สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชลิตา  โพธิน
 
1. นางอัมพร  จันทร์ขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงชุมณภัทร   ขุนภักดี
 
1. นางวชิราภรณ์  เรืองศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงนิภัทร์ทรา  แผนเสือ
 
1. นายพิสันต์  พุ่มสนธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 62.5 ทองแดง 21 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เผือกพันธ์
 
1. นางกนกกร  คล้ายสมาน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองรัตนะ
 
1. นางอัมพร   เอี่ยมสมบุญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ตลับนาค
 
1. นายเอนก  โพธิ์ตุ่น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83.4 ทอง 18 โรงเรียนอุสาหะวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  ปานเพ็ง
 
1. นางพรพิมล  พัชรเพ็ชร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1. เด็กหญิงจิรสุตา  สุขภักดี
 
1. นางสุจินดา  ภู่แพ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.8 เงิน 25 โรงเรียนบ้านห้วยหอม 1. เด็กหญิงกันต์กมล  ชุนชำนิ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  เรืองรุ่ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ก้อนเนียม
 
1. นางวชิราภรณ์  เรืองศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.1 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เรืองรุ่งโรจน์
 
1. นางภานิณี  สุขโชคพานิช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 76.9 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กชายญาณกร   จามรธัญวาท
2. เด็กหญิงธนัชพร   จำนงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอภิชญา   นามผล
 
1. นางสาวนินันญา  พูลรอด
2. นางสาวิณี  มีแก้วแทน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 1. เด็กหญิงผัสย์ศุภา  สิงห์ไชย
2. เด็กชายสิริโชค  ลีบ้านลาด
3. เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วตระกูล
 
1. นางอภิญญา  กล้าจริง
2. นางสาวปวีณา  ตระหนี่
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 1. นางสาวขวัญชนก   ผลโภชน์
2. นางสาวจิรัชญา  สายสาลี
3. นางสาวปสุตา  นุ่มอยู่
 
1. นางสาวชนิดา   ยะคิณีย์
2. นางสาววรัชญา  สามารถ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ทะครุฑ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วเกิด
 
1. นางสาวรุ่งระวี  พิมพ์ศรี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 1. นางสาววิไลวรรณ  จันทร์ตะเภา
2. นายสุกฤษฏิ์  กิ่งจำปา
 
1. นางยศศิณี   สงวนศักดิ์
2. นางสาวชนิดา   ยะคิณีย์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กหญิงณัชชา  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงธนิศา  อ้นชนะ
 
1. ดร.นาถนรินทร์  เพทายเทียมทอง
2. นางปุณณิศา  อ้นชนะ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 1. นางสาวพรกมล  รานุรักษ์
2. นางสาวแววมณี  ท้าวศรี
 
1. นางสาวชนิดา   ยะคิณีย์
2. นางสาววรัชญา  สามารถ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 26 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  นนท์สกุล
 
1. นายธเนศ  ชำนิเขตรการณ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายปณิธาน  หนูเนตร
 
1. นางสาวสุพรรษา  ธรรมสโรช
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายวีร์กิจ  มั่นพุด
 
1. นายนิวัฒน์  กล้าวิกย์กรณ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายธนโชติ   สุขถวิล
2. เด็กชายสเณศวร   ฤทธิ์บำรุง
3. เด็กชายเวทวิวัฒน์   เกตุทอง
 
1. นางวัชราภรณ์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสุวพร  เปียหลอ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สันทะยา
2. เด็กหญิงนฤมล  วัฒนา
3. เด็กหญิงอศรสวรรค์  พจน์ด้วง
 
1. นางฉลองรัตน์  เผือกพยงค์
2. นางสาวนิตา  สิงห์สูง
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84.6 ทอง 5 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงธัญญานุช  พูลเจริญ
2. เด็กหญิงปภาอร  อริยธนพล
3. เด็กหญิงไปรยา  นวลฉวี
 
1. นางสาวสุขสวัสดิ์  ปรียาโชติ
2. นางสาวชลธิชา  บุญโพธิ์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงทิพรัตน์   เกตุขุนทด
2. เด็กหญิงมิรันตี   กลางบัว
3. เด็กหญิงสุวภัทร   เอี่ยมมี
 
1. นางสาวสิริมา   เจริญผล
2. นายไพบูลย์   กาบจันทร์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เฟื่องจันทร์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เรืองสุข
 
1. นางสาวมัลลิกา  สิงห์สม
2. นายปกรณ์  เฟื่องจันทร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กชายทรงเดช  อ่อนฤทธิ์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  เจริญพร้อม
 
1. นางณัชชา  เครือแปง
2. นางธัญลักษณ์  ด้วงช่วย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กชายกรประเสริฐ   มณี
 
1. นางสาวแพรวนภา  ชูโฉม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายสถาพร  อ่องสกุล
 
1. นายนิวัฒน์  โพธิ์ชัยโถ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านนาขอม 1. เด็กชายธีรพล  ศรีโนนนาม
 
1. นายวิศรุจ  รื่นกมล
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78.44 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กชายกสิวัฒน์   ปาแสนกุล
2. เด็กชายบูรพา   โพธิ์อ่อง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์อ่อง
2. นางสาวแพรวนภา  ชูโฉม
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 57.86 เข้าร่วม 42 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กชายกำธร  ธูปขำ
2. เด็กชายธนโชติ  พานิชเจริญ
 
1. นายวรวุฒิ  ศิริธรรม
2. นางสาวมณีการ  มาขำ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70.82 เงิน 14 โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กชายรัฐนันท์  ชะฎา
 
1. นางเพ็ญทิพย์  วีระสวัสดิ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดเขาฝา 1. เด็กชายธีระชัย  เถื่อนเหลือ
 
1. นางสาวพิชญ์  ขำมา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงคันธมาทน์  แก้วสุวรรณ์
2. เด็กหญิงฐิตากร  ไผ่ศิริ
3. เด็กหญิงทัตพิชา  บุญธรรม
 
1. นางสาวช่อผกา  พูลทอง
2. นางสาวจารุวรรณ  อนุตรพงศ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(หนองบัว) 1. เด็กหญิงจันจิรา  ยี่สุ่นเรือง
2. เด็กหญิงปภาวี  แก้วสุขศรี
3. เด็กชายพรเทพ  ฤกษ์นำผล
 
1. นางกัลยา  วนิชไพบูลย์
2. นายดำเนิน  เผ่าคนชม
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.2 เงิน 15 โรงเรียนวัดหนองสีนวล 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เม่นนิ่ม
2. เด็กหญิงนพัสรา  กันจาด
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ผ่องผึ้ง
 
1. นางรุจี  รัมมะฉัตร
2. นายศักดิ์ชัย  จิตรอารี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงน้ำฝน  มั่นทอง
2. เด็กหญิงอดิสา  แก้วสุข
3. เด็กหญิงอุษา  สุ่มทอง
 
1. นางปราณี  แดงดี
2. นางสาวพรพิมล  เกิดอินทร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงจารวี  ก้อนจันเทศ
2. เด็กหญิงสุธาสินี   อินทร์เขียว
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  บัวกลิ่น
 
1. นางกชพร  แข็งธัญญกรรม
2. นายจามร  วันชุลี
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กชายกฤตภาส  อินทร์ประสิทธิ์
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  ทัพเรือง
3. เด็กชายภูตะวัน  เพชรทอง
 
1. นางวิชญ์ชยา  สิรพันธ์แจ่ม
2. นางจริยา  ยังวิลัย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.2 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงธนัชพร   แสงสว่าง
2. เด็กหญิงภคพร   อินทรประสาท
3. เด็กหญิงภัทชา  จันทร์ครุธ
 
1. นายพิฆเนศ  บัวสนิท
2. นางอรนีย์   ศิโล
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เพ็ชรวารินทร์
2. เด็กหญิงธนพร  พิมพา
3. เด็กหญิงนิษญา  พูลทอง
 
1. นางปราณี  แดงดี
2. นายสนอง  คำคม
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78.6 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 1. เด็กชายจิรายุ  เกิดวันเอี่ยม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เอี่ยมทวี
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  หงษ์ทอง
2. นางสาวธิภาพันธุ์  กลิ่นด้วง
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กชายพรหมมินทร์  สร้อยสวน
2. เด็กชายพลภัทร  อินทร์ฉ่ำ
 
1. นายสุรินทร์  บัวคลี่
2. นายจิรณัฐ  จันทวิมล
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 40.88 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอุสาหะวิทยา 1. เด็กชายทินภัทร  รักษจิตร
2. เด็กชายสุเมธ  ดวงอาจ
 
1. นายสมปอง  นาคนิสัยสุข
2. นางมาลินี  ศรีสังข์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 84.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุสาหะวิทยา 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  ศรีเอี้ยง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  จันทสิงห์
 
1. นายกฤษณะ  ศรีเอี้ยง
2. นางสาวจำเรียง  บางเลา
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.29 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านวังคาง 1. เด็กหญิงดาริสา  เกตุโชติ
2. เด็กชายพีระยุทธ  อินทร์ชู
 
1. นางสาวไพเราะ  โภไคยวงศ์สถิตย์
2. นางศริภัทร  เขียวละลิ้ม
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 40.47 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กชายทัตพงศ์  นุ่นเป็นไตร
2. เด็กชายสิทธิกร  ใสแก้ว
 
1. นายสัญญา  จาบทอง
2. นางสอิ้ง  จาบทอง
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 35.53 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กชายจักรพันธ์  ทับทิมทอง
2. เด็กชายนัฐพล  บุญสาย
 
1. นายสัญญา  จาบทอง
2. นางสอิ้ง  จาบทอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 21 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บรรทุกรรม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจเร็ว
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  พันธ์ุใหม่
4. เด็กหญิงธัญจิรา  บุญคุ้มครอง
5. เด็กหญิงพิรดา  เนยนวม
 
1. นางกนกวรรณ  โตแย้ม
2. นางสาวญารัชนี  หอมหวล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.85 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกัญจนพร   สิงคาล
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   สุลำนาจ
3. เด็กหญิงนภัสสร   เศษจันทร์
4. เด็กหญิงวริษา   เลาะสูงเนิน
5. เด็กหญิงอารีรัตน์   เกตุช่วย
 
1. นางนิภาพร  ขาวทอง
2. นางสาวสุรีรัตน์  นกลอย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญนิ่ม
2. เด็กหญิงรุจิรา  บัวสบาล
3. เด็กหญิงวรัญญา  ดีพร้อม
4. เด็กหญิงสนธิพร  หาแก้ว
5. เด็กหญิงอรัญญา   เขียนอินทร์
 
1. นางสาววิเรขา  นาคสิทธิวงษ์
2. นายสราวุฒิ  บุญทับ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  คล้ายเจียม
2. เด็กหญิงมณฑิตา  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายวรปรัชญ์   ชูมา
4. เด็กชายศุภเสกข์   ฉิมมา
5. เด็กชายอดิเทพ  จาบทอง
 
1. นางสาวกะสีลา  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวรุจิวรรณ  เกตุทอง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วุฒิสาร
2. เด็กหญิงศศิณี  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงศศินิภา  คำรอด
4. เด็กหญิงศุจินันท์  บัวงาม
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ช้างไผ่
 
1. นางสาวอัจฉรา  บุญมาก
2. นางบุญยรัตน์  สวนสอน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 36 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปานพรม
2. เด็กหญิงธิดา  เกษรบัว
3. เด็กหญิงปนัชชา  ประทุมชาติ
4. เด็กชายพัชร  มั่นต่าย
5. เด็กหญิงวนัสนัน  เนียมหอม
 
1. นางสุภาพร  วรญาโณ
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  โพธิ์ตุ่น
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 75.6 เงิน 32 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 1. เด็กหญิงกุลสินี  รักวัด
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  โสภา
3. เด็กชายภคพงษ์  ร่วมสุข
4. เด็กชายภควัฒน์  รักแก้ว
5. เด็กหญิงมณีวรรณ   ครองชีพ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุขแก้ว
2. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72.4 เงิน 34 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตะคล้อ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีอรุณ
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  โพธิ์ตุ่น
4. เด็กหญิงรัตนา  ตะเกิ้งผล
5. เด็กหญิงสุภัสรา  ศรีสุข
 
1. นางรุจิรัตน์  จินดาวงษ์
2. นางสาวพัชรินทร์  อินทร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกรภัทร์  เทศโป๋
2. เด็กชายกิตติพัฒณ์  ศรีวิเศษ
3. เด็กชายกิตติพิชญ์  ปั้นแตง
4. เด็กชายชนาธิป  พานเทียน
5. เด็กหญิงชลิดา  เพ็ชรักษ์
6. เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  บุญเพ็ญ
7. เด็กชายณัฐชัย  องกรุด
8. เด็กชายธนาบดินทร์  พลศรีดา
9. เด็กชายธัชชัย  ศรีสงวน
10. เด็กชายนันทวัฒน์  เอี่ยมสุภา
11. เด็กหญิงปณัฐาศิริ  สันติเสวี
12. เด็กหญิงปุณณดา  สิงห์โคก
13. เด็กหญิงพฤทธิพร  สุขรัตน์
14. เด็กชายพีรพัฒน์  สีดำ
15. เด็กชายศิวัช  หล่อวณิชย์
16. เด็กชายอิสระ  รนกระโทก
17. เด็กชายเนติธร  ทวีทรัพย์
18. เด็กชายเมธากร  อิมแย้ม
 
1. นางขนิษฐา  อโหสิ
2. นายสถิตย์  ภูมิแสนโคตร
3. นางขวัญลดา  ภูมิแสนโคตร
4. นายนทินันต์  ฉัตรเฉิลม
5. นางฉัตรลดา  ดีพุ่ม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.8 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กหญิงชนันธร   สมัครการ
 
1. นางสาวปรารถนา  แสวงการ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 34 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 1. เด็กหญิงนภสร  พิมพ์สอน
 
1. นายเจนณรงค์  ตะคร้อ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 27 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายอธิยุต  หวังจิตร
 
1. นางบุญสนอง  เหมือนเอี่ยม
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงธนัทชนัน  บัวคลี่
2. เด็กชายศราวุธ  เถื่อนสุข
 
1. นางสาวพนิดา  ภู่แพ
2. นางชวันธร  รุ่งรัตน์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 38 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกฤติน  รักษ์ศิริ
2. เด็กหญิงนัทชาพร  จันทขาว
 
1. นางนารี  อินทร์จันทร์
2. นางสมพิศ  จันทร์ลอย
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายปาฎิหารย์  วินิจสอน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์แก้ว
 
1. นางชอุ้ม  อินทร์น้อย
2. นางสาวพนิดา  ภู่แพ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงกชกร   ชูติลำ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   พรหมทอง
3. เด็กหญิงชลธิชา   กมขุนทด
4. เด็กหญิงฐิติมา   กลมขุนทด
5. เด็กหญิงปาริชาติ   ตาลปั้น
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เหลืองอร่าม
7. เด็กหญิงลลิตา   จาพร
8. เด็กหญิงศิริพรรณ  ตามบุญ
9. เด็กหญิงสลิลเกตน์   อยู่สนิท
10. เด็กหญิงโยษิตา   ชูติลำ
 
1. นายไพบูลย์   แย้มสัจจา
2. นางสาวภาวิณี   ภูมิเอี่ยม
3. นายชำนาญ  ขาวพราย
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กหญิงกนิษฐา  หลวงประทุม
2. เด็กหญิงชลธิชา  อุชะกะ
3. เด็กหญิงณัฏฐนิช  สุดตามัย
4. เด็กหญิงธิติมา   สอนสีสม
5. เด็กหญิงบุษยา   ยนตสุข
6. เด็กหญิงภาวินี  ลพประเสริฐ
7. เด็กหญิงวนัชพร  ตะพานแก้ว
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  อินทร์จันทร์
9. เด็กหญิงศกลวรรณ  อาณาเขตต์
10. เด็กหญิงสุพรรศา  พึ่งเสือ
 
1. นายอรุณ  อินทร์แดน
2. นายอรรถพร  คล้ายนุ่น
3. นางจรินทร  นามเข็ม
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผ่องศรี
2. เด็กหญิงกุลธิดา  หนักแน่น
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ละอองศรี
4. เด็กหญิงธิดาพร  บุญเกิด
5. เด็กหญิงนิชา  รักณรงค์
6. เด็กหญิงปัทมพร  ภู่ท้วม
7. เด็กหญิงพัชรพร  มั่นรักคง
8. เด็กหญิงพีรดา  กระทู้
9. เด็กหญิงวลัญญา  เอี่ยมทองแดง
10. เด็กหญิงหฤทัยชนก  รักสุวรรณ์
 
1. นายสุเทพ  สุขจิตร์
2. นางรัตนากร  บุญมา
3. นางสาวณิชารีย์  ฤทธิ์มาก
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนวัดพนมเศษ 1. เด็กหญิงชนิดา   ทองขจร
2. เด็กหญิงทิพานันท์  เกิดอยู่
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   สุดสวาท
4. เด็กหญิงนิราภร   พลายสกุล
5. เด็กหญิงบุณยานุช   อยู่สุข
6. เด็กหญิงประภัสสร   น้อมสกุล
7. เด็กหญิงรังสิมา  อินทร์ปัญญา
8. เด็กหญิงสุพัตรา   ติดโสม
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ   เกิดแก้ว
10. เด็กหญิงแก้วตา   ไพบูรณ์
 
1. นายกำพล   พรมมิ
2. นายธนารักษ์   เกตุทอง
3. นายศานติ   โพธิ์อ่อง
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  โตวัด
2. เด็กชายชนกชล  บุญหา
3. เด็กชายณัฐพจน์  ดำนิล
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ศรีวงษ์
5. เด็กชายธนพล  สุขแจ่ม
6. เด็กชายธวัชชัย  วิธิวงษ์
7. เด็กชายธวัชชัย  โพธิ์ศรีวงษ์
8. เด็กชายธาวิน  เอี่ยมทองแดง
9. เด็กชายพงษ์พญา  เบญญเดช
10. เด็กชายวรเมธ  สูงเนิน
 
1. นายอภินันทน์   พันธ์เลิศ
2. นางอมรมาส   โอภาษี
3. นางสาวชนัญชิดา  วัดแย้ม
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 1. เด็กชายชานนท์  รอดนุช
2. เด็กชายณัชนนท์  คำพิทักษ์
3. เด็กหญิงธนัชพร  เขียวสา
4. เด็กชายนครินทร์  นะวารี
5. เด็กหญิงนันทรัตน์   ม่วงเช่น
6. เด็กชายปรัชญา  จันทรา
7. เด็กชายปิยะพล  แสงโชติ
8. เด็กหญิงอริศรา  แซ่อึ้ง
9. เด็กชายเฉลิมสุข  จันทร์ไทย
10. เด็กชายเมธาวิน  มาเลิศ
 
1. นางจิณญฏามาศ  ทัศนียรัตน์
2. นายเมธี  เปี้ยโฮ้ง
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านรังงาม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รุ้งทอง
2. เด็กชายณภัทร   เมฆทรัพย์
3. เด็กชายธันวา   อำนวยเจริญ
4. เด็กชายนราธิป  ศรีปาน
5. เด็กชายนิติธร  คำเส็ง
6. เด็กหญิงพรศิริ   รัตนจงกล
7. เด็กหญิงวริศรา  กิ่งก้าน
8. เด็กหญิงวัชรันทร์   บุญมี
9. เด็กชายวีรภัทร  มาสอน
10. เด็กหญิงหทัยชนก   อำนวยเจริญ
 
1. นางมะลิวรรณ์  โพธิ์อ่อง
2. นางสาวชลธิชา   คุ้มสุข
3. ว่าที่ร้อยโทประมวล  วงศ์คำรัตน์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กชายคุณานนท์   ดิษฐหร่าย
2. เด็กชายศุภวิชญ์   สิงห์หา
 
1. นางสาวพลอยนภัส  ม่วงสมัย
2. นางสาวสุพัตรา  วงค์ฝั้น
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายยุทธนา  มธุโป
2. เด็กหญิงสุทธินันท์    ตรีประโคน
 
1. นายไพบูลย์   แย้มสัจจา
2. นางสาวอรอุมา  คำประกอบ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 20 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายนัฐภรณ์  อิ่มผล
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายธนกฤต  ทองดี
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 8 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายธีรภัทร  แย้มทิพย์
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 1. เด็กหญิงลักษณ์ฤดี  กุลนิวาต
 
1. นางสุรีย์  หาญใจไทย
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  มิตรประชาชน
 
1. นางสุรีย์  หาญใจไทย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  สุวรรณโคตร
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1. เด็กหญิงอนัญพร  ครุฑโท
 
1. นางสุจินดา  ภู่แพ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงวันวิสา  วรอินทร์
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยหอม 1. เด็กชายธีระเดช  โภคะ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ยศศักดิ์
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พุทธสกุล
2. นางสาวจินดารัตน์  เรืองรุ่ง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กหญิงสิรินดา   กาญจนอุบล
2. เด็กหญิงโชติกา   นันทะวงค์
 
1. นางสาวแพรวนภา  ชูโฉม
2. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์อ่อง
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงชลธิชา  หนูอ้น
2. นางสาวมาสินี  ทองคำน้อย
 
1. นางสาวรุติกานต์  แย้มกลัด
2. นางน้ำอ้อย  ขาวพราย
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายสุรกิจ  แย้มทิพย์
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 1. เด็กหญิงชลดา   มโนธรรม
2. เด็กหญิงปริมรญา   พงษ์พานิช
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   จันทร์ขาว
 
1. นางบุญมา   แย้มเผือก
2. นางนิตญา   ธีระรังสิกุล
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงชลดา  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงณิชา  จันทร์อิ่ม
3. เด็กหญิงปิยพร  ปานอ่อน
 
1. นายนิเวศน์  มีแก้ว
2. นางพรรณี  มีแก้ว
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงกานติมา  สุขสมัย
2. เด็กชายธนะโชติ  ยางคำ
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แป้นห้วย
 
1. นายนิเวศน์  มีแก้ว
2. นายเจษฎารัตน์  ทรัพย์รัตนศักดิ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงนัญท์ณภัส   ชิโนเรสโยธิน
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์   บำรุงทอง
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจันทร์จิราภา   ลาภะ
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงเมทินี   วิชัยวงษ์
 
1. นายวีระศักดิ์  สีสวย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   สุขรอด
 
1. นายสมศักดิ์  อ่อนสำลี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงสุนิสา   จันทร์เมือง
 
1. นายวีระศักดิ์  สีสวย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงไอรดา   สกุลมา
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฐธิชา   คำกอง
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา   แก้วสุขศรี
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   อินทรเรืองศร
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายภัทรดนัย   อู่อินทร์
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนวัดพนมเศษ 1. เด็กหญิงภัทราพร   หวังประสพกลาง
 
1. นายจาตุรงค์   จวนเผ่า
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายภูริทัต   ทองอยู่สุข
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงนิษญา  พูลทอง
 
1. นางสาวชญานุตม์  คูณหอม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา   แก้วสุขศรี
2. เด็กหญิงณัฐธิชา   คำกอง
3. เด็กชายธนดล   สกุลมี
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรเรืองศร
5. เด็กหญิงบุญยาพร   โพธิ์ทอง
6. เด็กชายภัทรดนัย   อู่อินทร์
7. เด็กชายภูริทัต   ทองอยู่สุข
8. เด็กหญิงวิรัลยา   ยอดทองดี
9. เด็กหญิงไอรดา   สกุลมา
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจันทร์จิราภา   ลาภะ
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา   แก้วสุขศรี
3. เด็กหญิงณัฐชยา   พัดไทย
4. เด็กหญิงณัฐธิชา   คำกอง
5. เด็กชายธนดล   สกุลมี
6. เด็กหญิงนัญท์ณภัส   ชิโนเรสโยธิน
7. เด็กชายภัทรดนัย   อู่อินทร์
8. เด็กหญิงภัทรวดี  ลิลา
9. เด็กชายภูริทัต   ทองอยู่สุข
10. เด็กหญิงวชิรญาณ์   บำรุงทอง
11. เด็กหญิงวิภาดา   ขำโชติ
12. เด็กหญิงวิรัลยา   ยอดทองดี
13. เด็กหญิงหนึ่งสกุล   อินทร์เพ็ญ
14. เด็กหญิงเปมิกา  คำไพเราะ
15. เด็กหญิงไอรดา   สกุลมา
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
4. นางนัฏติยา  บุญประเสริฐ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  คุณนุช
2. เด็กหญิงชาริษา  ชาวพิจิต
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภูสะเทียน
4. เด็กหญิงตรีรัก  โคตะมา
5. เด็กหญิงตวงพร  คงเริก
6. เด็กชายธนพนธ์  สุดใจ
7. เด็กชายธรรมนูญ  ไพรเพชรศักดิ์
8. เด็กหญิงนันทิพร  ใสแก้ว
9. เด็กชายนำโชค  หมวกเอี่ยม
10. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  มั่นทอง
11. เด็กหญิงปนัดดา  บุญเจริญ
12. เด็กหญิงปภาพิน  ทองม่วง
13. เด็กหญิงพรมนัส  ฤทธิ์บำรุง
14. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธารนาม
15. เด็กหญิงรินรดา  โสภา
16. เด็กชายวาคิม  เสืออย่าง
17. เด็กหญิงสุกัญญา  มีคำสัตย์
18. เด็กหญิงสุพรรษา  สาเหม
19. เด็กหญิงสุภัสสร  ศิริรัตน์
20. เด็กหญิงสุภัสสรา  สังข์นาค
 
1. นางสาวณัฏฐ์ปรัศมน  บุญเขียว
2. นางสาวฐิติพร  สุวรรณภูมิ
3. นางสาวกัญญารัตน์  สุริยเสน่ห์
4. นางสาวชนิตา  ธารนาม
5. นางสาวสุดารัตน์  ตระหนี่
6. นางบังอร  แสงทอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 38 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทับพรม
2. เด็กชายกิตติกร  สุวงศ์
3. เด็กหญิงบุษกร  สีพรม
4. เด็กหญิงศศิวิมล  สนกัน
5. เด็กชายอรุณ  รัศมี
6. เด็กชายเสกข์  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวเปรมฤทัย  ใจแสน
2. นางสาวสิริพร  ป้อมนารถ
3. นายนพดล  ปานเดช
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ศรีเจือทอง
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1. เด็กชายณสมพงษ์  ช่วยรักษา
 
1. นางชฎาภรณ์  สกัลยา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีสุข
 
1. นางสุธาทิพย์  บัวเทศ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กลิ่นสายทอง
 
1. นางสุธาทิพย์  ยาวิเศษ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ศรีเจือทอง
 
1. นางศรีนวน  โพธิ์คำ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1. เด็กชายณสมพงษ์  ช่วยรักษา
 
1. นางชฎาภรณ์  สกัลยา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีสุข
 
1. นายประยูร  โพธิ์ใจพระ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนวัดเขาฝา 1. เด็กหญิงธัญญาพร  สาแก้ว
 
1. นางสาวรสิตา  อืนทรเกษตร
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ทองจันทร์
 
1. นางอมรมาส   โอภาษี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 40 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ราชคฤห์
 
1. นายมาโนช  วิริยะ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีสุข
 
1. นางสาววันทนา  สายแก้ว
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนวัดพนมเศษ 1. เด็กหญิงวริศรา   ศรีคำดี
 
1. นายจาตุรงค์   จวนเผ่า
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 43 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 1. เด็กชายธนกฤต    เล็กยิ้ม
 
1. นายอำนาจ  ศรีบรรเทา
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1. เด็กชายณสมพงษ์  ช่วยรักษา
 
1. นางชฎาภรณ์  สกัลยา
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กหญิงสิริภัทรา  แปดแก้ว
 
1. นางศรีนวน  โพธิ์คำ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ผ่องวิลัย
 
1. นางสาวนับทอง  ผ่องวิลัย
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 72.66 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทร์วิเชียร
2. เด็กหญิงจันทกานต์   แตงพรม
3. เด็กชายชัยกฤต   สงเนย
4. เด็กหญิงณัฏฐา  มุนินทร
5. เด็กหญิงดวงกมล   พลขาล
6. เด็กหญิงตุลากาญ   น้อยบรรดิษฐ์
7. เด็กชายทะนงศักดิ์  ศรีไหม
8. เด็กชายธนกฤติ  แตงพรม
9. เด็กชายธนวินท์   มั่นทอง
10. เด็กชายธราธร  มั่นทอง
11. เด็กหญิงธิภาภรณ์   เปี่ยมสุข
12. เด็กชายธีรโชติ  นพวัน
13. เด็กชายนัทพงศ์  โพธิ์อุไร
14. เด็กชายประภาส  เนื่องจำนงค์
15. เด็กหญิงปวีณา  แซ่พ่าน
16. เด็กชายปัณณวัฒน์   มั่นทอง
17. เด็กชายปิยะวัช  มะลิวัลย์
18. เด็กชายพงษ์พัฒน์  อังกาบกิ่ง
19. เด็กชายพิริยะ  อบพล
20. เด็กชายพิเชษฐ  ก้อนจันเทศ
21. เด็กชายภัทรภูมิ   รอดนิล
22. เด็กชายภูริภัทร  ชูชื่น
23. เด็กหญิงลลิตา  คำจันทร์
24. เด็กชายวัชรากร  อุ่นสนิท
25. เด็กชายวีรชิต  แดงนามนต์
26. เด็กชายวีรวุฒิ   อบพล
27. เด็กชายวุฒิพร  ขจรกล่ำ
28. เด็กชายสุชัช  พอกเพียร
29. เด็กหญิงสุณิสา  ทรัพย์แย้ม
30. เด็กหญิงสุภัชชา   เคลือบสูงเนิน
31. เด็กหญิงสุมิตรา   ชื่นชวน
32. เด็กชายอิทธิพัทธ์   อรรถวิเชียร
33. เด็กหญิงอินทิรา  อบพล
34. เด็กหญิงอุษามณี  อบพล
35. เด็กชายแดนปัญญา  บัวกอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย  ตั้งเสริมวิทย์
2. นางสำเริง  ทองนวล
3. นายจามร  วันชุลี
4. นางสาวเนตรทิพย์  กระออมแก้ว
5. นายวสุพล  เก้าศักดา
6. นางกชพร  แข็งธัญกรรม
7. นางสาวโสนน้อย  บุษดี
8. นางสาวจำเนียร  น่าบรรดิษฐ์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 76 เงิน 37 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายณัฐชนน  อิ่มแก่น
2. เด็กหญิงธารารัตน์  ศิริประเสริฐ
3. เด็กหญิงรัชตวรรณ  แสนสิงห์
4. เด็กชายวรพล  พิดิษ
5. เด็กชายศุภากรณ์  นุ่มภักดี
6. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เหมือนตาล
7. เด็กหญิงแพรชมพู  ปานแม้น
8. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ขำคำ
 
1. นายภาณุพงษ์   จิตรเอื้อตระกูล
2. นางสาวอรณี  แสงศรี
3. นางสาวฉัตรนภา  สีสดเขียว
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 28 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กหญิงกนกณิภา   กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงจิตรภัทร  ฉ่ำศรี
3. เด็กชายธนวัฒน์  น้อยพุก
4. เด็กหญิงนควรรณ  ลุขผล
5. เด็กหญิงนุชนาถ   ดวงแก้ววุฒิไกร
6. เด็กชายปวเรศ   หลวงประทุม
7. เด็กชายปิติภัทร  วันเชียง
8. เด็กชายพลกฤต    ทำเนาว์
9. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญจันทร์
10. เด็กหญิงสรัลพร  สุวรรณบุตร
 
1. นายศุภวัฒน์  เหรียญประยูร
2. นางอมรรัตน์   จันใด
3. นางสาวกุลธิดา  เดือนหงาย
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกชพร   รักนา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา   คงเพ็ชรศักดิ์
3. เด็กหญิงน้ำพลอย   ม้าเทศ
4. เด็กหญิงน้ำเพชร   ม้าเทศ
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  อ่อนสำอาง
6. เด็กหญิงวิมลรัตน์   อ่ำพรม
7. เด็กหญิงอริสรา   อุชะกะ
8. เด็กหญิงเกตแก้ว   สุขมล
 
1. นางสาวมณฑิชา  สืบสวัสดิ์
2. นางสาวปรียา  น้อยพุก
3. นางสาวกนกวรรณ  คีรีวรรณ์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 29 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงกชกร  วิวาสานนต์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมโสภา
3. เด็กหญิงบุญญิสา  แก้วมั่น
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  มั่นทรัพย์
5. เด็กหญิงวรัญศิญา  แดงศรี
6. เด็กหญิงสมัชญา  พลอยประดับ
7. เด็กหญิงสุกานดา  ทาอุบล
8. เด็กหญิงสโรชา  แสงกลาง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  อ้นยาง
2. นายนพดล  ปานเดช
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 72.6 เงิน 24 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ขจรชมภู
2. เด็กหญิงณิชกานต์  จิตต์เกษม
3. เด็กหญิงธนัชพร  พวงทอง
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วกล่ำ
5. เด็กหญิงปฑิตตา  กมลกิตติกานต์
6. เด็กหญิงพรสินี  อัจสริยะสิงห์
7. เด็กหญิงรตามณี  ไชยมูล
8. เด็กหญิงวรัทยา  คงเชย
9. เด็กหญิงวิรตา  นาคตระกูล
10. เด็กหญิงศุภิสสรา  โชตอำไพ
11. เด็กหญิงสิรินทิพย์  เนคมานุรักษ์
12. เด็กหญิงอุษามณีย์  ศรีสละ
 
1. นายสถิตย์  ภูมิแสนโคตร
2. นายภาณุพงษ์   จิตรเอื้อตระกูล
3. นางขวัญลดา  ภูมิแสนโคตร
4. นางสาวฉัตรนภา  สีสดเขียว
5. นางสาวอรณี  แสงศรี
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกณวรรธณ์  สุขเสือ
2. เด็กชายนภดล  มีสินทรัพย์
3. เด็กชายพิพรรธณ์  คงคารักษ์
4. เด็กชายภาคภูมิ  ทองคลัง
5. เด็กชายสันติ  ทองเตี้ย
 
1. นายเกษม  โพธิ์อ่อง
2. นายเดชชนะ  พุทธรักษา
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80.6 ทอง 20 โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ยอดนิล
2. เด็กหญิงธนภรณ์  รุ่งสันเที๊ยะ
 
1. นายอรรถ  คล้ายนุ่น
2. นางเสาวกุล  คล้ายนุ่น
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พุ่มพิม
 
1. นางสาวลำใย  ม่วงงาม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83.2 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กชายธีร์   นันทสำเริง
 
1. นางสาวLeah  Wayco
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงปนัชชา  ประทุมชาติ
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  โพธิ์ตุ่น
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แย้มนิล
 
1. นายณัฏฐนันท์  รพีนิพนธ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 31 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุนิสา  แตงอ่อน
 
1. นางสาวมนัสยา  กรุดนาค
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กหญิงสุธาวดี   ไชยเพชร
 
1. Mr.Rudney  Spear
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงดารัตน์  คงอินทร์
 
1. นางนิภาภรณ์  เรืองวงษ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ขามธาตุ
2. เด็กหญิงปณิดา  สังวาลวงษ์
3. เด็กชายมนัส  พรมวงศ์
4. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุขใส
5. เด็กชายอนิวัติ  กมุธากรณ์
 
1. นางสุภัชชา  ศักดิ์เพชร
2. นางภริตา  ปานสิลา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 66.33 ทองแดง 26 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เพชร์เจริญ
2. เด็กหญิงอารีย์ญา  อิ่มสิน
 
1. นางสาววัชรี  รอบวนาสกุล
2. นางสาวสุพรรณี  สุ่นศรี
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 68.92 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดช่องแกระ 1. เด็กหญิงพสุชา  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สุดสะอาด
 
1. นางสาวอารีรัตน์  พูลทอง
2. นายสมพงษ์  นิยมลักษณ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77.31 เงิน 24 โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ก่ำหิน
2. เด็กชายอำนาจ  มีแก้ว
 
1. นางสาวศุขริน  ศรรุ่ง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายก้องภพ   โกศล
2. เด็กชายณัฐภูมิ   สอนพร
3. เด็กชายปกรณ์   โกศล
4. เด็กชายมนัญชัย   เกษสาคร
5. เด็กชายรวิภาค   พรมจร
6. เด็กหญิงวรรณรดา  พิมพ์สิงห์
 
1. นายประจวบ   เฉยเฟื้อง
2. นายอธิภัทร   ธนาชยานนท์
3. นายธนาพนธ์   พัฒนประเสริฐกุล
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 59.8 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  ตรีรส
2. เด็กหญิงธีชา  บืดขุนทด
3. เด็กหญิงนวลฉวี  เพียกขุนทด
4. เด็กหญิงพิชญา  หาญศึก
5. เด็กชายวงศธร  บืดขุนทด
6. เด็กหญิงสุดารินทร์  ฟุ้งสกุล
 
1. นายวินัย  มะณี
2. นายสกล  วิริยาภิรมย์
3. นายโผน  ทิวแพร
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.03 ทอง 31 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กชายจิราพัชร  เกตุพันธ์
2. เด็กชายนลวัฒน์   พูลมา
3. เด็กชายพงศธร   หมั่นคำ
4. เด็กชายพหุกานต์   พหลยุทธ
5. เด็กชายวีรภัทร   อนุวาลย์
6. เด็กชายสุทธิภัทร  เพ็งชา
7. เด็กชายสุทัศน์   ชูขาว
8. เด็กชายอัมรินทร์   จำปาทอง
 
1. นางสาวมนัสยา  กรุดนาค
2. นายไพรัช   ลอยขจร
3. นายนิรุตต์   แสงจันทร์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   โกสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัตธมนกาลน์   ยอดสิมา
3. เด็กชายธนพร   ศรีดำขลิบ
4. เด็กหญิงนภัสสร   คุ้มตระกูล
5. เด็กหญิงภครพร   พรมเวียง
6. เด็กชายวันชนะ   ศรีวิลาศ
7. เด็กชายวีรภัทร  เอี่ยมสาหร่าย
8. เด็กชายศุจินธร   คำมี
9. เด็กหญิงสาวินี   บัวสุวรรณ์
10. เด็กชายอัชธกร  ศรีวิลาศ
 
1. นางพเยาว์  อุตถิน
2. นางบุญยืน   อุทัยธรรม
3. นางจำเนียน  แฝงสระ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 1. เด็กชายชำนาญ  เกษมสัตย์
2. เด็กหญิงพจมาน  เชื้อนุ่น
3. เด็กหญิงมณฑิรา  พรเอนก
4. เด็กหญิงลลิตา  พาพันธ์
5. เด็กชายลัทธพล  นาคไทย
6. เด็กชายวัชรากรณ์  สุวรรณโณ
7. เด็กหญิงวัทนวิภา  โคกนิล
8. เด็กหญิงสลันชนา  ฆ้อนทอง
9. เด็กหญิงแวววรรณ  ไหหอม
10. เด็กชายไชยวัฒน์  เอี่ยมกระจ่าง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
2. นายประสิทธิ์  ศิริจันทร์
3. นางสาวบงกชรัตน์  สนธิรักษ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  มั่นนวล
2. เด็กหญิงนริศรา  สุขพันธ์
3. เด็กหญิงสุทาพร  ประทุมตา
4. เด็กหญิงอภิชญา  เนตรน้อย
5. เด็กหญิงเพียงดาว  ไตรรุ่ง
 
1. นายเจริญ  ตะเพียนทอง
2. นางนงลักษณ์  รอดอุตส่าห์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กชายดานุ  บุญมาก
2. เด็กหญิงพรญาณี  บุญเอี่ยม
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มิ่งขวัญ
 
1. นางนิดา  วนิชไพบูลย์
2. นางละเอียด  หุตะมาน
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 23 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์เกตุ
2. เด็กหญิงสุภานัน  แก้วบุญน้อย
3. เด็กหญิงอภิชญา  ชุ่มตะคบ
 
1. นางณัชชา  เครือแปง
2. นายชนะสิทธิ์  มากสกุล
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85.8 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญสาย
2. เด็กหญิงนิศานาถ   ยอดวัตร
3. เด็กหญิงสุภาวณี  บุญภิบาล
 
1. นางเนื้อนุช  จั่นผ่อง
2. นางสาวจุไลลักษณ์  คงดารา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.8 เงิน 33 โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 1. เด็กหญิงรังสิมา  ศรีทับทิม
2. เด็กหญิงอามิตา  บานเพียร
3. เด็กหญิงเกษแก้ว  จิ๋วสุข
 
1. นายสุนทร  ยอดนิล
2. นางจันทร์จิรา  ยอดนิล
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงนวพร  สุประดิษฐอาภรณ์
2. เด็กหญิงวรพิชชา  ญาณปัญญา
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  โฉมอินทรีย์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไพบูลย์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงบงกช  ปัจฉิม
2. เด็กหญิงพิมล  ศรแก้ว
 
1. นางสาวมณีการ  มาขำ
2. นางสาวชญานุตม์  คูณหอม
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงนิภาพร   ช่วยงาน
2. เด็กหญิงปราลี   พิลา
 
1. นางสาวภาวิณี   ภูมิเอี่ยม
2. นางสาวอรอุมา  คำประกอบ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพนมรอก 1. เด็กชายชิเอมมีเรียเฮรี่   เลขะวัฒนะ
2. เด็กชายปฏิภาณ  สีนวล
 
1. นายรัตนัย  สระทองเงิน
2. นายศุภชัย  แช่มบำรุง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล   นาคพาสิงห์
2. เด็กหญิงนิตยา   แก้วสุข
 
1. นายณัฐพล  ระวิ
2. นายสุรเชษฐ์  ยอดกุล
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงวรานันท์  กู่สันเทียะ
2. เด็กหญิงศลิษา  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคจำรูญ
2. นางสาวพารริน  ถวายทรัพย์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 27 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  พิมพ์หนู
2. เด็กชายวรินทร  ศุภอักษร
 
1. นางชฎาภรณ์  สกัลยา
2. นางสาวเยาวเรศ  คงบุญวาส
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 19 โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กหญิงณัฐฐิชา  ปัญจ่าแก้ว
2. เด็กชายสิรภพ  พุ่มเปี่ยม
 
1. นายมานิตย์  บุญสุวรรณ์
2. นางสาวพัชรินทร์  แป้นเพ็ช
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 32 โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  หนูแก้ว
2. เด็กหญิงอารดา  นาคมอญ
 
1. นายเจษฎารัตน์  ทรัพย์รัตนศักดิ์
2. นายวีระวัช  ทองบู่
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 32 โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กหญิงปุณยาพร    นิลพัฒน์
2. เด็กชายพลาทิปย์   ดวงแก้ว
 
1. นางเพ็ญประกาย   ปิ่นทอง
2. นายเอนก    รอดสการ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ผึ้งล้อม
 
1. นายเจษฎารัตน์  ทรัพย์รัตนศักดิ์
2. นายสราวุธ  พันธ์กอง
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76.7 เงิน 19 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญญณัช   ก.ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงอตินุช   คล้ายปาน
3. เด็กหญิงอรัญญา   ห่อยไธสง
 
1. นายกีรติ  รุ่งฤทธิ์ประภากร
2. นางสาวกฤษณา  เมฆมาศ
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายตะวัน   มาขุนทด
2. เด็กชายภานุพงศ์   จันทร์วิชัย
3. เด็กชายวรวรรธน์   จุลกะเศียน
 
1. นายประเสริฐ  บุญโห้
2. นายกฤติเดช  พูลจิตร์
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 1. เด็กชายสิรภพ  เบิกขุดทด
2. เด็กชายอภิเดช  ไผ่เถื่อน
3. เด็กชายอิทธิกร  หาญขุนทด
 
1. นายพฤกษ  อินทโลหิตเชิดชู
2. นายสุวิทย์  อิ่นแก้ว
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายธีรพงค์   ยิ้มปาน
2. เด็กชายพชรพล   เอี่ยมเทพ
3. เด็กชายภีมเดช   โลหะเวช
 
1. นายอนันต์  ศิลป์เจริญ
2. นายประเสริฐ  บุญโห้
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  มงคลเกษม
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขาวทอง
3. เด็กชายวัฒทนัง  โพธิ์อ่อง
 
1. นายสมนึก  ธีระรังสิกุล
2. นายอมรเทพ  ขุมโมกข์
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 1. เด็กชายณัชพล  อังศุเกษตร
2. เด็กชายทรงพล  คงสันเที๊ยะ
3. เด็กชายเพชรพิมาย  แก้วโต
 
1. นายพฤกษ  อินทโลหิตเชิดชู
2. นายสุวิทย์  อิ่นแก้ว
 
169 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 1. เด็กชายประวีร์  สิงห์ดี
2. เด็กชายพลวัต  สุพะสอน
3. เด็กชายศุภกร  กระต่ายโพธิ์
 
1. นายพฤกษ  อินทโลหิตเชิดชู
2. นายสุวิทย์  อิ่นแก้ว
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 71 เงิน 41 โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  กลัดแป้น
2. เด็กชายนพพร  แก้วทองดี
3. เด็กชายอัครชัย  ไกรทอง
 
1. นางจรรยา  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวนฤมล  ทองกา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 35 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กชายกฤษฎา  เจริญศรี
2. เด็กชายรังสิมันต์  หอมเมือง
3. เด็กชายสหรัฐ  ภู่เพชร
 
1. นายเสริมศักดิ์  ขาวพราย
2. นางน้ำอ้อย  ขาวพราย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ครองสิน
2. เด็กหญิงศิรดา  ภู่ภักดี
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ประทุมทราย
 
1. นางสินถนอม  เจริญสุข
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงภาสรัตน์  สิงหวิบูลย์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญบำรุง
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  บัวกุม
 
1. นางสินถนอม  เจริญสุข
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74.4 เงิน 36 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงณภัทร  สีสนธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองเนตร
3. เด็กหญิงนภัสกร  ศิริบุญ
4. เด็กหญิงนวัชพร  ศรีจักรผ่อง
5. เด็กหญิงปวีณา  สะโรดม
6. เด็กชายอภิวิชญ์  ยอดสอน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ปฏิสนธิ์
2. นางสาวนฤมล  เต่าเล็ก
3. นางสาวลัดดาวัลย์  วิลัยรัตน์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชนายุทธ   สุพะสอน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   จินดามณี
3. เด็กหญิงนันทิชา    พจนพันธ์
4. เด็กหญิงสริดา  นามโสภา
5. เด็กหญิงสุพัฒตา   สุมามารย์
6. เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณ
 
1. นางสาวมนัสยา   กรุดนาค
2. นางจุฑามาศ  เปี่ยมเพ็ชร์
3. นางสาวขวัญฤทัย  แจ้งสว่าง
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อยู่โพธิ์
2. เด็กหญิงวีรดา  แก้วก้อน
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เชื้อนุ่น
 
1. นางสาวสุภัทรสร  เกตุรักษา
2. นางสาวสุริศา  แสนสุข
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 35 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็ชรแจ่ม
2. เด็กหญิงณัฐมน  อินทร์ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงปริชญา  นิทากร
 
1. นางชื่นจิตร์  อินประสิทธิ์
2. นางสาวระวิวรรณ์  อุปถัมภ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงชลิตา  บำรุงอินทร์
2. เด็กชายชัยพัทธ์  ดวงตา
3. เด็กชายสุทิวัส  ศิลารัตน์
 
1. นางสาวฐานียา  คล้ายทอง
2. นางพรรณี  มีแก้ว
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.6 ทอง 19 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยิ้มลมูล
2. เด็กชายวิทวัส  เงินกลม
3. เด็กหญิงศศิยาพร  ลาดเสนา
 
1. นางสาวศิริธร  คุ้มตีทอง
2. นางกาญจนา  บุตรศรี
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กหญิงณัฐชา   วัฒสุข
2. เด็กหญิงนฤมล  แก้วปรีชา
3. เด็กหญิงพีรยากร   ดำชม
 
1. นางกรรณิการ์  หุ่นทอง
2. นางสาวชลัดดา   บุญมาก
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.8 ทอง 5 โรงเรียนวังวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ครองยศ
2. เด็กหญิงฑิฑัมพร  งอกศักดา
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ชูดอกพุฒ
 
1. นางสาวชฎาพร  พูลทอง
2. นางกัญญา  นิยมลักษณ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงธนัชพร  แสงวงค์
2. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ไหวพริบ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  สะอ้าง
 
1. นางสาวอัจจนา  ศรีทิม
2. นางอัญชลี  พุ่มบ้านเซ่า
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กหญิงธีราพร  อำพล
2. เด็กหญิงอาทิตญา  เทพมาศ
3. เด็กหญิงเกวลิน  อินทร์ประสิทธิ์
 
1. นางศิริวรรณ  จันทนา
2. นางชำมะนาด  พลเจียก
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 85 ทอง 23 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 1. เด็กหญิงชญานิศ  นวภานนท์
2. เด็กหญิงณัฐมน  มั่นนวล
3. เด็กหญิงธมกร  ดิษฐประยูร
 
1. นางบุปผา  คันศร
2. นางสาวพรพรรณ  เจริญพร
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กหญิงฉัตรวิไล  สีหะ
2. เด็กหญิงภินันท์ดี  วงค์เสือ
3. เด็กชายอภิชิต  ศิลารัตน์
 
1. นางศิริวรรณ  จันทนา
2. นางชำมะนาด  พลเจียก
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กหญิงปริณดา   จุ้ยโต
2. เด็กหญิงภาวิตา  ชัยณรงค์
3. เด็กหญิงสิดาพร  ไชยมา
 
1. นางสมศรี  บุญทอง
2. นางปิยาณี  เผ่าคนชม
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 79 เงิน 31 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงกันยา  จันทร์เงิน
2. เด็กหญิงชลลดา  ปานเสือ
3. เด็กหญิงพรรวษา  ชาละวัน
 
1. นายจอมพล  สังข์เงิน
2. นางทิพยมาส  นิวาส
 
188 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายชัชวาลย์  ศรีบรรเทา
2. เด็กชายธนวิชญ์  ฤทธิ์บำรุง
3. เด็กชายนวันธร  ฤทธิ์เทพ
 
1. นางพิชญธิดา  ภู่ระย้า
2. นางสาวมณฑา  สังตรีเศียร
 
189 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงนวศมล  เกตุทอง
2. เด็กชายรวินันท์  เพ็ชรทอง
3. เด็กหญิงอาระยา  จูเฉย
 
1. นางพิชญธิดา  ภู่ระย้า
2. นางสาวสุภาพร  สุ่มลาย
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ทองคำน้อย
 
1. นางอรทัย  ศรีสวรรค์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 37.2 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กชายพีรพล   ครองสิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภัทรชัย  พิมพา
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 29 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปลี่ยนอ่วม
 
1. นางจรรยารักษ์  เกษมณี
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 27 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงรวดี  โคตรเศรษฐี
 
1. นางสาวสุพัตรา  สมสุข
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายจิราวัฒน์   บุญส่ง
 
1. นางอรทัย  ศรีสวรรค์
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนาธิป  ยอดจวง
 
1. นางณัฐชญาน์นันท์  วิชพัฒน์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กชายณัฐชานนท์   เต่าแหลม
 
1. นายไพฑูรย์  ศรสุรินทร์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.8 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กชายชัยยะวัตร  ศรีไพรสนธิ์
 
1. นางสาวอริสา  คงกะพัน
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82.8 ทอง 6 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกมลภัทร  ครุฑหอม
 
1. นางสาวศรีวัลลี  ธรรมาธร
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 63.8 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กชายจิลลาภัทร์  ม่วงลายทอง
2. เด็กหญิงเป็นดาว  เพ็งยอด
3. เด็กชายไกรวุฒิ  โพธิ์ทอง
 
1. นางเนื้อนุช  จั่นผ่อง
2. นางสาวจุไลลักษณ์  คงดารา
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กชายวัชรพล  อินทร์ปาน
2. เด็กหญิงสาริน  กระบัตรทอง
3. เด็กชายไกรวุฒิ  จันทร์สว่าง
 
1. นางณัชชา  เครือแปง
2. นายชนะสิทธิ์  มากสกุล
 
201 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.8 ทอง 14 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ชาดารา
2. เด็กชายอภินันท์  แดงเผื่อน
 
1. นางพยอม  คงเจริญ
2. นางนันทภรณ์  แสนประเสริฐ
 
202 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงณภัทรสร  เจริญศิริ
2. เด็กชายรัชภูมิ  ยาวิชัย
 
1. นางสาวพนิดา  ภู่แพ
2. นางวรากร  งามโฉม
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงปิยาพัชร   ทิวะโต
 
1. นางสาวศุนิษา  มาลัยทอง
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 60.4 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กชายพิษณุ  ไตมา
 
1. นางสุดารัตน์  อันชูฤทธิ์
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กชายพรรวินท์  เรือนเพ็ชร์
 
1. นางสาวกนิษฐา  อิ่มรัง
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 29 โรงเรียนวังวิทยา 1. เด็กหญิงเกวรินทร์  สกุลรัตน์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เกษหอม
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.4 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ทองแท้
 
1. นางชญาภา  ปิยภัทรกุล
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กชายธีระยุทธ  ถะเกิงผล
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 67.2 ทองแดง 30 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายเตชิต  สุทธิกุล
 
1. นางพยอม  คงเจริญ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 1. เด็กหญิงปรารถนา  กลีบขยาย
 
1. นางสาวยุพดี  ทองแท้
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีระเริญ
 
1. นางสาวมัทนา  ปุริศรี
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงวาชรัตน์  หนูอ่อนศรี
 
1. นายวิชาญ  เอี่ยมคง
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กชายภูริ   ท้าวรีย์
 
1. นายสมศักดิ์  อ่อนสำลี
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 21 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายจตุพจน์  จวงสาคร
 
1. นางสาวนับทอง  ผ่องวิลัย
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 66 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายภูวนัตถ์  วงษ์มั่น
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วัดแย้ม
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงญาณพัฒน์  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐธยา  นอขุนทศ
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  น้ำเงิน
4. เด็กหญิงวรัชญา  คำป้อง
5. เด็กหญิงอรนุช  พงษ์เวียง
6. เด็กหญิงเอมมิกา  พิมเชื้อ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์พินิจ
2. นางสาวสุภาสิณีย์  ทับแจ่ม
3. นางสาวจิติมา  แกมขุนทด
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.8 ทอง 27 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทองโคตร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แสงคำ
3. เด็กหญิงสุนิสา  ขวัญชัย
 
1. นางสาวชนิฎาพร  อาจจีน
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  โพธิ์ตุ่น
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายชาวี  รัตนโสภณ
2. เด็กชายพลวัต  บุญมี
3. เด็กชายสรวิชญ์  มีแดนไผ่
 
1. นางสาววราภรณ์  สกุลวิชัย
2. นางพิไลพร  ชื่นอารมณ์
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วสระแสน
2. เด็กชายร่มธรรม  ล่ำสัน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วสระแสน
 
1. นางสุภาพร  วรญาโณ
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  โพธิ์ตุ่น
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.8 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ชิงรัมย์
2. เด็กชายนพวินท์   ธาตุทอง
3. เด็กชายปัณณวัฒน์    ชูแก้ว
 
1. นายชัยรัตน์   เย็นนิยม
2. นางสาวลำยงค์   นนทะพา
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กชายธีรศักดิ์   บุญชี
2. เด็กชายยุทธนา    สุขเอี่ยม
3. เด็กชายอติชาติ    เกิดเพ็ชร
 
1. นางหนึ่งนุช  มาตุรงค์พิทักษ์
2. นางสาวฤทัยรัตน์   ชุ่มบันดิษฐ์
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  อุธโก
2. เด็กหญิงปาลิตา  แสงสว่าง
 
1. นายดำรงศักดิ์  คงคุ้ม
2. นางสาวทิชากร  งามฉวี
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.8 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายพีรดนย์  เสือนา
2. เด็กชายอนุศร   ประคองเทียน
 
1. นายกฤติเดช  พูลจิตร์
2. นางฐิติมา  เพชรสัมฤทธิ์
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนวังวิทยา 1. เด็กชายกิตติพร  สกุลรัตน์
2. เด็กชายวิศรุต  จิตรโพช
 
1. นายอลงกรณ์  ศรีวสุธากุล
2. นางสาวสุวิมล  เรียนแก้ว
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายนัฐวุฒิ   ขำสว่างศรี
2. เด็กชายพีรภัทร   พกมั่น
3. เด็กหญิงสุรีพร   จันทร์อยู่
 
1. นายพิษณุพงษ์  พัดดำ
2. นางสาวสุวนันท์  กริสดี
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จั่นฤทธิ์
2. เด็กชายอนุสรณ์  บำรุงนา
3. เด็กชายโยธิน  ดาทุมมา
 
1. นางสุนทรี   กุลสิทธิชัย
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กลิ่นจันทร์