูวดล  คำแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  ถาวรชาติ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เชยจันทร์
2. เด็กหญิงธนวภัค  สอนที
3. เด็กหญิงศริญญา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวอุมาพร  โสรส
2. นางสาวสุปราณี  กิ่งนาค
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงทักษิณา  เข็มเงิน
2. เด็กหญิงนภารัตน์  จันทร์คีรี
3. เด็กหญิงนัสติการ  โกมล
 
1. นางสาวอลิศรา  รังผึ้ง
2. นางสาวศุภักษร  ศรีอุดม
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81.8 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  แสงโพธิ์
2. เด็กหญิงวิมลสิริ   เที่ยงทัศน์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ปุราถานัง
 
1. นางสาวอุมาพร  โสรส
2. นางสาวทิวาพร   เรือนไทย
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยศศิริ
2. เด็กหญิงพิชญา  สินบุญมา
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  สีหะราช
 
1. นางจารุวรรณ  สะอาดละออ
2. นางชลิตา  แก่นจันทร์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงรุ้งดาว  สิงห์ทอง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุขประเสริฐ
 
1. นายสันติพงศ์  เรือนใจ
2. นางสาวกุสุมา  รอบุญ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดเทพสถาพร 1. เด็กชายธีรพงค์  สระน้อย
2. เด็กชายมนฬารัฐ  วุ้นเหลี่ยม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธุ์  ขันมณี
2. นางสาวชุรินทร์พร  บุญน้อย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายนิตธิพงษ์   ธวัฒติง
 
1. นางสาวมยุรา  เรืองฉาย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงศุภากร  สระทองแยง
 
1. นายกู้เกียรติ  สุขใส
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายสาธิต  ศรีบัวระบาล
 
1. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 86.13 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายวิศวะ  เทพันดุง
2. เด็กชายอัมรินทร์  แย้มยิ้ม
 
1. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
2. นายอรรถพล  แก้วจรูญ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 91.53 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายบูรพา  ฉัตรกิ่ง
2. เด็กหญิงพรชิตา  หงษ์ดำเนิน
 
1. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางวาสนา  เจริญมายุ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายพีรพงษ์   เหล่าอินทร์
 
1. นางสาวสุปราณี  กิ่งนาค
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 7 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 1. เด็กชายสามารถ  ไพรสิงห์
 
1. นางสาวขัตติยวดี  กลอนดอน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายธนวิชญ์  ภู่พลาย
2. เด็กหญิงนันทกานต์  สื่อเรืองศักดิ์
3. เด็กชายวรวรรธน์  คงคล้าย
 
1. นางเกษร  เทศนา
2. นางปราณี  สังข์ทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงษ์ชุ่ม
2. เด็กหญิงศศิธร  สุขอ่อน
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สารีผล
 
1. นางน้ำเพชร  ไพโรจน์
2. นายพิเชษฐ์  ไพโรจน์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงกุณฑีรา  ดาวพลาย
2. เด็กหญิงวศินี  บุญธรรม
3. เด็กหญิงสกาวใจ  พรหมสวัสดิ์
 
1. นางสาวกฤษณา  กิลาโส
2. นายวุฒิชัย  ยาเนตร
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำสุข
2. เด็กหญิงกิตติมา  บุญมี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พูลเขตกิจ
 
1. นางสาวสุธาธิณี  กรุดเงิน
2. นายกิตติธัช  เกณสาคู
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงชลธิชา   กงแก้ว
2. เด็กหญิงวรหทัย  พิลึก
3. เด็กหญิงอินธิรา  อินทรทัศน์
 
1. นางเกษร  เทศนา
2. นางปราณี  สังข์ทอง
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายปฏิวัติ  สาน้อย
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์   แก้วโท
3. เด็กชายเรวัตร   เพียสุพรม
 
1. นางสาวเยาวเรศ  เอี่ยมใย
2. นางวัชราภรณ์  ยอดตลาด
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79.6 เงิน 30 โรงเรียนวัดหูกวาง 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  สินธุ์บุญ
2. เด็กหญิงปุญยศิริ  เจียมศิริ
3. เด็กหญิงอภิญญา  โตแย้ม
 
1. นางสาวธีกัญรัตน์  ศิริกานต์ภูมิ
2. นางสาววัชราภรณ์  บัวเทศ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 29 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  กุลวงษ์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วบุตรี
3. เด็กหญิงศิริพร  อำไพชื่น
 
1. นางสาววารุณี  สกุลณี
2. นางสาวพรนิภา  คงเพ็ชรศักดิ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 71.6 เงิน 21 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1. เด็กชายพัสกร  พัดสาริกิจ
2. เด็กชายอดิสร  อุดมสารี
 
1. นายยอดชาย  มานิ่ม
2. นางสาวจุฑามาศ  โชติขุนทด
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 1. เด็กชายจตุพงษ์  สีสุก
2. เด็กชายอนุชา  ศิริปี
 
1. นางสาวสุธาธิณี  กรุดเงิน
2. นายกิตติธัช  เกณสาคู
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 56.56 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายทยาทร  ุกุดจอมศรี
2. เด็กชายลภัสยศ  บุญส่ง
 
1. นางวัชราภรณ์  ยอดตลาด
2. นางสาวนิตยา  โออินทร์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1. เด็กชายชนะชัย  สะโตทอง
2. เด็กชายศุภกร  แก้วจุฬา
 
1. นายพนา  อัครวิทยาพัฒน์
2. นายกฤษฎา  รัตนสัตย์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.01 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1. เด็กชายธนพล  จันทร์ประโคน
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญนวน
 
1. นายพนา  อัครวิทยาพัฒน์
2. นายกฤษฎา  รัตนสัตย์
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.87 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กชายนันทกร  ภูครองทุ่ง
2. เด็กชายอนุเทพ   มะนาวหวาน
 
1. นางอติกานต์  บุญเฟื่อง
2. นางสาวบุรารัตน์  กิ่งแก้ว
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 28.58 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายศิริชัย  เกิดเพ็ง
2. เด็กชายเกียรติศีกดิ์  ตาพันธ์
 
1. นายกฤษฎา  รัตนสัตย์
2. นายพนา  อัครวิทยาพัฒน์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงกิตติยา  หวานทอง
2. เด็กหญิงธนขวัญ  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงธันยชนก  ปานน้อย
4. เด็กหญิงภูน้ำฟ้า  แก้วตระกูล
5. เด็กหญิงมินตรา  ถินสะเตรไทย
 
1. นางสาวสุภมาศ  พานทอง
2. นางสุพัตรา  วิศิลป์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.8 เงิน 36 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธุหงษ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ยมนา
3. เด็กหญิงพรชนก  มินทะมร
4. เด็กหญิงสิรีธร  แย้มประเสริฐ
5. เด็กหญิงหฤทัย  สายสวรรค์
 
1. นางสุภาดา  หุ่นโพธิ์
2. นางสาวพัชรินทร์  ลอยเมฆ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง 17 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงธนดี  ทองอร่าม
2. เด็กหญิงประภัสสร  วงศ์สำราญ
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  กาดำ
4. เด็กหญิงวรรณวนัช  หมู่หัวนา
5. เด็กหญิงโชติกา  เกิดสีทอง
 
1. นายอนุสรณ์  บุญประคม
2. นางสาวกัญญาพัชร  ภูครองพลอย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายชนะกันต์  บัวผัน
2. เด็กหญิงญาณิศา   มูลหา
3. เด็กชายณภัทร  วีระประสิทธิ์
4. เด็กชายดนัยณัฐ  นิคมขำ
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  อุ่นสมัย
 
1. นายคำดี  ขุนดารา
2. นางสมพงษ์  สนธิพัก
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันทรา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขำอิง
3. เด็กหญิงปฏิมา  พิลึก
4. เด็กหญิงปนัดดา  คงประพันธ์
5. เด็กหญิงวรนุช  เพ็ญภักดิ์
 
1. นางสาววันวิสา  สยาม
2. ว่าที่ร้อยตรีอิศรา  อาจบำรุง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงกฤษณา  โยธาโคตร
2. เด็กหญิงจิราพร  สีดาน้อย
3. เด็กหญิงณชนัดดา   เสาวิชิต
4. เด็กหญิงวาริสสรา  บุญฤทธิ์
5. เด็กหญิงสุกรานต์ดา  หมู่พยัคฆ์
 
1. นางสาวปิยะนุช  เขม้นเขตการณ์
2. นางอภิชญา  ทัพโพธิ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กชายณัฐพล  พะเยาว์น้อย
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  กลิ่นษร
3. เด็กหญิงภูวริศรา  อยู่สุภาพ
4. เด็กหญิงวิไลพร  พะเยาว์น้อย
5. เด็กชายอรรถกฤต  มลิวรรณ์
 
1. นางณฐพร  ชาวลุ่มบัว
2. นายพนัสชัย  วิเชียร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79.6 เงิน 19 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายจุลจักร  ทิพพิชัย
2. เด็กชายภาคภูมิ  หนุ่มทองคำ
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อุ่นชื่น
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุทธิรักษ์
5. เด็กหญิงอสมาภรณ์  จันทร์แดง
 
1. นายธนา  ไชยวงศ์คต
2. นายนิทัศน์  วิทา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  พยัคโฆ
2. เด็กหญิงกาญจนา   ขวัญคุ้ม
3. เด็กชายกิตติธัช   ปัจนา
4. เด็กหญิงจรัญญา   ชำนิเขตกิจ
5. เด็กหญิงชนัญธิดา  สมพงษ์
6. เด็กหญิงชลธิชา   เชิดธรรม
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตรุษศาสตร์
8. เด็กหญิงณิชภัทร  บุพพพันธุ์
9. เด็กชายธนวินท์   วุฒิรังสรรค์
10. เด็กชายธิวานิช   ทิพย์เครือ
11. เด็กชายนนทพัทธ์   วงษ์สว่าง
12. เด็กชายนิภัทร   กลิ่นหอม
13. เด็กหญิงประกายทิพย์  พรมศักดิ์
14. เด็กชายวีรวุฒิ    ชำนิเขตกิจ
15. เด็กชายศราวุฒิ   กาญบุตร
16. เด็กชายศุภชัย   ชำนิเขตกิจ
17. เด็กชายสรวิศ   ประดิษฐ
18. เด็กหญิงอภิสรา  เชิดธรรม
19. เด็กชายเกรียงไกร   แสงทอง
20. เด็กชายเจษฎา   โกศัย
 
1. นายยุทธสารท   บุญเกิด
2. นางอุษณีย์  อรุณ
3. นางสาวรุ่งอรุณ  นามภักดี
4. นางสาวสุดารัตน์  พลบุตร
5. นางเกวลี  บุุพพพันธ์ุ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.2 ทอง 25 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  ดีปาน
 
1. นางจุฑารัตน์  ดีปาน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 41 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงศศิเสาวภา  บัวบาน
 
1. นางสาวศรุดา  พูลมี
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงเมธาพร  นครภักดี
 
1. นางสาวปิยะนุช  เขม้นเขตการณ์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านมาบแก 1. เด็กหญิงสุชาดา  พิลึก
2. เด็กชายอิทธิกร  ดวงรัตน์
 
1. นางทิพวรรณ์  เวียงแก้ว
2. นางภัคชลี  ทรงฉาย
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านมาบแก 1. เด็กชายภานุชิต  พุ่มทอง
2. เด็กหญิงสุรางคนา  เขม้นกิจ
 
1. นางทิพวรรณ์  เวียงแก้ว
2. นางภัคชลี  ทรงฉาย
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  ศิลาบุตร
2. เด็กหญิงลลิตพรรณ  สงมา
 
1. นางสาวนิภาพร  ประกอบกุล
2. นางสาวสุจิตตา   วิชัยศร
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  เจียมจตุรงค์
3. เด็กหญิงนฤมล  ชัยพิพัฒน์
4. เด็กหญิงปภัสรา  มินทมอน
5. เด็กหญิงพชรพร  สุขศรี
6. เด็กหญิงพิมลนาฎ  ภูชาดา
7. เด็กหญิงมลธิดา  อาภรณ์
8. เด็กหญิงวธูสิริ  แสงขาน
9. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  นันทะโชติ
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  กำแพงงาม
 
1. นางคนึง  ภัสสร
2. ว่าที่ร้อยตรีอิศรา  อาจบำรุง
3. นางนงคราญ   นิยมวงษ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกันตณา  จันทราช
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พรอันแสง
3. เด็กหญิงชมพูนุช  พิมเสน
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพียซิน
5. เด็กหญิงนวรัตน์  ผางดี
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  สนทอง
7. เด็กหญิงปริชาติ  เพียซิน
8. เด็กหญิงพนิดา  หาสุข
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  พลตรี
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สายเพ็ญ
 
1. นายอุทัย  วงค์คำแก้ว
2. นายสิทธิกร  โลหะเวช
3. นางจงกลรัตน์  จะนต
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87.7 ทอง 14 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  เชิดสุพรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จุนมุสิก
3. เด็กหญิงนภัสนันท์  มั่นกสิกรณ์
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  บูรณพันธ์
5. เด็กหญิงปณิดา  จันผ่อง
6. เด็กหญิงปานตะวัน  มีสี
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปานบุญ
8. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เขม้นกิจ
9. เด็กหญิงวรัญญา  เกตุกสิกรณ์
10. เด็กหญิงอารยา  พลพัฒน์
 
1. นายพชรกมล  พิลึก
2. นางสาววารุณี  สุขจิตร
3. นางสาวณิชารีย์  ขุมโมกข์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  สุภาคาน
2. เด็กหญิงณัตฐกาญน์  หิริโอ
3. เด็กหญิงธนาภา  ราชวงค์
4. เด็กหญิงนนธนา  ปินสม
5. เด็กหญิงรัชนีกร  ดวงมาลัย
6. เด็กหญิงวรรณ์วิษา  ขอตาล
7. เด็กหญิงวิภาวัส  ดาน้อย
8. เด็กหญิงสุนิสา  อินทร์สอาด
9. เด็กหญิงสุพรรษา  สุวรรณบาง
10. เด็กหญิงสุมลฑา  อินทะพัน
 
1. นางสาวนภัสนันท์  สงมา
2. นางสาวปัทมา  เสริมสุขต่อ
3. นางกัลยกร  นิ่มยี่สุ่น
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 79 เงิน 21 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  บัติเสนา
2. เด็กหญิงชนาพร  ชอบสระน้อย
3. เด็กหญิงทรรศิกา  เกาะกลาง
4. เด็กชายธีรภัทร์  บุตรเกษม
5. เด็กชายนพวิชัย  ขวัญแสง
6. เด็กหญิงประกายดาว  คีรีรักษ์
7. เด็กชายพงค์ศิริ  รัตนอาภรณ์
8. เด็กหญิงศรีสุดา  ชัยสิทธิ์
9. เด็กชายสุรชัย  พรมกุดตุ้ม
10. เด็กชายอภิรักษ์  พรมฉิมพลี
 
1. นายอิทธิพล  กมลสินธุ์
2. นางสาวทัศนีย์  พินิจชัย
3. นางสาวอรวรรณ  บุญเทเวศร์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงกรองทอง  ทองนาค
2. เด็กหญิงสิตานัน  อนุช
 
1. นางสาวจำเนียร  นาควิจิตร
2. นายสิทธิชัย  ทาอุบล
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงศิรประภา  ทัมทิมศรี
2. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  สุขสกุล
 
1. นางสาวอรวรรณ  เกตุเกษร
2. นายอรรณพ  มูลเดช
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงอัยย์วรรณ  คชฤทธิ์
 
1. นายคำดี  ขุนดารา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 32 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายกานน  เอี่ยมโต
 
1. นายธีรวัฒน์  บงแก้ว
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงพัชรพร  พ้นภัย
 
1. นางสาวธัญญ์นรี  สระทอง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงกัญชรส  พลาพล
 
1. นางจุฬารัตน์  ไตรทิพย์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 1. เด็กหญิงพนิดา  เดชาภูมิ
 
1. นางกมลทิพย์  สำราญจักร์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กชายสรายุทธ  สุขเจริญ
 
1. นายวิทยา  โฉมอัมฤทธิ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงวีร์สุดา  เกตสุภะ
 
1. นายสัญติ  ทองคงเหย้า
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 22 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงอารียา  ปานขวัญ
 
1. นายสัญติ  ทองคงเหย้า
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 31 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีโชติ
2. เด็กชายอดิเทพ  แม้นพยัคฆ์
 
1. นางสาวจำเนียร  หาญชัยภูมิ
2. นางสาววัชรา  พวงผะกา
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงราตรี  ทองสีดี
2. เด็กหญิงศุภสุตา  ฉายจินดา
 
1. นายประยุทธ  โฉมอัมฤทธิ์
2. นางอำไพ  สารมะโน
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงชลดา  ฉลาดทำ
2. เด็กหญิงหรรษา  แสงคำมี
 
1. นางสาวกนิษฐวดี  ด่านตระกูลหิรัญ
2. นางสาวนุศรา  อิ่มสมบัติ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงไพลิน  รัตนสมุทร
 
1. นายสัญติ  ทองคงเหย้า
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงปวริศา  บุญทาสิน
2. เด็กหญิงวรัญญา  พรแจ่มใส
3. เด็กหญิงวิภาพร  ขันทับทิม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ลอยเมฆ
2. นางจุฬารัตน์  ไตรทิพย์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ครองชิต
2. เด็กชายปิยังกูร  เพชรนิล
3. เด็กหญิงวรัญญา  ขำคำ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ลอยเมฆ
2. นางนิสา  จันทร์เกิด
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กชายพรเทพ  บุญสิทธิ์
2. เด็กชายภาคิน  เพชรัตน์
3. เด็กชายสรสิช  บุญประกอบ
 
1. นายวิทยา  โฉมอัมฤทธิ์
2. นางสาวอณุภา  สุวรรณกรณ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายพีรวัฒน์  แก้วดก
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายพีรพล  เกษศิลป์
 
1. นางสาวนันทดา  บัวเชื่อม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กชายศุภณัฐ  สกนธ์รัตน์
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์จันทร์
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 71 เงิน 34 โรงเรียนวัดเขาสมุก 1. เด็กหญิงชนาภา  มากมูล
 
1. นางสาวสุนีย์  ผจญศิลป์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงวิภาดา  โอสถ
 
1. นางปวีณา  พานิช
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงภัทรินทร์พร  แสงโพธิ์
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  คุณทุม
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายชินดนัย  ขุนศร
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขันติวงษ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงสุภัทรา  คำภิลานนท์
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กชายชินพัฒน์  เทพบรรจง
 
1. นายแดงปัญญา  ศิริโรจน์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 71 เงิน 17 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กชายนุกูล  ผิวอ่อน
 
1. นายแดงปัญญา  ศิริโรจน์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงนุชลี  ลาเสือ
 
1. นางนวกมล  กัลพัตร์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงรินรดา  สุขจันทรา
 
1. นายอาทิตย์  เสิบกลิ่น
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดเขาสมุก 1. เด็กชายจิโรจ  ยิ้มอยู่
2. เด็กหญิงชนาภา  มากมูล
3. เด็กหญิงประนิดา  ฉิมสุข
4. เด็กหญิงประภัสรา  ตราศาสตร์
5. เด็กหญิงพานิต  เทียมกลิ่น
6. เด็กหญิงพูลิดา  เทียนสิวา
7. เด็กหญิงรพีพร  สนทะนา
8. เด็กหญิงสุวิดา  หลวงไทร
9. เด็กหญิงอนัญยา  เผ่าศรี
 
1. นายอานนท์  พนัส
2. นางสาวศรัณย์รัชต์  หงษ์ไทย
3. นายทองคูณ  พุฒฝอย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 84.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงกิตติญานันท์  พันจบสิงห์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงกุสาวดี  จันทร์อุปลี
4. เด็กชายจิราณุวัฒน์  เอี่ยมผ่อง
5. เด็กชายจีรพัฒน์  ศาลา
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  คชาชาญ
7. เด็กชายธนภัทร  อยู่สุภาพ
8. เด็กหญิงผกามาศ  สีพูวัง
9. เด็กชายภูรินท์  วงษ์สว่าง
10. เด็กชายรัฐภูมิ  คุ้มทอง
11. เด็กหญิงรุ่งรวี  ดีเอี่ยม
12. เด็กหญิงวาสนา  ทรายทอง
13. เด็กชายอติชาต  โคตะมะ
14. เด็กหญิงอภิชญา  ปานคง
15. เด็กหญิงอมราพร  เรืองวงค์งาม
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
2. นางสาวศิริลักษณ์  เรืองฤทธิ์
3. นายยศวริศ  ครุธจันทร์
4. นายสัญติ  ทองคงเหย้า
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายชินดนัย   ขุนศร
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   รัตน์เพ็ชร
3. เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์ประทักษ์
4. เด็กชายณัฐวัติ    เบญจมาศ
5. เด็กชายนัฐทพล   อุดศรี
6. เด็กหญิงพรนภา  พรมพลเมือง
7. เด็กหญิงภัทรินทร์พร   แสงโพธิ์
8. เด็กชายมงคลศักดิ์  สุทธิธรรม
9. เด็กชายรัฐภูมิ    ศรีบรรเทา
10. เด็กหญิงวรรณภา    คงจาด
11. เด็กชายอธิศีล   บังลาด
12. เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วคำหาญ
13. เด็กหญิงอภิญญา   แสนศรี
14. เด็กชายฮาเลลูยา  อยู่สุข
15. เด็กชายเขมทัต   สอนเต็ม
 
1. นางสาวนันทนา    จันทรา
2. นางสำรวย   ศรีตะลา
3. นายณัฐพงศ์  ตั้งประดิษฐ
4. นางสาวพัชรินทร์  สารีพุฒ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายชนันท์ษา  พรหมสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  รักษาเพชร
3. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ
4. เด็กชายนพคุณ  จำปาแก่น
5. เด็กชายนัทพงศ์  แซ่เล้า
6. เด็กชายพีรวัฒน์  แก้วดก
7. เด็กชายรัฐภูมิ  พันธุมาศ
8. เด็กชายรัตภูมิ  สัมพันธ์มิตร
9. เด็กชายสิทธิชัย  การะภักดี
10. เด็กชายสิทธิโชค  สีเรืองพันธ์ุ
11. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญสวัสดิ์
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
2. นายภิรักษ์สิทธิ์  เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
3. นายธวัชชัย  เพ็ชรนิล
4. นายอนุชิต  ทองหาญ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอื้อวรรธณพันธ์ุ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดาดก
3. เด็กหญิงจิรพร  พงษ์เกตุกร
4. เด็กหญิงจิรัชญา  สุขโสม
5. เด็กหญิงณัฐทิพา  ไวยสุขศรี
6. เด็กชายณัฐพล  แตงโม
7. เด็กชายณัฐภัทร  ไวยสุขศรี
8. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เก่งถิ่นดง
9. เด็กชายธนพันธ์  รักเขตกรณ์
10. เด็กชายธนาธิป  มักน้อย
11. เด็กชายธันภัทร  พูลพันธ์
12. เด็กชายธีรภัทร  เครือวัลย์
13. เด็กชายธีรภัทร  ฉิมพาลี
14. เด็กชายนวพล  ตุงคะศิริ
15. เด็กชายพงศกร  กล้าเกษตรวิทย์
16. เด็กหญิงพิมพิกา  เหล่ารอด
17. เด็กหญิงรติมา  เหมือนทอง
18. เด็กหญิงลลิตา  สมศรี
19. เด็กชายวีระภัทร  หมั่นเขตวิทย์
20. เด็กหญิงเนตติญา  ยาคำ
 
1. นายพิทักษ์  ขวัญตา
2. นายอนุสรณ์  จันทร์หอม
3. นางสาวสุทธญาณ์  อินทวัน
4. นางสาวธนพร  มานนท์
5. นางจิตติมา  โลหะเวช
6. นางสาววัชรี  กองพิกุล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 70 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กชายณัฐดนัย  บุญยโยธิน
2. เด็กชายธนภัทร  ศรีสิงห์
3. เด็กชายนิติกร  สุขแจ่ม
4. เด็กชายพิชญ์  จันทร์โฉม
5. เด็กชายภาณุพงศ์  อ่อนเกล้า
6. เด็กชายวรากร  บุญผึ้ง
 
1. นายเอกชัย  ขาวจุ้ย
2. นางสาวนุจรินทร์  งามขำ
3. นายสุรสิทธิ์  กิตติพงษ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  บุญสรรค์
2. เด็กหญิงกฤติพร  โพธิ์เย็น
3. เด็กหญิงขนกพร  มานะ
4. เด็กหญิงขนิษฐา  สนพะเดิม
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พานนท์
6. เด็กหญิงชนม์นิภา  สิงห์ขาว
7. เด็กหญิงชาลิสา  พงษ์สาหร่าย
8. เด็กหญิงณีรนุช  มะโนสา
9. เด็กหญิงดลยา  เกษาพร
10. เด็กหญิงธณธร  ไต่ครบุรี
11. เด็กหญิงธาริดา  อำไพชื่น
12. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีมงคลถาวร
13. เด็กหญิงนาฎลดา  เทพเกษร
14. เด็กหญิงปภัสนัน  เมณฑ์กูล
15. เด็กชายพรพิทักษ์  คำอ่อน
16. เด็กหญิงมนัสนัน  เมณฑ์กูล
17. เด็กหญิงยศวดี  บริบูรณ์
18. เด็กหญิงวิภารัตน์  รังผึ้ง
19. เด็กหญิงวิมลณัฐ  คงหาญ
20. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  หุปประดง
21. เด็กหญิงศตนันทน์  สิงห์ขาว
22. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แซ่โค้ว
23. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิระกุล
24. เด็กชายศุลัคน์  ชุดนอก
25. เด็กชายสิทธิพล  มวลคำลา
26. เด็กชายสิทธิพล  ปั่นฉาย
27. เด็กหญิงสุนิสา  ศิลป์ประกอบ
28. เด็กหญิงสุภัตรา  สิงค์ศรี
29. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เต๊ะปานันท์
30. เด็กหญิงสุมินตรา  สามบุญชื่น
31. เด็กหญิงสุวิชาดา  จุลมุสิ
32. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  เทศสูงเนิน
33. เด็กหญิงอริสรา  ศรีคำขลิบ
34. เด็กหญิงอรุณีย์  บุญสรรค์
35. เด็กหญิงอังคณา  แวงเลิศ
36. เด็กหญิงอาจรีย์  ทับเจริญ
37. เด็กหญิงเกษราภรณ์  นามมาลี
38. เด็กหญิงเปรมฤทัย  บุญฤทธิ์
39. เด็กชายโอรส  สืบเพ็ง
 
1. นายสมนึก  ฟักนุด
2. นายกิตินัย  นาคศรี
3. นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม
4. นายบัญชา  บุญเพ็ง
5. นางศตพร  สะศรีแสง
6. นางสาวจิราพร  แจ้งถิ่นป่า
7. นางจินตนา  แคนเภา
8. นางศันศนีย์  อุพันศรี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายภูวนาถ  ศรีอ่ำ
 
1. นางสยาม  คาวิน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายจตุพล  ขันวิเชียญ
 
1. นางกัญญ์วรา  กัลพันธุ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 38 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ดีปาน
 
1. นายปิยพล  มุขสูงเนิน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงวาริษา  เขตรวิทย์
 
1. นางบรรจง  สนิทพ่วง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เผือกนอก
 
1. นางสาวลัดดา  ดีสุก
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.25 เงิน 15 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายพิชญุตม์  หลวงตั้งใจ
 
1. นายพิสิทธิ์  นิยมลักษณ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 40 โรงเรียนวัดหูกวาง 1. เด็กหญิงสุชาดา  วายะบรรณ
 
1. นางอัญชลี  พัสสร
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  จันทแพน
 
1. นายอธิวัชร์   กิตติเจริญสินชัย
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วิกกี้ อีเรนจี
 
1. นางสาวพิชชาพร  โคตรศรี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง 11 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายสถาพร  โพธิ
 
1. นางสาวภัทราทิพย์  ธงวาส
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงอัครฎา  เอมสรรค์
 
1. นางกนกรัตน์  อนุพันธ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงรินรดา  สุขจันทรา
 
1. นายอาทิตย์  เสิบกลิ่น
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  แจ้งจบ
 
1. นางสาวยอดอนงค์  ทองหาญ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายปฏิภาณ  สีคำภา
 
1. นางสาวลัดดา  ดีสุก
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ดีปาน
 
1. นายปิยพล  มุขสูงเนิน
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสาริกา  ภานุรักษ์
 
1. นางสาวลัดดา  ดีสุก
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 18 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงกชกร  จาดพิมาย
2. เด็กหญิงกรวีย์  นาคก้อน
3. เด็กชายกฤษฎา  แขมเกษม
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อยู่เย็น
5. เด็กหญิงกุลสตรี  พันธ์กสิกร
6. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  มิหาร
7. เด็กหญิงชรัญญา  คานบุดตะ
8. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ชำนิ
9. เด็กหญิงชิตชนก  มงคลแก้ว
10. เด็กชายณัฐภัทร  พิษกระโทก
11. เด็กชายณัฐวุฒิ   ประสงค์ดี
12. เด็กหญิงณิชกานต์   ขะชี้ฟ้า
13. เด็กหญิงดวงกมล  อินทะไชย
14. เด็กชายทัตเทพ  ธงสันเที๊ยะ
15. เด็กหญิงนริศรา  เพชรจันทึก
16. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  บัวดี
17. เด็กชายนิจติพัฒน์  พรมฉิมพลี
18. เด็กหญิงนุชลี  ลาเสือ
19. เด็กหญิงบัณฑิตา  เขตวิริยะการณ์
20. เด็กหญิงประภาวดี   ปาจิตร์
21. เด็กหญิงพรฟ้า  บูรภาพ
22. เด็กหญิงพิชญา  ขุนเมือง
23. เด็กชายรัฐภูมิ  ชาญเชิงค้า
24. เด็กหญิงวรรณกร  สมทบ
25. เด็กหญิงวรรณวร  แปลยาว
26. เด็กชายวัชรากร  สาสีทะ
27. เด็กหญิงวีรภัทรา  สารีบุตรดี
28. เด็กชายศักดินันท์  พลพันธ์
29. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สาลี
30. เด็กชายสงกรานต์  ทองพุดซา
31. เด็กหญิงสุกัญญา  ศิริโภคา
32. เด็กหญิงสุจิตรา  อินทชาติ
33. เด็กชายสุทัน  ศรีเพ่ง
34. เด็กชายสุเทพ  ศรีเพ่ง
35. เด็กหญิงเมลิสสา  เกิดแก่น
 
1. นายสิทธิพร  กัลพัตร์
2. นางนวกมล  กัลพัตร์
3. นางสาวเขมจิรา  ปิ่นทอง
4. นางสาววริษฐา  สุทธิวิลัย
5. นางสาวปภาวดี  โพธิ์งาม
6. นางสุภาพร  ยาเนตร
7. นางผุสรัตน์  อภิชัย
8. นางสาวณิชชา  มีขวัญ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง 14 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 1. เด็กหญิงกัลญาณี  พีรัตน์
2. เด็กชายณภัทร  ม่วงพลับ
3. เด็กหญิงธนากร  เอียมอุบล
4. เด็กชายธีรเทพ  ชากร
5. เด็กหญิงนิศารัตน์  กันเพรียง
6. เด็กชายภัคพล  ยี่เก็งเอี่ยม
7. เด็กหญิงภิญพร  เต่าทอง
8. เด็กชายวีรวัฒน์  แตงสุด
9. เด็กชายสมพร  ฬาน้อย
10. เด็กหญิงสิตรา  ฤทธฺิ์เรืองศักดิ์
 
1. นายนัฐนันท์  สารสุวรรณ์
2. นางพัชราภรณ์  น่าบูรณะ
3. นายคำรณ  แจ้งเปีย
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายกิตตินันท์  ศรีสมโภชน์
2. เด็กชายธีรทัศน์  โพธิ์เขียว
3. เด็กชายนรินทร  แพรเขียว
4. เด็กหญิงนิภาวัลย์  จันทร์กระจ่าง
5. เด็กชายมินทาดา  ร่มสุข
6. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สอนอยู่
7. เด็กหญิงสิรินทรา  ขันเหล็ก
8. เด็กหญิงอรทัย  ขันเหล็ก
9. เด็กหญิงอโรชา  พุ่มทรัพย์
 
1. นายณัฐนัย  วิศวแสนสุข
2. นางสาวเคียงดาว  แป้นเพชร
3. นางสาวอรวรรณ  เกตุเกษร
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.4 ทอง 10 โรงเรียนวัดบ้านแดน 1. เด็กหญิงกนกพร  ยิ้มพะวัน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ใหญ่วงค์
3. เด็กหญิงฐิตารี  ฉัตรทอง
4. เด็กหญิงธนสุนทร  ศรีสุวรรณ์
5. เด็กหญิงนพรัตน์  กองแก้ว
6. เด็กหญิงลัดดา  ตึกขาว
 
1. นางเปลี่ยน  ฉัตรารักษ์
2. นางวารี  อนุสรณ์สัญญา
3. นางสุวรรณา  พุ่มแจ้ง
4. นายชูเกียรติ  มูลจรัส
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82.8 ทอง 23 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุณพันธุ์
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  ประภา
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คุมธง
4. เด็กหญิงปุณยนุช  เสือศรีลาน
5. เด็กหญิงรุ้งนภา  แก้วหิรัญ
6. เด็กหญิงสาวิตรี  เขตขาม
7. เด็กหญิงสิรินทรา  วงษ์ศรี
8. เด็กหญิงสุพัตรา  บุตรพิลา
 
1. นางสาวรวิวรรณ  สุ่มมาตย์
2. นางทัศนีย์  มีวงค์
3. นางชลิตา  แก่นจันทร์
4. นายอนันต์  ม่วงสุวรรณ์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กชายกรวิชย์  ราภูษา
2. เด็กหญิงณภัทร  รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงพุธิตา  หมื่นชำนาญ
4. เด็กชายวรพัทธิ์   ธรรมสอน
5. เด็กชายศรวิชญ์  สุทธิ
6. เด็กหญิงสุธิดา  เหมือนการ
7. เด็กหญิงสุภวัทน์  พูลกสิการณ์
8. เด็กชายอภิเชษฐ์  พนมสินธ์
 
1. นายศุทธวีร์  สงวนสัตย์
2. นายธานินท์  บุญพุทธ
3. นางสาวตุลยาณี  เรืองรอง
4. นางสาวสินีนาถ  นาคลออ
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 66.8 ทองแดง 30 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กหญิงดวงใจ  นพฤทธิ์
2. เด็กหญิงธันยากานต์  รสเพชร
3. เด็กหญิงปิยนัดดา  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงพัชรพร  กุลไวย
5. เด็กหญิงพิชชาภา  ทับทิมเทศ
6. เด็กหญิงพิณพรรณ  ศรีสุขา
7. เด็กหญิงลลิตวดี  ศรีวงษา
8. เด็กหญิงสรัญชนา  มังอะนะ
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ขำสกล
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กชายคุณากร  เสริมแสง
2. เด็กชายณัฐพล  พลีสัตย์
3. เด็กชายนัฐวุฒิ  อินทร์หนุน
4. เด็กชายพีรพัฒน์  เชี่ยวชาญ
5. เด็กชายวันชัย  สีระวัตร
 
1. นางสาวอภิญญา  การภักดี
2. นางบุญเรือง  จันแรง
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนวัดหนองไร่ 1. เด็กชายจตุรงค์  มาฆมาส
2. เด็กหญิงชุติมา  ศรีฉ่ำ
 
1. นายปฐวี  ทรัพย์ศรี
2. นายวิเชียร  นิยมวงษ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาติบุตร
 
1. นางสาวศิวพร  เชื้อกสิการ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76.4 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสอ
 
1. นางสาวศิริรักษ์  สายเพ็ชร์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงศรีแพร  สีระวัตร
 
1. นางสาวสาลินี  อ่อนมี
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงอัครฎา  เอมสรรค์
 
1. นางกนกรัตน์  อนุพันธ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 37 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  คล้ายศรี
 
1. นางจงกลรัตน์  จะนต
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 1. เด็กหญิงนันทิพร  จันทร์ประทักษ์
 
1. นางเอื้องพร  เมณฑ์กูล
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพล  ไกลถิ่น
 
1. นางสาวนันทิกา  วิกิจการโกศล
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรรักษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ข่มอารมณ์
3. เด็กชายพฤฒทพร  บุญนาค
4. เด็กหญิงวรดา  อารีเอื้อ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรศักดา
 
1. นางจงกลรัตน์  จะนต
2. นายรุ่ง  จะนต
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 83.66 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงรมิตา  เชื้อนุ่น
2. เด็กหญิงสิริกร  เคลือม่วง
 
1. นางสาวเกสรา  สิทธิโอด
2. นางสาวWang  Shanshan
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  นิลดาศรี
2. เด็กหญิงอินทิรา  เรือนงาม
 
1. นายภิรักษ์สิทธิ์  เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
2. นางสาวทักษกร  แก้ววิเชียร
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 77.28 เงิน 27 โรงเรียนบ้านปางงู 1. เด็กหญิงณัฐริกา  คงขาว
2. เด็กหญิงนิชานาถ  เพ็ญเขตรกรณ์
 
1. นางสาวกุลยา  พงศ์ภาณุกุล
2. นางสาวอัญชลี  สารีสุข
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78.46 เงิน 20 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงสรัญญา  มุ่งดี
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  โพธิ์ม่วง
2. นางสาวกนิษฐวดี  ด่านตระกูลหิรัญ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86.77 ทอง 17 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายชานน  มีอำนาจ
2. เด็กชายนัทธพงษ์  ละอองเภา
3. เด็กชายประจักร  ภูทองบ่อ
4. เด็กชายยสินธร  ทองอร่าม
5. เด็กชายวชริวัชญ์  แว่นแก้ว
6. เด็กชายสุชาณัฐ  วรรณวงษา
 
1. นายยุทธยา  บุญปัน
2. นางสาวพรรณภัทร  บุญปัน
3. นายกิตติชัย  หนูไทย
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1. เด็กหญิงกฤติยา  อินอภัย
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แก้วลา
3. เด็กชายปฏิพาน  สีพรม
4. เด็กชายปัญญา  โหรี
5. เด็กชายศิวกร  ดวงทิม
6. เด็กชายเกียรติภูมิ  เกตกรณ์
 
1. นายวินัย  รักชีวิต
2. นายอรรถพร  เก่งกสิกรณ์
3. นางสาวจันทริมา  โพธิ์ประพันธ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายคมชาญ   เมืองหงษ์
2. เด็กชายญาญวิทย์  เภาอ้วน
3. เด็กชายญาณวุฒิ   ปัญญาชวกร
4. เด็กชายนาวา   ฤทธิ์กระจาย
5. เด็กชายพงศ์พัทธ์   เขาธุมาศ
6. เด็กชายพัฒณศัก   รั้วมณี
7. เด็กชายสรอรรถ  สังเงิน
8. เด็กหญิงเปรมมิกา   ชาวดอนคา
 
1. นายบุญส่ง  แสงโสด
2. นางสาวน้ำผึ้ง   จุ้ยศิริ
3. นายนฤภร  พิลึก
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 70 เงิน 36 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุภากุล
2. เด็กหญิงจรรยพร  กันยามาศ
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุตตะสอน
4. เด็กชายธีรภัทร  คำประชุม
5. เด็กหญิงนาถนิศา  สีระวัตร
6. เด็กหญิงปนัดดา  มานพ
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมพรพันธ์
8. เด็กหญิงวรรัตน์  แก้วคูณ
9. เด็กหญิงอนงนาฎ  พันธ์บุปผา
10. เด็กหญิงอนุวรรณ  พุเพ่ง
 
1. นางสาวอาริตา  ใยฉวี
2. นางสาวรุ่งทิวา  จิตเฉย
3. นางสาวแพรวพรรณ   เชียงษา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงกรวลัย  ตาเทพ
2. เด็กหญิงจิราภา  มีชูพร้อม
3. เด็กชายนพรัตน์  ลอยพูน
4. เด็กหญิงนิษารัตน์  เพ่งพิศ
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  ชุมถนอม
 
1. นางสาววรรณา   ประกอบศรี
2. นางสาวชุติมา   กันสุ่ม
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สุขกุล
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ฉันทะโส
3. เด็กชายพัฒน์พงศ์  ธงสันเทียะ
 
1. นางนงลักษณ์  ชัยชนะสุพร
2. นางนัยนา  แจ้งอยู่
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงวนิดา  ภาประกอบ
2. เด็กหญิงอาจารีย์  เงินโคกกรวด
3. เด็กหญิงเจนจิรา  งิมขุนทด
 
1. นางสาวกนิษฐวดี  ด่านตระกูลหิรัญ
2. นางสาวเบญจรัตน์  กลั่นเขตรกิจ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 68.88 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงธัญชนก  มนตรี
2. เด็กหญิงนลิตา  เย็นอารมณ์
3. เด็กหญิงสนธยา  เจียมศิริ
 
1. นางสาววรรณา   ประกอบศรี
2. นางสาวอังศุมาลิน  อินทุแสง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.2 ทอง 30 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายชนะชัย  รักอู่
2. เด็กหญิงปิยะมาส  ทองดี
3. เด็กหญิงอัญวีณ์  ปฐมพัชร์เดชาวุฒิ
 
1. นางสาววรรณา   ประกอบศรี
2. นางสาวเพ็ญวรี  จันทร์บุญนาค
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 19 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  โพธิ์ชัย
2. เด็กหญิงรัชนี  เที่ยงคำ
 
1. นางสาวอ้อมเดือน  เกิดศักดิ์
2. นางสาวรัชนี  ชัยฤทธิ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายภาคิน  เชนนอก
2. เด็กชายภานุพงษ์  จันทิมา
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางสาวยุพาวรรณ  ทองดาดาษ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายชาณุชิต  เรืองวงค์งาม
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กล่อมแก้ว
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นายพัณณ์ชิตา  เชเดช
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงนัชชนันท์  ศรีอนงค์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  กุลบุตร
 
1. นายไพโรจน์  ศรีนวล
2. นางสาวชุติมา  ดวงตาเสือ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. นายคฑาธร  ดีสงคราม
2. นายธนกฤษ  เจนนาวิน
 
1. นางสาวกิ่งฟ้า  พิมพะ
2. นางสาวณัฐกานต์  ปานพรม
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา   เขม้นกสิกรรม
2. เด็กหญิงสุพิชญา    สงัด
 
1. นายสุชาติ  คำพร
2. นายพรชัย  สุภาตา
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. นายพงศกร  เป้าทอง
2. เด็กชายวีรภัทร  อินนวล
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายพานุวัฒน์  นาคแดง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  นาคแดง
 
1. นายธนา  ไชยวงศ์คต
2. นายนิทัศน์  วิทา
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายณัฐนน   อินปนาม
2. เด็กชายอนุชา   เสมาฉิม
 
1. นายวินัย   อิ่มจันทึก
2. นางจงรักษ์   อิ่มจันทึก
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายณัฐพล  คำภูษา
2. เด็กชายอัครเดช  พรรณมาตร
 
1. นายคำพันธ์  จันทาอ่อน
2. นางสาวกรแก้ว  แกว่นถิ่นเถื่อน
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองวงค์งาม
2. นางสาววรรณวิสา  สังข์สุด
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางสาวณัฐพรรณ  แสงน้ำผึ้ง
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงชุลิตา  จันทร์นฤกุล
2. เด็กชายพชร  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พรมพิทักษ์
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายณัฐกานต์  สุขแช่ม
2. เด็กชายนราธิป  อุทกธาร
3. เด็กชายพลกฤต  เนียลพาล
 
1. นางธินรา  อู๋สูงเนิน
2. นายมงคล  อู๋สูงเนิน
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญขัน
2. เด็กหญิงพณัฐษิตา  การะภักดี
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขันจอก
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  สุพันสร
2. นางสาววัลภา  สมประสงค์
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายนรวิชญ์  วิลาวรรณ์
2. เด็กชายฤทธิไกร  หอมลา
3. เด็กชายเสริมศักดิ์  สีสุข
 
1. นายตุลาวัติ  ปัญญาบุญ
2. นางสาวสุภัสสร  สุขสำราญ
 
170 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สวนสลา
2. เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  อรรถบูรณ์
 
1. นายมงคล  อู๋สูงเนิน
2. นางธินรา  อู๋สูงเนิน
 
171 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงพนิดา  อัสถิ
3. เด็กหญิงวิไลพร  สร้อยสีดา
 
1. นายณฐกฤต  มีนนท์
2. นางวิมลนันท์  ศรีภูธร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กชายธีรพล  ศรีละไม้
2. เด็กชายสรยุทธ  พันละออง
3. เด็กชายอภิรักษ์  เถาวัลย์
 
1. นายคมสันต์  กิ่งสายหยุด
2. นางสาวเรวดี  พินิจ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายคมกริช  กล่ำทอง
2. เด็กชายปิยะพงษ์  รุ่งโรจน์
3. เด็กชายอานนท์  นนทะโคตร
 
1. นายบุญเลิศ  ธูปบูชา
2. นายศิวนัฐ  น้อยดี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 1. เด็กหญิงณิชา  ชัยนันท์
2. เด็กหญิงปิยะมาส  ติยะสันต์
3. เด็กหญิงพัดชรีย์  พิลึก
 
1. นางศุลีพร  วงษ์พานิช
2. นางสาวปนัดดา  วงษ์มณี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 30 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายจิรชัย  โคตรท่าค้อ
2. เด็กชายญาณากร  ไผ่เนียม
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  แกล้วกล้า
 
1. นางสาวยุพิน  พิลึก
2. นางสาวพรสุรีย์  หม้อกรอง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87.8 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ภูจำปา
2. เด็กหญิงชญานี  มูลมะณี
3. เด็กชายธรรมรัตน์  ประดับวงค์
4. เด็กหญิงปนัดดา  รัตนสงคราม
5. เด็กหญิงปริตา  รัตนสงคราม
6. เด็กชายอนุสิกข์  แสนวงค์
 
1. นางสาวภัทรภร  สมควร
2. นางสาวพรทิพย์  เขม้นกสิกรรม
3. นางสาวสุรินทร  เนตรทิพย์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงณิตชา  กันตุ่น
2. เด็กหญิงทัศน์ลักษณ์   เสาวคนธ์
3. เด็กหญิงนิลณี  สุขสำราญ
4. เด็กหญิงมุตาล  อาจคำพันธ์
5. เด็กหญิงวรรณศิริ  บุญส่ง
6. เด็กหญิงไอริณ  อภิเนตร
 
1. นายสามาตร  นามปาน
2. นางบุญจิรา   จันทร์อุปลี
3. นางสาวลักขณา  กอบสาริกรณ์
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 1. เด็กหญิงกรกนก  บุญสม
2. เด็กชายธีรภัทร  สิทธิลิต
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สังข์วิบุตร
 
1. นางสาวสมพิศ  เอี่ยมเพชร
2. นางสาวอรทัย  โพธิ์ศรี
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงวรกานต์  ทองคำน้อย
2. เด็กหญิงสุภาพร  เลี่ยมมาตร
3. เด็กหญิงอรัญญา  วัชราทิตย์ชลกุล
 
1. นายยศวริศ  ครุธจันทร์
2. นายสัญติ  ทองคงเหย้า
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 74 เงิน 32 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ศิริเวช
2. เด็กหญิงนพรัตน์  รอดวิหก
3. เด็กหญิงมณีนุช  ทับสกุล
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ยศงาม
2. นางสาวขวัญจิรา  คงโนนกอก
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1. เด็กหญิงนภาพร  คำมะสอน
2. เด็กชายภาณุเดช  พรมมา
3. เด็กชายวรากร  คำมะสอน
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ยศงาม
2. นางสาวขวัญจิรา  คงโนนกรอก
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 28 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงสวรินทร์   พรมพันธ์
2. เด็กชายสิรภัทร  ชูกุล
3. เด็กหญิงเมธาพร   คงกล้า
 
1. นางสาวสุวิมล  วงษ์ตะเคียน
2. นางละเอียด  กุดเลา
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงพิม  เหล่าเขตกิจ
2. เด็กหญิงวันวิสา  กันทะน่วม
3. เด็กหญิงสุนิสา   จั่นทอง
 
1. นางสาวบุรารัตน์  กิ่งแก้ว
2. นางสำเริง  จันดาแก้ว
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.4 ทอง 5 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงปรียานุช  ขุนอาจ
2. เด็กหญิงวิภาวิณี  อนุยูร
3. เด็กหญิงอลิสา  บังคัล
 
1. นางอร  คนธรรม์
2. นางสาวพัชรินทร์  ลอยเมฆ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงลลิตา  สอนอยู่
2. เด็กหญิงศิริพร  พวงแก้ว
3. เด็กหญิงเนตรดาว  แพรเขียว
 
1. นางสาวนาฎตยา  เอมสกุล
2. นางพัชรินทร์  ธิการ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองกรด 1. เด็กหญิงงจิระนันท  ยังจรูญ
2. เด็กชายวรพล  แก้วศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แสนสง
 
1. นางสาวสุลัดดา  แซ่เจ็ง
2. นางสาววเบญจมาศ  ด้วงนวม
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 6 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงธนวันต์  แสนตำแย
2. เด็กหญิงวรรณิษา  สาสนาม
3. เด็กหญิงอังคณา  ขาวงาม
 
1. นางยุพิน  มงคลไทร
2. นายอดิศักดิ์  นิลนัครา
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฏฐริกา  โสระฐี
2. เด็กหญิงณัฐติกานต์  โสระฐี
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  นาคพันธ์ุ
 
1. นางจิตรา  เกษวิริยะการณ์
2. นางสาวทวีพร  ขำโชติ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง 19 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐกร  เหล่าเปีย
2. เด็กหญิงอรพรรณ  รักเขตวิทย์
3. เด็กหญิงเรวดี  มีจิตติ
 
1. นางจิตรา  เกษวิริยะการณ์
2. นายธานินท์  บุญพุทธ
 
190 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงกิ่งฉัตร  พลุวงศ์
2. เด็กหญิงชนาภัทร  พยัคโฆ
3. เด็กชายพีรภาส  ครองสินธุ์
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  มังกรวงศ์
2. นางสาวเพ็ญนภา  ปรีชานุวัฒน์
 
191 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงธัญสินี  มีทรัพย์
2. เด็กหญิงประภัทสรณ์  แสงสุข
3. เด็กหญิงวิลัญญา  หอมหวล
 
1. นางอรยา  ภาระจำ
2. นางสกุลรัตน์  วงษ์สว่าง
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.6 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายพลาธิป  คงนิสัย
 
1. นางสาวกัญรินทร์  ครุฑมงคล
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงชิดชนก  โคตะขุน
 
1. นายอนุสรณ์  บุญประคม
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายอำนาจ  พรหมจรรย์
 
1. นางสาวบุหลัน  หอมระหัด
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงวรรณิดา  อินทะไชย
 
1. นางสาวภัสราพร  สีสันเทียะ
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กชายธีระวัฒน์   เขม้นกสิกรรม
2. เด็กหญิงสิตานันท์   เขม้นกสิกรรม
3. เด็กหญิงสิรินทรา   เปรมเสถียร
 
1. นางสาวนันทนา  นิลเพ็ชร์
2. นางสิริลักษณ์   ตาดี
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงตรีทิพย์  ยอดคำ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีสงคราม
 
1. นางสาวปนัดดา  สิงห์โต
2. นางสาวภาณุมาศ  เกษรสุริวงค์
 
198 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1. เด็กชายธีระภัทร  มั่นเขตวิทย์
2. เด็กหญิงนันทมาศ  เลิศหล้า
 
1. นางสาวธัญญ์ชยา  จิรโรจน์กิรทัด
2. นางสาวดารารัตน์  บุตสบา
 
199 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.2 เงิน 7 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กชายมงคล  การะภักดี
2. เด็กหญิงสุชานันท์  นิทาน
 
1. นางสาวนิธินันท์  ศรีมาลา
2. นางสาวมยุรี  ทรัพย์แก้ว
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 54.6 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงณัฐพิน  หมีภู
 
1. นางสุภาดา  หุ่นโพธิ์
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงชนาธินาถ  พิลึก
 
1. นางนภาพร  เทียนสันต์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 1. เด็กชายณรงค์วิทย์  ครูบรรณ์
 
1. นางสาววีรญา  วิรัชชัย
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายอนุสรณ์  ภูศรี
 
1. นางสาวปัณฑารีย์  แก่นสงค์
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 73.6 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กชายธนภรณ์  พรมโชติ
 
1. นางสาวอัชรี  ทองดี
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  หมีภู
 
1. นางลาวัลย์  แม้นเขียว
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.8 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. นางสาวฉวีวรรณ  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวนาฎตยา  เอมสกุล
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  ดีเอี่ยม
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กชายรัชชานนท์  บุญมาก
 
1. นายอนันต์  ม่วงสุวรรณ์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ดาฉาว
 
1. นางรัตนา  กุณาปาน
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 27 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ธูปน้ำคำ
 
1. นางสาวมาตุลี  โกสุมา
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายวัลมงคล  ทั่งถิร
 
1. นางสาวกิตติญา  หมอบอก
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  จันพิลึก
2. เด็กหญิงธนัชพร  ทองมหา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุนละบุตร
4. เด็กหญิงปวริศา  จุลมุสิ
5. เด็กหญิงสริดา  นาทองลาย
6. เด็กหญิงสาธิตา  สุธัมมา
 
1. นางสาวสุนันทา  พูลคุ้ม
2. นางสาวพิชญาภา  สอนสร้อยทอง
3. นางศรีสุดา  อุตรา
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กชายธิติชัย  เด่นดวง
2. เด็กชายสุวัชชัย  สุขตะโก
3. เด็กชายอดิศร  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวปวีณา  ชูจิตร
2. นางสาวสายฝน  เกมชัยภูมิ
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายกิตติภณ  ขุนศรีมณี
2. เด็กชายจิรายุ  บุญหล้า
3. เด็กชายเจษฎา  โอกาส
 
1. นายสามาตร  นามปาน
2. นางบุญจิรา   จันทร์อุปลี
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.4 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายประกาศิต  พิราช
2. เด็กชายศุภโชค   แสนวงศ์
3. เด็กชายสุธาเทพ   นาโง้งสุขา
 
1. นายนิคม  บุญเงิน
2. นายยุทธนา  ถนอมนวล
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.4 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายนที  รอบครบุรี
2. เด็กชายนัทธพงศ์   มะณีโม้ง
3. เด็กชายโชคชัย   สายธนู
 
1. นายสมศักดิ์  มอญปาน
2. นายนิคม  บุญเงิน
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายชัยวัฒิ  รุ่งโรจน์
2. เด็กชายชัยวุฒิ  รุ่งโรจน์
3. เด็กชายปิยังกูร  ลอเจริญ
 
1. นางปัทมา  สิงห์เถื่อน
2. นางสาวน้ำค้าง  โพธิ์เกิด
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายธนวินท์  บัวทอง
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  ดีเอี่ยม
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.4 เงิน 16 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายทินภัทร  เพียสังกะ
2. เด็กชายยศพล  กำราบภัย
 
1. นางเนาวลักษณ์  เกริ่นกระโทก
2. นางสาวมนธิชา  วงวิภาค
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ทาติบุตร
2. เด็กหญิงมนรดา  จุฬลา
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ทิพย์วงค์
2. นางสาวปาริฉัตร  ไชยลาม
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.2 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ถินภิรมย์
2. เด็กชายจิรภัทร์  บุญฤทธิ์
3. เด็กชายอภิชญา  นามแสงผา
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวธิดาทิพย์  บัวระพา
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68.2 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1. เด็กชายคามินทร์  คงสวัสดิ์
2. เด็กชายตะวัน  บุญวิมัชสา
3. เด็กชายวริศรา  ยนตศาสตร์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ยศงาม
2. นางสาวขวัญจิรา  คงโนนกรอก