สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงปรีชญา   อินธรรม
 
1. นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 19 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1. เด็กชายภาคภูมิ  กาวรรณ์
 
1. นางนัทธมน  คำครุฑ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กชายเวชกร  ธนะขว้าง
 
1. นางศุภลักษณ์  จิณะสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงภคพร  พรหมรักษ์
 
1. นางนทีกานต์   พรหมรักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคัวะ 1. เด็กหญิงฐิติญา   อุดมมงคล
 
1. นางศิวพร  แก้วคงดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  ธรรมศิริ
 
1. นางศุภลักษณ์  จิณะสิทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบหนอง 1. เด็กชายณัฐพล  เขื่อนแก้ว
 
1. นายฐิติเชาวน์  ปินตา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.7 ทอง 5 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเทพ
 
1. นางพัฒนา  เหล็งจุ๊ย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.4 เงิน 31 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กหญิงปรัชญา  ลำคำ
 
1. นางชนัญกานห์  ลุนพงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กหญิงปิรัญชญา  ลำคำ
 
1. นางชนัญกานห์  ลุนพงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 35 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงธนัชชา  มีบุญ
 
1. นางพิศมัย  ท้าวบุญเรือง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายนรภัทร  สุทธหลวง
2. เด็กหญิงอภิชญา  จันคำ
3. เด็กหญิงไพลินรัตน์  เจตสงัด
 
1. นางเรณู  คำเทพ
2. นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าวังผา 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ไชยสลี
2. เด็กหญิงศวิตา  ยานันท์
 
1. นางยุวดี  คันธะเรศย์
2. นางสุภาภรณ์  ภิราญคำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. นางสาวณัฐรัตน์  สุโรพันธ์
2. นางสาวพิยดา  ดำดง
3. นางสาวภารดี  ไชยสงคราม
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
2. นางพิทยา  นิลคง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงสุวิชญา  มาลา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุทุมพร
 
1. นางวิไลวรรณ  ปาสุวรรณ์
2. นางนิตยา  พุ่มทอง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  แสนรัตน์
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  กิตินันท์
 
1. นางศุภลักษณ์  จิณะสิทธิ์
2. นางสาวสุภัค   จิตบุญ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 70 เงิน 23 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงกีรพัชร์  พันชน
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เหลืองตรงกิจ
 
1. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงจินณภา  ลำน้อย
2. เด็กหญิงชลธิชา  มาอืินทร์
 
1. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายรชช์นันท์  เมฆแสน
 
1. นางพรรณี  ขันแก้วหล้า
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 31 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงผกามาศ  โลราช
 
1. นายสมัย  พุฒหมื่น
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงบุญสิตา  กุณรินทร์
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.6 เงิน 33 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 1. เด็กชายปรินทร  แสงครจิตร
2. เด็กหญิงวรางคนา  คุณสนอง
3. เด็กชายศรายุทธ  ฑีฆาวงค์
 
1. นางสาวณัฎฐนิช  พุฒหมื่น
2. นางสาวกฤษดาภรณ์  อินต๊ะนัย
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สงคราม
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เตชนันท์
3. เด็กหญิงมณฑิราลัย  เทศสาย
 
1. นางขนิษฐา  ทนะวัง
2. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 67.6 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  อินปา
2. เด็กหญิงปนัดดา  อินปา
3. เด็กหญิงอนัญพร  ยอดออน
 
1. นายอัครพล  มูลสูตร
2. นายวีรณัฐ  ทนะวัง
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  กำจร
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  แกมกล้า
3. เด็กชายวุฒิภัทร  ดีบาง
 
1. นายหัตถชัย  หล้าคำมูล
2. นางญาณิศา  จิณสิทธิ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านนาฝาง 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ยาปัน
2. เด็กชายวีรภัทร  จิตอารีย์
 
1. นางกิ่งกาญจน์  เนตรทิพย์
2. นายดำเนิน  พึ่งเงิน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 32 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติมา  ไชยะ
2. เด็กหญิงนิรชา  อินปา
 
1. นายสงคราม  มโนการ
2. นางสาวมณีวรรณ  วรรณวัง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายณัฎกร   พรหมรักษ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  งามล้ำ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าวังผา 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันต๊ะ
 
1. นางสาวศิวิพรรณ  คำวัง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายวราวุฒิ  กิตินันท์
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 92.18 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าวังผา 1. เด็กชายจตุรภัทร  ฆ้องเดช
2. เด็กหญิงจีราพัชร  ฆ้องเดช
 
1. นางกัญชพร  เกี้ยวกลาง
2. นางณัฐรินีย์  ชัยเจริญกุญ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงกัญชรินภรณ์  ก๋าเกตุ
2. เด็กชายพีรวัฒน์  ปามะ
 
1. นายบุญเรือง  เต่าสิงห์แก้ว
2. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 58.82 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกีรัตติยา  ไชยศิลป์
 
1. นางลัดดา  วีรวงค์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายณัฎฐินันท์  กิตินันท์
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภัทรกร  แสนบัวบาน
2. เด็กชายศุภศักดิ์  สุทะ
3. เด็กหญิงหยาดทิพย์  ชาวน่าน
 
1. นางผ่องศรี  ภูคา
2. นางสาวธิดารัตน์  อิ่มขันต์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ธรรมศิริ
2. เด็กชายณัฐดนัย  ปัญญานันท์
3. เด็กหญิงพชรมน  อินไชย
 
1. นางปาณิศา  ไชยสลี
2. นายศิริ  ไชยช่อฟ้า
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กหญิงชนาพร  กำลังเก่ง
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  มังคละ
3. เด็กหญิงภิญญามาศ  นามวงศ์
 
1. นางปรานอม  จินะสาม
2. นางสาวกานต์พิชชา  ใหม่กุละ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แปงอุด
2. เด็กหญิงศุภนิดา  ปั้นงามวงศ์
3. เด็กหญิงอมราพร  เทพอินทร์
 
1. นางภัททิรา  ธนะขว้าง
2. นายศักดิ์ณรินทร์  อินทำ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายกิตติธัช  พานิชรัตน์
2. เด็กชายดรัณภพ  ไชยยา
3. เด็กชายเมธัส  คำยันต์
 
1. นายไชยพร  อินเป็ง
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กชายกรนันท์  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงนันทกานต์  ถิรพิบูล
3. เด็กชายปฎิพล  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวรัตนาภร  ภัทรกุลดุษฎี
2. นางอรสา  มะโนรส
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82.2 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงชลิตา  สุทธหลวง
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ชราพก
3. เด็กหญิงบุษราคัม  เนตรทิพย์
 
1. นางนันทิกานต์  ไชยชนะ
2. นางสาวสุนันตรา  พิสุทธ์ธนาสาร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 16 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงภัทรภร  ทวีร่าง
2. เด็กหญิงศิริพร  มีบุญ
3. เด็กหญิงเมธาวี  ผาทอง
 
1. นางวิภารัตน์  ปาคำ
2. นางญาณินท์  งานวิชา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70 เงิน 26 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงกรกมล  ทรงอภิวัฒน์กุล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทรงเจริญกุล
 
1. นางจุฬาลักษณ์  จิตอารี
2. นางสาวสุวิมล  ลือยศ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กชายทศพล  ดนัยดุริยะ
2. เด็กหญิงสุรางคนา  วิวัฒนาวิไล
 
1. นายภูเมธ  ช่างเหล็ก
2. นางพิชญา  คำเรือง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 59.07 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 1. เด็กชายกิตติชัย  สุต๋า
2. เด็กชายภูคา  อุ่นถิ่น
 
1. นายชีวิน   หน่อแก้ว
2. นายบุญญฤทธิ์  ปันกัน
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 57.44 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 1. เด็กชายคเขนทร์  นันศิริ
2. เด็กชายสุทิศ  ฑีฆาวงค์
 
1. นางครองสิน  นันต๊ะเสน
2. นางสาวกฤษดาภรณ์   อินต๊ะนัย
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49.34 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 1. เด็กชายยุลานันท์  อุ่นถิ่น
2. เด็กชายสัญญา  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวนารีรัตน์  การัตน์
2. นายชีวิน  หน่อแก้ว
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 44.94 เข้าร่วม 20 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่เฮอ
2. นายณัฐวุฒิ  หอมดอก
 
1. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
2. นายจิ  แซ่ท้าว
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61.37 ทองแดง 9 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงจินดารักษ์  ย่านสากล
2. นายธนะวัตร  แซ่ท้าว
 
1. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
2. นายจิ  แซ่ท้าว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงชญาดา  บุรวรรนินท์
2. เด็กหญิงปภาพินท์  คำหว่าง
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุทธะ
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ปัญญาติ๊บ
5. เด็กหญิงโพธิรัตน์  กันธิยะ
 
1. นางสาวเกศรา  หลวงทะ
2. นางณัฐกานต์  คำภีระ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.5 เงิน 42 โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงกชนิภา  จินดาสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  มโนขัติ
3. เด็กหญิงนุสรา  จิตอารีย์
4. เด็กหญิงภัตบุต  พรหมรักษ์
5. เด็กหญิงศุลีพร  ฉัตรธรรมกร
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  พรมรังกา
2. นางสาวณัชธิญา  ปัญญาภู
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์คำ
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงค์คำ
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  อินกอง
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  กลางเนิน
5. เด็กหญิงศิริฎาภรณ์  คำเขียว
 
1. นางอาทิมา  สารใจ
2. นางสาวชลิดา  วะละ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายกันต์พงษ์  ศรีนเรศพงษ์
2. เด็กชายฑีธายุ  สายเครือวาน
3. เด็กหญิงพัณณิตา  กรรณิการ์
4. เด็กหญิงวารินทร์  วารี
5. เด็กหญิงศศิขวัญ  ธะนะสาร
 
1. นายพันธ์ยศ   ศรีนเรศพงษ์
2. นายจำลอง  ไชยยา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านป่าหัด 1. เด็กหญิงญดาภรณ์  วังสาร
2. เด็กหญิงญดาวรรณ  วังสาร
3. เด็กชายณัฐฏกิตติ์  ศิริแก้ว
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดาพันธ์
5. เด็กหญิงเกศินี  สุธรรมแปง
 
1. นายปรมะ  อะทะวงค์
2. นายพลศักดิ์  ศิริรัตน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กชายจีรภัทร  จอมจันทร์
2. เด็กหญิงปรียาพร  ไชยะ
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินปา
4. เด็กหญิงวารุณี  โซ่เมืองแซะ
5. เด็กชายเจษฎา  รกไพร
 
1. นายราชานนท์  ต๊ะวิไชย
2. นายสุวิจักขณ์  ลองราช
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านปอน 1. เด็กชายชนาธิป  รกไพร
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  หนองแก้ว
3. เด็กหญิงปริศรา  ทิพราช
4. เด็กชายพสธร  มีสา
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ก่อเกิด
 
1. นางศิริมาศ  วงศ์สุวรรณ
2. นางรุ้งตะวัน  รัตนพิทักษ์สกุล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงมัชญา  บัวเหล็ก
3. เด็กชายมโนชา  บัวเหล็ก
4. นายยุทธการ   บัวเหล็ก
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  บัวเหล็ก
 
1. นายนิกร  ไชยวงศ์
2. นางสาวอลิษา  มงคล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายกมลภัทร  วรโยธา
2. เด็กชายกิตติกร  อินพรม
3. เด็กชายณฐกร  สว่างเมฆฤทธิ์
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ธัญญะ
5. เด็กชายปภาวี  มุ่งต่อกิจ
6. เด็กหญิงปภาวี  รติเพ็ญโกศล
7. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  สลีอ่อน
8. เด็กหญิงปุณยภา  รติเพ็ญโกศล
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมมินทร์
10. เด็กชายยศวัฒน์  บุญเทพ
11. เด็กชายวิษณุ  กำเสริฐ
12. เด็กหญิงศุภิสรา   วงศ์ไชย
13. เด็กหญิงสลินพร  ตนะทิพย์
14. เด็กหญิงสุธิดา  ทาวัน
15. เด็กหญิงสุพิชญาย์  สิทธิไชย
 
1. นายสฤษดิ์ธิชัย  จักร์แก้ว
2. นางฉวีเพ็ญ  ณ น่าน
3. นางสาวจีระภา  สุดใจ
4. นางรัชนีย์  สวาสดิ์วงค์
5. นายจิระเมศร์  พิพัฒน์คงถาวร
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.6 ทอง 14 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงบุญชนิต  จันตระ
 
1. นางวรวรรณ  จันตระ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.5 ทอง 19 โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงไอรัก  ไชยศิลป์
 
1. นางเพ็ญทอง  รุณบุตรา
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  พรมลังกา
 
1. นางสาวนันทญา  บุญเทพ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 34 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1. เด็กหญิงญาณิน  ฤทธิ
2. เด็กชายอธิกิตติ์  ปาโน
 
1. นายทวิน  มั่นเหมาะ
2. นางแสงมอญ  ทัศนไทย
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 30 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายธราเทพ  คณาภิวัฒน์
2. เด็กหญิงนภัสวันท์  กันธุระ
 
1. นางนัฏรดี  พลวัง
2. นางเบญจมาศ  ทับทิมอ่อน
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 27 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร  ปันชุน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นิลคง
 
1. นางชมเดือน   คำผัด
2. นางรัชกร  เรื่อนติ๊บ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 71 เงิน 24 โรงเรียนบ้านน้ำคา 1. เด็กชายกฤตกร  สวนหมอก
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ค่าคาม
3. เด็กชายชุติพนธ์  ยะปัญญา
4. เด็กหญิงช่อนาง  ใจหวังชนะ
5. เด็กหญิงญาณิชา  อินปา
6. เด็กชายทิวัตถ์  อินทำ
7. เด็กชายธีรเมธ  แก้วสุวรรณสกุล
8. เด็กหญิงนวรัตน์  ประมะสุข
9. เด็กหญิงพิมมณฑา  ยะปัญญา
10. เด็กชายศรัณยู  พงษ์ขันธ์
 
1. นายมรกต  แก้วสุวรรณสกุล
2. นางสรินยา  ปันแปง
3. นางสาวชลธิชา  ยะปัญญา
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กหญิงคณิตกุล  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงจงกลพรรณ  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงดวงจันทร์  แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่โซ้ง
5. เด็กหญิงภัคจิรา  ลีสิทธิสันติวงศ์
6. นางสาวมานี  แซ่เฮ้อ
7. เด็กหญิงรดา  แซ่เล้า
8. เด็กหญิงสุทธนุช  แซ่เฮ้อ
9. เด็กหญิงสุนิตา  พีรพงศ์กุล
10. เด็กหญิงโชติกา  แซ่เล้า
 
1. นายนคเรศ  สุขเสนา
2. นายธงชาติ  ปวรเมธีกุล
3. นางธวัลรัตน์  ทะนิต๊ะ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.6 ทอง 28 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกษมา  เทียนรุ่งรัศมี
2. เด็กหญิงบัวราพา  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงปฐมพร  เทียนรุ่งยอดภู
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  แสนหาง
5. เด็กหญิงระวี  แซ่ว่าง
6. เด็กหญิงศรันย์พร  ปทุมไพโรจน์
7. เด็กหญิงศิรินาถ  ปทุมไพโรจน์
8. เด็กหญิงศุภสุตา  สวรรค์เวียงแก
9. เด็กหญิงสาวิตรี  แซ่ท้าว
10. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ท้าว
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
2. นายภิญโญ  สนธิ
3. นางระนอง  ทองสุข
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.2 ทอง 9 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  วิศรุตเวสสะภู
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงณภัทร  วิวัฒนาวิไล
5. เด็กหญิงดารัณ  ปทุมไพโรจน์
6. เด็กหญิงธราธิป  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงนภาภรณ์  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงนิภา  แซ่ท้าว
9. เด็กหญิงพรวดี  ทิวทัศน์วิไล
10. เด็กหญิงพัชราพร  พงศ์ธนชาตรี
 
1. นายบุญญาฤทธิ์  ปะละสี
2. นายยุทธนา  สุนทร
3. นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนบ้านชี 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์ธนะ
2. เด็กชายธีรภพ  รุ่งเรือง
3. เด็กชายนพเกล้า  สิงห์ธนะ
4. เด็กชายสมพงษ์  บุญเทพ
5. เด็กชายสุรภาพ  ทองคาม
6. เด็กชายอติวิทย์  เทใหม่
7. เด็กหญิงเอมอร  บุญเกิด
 
1. นายชิตพล  แคแดง
2. นางสุภาพร  คำแก่น
3. นางสาวธีร์สุดา  สุขสว่าง
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญเทพ
2. เด็กชายธนทัต  ทอศิริชูชัย
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ท้าว
4. เด็กชายนนทวัฒ์  กาวิชา
5. เด็กชายประดิษฐ์พงษ์  กำเนิดมงคล
6. เด็กชายปรัชญา  สหวรรธนะ
7. เด็กชายสงกรานต์  ชาวล้าน
8. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่ท้าว
9. เด็กชายเอกสิทธิ์  นิธิเกษมสมบัติ
10. เด็กหญิงเอนธิรา  โรจนสัตย์สกุล
 
1. นายกชกร  ไชยโย
2. นายณัฎธฐ์วิทย์  อินทนนท์
3. นายณัฐชนน  มานะกิจ
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายดนัย   ไชยสลี
2. เด็กชายภัทรชนน  หิรัญญานุวัตร
 
1. นางอนงค์  มะโนวรรณ
2. นางสาววิชิดา  อุ่นใจ
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงกนกนิภา   อินทิวงค์
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์   ขอคำ
 
1. นายสมัย   ปินตา
2. นางสาวกาญจนา  คำเขียว
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา   ศิริเศรษฐ์เดโช
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 27 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงภัทรรัตน์  ไตรจินดา
 
1. นางนิศากร  มูลคำ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 16 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงนันนภา  มาตย์เถื่อน
 
1. นายสังเวียน  วงศ์คำ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา 1. เด็กชายภากร  สุวรรณพงศ์
 
1. นายสุทธิชัย  ใบยา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงชลฤทัย  รางแดง
 
1. นางนิศากร  มูลคำ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงนราทิพย์  แซ่ย่าง
 
1. นางแสงเดือน  ทภูมินทร์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงศศิธร  เมธาธีระกุล
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงราตรี  แซ่ท้าว
 
1. นางแสงเดือน  ทภูมินทร์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านหนาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปาละ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สุทธหลวง
 
1. นางสาวดาราณี  เทพสุคนธ์
2. นายพานพันชัย  บางพาน
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กชายดนัยกานต์  อุ่นถิ่น
2. เด็กชายทินรัตน์  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวธัญวรัตน์  ป้อมคำ
2. นายจารุกิตติ์  สุวรรณ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแหน 1. นางสาวนันทวรรณ  แฟงมูล
2. นางสาวอังค์วรา  ไชยสลี
 
1. นางพรรณิการ์  ไพรสวัสดิ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงสุภาพ  ฤทธิ์พายัพ
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านน้ำคา 1. เด็กชายชนะกรณ์  เพชรชื่นสกุล
2. เด็กหญิงนันท์ธิดามาศ  ยะปัญญา
3. เด็กหญิงมาริษา  สิลา
 
1. นางวิไลวรรณ  พรมมา
2. นางวราภรณ์  คงศรีศักดิ์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 61 ทองแดง 42 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงชลิตตา  ชนาวัฒนานนท์
2. เด็กหญิงญาณิศา  แสนศรีเชาว์พันธ์
3. เด็กหญิงพีรยา  วชิราธนกิจ
 
1. นางสาวกรรณิกา  คำอั้น
2. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงปีย์วรา  ใจปิง
2. เด็กชายอธิคม  ใจปิง
3. เด็กชายอาทิตย์  อักขระ
 
1. นางวาสนา  มีบุญ
2. นางสาวกรวีร์  ฆะปัญญา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 26 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงสายธาร  พรมปา
 
1. นายประสิทธิ์  ปรังฤทธิ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 61 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดวงสัมพันธ์
 
1. นายศิรสิทธิ์  จิตรวงศ์นันท์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายณัฐชนนท์  อุปละ
 
1. นายศิรสิทธิ์  จิตรวงศ์นันท์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านเสี้ยว(ปัว) 1. เด็กหญิงญาณิศา  เสือบุญมี
 
1. นายณรงค์  วัชรธรรมรักษ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83.67 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงรุจิรา  ตามัย
 
1. นายอรรถพล  บุญอินทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงยุดี   แซ่ย่าง
 
1. นายนัฐพล   มะโนวรรณ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 32 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กชายกีรติ  ศักดี
 
1. นายอรรถพล  บุญอินทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงรัตนา   วงศ์วีระชาติ
 
1. นายนัฐพล   มะโนวรรณ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์   แซ่ย่าง
 
1. นายนัฐพล  มะโนวรรณ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายกฤชณรงค์    วิไลวรรณ
 
1. นายนัฐพล  มะโนวรรณ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายกรวิชญ์   แซ่ว่าง
 
1. นายนัฐพล   มะโนวรรณ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กชายชุติพนต์  สะท้าน
 
1. นายอรรถพล  บุญอินทร์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายจาตุรนต์  แซ่โซ้ง
 
1. นายนัฐพล  มะโนวรรณ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงเทพธิดา   วันทนียสกุลชัย
 
1. นายนัฐพล   มะโนวรรณ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กหญิงขวัญกมล   แก้วอาษา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หอมดอก
3. เด็กชายชนะศักดิ์   เปาป่า
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   กองพันธ์
5. เด็กชายทินภัทร   เปาป่า
6. เด็กหญิงพรพิมล   ใบศรี
7. เด็กชายรัฐศาสตร์  ฮังคำ
8. เด็กชายวิทวัส   รุ่งจิรสวัสดิ์
9. เด็กหญิงสุธาศินี   ท้าวคาม
 
1. นายราชนพ   ลำภู
2. นายชยกร   บุญมา
3. นางบุษณีย์   บึงกา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงกมลพร  รุ้งเจริญชัย
2. เด็กชายชูเกียรติ  ทองเงิน
3. เด็กชายนันทวัฒน์  เถยศิริ
4. เด็กชายภูศิริ  มาปะ
5. เด็กหญิงสุชัญญา  ไชยทิศ
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
2. นางวันทนา  ธรรมลังกา
3. นางมลฤดี  อินปา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1. เด็กชายพีรวัส  สกุลปิยะรัตน์
 
1. นางฉัตรสิณีย์  เหล่าสุนทรียา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายกิตติภพ  อินต๊ะกัน
 
1. นางศุภวรรณ  สุภา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงภัทรมน  คีรีสันติกุล
 
1. นายเฉลิมพล  หน่อคำ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. นางสาวเปรมสินี  ปทุมไพโรจน์
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1. เด็กชายพีรภัทร์  เหลาเพียร
 
1. นางฉัตรสิณีย์  เหล่าสุนทรียา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.25 เงิน 33 โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กชายกิตติธัช  เสาร์เหล็ก
 
1. นายศุภชัย  กวาวสาย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  แซ่ว้าง
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) 1. นางสาวอรัญญาทิพย์   ทัพพมงคลรัตน์
 
1. นางสาวมณีพร  คำมงคล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านท่าวังผา 1. เด็กชายธนากร  แสนกัน
 
1. นายสมโพธิ  โพธิรังสิยากร
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 21 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายพัสกร  ใจปิง
 
1. นายเดชรินทร์  อินพรม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ 1. เด็กหญิงพระจันทร์  การุณยรัตน์
 
1. นางสาวเชิญขวัญ  จันต๊ะวงค์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงเยาวภา  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวมาริษา  พิมพ์ทอง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 19 โรงเรียนบ้านท่าวังผา 1. เด็กชายภูฟ้า  ใจมูลมั่ง
 
1. นางสาวอรพินท์  เพชรภา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กชายชาคริต  เสมาทอง
 
1. นางสุชานันท์  เพียรวิทูร
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  มานะกิจ
 
1. นายเฉลิมพล  หน่อคำ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงกันต์สิริ   สุฤทธิ์
 
1. นายสมชาย   เอกขระ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าวังผา 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้วชนนันท์
2. เด็กชายกล้ารบ  อาจยาแก้ว
3. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปะระมะ
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุทธิแสน
5. เด็กหญิงณัฐวดี  กิ่งเพชรเสรีชน
6. เด็กชายธนพล  บัวอิ่น
7. เด็กหญิงนภัส  โลไธสง
8. เด็กชายสิรวัชร์  สิงห์โต
9. เด็กชายสุทธิพงศ์  นันตรี
10. เด็กชายไตรวิช  ขนิษฐ์น้อย
 
1. นางสดใส  สวนยศ
2. นางสาวเนตรนภา  จิณะไชย
3. นางวิไลวรรณ  นันต๊ะ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 79.8 เงิน 30 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงจิรภิญญญา  ตระกูลไมตรีจิตร
2. เด็กหญิงชญานิศ  หมั่นกิจ
3. เด็กหญิงณวิภา  ทีฆาวงค์
4. เด็กหญิงนวรัตน์  กะรัตน์
5. เด็กหญิงพิชญาภัคค์  มีเล้
6. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร
7. เด็กหญิงศุภากร  จันทร
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  เหมาะผดุงกุล
 
1. นางลอองรัตน์  สุวรรณ์วิโชติ
2. นางสาวอชิรญาณ์  อินต๊ะแสน
3. นางพิกุล  รัตนแสงภักดี
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 32 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อุดเต็น
2. เด็กหญิงนภัสสร  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงปาณิศา  ใจปิง
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปันอิน
5. เด็กหญิงมยุรินทร์  อักขระ
6. เด็กหญิงลลิตา  ใจปิง
7. นางสาวลิบ  ใจปิง
8. เด็กหญิงศรุตา  ใจปิง
 
1. นางสาววรรณภา  อาทิตย์
2. นางทิพวรรณ  เจ๊ะวงศ์
3. นางณัฐธินียา  ปราบสงบ
4. นางศิริพร  ยอดหล้า
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  เลิศกิจบวร
2. เด็กหญิงพัชรพร  สมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพัชรพรรณ  ขันไชย
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
2. นายพงษ์ศักดิ์  สำลีราช
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80 ทอง 14 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชชา  ฑีฆาวงศ์
 
1. นางโสภา  ตนะทิพย์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าวังผา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  พวงสุวรรณ
 
1. นางสุภาภรณ์  ภิราญคำ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงชลดา  ปาคำ
 
1. นางทิพวรรณ  ยาอุด
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าวังผา 1. เด็กหญิงรุจิรา  อินไชย
 
1. นางสาวศิวิพรรณ  คำวัง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 40 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  กันยะ
 
1. นางศุภวรรณ  สุภา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 77.5 เงิน 24 โรงเรียนบ้านท่าวังผา 1. เด็กหญิงสินสุดา  รักษ์พอเพียง
 
1. นางมาลี  อุ่นจันทร์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชญา  เกิดชัยเจริญ
 
1. นางพิทยา  นิลคง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 13 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สังวันนา
2. เด็กหญิงธีรมนัสภรณ์  นวนศรี
3. เด็กหญิงนิตยกานต์  รกไพร
4. เด็กชายภัทรพล  โทนอ๊อด
5. เด็กหญิงเกสรา  รกไพร
 
1. นางกฤตพร  ใบยา
2. นางสาวรัสมี  ธนะวัง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 63.15 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยปรุง
2. เด็กหญิงมุกชมพู  เอกอนันต์กุล
 
1. นางสาวภวิกา  ภูเลื่อน
2. นางสาวประกายกุล  อุดอ้าย
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรสุวรรณ
2. เด็กหญิงเบญญา  แซ่เติ๋น
 
1. นางทัศวรรณ  บุญเทพ
2. นางพัชรี  ศิริชาญ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 86.53 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงวิภวานี  มีบุญ
2. เด็กหญิงเขมนิจ  กิตินันท์
 
1. นางศุภวรรณ  สุภา
2. นางสาวปนัดดา  อุ่นใจ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายกิตติภพ  อินต๊ะกัน
2. เด็กชายนิธิกร  ธัญญะ
 
1. นางศุภวรรณ  สุภา
2. นางสาวปนัดดา  อุ่นใจ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.23 ทอง 22 โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายกีรติ  รุ่งเรือง
3. เด็กชายณัฐภพ  สุต๋า
4. เด็กชายภูมินันท์  รุ่งเรือง
5. เด็กชายสุริยา  มาลา
6. เด็กชายอภิวัฒน์  คชศิลา
 
1. นายภิญโญ  ภูมิอรัญ
2. นายสมพงษ์  สุต๋า
3. นางสาวธนัตชนก  วาฤทธิ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 52.6 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายกิตติเดช  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายคุณัช  แซ่เติ๋น
3. เด็กชายจิรสิน  ยะแสง
4. เด็กชายธนัชชัย  มูลโคตร
5. เด็กชายสิทธิกร  ระลึก
6. เด็กชายอัฐพล  ดวงธิ
 
1. นายจีรภัทร  ธงหิมะ
2. นายพันธ์ยศ   ศรีนเรศพงษ์
3. นายธวัชชัย  ยวงคำ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 71 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  สมศักดิ์
2. เด็กชายณัฏฐพล  สมศักดิ์
3. เด็กหญิงบงกชพร  คำวงศ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  บุญเกิด
5. เด็กชายมงคล  ขันทะสีมา
6. เด็กหญิงวิภาลักษณ์  กาลังไชย
7. เด็กชายศิรชัช  อินสองใจ
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทร์เหลือง
9. เด็กหญิงหทัยชนก  พรมมินทร์
10. เด็กหญิงเนตรอัปสร  เปียงใจ
 
1. นางจำนงจิต  บุญเกิด
2. นายธีรพันธุ์  บุญเกิด
3. นางสาวณัฐพร  บุญเกิด
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กชายธีรวัฒน์   บัวเหล็ก
2. นางสาวนันทิชา   อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงมัชญา   บัวเหล็ก
4. นายยุทธการ  บัวเหล็ก
5. นายสิทธิชัย  อุ่นถิ่น
6. นางสาวสุทธิดา   บัวเหล็ก
7. เด็กหญิงสุภารัตน์  บัวเหล็ก
8. เด็กชายอภิชาติ   บัวเหล็ก
9. นางสาวเกตน์นิภา   บัวเหล็ก
 
1. นางสาวปรัชญาดา   ลำคำ
2. นายเกียรติศักดิ์  ใจปัน
3. นายอิศเรศ  ขันหลวง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านท่าวังผา 1. เด็กชายตุลยวัต  สำเร็จรัมย์
2. เด็กหญิงนัทธมน  ใหม่ตา
3. เด็กหญิงภณิตา  สุขโข
 
1. นางสาวศิวิพรรณ  คำวัง
2. นายสุทธิชัย  ใบยา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. นางสาวกุลธิดา  ศรีวรสาร
2. เด็กหญิงภัทรพร  สอนลา
3. เด็กหญิงภาคินี  มีบุญ
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางพิศมัย  ท้าวบุญเรือง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกชพร  มหาวัน
2. เด็กหญิงชนิดาภา  เกมแกรแมน
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  มโนการณ์
 
1. นางรัชนีย์  สวาสดิ์วงค์
2. นางสิริพร  วงศ์เงิน
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 26 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงพิยดา  กันยะ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ยะแสง
3. เด็กหญิงอมราวดี  คำเขื่อน
 
1. นางสาวสลิลรัตน์  วังสาร
2. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 22 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   แซ่ผ่าน
2. เด็กหญิงวราภา  แซ่ผ่าน
 
1. นายประทีป   คำตัน
2. นางสาวปานตา  แก้วโก
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงพิราวรรณ   แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงแสนสุข   แซ่หลอ
 
1. นายจักรวรรดิ์   ญาณกรสกุล
2. นางสาวสุพิชฌาย์  พรมมี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไร่ 1. นายธนกฤต  จองคำ
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ไชยพงศ์
 
1. นายรัตนศักดิ์  เขื่อนธนะ
2. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ต๊อดแก้ว
2. เด็กหญิงอธิชา  ชาวแหลง
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาววนิดา  กันทะ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายกฤษณะ  ขันทะสีมา
2. เด็กชายมนัญชัย  ตนาวรรณ
 
1. นายวีระ  จันต๊ะวงศ์
2. นายปิยวัฒน์  เทพทิพย์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 1. เด็กชายธีรวัจน์  แซ่ลี
2. เด็กชายโหลเลี่ยว   แซ่จ๋าว
 
1. นายประทีป   คำตัน
2. นางสาวประภาวรินทร์  ราชคม
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายทศภักดิ์  แปงยะ
2. เด็กชายสิรภพ  สายแปง
 
1. นายรัตนศักดิ์  เขื่อนธนะ
2. นางลำเภา  อินทะรังษี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วีระวงค์
2. เด็กหญิงปณิดา  อัตรเอกจิตต์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาววนิดา  กันทะ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. นางสาวขวัญใจ  กานนท์ธนกุล
2. นางสาวเมทินี  แซ่ย่าง
 
1. นายจักรภาณุ  วีระวงค์
2. นางพรรณิดา  วรกมลธรรม
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกวิดา  วงสุยะ
2. เด็กชายภานุวิชญ์  กุ๊กไชย
 
1. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
2. นายรัตนศักดิ์  เขื่อนธนะ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายพิตตินันท์   แซ่หลอ
2. เด็กหญิงลิ้นจี่   หาญวิบูลย์รักษ์
 
1. นายแมนสรวง   สุทธการ
2. นางสาวพัชรินทร์  สระคำ
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงพรนิภา   สุขพัฒนกิจ
2. เด็กหญิงมาลิดา   ยืนยงกุล
3. เด็กหญิงอนัญญา   ยืนยงกุล
 
1. นายจักรวรรดิ์   ญาณกรสกุล
2. นางนปภัช   ภัคนันทพร
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายทตพร  คำวงค์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  โนพวน
3. เด็กชายวุฒิชัย  แปงเครื่อง
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาววนิดา  กันทะ
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายนิติภัทร  หาญยุทธ
2. เด็กชายปุรเชษฐ์  สิงห์คำ
3. เด็กชายพีรณรงค์  ขระเขื่อน
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาววนิดา  กันทะ
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงวัชรีพร  ลิวงษา
2. นายสุริยา  รกไพร
3. เด็กชายเติมศักดิ์  รกไพร
 
1. นายเทวินทร์  ศรีบุญเรือง
2. นายชัชวาลย์  งานคำอ้าย
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายกิตติชัย  สุริยะ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  สง่างามสกุล
3. เด็กชายศรัณย์  ตรีจุ้ย
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาววนิดา  กันทะ
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. นายกันตพล  รกไพร
2. นายธนกฤต  รกไพร
3. เด็กชายสัญชัย  นะมูล
 
1. นายชัชวาลย์  งานคำอ้าย
2. นายเทวินทร์  ศรีบุญเรือง
 
161 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงผุสดี  จิรางศ์กูล
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ราชพลีสิงห์
3. เด็กหญิงศิวนาถ  คันทะมูล
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาววนิดา  กันทะ
 
162 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  โททอง
2. เด็กหญิงชลดา  ขอดแก้ว
3. เด็กหญิงมัทนา  รกไพร
 
1. นายเทวินทร์  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวชุลีกร  กะรัตน์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 37 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายชิน   ธัญญะ
2. เด็กชายธัญชนิต  แสงพันธ์
3. เด็กชายภูริภัทร  แก้วโก
 
1. นางทักษกานต์  เสฏฐวุฒิพงศ์
2. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  แก้วโก
2. เด็กชายปิติภัทร  ยะแสง
3. เด็กชายวรชิต  ยะแสง
 
1. นางทักษกานต์  เสฎฐวุฒิพงศ์
2. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 74 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหนอง 1. เด็กหญิงกันต์หทัย  กอกัน
2. เด็กชายวีรพัฒน์  กอกัน
3. เด็กหญิงสุนิศา  บุญวัน
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  ไชยวงค์
2. นายฉัตรชัย  วรณัฐนันท์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. นายสุรพล  อุ่นถิ่น
2. นางสาวเกตนิภา  บัวเหล็ก
3. เด็กชายเกราวิทย์  บัวเหล็ก
 
1. นางสาวชุติมันต์  วันดี
2. นางสาวปรัชญาดา  ลำคำ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87.8 ทอง 22 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกุสุมา  วิวัฒนาวิไล
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ปทุมไพโรจน์
3. เด็กหญิงชญานี  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงญาณิน  แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงสุนันชญา  แซ่ว้าง
6. เด็กหญิงอารยา  แซ่ท้าว
 
1. นางนราวรรณ  ด่านผาทอง
2. นายบุญญาฤทธิ์  ปะละสี
3. นางชุติกาญจน์  จำเริญกิจไพศาล
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงดาราพร  วิวัฒนาวิไล
2. เด็กหญิงดารุณี  จารุภคจินดา
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  สวรรค์เวียงแก
4. เด็กหญิงนุจิรา  แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงอัญชิสา  แซ่ว้าง
6. เด็กหญิงเบญญารัตน์  สวรรค์เวียงแก
 
1. นางนราวรรณ  ด่านผาทอง
2. นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต
3. นางชุติกาญจน์  จำเริญกิจไพศาล
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จตุรพิธมงคล
2. เด็กหญิงพิชญ์ยาภรณ์  ขาเหล็ก
3. เด็กหญิงวชิรยา  ถาคำ
 
1. นางพุทธชาติ  วัฒนาสกุลไทย
2. นางสาวรจนา  เทพจันตา
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงนารี  ทานัน
2. นางสาวศศิรา  ไชยสลี
3. เด็กหญิงสุทินา  ทานัน
 
1. นางโสภิดา  ปรารมภ์
2. นางสาวราตรี  อุดทา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 22 โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายชิษณุพงค์    ศิลมัทถ
2. เด็กหญิงทิพรดา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงธัณนดา  รวดเร็ว
 
1. นายประดุจ  คันทะสาร
2. นางสาวภนิดา  เตชา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 31 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กหญิงฉันทนา  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงนุชวรา  อุ่นถิ่น
3. เด็กชายพีรวัส  อุ่นถิ่น
 
1. นายจารุกิตติ์   สุวรรณ
2. นางสาวธัญวรัตน์   ป้อมคำ
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  อุปละ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ฑีฆาวงค์
3. เด็กหญิงโศจิรัตน์  ไชยหาญ
 
1. นางครองสิน  นันต๊ะเสน
2. นางสาวกฤษดาภรณ์  อินต๊ะนัย
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.8 ทอง 29 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงดารณี   ธันยมัน
2. เด็กหญิงธัญธาดา   เวียงแก้ว
3. เด็กหญิงวรัมพร   ชิวปรีชา
 
1. นางณัฐณิชา   ธรรมราช
2. นางวิไล  มะโนแป๊ก
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.4 ทอง 26 โรงเรียนบ้านปางปุก 1. เด็กชายภาคินทร์  เฟยคำ
2. เด็กชายราเมศวร์  ระลึก
3. เด็กหญิงวีรากานต์  แซ่จ่าว
 
1. นางศิริวรรณ  คำตัน
2. นางจิณัฐตา  หนูพุฒ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วนาสุวดี
2. เด็กหญิงลดามณี  แซ่วื่อ
3. เด็กหญิงอันนา  ทิวทัศน์วิไล
 
1. นางวาสนา  นันทเสน
2. นางสใบทิพย์  จันเครือ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 74 เงิน 41 โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กหญิงพณิชยา  หน่อท้าว
2. เด็กชายวิศิษฎ์   ดีต๊ะนา
3. เด็กหญิงสุพิชญา   ยศอาลัย
 
1. นายศุภพล  เมธีเสริมสกุล
2. นางสาวสุพัตรา  กลัดคำ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 29 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงพัชรีพร  บุญอินทร์
3. เด็กหญิงสรัลรัตน์  ฤทธิ์ไธสงค์
 
1. นางมนณษภร  สุทธิแสน
2. นางวันทนา  ปายสาร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงธัญญารัต  อังคสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  ชราพก
3. เด็กหญิงอภิญญา  กะรัตน์
 
1. นายพีรวุฒิ  แสนนิทา
2. นางนุชจิรา  พันธุศาสตร์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 30 โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ชาวงิ้ว
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ขอดเตชะ
3. เด็กหญิงอภิชญา  ภักดีอนันต์
 
1. นายภูชิชย์  ไชยโย
2. นางพินผกา  สถิตย์ศิลาธรรม
 
181 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำดี
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  ตาสา
3. เด็กหญิงมินทร์ตรา  คำดี
 
1. นางแพรวเพชร  กาลา
2. นางสาวศุภรัตน์  ตนภู
 
182 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 6 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงนภสร  วงษ์อำพันธ์
2. เด็กหญิงบุณิดา  นิลคง
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  เงินเย็น
 
1. นางพิมพ์พรรณ  สมทรา
2. นางพรทิวา  สมบัติ
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าวังผา 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีวรรณนุสรณ์
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เปาป่า
 
1. นางณัฐกฤตา  ประภาพรรณพิไล
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. นางสาวอรอุมา  รกไพร
 
1. นางภัทรวดี  ฑีฆาวงค์
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายพัธทวัฒน์  อินปา
 
1. นายวีรณัฐ  ทนะวัง
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายนิริวิทย์  อินปา
 
1. นางนันท์สินี  หลักคำ
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงบุญระมณี  งงงวย
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กชายวรฤทธิ์   เอมครุฑ
 
1. นางสาวธีราพร  อินทกร
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 70.8 เงิน 20 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 1. เด็กชายภราดร  จิรพรชิต
 
1. นางสาวพรพิมล  พิมเสน
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กหญิงพิมพิกา  เพ็ชรมา
 
1. นางสาวธีราพร  อินทกร
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  กันแก้ว
 
1. นางนัทธมน  คำครุฑ
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายณัฐนนท์  กันยะ
2. เด็กหญิงนันท์ลินี  ปามะ
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ไชยยา
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงบุญชนิต  งงงวย
2. เด็กหญิงวรรณพร  วาลี
3. เด็กหญิงวิภาวี  เหล่าแช่ม
 
1. นางขนิษฐา  ทนะวัง
2. นางสลีลา  เตชนันท์
 
195 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.6 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงจารุเนตร  หนองแก้ว
2. เด็กชายดำรงวิทย์  กล้าพิทักษ์
 
1. นางชวนพิศ  เพาะจะโป๊ะ
2. นางนันทิยา  ไชยสลี
 
196 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.4 เงิน 17 โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  ชาวงิ้ว
2. เด็กชายอนวัช  พรหมรักษ์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  พรมรังกา
2. นางสาวณัชธิญา  ปัญญาภู
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กันยะ
 
1. นายพรเทพ  ศรีหร่าย
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงแยะ  แซ่ท้าว
 
1. นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.4 ทอง 4 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงทักษพร  เสารางทอย
 
1. นางมุกดา  คำชั่ง
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงบุญญิสา  ปะละสี
 
1. นางมุกดา  คำชั่ง
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 7 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กชายประศักด์  อินทพนา
 
1. นางสาวธิติยา  ผาหลัก
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.8 เงิน 27 โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กหญิงชุติมา  ใจปิง
 
1. นายคณากร  พรหมรักษ์
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายศราวุธ  กองแสง
 
1. นางจินตนา  วังแสง
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปางปุก 1. เด็กชายอนุยุต  ตอรบรัมย์
 
1. นางจินตนา  ไชยช่อฟ้า
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 1. เด็กชายวรเมธ  ยอดออน
 
1. นางวรางค์สิริ  ณ พัทลุง
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปราณี   กอกัน
 
1. นางจินตนา  วังแสง
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายรัฐภูมิ  วารีทิพย์
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ  กะรัตน์
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงจารุภา  เงินท๊อก
 
1. นายจรูญ  ทาราทิพย์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงศรีกัณญ์  ยางงาม
 
1. นางประนอม  อรุณานันท์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 66 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  เจริญคลัง
 
1. นางสุภาพ  อินต๊ะ
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกัลย์ธิมา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงชนิษฐา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงธีริศรา  แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงอริสา  มิ่งมิตรวิบูลย์
 
1. นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต
2. นางสาวพจมาน  ยศอาลัย
3. นางสาวภาวิตา  ชาติเวียง
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจปิง
2. เด็กหญิงดารินทร์  ใจปิง
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ใจปิง
 
1. นางณัฐธินียา  ปราบสงบ
2. นางศิริพร  ยอดหล้า
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายนรวีร์  อักขระ
2. เด็กหญิงสัจจพร   อุ่นถิ่น
3. เด็กชายอานนท์  ใจปิง
 
1. นางทิพวรรณ  เจ๊ะวงศ์
2. นางสาวนันทภรณ์  ปันอิน
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 32 โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กชายปัญญพัฒน์  ขัดโน
2. เด็กหญิงศิรดา  เส็งมี
3. เด็กชายศุฑายุทธ  เรือนคำ
 
1. นายยศพชรพิชญ์  คำชนะ
2. นางนทีกานต์  พรหมรักษ์
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนอง 1. เด็กชายจักรพันธ์  บุญวัน
2. เด็กชายณัฐพล  บุญวัน
3. เด็กชายอาทิตย์  แลตรง
 
1. นางสาวศรัญญา  ตาริน
2. นายสัญชัย  อินสองใจ
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.6 ทอง 23 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายคิรากร  ใจปิง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ใจปิง
3. เด็กชายสมบูรณ์  อุ่นถิ่น
 
1. นายโกศล  ตามะทะ
2. นายสุรศักดิ์  งึ้มนันใจ
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คุ้มเนตร
2. เด็กชายธนาธร  เงินก้อน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ช่างคิด
 
1. นายพีรพงษ์  จันทร์ประกอบ
2. นายจำรัส  เออไชยยา
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ใจปิง
2. เด็กหญิงอานิสา  ใจปิง
3. เด็กหญิงโกมลชนก  ใจปิง
 
1. นางสาวชัญญานุช  มาณกิจ
2. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  จิณเสน
2. เด็กหญิงธิชาภรณ์  กันทะเสน
3. เด็กหญิงปนัดดา  บุญเทพ
 
1. นางอัญมณี  ระวังการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ  พรมรังกา
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายกฤษกร  จันต๊ะวงศ์
2. เด็กชายนคร  แซ่ท้าว
 
1. นายวีระ  จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวมาริษา  พิมพ์ทอง
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70.6 เงิน 17 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายนพดล  สิงห์ไชย
2. เด็กหญิงปวิชญา  ปาละ
 
1. นายวีระ  จันต๊ะวงศ์
2. นางนฤมล  ขัติยะ
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงภริดา  มีบุญ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีท้าว
 
1. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
2. นางญาณินท์  งานวิชา
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.8 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กชายพิชญุตม์   นาคอ้าย
2. เด็กชายวชิรชัย   มิสละ
 
1. นางสาวิตรี   กองสอน
2. นางจารุวรรณ์    ริพล
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายกษิดิศ  อินพันคำ
2. เด็กชายชนะพงษ์  ผาวังยศ
 
1. นายวีระ  จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวทิวาวรรณ  ตันกุระ
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายธารศิลา  สุต๋า
2. เด็กชายธีรเดช  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายยุทธการ  กอกัน
 
1. นายประดุจ  คันทะสาร
2. นางบุษบา  ทองหอม
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.8 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงกรรณธิดา  สุต๋า
2. เด็กชายสุขสันต์  สุต๋า
3. เด็กชายอภิชัย  สุต๋า
 
1. นางบุษบา  ทองหอม
2. นางสาวภัทรนันท์  ลำน้อย