สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเชตวัน 1. เด็กหญิงอาทิตยา  มามาตร
 
1. นางสาวบุษราพรรณ  อูบถา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชฎาพร  กันไชย
 
1. นางละเอียด  แก้วมุกดา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  จันทะบุดดา
 
1. นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1. เด็กหญิงปานหทัย  จิตตา
 
1. นางสุรัตน์  ละพรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 36 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 1. เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองน้อย
 
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  กรมทะนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 1. เด็กหญิงชลธิชา  เงินปัญญา
 
1. นางนิพันธ์  วรรณวัต
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82.6 ทอง 20 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงวรัชยา  สุดสม
 
1. นางสาวบุญพร้อม  แพทย์สมาน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 23 โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กหญิงเจริญศรี  ต๊ะน้อย
 
1. นางมนทกานติ์  ปิยศทิพย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงเรณุกา  วิมาละ
 
1. นางสุภาพร  พรสายสวรรค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 42 โรงเรียนทุ่งศรีทอง 1. เด็กชายธนภัทร  แก้วมา
 
1. นางสาวลัดดา  ขันทะยศ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.3 ทอง 37 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำฟอง
 
1. นางสาวรัตนาวดี  วังคำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาไค้ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ต๊ะติ๊บ
2. เด็กหญิงนิธินันท์  ดอยแดง
3. เด็กหญิงภัทรมน  วิชัยโย
 
1. นางวรรณทิสา  ไชยทะมาตร
2. นางสาวกรกมล  ทองเปี้ย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กชายกอบสกุล  บุญรักษา
2. เด็กหญิงธัญชนก  ธนะกองแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ขันชุ่ม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ธนะภาษี
2. นางศรีมาลา  บุญรักษา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงวรัชญา  ยศบุญมา
2. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ชุวานันท์
3. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  ชาร์ป
 
1. นางสาวจีระพร  อภิวัน
2. นางนีรนุช  อภิชาติสกุล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72 เงิน 29 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพนารัตน์  ตาชูชาติ
 
1. นางปราณี  พิพัฒน์สถิตกุล
2. นางสาวประกายดาว  เมืองมูล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 1. เด็กหญิงชนิกานต์  คำใส
2. เด็กหญิงอรชร  มูลหงษ์
 
1. นางอักษร  คำลือ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 33 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กลีบธง
2. เด็กชายอภิวิชญ์  เขียวดี
 
1. นางสาวอุดม  ปางฝั้น
2. นางสาวอุบลวรรณ  เชื้อหมอ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 34 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กชายนันทวัฒน์  นาเข้าต้ม
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มานาแวน
 
1. นางสาวอัมพิกา  แก้วพุธ
2. นางมะลิวรรณ  ลาภมาก
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงชนัญชาดา  วงศ์เทพ
 
1. นางสาวกิ่งสอน  น้ำสา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  มหายศนันท์
 
1. นางวรัมภรณ์  แก้วบุญเรือง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 32 โรงเรียนภูซางโมเดล(บ้านนวราษฎร์/บ้านป่าคา/บ้านนาซาว/ดอนสะไมย์วิทยา) 1. นางสาวขวัญดาว  บุญศรี
 
1. นางชุลีกร  เชียงปะละ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77.3 เงิน 20 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงมนธิดา  เชื้อคำ
2. เด็กชายศุภกิณ  สอนศิริ
3. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยศิลป์
 
1. นางพัชรินทร์  โนทะนะ
2. นางวรัมภรณ์  แก้วบุญเรือง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงนันทิพร  แซ่พ่าน
2. เด็กหญิงอรทัย  พิศจาร
3. เด็กหญิงเกวลิน  พรรคนาวิน
 
1. นายประจักษ์  จันทร์ต๊ะ
2. นางศุภาวรรณ  โต่นวุธ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1. เด็กหญิงปริญญา  มามาตร
2. เด็กหญิงพัชรพร  พลธนู
3. เด็กหญิงอภัสรา  ปามา
 
1. นางสกาวเดือน  ปาฟอง
2. นางรัตนาภรณ์  ลำบาล
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ใจปิง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  สังทอง
 
1. นายประจักษ์  จันทร์ต๊ะ
2. นางศุภาวรรณ  โต่นวุธ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กชายกฤษณะ  กันแก้ว
2. เด็กหญิงลลิตา  วงค์กองแก้ว
 
1. นางสาววรางคณา  พรมเทพ
2. นางสาววารีรัตน์  ยินดี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านก้อ 1. เด็กชายทวิภพ  เขื่อนจันน่าน
2. เด็กหญิงมาลินี  ก้ออิสละ
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  ไชยเลิศ
2. นางสาวพีรยา  สันคม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  บุญเรือง
 
1. นางกัลยา  รุณวุฒิ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กชายปณชัย  อุตยะราช
 
1. นายอนุชิต  แก้วหลวง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แดนแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมนึก  อินทร์แก้ว
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 68.6 ทองแดง 39 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กชายภูชิต  เหง้าประสิทธิ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  อินทร์ฮะ
 
1. นายชินดนัย  พุฒิมา
2. นายนพดล  ศรีวิไชย
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86.01 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ถาปัน
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  นภัสกูล
 
1. นางสาวมัลทิกา  พิเคราะห์
2. นางบุญชิน  วิชัยต๊ะ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85.88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านพรหม 1. เด็กหญิงเบญญาภา  มูลธิจันทร์
 
1. นางอัจฉราภรณ์  ดู่อินทร์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิติยะ
 
1. นายนพดล  ศรีวิไชย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงจิตชญา  พลายสาร
2. เด็กหญิงปณพรรษ์  ช่างเอกวงศ์
3. เด็กชายเธียรขวัญ  สุธรรมวรโรจน์
 
1. นายมนต์ชัย  กันทะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายจารุกิตติ์  นวลศรี
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  รัตนพงศ์สกุล
3. เด็กชายศรีธนนชัย  กิตติเพชรายุทธ
 
1. นางภัคจิรา  เย็นใจมา
2. นางสาวรัชนีกร   พงค์ศิระกิตติ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66.4 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านฟ้า 1. เด็กชายกนกพล  ล้วนงาม
2. เด็กชายณัฐมิณ  คำวัง
3. เด็กชายพงษ์ศิริ  ศิริอุวานนท์
 
1. นายวิทยา  เมฆะ
2. นายสกุลฉัตร  ยานะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงเกสรา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงเกสรา  ไชยมงคล
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ณ น่าน
2. นายเดชดนัย  มหายศนันท์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  หิรัญกุล
2. เด็กหญิงชลธิรา  แปงสี
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยยา
 
1. นางสุพัตรา  ปิติรัตน์
2. นางพรางคณี  จันต๊ะกุล
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพย์ถา
2. เด็กหญิงวนิดา  วันจะนะ
3. เด็กหญิงสุนารี  ขันทะ
 
1. นายเจริญกุล  อาษาพันธ์
2. นางจินตนา   มูลน้ำอ่าง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76.6 เงิน 34 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ขัติยะ
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ก๋าคำมูล
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  จำปา
 
1. นางจิราภรณ์  เชียงจันทร์
2. นายวัฒนพงศ์  วงค์รัตน์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กหญิงพิยดา  นุชประไพ
2. เด็กหญิงศศิธร  บังเมฆ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดวงดาว
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศรีวิไชย
2. นางนิพาดา  คำปาละ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านน้ำปูน 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองคำ
2. เด็กชายอรรถพล  จันทร์มูล
 
1. นายสมหวัง  วงค์แจ่ม
2. นางสาวมยุรี  นันภิวงค์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา 1. นางสาวดวงพร  เเซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงศิรินดา  เเซ่จ๋าว
 
1. นายไพบูลย์  วงศาระ
2. นายจิรโรจน์  คำลือเลิศ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 20.15 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายจักษพันธ์  เตโจ
2. เด็กชายฤทธิกรณ์  ทิพวิชัย
 
1. นางอัจฉรา  มงคล
2. นางกนกทอง  ใจดี
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 46.59 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านป่าอ้อย 1. เด็กชายกมลภพ  ปินศิริ
2. เด็กชายก่อกุศล  พรมปันหลัก
 
1. นายสุริยพล  ตนภู
2. นายณรงค์ศักดิ์  อินทำ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.26 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ถาวร
2. เด็กชายณัฐพันธ์  ถิ่นแก้ว
 
1. นางพิมลรัตน์  บุญเรือง
2. นางสุุปรียา  ปางน้อย
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 59.22 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายณัฐกิต  เตโจ
2. เด็กชายสิทธิกร  ปวงคำ
 
1. นางพิมลรัตน์  บุญเรือง
2. นายศุภกิตติ์  สุริยศ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายธนาศักดิ์  มะโนศิลา
2. เด็กชายเดชาชาญ  สายชมพู
 
1. นางพิมลรัตน์  บุญเรือง
2. นายศุภกิตติ์  สุริยศ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 28 โรงเรียนบ้านคำเรือง 1. เด็กหญิงกชกร  เรืองรินทร์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ซากา
3. เด็กหญิงธัญวรัตม์  สารกา
4. เด็กหญิงนริศรา  ปัญญาทา
5. เด็กหญิงศศิธร  แก้วกุลสี
 
1. นางวนัญญา   พลธนะ
2. นางวนิดา   ธิเขียว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เกิดไชย
2. เด็กหญิงณัฎฐธดา  สารรัตนะ
3. เด็กหญิงพิมพ์พกาญน์  จินะไชย
4. เด็กหญิงมินตรา  รัตนศิลา
5. เด็กหญิงมุฑิตา  ภูผาอินทร์
 
1. นายพงศ์กร  ฟองอินทร์
2. นางจันทร์เพ็ญ  คำเขียว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.5 เงิน 42 โรงเรียนบ้านผาตูบ 1. เด็กหญิงชัชศรัย  อินทร์ชาญ
2. เด็กหญิงปนัดดา  แหล่งนะ
3. เด็กหญิงพรพิมล  พลจร
4. เด็กหญิงวิภา  ขอนขาว
5. เด็กหญิงอภิญญา  นุจร
 
1. นางพนิดา  วุฒิสาร
2. นางดรุณี  จูประวัติ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พวงศรี
2. เด็กชายนันฐศักดิ์  ช่างจาย
3. เด็กหญิงปราญชลี  ปิตาระคะ
4. เด็กชายภูนรินทร์  จินะไชย
5. เด็กหญิงสุกฤตา  ดีปินตา
 
1. นางรัฐฐาณัฐ  วิไลรุจิกรณ์
2. นางสาวเบญจรัตน์  เทพพงษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.8 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กหญิงกานต์รวี  การัตน์
2. เด็กชายชคัตบดี  คำแปลงตัน
3. เด็กชายชัชรัณฑ์  มัยราช
4. เด็กชายธนกฤต  การัตน์
5. เด็กหญิงภูริชญา  ดินแดง
 
1. นายพิทักษ์พงศ์  ไชยศิริ
2. นางปิลันธนา  ปิงวงค์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 13 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญอิน
2. เด็กหญิงจรรยพร  บุญอิน
3. เด็กหญิงพิยดา  บุญอินทร์
4. เด็กชายวรัญญู  บุญอิน
5. เด็กชายวรุตม์  บุญอิน
 
1. นางสาวพันนิตา  วิละปิง
2. นายธีระวัฒน์  วิละปิง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.8 ทอง 35 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 1. เด็กหญิงปรวัน  สิทธิชัย
 
1. นางกุพชกา  ศรีมูล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 1. เด็กหญิงสุวราภรณ์  สร่างตุ่ม
 
1. นางพัฒนา  สืบบุตร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงนวรัตน์  สุริยะพรหม
 
1. นางสาวรัตนาวดี  วังคำ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 43 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงตรีชฎา  รุ่งรัชกิต
2. เด็กชายอชิระ  สองสีซ้าย
 
1. นายเชาว์  กาบคำ
2. นางอมรรัตน์  ฐิติชัยธนาภัทร์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.5 เงิน 32 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงปัญญาพร  พรมเมืองดี
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  ชัยวงศ์
 
1. นางนิมมนา  ธิขวัญ
2. นางเรณู  หมื่นพรมแสน
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.3 ทอง 22 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำวัง
2. นายโมธนา  เป้านาคา
 
1. นางบัวจันทร์  บุญทร
2. นายอนันต์  สายสูง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เหงาจุ๊
2. เด็กหญิงชุติกานต์  สุวรรณโน
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ขันทะ
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  เกี๋ยนคำ
5. เด็กหญิงธราทิพย์  อินใจ
6. เด็กหญิงธัญพิชชา  ดวงรัตน์
7. เด็กหญิงนันทัชพร  วงค์คำ
8. เด็กหญิงนันทิชา  กองแก้ว
9. เด็กหญิงปริญญากร  คำนินทะ
10. เด็กหญิงปรินดา  สวนจักร์
 
1. นางวาสนา  วงศ์หล้า
2. นางธัญพิมล  ทวีชัย
3. นางสายสุนีย์  รักษาพล
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 31 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงชนิตรา  แสนไชยมงคล
2. เด็กหญิงชนิษฐา  สุชาพงศ์
3. เด็กหญิงธนัชญา  สุดใจ
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  มูลธิจันทร์
5. เด็กหญิงนภัสสร  เจริญสุข
6. เด็กหญิงพันธิสา  บุญอิน
7. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  บุญอิน
8. เด็กหญิงอดิศา  บุญอิน
9. เด็กหญิงอัมพริกา  บุญอินทร์
10. เด็กหญิงเกวลิน  อิ่นมะโน
 
1. นางรัชฎาภรณ์  กิวัฒนา
2. นางธิดารัตน์  ปั้นบุญ
3. นางสาวสายรุ้ง  นามบ้านชาติ
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 77.6 เงิน 43 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาพร  คำสิงห์นอก
2. เด็กหญิงทักษพร  คำอินสม
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ลำนัย
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตาทิพย์
5. เด็กหญิงพิชชากร  นนทะโคตร
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  ธนูสนธิ์
7. เด็กหญิงรัตธิดา  สุขเสนา
8. เด็กหญิงสิรภัทร  เกิดพา
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยเรือน
10. เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์ตัน
 
1. นางภัทรวดี  ศรีกวนชา
2. นายณรงค์ศักดิ์  อินทำ
3. นายพิพัฒน์  พังจันทร์ตา
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88.4 ทอง 21 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกานติมา  แซ่จาง
3. เด็กหญิงขวัญพร  ใจเปรมปรีดี
4. เด็กหญิงชลกร  พรมมะวงค์
5. เด็กหญิงฐิติการต์  ดนัยดุริยะ
6. เด็กหญิงธัญยพร  แซ่เฮ้อ
7. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จตุรบัณฑิตกุล
8. เด็กหญิงมนต์รัก  แซ่ท้าว
9. เด็กหญิงสิริพร  บุปผาใสสิริ
10. เด็กหญิงอังคณา  แซ่ท้าว
 
1. นายพายุ  แซ่ท้าว
2. นางนิตยา  คะใจ
3. นายชัยพิสิษฐ์  เพชรอมรเมธากุล
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  วิไชยยา
2. เด็กหญิงจิรประภา  อรุณสิทธิ์
3. เด็กหญิงชญานิศ  สุขศรี
4. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ชลสินธ์ุ
5. เด็กหญิงพิชชาภา  เมืองพรหม
6. เด็กหญิงพิริยพร  คุณสม
7. เด็กหญิงวิมลมณี  ทิพย์ปาละ
8. เด็กหญิงสุจิตราภา  สารอินทร์
9. เด็กหญิงสโรชา  พิพัฒพงศา
10. เด็กหญิงอนันตญา  ศรีชาแอน
 
1. นางสาววรวีร์  ทะลายา
2. นายวิษณุชัย  พุฒฟัก
3. นางปิยดา  ไชยศิลป์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ทาเสน
2. เด็กชายทศพล  เปลี่ยนขุนทด
3. เด็กชายธีรภัทร์  พรมใจ
4. เด็กชายนวพล  คำอ้ายล้าน
5. เด็กชายพชร  เพชรศิริโชค
6. เด็กชายพีรธัช  ไชยราช
7. เด็กชายพีรพล  ไชยราช
8. เด็กชายสิทธิเดช  ทิพย์น้อย
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุธรรมจา
10. เด็กชายเมธาวี  อุดติ๊บ
 
1. นายสน  ศรีพรม
2. นายกันตพงษ์  ดาอินวงศ์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยะนันท์
2. เด็กหญิงธัญสินี  พอใจ
 
1. นายภาคภูมิ  มหายศนันท์
2. นางสุไมตรี  มหาวรรณ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 1. เด็กชายน้อมเกล้า  มั่นคง
2. เด็กหญิงเขมวิกา  ขัตติยะ
 
1. นางสาวดุจเดือน  ยากอง
2. นายชัยยันต์  ช่วยพรม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงญดา  สิงห์วี
 
1. นายเหรียญชัย  อาจหาญ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงชวิศา  ทองพิทักษ์วงศ์
 
1. นายเหรียญชัย  อาจหาญ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.1 เงิน 25 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กหญิงสุจิณณา  แซ่วื้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภารัตน์  เขียวคำอ้าย
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงปราณปรียา  กองวี
 
1. นางชลธิชา  ชาติประเสริฐ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงอนันตญา  พรมไชย
 
1. นายเหรียญชัย  อาจหาญ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงถนิมภรณ์  แสนย่าง
 
1. นางศริยา  หงษ์ยี่สิบเอ็ด
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 41 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสนย่าง
 
1. นางแสงเดือน  สุวรรณคีรียง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านพรหม 1. เด็กชายนลธวัช  กุลเทพรม
 
1. นายบัญชา  พรพิชัยเวทย์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 17 โรงเรียนบ้านธงหลวง 1. เด็กหญิงวรัญญา  พรมซื่อ
2. เด็กหญิงสุรภา  มหาราช
 
1. นางนงค์เนตร  จงดี
2. นางชัชฎาภรณ์  มาเมือง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กหญิงญาตาวี  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงธนาภา  พัฒนพูนผล
 
1. นางขวัญจิต  ปาละ
2. นางธนิดา  กันแก้ว
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. นางสาวจิดาภา  แซ่ท้าว
2. นางสาวชนากานต์  พัฒนพูนผล
 
1. นางเสาวลักษณ์  ลำมะยศ
2. นางธนิดา  กันแก้ว
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กหญิงชัญญานุช  แซ่วื้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภารัตน์  เขียวคำอ้าย
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แซ่หยาง
2. เด็กหญิงรังสิมา  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงสายฝน  วัฒนาตระกูลวงศ์
 
1. นางกาญจนา  จำปารัตน์
2. นางสาววิชชุดา  วัฒนาตระกูลวงศ์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านฮากฮาน 1. เด็กชายทินภัทร  กิ่งชมภู
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จองคำ
3. เด็กหญิงสโรชา  แซ่เต็น
 
1. นางสาวบุณฑริก  ซื่อสัตย์
2. นางสาวปรียานุช  วงษ์แก้ว
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. นายจิีระพงษ์  คำเขียว
2. นายธนพัฒน์  ศรีคำ
3. เด็กชายสมพงษ์  จินะใจ
 
1. นางดวงเดือน  พรหมเทพ
2. นางจงจินต์  เหลาแตว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 26 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ผ่านเมือง
 
1. ดร.กิจชัย  ส่องเนตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายธนกร  หลักโพน
 
1. ดร.กิจชัย  ส่องเนตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 79 เงิน 22 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สิงหดุษฎีกุล
 
1. ดร.กิจชัย  ส่องเนตร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 72.33 เงิน 31 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงกนกรดา  วุฒิการณ์
 
1. ดร.กิจชัย  ส่องเนตร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 36 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  เชียงโค้ง
 
1. นางสาวกฤตติการ  มงคลวิสุทธิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  ชาร์ป
 
1. นายกัณหา  ถนอมจิตต์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายธนกฤต  อิสระ
 
1. ดร.กิจชัย  ส่องเนตร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 72 เงิน 24 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงภัทรมน  ภู่ประเสริฐ
 
1. ดร.กิจชัย  ส่องเนตร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขันไชย
 
1. ดร.กิจชัย  ส่องเนตร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนบ้านปิงหลวง 1. เด็กหญิงเมศินี  พรมผัส
 
1. นายสุกิจ  กองอาสา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านปิงหลวง 1. เด็กชายชยุตม์  โยธานันท์
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  เฟื่องฟู
3. เด็กหญิงธิญาดา  โชติพินธุ
4. เด็กหญิงนงณภัทร  ภาคทรวง
5. เด็กหญิงพนิตธิดา  ทะนะไชย
6. เด็กชายยศภัทร  ฐานะ
7. เด็กหญิงวิมลศิริ  คำเทพ
8. เด็กหญิงอุรัสยา  แดงต๊ะ
9. เด็กหญิงเมศินี  พรมผัส
 
1. นายพุฒิพงษ์  วงศ์นันท์
2. นางสาวนงณภัส  ตุ่นคำ
3. นายสุกิจ  กองอาสา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงกนกรดา  โขงทอง
2. เด็กชายกิตติชัย  โทนทอง
3. เด็กชายกิตตินันท์  ปันฝั้น
4. เด็กหญิงกิรณา  ตาเขียว
5. เด็กชายชญานนท์  ราพิกุล
6. เด็กหญิงชุติมณฑน์  อภัยรุณ
7. เด็กชายฐาปกรณ์  เนตรทิพย์
8. เด็กหญิงณภัทรา  ร่มพนาธรรม
9. เด็กชายณัฐกิตติ์  สารใจ
10. เด็กชายธนธรณ์  คำแสง
11. เด็กชายนริศ  ขอดแก้ว
12. เด็กชายปฏิพล  ยะวิญชาญ
13. เด็กชายปฏิภาณ  ยะวิญชาญ
14. เด็กหญิงปณัฏฎา  ประมนต์
15. เด็กหญิงปรียภัทร  กองศรี
16. เด็กชายสุกฤษฐิ์  จันทร์ทิพย์
17. เด็กหญิงอรัญญา  จินาวงค์
18. เด็กหญิงอาทิตยา  ตาเขียว
19. เด็กหญิงเกวลิน  ปะทิม
20. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แสนธิ
 
1. นายกัณหา  ถนอมจิตต์
2. นายต่อศักดิ์  สายใจ
3. นายธนกฤต  ปินตาสาย
4. นางสาววัชรีภรณ์  ดีน้อย
5. นางสาวปภาดา  บัญจรัตน์วรกุล
6. นางนีรนุช  อภิชาติสกุล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สีคำ
2. นางสาวณิชกานต์  อนุมา
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  วงษ์ใย
4. นางสาววนารี  ศรีคำ
5. นางสาวอาทิตยา  ปัญญาจักร์
6. นางสาวไอยรา  โมกไธสง
 
1. นายชัยวัฒน์  ดวงตา
2. นางดาวใจ  สองสีโย
3. นายคมสันต์  ทองอ่อน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านพื้ใต้ 1. เด็กชายปุณณภพ  ลำน้อย
 
1. นางนิศารัตน์  บรรจง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนทุ่งศรีทอง 1. เด็กชายธนภูมิ  ผาวังยศ
 
1. นายกิตติโชติ  เวียงนาค
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงปัณชญา  ปัญญาวงค์
 
1. นายวัชระ  วงศ์สิทธิ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนบ้านน้ำงาว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
1. นางลัดดาวรรณ  ศรีสุคนธ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.5 เงิน 30 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายสงกรานต์  คำมะโน
 
1. นางสาวสมศรี  วรรณวิไลย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.25 เงิน 36 โรงเรียนทุ่งศรีทอง 1. เด็กชายวีระยุทธ  มาละวัน
 
1. นายวิศิษฎ์  ขันอูป
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 24 โรงเรียนบ้านตอง 1. เด็กหญิงสุรัตสนา   หมัดบู่
 
1. นางสาวเกษฎา  ดวงจิตร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนบ้านน้ำงาว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
1. นางลัดดาวรรณ  ศรีสุคนธ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายกฤษติธัชร์  ทนันชัย
 
1. นางนภาพร  นุปิง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 24 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กชายทัตพล  แสนซุ้ง
 
1. นายนนทวิทย์  อุปปินใจ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงศุทธหทัย  ด้วงสุวรรณ์
 
1. นางรสริน  รังษี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงรัชฎา  แสนโซ้ง
 
1. นางแสงเดือน  สุวรรณคีรียง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 1. เด็กชายสัณหณัฐ  สองสีโย
 
1. นางจุราณีย์  ศรีปัญญา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านตอง 1. เด็กชายอติชาติ   นุราช
 
1. นายภูเบศ   ธรรมลังกา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงอรชพร  ทองฉัตร
 
1. นางฉวีวรรณ  สวนจักร์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนบ้านเปา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินจันทร์
 
1. นางสาวมนต์นภัส  ถาเมือง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญจน์ติญา  ชูอินทร์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมอารีย์
3. เด็กหญิงกีรตาพันธ์  วงศ์สงคราม
4. เด็กชายคีตลันต์  สวนทะ
5. เด็กหญิงจิตประภัสสร  ผูกจิต
6. เด็กหญิงฉัตรลดา  สุขไตรภพ
7. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุจดา
8. เด็กหญิงชวัลญา  เปี่ยมอริยธน
9. เด็กหญิงชีวาพร  สุภิมารส
10. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  นันท์ชัย
11. เด็กชายณัฐปคัลภ์จรัส  แสงพานิชย์
12. เด็กหญิงณัฐภา  กิจเจริญวิศาล
13. เด็กหญิงณัฐวรา  สิทธิวงศ์
14. เด็กหญิงณิชาภา  เหล่าอารยะ
15. เด็กหญิงธนัชพร  แก้วมีสุข
16. เด็กหญิงธมลวรรณ  อรรถอินทรีย์
17. เด็กหญิงธัญชนก  ชื่นสุขประสงค์
18. เด็กหญิงธัญพิชชา  มีสา
19. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธนะสินวิริยะกุล
20. เด็กหญิงนรินทร์สิริ  พลตรี
21. เด็กชายน่านณัฐธีร์  คำวงศ์
22. เด็กหญิงบุญชญา  สิริภูบาล
23. เด็กหญิงปกเกศเกล้า  คงคำเปา
24. เด็กหญิงปพิชญา  คุณยศยิ่ง
25. เด็กชายปราณปราชญ์ มาร์ก  สุทธหลวง
26. เด็กชายปัณณวิชย์  พิเคราะห์
27. เด็กหญิงพอฤทัย  วิชัยยา
28. เด็กหญิงพัชราภา  สุขใจ
29. เด็กหญิงภคพร  ดีปินตา
30. เด็กหญิงภัคจิรา  รอดวิเศษ
31. เด็กหญิงภัทรภร  ศรีวิชัย
32. เด็กหญิงภูริชญา  ขอดณะ
33. เด็กหญิงรสพร  สารรัตนะ
34. เด็กชายวรพล  นุเทพสุ
35. เด็กชายศิวกร  อยู่คง
36. เด็กหญิงศุภิสรา  ไกรทอง
37. เด็กหญิงศุุภักษร  โคตมี
38. เด็กหญิงสุวรรณวสา  ไชยนวล
39. เด็กหญิงอรนลิน  บริรักษ์ตังกุล
40. เด็กหญิงเปมิกา  ป้องแก้ว
 
1. นายนเรศ  ปัจจัยยัง
2. นายรังสฤษฎ์  สวนทะ
3. นายประเทือง  โนไชยา
4. นางผกาวรรณ  โลหะโชติ
5. นางสาวพวงเพชร  วีระพิเชฏฐ์
6. นางธัญญาลักษณ์  อิ่นแก้ว
7. นายสันติชัย  ละการชั่ว
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหอย 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายกิตตินันท์  แสนโซ้ง
4. เด็กหญิงกิ่งกมล  แซ่โย่ง
5. เด็กชายชนาธิป  แสนซุ้ง
6. เด็กหญิงชุณี  กมลทิพย์ตะวัน
7. เด็กชายดนัยเดช  แสนหาญ
8. เด็กชายทวีศักดิ์  หาญสกุลหงส์
9. เด็กชายธนภัทร  แสนซุ้ง
10. เด็กหญิงนภเกตน์  แสนโซ้ง
11. เด็กหญิงนัฐกานต์  แสนหาญ
12. เด็กหญิงน้ำฝน  แสนท้าว
13. เด็กหญิงปวีณา  แสนโซ้ง
14. เด็กหญิงปิยะรัตน์  แสนโซ้ง
15. เด็กชายพายุ  แสนโซ้ง
16. เด็กหญิงพารดี  แสนโซ้ง
17. เด็กหญิงพิยดา  แสนย้าง
18. เด็กหญิงมณีมณฑ์  แซ่โซ้ง
19. เด็กหญิงมานิตา  แสนอริยะ
20. เด็กชายยศพล  แสนซุ้ง
21. เด็กชายวรวิทย์  แสนโซ้ง
22. เด็กหญิงวริศรา  แสนหาญ
23. เด็กหญิงวาสนา  แสนหาญ
24. เด็กหญิงวาสนา  แซ่โซ้ง
25. เด็กหญิงวิภาวดี  แสนซุ้ง
26. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แสนซุ้ง
27. เด็กหญิงศศิวรรณ  แสนหาญ
28. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่สง
29. เด็กหญิงศุจินธรา  ศักดิเจริญชัยกุล
30. เด็กหญิงสร้อย  แสนโซ้ง
31. เด็กหญิงสัณห์สินี  ธนสารทรงศรี
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนซุ้ง
33. เด็กหญิงสุพรรณ  แสนหาง
34. เด็กหญิงสุพรรษา  แสนซุ้ง
35. เด็กหญิงสุวรรณา  แสนโซ้ง
36. เด็กชายอภิวิชญ์  แสนซุ้ง
37. เด็กหญิงอรปรียา  แสนหาง
38. เด็กหญิงอารีย์  แสนโซ้ง
39. เด็กหญิงอุษณี  แสนโซ้ง
40. เด็กหญิงเกศรินทร์  หาญสกุลเงิน
 
1. นายเอกชัย  ชุมศรี
2. นางสุภาพรรณ์  ดวงบุญ
3. นางสาวดวงกมล  ธรรมสอน
4. นางสาวฐิติรัตน์  สิทธิวัง
5. นางสายรุ้ง  ธนู
6. นางสาวปริญญา  แสนดวงแก้ว
7. นายวรเชษฐ  วงค์กันตา
8. นายณัฐดนัย  อินทรสมใจ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง 18 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กุณะ
2. เด็กชายณชพล  กรรณราย
3. เด็กชายณัฐภัทร  ทาการ
4. เด็กหญิงณิชนันท์  สุทธะ
5. เด็กชายทวีศักดิ์  ปัวน้อย
6. เด็กหญิงนัฐวดี  เสนาตะคุ
7. เด็กชายพรประทาน  จันทร์
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ถุงสายแก้ว
9. เด็กหญิงวรรณิกา  ใหม่สาร
10. เด็กชายหาญสงคราม  สีลิน
 
1. นางสาวณัฐวลัญช์  จิโนรส
2. นางวัชรีย์  มีมา
3. นางสาวจารวี  นันทะ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. นางสาวกาญจนา  แซ่เฮ้อ
2. นางสาวกุลจิรา  แซ่เฮ้อ
3. นายณัฐพล  ชนกนาถวดี
4. นายสมชาย  ทรงตระกูลวงศ์
5. นายสิทธินนท์  พรมสุรินทร์
6. นางสาวสุดารัตน์  แซ่เล้า
7. นายสุทธิประวัติ  ทรงตระกูลวงศ์
8. นายอานนท์  ศาสนศิลป์
9. นางสาวเกตน์นิภา   แซ่ลี
10. นางสาวโสภา  แซ่ย่าง
 
1. นางจุฬาภรณ์  ยนต์นิยม
2. นายสุชาติ  คนการณ์
3. นางศกุลตลา  ชมชื่น
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83.2 ทอง 21 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงกนกรดา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงกมลวัทน์  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงกัลยากร  แซ่เติ๋น
4. เด็กหญิงจิราพา  แซ่เฮ้อ
5. เด็กหญิงชีวาพร  แซ่จ๊ะ
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แซ่เฮ้อ
7. เด็กหญิงนิภา  แซ่เฮ้อ
8. เด็กหญิงวิภาวดี  วนาสุวดี
9. เด็กหญิงวิไลพร  แซ่จ๋าว
10. เด็กหญิงศิริพร  พรมบุตร
11. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แซ่เล้า
12. เด็กหญิงหยาดทิพย์  สะสวย
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทาฤทธิ์
2. นางมนันยา  เปรมประสิทธิ์
3. นางจงจินต์  จิตประสาร
4. นางสายสมร  วงค์วาน
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายกมลชนก  ทิพศร
2. เด็กหญิงชัญญานุช  แซ่พ่าน
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  แซ่เติ๋น
4. เด็กหญิงถาลินี  ถาวร
5. เด็กหญิงทิพรดา  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงพรทิพา  แซ่จ๋าว
7. เด็กหญิงมนัสชนันท์  ตัปปะนียะนันท์
8. เด็กหญิงมยุรี  แซ่ท้าว
9. เด็กหญิงมะลิฉัตร  แซ่ว่าง
10. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ดนัยดุริยะ
11. เด็กหญิงหทัยรัตน์  นภัสกุล
12. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ท่อศิลปะ
 
1. นางสายสมร  วงค์วาน
2. นางสาวปรียาภรณ์  ทาฤทธิ์
3. นางบุญชิน  วิชัยต๊ะ
4. นางสาวธัญพิชชา  ยะราช
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1. เด็กชายกฤษณบดินทร์  แดงจิระ
2. เด็กหญิงกานต์สินี  ขัติยะ
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ตาจักร
4. เด็กหญิงชนากานต์  สูงสุมาลย์
5. เด็กหญิงณิชากร  วิชายะ
6. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทรงสมบัติชัย
7. เด็กหญิงทิฆัมพร  คำสอนทา
8. เด็กหญิงธฤตษา  ปัญญาวรเมธ
9. เด็กหญิงธัญวรรณ  ทาอินทร์
10. เด็กหญิงนฤมล  ระวังภัย
11. เด็กชายนันทิวัฒน์  จันต๊ะวงษ์
12. เด็กชายพีรภัทร  จาจี๋
13. เด็กหญิงอรชพร  กาเรือน
14. เด็กชายอัครพนธ์  อัฐวงศ์
15. เด็กหญิงเขสรา  ใหม่เทวินทร์
16. เด็กหญิงเมวดี  สามหมอ
 
1. นายพชรดนัย  โนต๊ะยศ
2. นางทัศนา  ผลคำ
3. นางสาวสุทธาทิพย์  เข็มทอง
4. นางสาวณัฐกานต์  ชื่นขจร
5. นางสาวคนงลักษณ์  กองพรม
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. นางสาวกัญญา  โซ่เงินทอง
2. นายกิตติชัย  แซ่เฮ้อ
3. นายจิรศักดิ์  แซ่เฮ้อ
4. นายนรชาติ  รัตน์สกุลพัฒน์
5. นางสาวนิดาพร  แซ่ว่า
6. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่โซ้ง
7. เด็กหญิงบุษบา  ศศิธรชัยวัฒน์
8. นางสาวปวีณา   แซ่เฮ้อ
9. นางสาวมาลี  จิตวัฒนาชัย
10. นายวัฒธชัย  แซ่โซ้ง
11. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  แซ่เฮ้อ
12. นางสาวสุรีภรณ์  ธารปิติ
13. เด็กหญิงเกศรา  ศิริยศสกุลชัย
14. นายเอกชัย  แซ่เฮ้อ
15. เด็กหญิงแอนนา  แซ่เฮ้อ
16. เด็กชายโยนา  แซ่ว่าง
 
1. นายนิรันดร์  มงคล
2. นางสาวประทุมพร  สุทธการ
3. นางอมรรัตน์  ศรีแก้ว
4. นางวลัยพร  บังเมฆ
5. นางสมร  ณ ลำปาง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 86.6 ทอง 8 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงณัชชา  เลี่ยมแก้ว
2. เด็กหญิงอภิสรา  อุ่นเรือน
 
1. นายศรัณย์  พงศ์รัตนานุกุล
2. นางสาวพรวิจิตร  โนทา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จักรปิง
 
1. นางสาววาสนา  วิมล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงวัฒนวดี  ชุ่มเย็น
 
1. นางวรรณดี  ไชยราฃา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  เรืองตื้อ
 
1. นางวรรณา  สมประเสริฐ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  นิลพันธ์
 
1. นางวรรณดี  ไชยราชา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กหญิงเพราพิลาส  ยาปัน
 
1. นางสายสินธ์  อุดคำเที่ยง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์ปัญญา
 
1. นางสาววิเรขา  ปัญจมานนท์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. นางสาวจิรภัทร  จตุรบัณฑิตกุล
 
1. นางธนิดา  กันแก้ว
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.3 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 1. นายชัชวาล  โนกุญชร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาดพรม
3. เด็กชายปฏิภาน  ขัติยศ
4. เด็กหญิงวิชญาดา  ปัญจู
5. เด็กหญิงอาภัสร  อินถา
 
1. นางสาวจิราพรรณ  กันทะ
2. นางวรรณา  สมประเสริฐ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 71.83 เงิน 17 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงปาณิศา  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กุลธานี
 
1. นางสาวอักษรสวรรค์  ใจเสมอ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72.5 เงิน 11 โรงเรียนซินจง 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  คำลือ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ขันทะสีมา
 
1. นายโกเมนทร์  ภัทรสิทธิกุลชัย
2. นางจิตติมา  ตัญญะเกตุ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 78.91 เงิน 19 โรงเรียนซินจง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สิงห์ดี
2. เด็กชายพลาธิป  โลนันท์
 
1. นางสาวพิชยา  กรมทนา
2. นางสาวอัญชลี  สายแก้ว
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70.9 เงิน 32 โรงเรียนซินจง 1. เด็กชายชัชฤทธิ์  สิงสาร
2. เด็กหญิงพรรัมภา  สุขหมื่น
 
1. นางสาวพิชยา  กรมทนา
2. นางสาวอัญชลี  สายแก้ว
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 1. เด็กชายณัฐกมล  บุญทา
2. เด็กชายธนพร  ปิจดี
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สมชื่อ
4. เด็กหญิงวรัญญา  อำมลา
5. เด็กหญิงศศิภัสสร  นนขุนทศ
6. เด็กชายสรยุทธ  สุทธะสุริยะ
 
1. นายธีรวัฒน์  คิดดี
2. นางสาววรรณภา  คงทน
3. นางสาวเนตรนภัทร  แก้วแดง
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88.6 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กชายกรวิชญ์  เชื้อหมอ
2. เด็กชายกฤตเมธ  อายุยืน
3. เด็กชายธนกร  แก้วใหม่
4. เด็กชายพีระพัฒน์  วิไลรัตน์
5. เด็กชายพุฒิพงษ์  แก้วใหม่
6. เด็กชายสรยุทธ  ศรีใจวงศ์
 
1. นายนคร  หาวีระ
2. นายเฉลิม  ยศอิศวกุล
3. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์ผง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.91 ทอง 12 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเรือง
2. เด็กชายถิรวัฒน์  แซ่ท้าว
3. เด็กชายธนวัฒน์  อนุจร
4. เด็กชายนิรันดร์  ฝายเจริญ
5. เด็กชายพนม  ปันอิน
6. เด็กชายภัคพล  แซ่เฮ้อ
7. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวงค์
8. เด็กชายไพศาล  วิเศษกันทรากร
 
1. นางพวงพยอม  เชี่ยวสุวรรณ
2. นายภาสกร  พรมสาร
3. นายอนุสรณ์  วรรณวิภูษิต
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1. เด็กหญิงจตุพร  หาวิรส
2. เด็กหญิงชัยรัมภา  เพิ่มสุข
3. เด็กหญิงพรธีรา  อินไชย
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สิงสาร
5. เด็กหญิงภัทชราภา  คำแสง
6. เด็กหญิงวรรณิกา  ดีปินใจ
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์  พงษ์ประยูร
8. เด็กหญิงสุลิตา  ขันไชย
9. เด็กหญิงอารยา  กันชนะ
10. เด็กหญิงเขมิกา  ดีกัลลา
 
1. นางเนาวรัตน์  ธราวรรณ
2. นางสาวกฤติกา  ทองพันธ์
3. นางสุสาคร  ต๊ะศักดิ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนบ้านวังตาว 1. เด็กหญิงกนกพร  เรืองณรงค์
2. เด็กหญิงพรรวษา  สมศรี
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองมา
4. เด็กชายภูวดล  แก้วเนตร
5. เด็กหญิงรจนา  แปงอุด
6. เด็กหญิงรุจิรา  แสนตุ้ย
7. เด็กหญิงวรัญญา  เขียวจันทร์
8. เด็กหญิงสุชานันท์  คำอุด
9. เด็กหญิงสุธินันท์  คำอุด
10. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญยวง
 
1. นางสาคร  กาพรม
2. นางวรนุช  ศรีธิ
3. นางสาวปรียาภรณ์  ไชยมงคล
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ไชยวุฒิ
2. เด็กหญิงณิชากานต์  ถาลายคำ
3. เด็กหญิงธัญชนก  แก้ววงค์หิว
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  นวลดั้ว
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  ไชยวุฒิ
 
1. นางวลัยพร  สุริยศ
2. นางสาวทัศณี  วงศ์ศิริ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงณิชาวีร์  นวลขาว
2. เด็กหญิงภัคจิรา  เป็งนัน
3. เด็กหญิงภัคจิรา  เปี้ยทา
 
1. นางเฉลิมพร  วงศ์นันท์
2. นางสาวแววทิวา  ธิจันทร์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. นางสาวกุลจิรา  แซ่เฮ้อ
2. นางสาวฉัตรพร  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงพิมพ์ภา  แซ่โซ้ง
 
1. นางรัตนาภรณ์  เทพกอม
2. นางธนิดา  กันแก้ว
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 72.94 เงิน 29 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงบุญรักษา  วิชัยต๊ะ
2. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เชื้อหมอ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปัญจศิลป์
 
1. นางสาวสุรีย์  ตาวัง
2. นางสาวบุญพร้อม  แพทย์สมาน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.8 ทอง 21 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ดีสม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำฟอง
3. เด็กหญิงวนิศรา  อิ่นมะโน
 
1. นางกิ่งดาว  พุทธวงค์
2. นางรุจิรา  วันเพ็ญ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านปิงหลวง 1. เด็กชายกิตติกวิน  เพ็ญเกตกร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุทธิ
 
1. นางสาวรัตศนรินทร์  รวมทรัพย์
2. นางสาวอภิญญา  สนใจ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กชายราชภัฎ  ชุ่มเฟือย
2. นายอธิพงษ์  ดีน้อย
 
1. นายคมสันต์  ทองอ่อน
2. นางนุชจรินทร์  มาสุข
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กชายนัฐชาธินาจ  พรมภิระ
2. เด็กชายสุทิวัส  ใจคำ
 
1. นายวีระพล  ถาพรม
2. นางโศภณิศ  กันทะกาลัง
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านปิงใน 1. เด็กหญิงกมลพร  มงคลอินต๊ะ
2. เด็กหญิงรุจิฬาภรณ์  โลราช
 
1. นายไกวัลย์  ถนอมสิน
2. นางกรรณิกา  เศรษฐกิจ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กชายชลชิต  คำใจ
2. เด็กชายภูริภัทร์  จันทภูมิ
 
1. นายศุภณัฐ  แก้วมีสุข
2. นายนิรันดร์  มหายศนันท์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงทิพรดา  อายุยืน
2. เด็กหญิงลลิตา  พอใจ
 
1. นางปวิสา  ลำคำ
2. นางสาวฐิตินันท์  พอใจ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เตยะ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  วงค์เรียบ
 
1. นายนิรันดร์  มหายศนันท์
2. นายศุภณัฐ  แก้วมีสุข
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงนงนภัส  คำบุญเรือง
2. เด็กหญิงแก้มใส  สายอินทร์
 
1. นางปวิสา  ลำคำ
2. นางสาวฐิตินันท์  พอใจ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตอง 1. เด็กชายธีรชัย   สุปิงคลัด
2. เด็กชายภานุวิชญ์  ณะรินทร์
 
1. นางอัญชลี  พรมคำปา
2. นางน้ำฝน   จันทร์อ้น
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1. เด็กชายธนกร  พึ่งชอุ่ม
2. เด็กชายนิพิฐพล  นาคสวัสดิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  โนกัน
2. นายกุลดิลก  เดชรัตน์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  บุญเตียม
2. เด็กชายโสภณวิชญ์  ปันฝั้น
 
1. นางอ้อยทิพย์  มะณีกัณทัง
2. นายพงษ์อนันท์  กิ่งคำ
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.3 ทอง 4 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา 1. เด็กหญิงกรกนก  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  เเซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงโยทะกา  เเซ่เติ๋น
 
1. นายจิรโรจน์  คำลือเลิศ
2. นายไพบูลย์  วงศาระ
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กชายนิรมิตร  ท้าวบุญญาภินิกูล
2. เด็กชายภัทรพล  ยั่งยืนสกุล
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  แสนโซ้ง
 
1. นายสิงห์  สุจันทร์
2. นายสุกิจ  สุวรรณ์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายกรมิษฐ์  สุวรรณ์
2. เด็กชายธนกฤต  เทียมนโรดม
3. เด็กชายรุ่งรดิศ  ภิชัยวงค์
 
1. นายวิวัฒน์  ยาวิไชย
2. นายสันติ  สุริยาทัย
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายธนกฤต  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายศรายุทธ  แซ่ลี
3. เด็กชายอลงกรณ์  มาลา
 
1. นายอนุสรณ์  วรรณวิภูษิต
2. นางสาวมัลทิกา  พิเคราะห์
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กชายธีรภัทร์  มาทะ
2. เด็กชายพัชรพล  วงค์เรียบ
3. เด็กชายภูวเดช  ขอทับกลาง
 
1. นายนิรันดร์  มหายศนันท์
2. นายศุภณัฐ  แก้วมีสุข
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสันทะ 1. นายชลชาติ  คำใจ
2. นายณัฐวุฒิ  ใหม่เทวิน
3. นายศราวุธ  วรรณใจ
 
1. นายนิรันดร์  มหายศนันท์
2. นายศุภณัฐ  แก้วมีสุข
 
162 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  โลนันท์
2. เด็กหญิงสุดารินทร์  สีอ่อน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์ไว
 
1. นายวุฒิชัย  โลนันท์
2. นางสาวพกุลวรรณ  วันเพ็ญ
 
163 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงนิชดา  บังเมฆ
2. เด็กชายสุชาครีย์  สารไชย
3. เด็กชายเบญจพล  บังเมฆ
 
1. นายวุฒิชัย  โลนันท์
2. นางสาวปภาดา  บัญจรัตน์วรกุล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กชายธนกร  ไชยกาอินทร์
2. เด็กชายปฏิพล  มหาวัน
3. เด็กชายปิยะพงษ์  กันทะใจ
 
1. นายจักรกฤษณ์  เพชรไชย
2. นายเทวิน  ศิริมาตย์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กชายทวีโชค  โนทะนะ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ขอดแก้ว
3. เด็กชายอดิศักดิ์  แซ่โซ้ง
 
1. นายจักรกฤษณ์  เพชรไชย
2. นางภัทรพร  พรสวรรค์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กหญิงปวริศา  อินรัตน์
2. เด็กหญิงพัชรพร  อุตมะ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สีจันทร์
 
1. นางละออ  ใหม่กุละ
2. นางสาวนวพัณณ์  วิชานิธิศศักดิ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ใจจันทร์
2. เด็กหญิงภาวิณี  มาฉิม
3. เด็กหญิงรัญชิดา  ใจจันทร์
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ใจจันทร์
5. เด็กหญิงศุภรรัตน์  บุญยืน
6. เด็กหญิงอัญชิสา  คงหิรัญเทวกุล
 
1. นางกุลธิดา  มะลิซ้อน
2. นางรินมนัส  กาละเสน
3. นายสุนทร  ดีปานา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กชายกรวิชญ์  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงทิภาพร  อินสองใจ
3. เด็กหญิงนิจจารีย์  สติภา
4. เด็กหญิงรจนา  เขียวตื้ออินทร์
5. เด็กหญิงวาสิตา  ใจปิง
6. เด็กหญิงสุนันทา  อินภูธร
 
1. นางไพรวรรณ   ธรรมะ
2. นางธันยพร  มหาวรกิติ์
3. นายธนูชัย  อ่อนชำนิ
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพื้ใต้ 1. เด็กชายจักรพงศ์  สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงธัญภรณ์  ศรีนาท
3. เด็กหญิงปริญญาพร  พรมภิระ
 
1. นางมัลลิกา  ไชยชนะ
2. นายพชรวร  คนอยู่
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงพัชนิดา  พานเพชรสกุล
3. เด็กหญิงอรัญญา  ปันอิน
 
1. นางมนันยา  เปรมประสิทธิ์
2. นางปิยากร  เสริมชัย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงชนาพร  เงินถา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วกันทา
3. เด็กหญิงอรปรียา  ปาเป็ง
 
1. นางเพลิน  โรงคำ
2. นางจินตนา  มูลน้ำอ่าง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงกิตติพร  ปารินทร์
2. เด็กชายธีรภัทร  ปาติ๊บ
3. เด็กหญิงสโรชา  เงินถา
 
1. นางชัชฎาพร  วังเขียว
2. นางทับทิม  ถาทิพย์
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 74 เงิน 40 โรงเรียนบ้านพื้ใต้ 1. เด็กชายดนุพัฒน์  ศรีนาท
2. เด็กหญิงทัชริยา  ตันสาร
3. เด็กชายภานุพงษ์  ศิริมาตย์
 
1. นางสาวเนตรนภา  กาวินคำ
2. นางสาวสุกัญญา  อายุยืน
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.6 ทอง 33 โรงเรียนบ้านเรือง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูดอนตอง
2. เด็กชายภูริชกานต์  ตาคำ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  อุตส่าห์ดี
 
1. นางสุรีย์รัตน์  สมปานวัง
2. นางพรพิมล  กองแก้ว
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.2 ทอง 36 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กหญิงธนาภา  สหเจริญชัย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  โพธิยา
3. เด็กหญิงศิรินทร์ทรา  แดงแหล้
 
1. นางจิรพรรณ  พังยะ
2. นางจีรนันท์  ตันธะนา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กหญิงจารัญญา  ใชยปาละ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุยะหน่อ
3. เด็กหญิงนัจจนันท์  ปินตาเสน
 
1. นางวิลาสธนัน  ขำบาง
2. นางสำเนียง  ขวัญใจ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนบ้านสาลี่ 1. เด็กหญิงชนากานต์  ตามัน
2. เด็กหญิงฟาริดา  หอมป้อง
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  คำจันทร์
 
1. นางภาวิณีย์  วิกาศ
2. นางสาวอัจฉรา  กุลวรรณ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 1. เด็กหญิงกุลจิรา  กิจการ
2. เด็กหญิงวรัญญา  อินต๊ะวงค์
3. เด็กหญิงอัญชรา  ขัติยะ
 
1. นางพวงผกา  กองมงคล
2. นายปิยะพันธุ์  ขันไร่
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงปภาดา  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงฝนคำ  แซ่ผ่าน
3. เด็กชายวรเมธ  วิเศษกันทรากร
 
1. นางสายสิน  บุญเรืองศักดิ์
2. นายพงศกร  หมุดแก้ว
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงปริชาติ  สุขล้น
2. เด็กหญิงลลิตา  ย่างสกุลกิจ
3. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ดนัยดุริยะ
 
1. นางสายสิน  บุญเรืองศักดิ์
2. นางสาวมัลทิกา  พิเคราะห์
 
181 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 26 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กหญิงดวงตา  ดนัยดุริยะ
2. เด็กชายทรงพล  แซ่ลี
3. เด็กชายสันต์สวรรค์  แซ่ย่าง
 
1. นางธิติกานต์  ไชยวงศ์
2. นางสัจจพร  สารศรี
 
182 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านเชตวัน 1. เด็กหญิงณัฐวดี   กองยักษี
2. เด็กหญิงณัฐวิชา   กุณะพรม
3. เด็กหญิงเพชรไพลิน   สุก้อน
 
1. นางมัทนา  เทพสุคนธ์
2. นางกันยา  สายสนองยศ
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67.4 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านตอง 1. เด็กหญิงเบญจมาศ   กันยาประสิทธิ์
 
1. นางน้ำฝน   จันทร์อ้น
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 1. เด็กหญิงวิไล  แซ่เล้า
 
1. นางนิศากร   อินผ่อง
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาผา 1. เด็กชายพิสิษฐ์  สาคำ
 
1. นางพิกุล  ปาระมี
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง 13 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายยศพล  ต้นยวด
 
1. นางพิมลรัตน์  บุญเรือง
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 67.6 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1. เด็กชายชญานนท์  ฉัตรทอง
 
1. นางฐิติมา  มากอง
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  สุประการ
 
1. นางบัณฑิตา  ต๊ะติ๊บ
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่งคำ 1. เด็กชายธรรมธัช  จันทะวงษ์
 
1. นายพิษณุ  มะโนชัย
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.6 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายชยานันท์  ขอดดอน
 
1. นายนัฐพล  ธิเขียว
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1. เด็กชายนทีธร  หมายหาทอง
 
1. นางรัฐฐาณัฐ  วิไลรุจิกรณ์
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  อ้อมชมพู
2. เด็กหญิงรสริน  ก้านแก้ว
3. เด็กชายสุทธินันท์  อำมลา
 
1. นายชัชวาล  ลักษณะ
2. นางไฉน  มณีกาศ
 
193 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.8 เงิน 19 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญอิน
2. เด็กชายกาจพล  ไชยยะ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ก้อนแก้ว
2. นายพล  โลนันท์
 
194 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 25 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เชียงทา
2. เด็กชายสิรภัทร์  กองวาทย์
 
1. นายเชาว์  กาบคำ
2. นายศรายุทธ  ปุกคาม
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กหญิงชนิตรา  คำปันปู่
 
1. นางสาวธาวริณ  โทปุรินทร์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสันติภาพ 1. เด็กชายเก๊าลิ๋ว  แซ่จ๋าว
 
1. นายฆนรุจ  กันคุ้ม
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. นางสาวรติมา  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวแพรวตะวัน  ธีระอนันท์วดี
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 71 เงิน 21 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงศุภิศรา  สิทธิ
 
1. นางลำดวน  พิบูลย์
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 11 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 1. เด็กหญิงชนีกร  เลาอริยวงค์
 
1. นางสุชานันท์  มาเฟือง
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.4 เงิน 24 โรงเรียนทุ่งศรีทอง 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  โลกคำลือ
 
1. นายกิตติโชติ  เวียงนาค
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านพรหม 1. เด็กชายวรายุทธ  แซ่โซ้ง
 
1. นายบัญชา  พรพิชัยเวทย์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายสันติ  เขื่อนธนะ
 
1. นางรุ่งทิวา  โพจา
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอง 1. เด็กชายอนิรุทธ์   เมืองหล้า
 
1. นางศรีแพร   มั่นเหมาะ
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กหญิงพีระดา  ประชานุกูล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ใจจะดี
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 24 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 1. เด็กหญิงฐิติยา  จำปาไตร
 
1. นางเพ็ญ  พิมสาร
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 25 โรงเรียนบ้านสาลี่ 1. เด็กหญิงอาทิยา  ตาลโยง
 
1. นางสาวจิตรานุช  สมภารวงค์
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ไฝ่แจ้คำมูล
2. เด็กชายปพล  อิ่นแก้ว
3. เด็กชายเดชรัฐ  เย็นใจมา
 
1. นางจินตนา  เวียงนาค
2. นางลำดวน  กอบกอง
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.8 ทอง 9 โรงเรียนภูสะงืดโมเดล (บ้านเชียงยืน/บ้านม่วงเจริญราษฎร์/บ้านบ่อสวก) 1. เด็กชายจิรพัฒน์  จันทร์จุมปา
2. เด็กชายณัฐนนท์  ทนทาน
3. เด็กชายวรเมธ  จันต๊ะ
 
1. นางเฉลียว  ค้ำชู
2. นางสาวเกศิณี  มูลต๊ะ
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางช้าง 1. เด็กชายธนพนธ์  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายสุทธิพจน์  เกษมวัฒน์
3. เด็กชายสุฤทธิ์  เกษมวัฒน์
 
1. นางอัญชลี  ทองมา
2. นายวิลาศ  เกษมวัฒน์
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 39 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กหญิงชฎาณัฎ  ดนัยดุริยะ
2. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ลาภลักษมี
3. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่โซ้ง
 
1. นางเจือจันทร์  วรรณวัตร
2. นางสาวพิชญาภา  วิเศษกันทรากร
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1. เด็กชายณัฐพล  แแซ่พ่าน
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  แซ่โฟ้ง
3. เด็กชายอภิรักษ์  วิดาหาร
 
1. นางชิรญา  พิชัยวงศ์
2. นายดอน  กาไรทอง
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ดวงมา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีอักษร
3. เด็กหญิงพิมพ์ทิชา  โชติหิรัญมณีพร
 
1. นางเปี่ยมสุข  ธิเขียว
2. นางภาวิณี  คำเปียง
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.8 เงิน 5 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 1. เด็กชายจีรทีปต์  บุญอินทร์
2. เด็กชายณัฐพนธ์  อิ่นมะโน
 
1. นางอุทุมภรณ์  พิมพิลา
2. นางสาวดารวีร์  พันชา
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เจียมเชียง
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวพัชนีย์  อายุยืน
2. นางพลอยปภัส  จะเฮิง
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านพรหม 1. เด็กหญิงปิยพัชร  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายภูริพัฒน์  สุวัฒนา
 
1. นายชวลิต  จันทร์ผง
2. นางรจนา  ทาริน
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านพรหม 1. เด็กหญิงพิมพิดา  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่ม้า
 
1. นายชวลิต  จันทร์ผง
2. นางสาวดวงดาว  พรมจันที
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.2 ทอง 25 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน,โรงเรียนบ้านนาสา,โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายธนภัทร  ยอดรักษ์
2. เด็กชายอัณณพ  อินกุณา
3. เด็กชายเอกภิวัฒน์  ชัยนันต๊ะ
 
1. นายพัฒน์สิน  รัตน์วรวงศ์
2. นายวินัย  อ้อยใจ
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ตาซ้อน
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  โนทา
3. เด็กชายไตรมาศ  ขันไร่
 
1. นางศรีนวล  ปันทา
2. นางมะลัยพร  ศรีไชย